You are on page 1of 2

UCHWAŁA Nr 297/XL/10

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 30 ust. 2 i 3 i art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz określa się ich numery i granice jak poniżej:

Nr Obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej

głosowania

1

Miasto Żuromin-ulice, place: Armii Krajowej, Generała Andersa, Batalionów Chłopskich, B. Chrobrego, Cicha, Garażowy, Władysława Jagiełły, Anastazego Kołodziejskiego, Kołowa, Licealna, 3 Maja, Gen. Maczka, Gabriela Narutowi- cza, Jasna, Kazimierza Pułaskiego, St. Augusta Poniatowskiego, Sielankowa, Generała Sikorskiego, Jana Sobieskiego, Spokojna, Targowa, Wesoła, Wierz- bowa, Wolności, Wyzwolenia od Nr 73 do Nr 134, Zamojskiego, Złota, Żura- wia, Towarowa, Zielona,

Liceum Ogólnokształcące ul. Wyzwolenia 61 Żuromin

2

Miasto Żuromin - ulice, place: Lidzbarska, Szkolna, Wyzwolenia od Nr 21 do Nr 70

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Lidzbarska 27 Żuromin

3

Miasto Żuromin - ulice, place: Akacjowa, Władysława Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Miko- łaja Kopernika, Kwiatowa, Lenartowicza, Lipowa, Makowa, Jana Matejki, Ma- zowiecka, Mickiewicza, Mławska, Moniuszki, Nowa, Ogrodowa, Elizy Orzesz- kowej, Parkowa, Bolesława Prusa, Przedwiośnie, Przemysłowa, Macieja Rata- ja, Różana, M.C. Skłodowskiej, Biskupa L. Wetmańskiego od Nr 43 do Nr 65, Wiadrowska, Wiosenna, Wincentego Witosa, Wyzwolenia od Nr 1 do Nr 20, Zielony Rynek, Żeromskiego,

Zespół Szkół Nr 1 ul. Wyzwolenia 12 Żuromin

4

Miasto Żuromin – ulice: Brzozowa, Kościuszki, Kosynierów, Krótka, Krzywa, Małachowskiego, Ojców Reformatów, Okopowa, Olszewska, Osiedlowa, Para- fialna, Józefa Piłsudskiego, Racławicka, Słoneczna, Szpitalna, Warszawska, Biskupa L. Wetmańskiego od Nr 1 do Nr 39, Wiatraczna, Wschodnia, Ks. Po- piełuszki, Ks. Staniaszko, Ks. Kazimierza Żbikowskiego.

Zespół Szkół Nr 2 ul. Wiatraczna 16 Żuromin

5

Miejscowości: Cierpigórz, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Nowe Nadratowo, Olszewo, Sadowo, Stare Nadratowo, Wólka Kliczewska.

Dom Ludowy ul. Żuromińska 58 Olszewo

6

Miejscowości: Kruszewo, Młudzyn, Poniatowo.

Samorządowa Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 4 Poniatowo

7

Miejscowości: Będzymin, Dąbrowice, Raczyny, Rozwozin, Rzężawy, Tadajów- ka.

Samorządowa Szkoła Podstawowa ul. Kopernika 54 Raczyny

8

Miejscowości: Chamsk, Franciszkowo.

Samorządowa Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 19 Chamsk

9

Miejscowości: Dąbrowa, Wiadrowo, Brudnice.

Zespół Szkół Nr 1 ul. Wyzwolenia 12 Żuromin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 3. Tracą moc:

1) uchwała nr 295/XLIV/2002 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego z 2002r. Nr 205, poz. 5074),

2) uchwała nr 200/XXIX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009r. Nr 67, poz. 1796).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej:

mgr Andrzej Rutowski