You are on page 1of 2

UCHWAŁA Nr XXXII/151//09

RADY GMINY W MIROWIE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

§ 1. Rada Gminy w uchwale nr XXII/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mirów na rok 2009 wprowadza następujące zmiany w:

1. Planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 W wyniku powyższych zmian treść uchwały budżetowej zmienia się następująco:

- § 1, pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie – „Plan wydatków budżetu na rok 2009 wynosi 11.918.638zł”.

§ 3.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłosze- niu w trybie określonym dla ogłoszenia prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy:

Dariusz Bąk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/151/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy Mirów na 2009 rok” do uchwały nr XXII/106/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

   

Transport i łączność

1

072

247,00

57

271,00

1

129

518,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

150

000,00

25

397,00

 

175

397,00

   

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jed- nostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wła- snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

 

150

000,00

25

397,00

 

175

397,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

 

922

247,00

31

874,00

 

954

121,00

   

4270

Zakup usług remontowych

 

10

000,00

23

306,00

 

33

306,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

858

447,00

8

568,00

 

867

015,00

750

   

Administracja publiczna

2

346

054,00

- 28 000,00

2

318

054,00

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

103

428,00

2

000,00

 

105

428,00

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

99

200,00

2

000,00

 

101

200,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1

828

371,00

- 30 000,00

1

798

371,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

140

472,00

- 20 000,00

 

120

472,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

66

926,00

- 10 000,00

 

56

926,00

757

   

Obsługa długu publicznego

 

121

504,00

- 10 000,00

 

111

504,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed- nostek samorządu terytorialnego

 

121

504,00

- 10 000,00

 

111

504,00

   

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

 

121

504,00

- 10 000,00

 

111

504,00

801

   

Oświata i wychowanie

4

351

555,00

- 19 271,00

4

332

284,00

80101

 

Szkoły podstawowe

2 692 996,00

- 19 271,00

2 673 725,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

159 962,00

- 19 271,00

140 691,00

 

Razem:

11 918 638,00

0,00

11 918 638,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/151/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 grudnia 2009r.

Zmiana limitów określonych w załączniku nr 3 „Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2009 - 2010 do uchwały nr XXII/106/08 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

L.p.

Dział

Roz dz.

&

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok

Plan

Łączne nakłady

 

Planowane wydatki

 

Jednostka

realizacji

finansowe

 

z tego źródła finansowania

 

organizacyjna

zadania

w danym

   

realizująca

roku

Dochody

Kredyty

środki

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

dotacje

program

własne j.s.t.

i pożyczki

pochodzące

lub koordyn

z innych

wykonanie

źródeł *

programu

1.

600

60014

6300

Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Mirowie

2009

Przed zmianą

-

         

Urząd Gminy

Mirów

 

Zmiana

+25.397,-

+25.397,-

         

Po zmianie

25.397,-

25.397,-

         

2.

600

60016

6050

Budowa drogi dojazdowej Zbijów Mały

2009

Przed zmianą

           

Urząd Gminy

164.957,-

97.957,-

67.000,-

Mirów

 

zmiana

+3.619,-

+3.619,-

         

Po zmianie

168.576,-

101.576,-

67.000,-

       

3.

600

60016

6050

Zakup gruntu od Skarbu Państwa, którego zarządcą są Lasy Państwowe w kierunku trasy starachowickiej budowa drogi

2009

Przed zmianą

           

Urząd Gminy

213.000,-

63.000,-

150.000,-

Mirów

Zmiana

+4.949,-

+4.949,-

         
 

Po zmianie

217.949,-

67.949,-

150.000,-

       
       

Ogółem

2009

Przed zmianą

1.623.353,-

658.206

658.500,-

 

13.647,-

293.000,-

 

Zmiana

+33.965,-

+33.965,-

         

Po zmianie

1.657.318,-

692.171,-

658.500,-

 

13.647,-

293.000,-

 
       

Ogółem

2010

Przed zmianą

3.011.500,-

714.000,-

300.000,-

 

986.000,-

1.011.500,-

 

Zmiana

-

-

-

 

-

-

 

Po zmianie

3.011.500,-

714.000,-

300.000,-

-

986.000,-

1.011.500,-

 

Przewodniczący Rady Gminy:

Dariusz Bąk