You are on page 1of 2

POROZUMIENIE NR 6/WZS/P/33/10 z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie korzystania przez gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku

zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1 zwaną w dalszej części porozumienia Miastem reprezentowaną przez: Mirosława Milewskiego Prezydenta Miasta Płocka a Gminą Gozdowo

z siedzibą w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19 zwaną w dalszej części porozumienia Gminą Gozdowo reprezentowaną przez: Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy Gozdowo o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie korzystania przez Gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.

§ 2. 1. Miasto Płock zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania do Izby Wytrzeźwień w Płocku osób nietrzeźwych - mieszkańców Gminy Gozdowo.

2. Gmina Gozdowo przekaże środki finansowe w wysokości 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)

zgodnie z Uchwałą nr 204/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10.02.2010r. przeznaczone na pomoc finansową dla Izby Wytrzeźwień w Płocku.

3. Miasto Płock zobowiązuje się do zakończenia zadania do dnia 31.12.2010r. i pokrycia z własnych środków kosztów przekraczających wysokość udzielonej pomocy finansowej.

4. W terminie do dnia 15.01.2011r. po zakończeniu realizacji przedmiotu porozumienia Izba Wytrzeźwień w Płocku przedłoży Gminie sprawozdanie z realizacji porozumienia.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać informację o ilości przyjętych pacjentów będących mieszkańcami Gminy Gozdowo, ze wskazaniem aktualnej stawki pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.

§ 3. Gmina Gozdowo zobowiązuje się przekazać środki finansowe, o których mowa w § 2 na konto bankowe Urzędu Miasta Płocka Nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszego porozumienia.

§ 4. Niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Gozdowo nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie najpóźniej do dnia 31.12.2010r.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

2. Izba Wytrzeźwień w Płocku zobowiązuje się przyjmować mieszkańców Gminy Gozdowo w 2010r., zgodnie

z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity :

Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień

§ 5.

i

placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004r. Nr 20, poz. 192

z

późn. zm.).

§ 6. Nie wywiązanie się przez Gminę Gozdowo z warunków określonych niniejszym porozumieniem będzie skutkowało odmową przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu Gminy Gozdowo do Izby Wytrzeźwień w Płocku.

§ 7. Miasto Płock zobowiązuje się do:

1. bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu

niniejszego porozumienia dotyczącego Gminy Gozdowo oraz osób określonych § 2 pkt. 5 w szczególności poprzez zakaz zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności,

2. zapewnienia aby jego pracownicy, którzy wykonują przedmiot porozumienia przestrzegali tych samych reguł

poufności. Miasto Płock ponosi odpowiedzialność za należyte wypełnienie powyższego zobowiązania, za działania lub zaniechania pracowników odpowiada jak za własne, 3. podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony informacji poufnych Gminy Gozdowo i osób określonych § 2 pkt. 5, o ile w trakcie wykonywania porozumienia mogłoby dojść do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Gminy Gozdowo.

§ 8. Gmina Gozdowo oświadcza, że zapoznała się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.ump.pl.

§ 9. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo i rzeczowo Sądowi Powszechnemu.

§ 10. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Miasto Płock, jeden egzemplarz otrzymuje Izba Wytrzeźwień w Płocku oraz jeden egzemplarz otrzymuje Gmina Gozdowo.

Prezydent Miasta Płocka

Mirosław Milewski

Skarbnik Miasta Płocka

Barbara Szurgocińska

Wójt Gminy Gozdowo

Dariusz Kalkowski

Skarbnik Gminy

Bogumiła Bogdańska