You are on page 1of 14

UCHWAA Nr XXIX/210/2010 RADY POWIATU SOKOOWSKIEGO z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu powiatu dla szk i placwek dziaajcych na terenie Powiatu Sokoowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidowoci ich wykorzystania. Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) Rada Powiatu Sokoowskiego uchwala, co nastpuje: 1.1. Uchwaa okrela tryb udzielania i rozliczania dotacji z budetu Powiatu Sokoowskiego dla szk i placwek publicznych prowadzonych przez inne podmioty ni jednostki samorzdu terytorialnego i ministrowie oraz dla szk i placwek niepublicznych, a take tryb i zakres kontroli prawidowoci wykorzystania udzielonych dotacji. 2. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) 2) 3) ustawie - naley przez to rozumie ustaw z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.); uczniach - naley przez to rozumie take suchaczy i wychowankw; uczniach niepenosprawnych - naley przez to rozumie uczniw posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego bd orzeczenie o potrzebie zaj rewalidacyjno - wychowawczych lub opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o ktrych mowa w art. 71b ust. 3 ustawy; Powiecie - naley przez to rozumie Powiat Sokoowski; Zarzdzie Powiatu - naley przez to rozumie Zarzd Powiatu Sokoowskiego; Starocie - naley przez to rozumie Starost Sokoowskiego; Starostwie Powiatowym - naley przez to rozumie Starostwo Powiatowe w Sokoowie Podlaskim; dotacji - naley przez to rozumie udzielan z budetu Powiatu, na podstawie art. 80 bd art. 90 ustawy i niniejszej uchway, dotacj podmiotow, ktra przeznaczona jest na dofinansowanie wydatkw biecych dotowanej szkoy bd placwki z tytuu dziaalnoci w zakresie ksztacenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spoecznej; podstawie obliczania dotacji - naley przez to rozumie sta roczn kwot dla obliczania dotacji nalenej na jednego ucznia dotowanej szkoy lub placwki;

4) 5) 6) 7) 8)

9)

10) stawce dotacji - naley przez to rozumie uamek ustalony w niniejszej uchwale sucy naliczaniu dotacji nalenej na jednego ucznia; 11) dotacji nalenej na jednego ucznia - naley przez to rozumie kwot przypadajc na jednego ucznia dotowanej szkoy lub placwki rwn podstawie obliczania dotacji lub ustalon w wyniku pomnoenia podstawy obliczania dotacji przez stawk dotacji; 12) dotacji nalenej - naley przez to rozumie czn kwot przypadajc do wypaty dotowanej szkole lub placwce w roku kalendarzowym ustalon w wyniku pomnoenia dotacji nalenej na jednego ucznia przez liczb uczniw uczszczajcych do szkoy lub placwki w kolejnych miesicach roku kalendarzowego, w ktrych szkoa lub placwka funkcjonoway. 2.1. Podstaw obliczania dotacji dla: 1) szkoy publicznej, 2) placwki publicznej, o ktrej mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy stanowi wydatki biece planowane na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju lub placwce tego samego rodzaju prowadzonej przez Powiat. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat szkoy tego samego typu i rodzaju bd placwki danego rodzaju podstaw obliczania dotacji stanowi kwota przewidziana na jednego ucznia szkoy publicznej danego typu i rodzaju lub placwki tego rodzaju w czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego.

2. Podstaw obliczania dotacji dla:

1) szkoy niepublicznej o uprawnieniach szkoy publicznej, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny lub obowizek nauki, 2) placwki niepublicznej, o ktrej mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy stanowi kwota przewidziana na jednego ucznia tego samego rodzaju i typu szkoy lub tego samego rodzaju placwki w czci owiatowej subwencji oglnej dla Powiatu.

3. Podstaw obliczania dotacji dla szkoy niepublicznej o uprawnieniach szkoy publicznej niewymienionej w ust. 2 pkt 1 stanowi wydatki biece planowane na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez Powiat. W przypadku braku na terenie Powiatu szkoy publicznej danego typu i rodzaju podstaw do obliczania dotacji s wydatki biece ponoszone na jednego ucznia przez najbliszy powiat na prowadzenie szkoy publicznej danego typu i rodzaju. 4. W przypadku dotacji dla niepublicznych orodkw, o ktrych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, umoliwiajcych realizacj obowizku szkolnego i obowizku nauki dzieciom i modziey upoledzonym umysowo w stopniu gbokim w formie zaj rewalidacyjno-wychowawczych, a take dzieciom z upoledzeniem umysowym z niepenosprawnociami sprzonymi, podstaw obliczania dotacji stanowi kwota przewidziana na jednego ucznia tego rodzaju orodkw w czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. 5. W przypadku dotacji dla szkoy podstawowej specjalnej, orodka, o ktrym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, a take poradni psychologiczno-pedagogicznej, ktre zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, podstaw obliczania dotacji stanowi kwota przewidziana na jedno dziecko objte wczesnym wspomaganiem rozwoju w czci owiatowej subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. 3. Ustala si nastpujce stawki dotacji: 1) na ucznia uczszczajcego do szkoy niepublicznej o uprawnieniach szkoy publicznej, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny lub obowizek nauki - 100%; 2) na ucznia uczszczajcego do szkoy niepublicznej o uprawnieniach szkoy publicznej niewymienionej w pkt 1 - 50%; 3) na ucznia korzystajcego z placwki niepublicznej, o ktrej mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy - 100%; 4) na ucznia korzystajcego z niepublicznego orodka umoliwiajcego realizacj obowizku szkolnego i obowizku nauki - 100%; 5) na dziecko objte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 100%. 4.1. Placwka publiczna inna ni wymieniona w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy nie otrzymuje dotacji z budetu Powiatu. 2. Szkoa niepubliczna nieposiadajca uprawnie szkoy publicznej oraz placwka niepubliczna, o ktrej mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 10 ustawy nie otrzymuj dotacji z budetu Powiatu. 5. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a take przy obliczaniu dotacji nalenej na jednego ucznia, otrzymane wyniki oblicze zaokrgla si do penych groszy. 6.1. Dotacji udziela si na dany rok kalendarzowy. 2. Dotacja przekazywana jest w 12 czciach na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o ktrym mowa w 7 ust. 1, po zoeniu w Starostwie Powiatowym informacji, o ktrej mowa w 8 ust. 2. 7.1. Dotacji udziela si na wniosek organu prowadzcego szko lub placwk zoony do Zarzdu Powiatu nie pniej ni do 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok udzielenia dotacji. 2. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera odpowiednio: 1) 2) 3) 4) 5) nazw i adres szkoy lub placwki, NIP i REGON; nazw i adres organu prowadzcego; typ i rodzaj szkoy lub rodzaj placwki; numer i dat wydania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na zaoenie szkoy publicznej lub placwki publicznej; numer i dat wydania zawiadczenia o wpisie do ewidencji szk i placwek niepublicznych;

6) 7) 8) 9)

numer i dat wydania decyzji nadajcej szkole niepublicznej uprawnienia szkoy publicznej; planowan liczb uczniw w okresie stycze - grudzie, w tym liczb uczniw niepenosprawnych; nazw banku i numer rachunku bankowego szkoy lub placwki, na ktry ma by przekazywana dotacja; zobowizanie organu prowadzcego do skadania miesicznych informacji o aktualnej liczbie uczniw;

10) podpis osoby uprawnionej do skadania owiadcze woli w imieniu organu prowadzcego. 3. Wzr wniosku o udzielenie dotacji okrela zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 4. Zarzd Powiatu informuje wnioskodawc o przewidywanej wysokoci dotacji nalenej na jednego ucznia w danym roku kalendarzowym, do 20 grudnia roku poprzedzajcego rok udzielenia dotacji. 8.1. Kwota dotacji na pierwszy miesic roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej liczbie uczniw zawartej we wniosku, o ktrym mowa w 7. 2. Kwota dotacji na kady kolejny miesic ustalana jest na podstawie informacji od organu prowadzcego dotowan szko lub placwk o faktycznej liczbie uczniw za miesic poprzedni wedug stanu na jego ostatni dzie oraz o przewidywanej liczbie uczniw wedug stanu na pierwszy dzie miesica kolejnego, przekazywanej do Starostwa Powiatowego do dnia dziesitego kadego miesica. 3. Wzr informacji okrela zacznik nr 2 do uchway. 4. W przypadku, gdy faktyczna liczba uczniw uczszczajcych w danym miesicu do dotowanej szkoy lub placwki rni si od liczby uczniw przyjtej do wyliczenia dotacji na dany miesic, kwota dotacji na miesic nastpny jest odpowiednio zmniejszana bd zwikszana. 9.1. W przypadku zmiany w trakcie roku kalendarzowego podstawy obliczenia dotacji Zarzd Powiatu dokonuje weryfikacji dotacji nalenej na jednego ucznia dotowanej szkoy lub placwki i odpowiednio zwiksza lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesice danego roku kalendarzowego. 2. O zmianie wysokoci dotacji nalenej na jednego ucznia Zarzd Powiatu informuje osob prowadzc dotowan szko lub placwk do koca miesica, w ktrym dokonano weryfikacji. 10.1. Dotacja udzielona szkole lub placwce podlega rozliczeniu. 2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokoci podlega zwrotowi. 3. Zwrotowi podlega ta cz dotacji, ktra zostaa wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokoci. 4. Dotacja przekazana w niepenej wysokoci podlega wyrwnaniu. 5. Organ prowadzcy dotowan szko lub placwk przekazuje Starostwu Powiatowemu nie pniej ni do dnia dziesitego miesica nastpujcego po miesicu sprawozdawczym rozliczenie z otrzymanych dotacji za okres od pocztku roku kalendarzowego do koca miesica sprawozdawczego. 6. Wzr druku miesicznego rozliczenia dotacji okrela zacznik nr 3 do uchway. 7. Cz dotacji przekazana za dany miesic rozliczana jest w nastpnym miesicu w oparciu o dokument potwierdzajcy aktualn liczb uczniw uczszczajcych do dotowanej szkoy lub placwki w rozliczanym miesicu. 8. Ostateczne rozliczenie przekazanej dotacji za dany rok kalendarzowy nastpuje w terminie do 20 stycznia roku nastpnego. 9. Wzr druku rocznego rozliczenia dotacji okrela zacznik nr 4 do uchway. 10. O sposobie rozliczenia dotacji udzielonej w danym roku kalendarzowym Zarzd Powiatu zawiadamia osob prowadzc szko lub placwk do dnia 15 lutego roku nastpnego. 11. Ustalona w wyniku rozliczenia rocznego kwota wyrwnania dotacji nalenej szkole lub placwce za dany rok kalendarzowy przekazywana jest na jej rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o ktrym mowa w ust. 10. 12. Zwrot ustalonej w wyniku rozliczenia rocznego kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokoci nastpuje na rachunek wskazany w zawiadomieniu, o ktrym mowa w ust. 10 zgodnie z zasadami i w terminie okrelonym w odrbnych przepisach.

13. Dotacja udzielona szkole lub placwce w czci niewykorzystanej do koca roku kalendarzowego podlega zwrotowi zgodnie z zasadami i w terminie okrelonym w odrbnych przepisach. 11.1. Szkoa lub placwka, ktra otrzymaa dotacj podlega kontroli majcej na celu: 1) sprawdzenie zgodnoci ze stanem faktycznym liczby uczniw wykazanych w informacjach, o ktrych mowa w 8 ust. 2, 2) sprawdzenie prawidowoci wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy. 2. Dokumentem upowaniajcym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upowanienie od Starosty zawierajce: 1) numer upowanienia; 2) imi i nazwisko kontrolujcego; 3) nazw i adres kontrolowanego; 4) cel kontroli; 5) termin wanoci upowanienia. 3. Osoby kontrolujce upowanione do przeprowadzenia kontroli maj prawo: 1) wstpu do kontrolowanej szkoy i placwki; 2) wgldu do prowadzonej przez szko lub placwk dokumentacji dotyczcej przebiegu nauczania, wychowania i opieki, organizacyjnej i finansowej w zakresie objtym kontrol. 4. Osoby kontrolujce maj prawo do przeprowadzenia kontroli dotowanej szkoy lub placwki bez wczeniejszego powiadomienia o zamiarze jej dokonania. 5. Osoby kontrolujce maj prawo da powiadczonych za zgodno z oryginaem kopii dokumentw dotyczcych tematyki kontroli oraz ustnych i pisemnych wyjanie. 6. Osoby kontrolujce mog wydawa dyrektorom szk i placwek dorane zalecenia oraz zgasza uwagi i wnioski wynikajce z przeprowadzonych czynnoci. 7. Dyrektor szkoy lub placwki w cigu 7 dni od otrzymania zalece, uwag i wnioskw - o ktrych mowa w ust. 6, moe zgosi wobec nich zastrzeenia do Starosty. 8. W przypadku nieuwzgldnienia zastrzee dyrektor szkoy lub placwki jest obowizany powiadomi Starost o realizacji zalece, uwag i wnioskw w terminie 30 dni. 9. Z przeprowadzonej kontroli sporzdzany jest w dwch jednobrzmicych egzemplarzach protok kontroli. 10. Jeden egzemplarz protokou kontroli przekazuje si - za powiadczeniem odbioru - dyrektorowi szkoy lub placwki, a drugi wcza do akt kontroli. 11. Protok kontroli zawiera: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) pen nazw i adres kontrolowanej szkoy lub placwki, nazw i adres organu prowadzcego oraz imi i nazwisko dyrektora szkoy; imi i nazwisko, stanowisko subowe kontrolujcego oraz numer i dat upowanienia do kontroli; imiona i nazwiska innych osb obecnych przy kontroli; dat rozpoczcia i zakoczenia kontroli; okrelenie celu kontroli; okrelenie tematyki kontroli i okresu objtego kontrol; wyniki kontroli; opis zacznikw do protoku; wnioski i uwagi pokontrolne;

10) wydane zalecenia i terminy ich wykonania;

11) pouczenie o prawie kontrolowanego, sposobie i terminie do zgaszania zastrzee do protokou oraz prawie do odmowy podpisania protokou; 12) parafy kontrolujcego i dyrektora szkoy lub placwki na kadej stronie protokou; 13) podpisy kontrolujcego i dyrektora szkoy lub placwki oraz miejsce i dat podpisania protokou kontroli z zastrzeeniem 14. 12.1. Protok kontroli podpisuj i parafuj na kadej stronie kontrolujcy i dyrektor szkoy lub placwki. Dyrektor szkoy lub placwki podpisuje protok kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeeniem 14. 2. Dyrektorowi kontrolowanej szkoy lub placwki przysuguje prawo zgaszania, przed podpisaniem protokou kontroli, umotywowanych zastrzee do ustale zawartych w protokole. 3. Dyrektor szkoy lub placwki moe do czynnoci wymienionych w ust. 1 i 2 upowani na pimie wskazanego pracownika szkoy lub placwki. 4. Zastrzeenia, o ktrych mowa w ust. 2, zgasza si na pimie do Starosty w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokou kontroli. 5. Starosta odrzuca zastrzeenia do ustale protokou, o ktrych mowa w ust. 2, jeeli zostay zgoszone przez osob nieuprawnion, z pominiciem formy pisemnej lub po upywie terminu. W pozostaych przypadkach niezwocznie przekazuje zastrzeenia osobom kontrolujcym. 13.1. Pisemne zastrzeenia do ustale zawartych w protokole kontroli, zgoszone przez dyrektora szkoy lub placwki, s poddawane analizie przez kontrolujcego. 2. Kontrolujcy przeprowadza dodatkowe czynnoci, jeeli z analizy zastrzee wynika potrzeba ich podjcia. 3. Jeeli kontrolujcy stwierdzi zasadno zastrzee, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposb, e docza do niego stosowny tekst w brzmieniu: 1) Ustalenia na str. .. skrela si.; 2) Protok kontroli na str. .. uzupenia si przez dopisanie ...; 3) Tre ustale na str. .. otrzymuje brzmienie: .... 4. W razie nieuwzgldnienia zastrzee, w caoci lub w czci, kontrolujcy sporzdza stanowisko na pimie i przekazuje je do akceptacji Starocie. 5. Stanowisko w sprawie zgoszonych zastrzee Starosta przekazuje dyrektorowi szkoy lub placwki. 14.1. Dyrektor kontrolowanej szkoy lub placwki moe odmwi podpisania protokou kontroli, skadajc, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjanienie przyczyn tej odmowy. 2. W przypadku zgoszenia zastrzee do protokou kontroli, termin okrelony w ust. 1 biegnie od dnia dorczenia dyrektorowi stanowiska Starosty wobec zastrzee. 3. Odmowa podpisania protokou kontroli przez dyrektora nie stanowi przeszkody do podpisania protokou przez kontrolujcego i sporzdzenia wystpienia pokontrolnego. 15. Przed sporzdzeniem projektu wystpienia pokontrolnego, kontrolujcy, w uzgodnieniu ze Starost, moe zwrci si do dyrektora kontrolowanej szkoy lub placwki o zoenie, w wyznaczonym terminie, dodatkowych wyjanie na pimie dotyczcych przedmiotu kontroli, niezbdnych do sporzdzenia projektu wystpienia pokontrolnego. 16.1. Po zakoczeniu postpowania kontrolnego, z uwzgldnieniem terminu, o ktrym mowa w 14 ust. 1, kontrolujcy sporzdza projekt wystpienia pokontrolnego. 2. Wystpienie pokontrolne zawiera ocen dziaalnoci kontrolowanej szkoy lub placwki wynikajc z ustale zawartych w protokole kontroli i dodatkowych wyjanie, o ktrych mowa w 15, o ile zostay zoone, opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidowoci, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie ich usunicia. 3. Wystpienie pokontrolne moe zawiera informacj o usuniciu przez dyrektora kontrolowanej szkoy lub placwki, po sporzdzeniu protokou kontroli, nieprawidowoci stwierdzonych w toku kontroli. 4. Kontrolujcy przekazuje Starocie projekt wystpienia pokontrolnego.

5. Starosta kieruje wystpienie pokontrolne do dyrektora kontrolowanej szkoy lub placwki oraz przekazuje je do wiadomoci organowi prowadzcemu szko lub placwk. 6. Dyrektor kontrolowanej szkoy lub placwki, ktremu przekazano wystpienie pokontrolne, w terminie okrelonym w wystpieniu, nie krtszym ni 14 dni, informuje Starost o sposobie wykorzystania uwag i wnioskw oraz wykonania zalece, a take o podjtych dziaaniach lub przyczynach niepodjcia dziaa. 7. Starosta lub upowaniony przez niego pracownik mog, po przekazaniu przez kontrolowan szko lub placwk odpowiedzi na wystpienie pokontrolne, sprawdzi, czy zostay wykonane zalecenia zawarte w wystpieniu pokontrolnym. 17. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Sokoowskiego. 18. Trac moc: 1) uchwaa nr XXX/178/2005 Rady Powiatu Sokoowskiego z dnia 5 wrzenia 2005r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk publicznych i placwek publicznych prowadzonych przez osob prawn inn ni jednostka samorzdu terytorialnego lub osob fizyczn (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 214, poz. 7017), 2) uchwaa nr XXX/179/2005 Rady Powiatu Sokoowskiego z dnia 5 wrzenia 2005r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk i placwek niepublicznych dziaajcych na terenie Powiatu Sokoowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 214, poz. 7018). 19. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 20. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia. Przewodniczcy Rady Powiatu; Sawomir Hardej

Zacznik nr 1 do uchway nr XXIX/210/2010 Rady Powiatu Sokoowskiego z dnia 25 lutego 2010r.

(miejscowo i data)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK............... I. DANE O ORGANIE PROWADZCYM 1. Wnioskodawca: osoba prawna / osoba fizyczna*) 2. Nazwa osoby prawnej lub imiona i nazwisko osoby fizycznej: .... .... 3. Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Tel., fax, adres e-mail

4. Dane o osobie(-ach) reprezentujcej(-ych) organ prowadzcy: Lp. Imiona i nazwisko Wzr podpisu Tytu prawny

II. DANE O SZKOLE LUB PLACWCE UPRAWNIONYCH DO DOTOWANIA 1. 2. Publiczna / niepubliczna*) Typ i rodzaj szkoy lub rodzaj placwki: .. .. 3. Nazwa szkoy lub placwki zgodna ze statutem: .. .. .. 4. Adres szkoy lub placwki: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Tel., fax, adres e-mail

5.

Numery: NIP REGON

6.

Numer i data wydania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na zaoenie szkoy publicznej lub placwki publicznej: .. ..

7.

Numer i data wydania zawiadczenia o wpisie do ewidencji szk i placwek niepublicznych: .. ..

8.

Numer i data wydania decyzji nadajcej szkole niepublicznej uprawnienia szkoy publicznej: .. ..

9.

System ksztacenia: dla modziey / dla dorosych*)

10. Zawody, w ktrych ksztaci szkoa: .. .. 11. Szkoa prowadzi internat: tak / nie*) 12. Rachunek bankowy szkoy lub placwki do przekazywania dotacji: Nazwa banku Numer rachunku bankowego

III. DANE O PLANOWANEJ LICZBIE UCZNIW W ROKU Dotyczy szk dla modziey (poza szkoami policealnymi) w tym uczniw z orzeczeniami do ksztacenia specjalnego, o ktrych mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) upoledzeni umysowo w stopniu umiark. lub znacznym z niepenosprawnoci ruchow zagroeni niedostosowaniem spoecznym z zaburzeniami psychicznymi z zaburzeniami zachowania niedostosowani spoecznie z chorobami przewlekymi z niepenosprawnociami sprzonymi

zagroeni uzalenieniem

upoledzeni umysowo w stopniu lekkim

upoledzeni umysowo w stopniu gbokim

OGEM

sabo syszcy

sabo widzcy

Dotyczy szk policealnych dla modziey Ogem uczniw w szkole policealnej: , w tym uczniw klas medycznych: Wypeniaj szkoy prowadzce internat Ogem uczniw korzystajcych z internatu: Dotyczy szk dla dorosych Ogem uczniw w szkole dla dorosych: , w tym uczniowie klas medycznych w szkole policealnej dla dorosych: Dotyczy placwek Ogem uczniw: Uczniowie objci wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadajcy opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o ktrej mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie owiaty - dotyczy szk podstawowych specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orodkw, o ktrych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie owiaty Ogem uczniw: IV. OWIADCZENIA I PODPISY OSB REPREZENTUJCYCH ORGAN PROWADZCY 1. Owiadczam, e wszystkie podane przeze mnie dane s zgodne ze stanem faktycznym. 2. Zobowizuj si do skadania - zgodnych z obowizujcym wzorem - comiesicznych informacji o liczbie uczniw w prowadzonej szkole / placwce*). 3. Zobowizuj si do wykorzystania otrzymanej dotacji zgodnie z obowizujcymi przepisami.
*) niewaciwe skrel

..
(czytelny podpis osoby uprawnionej do skadania owiadcze woli w imieniu organu prowadzcego)

Przewodniczcy Rady Powiatu: Sawomir Hardej

Zacznik nr 2 do uchway nr XXIX/210/2010 Rady Powiatu Sokoowskiego z dnia 25 lutego 2010r.

z autyzmem

niesyszcy

niewidomi

. (miejscowo i data) INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIW I. DANE O ORGANIE PROWADZCYM 1. Osoba prawna / osoba fizyczna*) 2. Nazwa osoby prawnej lub imiona i nazwisko osoby fizycznej: .... .... 3. Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Tel., fax, adres e-mail

II. DANE O SZKOLE LUB PLACWCE 1. Publiczna / niepubliczna*) 2. Nazwa szkoy lub placwki zgodna ze statutem: .... .... 3. Adres szkoy lub placwki: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Tel., fax, adres e-mail

4. System ksztacenia: dla modziey / dla dorosych*) 5. Zawody, w ktrych ksztaci szkoa: .... .... 6. Szkoa prowadzi internat: tak / nie*)
*) niewaciwe skrel

III. DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIW W ROKU wedug stanu na ostatni dzie .
(miesic poprzedzajcy miesic zoenia informacji)

OG EM

Dotyczy szk dla modziey (poza szkoami policealnymi) w tym uczniw z orzeczeniami do ksztacenia specjalnego, o ktrych mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.)

upoledzeni umysowo w stopniu umiark. lub znacznym

z niepenosprawnoci ruchow

zagroeni niedostosowaniem spoecznym

z zaburzeniami psychicznymi

z zaburzeniami zachowania

niedostosowani spoecznie

z chorobami przewlekymi

z niepenosprawnociami sprzonymi z niepenosprawnociami sprzonymi

zagroeni uzalenieniem

upoledzeni umysowo w stopniu gbokim

upoledzeni umysowo w stopniu lekkim

sabo syszcy

sabo widzcy

Dotyczy szk policealnych dla modziey Ogem uczniw w szkole policealnej: , w tym uczniw klas medycznych: Wypeniaj szkoy prowadzce internat Ogem uczniw korzystajcych z internatu: Dotyczy szk dla dorosych Ogem uczniw w szkole dla dorosych: , w tym uczniowie klas medycznych w szkole policealnej dla dorosych: Dotyczy placwek Ogem uczniw: Uczniowie objci wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadajcy opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o ktrej mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie owiaty - dotyczy szk podstawowych specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orodkw, o ktrych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie owiaty Ogem uczniw: IV. DANE O PRZEWIDYWANEJ LICZBIE UCZNIW W ROKU wedug stanu na pierwszy dzie .
(miesic zoenia informacji)

Dotyczy szk dla modziey (poza szkoami policealnymi) w tym uczniw z orzeczeniami do ksztacenia specjalnego, o ktrych mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) upoledzeni umysowo w stopniu umiark. lub znacznym z niepenosprawnoci ruchow zagroeni niedostosowaniem spoecznym z zaburzeniami psychicznymi z zaburzeniami zachowania niedostosowani spoecznie z chorobami przewlekymi

zagroeni uzalenieniem

upoledzeni umysowo w stopniu lekkim

upoledzeni umysowo w stopniu gbokim

OGEM

sabo syszcy

sabo widzcy

Dotyczy szk policealnych dla modziey Ogem uczniw w szkole policealnej: , w tym uczniw klas medycznych: Wypeniaj szkoy prowadzce internat Ogem uczniw korzystajcych z internatu:

z autyzmem

niesyszcy

niewidomi

z autyzmem

niesyszcy

niewidomi

Dotyczy szk dla dorosych Ogem uczniw w szkole dla dorosych: , w tym uczniowie klas medycznych w szkole policealnej dla dorosych: Dotyczy placwek Ogem uczniw: Uczniowie objci wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadajcy opini o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o ktrej mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie owiaty - dotyczy szk podstawowych specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz orodkw, o ktrych mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie owiaty Ogem uczniw:

....
(czytelny podpis osoby uprawnionej do skadania informacji w imieniu organu prowadzcego)

Przewodniczcy Rady Powiatu: Sawomir Hardej

Zacznik nr 3 do uchway nr XXIX/210/2010 Rady Powiatu Sokoowskiego z dnia 25 lutego 2010r.

(miejscowo, data)

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ..
(nazwa miesica rozliczeniowego) (rok)

otrzymanej na prowadzenie
(nazwa szkoy lub placwki)

I. DANE O ORGANIE PROWADZCYM 1. Osoba prawna / osoba fizyczna*) 2. Nazwa osoby prawnej lub imiona i nazwisko osoby fizycznej: .... .... 4. Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Tel., fax, adres e-mail

II. DANE O SZKOLE LUB PLACWCE 1. Publiczna / niepubliczna*) 2. Adres szkoy lub placwki: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Tel., fax, adres e-mail

3. System ksztacenia: dla modziey / dla dorosych*) 4. Szkoa prowadzi internat: tak / nie*)
*) niewaciwe skrel

III. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI 1. Kwota dotacji otrzymana w rozliczeniowym miesicu (w z): .. 2. Kwota dotacji otrzymana od stycznia (w z): .. Lp. Rodzaje wydatkw finansowanych w ramach dotacji Wysoko poniesionych wydatkw finansowanych w ramach otrzymanej dotacji w miesicu narastajco rozliczeniowym od stycznia do koca miesica rozliczeniowego

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wynagrodzenia pracownikw Pochodne od wynagrodze (skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy) Wydatki eksploatacyjne (np. zakupy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody) Zakupy wyposaenia, ksiek i pomocy dydaktycznych Remonty Wydatki dotyczce wynajmu pomieszcze na zajcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze Pozostae wydatki niestanowice wydatkw inwestycyjnych, przeznaczone na realizacj zada z zakresu ksztacenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spoecznej Ogem

4. Kwota niewykorzystanej dotacji w miesicu rozliczeniowym (w z): .. 5. Kwota niewykorzystanej dotacji od stycznia (z): ..

.
(czytelny podpis osoby uprawnionej do skadania informacji w imieniu organu prowadzcego)

Przewodniczcy Rady Powiatu: Sawomir Hardej

Zacznik nr 4 do uchway nr XXIX/210/2010 Rady Powiatu Sokoowskiego z dnia 25 lutego 2010r. (miejscowo, data)

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK otrzymanej na prowadzenie


(nazwa szkoy lub placwki)

I. DANE O ORGANIE PROWADZCYM 1. Osoba prawna / osoba fizyczna*) 2. Nazwa osoby prawnej lub imiona i nazwisko osoby fizycznej: .... .... 3. Siedziba osoby prawnej / adres osoby fizycznej: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Tel., fax, adres e-mail

II. DANE O SZKOLE LUB PLACWCE 1. Publiczna / niepubliczna*) 2. Adres szkoy lub placwki: Kod pocztowy Miejscowo Ulica Nr domu Nr lokalu Tel., fax, adres e-mail

3. System ksztacenia: dla modziey / dla dorosych*) 4. Szkoa prowadzi internat: tak/nie*)
*) niewaciwe skrel

III. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI 1. Kwota dotacji otrzymana w roku (w z): .. Lp. Rodzaje wydatkw finansowanych w ramach dotacji Wynagrodzenia pracownikw Pochodne od wynagrodze (skadki na ubezpieczenia spoeczne i Fundusz Pracy) Wydatki eksploatacyjne (np. zakupy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody) Zakupy wyposaenia, ksiek i pomocy dydaktycznych Remonty Wydatki dotyczce wynajmu pomieszcze na zajcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekucze Pozostae wydatki niestanowice wydatkw inwestycyjnych, przeznaczone na realizacj zada z zakresu ksztacenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki spoecznej Ogem Wysoko poniesionych wydatkw finansowanych w ramach otrzymanej dotacji

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4. Kwota niewykorzystanej dotacji (w z): ..

.
(czytelny podpis osoby uprawnionej do skadania informacji w imieniu organu prowadzcego)

Przewodniczcy Rady Powiatu: Sawomir Hardej