You are on page 1of 21

UCHWAA Nr XLV/314/10 RADY MIEJSKIEJ W BONIU z dnia 1 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bonie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz uchway nr XLIV/540/06 Rady Miejskiej w Boniu z dnia 6 marca 2006r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bonie, po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Bonie i gminy Bonie zatwierdzonego uchwa nr 41/X/2003 Rady Miejskiej w Boniu z dnia 30 czerwca 2003r. (uchwaa nr XLV/312/10 Rady Miejskiej w Boniu z dnia 1 lutego 2010r w sprawie stwierdzenia zgodnoci ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bonie dla terenu ograniczonego zachodni lini rozgraniczajc ul. Grodziskiej, ul. K. St. Wyszyskiego, ul. Targowej, pnocn lini rozgraniczajc ul. Sochaczewskiej, ul. Powstacw, wschodni lini rozgraniczajc ul. Poniatowskiego, pnocno wschodni lini rozgraniczajc ul. Nowakowskiego, pnocn granic terenu PKP z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Bonie i gminy Bonie zatwierdzonego uchwa nr 41/X/2003 Rady Miejskiej w Boniu z dnia 30 czerwca 2003r.) Rada Miejska w Boniu uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bonie dla terenu ograniczonego zachodni lini rozgraniczajc ul. Grodziskiej, ul. K. St. Wyszyskiego, ul. Targowej, pnocn lini rozgraniczajc ul. Sochaczewskiej, ul. Powstacw, wschodni lini rozgraniczajc ul. Poniatowskiego, pnocno-wschodni lini rozgraniczajc ul. Nowakowskiego, pnocn granic terenu PKP, zwany dalej Planem. 2. Integraln czci uchway s: 1) rysunek Planu w skali 1: 2000 stanowicy zacznik nr 1 do niniejszej uchway; 2)rozstrzygnicie dotyczce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, zgoszonych w czasie wyoenia projektu planu do publicznego wgldu, stanowice zacznik nr 2 do niniejszej uchway; 3) rozstrzygnicia dotyczce sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowice zacznik nr 3 do niniejszej uchway. 3. Na rysunku Planu obowizuj nastpujce ustalenia: 1) granice obszaru objtego planem w obrbie ktrego obowizuj ustalenia; 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania; 3) przeznaczenia obszarw okrelone symbolem; 4) linie zabudowy nieprzekraczalne oraz obowizujce; 5) odlegoci elementw zagospodarowania zwymiarowanych w metrach na rysunku. 4. Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) linii rozgraniczajcej tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania oznacza to nieprzekraczaln granic przestrzennego rozwoju przeznaczenia okrelonego dla danego terenu oraz okrelonych warunkw i zasad zagospodarowania przestrzennego; 2) przeznaczeniu terenu oznacza to okrelone dla terenu zagospodarowanie i funkcje zabudowy, oznaczone symbolem; 3) linii zabudowy nieprzekraczalnej oznacza to lini regulujc zabudow danej dziaki lub zespou dziaek, w ktrej mog by umieszczane fronty budynkw lub ich czci bez jej przekraczania; 4) linii zabudowy obowizujcej oznacza to lini regulujc zabudow danej dziaki lub zespou dziaek, w ktrej musz by umieszczone fronty budynkw lub ich czci obejmujce min. 50% dugoci;

5) dachu wielospadowym naley przez to rozumie dachy o wielu poaciach, w tym rwnie dachy dwuspadowe; 6) powierzchni terenu biologicznie czynnej naley przez to rozumie teren z nawierzchni ziemn urzdzon jako stae trawniki, zakrzewienia i zadrzewienia, kwietniki lub inne umoliwiajce wegetacj, a take 40% sumy powierzchni tarasw i stropodachw z tak nawierzchni nie mniejsz ni 5m2 oraz wod powierzchniow na terenie dziaki lub danego terenu; 7) ustaleniu oznacza to reguy i zasady, ktre musz by przestrzegane i realizowane; 8) dopuszczeniu oznacza to reguy i zasady, ktre mog by realizowane; 9) adaptacji naley przez to rozumie zmian sposobu uytkowania w celu przystosowania budynkw i budowli do nowych warunkw. 5. Przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania. 1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bonie, dla obszaru okrelonego w 1 ustala si tereny o nastpujcym przeznaczeniu: a) symbol MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usug naley przez to rozumie utrzymanie istniejcych i realizacj nowych budynkw i budowli: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w interpretacji wg przepisw szczeglnych z niezbdnymi dojazdami, dojciami, zieleni i infrastruktur techniczn, uytecznoci publicznej w interpretacji wedug przepisw szczeglnych z niezbdnymi do jej funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur techniczn), usugowych dla usug wiadczonych na rzecz ludzi, ktre polegaj na wytwarzaniu dbr materialnych na bazie gotowych surowcw (np. krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo itp.), a take innych usug o podobnym charakterze, usug handlu, z niezbdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur, przy spenieniu pozostaych warunkw Planu,

b) symbol MU tereny zabudowy mieszkaniowej i usug naley przez to rozumie utrzymanie istniejcych i realizacj nowych budynkw i budowli: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej w interpretacji wg przepisw szczeglnych z niezbdnymi dojazdami, dojciami, zieleni i infrastruktur techniczn, uytecznoci publicznej w interpretacji wg przepisw szczeglnych, z niezbdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur techniczn), usugowych dla usug wiadczonych na rzecz ludzi, ktre polegaj na wytwarzaniu dbr materialnych na bazie gotowych surowcw (np. krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo itp.), a take innych usug o podobnym charakterze, usug handlu, z niezbdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur, przy spenieniu pozostaych warunkw Planu, innych, wg ustale szczegowych Planu dla poszczeglnych obszarw,

c) symbol MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej naley przez to rozumie utrzymanie istniejcych bd realizacj nowych budynkw: mieszkalnych wielorodzinnych w interpretacji wg przepisw szczeglnych, z niezbdnymi garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, dojciami, zieleni i infrastruktur techniczn, usug, z niezbdnymi do ich funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garaami, dojazdami, dojciami, zieleni i infrastruktur techniczn,

d) symbol UM tereny zabudowy usugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej naley przez to rozumie utrzymanie istniejcych i realizacj nowych budynkw i budowli:

uytecznoci publicznej w interpretacji wg przepisw szczeglnych, z niezbdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur techniczn), usugowych dla usug wiadczonych bezporednio na rzecz ludzi, polegajcych na wytwarzaniu dbr materialnych z gotowych surowcw (np. krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo, piekarnictwo itp.) oraz innych usug o podobnym charakterze, z niezbdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur techniczn), budynkw mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych w interpretacji wg przepisw szczeglnych z niezbdnymi dojazdami, dojciami, zieleni i infrastruktur techniczn, innych, wg ustale szczegowych Planu dla poszczeglnych obszarw,

e) symbol U tereny zabudowy usugowej naley przez to rozumie utrzymanie istniejcych bd realizacj nowych budynkw i budowli: uytecznoci publicznej w interpretacji wg przepisw szczeglnych, z niezbdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur techniczn), usugowych dla usug wiadczonych bezporednio na rzecz ludzi, polegajcych na wytwarzaniu dbr materialnych z gotowych surowcw (np. krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo, piekarnictwo itp.) oraz innych usug o podobnym charakterze, z niezbdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur techniczn), innych, wg ustale szczegowych Planu dla poszczeglnych obszarw,

f) symbol UP teren usug, obiektw produkcyjnych, skadw i magazynw naley przez to rozumie realizacj budynkw i budowli, w ktrych prowadzona jest dziaalno produkcyjna, usugowa, lub handlowa, magazynowa oraz skadowa, z niezbdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzdzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garaami, miejscami postojowymi, dojazdami, zieleni i infrastruktur techniczn), g) symbol US tereny usug sportu i rekreacji naley przez to rozumie utrzymanie istniejcych bd budow nowych urzdze sportu wraz z miejscami postojowymi i infrastruktur techniczn, h) symbol ZPU teren zieleni urzdzonej z dopuszczeniem usug naley przez to rozumie tereny zieleni, z obiektami maej architektury, alejkami, urzdzeniami sucymi rekreacji wraz z miejscami postojowymi i infrastruktur techniczn oraz moliwoci realizacji obiektw usugowych, z budynkami pomocniczymi sucymi w/w funkcji oraz infrastruktur techniczn, i) symbol ZPD tereny zieleni urzdzonej ogrody dziakowe naley przez to rozumie utrzymanie istniejcych bd realizacj nowych obiektw zgodnie z przepisami szczeglnymi, j) symbol ZP tereny zieleni urzdzonej naley przez to rozumie tereny zieleni, z obiektami maej architektury, alejkami, urzdzeniami sucymi rekreacji wraz z miejscami postojowymi i infrastruktur techniczn, k) symbol KZP teren komunikacji i zieleni urzdzonej, l) symbol WS teren wd powierzchniowych rdldowych rzeka Rokitnica, ) symbol W tereny infrastruktury technicznej stacje uzdatniania wody, m) symbol WSK mosty na rzece Rokitnicy, n) symbol WSKX kadki piesze na rzece Rokitnicy, o) symbol KDG, KDL, KDD tereny drg publicznych (gwna, lokalne, dojazdowe), sucych obsudze terenw objtych Planem oraz terenw ssiednich, p) symbol KX teren cigu pieszego; 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania okrela zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 6. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego:

1) nowa zabudowa winna nawizywa do charakteru istniejcej w danym terenie zabudowy w taki sposb, aby tworzya harmonijn cao kompozycyjno przestrzenn, przy uwzgldnieniu wszelkich uwarunkowa i wymaga funkcjonalno - przestrzennych; 2) ustala si, e skadowanie na zewntrz budynkw surowcw do prowadzonej dziaalnoci i produktw powstaych w wyniku prowadzonej dziaalnoci powinno si odbywa w sposb zorganizowany i w miejscu osonitym od strony drg i dziaek ssiednich; 3) ustala si zakaz stawiania od strony ulic ogrodze o przsach betonowych prefabrykowanych; 4) maksymalna wysoko ogrodze od strony ulic - 1,6m n.p.t.. 7. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) ustala si, i eksploatacja instalacji powodujca wprowadzanie gazw lub pyw do powietrza nie moe powodowa przekroczenia standardw jakoci rodowiska, w tym standardw jakoci powietrza poza terenem, do ktrego prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny; 2) ustala si, i oddziaywanie uciliwoci, w tym akustycznej i wibracji, wynikajcej z prowadzonej dziaalnoci usugowej i produkcyjnej, winno zamyka si w granicach terenu, do ktrego inwestor posiada tytu prawny oraz nie przekracza na tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkcji okrelonych w terenach lub obiektach ssiednich; 3) ustala si min odlego zabudowy - 5,0m od grnej krawdzi koryta rzeki Rokitnicy i 3,0m od grnych krawdzi koryta roww w celu konserwacji i zachowania w penej sprawnoci melioracji; 4) w pasach drogowych drg przebiegajcych wzdu rzeki Rokitnicy naley wprowadzi ziele urzdzon, w sposb nie kolidujcy z funkcjonalnoci drogi; 5) ustaa si ochron znajdujcych si na terenie objtym Planem istniejcych pomnikw przyrody: kasztanowiec zwyczajny na dziace przy kociele przy ul. Jana Pawa II, wiz szypukowy i iglicznia trjcierniowa na dziace przy ul. Okrzei 3 oraz dwa dby szypukowe na dziace przy ul. Narutowicza 4; 6) ustala si obowizek pozostawienia powierzchni terenu biologicznie czynnej okrelon dla poszczeglnych obszarw w % w stosunku do powierzchni dziaki budowlanej; 7) dopuszcza si zmniejszenie powierzchni terenu biologicznie czynnej na dziakach ju zainwestowanych przed uchwaleniem planu o max 20% od ustalonego wskanika dla poszczeglnych terenw. 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 1) w obszarze objtym planem ustala si ochron zabytkw archeologicznych (zabytkowe stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 57-62/40), bdce pozostaoci osady z okresu wpyww rzymskich i relikty historycznego osadnictwa centrum Bonia, wzmiankowanego w rdach pisanych od XIII w.) w formie strefy ochrony konserwatorskiej, okrelonej na rysunku Planu symbolem: a) na obszarze strefy plan ustala: obowizek uzyskania przez inwestora, od wojewdzkiego konserwatora zabytkw przed wydaniem pozwolenia na budow lub zgoszeniem waciwemu organowi uzgodnienia wszelkich planowanych budw obiektw budowlanych, wicych si z wykonywaniem prac ziemnych, obowizek przeprowadzenia bada archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji; przed rozpoczciem bada archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewdzkiego konserwatora zabytkw pozwolenia na ich prowadzenie;

2) na obszarze objtym planem znajduje si obszar zabytkowy ukad urbanistyczny historycznego centrum Bonia rynek z przylegymi kwartaami zabudowy (w granicach naniesionych na rysunku Planu) oraz dziaki, na ktrych znajduj si obiekty zabytkowe; 3) na obszarze objtym planem znajduj si nastpujce obiekty architektury i tereny objte ochron poprzez wpis do rejestru zabytkw: koci w. Trjcy, z wystrojem wntrza i najbliszym otoczeniem, ul. Jana Pawa II - nr rej. 1002/129 z 09.06.58, dzwonnica, ul. Jana Pawa II - nr rej. 1002/129 z 09.06.58, budynek z zieleni w granicach ogrodzenia, ok. po. XIX w, ul. Okrzei 3A nr rej. 1261 z 06.05.85, ratusz,1842-43, Rynek 6 nr rej. 1003/492 z 26.03.62,

w odniesieniu do w/w obiektw wszelkie dziaania inwestycyjne, wymagaj uzyskania zgody wojewdzkiego konserwatora zabytkw, sposb zagospodarowania terenw ssiadujcych z kocioem musi zapewni zachowanie jego ekspozycji;

4) niniejszym planem obejmuje si ochron nastpujce obiekty zabytkowe znajdujce si w ewidencji konserwatorskiej: budynek OSP, 1905, ul. Jana Pawa II 3, plebania, kon. XIX w., dom mieszkalny, 1 w. XX w., ul. Kociuszki 8, budynek, ul. 3-go Maja 9, budynek, ul. 3-go Maja 11, gmach szkoy podstawowej, 1 w. XX w., ul. Narutowicza 4, dom mieszkalny, 1927, ul. Narutowicza 9, budynek, ul. Nowa 1, budynek, ul. Nowakowskiego 30, budynek, ul. Nowakowskiego 32, budynek, 1947, ul. Poniatowskiego 12, budynek, ul. Poniatowskiego 21, budynek, ul. Powstacw 6, budynek, ul. Poznaska 1, budynek, ul. Poznaska 2, dom mieszkalny, XVIII, Rynek 1, budynek, Rynek 2, dom mieszkalny, 1905, Rynek 3, budynek, Rynek 9, budynek, Rynek 11, budynek, Rynek 12, budynek, Rynek 13, dom mieszkalny, prze. XVII/XVIII w., Rynek 13, budynek, Rynek 14, budynek, Rynek 16, Rynek Warszawska ukad urbanistyczny, budynek, Sienkiewicza 1 dom mieszkalny, ok. 1905, Sienkiewicza 4, budynek, ul. Sochaczewska 3, budynek, ul. Warszawska 1A, budynek, ul. Warszawska 3, budynek, ul. Warszawska 4, budynek, ul. Warszawska 10, budynek, ul. Warszawska 13, budynek, ul. Warszawska 15, budynek, ul. Warszawska 16,

budynek, ul. Warszawska 17, budynek, ul. Warszawska 18, budynek, ul. Warszawska 19/21, budynek, ul. Warszawska 20, budynek, ul. Warszawska 29, budynek, ul. Warszawska 31, budynek, ul. Warszawska 37, w odniesieniu do w/w obiektw wszelkie dziaania inwestycyjne, ktre nie stanowi biecej konserwacji, wymagaj uzgodnienia z wojewdzkim konserwatorem zabytkw.

9. Wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych - w obrbie terenu objtego granicami niniejszego Planu nie wystpuj obszary, ktre speniayby rol przestrzeni publicznych, w zwizku z powyszym nie ustala si wymogw wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznej. 10. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 1. Ustalenia oglne: 1) usytuowanie budynkw wzgldem drg obowizuje wg nieprzekraczalnej lub obowizujcej linii zabudowy; a) nieprzekraczaln lini zabudowy od linii rozgraniczajcej drogi KD G, KDL, KDD ustala si na 10,0m, 6,0m oraz 4,0m, bd w linii rozgraniczajcej drog, zgodnie z rysunkiem Planu, b) nieprzekraczaln lini zabudowy od granic drg wewntrznych nie wyznaczonych Planem, a wydzielanych wg potrzeb ustala si na min 4,0m; 2) w przypadku istniejcych budynkw wykraczajcych poza ustalon Planem nieprzekraczaln lini zabudowy dopuszcza si ich nadbudow w obecnym zarysie budynku, a rozbudowa rzutu budynku nie moe przekroczy nieprzekraczalnej linii zabudowy; usytuowanie obiektw budowlanych w stosunku do linii rozgraniczajcej tereny kolejowe w odlegoci min 10,0m od granicy terenu kolejowego przy zachowaniu odlegoci minimum 20,0m od skrajnego toru; dopuszcza si adaptacj, rozbudow, nadbudow, przebudow istniejcych obiektw oraz ich rozbirk; plan zachowuje warunki wydane na podstawie prawomocnych pozwole na budow; ustala si zakaz lokalizowania obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 300m2; obiekty budowlane mog by realizowane na dziace budowlanej skadajcej si z kilku dziaek pod warunkiem, e czna powierzchnia tych dziaek nie bdzie mniejsza ni 550m 2; ustala si obowizek zachowania trjktnego poszerzenia pasa drogowego w obrbie skrzyowa ulic zgodnie z przepisami szczeglnymi; w przypadku dziaek o szerokoci mniejszej i rwnej 16,0m na terenach MU, MNU i UM dopuszcza si usytuowanie budynkw mieszkalnych bezporednio przy granicy dziaki lub w odlegoci min. 1,5m od granicy;

3)

4) 5) 6) 7) 8) 9)

10) dopuszcza si sytuowanie budynkw gospodarczych i garay bezporednio przy granicy z dziak ssiedni lub w odlegoci min 1,5m od granicy dziaki; 11) ustala si zakaz lokalizowania blaszanych parterowych obiektw handlowych oraz przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejcych blaszanych obiektw handlowych; 12) dopuszcza si lokalizowanie w budynkach mieszkalnych oraz usugowych piwnic oraz podziemnych miejsc parkingowych. 2. Ustalenia szczegowe dla terenw o rnym przeznaczeniu lub zasadach i warunkach zagospodarowania: 1) tereny o symbolu 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU, 6MNU, 7MNU, 8MNU, 9MNU a) przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usug,

b) zasady i warunki zagospodarowania: maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych - 10,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw gospodarczych, garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., w bryle budynku mieszkalnego mog by realizowane usugi i warsztaty pracy waciciela w wielkoci do 40% powierzchni uytkowej budynku, w ramach dziaek zabudowy mieszkaniowej oprcz budynkw mieszkalnych jednorodzinnych dopuszcza si lokalizacj wolnostojcych budynkw usugowych o powierzchni nie przekraczajcej 100m2, z wyczeniem dziaki ewid. o nr 52 w terenie o symbolu 7MNU, dla ktrej moe by zlokalizowany budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek usugowy o powierzchni do 100m2 lub tylko budynek usugowy o powierzchni nie przekraczajcej 350m2, maksymalna wysoko budynkw usugowych 10,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom podogi parteru budynkw mieszkalnych 1,2m n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru budynkw gospodarczych, garaowych i usugowych 0,5m n.p.t., powierzchnia zabudowy max 40% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 50% powierzchni dziaki, dachy budynkw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 20do 45, budynkw gospodarczych, garaowych i usugowych jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, na terenie 8MNU istniejce usugi (m.in.: sala weselna) do zachowania z moliwoci adaptacji, rozbudowy i przebudowy,

- na terenie 8MNU w zasigu oddziaywania linii elektroenergetycznej 110kV (wg rysunku Planu) obowizuje zakaz lokalizacji obiektw przeznaczonych na stay pobyt ludzi, a wszelkie dziaania inwestycyjne naley przeprowadza na warunkach zarzdzajcego sieci, na terenie 1MNU i 8MNU znajduj si budynki zabytkowe bdce w ewidencji konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem Planu odnonie ktrych obowizuj ustalenia 8 pkt 4 tekstu Planu, wschodnia cz terenu o symbolu 1MNU oraz tereny 2MNU, 3 MNU, 8 MNU s zmeliorowane (zgodnie z rysunkiem Planu) na terenach zmeliorowanych obowizuj ustalenia 14 ust. 4 pkt 5;

2)

tereny o symbolu 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU, 14MU, 15MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU a) przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej i usug, b) zasady i warunki zagospodarowania: tereny zainwestowane, dopuszcza si adaptacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejcych budynkw mieszkalnych, dopuszcza si funkcjonowanie usug w bryle budynkw mieszkalnych lub jako wolnostojce budynki usugowe, dopuszcza si tworzenie dziaek o funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo-usugowej i usugowej, maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych jednorodzinnych - 10,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych wielorodzinnych - 16,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw usugowych - 16,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw gospodarczych, garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom podogi parteru budynkw mieszkalnych 1,2m n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru nowoprojektowanych budynkw usugowych, gospodarczych, garaowych - 0,5m n.p.t., w budynkach ju istniejcych podlegajcych rozbudowie dopuszcza si poziom posadzki parteru wg stanu istniejcego,

dachy: budynkw mieszkalnych jednorodzinnych wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 20 do 45; budynkw wielorodzinnych oraz usugowych paskie, jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30; budynkw gospodarczych i garaowych jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, w terenach o symbolu 8MU, 11MU, 15MU, wzdu ul. Rynek obowizuje zabudowa pierzejowa, w zabudowie pierzejowej ustala si: dachy o kolorystyce stonowanej czerwieni lub brzu, elewacje tynkowane w odcieniach pastelowych z dopuszczeniem zastosowania cegy klinkierowej w odcieniu stonowanej czerwieni lub brzu do 20% powierzchni elewacji, w zabudowie pierzejowej naley stosowa okna ze szprosami w nawizaniu do historycznych okien, maksymalna wysoko budynkw w zabudowie pierzejowej 16,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru budynkw w zabudowie pierzejowej - 0,5m n.p.t., dachy budynkw z zabudowie pierzejowej dwuspadowe o nachylaniu poaci dachowych od 30 do 45, dopuszcza si sytuowanie lukarn w poaciach dachowych, powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki, dopuszcza si sytuowanie budynkw bezporednio przy granicy z dziak ssiedni lub w odlegoci min 1,5m od granicy dziaki, na terenach MU istniejce usugi do zachowania z moliwoci ich adaptacji, rozbudowy i przebudowy, tereny 8MU, 9MU, 12MU, 15MU, 16MU oraz wschodnie fragmenty terenw 7MU, 11MU i 14 MU pooone s w granicach obszaru zabytkowego, oraz w/w tereny w caoci znajduj si w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych, zgodnie z rysunkiem Planu gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1, 2 i 3, na terenach 2MU, 4MU, 7MU, 8MU, 9MU, 11MU, 15MU, 18MU i 19MU znajduj si budynki zabytkowe bdce w ewidencji konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem Planu odnonie ktrych obowizuj ustalenia 8 pkt 4 tekstu Planu, wschodnie fragmenty terenw o symbolu 10MU, 13MU, 17MU oraz cay teren 18MU s zmeliorowane, zgodnie z rysunkiem Planu na terenach zmeliorowanych obowizuj ustalenia wg 14 ust. 4 pkt 5 tekstu Planu;

3)

teren o symbolu MW a) przeznaczenie teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, b) zasady i warunki zagospodarowania: teren zainwestowany, dopuszcza si adaptacje, remonty, przebudowy i rozbudowy istniejcych budynkw mieszkalnych wielorodzinnych, maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych - 16,0m n.p.t., maksymalny poziom podogi parteru nowoprojektowanych budynkw mieszkalnych i usugowych 0,8m n.p.t., w budynkach ju istniejcych podlegajcych rozbudowie dopuszcza si poziom posadzki parteru wg stanu istniejcego, dopuszcza si funkcjonowanie usug w bryle budynkw mieszkalnych, dopuszcza si sytuowanie pawilonw handlowych i usugowych do 8,0m n.p.t., powierzchnia zabudowy max 65% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 25% powierzchni dziaki, dachy budynkw mieszkalnych, usugowych, pawilonw handlowych paskie, jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30;

4)

teren o symbolu 1UM

a) przeznaczenie tereny zabudowy usugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, b) zasady i warunki zagospodarowania: istniejce budynki mieszkalne do zachowania z moliwoci ich adaptacji, rozbudowy, przebudowy, maksymalna wysoko budynkw usugowych - 20,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw gospodarczych i garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych - 16,0m n.p.t., maksymalny poziom podogi parteru nowoprojektowanych budynkw mieszkalnych i usugowych 0,8m n.p.t., w budynkach ju istniejcych podlegajcych rozbudowie dopuszcza si poziom posadzki parteru wg stanu istniejcego, maksymalny poziom posadzki parteru budynkw gospodarczych i garaowych - 0,5m n.p.t., powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki, dachy budynkw usugowych, mieszkalnych, gospodarczych i garaowych paskie, jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, pnocny fragment terenu pooony jest w obrbie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych, zgodnie z rysunkiem Planu gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1 tekstu Planu, istniejcy budynek OSP do zachowania - znajduje si w ewidencji konserwatorskiej, dla ktrego obowizuj ustalenia 8 pkt 4 tekstu Planu, adaptacja, remont, rozbudowa i przebudowa budynku OSP na warunkach waciwego terytorialnie konserwatora zabytkw, dopuszcza si urzdzenie miejsc parkingowych oglnodostpnych;

5)

tereny o symbolu 2UM, 3UM, 4UM a) przeznaczenie tereny zabudowy usugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, b) zasady i warunki zagospodarowania: obiekty usugowe i inne niezbdne do ich funkcjonowania o gabarytach odpowiadajcych wymogom technologicznym dla prowadzonej dziaalnoci, przy warunku nie przekroczenia wysokoci 12,0m w kalenicy od poziomu terenu, maksymalna wysoko budynkw gospodarczych i garaowych 6,0m n.p.t., maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych jednorodzinnych - 10,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom podogi parteru budynkw mieszkalnych 1,2m n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru budynkw usugowych, gospodarczych, garaowych 0,5m n.p.t., dachy budynkw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 20 do 45, dachy budynkw usugowych, gospodarczych, garaowych paskie, jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki;

6)

teren o symbolu 1U a) przeznaczenie teren zabudowy usugowej, b) zasady i warunki zagospodarowania: teren zainwestowany istniejce usugi do zachowania z moliwoci adaptacji, przebudowy rozbudowy, obiekty o wysokoci nie przekraczajcej 12,0m w kalenicy od poziomu terenu, maksymalny poziom posadzki parteru budynkw - 0,8m n.p.t.,

7)

powierzchnia zabudowy max 60% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 30% powierzchni dziaki, dachy paskie, jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30;

tereny o symbolu 2U, 6U, 11U, 13U, 15U a) przeznaczenie tereny zabudowy usugowej, b) zasady i warunki zagospodarowania: ustala si zachowanie istniejcych obiektw usugowych z moliwoci remontw, rozbudowy, przebudowy ustalenie nie dotyczy budynku zabytkowego w terenie 11U, maksymalna wysoko budynkw usugowych 20,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw gospodarczych, garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru nowoprojektowanych budynkw usugowych, gospodarczych, garaowych - 0,5m n.p.t., w budynkach ju istniejcych podlegajcych rozbudowie dopuszcza si poziom posadzki parteru wg stanu istniejcego, powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki, dachy budynkw usugowych paskie lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 10 do 45,budynkw gospodarczych, garaowych jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, budynek szkoy na terenie 2U znajduje si w ewidencji konserwatorskiej w odniesieniu do ktrego obowizuj zasady ustalone w 8 pkt 4 tekstu Planu, na terenie 11U znajduje si obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkw w odniesieniu do ktrego obowizuj zasady ustalone w 8 pkt 3 tekstu Planu, na terenach 2U i 11U znajduj si pomniki przyrody bdce pod ochron - wszelkie prace w zasigu strefy wpywu na pomniki przyrody winny by uzgadniane z Wojewdzkim Konserwatorem Przyrody tereny o symbolu 11U i 13U s zmeliorowane na terenach zmeliorowanych obowizuj ustalenia wg 14 ust. 4 pkt 5 tekstu Planu;

8)

tereny o symbolu 3U, 5U, 7U a) przeznaczenie tereny zabudowy usugowej, b) zasady i warunki zagospodarowania: maksymalna wysoko budynkw usugowych - 12,0m, maksymalna wysoko budynkw gospodarczych, garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru nowoprojektowanych budynkw usugowych, gospodarczych, garaowych - 0,5m n.p.t., w budynkach ju istniejcych podlegajcych rozbudowie dopuszcza si poziom posadzki parteru wg stanu istniejcego, powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki, dachy paskie, jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, teren o symbolu 7U pooony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1;

9)

tereny o symbolu 8U, 10U, 12U a) przeznaczenie tereny zabudowy usugowej, b) zasady i warunki zagospodarowania: istniejce obiekty usugowe przeznacza si do zachowania z moliwoci adaptacji, rozbudowy, przebudowy, remontw,

maksymalna wysoko budynkw usugowych 16,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw gospodarczych, garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru nowoprojektowanych budynkw usugowych, gospodarczych, garaowych - 0,5m n.p.t., w budynkach ju istniejcych podlegajcych rozbudowie dopuszcza si poziom posadzki parteru wg stanu istniejcego, powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki, dachy budynkw usugowych paskie lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 10 do 45, budynkw gospodarczych, garaowych jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, teren 8U pooony jest w granicach obszaru zabytkowego i znajduje si w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1 i 2, tereny o symbolu 10U i 12U s zmeliorowane na terenach zmeliorowanych obowizuj ustalenia wg 14 ust. 4 pkt 5 tekstu Planu;

10) teren o symbolu 9U a) przeznaczenie teren zabudowy usugowej, teren przeznacza si pod usugi administracji publicznej,

b) zasady i warunki zagospodarowania: na terenie 9U znajduje si zabytkowy ratusz miejski wpisany do rejestru zabytkw oraz budynek wpisany do ewidencji zabytkw, odnonie ktrych obowizuj zasady okrelone w 8 pkt 3 tekstu Planu, istniejcy budynek wpisany do ewidencji konserwatora do adaptacji lub przebudowy zgodnie z przeznaczeniem terenu w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkw, maksymalna wysoko budynkw usugowych 16,0m w kalenicy n.p.t., z wyczeniem ratusza miejskiego wyej wymienionego, ktrego wysoko zachowuje si bez zmian, maksymalna wysoko budynkw gospodarczych, garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru nowoprojektowanych budynkw usugowych, gospodarczych, garaowych - 0,5 m n.p.t., w budynkach ju istniejcych podlegajcych rozbudowie dopuszcza si poziom posadzki parteru wg stanu istniejcego, powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki, dachy budynkw usugowych paskie lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 20 do 45, budynkw gospodarczych, garaowych jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, teren 9U pooony jest w granicach obszaru zabytkowego i znajduje si w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1 i 2;

11) tereny o symbolu 4U i 14U a) przeznaczenie tereny zabudowy usugowej, b) zasady i warunki zagospodarowania: istniejce obiekty usugowe w terenie o symbolu 4U do zachowania z moliwoci biecej konserwacji, przebudowy, rozbudowy, maksymalnej wysokoci nie okrela si, maksymalna wysoko budynkw gospodarczych, garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru budynkw gospodarczych, garaowych - 0,5m n.p.t., powierzchnia zabudowy max 60% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 30% powierzchni dziaki,

istniejcy koci wraz z dzwonnic i otoczeniem oraz plebania na terenie 14U s obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytkw i ewidencji, dla ktrych obowizuj zasady okrelone w 8 pkt 3 i 4 tekstu Planu, cz terenu 14U pooona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1, na potrzeby kocioa (4U) wykorzystywany jest parking na terenie 3U;

12) tereny o symbolu 16U a) przeznaczenie tereny zabudowy usugowej, teren przeznacza si pod lokalne cele publiczne np.: publiczny dom opieki spoecznej, budynki administracji publicznej, usugi publiczne zdrowia, owiaty,

b) zasady i warunki zagospodarowania: maksymalna wysoko budynkw usugowych 16,0m, maksymalna wysoko budynkw gospodarczych, garaowych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru nowoprojektowanych budynkw usugowych, gospodarczych, garaowych - 0,5 m n.p.t., w budynkach ju istniejcych podlegajcych rozbudowie dopuszcza si poziom posadzki parteru wg stanu istniejcego, powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki, dachy paskie lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 20 do 45;

13) teren o symbolu UP a) przeznaczenie teren usug, obiektw produkcyjnych, skadw i magazynw b) zasady i warunki zagospodarowania: obiekty usugowe, produkcyjne i inne niezbdne do ich funkcjonowania o gabarytach odpowiadajcych wymogom technologicznym dla prowadzonej dziaalnoci, przy warunku nie przekroczenia wysokoci 12,0m w kalenicy od poziomu terenu, maksymalny poziom posadzki parteru budynkw - 0,5m n.p.t., powierzchnia zabudowy max 70% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 20% powierzchni dziaki, dachy budynkw paskie, jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, w zasigu oddziaywania linii elektroenergetycznej 110kV (wg rysunku Planu) obowizuje zakaz lokalizacji obiektw przeznaczonych na stay pobyt ludzi, a wszelkie dziaania inwestycyjne naley przeprowadza na warunkach zarzdzajcego sieci, teren jest zmeliorowany na terenach zmeliorowanych obowizuj ustalenia 14 ust. 4 pkt 5 tekstu Planu;

14) tereny o symbolu 1US, 2US a) przeznaczenie tereny usug sportu, b) zasady i warunki zagospodarowania: istniejce obiekty i urzdzenia usugowe przeznacza si do zachowania z moliwoci rozbudowy, przebudowy i remontw zgodnie z funkcj terenu, obiekty o wysokoci nie przekraczajcej 16,0m w kalenicy od poziomu terenu, powierzchnia zabudowy max 60% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 30% powierzchni dziaki, dachy budynkw paskie, jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, dopuszcza si urzdzenie miejsc parkingowych na potrzeby w/w funkcji,

teren o symbolu 1US jest zmeliorowany na terenach zmeliorowanych obowizuj ustalenia 14 ust. 4 pkt 5 tekstu Planu;

15) teren o symbolu ZPU a) przeznaczenie tereny zieleni urzdzonej z dopuszczeniem usug, b) zasady i warunki zagospodarowania: obiekty usugowe o max powierzchni zabudowy do 150m2, maksymalna wysoko budynkw usugowych 10,0m w kalenicy n.p.t., maksymalna wysoko budynkw gospodarczych 6,0m w kalenicy n.p.t., maksymalny poziom posadzki parteru budynkw - 0,5m n.p.t., powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni dziaki, powierzchnia biologicznie czynna min 50% powierzchni dziaki, dachy jedno lub wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych do 30, dopuszcza si urzdzenie miejsc parkingowych oglnodostpnych;

16) tereny o symbolu ZPD a) przeznaczenie tereny ogrodw dziakowych, b) zasady i warunki zagospodarowania: zachowanie istniejcych ogrodw dziakowych z moliwoci ich zagospodarowania zgodnie z przepisami szczeglnymi;

17) tereny o symbolu 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP a) przeznaczenie tereny zieleni urzdzonej, b) zasady i warunki zagospodarowania: zachowanie istniejcych terenw, jako rekreacyjno-wypoczynkowych, dopuszcza si wprowadzenie elementw maej architektury z alejkami i urzdzeniami terenowymi sucymi rekreacji, dopuszcza si w terenie o symbolu 2ZP lokalizacj parterowego obiektu usugowego o maksymalnej powierzchni zabudowy 70m2, ustala si zachowanie istniejcego wartociowego drzewostanu, dopuszcza si wprowadzenie cieek rowerowych, cz terenu o symbolu 1ZP pooony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1, dopuszcza si urzdzenie miejsc parkingowych oglnodostpnych;

18) teren o symbolu KZP a) przeznaczenie teren komunikacji i zieleni urzdzonej, b) zasady i warunki zagospodarowania: zachowanie istniejcego placu rynku miejskiego, jako historycznego ukadu urbanistycznego, remont i modernizacj placu naley przeprowadza z zachowaniem istniejcych parametrw ulic wchodzcych w skad tego terenu, teren pooony jest w granicach obszaru zabytkowego i znajduje si w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1 i 2 tekstu Planu;

19) teren o symbolu WS a) przeznaczenie teren wd powierzchniowych rdldowych rzeka Rokitnica, b) zasady i warunki zagospodarowania:

zakaz zabudowy nie zwizanej z gospodark wodn i obsug ciekw wodnych, zakaz zasypywania i zanieczyszczania ciekw, przebudowa cieku wodnego oraz wszelkie inwestycje w zakresie jego przekrycia, odprowadzenia ciekw deszczowych do rzeki wymagaj uzgodnienia z waciwym terytorialnie Zarzdem Gospodarki Wodnej;

20) tereny o symbolu 1WSK, 2WSK, 3WSK a) przeznaczenie mosty na rzece Rokitnicy, b) zasady i warunki zagospodarowania: 1WSK i 2WSK istniejce mosty w cigach istniejcych ulic, dopuszcza si wprowadzenie urzdze technicznych drg i zwizanych z ich utrzymaniem i obsug ruchu, 3WSK projektowany most na trasie projektowanej drogi lokalnej;

21) tereny o symbolu 1WSKX, 2WSKX a) przeznaczenie kadki piesze na rzece Rokitnicy, b) zasady i warunki zagospodarowania: ustala si zachowanie z moliwoci przebudowy istniejcych kadek pieszych;

22) tereny o symbolu 1W, 2W, 3W, 4W a) przeznaczenie tereny infrastruktury technicznej stacje uzdatniania wody, b) zasady i warunki zagospodarowania: zachowanie dotychczasowej funkcji, istniejce stacje uzdatniania wody, dopuszcza si modernizacj, przebudow sieci i urzdze zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem, tereny o symbolu 3W i 4W pooone s w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1, dojazd do stacji zapewniony jest istniejcymi ulicami wewntrznymi znajdujcymi si na terenach ssiadujcych;

23) teren o symbolu KDG a) przeznaczenie teren drogi publicznej - droga gwna, b) zasady i warunki zagospodarowania: droga gwna (droga krajowa nr 2), szeroko w liniach rozgraniczajcych zmienna od 25,0 do 35,0m wg rysunku Planu, na etapie modernizacji drogi, w liniach rozgraniczajcych naley zrealizowa urzdzenia techniczne chronice tereny przylegajce do linii rozgraniczajcej drogi przed uciliwociami akustycznymi i zanieczyszczeniem powietrza, ustala si, e szeroko jezdni i chodnikw zgodnie z przepisami szczeglnymi, dopuszcza si uytkowanie istniejcych zjazdw do posesji, tworzenie nowych zjazdw w uzgodnieniu z zarzdzajcym drog, dopuszcza si urzdzenie cieki rowerowej w liniach rozgraniczajcych drogi;

24) tereny o symbolu 1KDL, 2KDL, 3KDL,6KDL, 7KDL a) przeznaczenie tereny drg publicznych - drogi lokalne, b) zasady i warunki zagospodarowania: szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego, zgodnie z rysunkiem Planu,

fragment drogi o symbolu 3KDL projektowany o szerokoci 12,0m w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu, w liniach rozgraniczajcych drogi 6KDL, 7KDL dopuszcza si wykonanie cieki rowerowej, szeroko jezdni wg stanu istniejcego;

25) tereny o symbolu 4KDL,5KDL a) przeznaczenie tereny drg publicznych - drogi lokalne, b) zasady i warunki zagospodarowania: drogi projektowane o szerokoci 12,0m w liniach rozgraniczajcych zgodnie z rysunkiem planu, szeroko jezdni min. 4,5m;

26) tereny o symbolu 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD a) przeznaczenie tereny drg publicznych drogi dojazdowe, b) zasady i warunki zagospodarowania: szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego, zgodnie z rysunkiem Planu, w pasie drogowym drg 11KDD, 12KDD, 13KDD, 17KDD, naley wprowadzi ziele urzdzon w sposb nie kolidujcy z funkcjonalnoci drogi, szeroko jezdni min. 4,5m, drogi o symbolu 3KDD, 4KDD, 6KDD, 7KDD, 20KDD, 22KDD, 23KDD pooone s w granicach obszaru zabytkowego i znajduj si w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1 i 2, fragment drogi o symbolu 5KDD znajduje si w obrbie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkw archeologicznych, gdzie obowizuj ustalenia 8 pkt 1 tekstu Planu;

27) tereny o symbolu 19KDD a) przeznaczenie teren drogi publicznej droga dojazdowa, b) zasady i warunki zagospodarowania: szeroko w liniach rozgraniczajcych wg stanu istniejcego, poszerzona o dziak nr ewid. 36, zgodnie z rysunkiem Planu, w pasie drogowym, naley wprowadzi ziele urzdzon w sposb nie kolidujcy z funkcjonalnoci drogi oraz parkingi, szeroko jezdni min. 4,5m;

28) teren o symbolu KX a) przeznaczenie teren cigu pieszego, b) zasady i warunki zagospodarowania: szeroko w liniach rozgraniczajcych od 10,0m do 7,0m;

11. Ustalenia dotyczce sposobw zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych - w obszarze objtym niniejszym Planem nie wystpuj przedmiotowe tereny i obiekty. 12. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: 1) dopuszcza si podzia nieruchomoci pod warunkiem zachowania wartoci uytkowych powstaych po podziale czci, zgodnych z przeznaczeniem oraz warunkami i zasadami zagospodarowania okrelonymi niniejsz uchwa; 2) nowo wydzielane dziaki budowlane: a) dla zabudowy mieszkaniowej o szerokoci min 20,0m i wielkoci powierzchni min 800m2,

b) dla zabudowy mieszkaniowej bliniaczej o szerokoci min 14,0m i wielkoci powierzchni dziaki min 500m2, c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej o szerokoci min 8,0m i wielkoci powierzchni min 300m2, d) dla zabudowy usugowej i produkcyjnej wielko dziaki powinna by dostosowana do charakteru i potrzeb prowadzonej dziaalnoci, przy zachowaniu minimalnej szerokoci frontu dziaki 20,0m i min. powierzchni 600m2; 3) kt pooenia granic dziaek w stosunku do pasa drogowego ustala si na 30 - 90 w nawizaniu do kta pooenia granic ju istniejcych na poszczeglnych terenach; 4) dopuszcza si w szczeglnie uzasadnionych przypadkach zmniejszenie ustalonych wielkoci w zakresie powierzchni i szerokoci nowo wydzielonych dziaek o max 10%; 5) nowo wydzielone dziaki jak i czci pozostae po podziale powinny mie zapewniony dojazd z drg okrelonych Planem lub przylegajcych (a nie objtych Planem) lub po wydzieleniu drg wewntrznych nie wyznaczonych Planem, a wydzielanych wg potrzeb na etapie podziau Nieruchomoci o szerokoci min 8,0m; 6) dopuszcza si podzia nieruchomoci zwizany z wydzieleniem dziaki gruntu o powierzchni stosownie do potrzeb, w celu powikszenia ssiedniej dziaki, dla prawidowego jej funkcjonowania lub regulacji granic midzy dziakami; 7) dopuszcza si poczenie i ewentualnie ponowny podzia nieruchomoci gruntowych lub dziaek gruntu, zgodnie z obowizujcymi przepisami i ustaleniami niniejszego Planu. 13. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - obowizuje zakaz realizacji tymczasowych obiektw budowlanych w pasie terenu zawartym pomidzy lini zabudowy a lini rozgraniczajc ulicy. 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej. 1. Ustala si dostpno i obsug komunikacyjn obszarw poprzez: 1) drogi publiczne okrelone niniejszym Planem; 2) drogi wewntrzne nie okrelone niniejszym Planem, wydzielane wg potrzeb na etapie podziau Nieruchomoci; 3) drogi publiczne przylegajce do terenw, nie objte niniejszym Planem; 4) dziaki ewidencyjne speniajce funkcje komunikacyjne. 2. Powizanie ukadu komunikacyjnego na obszarze objtym opracowaniem z ukadem zewntrznym odbywa si poprzez drog krajow nr 2 relacji Warszawa Pozna (ul. Sochaczewska i Powstacw KDG), drog wojewdzk nr 579 relacji Grodzisk Mazowiecki Leszno (ul. Grodziska, Wyszyskiego, Traugutta, Targowa 7KDL) oraz ulice: Nowakowskiego (6KDL) i Poniatowskiego (1KDL i 2KDL). Ustala si obowizek wyposaenia dziaek w miejsca postojowe dla samochodw w iloci: a) dla funkcji usugowej na kade 100m2 powierzchni uytkowej min 3 stanowiska, b) dla zabudowy jednorodzinnej ustala si min 2 miejsca postojowe na jeden dom, c) dla zabudowy wielorodzinnej ustala si min 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal mieszkalny d) potrzeby parkingowe winny by spenione w ramach wasnej dziaki budowlanej, ustalenie nie dotyczy dziaek, na ktrych istniejcy stan zainwestowania oraz jego przebudowa oraz rozbudowa uniemoliwia realizacj miejsc parkingowych zgodnych z w/w wskanikami, e) w celu zaspokojenia potrzeb miejsc postojowych dopuszcza si lokalizowanie parkingw podziemnych. 4. Infrastruktura techniczna - ustalenia oglne: 1) sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediw naley lokalizowa w liniach rozgraniczajcych terenw przeznaczonych pod komunikacj (w uzgodnieniu i na warunkach zarzdzajcego drog) z zachowaniem odlegoci wzajemnych wynikajcych z przepisw szczeglnych z dopuszczeniem moliwoci ich przebudowy, w uzgodnieniu i na warunkach zarzdzajcych poszczeglnymi mediami;

3.

2) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej (w technicznie uzasadnionych przypadkach) poza liniami rozgraniczajcymi tereny komunikacji wymaga uzyskania zgody waciciela gruntu; 3) do projektowanych obiektw budowlanych od istniejcych sieci i urzdze infrastruktury technicznej naley zachowa odlegoci zgodnie z przepisami szczeglnymi; 4) jeeli przebieg istniejcych sieci infrastruktury technicznej koliduje z projektowan zabudow dopuszcza si ich przeoenie na warunkach zarzdzajcego dan sieci; 5) na terenach zmeliorowanych ustala si, e zagospodarowanie tych terenw powinno odbywa si wycznie po przebudowie bd likwidacji istniejcej sieci drenarskiej w uzgodnieniu i na warunkach waciwego terytorialnie Wojewdzkiego Zarzdu Melioracji i Urzdze Wodnych. 5. Zaopatrzenie w wod: ustala si zaopatrzenie w wod z istniejcej i projektowanej komunalnej sieci wodocigowej na warunkach zarzdzajcego sieci; do czasu jej realizacji dopuszcza si zaopatrzenie w wod z indywidualnych uj. Odprowadzenie ciekw sanitarnych i deszczowych: 1) ustala si zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ciekw sanitarnych i deszczowych z terenw utwardzonych wprost do gruntu lub do ciekw powierzchniowych; 2) ustala si, e cieki sanitarne bd odprowadzane do istniejcej i projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarzdzajcego sieci, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si warunkowo odprowadzenie ciekw do szczelnych zbiornikw bezodpywowych z wywozem ich na zlewni przy oczyszczalni, z chwil realizacji sieci kanalizacyjnej naley podczy si do w/w sieci kanalizacji sanitarnej; 3) cieki technologiczne przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej wymagaj oczyszczenia wstpnego z zanieczyszcze przemysowych w urzdzeniach oczyszczajcych znajdujcych si w granicach dziaek do ktrych inwestor posiada tytu prawny, niezalenie od dalszego sposobu oczyszczania; 4) wprowadza si zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej ciekw deszczowych i z odwodnie oraz do kanalizacji deszczowej odprowadzania ciekw sanitarnych i technologicznych; 5) odprowadzenie ciekw deszczowych do istniejcej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przyjt koncepcj kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem wd przed zrzutem ich do odbiornika; 6) wody deszczowe z utwardzonych terenw produkcyjnych przed zrzutem do odbiornika wymagaj oczyszczenia; 7) powierzchniowe odprowadzenie wd deszczowych do gruntu wymaga takiego uksztatowania terenu by nie nastpowao zalewanie terenw ssiednich. 7. Zaopatrzenie w energi elektryczn: 1) ustala si zaopatrzenie w energi elektryczn z istniejcych i projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN, NN) napowietrznych i kablowych oraz z istniejcych i projektowanych stacji transformatorowych SN/NN wolnostojcych, lub wbudowanych zgodnie z zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na warunkach zarzdzajcego sieci; 2) dopuszcza si przebudow sieci i urzdze elektroenergetycznych zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem; 3) dopuszcza si lokalizacj nowych stacji transformatorowych przy zapewnieniu dostpnoci od ulicy koowej publicznej lub wewntrznej we wszystkich obszarach Planu; 4) w zasigu oddziaywania linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem Planu, obowizuje zakaz sytuowania obiektw przeznaczonych na stay pobyt ludzi, a wszelkie dziaania inwestycyjne wymagaj uzgodnienia z zarzdzajcym sieci: zasig oddziaywania linii elektroenergetycznej - 110kV obejmuje pas terenu po 19,0m od osi linii w obie strony;

6.

5) w sytuacji skablowania istniejcych napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV usytuowanie budynkw w stosunku do linii skablowanych obowizuje wg przepisw szczeglnych. 8. Telekomunikacja: ustala si obsug w zakresie telekomunikacji w oparciu o sie telekomunikacyjn istniejc i projektowan na warunkach zarzdzajcego sieci.

9.

Zaopatrzenie w gaz: ustala si zasilanie w gaz w oparciu o istniejc i projektowan sie gazu przewodowego na warunkach zarzdzajcego sieci, lub ze rde lokalnych.

10. Zaopatrzenie w energi ciepln: 1) ustala si zaopatrzenie w ciepo z rde indywidualnych ciepa opartych o paliwo stae, pynne lub gazowe, ktrych eksploatacja powodujca wprowadzenie gazw lub pyw do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardw jakoci powietrza poza terenem, do ktrego waciciel instalacji posiada tytu prawny; 2) dopuszcza si moliwo budowy wsplnych rde ciepa dla grupy obiektw. 11. Usuwanie odpadw: 1) ustala si zasad zorganizowanego systemu usuwania odpadw staych i wywz przez wyspecjalizowane firmy do zakadu utylizacji lub na wysypisko mieci na podstawie umw, zgodnie z przyjtym programem gospodarki odpadami; 2) docelowo ustala si realizacj systemu selektywnej zbirki odpadw w miejscu ich gromadzenia z zapewnieniem pojemnikw na surowce wtrne; 3) ustala si zasad, e ewentualne niebezpieczne odpady powstae w wyniku prowadzonej dziaalnoci produkcyjnej i usugowej podlegaj utylizacji przez specjalistyczne jednostki dziaajce w oparciu o przepisy szczeglne. 15. Sposb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzdzenia i uytkowania terenu: dopuszcza si jako tymczasowe zagospodarowanie utrzymanie istniejcego stanu uytkowania do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem; nie okrela si terminu, do ktrego zagospodarowanie, urzdzenie i uytkowanie terenu moe by wykonywane. 16. Okrela si stawk procentow suc naliczaniu opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanego uchwaleniem planu dla terenw o symbolach W; KDG; KDL; KDD; KX; WS; WSK; WSKX; KZP; ZP; ZPD w wysokoci - 0%, dla obszarw o symbolu MNU; MU; MW; UM; ZPU w wysokoci - 10%, dla obszarw o symbolu U; UP w wysokoci 20%. 17. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 18. Uchwaa podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzdu Miejskiego w Boniu. Przewodniczcy Rady: Piotr J. Pniewski

Zacznik nr 2 do uchway nr XLV/314/10 Rady Miejskiej w Boniu z dnia 1 lutego 2010r. Rozstrzygnicia dotyczce uwag zgoszonych w czasie wyoenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bonie dla terenu ograniczonego zachodni lini rozgraniczajc ul. Grodziskiej, ul. St. K. Wyszyskiego, ul. Targowej, pnocn lini rozgraniczajc ul. Sochaczewskiej, ul. Powstacw, wschodni lini rozgraniczajc ul. Poniatowskiego, pnocnowschodni lini rozgraniczajc ul. Nowakowskiego, pnocn granic terenu PKP do publicznego wgldu w okresie od 2 listopada 2009r. do 23 listopada 2009r. i w okresie 14 dni po wyoeniu, tj. do 7 grudnia 2009r. Zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zmianami) Burmistrz rozpatruje uwagi wniesione do wyoonego do publicznego wgldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W okresie wyoenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bonie dla terenu ograniczonego zachodni lini rozgraniczajc ul. Grodziskiej, ul. St. K. Wyszyskiego, ul. Targowej, pnocn lini rozgraniczajc ul. Sochaczewskiej, ul. Powstacw, wschodni lini rozgraniczajc ul. Poniatowskiego, pnocno - wschodni lini rozgraniczajc ul. Nowakowskiego, pnocn granic terenu PKP do publicznego wgldu w okresie od 2 listopada 2009r. do 23. listopada 2009r. i w okresie 14 dni po wyoeniu, tj. do 7 grudnia 2009r. do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgoszono uwagi: 1) p. Wojciech Pk, 2) p. Sebastian Baut, 3) p. Magorzata i Zbigniew Zdziech, Uwagi zgodnie z zaczonym wykazem. Uwagi nr 1 i 2 zostay rozpatrzone w czci pozytywnie, uwaga nr 3 zostaa rozpatrzona negatywnie. Lista nieuwzgldnionych uwag wraz z rozstrzygniciem o sposobie ich rozpatrzenia: Uwaga nr 1. p. Wojciech Pk: Uwaga (nieuwzgldniona cz uwagi) dotyczy zmniejszenia wspczynnika liczby miejsc postojowych oraz wprowadzenia strefy rdmiejskiej. Burmistrz Bonia nie uwzgldni w/w uwag ze wzgldu na ich niezgodno z ustaleniami Studium. Uwaga nr 2. p. Sebastian Baut: Uwaga (nieuwzgldniona cz uwagi) dotyczy zmniejszenia wspczynnika liczby miejsc postojowych oraz zwikszenia wysokoci zabudowy. Burmistrz Bonia nie uwzgldni w/w uwag ze wzgldu na ich niezgodno z ustaleniami Studium. Uwaga nr 3. p. Magorzata i Zbigniew Zdziech: Uwaga dotyczy wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ze wzgldu na wystpowanie maych powierzchniowo dziaek (wzgldy przeciwpoarowe) oraz dopuszczenia sytuowania budynkw gospodarczych i garay bezporednio przy granicy z dziak ssiedni lub w odlegoci min. 1,5m od granicy dziaki jedynie po uzyskaniu zgody ssiadw. Burmistrz Bonia nie uwzgldni w/w uwag, gdy s one sprzeczne z przepisami szczeglnymi. Rada Miejska w Boniu w/w rozstrzygnicia uznaa za waciwe podejmujc uchwa nr XLV/313/10 Rady Miejskiej w Boniu z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy. Przewodniczcy Rady: Piotr J. Pniewski

Zacznik nr 3 do uchway nr XLV/314/10 Rady Miejskiej w Boniu z dnia 1 lutego 2010r. Sposb realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bonie dla terenu ograniczonego zachodni lini rozgraniczajc ul. Grodziskiej, ul. St. K. Wyszyskiego, ul. Targowej, pnocn lini rozgraniczajc ul. Sochaczewskiej, ul. Powstacw, wschodni lini rozgraniczajc ul. Poniatowskiego, pnocno-wschodni lini rozgraniczajc ul. Nowakowskiego, pnocn granic terenu PKP inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych miasta i gminy oraz zasady ich finansowania. Za podstaw przyjcia do realizacji zada okrelonych w 14 w/w planu zagospodarowania przestrzennego, ktre nale do zada wasnych miasta i gminy, stanowi bd zapisy budetw na kolejne lata. Okrelenie terminw przystpienia i zakoczenia realizacji tych zada ustalane bdzie wedug kryteriw i zasad celowoci i oszczdnoci z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektw z danych nakadw oraz w sposb umoliwiajcy terminow realizacj zada. Wydatki bd dokonywane w wysokociach i terminach wynikajcych z wczeniej zacignitych zobowiza. Planowanie i dokonywanie wydatkw na realizacj kadego kolejnego etapu programu wieloletniego poprzedzane bdzie analiz i ocen efektw uzyskanych w etapach poprzednich. Finansowanie kosztw poniesionych przy realizacji zada z zakresu infrastruktury technicznej odbywa si bdzie przy penym lub czciowym udziale rodkw budetowych gminy. Przewodniczcy Rady: Piotr J. Pniewski