You are on page 1of 2

UCHWAA Nr 36/P/2010 SKADU ORZEKAJCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE z dnia 1 kwietnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedoonych przez Wjta Gminy Szczutowo sprawozdaniach z wykonania budetu za 2009 rok. Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 i art. 20 ustawy z dnia 7 padziernika 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z pn. zm.) Skad Orzekajcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp w Pocku: Przewodniczcy - Ewa Dziarnowska, Czonkowie: - Waldemar Rycharski, - Agnieszka Makowska uchwala, co nastpuje: 1. W wyniku analizy przedoonych przez Wjta Gminy Szczutowro sprawozda z wykonania budetu za 2009 rok wydaje opini pozytywn. 2. Uzasadnienie stanowi integraln cz uchway. 3. Od uchway suy odwoanie do penego skadu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za porednictwem Zespou Zamiejscowego w Pocku, ul. Jachowiea 30 w terminie 14 dni od dnia dorczenia uchway. Przewodniczca Skadu Orzekajcego: mgr Ewa Dziarnowska

Otrzymuj: 1. Wjt Gminy Przewodniczcy Rady Prezes RI O w Warszawie a/a

UZASADNIENIE

Skad Orzekajcy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp w Pocku analizujc sprawozdawczo budetow roczn, sprawozdania kwartalne oraz opisowe sprawozdanie Wjta Gminy Szczutowo z wykonania budetu za 2009 rok przedoone w dniu 17 marca 2010r. ustali, co nastpuje: 1. Uchwalony przez Rad Gminy budet, po uwzgldnieniu zmian w cigu roku przewidywa realizacj dochodw ogem w wysokoci 12.737.724,00.z. Dochody wykonano w kwocie 12 969.712,82z, co stanowi 101,82% planu. Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1.526.489,53z, co stanowi 11,77% wykonanych dochodw ogem. Skutki udzielonych przez Gmin obnienia grnych stawek podatkw oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorze zalegoci podatkowych /zgodnie ze sprawozdaniem RbPDP o dochodach podatkowych/ wyniosy 255.932,80z i stanowiy 16,77% wykonanych podstawowych dochodw podatkowych. Stan zalegoci na 31 grudnia 2009r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodw wynis ogem 314.277,47z, tj. 2,42% wykonanych dochodw ogem, natomiast nadpaty wynosz 8.941,03z, tj. 0,07% wykonanych dochodw ogem. W sprawozdaniu omwiono zagadnienie windykacji zalegoci. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie nalenoci oraz wybranych aktyww finansowych stwierdzono, i na dzie 31 grudnia 2009r. wymagalne nalenoci ogem wynosi 314.063,92z, z tego z tytuu dostaw towarw i usug - 11.378,64z. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiza wedug tytuw dunych oraz gwarancji i porcze ustalono, e na dzie 31 grudnia 2009r., stan zobowiza wynis 2.504.335,00z i dotyczy zacignitych kredytw i poyczek dugoterminowych.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Uchwalony przez Rad budet, po uwzgldnieniu zmian w cigu roku przewidywa realizacj wydatkw w wysokoci 13.981.622,00z. Wydatki zrealizowano w kwocie 13.519,706,89z, co stanowi 96,70% planu. Wydatki biece wykonano w wysokoci 10.116.457,67z tj. 97,60% planu i stanowiy 74,83%wydatkw wykonanych ogem. Wydatki majtkowe na plan 3.615.948,00z zostay wykonane w kwocie 3,403.249,22z tj.94,12% i stanowiy 25,17% zrealizowanych wydatkw ogem.

8. 9.

10. Rok sprawozdawczy zamkn si deficytem budetowym w wysokoci 549.994,07z. 11. Sprawozdanie zawiera wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanymi. 12. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatkw budetowych. Majc na wzgldzie powysze wydano opini jak w sentencji uchway. Przewodniczca Skadu Orzekajcego: mgr Ewa Dziarnowska