You are on page 1of 5

UCHWAA NR LIII/289/10 RADY MIASTA IA zdnia9kwietnia2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Orodka Pomocy SpoecznejwIy Napodstawieart.7ust.1pkt.6,art..18ust.2pkt.9lit.hart.40ust.2pkt.2art.41ust.1art.42ustawyzdnia 8marca1990rokuosamorzdziegminnym(Dz.U.z2001rokuNr142,poz.1591zp.

zm.) - RadaMiejskawIy uchwala co nastpuje: 1.Uchwala siStatut Miejsko Gminnego Orodka Pomocy SpoecznejwIy,wbrzmieniustanowicym zacznik do uchway. 2.Traci moc UchwaaNrXXII/167/04RadyMiejskiejwIyzdnia08grudzie2004rokuwsprawienadania statutu Miejsko Gminnego Orodka Pomocy SpoecznejwIy, zmieniona UchwaNrXXV/197/05RadyMiejskiejwIy zdnia30marca2005rokuiUchwaNrXXX/156/08RadyMiejskiejwIyzdnia19listopada2008rokuWykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Miasta Ia 3.Wykonanie uchway powierza siBurmistrzowi Miasta Ia 4.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od jej ogoszeniewDziennikuUrzdowymWojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Artur Prokop Zacznik do uchway Nr LIII/289/10 Rady Miasta Ia zdnia9kwietnia2010r. STATUT MIEJSKO GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOECZNEJWIY 1.Statut Miejsko Gminnego Orodka Pomocy SpoecznejwIy, zwany dalej statutemokrela: 1) Postanowieniaoglne 2) CeleizadaniaOrodka 3) Strukturorganizacyjn 4) Postanowienia kocowe

Rozdzia1 Postanowieniaoglne 2.Miejsko Gminny Orodek Pomocy SpoecznejwIy, zwany dalej Orodkiemdziaa na podstawie: 1) UchwayNrXII/49/90RadyNarodowejMiastaiGminyIyzdnia24kwietnia1990r.wsprawieutworzenia jednostki budetowej Miejsko Gminny Orodek Pomocy SpoecznejwIy. ID: SKOEJ-RBABD-PXRGG-OOQIQ-UWFLG. Podpisany. Strona 1 / 5 2) Ustawyzdnia12marca2004rokuopomocyspoecznej(Dz.U.z2009r.Nr175,poz.1362zpn. zm.); 3) Ustawyzdnia28listopada2003rokuowiadczeniachrodzinnych(Dz.U.z2006r.Nr139,poz.99zpn. zm.);

Zacznik do uchway Nr LIII/289/10 Rady Miasta Ia zdnia9kwietnia2010r. STATUT MIEJSKO GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOECZNEJWIY 1.Statut Miejsko Gminnego Orodka Pomocy SpoecznejwIy, zwany dalej statutemokrela: 1) Postanowieniaoglne 2) CeleizadaniaOrodka 3) Strukturorganizacyjn 4) Postanowienia kocowe

Rozdzia1 Postanowieniaoglne 2.Miejsko Gminny Orodek Pomocy SpoecznejwIy, zwany dalej Orodkiemdziaa na podstawie: 1) UchwayNrXII/49/90RadyNarodowejMiastaiGminyIyzdnia24kwietnia1990r.wsprawieutworzenia jednostki budetowej Miejsko Gminny Orodek Pomocy SpoecznejwIy. 2) Ustawyzdnia12marca2004rokuopomocyspoecznej(Dz.U.z2009r.Nr175,poz.1362zpn. zm.); 3) Ustawyzdnia28listopada2003rokuowiadczeniachrodzinnych(Dz.U.z2006r.Nr139,poz.99zpn. zm.); 4) Ustawyzdnia7wrzenia2007rokuopomocyosobomuprawnionymdoalimentw(Dz.U.z2009r.Nr1,poz.7, zpn. zm.). 5) Ustawyzdnia21czerwca2001rokuododatkachmieszkaniowych(Dz.U.Nr71,poz.734zpn. zm.); 6) Ustawyzdnia08marca1990rokuosamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591zpn. zm.); 7) Ustawyzdnia27sierpnia2009rokuofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240) 8) Ustawyzdnia13listopada2003rokuodochodachjednosteksamorzduterytorialnego(Dz.U.z2008r.Nr88,poz. 539rokuzpn. zm.); 9) Ustawyzdnia29wrzenia1994rokuorachunkowoci(Dz.U.z2009r.Nr152poz.1223zp. zm). 10) Niniejszego Statutu. 3.Orodek Pomocy jest jednostkbudetowdziaajcna zasadach okrelonychwustawieofinansach publicznych. 4.Siedziba Orodka mieci siwIy przy ul. Rynek 11. 5.Obszarem dziaania Orodka jest teren gminy Ia. 6.Orodek jest jednostkorganizacyjnpomocy spoecznejwrozumieniuustawyopomocyspoecznej. Rozdzia2 CeleizadaniaOrodka 7.Orodek jest: 1) realizatorem zadapomocy spoecznej, 2) realizatorem wiadczerodzinnychifunduszualimentacyjnego, 3) realizatorem wiadczedodatkwmieszkaniowych.
ID: SKOEJ-RBABD-PXRGG-OOQIQ-UWFLG. Podpisany. Strona 2 / 5

7.Orodek jest: 1) realizatorem zadapomocy spoecznej, 2) realizatorem wiadczerodzinnychifunduszualimentacyjnego, 3) realizatorem wiadczedodatkwmieszkaniowych. 8.Celem zapewnienia prawidowego dziaania Orodka Burmistrz Iy zabezpiecza na jego rzecz: 1) lokal, 2) obsugkasow, 3) obsugprawn. 9.1.DozadaOrodkawzakresiepomocyspoecznej naley: 1) Tworzeniewarunkworganizacyjnychfunkcjonowaniapomocyspoecznej, 2) Zaspakajanie niezbdnych potrzeb yciowychrodziniosbznajdujcych siwtrudnychsytuacjachwzakresieina zasadach okrelonychwustawieopomocyspoecznejwszczeglnoci poprzez: a) wiadczenie usug przewidzianych ustawopomocyspoecznej oraz innymi przepisami, b) przyznawanieiwypacanie wiadczeprzewidzianych ustawopomocyspoecznej oraz innymi ustawami, 3) Analizaiocenazjawiskrodzcych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spoecznej, 4) Pobudzanie spoecznej aktywnociwzaspakajaniuniezbdnych potrzeb yciowych rodzin, 5) Praca socjalna, rozumiana jako dziaalnozawodowa, skierowana na pomoc osobirodzinomwewzmocnieniulub odzyskaniu zdolnocidofunkcjonowaniawspoeczestwieoraztworzeniewarunkwsprzyjajcych temu celowi, 6) Wspdziaaniezgrupamiispoecznociami lokalnymi, majcenacelurozwijaniewnichzdolnoci do samodzielnego rozwizywania wasnychproblemw, 7) Organizowaniernorodnychformpomocy,atake udziawrozwijaniuinfrastrukturyodpowiadajcej zmieniajcym sipotrzebom spoecznym, 8) Projektowanie budetuwzakresiezadastatutowychiustawowychOrodka, 9) Inspirowanieipodejmowaniedziaazapobiegajcych koniecznocikorzystaniaprzezosobyirodzinyzewiadcze pomocy spoecznej, 10) Waciwa organizacja pracy dla realizacji zadaoraznadzrwzakresiegospodarowaniaprzydzielonymirodkami pod wzgldem legalnoci, gospodarnociicelowoci. 2.Orodek realizujc zadania okrelonewust.1kierujesi: 1) w odniesieniu do zadazzakresuadministracjirzdowej zleconych Gminie- ustaleniami przekazanymi przez WojewodMazowieckiego, 2) w odniesieniu do zadawasnych Gminy ustaleniami Burmistrza Iy. 3.Zwykonaniazada, oktrychmowawust.1DyrektorOrodka skada Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie orazprzedstawiapotrzebywzakresiepomocyspoecznej. 10.Do zadaOrodkawzakresiewiadczerodzinnych, realizowanych przez wyodrbnionkomrk organizacyjn, naleyustaleniaprawaiwypacenie wiadczerodzinnychwzakresieinazasadachokrelonychwustawie owiadczeniach rodzinnych. 11.Do zadaOrodkawzakresiefunduszualimentacyjnegonaleyprzyznawanieiwypacanie wiadczenia zfunduszualimentacyjnegoorazprowadzeniepostpowania wobec dunikwwtymprowadzeniewindykacji. 12.Do zadaOrodkawzakresiedodatkwmieszkaniowychnaleyprzyznawanieiwypacaniedodatkw mieszkaniowychzgodniezustawzdnia21czerwca2001r.ododatkachmieszkaniowych. 13.Orodek koordynuje realizacjStrategii RozwizywaniaProblemwSpoecznych Gminy Ia na lata 2006 2013 zeszczeglnymuwzgldnieniemprogramwpomocyspoecznej,profilaktykiirozwizywaniaproblemwalkoholowych iinnych,ktrychcelemjestintegracjaosbirodzinzgrupszczeglnegoryzyka.
ID: SKOEJ-RBABD-PXRGG-OOQIQ-UWFLG. Podpisany. Strona 3 / 5

zfunduszualimentacyjnegoorazprowadzeniepostpowania wobec dunikwwtymprowadzeniewindykacji. 12.Do zadaOrodkawzakresiedodatkwmieszkaniowychnaleyprzyznawanieiwypacaniedodatkw mieszkaniowychzgodniezustawzdnia21czerwca2001r.ododatkachmieszkaniowych. 13.Orodek koordynuje realizacjStrategii RozwizywaniaProblemwSpoecznych Gminy Ia na lata 2006 2013 zeszczeglnymuwzgldnieniemprogramwpomocyspoecznej,profilaktykiirozwizywaniaproblemwalkoholowych iinnych,ktrychcelemjestintegracjaosbirodzinzgrupszczeglnegoryzyka. Rozdzia3 Struktura Organizacyjna 14.Strukturorganizacyjnoraz plan stanowisk Orodka okrela regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Iy. 15.PracOrodkakierujeDyrektor,ktregozatrudniaizwalniaBurmistrzIy. 16.Burmistrz IysprawujenadzrnadfunkcjonowaniemOrodka oraz realizacjzadawasnych Gminy. 17.W zakresie zadawynikajcychzustawyopomocyspoecznej,analecych do waciwoci gminy, decyzje administracyjne wydaje Dyrektor dziaajcy na podstawie pisemnego upowanienia Burmistrza Iy lub inny upowaniony przez Burmistrza Iy pracownik na wniosek Dyrektora orodka. 18.W zakresie zadawynikajcychzustawyopomocyosobomuprawnionymdoalimentw,Dyrektorlubinna osoba wskazana przez Dyrektora dziaajce na podstawie pisemnego upowanienia przez Burmistrza Iy prowadz postpowanieadministracyjnewtychsprawachiwydajdecyzje administracyjne, oraz przekazujdo biura informacji gospodarczej,informacjeozobowizaniu albo zobowizaniach dunika alimentacyjnego na zasadach okrelonych wustawieoudostpnianiu informacji gospodarczych. 19.W zakresie zadawynikajcychzustawyowiadczeniach rodzinnych, Dyrektor lub inna osoba wskazana przez Dyrektora dziaajce na podstawie pisemnego upowanienia przez Burmistrza Iy, prowadzpostpowanie administracyjnewtychsprawachorazwydajdecyzje administracyjne. 20.W zakresie zadawynikajcychzustawyododatkachmieszkaniowychanalecych do waciwoci gminy, decyzje administracyjne wydaje Dyrektor dziaajcy na podstawie pisemnego upowanienia Burmistrza Iy. 21.Na podstawie odrbnychprzepisworodekrealizujezadaniazzakresurodkwEuropejskiegoFunduszu Spoecznego 22.Wojewoda Mazowiecki sprawuje kontrolinadzrnarealizacjzadazleconychzzakresuadministracji rzdowej. 23.1.ZadaniapomocyspoecznejDyrektorrealizujeprzypomocypracownikwsocjalnychzatrudnionych wOrodku proporcjonalnie do liczby ludnocigminy,wstosunkujedenpracowniksocjalnynadwatysice mieszkacw, nie mniej jednak nitrzechpracownikworazinnychpracownikwlubzleceniobiorcw. 2.Dyrektornadzorujecaoprowadzonych zadaiodpowiadazaprawidowich realizacjprzed Burmistrzem, Rad Miejsk, Mazowieckim UrzdemWojewdzkim Wydziaem Spraw SpoecznychwWarszawie. Rozdzia4 Gospodarka finansowa orodka 24.1.Orodek prowadzi samodzielngospodarkfinansowjako jednostka budetowaGminy,zgodniezzasadami okrelonymi w: - ustawieofinansachpublicznychzdnia27sierpnia2009roku(Dz.U.Nr157poz.1240) - ustawieorachunkowocizdnia29wrzenia1994roku(Dz.U.z2009r.Nr152poz.1223zp. zm). 2.Podstawgospodarki finansowej orodkajestplandochodwiwydatkwokrelony uchwabudetowRady MiejskiejwIy. 3.Nawykonywaniezadaorodek otrzymuje rodki: ID: SKOEJ-RBABD-PXRGG-OOQIQ-UWFLG. Podpisany. Strona 4 / 5 - rodkizbudetu Gminy, - dotacjicelowejzbudetu Pastwa.

2.Podstawgospodarki finansowej orodkajestplandochodwiwydatkwokrelony uchwabudetowRady MiejskiejwIy. 3.Nawykonywaniezadaorodek otrzymuje rodki: - rodkizbudetu Gminy, - dotacjicelowejzbudetu Pastwa. 25.Orodek posiada odrbny rachunek bankowy. 26.W imieniu orodkawzakresieprawiobowizkwmajtkowych Dyrektor dziaa jednoosobowo na podstawie penomocnictwa Burmistrza. Rozdzia5 Postanowienia kocowe 27.1.Odpowiedzialnoza przestrzeganie postanowiestatutu ponosi Dyrektor 2.Dyrektorjestzobowizany przedkadaBurmistrzowi Iy projekty uzasadnionych zmian postanowiestatutu. 3.Zmianastatutunastpujewtrybiewaciwym do jego uchwalenia. 28.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od jego ogoszeniewDziennikuUrzdowymWojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Artur Prokop

ID: SKOEJ-RBABD-PXRGG-OOQIQ-UWFLG. Podpisany.

Strona 5 / 5