You are on page 1of 2

UCHWAŁA Nr XXXI/206/2010

RADY GMINY RADZANÓW

z dnia 12 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1. Statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XII/65/2003 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie utworzenia zakładu budżeto- wego pod nazwą ” Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:

Józef Z. Załęcki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/206/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 12 kwietnia 2010r.

STATUT ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RADZANOWIE

§ 1.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U., Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.),

4. ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r., Nr 9, poz. 43),

5. niniejszego statutu.

§ 2.

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, zwany dalej „zakładem” jest gminnym zakładem budżetowym Gminy Radzanów.

2. Siedzibą zakładu jest Radzanów, 06-540 Radzanów, ul. Mławska 35.

§ 3.

Przedmiotem działalności zakładu jest:

1) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,

2) utrzymywanie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń wodociągowych i kanalizacyj- nych,

3) obliczanie i pobór opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

4) określanie kierunków rozwoju zakładu dla perspektywicznego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 4.

1. Zakładem kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Radzanów.

2. Kierownik kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w nim pracowników. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zakładu wykonuje Kierownik.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania poszczególnych pracowników określa regulamin organizacyjny zakładu.

§ 5.

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla zakładów budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy.

3. Zakład prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6.

1. Mienie zakładu jest mieniem komunalnym.

2. Do mienia komunalnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591).

§ 7.

Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Wójt Gminy Radzanów.

§ 8.

Zakład prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 9.

Zmiany w Statucie uchwala Rada Gminy.

§ 10.

Zakład używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i siedzibę zakładu.

§ 11.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

Przewodniczący Rady Gminy:

Józef Z. Załęcki