You are on page 1of 3

UCHWAA Nr 268/09 RADY GMINY CELESTYNW z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych w 2010 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) w zwizku z obwieszczeniem Ministra Finansw z dnia 6 padziernika 2009r. w sprawie stawek podatku od rodkw transportowych obowizujcych w 2010 roku (M.P. z 2009r Nr 67, poz. 872) oraz obwieszczeniem Ministra Finansw z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wysokoci grnych granic stawek kwotowych w podatkach i opatach lokalnych (M. P. z dnia 18 sierpnia 2009r. Nr 52, poz. 742) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si stawki podatku od rodkw transportu w wysokoci; 1. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony i poniej 12 ton w zalenoci od dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu: a) powyej 3,5 tony do 5,5 tony wcznie 550z; b) powyej 5,5 tony do 9 ton wcznie 900z; c) powyej 9 ton i poniej 12 ton 1.100z; 2. od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton w tym, e w zalenoci od liczby osi, dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku okrela zacznik nr 1 do niniejszej uchway; 3. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep, o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a) od 3,5 ton i poniej 12 ton 1.400z; 4. od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 ton w zalenoci od liczby osi, dopuszczalnej masy cakowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku okrela zacznik nr 2 do niniejszej uchway; 5. od przyczepy lub naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton i poniej 12 ton 1.100z; 6. od przyczepy lub naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicza prowadzon przez podatnika podatku rolnego w tym, e w zalenoci od liczby osi, dopuszczalnej masy cakowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku okrela zacznik nr 3 do niniejszej uchway; 7. od autobusu w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej ni 30 miejsc 1.300z; b) rwnej lub wyszej ni 30 miejsc 1.700z. 2. Zwalnia si od podatku od rodkw transportowych samochody ciarowe o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 i poniej 12 ton wykorzystywane na potrzeby prowadzenia dziaalnoci statutowej z zakresu ochrony przeciwpoarowej z wyjtkiem okrelonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. 3. Traci moc uchwaa nr 201/05 Rady gminy Celestynw z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od rodkw transportowych na 2006 rok. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 5. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz podania do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty na terenie Gminy Celestynw.

6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r. Przewodniczcy Rady Gminy Celestynw: Bogdan Wjcik

Zacznik nr 1 do uchway nr 268/09 Rady Gminy Celestynw z dnia 29 grudnia 2009r. Stawki podatku dla pojazdw okrelonych w 1 pkt 2 uchway Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita (w tonach) nie mniej ni mniej ni Stawka podatku (w zotych) o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane Dwie osie 1 750,00 1 800,00 1 850,00 1 900,00 Trzy osie 1 950,00 2 000,00 2 050,00 2 100,00 2 150,00 2 200,00 Cztery osie i wicej 2 250,00 2 300,00 2 350,00 2 400,00 2 440,00 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12 13 14 15 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31

13 14 15

1 800,00 1 850,00 1 900,00 1 950,00 2 000,00 2 050,00 2 100,00 2 150,00 2 200,00 2 250,00 2 300,00 2 350,00 2 400,00 2 479,97 2 479,97

17 19 21 23 25

25 27 29 31

Zacznik nr 2 do uchway nr 268/09 Rady Gminy Celestynw z dnia 29 grudnia 2009r. Stawki podatku dla pojazdw okrelonych w 1 pkt 4 uchway Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespow pojazdw: cignik siodowy + naczepa, cignik balastowy + naczepa (w tonach) nie mnie ni mniej ni Stawka podatku (w zotych)

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane Dwie osie

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

12 18 25 31 12 40

18 25 31

40

1 700,00 1 750,00 1 800,00 1 880,00 Trzy osie 1 800,00 2 400,00

1 750,00 1 800,00 1 850,00 1 959,23 1 880,00 2 576,88

Zacznik nr 3 do uchway nr 268/09 Rady Gminy Celestynw z dnia 29 grudnia 2009r. Stawki podatku dla pojazdw okrelonych w 1 pkt 6 uchway Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespow pojazdw: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej ni mniej ni Stawka podatku (w zotych)

12 18 25 12 28 33 38 12 38

18 25

28 33 38

38

o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane Jedna o 1 150,00 1 200,00 1 250,00 Dwie osie 1 300,00 1 350,00 1 400,00 1 550,00 Trzy osie 1 450,00 1 750,00

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 200,00 1 250,00 1 300,00 1 350,00 1 400,00 1 450,00 1 718,71 1 490,00 1 800,00