You are on page 1of 12

1 Zacznik nr 1 do zarzdzenia nr 167/10 Burmistrza Gminy w Ranie z dnia 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU GMINY RAN ZA ROK 2009 Budet gminy na rok 2009 po dokonanych zmianach wynis: dochody 19.063.502,11 z. wydatki 24.933.102,11 z.

Dochody za 2009 rok gmina zrealizowaa w wysokoci 19.450.102,75 z. tj. 102,03 % planu, a wydatki w kwocie 18.915.416,46 z. tj. 75,86 % zaplanowanej w budecie kwoty. Wydatki biece zrealizowano w 91,71 % a inwestycyjne w 44,00 %. Na niski % realizacji wydatkw inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym miay wpyw przeduajce si procedury uzgodnie dokumentacji.

Realizacja dochodw przedstawia si nastpujco: Dochody wasne:


- podatek rolny na plan 102.580,00 z. wykonano 135.055,22 z. tj. 131,66 %. - podatek leny - 27.000,00 z. wykonano 33.375,86 z. tj. 123,61 %. - podatek od nieruchomoci 2.080.000,00 z. wykonano 2.227.406,09 z. tj. 107,09 %. - rekompensata z tytuu utraconych dochodw na plan 128.000,00 wykonano 128.069,00 z tj. 100,05 %. - podatek od rodkw transportowych 66.300,00 z. wykonano 94.151,80 z. tj. 142,01 %. - podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej 25.000,00 z. wykonano 17.107,99 z. tj. 68,43 %. - podatek od spadkw i darowizn - 10.000,00 z. wykonano 22.413,87 z. tj. 224,14 %. -opata skarbowa 20.000,00 z. wykonano 18.955,50 z. tj. 94,78 %. -opata od czynnoci cywilnoprawnych 105.000,00 z. wykonano 129.827,43 z. tj.123,65 %. -opata targowa 30.000,00 z. wykonano 25.728,00 z. tj. 85,76 %. -odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat na plan 7.000,00 z. wykonano 6.650,61 z. tj. 95,01 %. - odsetki od rodkw na rachunkach bankowych 173.330,60 z. - wpywy z opat za korzystanie ze skadowiska odpadw promieniotwrczych na plan 8.400.000,00 z. wykonano 8.541.869,76 z tj. 101,69 %. - wpywy z dzieraw na plan 110.990,00 z. wykonano 115.293,21 z. tj. 103,88 % w tym dochody za korzystanie z sali 5.480,00 z. - z wieczystego uytkowania na plan 24.000,00 z. wykonano 27.741,75 z, tj. 115,59 %. - wpywy z przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci na plan 4.000,00 z. wykonano 8.772,30 z. tj. 219,31 %. - za sprzeda nieruchomoci na plan 45.000,00 z. wykonano 45.199,20 z. tj. 100,44,00 % - odsetki od nieterminowo regulowanych nalenoci z tytuu wieczystego uytkowania, dzieraw i czynszw na plan 280,00 z. wykonano 485,69 z. tj. 173,46 %. - za wpisy do ewidencji dziaalnoci gospodarczej na plan 7.000,00 z. wykonano

2 1.232,00 z. tj. 17,60 %. - wpywy z opat za sprzeda alkoholi na plan 63.000,00 z. wykonano - 85.386,47 z. tj. 135,53 %. - zwrot niewykorzystanej w 2008 r. dotacji przez ZGKiM 42.258,62 z. - z dzieraw za obwody owieckie na plan 3.000,00 z. wykonano 2.848,38 z. tj. 94,95 % - wpywy z usug opiekuczych na plan 20.000,00 z. wykonano 17.449,70 z. tj. 87,25 % . - za ywienie w przedszkolu na plan 90.229,00 wykonano 123.189,26 z. tj.136,53 % - za ywienie w wietlicy szkolnej na plan 100.000,00 wykonano 90.136,79 z. tj. 90,14 % - pozostae dochody ( w tym midzy innymi dochody z tytuu zaliczki i funduszu alimentacyjnego, wydawanych dowodw osobistych) 10.836,58 z.

Udziay w podatkach stanowicych dochd pastwa:


udzia w podatku dochodowym od osb fizycznych na plan 1.380.632,00 z wykonano 1.254.994,00 z. tj. 90,90 %. udzia w podatku dochodowym od osb prawnych na plan 40.000,00 z. wykonano 70.225,72 z. tj. 175,56 %.

Dotacje celowe:
Dotacje na zadania zlecone na plan 1.746.295,00 z. wykonano 1.746.293,11 z. tj. 100,00 %. Z tego na pomoc spoeczn 1.534.199,00 z. na zadania z zakresu administracji rzdowej 50.123,00 z. na obron cywiln 400,00 z. na aktualizacj rejestru wyborcw 780,00 z. na przeprowadzenie wyborw do parlamentu europejskiego 6.580,04 z. na zwrot podatku akcyzowego 154.211,07 z. Dotacje na dofinansowanie zada wasnych otrzymalimy w kwocie 546.482,24 z. z tego na zasiki okresowe 140.489,69 z. utrzymanie Terenowego Orodka Pomocy Spoecznej 166.460,00 z. skadki na ubezpieczenie zdrowotne 6.546,00 z. doywianie 86.315,00 z. stypendia 46.019,00 z. dofinansowanie programu POKL- 93.449,55 z. dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprztu specjalistycznego dla OSP Mroczki Rembiszewo 4.848,00 z. dofinansowanie zakupu toru przeszkd dla OSP Ran 2.355,00 z

Subwencj ogln otrzymalimy w wysokoci 3.707.336,00 z.


z tego: - cz wyrwnawcza 697.782,00 z. - cz owiatowa - 3.009.554,00 z.

Realizacja wydatkw budetowych z podziaem na poszczeglne dziay przedstawia si nastpujco:


Rolnictwo
W dziale rolnictwa w okresie sprawozdawczym na plan 2.613.712,00 z. zrealizowano wydatki w kwocie 750.630,64 z. tj.28,72 % w tym: wpata 2 % wpyww z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych na plan 3.500,00 z. wydatkowano 2.456,79 z

3 przebudowa wodocigu we wsi Mroczki Rembiszewo na plan 7.000,00 z. wydatkowano 2.468,00z. tj.35,26 % na opracowanie projektu warunkw zabudowy, oraz wznowienie punktw granicznych. - budowa stacji uzdatniania wody w Dbrwce i sieci wodocigowej we wsiach: Dbrwka, Chesty, Kaszewiec na plan 1.725.000,00 z. wydatkowano 190.729,13 z. tj. 10,56 % na opracowanie projektu budowlanego . - wykonanie wodocigu we wsi Zawady Ponikiew na plan 300.000,00 z. wydatkowano 287.248,59 z. tj.95,75 % - budowa wodocigu we wsi Dzbdz na plan 5.000,00 z wydatkowano 4.991,06 z. tj. 99,82 % - budowa zbiornika retencyjnego na rzece Ranicy na plan 500.000,00 z. wydatkowano 108.526,00 z. tj.21,71 % na przygotowanie wniosku oraz planw odnowy miejscowoci, sporzdzenie opisu taksacji drzewostanu oraz aktualizacj dokumentacji. - zwrot podatku akcyzowego 154.211,07 z. Na niski % wykonania wydatkw w tym dziale wpyna gwnie inwestycja pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Dbrwce i sieci wodocigowej we wsiach Dbrwka Chesty i Kaszewiec oraz Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Rnicy,

Transport
W dziale transport w okresie sprawozdawczym na plan 4.418.106,00 z. wykonano wydatki w wysokoci 2.461.518,13 z. tj. 55,71 %, finansowane byy nastpujce zadania : monta progu zwalniajcego ul. Mostowa 2.583,62 z. oznakowanie przej dla pieszych 10.604,20 z. remont chodnika ul. Warszawska 63.160,70 z. naprawa oraz rwnanie drg wirowych na terenie gminy 40.965,78 z. wymiana kratek odwadniajcych w ul. Nowej 25.604,00 z. naprawa drg asfaltowych 7.107,56 z. remont chodnikw na terenie miasta 12.853,97 z. wykonanie przepustu drogowego w drodze gminnej w Szygach 2.113,00 z. wykonanie inwentaryzacji obiektw mostowych na rzece Ranicy 1.800,00 z. wskazanie granic drg gminnych Dzbdz 6.000,00 z. wykonanie projektu na przebudow drogi Prycanowo- Podborze 20.000,00 z. wznowienie punktw granicznych drogi przez wie Prycanowo 5.996,00 z. opracowanie map i projektu na przebudow drogi gminnej Chesty- Dbrwka 24.500 z. - wykonanie map i projektu na budow ul. Pogodnej 19.600,00 z. - monta supw z nazwami ulic i wymiana znakw drogowych 2.280,00 z. - czciowe wykonanie roww odwadniajcych we wsi Dzbdz 167.450,00 z. - przebudowa drogi Chrzczonki, Zae Wielkie na plan 2.700.000,00 z. wykonano 1.808.417,77 z. tj. 66,98 % inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem wykonania do dnia 30.04. 2010 r. - budowa chodnika ul. Kociuszki 127.057,18 z. - budow szerokopasmowego dostpu do internetu na plan 1.000.000,00 z. wydatkowano na mapy oraz studium wykonalnoci oraz projekt techniczny - 63.424,35 z. tj. 6,34 % planu. - Dotacja dla Powiatu na remont drg we wsi Chesty i Zawady - Ponikiew 50.000 z. W tym dziale na niskie wykonanie miaa wpyw inwestycja pn Przebudowa drogi gminnej Chrzczonki - Zaeze Wielkie oraz Budowa sieci teleinformatycznej w gminie Ran.

Turystyka
W tym dziale w okresie sprawozdawczym na plan 20.000,00 z. wydatkowano 306,11 z. tj. 1,53 %. Bya to zapata za przegld silnika do dki. Ze wzgldu na zy stan wody nie byo moliwoci zorganizowania kpieliska w zwizku z czym nie ponielimy innych wydatkw w tym dziale.

Gospodarka Mieszkaniowa
W tym dziale zaplanowano kwot - 297.000,00 z. a wydatkowano - 180.857,04 z tj. 60,89 % z tego na odszkodowania za grunty pod drogi 91.205,50 z. za wykup gruntw do zasobu gminy 89.651,54 z. w tym 80.958,40 z. nieruchomo przy ul. 3-go Maja i 8.693,14 z. nieruchomo pooon przy ul. Sonecznej.

Dziaalno usugowa
W tym dziale planowano wydatki w wysokoci -140.000,00 z. a wydatkowano 58.304,60 z tj. 41,65 % z tego na szacunki nieruchomoci podziay dziaek wznowienie granic oraz rozgraniczenia 34.376,98 z. plany zagospodarowania przestrzennego 21.577,92 z. utrzymanie miejsc pamici narodowej (zakup zniczy) 2.349,70 z. Niski % wykonania spowodowany jest tym, i planowany by podzia terenu pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie osiedla Polna, ktrego realizacja moe nastpi dopiero po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Administracja publiczna
W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 2.412.159,00 z. wydatkowano 2.294.752,72 tj. 95,13 %. Ponoszono wydatki na: Rad Miejsk 100.308,12 z z tego na: wypat diet dla radnych 88.850,00 z zakup materiaw biurowych oraz artykuw na posiedzenia Rady Miejskiej 9.634,62 z, wykonywanie nadzoru nad dostawami odpadw promieniotwrczych 1.200,00 z. zwrot kosztw podry subowych 623.50 z. Urzd Gminy 1.994.918.91 z, z tego na: wynagrodzenia i pochodne 1.538.552,83z, skadki na PEFRON 20.206,00 z. ekwiwalenty za odzie ochronn 703,15 z. koszty podry subowych 18.748,95 z, prenumeraty, zakup literatury fachowej i prasy 9.004,10 z. toner do drukarek 10.019,34 z., materiay biurowe 49.493,78 z. druki 5.071,80 z. olej opaowy do budynku urzdu 18.355,60 z., do hali sportowej 32.917,40 z. wynagrodzenie konserwatora 3.030,00 z. zakup herbaty i rcznikw oraz okularw korekcyjnych 4.711,06 z. za artykuy gospodarcze, rodki czystoci 14.033,42z. usugi telefoniczne 27.199,63 z. dostp do internetu 1.865,38 z. dostp do BIP 6.838,00 z. przesyki listowe 24.750,50 z. szkolenia pracownikw 7.612,80 z. opaty bankowe, prowizje dla urzdu skarbowego i inne opaty 35.071,38 z. badania lekarskie 210,00 z., przegldy ganic i kotw- 5.270,62 z. zakup szaf do USC 918,66 z. za opraw ksig USC 1.061,40 z., nagroda okolicznociowa na stulecie urodzin 1.220,00 z. za aktualizacj publikacji, dozr techniczny, wykonanie piecztek, dezynfekcj akt przekazanych do archiwum pastwowego w Putusku 5.035,30 z. odprowadzanie ciekw 870,86 z. naprawa xerokopiarki 3.237,65 z. wynagrodzenie radcy 14.400,00 z. monitoring hali 1.073,60 z. zakup licencji na program

5 antywirusowy 1.453,46 z. serwis oprogramowania komputerowego, usugi serwisowe wyposaenia, za licencj systemu do ewidencji ludnoci SELWIN 19.344,66 z. za energi elektryczn 42.191,39 z. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 36.601,00 z.za akcesoria komputerowe 1.938,18 z. zakup kopiarki i projektora 13.499,15 z., zakup aparatu fotograficznego na hal sportow 1.200,00 z. zakup zestawu komputerowego 3.427,00 z. ubezpieczenia majtku 6.628,00 z. prace pomiarowe instalacji elektrycznej i rozbudowa rozdzielni gwnej budynku urzdu gminy 7.152,86 z. Wydatki na promocj gminy tj. zakup proporczykw, znaczkw, statuetek oraz rekonstrukcja wydarze historycznych 14.676,74 z. Udziay czonkowskie do Zwizku Gmin Ziemi Makowskiej 2.407,00 z. Diety sotysw za udzia w zebraniach sotysw oraz sesjach Rady Miejskiej 19.600,00 z Wydatki zwizane z zatrudnieniem pracownikw interwencyjnych 112.718,95 z. Zadania zlecone z zakresu administracji rzdowej 50.123,00 z.

Urzdy Naczelnych Organw Wadzy Pastwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
W tym dziale wydatkowano kwot 7.360,04 z. byy to wydatki zwizane z wyborami do Parlamentu Europejskiego 6.580,04 z. oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborcw 780,00 z.

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


W tym dziale zaplanowano wydatki 531.343,00 z a wykonano 378.009,63 z. tj. 71,14 % z tego na: - dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 999,65 z. - ochotnicze strae poarne 276.485,78 z w tym na wynagrodzenie kierowcw i pochodne 24.204,98 z, udziay w akcjach ganiczych 41.077,04 z, za zakup poarniczego toru przeszkd 11.235,00 z. zakup wentylatora oddymiajcego dla OSP Ran 9.619,30 z. zakup paliwa, olejw i smarw 18.996,23 z. zakup krzese, radioodtwarzacza, pokrowcw oraz artykuw gospodarczych dla OSP Ran 4.716,80 z. za nagrody, dyplomy i artykuy spoywcze na Dzie Straaka 1.585,55 z.za artykuy gospodarcze, zakup smoka i prdownicy, rozdzielacza kulowego oraz sprztu ratowniczego dla OSP Mroczki Rembiszewo 7.748,59 z. zakup akcesoriw poarniczych i umundurowania dla OSP Ran i Zauzie 8.970,11 z. zakup akumulatora dla OSP Szygi 240,00 z. i OSP Zauzie 1.100,00 z. zakup aparatu pradotwrczego i piy do drewna dla OSP Mroczki Rembiszewo 5.347,86 z. za energi elektryczn 6.580,14 z. badania lekarskie kierowcw 2.490,00 z. ogrzewanie pomieszcze OSP Ran 5.739,05 z. prenumerata czasopism Skuteczne Ratownictwo i Straak 1.049,28 z. za przegld gwarancyjny samochodu poarniczego OSP Zauzie 4.427,92 z. naprawy i przegldy samochodw poarniczych, przegld silnika odzi, okresow kontrol przewodw kominowych oraz aktualizacj publikacji 9.809,77 z. wykonanie utwardzenia zjazdu do rzeki Narew 3.500,00 z. ubezpieczenie samochodw i kierowcw 6.055,00 z. szkolenie p.po. i petwonurka 2.000,00 z. dobudow garau dla OSP Mroczki Rembiszewo 99.993,16 z.( inwestycja zakoczona 31 lipca br.) - obrona cywilna 400,00 z.

6 monitoring wizyjny miasta - na plan 185.000,00 z. zapacono za wykonanie map i opracowanie koncepcji 100.124,20 z.

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej i wydatki zwizane z ich poborem
W tym dziale na plan 8.000,00 z. poniesiono wydatki w kwocie 6.224,00 z. tj. 77,80 % z tego na prowizje za inkaso zobowiza pieninych w kwocie - 4.224,00 z. i prowizje dla urzdw skarbowych 2.000,00 z.

Obsuga dugu publicznego


W dziale obsuga dugu publicznego planowano kwot 40.000,00 z. a wydatkowano kwot 23.376,47 z tj. 58,44 %, byy to wydatki na spat odsetek od poyczek.

Owiata i wychowanie
W tym dziale na plan 5.473.536,00 zrealizowano 5.146.430,59 z. tj. 94,02 %. Wydatki ponoszono na: Szko podstawow 2.249.611,97z. tego na : wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.757.877,40z., dodatki socjalne 113.408,80z., pozostae wydatki tj. na zakup: oleju opaowego 61.504,67z.,mebli i wyposaenia (regay do sali 12 i 13), adapter, odkurzacz, ekran do rzutnika z uchwytem31.955,69 z., notebooki szt.20 -34.000,00z, szafy na akta-5.225,87z, sprzt RTV- 4.072,20z.,wzek i wieszaki do biblioteki 3.657,56z.,sprztmuzyczny(Power mikser)- 6.966,00z., artykuw gospodarczych, nawozw, rodkw chemicznych, paliwa do kosiarki 5.678,33z., odziey roboczej, myda, herbaty, rcznikw 5.847,68z., rodkw czystoci 11.089,16z., drukw, materiaw biurowych i dekoracyjnych 7.696,33 z., pomocy naukowych i ksiek 10.286,08z, energii elektrycznej i wody 17.572,49z, usug zdrowotnych- 1.290,00z z., nagrd dla uczniw 2.428,65 z, zwrot kosztw podry 3.132,20 z., udzia w szkoleniu ruchem drogowym 600,00 z., archiwizacja dokumentw 4.716,52z.,audycje muzyczne 6.400,00z., opaty bankowe, pocztowe i kurierskie3.731,85z., prenumerata 2.641,95 z., opat roczn za dozr techniczny i RTV oraz roczny przegld ganic 2.151,32 z., usugi monitoringowe 1.195,60 z., opaty telefoniczne 2.643,93 z., opata za dostp do internetu 948,30z. materiay papierniczego do sprztu drukarskiego- 4.467,34z, akcesoria komputerowe (w tym programy i licencje)- 3.901,98 z. usugi komunalne i kominiarskie 5.926,20z., konserwacja, naprawa wyposaenia i usugi transportowe uczniw 1.030,91 z., bilety wstpu na pywalni i do kina 472,70z., usugi remontowe707,60z., uoenie gresu na schodach zewntrznych i zrobienie podjazdu 7.036,80z, przyczenie instalacji elektrycznej -4.206,86z. ubezpieczenie sprztu elektronicznego, wyposaenia i budynkw 1.835,00z., opracowanie map i dokumentacji technicznej na rozbudow zaplecza kuchennego- 30.00,00z, stypendia dla uczniw 3.920,00z.,odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 77.388,00 z. Gimnazjum 1.444.579,39z. z tego na: wynagrodzenia i pochodne 1.085.984,58 z., na dodatki socjalne 82.081,00z., pozostae wydatki tj. na zakup: oleju opaowego

7 21.248,33z., mebli i wyposaenia( telefax, czajnik, wiea, firany, fotele do gab. dyrektora, antyramy)- 9.215,94z., meble do pracowni nr 57 i do biblioteki- 15.850,00z., tablica interaktywna 17.812,00z., zestaw naganiajcy- 2.150,00z., balustrada schodowa- 3.360,00z, stanowiska przyczeniowe ze suchawkami -9.241,50z., folii do obkadania ksiek422,12z., artykuw gospodarczych i paliwa do kosiarki 3.719,21z., rolin ozdobnych przed budynek szkoy -769,00z. materiaw biurowych, dekoracyjnych i drukw 4.616,25z.,nagrd dla uczniw1.663,89z., audycji muzycznych 2.400,00z., rodkw czystoci i lekw 5.872,91z., odziey ochronnej, herbaty, myda i rcznikw 3.247,31z., energii i wody 12.183,32 z., zwrot kosztw podry 3.319,64z,za okresowe badania lekarskie- 985,00z., za monta i napraw urzdze 2.720,20 z., opaty bankowe, pocztowe- 2.629,37 z., przegld techniczny budynku 514,00z.,prenumerat czasopism 2.831,77 z., usugi komunalne i kominiarskie 4.162,19z., udzia koni i jedcw w imprezie okolicznociowej1.500,00z.,wynajem broni i rodkw pirotechnicznych- 8.500,00z., usuga fotograficzna- 727,20z., zamieszczenie ogoszenia w gazecie lokalnej- 685,15 z. usugi telekomunikacyjne -1.482,64z., opata monitoringowa-792,00z., ochrona imprezy plenerowej- 3.135,40z., usugi transportowe uczniw na zawody sportowe, wycieczki i konkursy 1.323,69z,ubezpieczenie sprztu elektronicznego i wyposaenia 1.147,00z. przebudow rozdzielni elektrycznej i wymian opraw owietleniowych20.642,40z.,remont schodw-23.220,70z., zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (w tym ksiki do biblioteki, pomoce na lekcje wychowania fizycznego- piki Mikada i na lekcje muzyki - pianino) 17.466,57 z., zakup materiaw do sprztu drukarskiego -4.679,11z., i akcesoriw komputerowych(w tym programw i licencji)-6.938,00 z. stypendia dla uczniw 2.440,00z., odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 50.900,00 z. Dowz uczniw do szkoy podstawowej i gimnazjum - 190.684,96 z., z tego na : wynagrodzenie i pochodne od wynagrodze kierowcy 49.166,99z., pozostae wydatki tj. na zakup: biletw miesicznych 91.830,04z, paliwa do autobusu 32.877,67z., czci zamiennych i prostownika 2.609,49z,okresowe badania lekarskie i okresowe badania psychotechniczne 280,00z., badanie techniczne autobusu i busa648,00z.,naprawa autobusu- 219,60z., zamieszczenie ogoszenia w gazecie lokalnej 399,67z, ubezpieczenie pojazdw 10.653,00z., odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 2.000,50z. Przedszkole samorzdowe 1.118.577,99 z. z tego na: wynagrodzenia i pochodne 779.005,72z., dodatki socjalne 40.158,00z., pozostae wydatki tj. na zakup oleju opaowego- 38.649,40z., materiaw biurowych, dekoracyjnych i drukw 3.500,53 z., rcznikw, myda i herbaty 1.834,43z., wody rdlanej 824,48z., prenumeraty czasopism 4.258,44z., rodkw czystoci 4.394,32z., mebli i wyposaenia (krzeseka i stolik, biurko go gabinetu intendenta, meble do kuchni, firany, aluzje, gablota, tablice korkowe, wykadzina)- 18.803,86z., wyposaenie placu zabaw -6.222,00z., zakup grilla i wykaszarki -1.242,00z., gazu w butlach 2.950,00z.,krzeww ozdobnych - 1.685,49z., naczy do kuchni- 779,60z., mynka koloidalnego i stou ze zlewem -4.034,47z., projektor z odtwarzaczem -2.269,00z., laptop- 2.200,00z., artykuw gospodarczych i paliwa do kosiarki 2.357,97z., odziey roboczej 225,60z.,usug remontowych( cyklinowanie podg, gadzenie i malowanie cian (w tym art. do remontu), podwieszane sufity, wymiana owietlenia 30.261,79z., rodkw ywnoci 71.023,83 z., energii elektrycznej i wody 22.198,49z, pomocy naukowych i dydaktycznych(wyposaenie gabinetu logopedy i terapii pedagogicznej, zabawki i kciki

8 tematyczne) 15.188,63z., zwrot kosztw podry- 1.302,80z., opaty bankowe i pocztowe i kurierskie 3.318,77z.,wykonanie pomiarw elektrycznych- 1.500,00z. opata RTV- 186,70z., szkolenie p-po -160,00z., usugi komunalne 4.059,11z. okresowe badania lekarskie 610,00 z. konserwacja, naprawa, przegldy urzdze i przewodw kominowych oraz roczny dozr techniczny 7.241,43z, opata monitoringowa- 1.342,00z., opata za widowiska artystyczne 1 500,00z.,usugi telekomunikacyjne 768,44z., opata za internet-1.707,34z., zakup papieru do drukarek -1.169,35z akcesoria komputerowe -394.00z.,ubezpieczenie budynku i sprztw1.125,00z.,odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 38.125,00 z. Doksztacanie nauczycieli 19.536,00z. z tego na: -studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika- 2.400,00z., szkolenie Rady Pedagogicznej 2.400,00z., studia podyplomowe terapia pedagogiczna 3.100,00z., studia podyplomowe kierunek plastyka- 3.500,00z.,studia podyplomowe muzyka- 1.200,00z., kurs instruktora piki siatkowej- 1.876,00z., kurs instruktora kulturystyki 990,00z., kurs przygotowania obronnego -370,00z., studia magisterskie z filologii angielskiej 3.000,00z., szkolenie ponadczasowo pedagogiki- 520,00z., szkolenie pandemia grypy- 180,00z. Stowki szkolne 85.306,56 z. na zakup rodkw ywnoci.

Fundusz wiadcze socjalnych emerytowanych pracownikw 33.133,72 z.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W tym dziale zaplanowano kwot 659.809,00 z. a wydatkowano 556.790,38 z. tj. 84,39 %. rodki wydatkowano na : - wietlica dla uczniw i wychowankw 215.446,46z. z tego na: pace i pochodne pracownikw 185.457,79z., dodatki socjalne 8.960,00z., odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 7.210,45 z., pozostae wydatki na zakup rodkw czystoci 845,31z., gazu- 1.168,00z.,zakup artykuw biurowych, drukw, lodwki, mebli kuchennych, roweru dla intendenta i torebek do pakowania ywnoci 9.130,10z.,naczynia kuchenne- 2.368,80z, odzie ochronna- 46,01z.,okresowe badanie lekarskie- 20,00z.,szkolenie intendenta -240,00z, Organizacj wypoczynku dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji 159.389,64 z. w tym: organizacja ferii w Szkole Podstawowej 6.582,64 z. w tym wynagrodzenia opiekunw 5.330,00 z. dofinansowanie wyjazdu dzieci i modziey do Zakopanego w okresie ferii zimowych 13.800,00 z. dofinansowanie udziau w koloniach letnich w Skowronkach 5.000,00 z. za pobyt 154 dzieci na koloniach letnich w Rowach 122.892,00 z, za przewz dzieci na kolonie 20.000,00 z. za opiek na koloniach i ubezpieczenie na przejazd na kolonie 14.065,00 z. Partycypacja rodzicw w kosztach wypoczynku letniego dzieci wyniosa 22.950,00 z. Wypat stypendiw i wyprawki dla uczniw 181.954,28 z. z tego stypendia 170.949,28 z. i wyprawka - 11.005,00 z. Stypendium wypacono 215 osobom zamieszkujcym na terenie gminy Ran.

Ochrona zdrowia
W tym dziale na plan 109.000,00 wydatkowano 91.220,83 z tj.83,69 %. Finansowane byy tu wydatki zwizane z przeciwdziaaniem alkoholizmowi w kwocie 59.884,64 z. Z tego na:

9 - diety czonkw komisji 4.920,00 z - zwrot kosztw podry osobom korzystajcym z terapii 1.604,40 z. - skierowania na leczenie odwykowe 370,00 z. - artykuy ywnociowe do wietlicy socjoterapeutycznej 3.141,73 z. - rodki czystoci, artykuy biurowe 2.476,30 z. - nagrody za udzia w konkursach trzewociowych 21.878,23 z. - wyjazd na pywalni 4.236,20 z. - spektakle i programy profilaktyczne 7.307,78 z. - warsztaty profilaktyczne 8.650,00 z. - organizacja imprez bezalkoholowych 4.500,00 z. - wyjazd do teatru 800,00 z. przeciwdziaanie narkomanii - w kwocie - 2.712,10 z. Utrzymanie budynku przy ul Gdaskiej 28.624,09 z. w tym zakup oleju opaowego 23.983,80 z. dozr techniczny monitoring, wywz nieczystoci, przegld budynku i inne drobne usugi remontowe 4.640,29 z.

Opieka spoeczna
W dziale tym na plan 3.036.056,11z. zrealizowano 2.869.731,80 z. tj. 94,52 % Wydatki ponoszono na: wiadczenia rodzinne 1.270.000,00 z. w tym na wypat wiadcze 1.223.207,92 z. i na obsug wiadcze i skadki ubezpieczenia spoecznego 46.792,08 z. Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Spoecznej 56.351,74 z. dopaty dokonywano za 3 osoby. Usugi opiekucze 278.837,06 z, w tym 142.563,00 z. z budetu pastwa, a 136.274,06 z. z budetu gminy i byy to wydatki na pace i pochodne osb zatrudnionych na usugach opiekuczych 248.045,02 z. zakup artykuw gospodarczych i biurowych 13.344,37 z. badania lekarskie 787,00 z. energia i woda 223,57 z. usugi telefoniczne 2.845.95 z. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 7.645,00 z. zakup usug pozostaych 1.941,15 z. zwrot kosztw podry 24,00 z. zwrot kosztw dojazdu do podopiecznych 3.381,00 z. szkolenia pracownikw 600,00 z. Specjalistycznymi usugami opiekuczymi finansowanymi z budetu pastwa objto 19 osb, natomiast usugami opiekuczymi finansowanymi przez gmin objto 34 osoby. Zasiki i pomoc w naturze 499.237,50 z. w tym 252.215,00 z z budetu pastwa, i 247.022,50 z z budetu gminy, rodki z budetu pastwa wydatkowano na zasiki stae 192.215,00 z. pomoc objto 49 osb, zasiki okresowe 60.000,00 z. 45 osb. rodki z budetu gminy wydatkowano na zasiki okresowe 81,00 z. i celowe 246.941,50 z., pomoc objto - 322 osoby. Skadki na ubezpieczenie zdrowotne od osb pobierajcych niektre wiadczenia z pomocy spoecznej 16.457,00 z. Utrzymanie Terenowego Orodka Pomocy Spoecznej 537.083,63 z. w tym 166.460,00 z. z budetu pastwa, 93.449,55 z. rodki unijne, a 277.174,08 z. z budetu gminy, rodki zostay wykorzystane nastpujco: wynagrodzenia i pochodne 382.573,01 z, zwrot kosztw podry subowych 4.480,83 z, artykuy biurowe 7.663,89 z. prasa 2.317,71 z. artykuy dla pracownikw i ekwiwalenty za odzie ochronn i badania lekarskie pracownikw 7.886,66 z. energia i woda 472,21 z. opaty za telefony 2.869,53 z. prenumeraty i aktualizacja publikacji 4.602,30 z.

10 regeneracja tonerw 1.000,00 z. szkolenia pracownikw 1.096,00 z. opaty bankowe, pocztowe 4.021,05 z. odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 11.146,00 z. wydatki na realizacj programu przez aktywno do zatrudnienia 106.954,44 z. Dodatki mieszkaniowe 55.232,82 z Dodatkowe ywienie 156.532,05 z z tego na doywianie w szkoach i przedszkolu 110.440,05 z. z pomocy w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum skorzystao 275 uczniw, w Przedszkolu - 74 dzieci, wypacono rwnie zasiki celowe na doywianie w kwocie - 46.092,00 z. pomoc objto 392 osb

Gospodarka komunalna
W dziale gospodarka komunalna na plan 4.024.749,00 z. wydatki wykonano w kwocie 3.033.986,26 z. tj. 75,38 %.Byy to wydatki midzy innymi na na: oczyszczanie miasta 267.698,91 z z tego 76.484,74 z. na akcj zimow utrzymanie zieleni 57.737,34 z owietlenie uliczne 237.268,91 z. konserwacj owietlenia 65.306,33 z. modernizacj owietlenia ulicy Przemysowej i Wileskiej 40.594,44 z modernizacj owietlenia we wsi Podborze 30.183,57 z. modernizacje owietlenia drogowego we wsi Zae Eliasze 14.356,43 z. dotacja przedmiotowa dla Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1.152.749,00 z. dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla ZGKiM 24.844,00 z. prowizje od opaty targowej 7.407,60 z opracowanie prognozy oddziaywania na rodowisko w ramach oceny strategicznej dla projektu Programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest dla Gminy Ran na lata 2009- 2032 4.148,00 z. opaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodocigowych i kanalizacyjnych - 5.786,63 z. wyapywanie i przetrzymywanie w schronisku bezpaskich psw 26.348,00 z. zakup pojemnikw na mieci 13.969,00 z. za remont przystanku autobusowego 469.632,67 z. (prace zakoczone) za zakup i monta wiat przystankowych we wsi Kaszewiec 10.796,00 z. za wymian instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Poniatowskiego 73.890,87 z. (prace zakoczone). przebudowa rurocigu ciekowego w dolinie kolektora 87.878,96 z. utwardzenie placu targowego 16.575,34 z. wykonanie sieci wodocigowej wraz ze studni zasw oraz wczeniem do istniejcego wodocigu w ul. Polnej 65.142,06 z. Opracowanie dokumentacji technicznej na budow wodocigu i kanalizacji w nowoprojektowanej ulicy, w rejonie ulicy Poniatowskiego 32.790,21 z. wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rolnej i Kociuszki 181.966,85 z. budowa kanalizacji i wodocigu w ul. Sonecznej 110.270,14 z. wykonanie map i dokumentacji na budow wodocigu w ul. Krlowej Bony 6.100,00 z. za przebudow wodocigu we wsi Mroczki Rembiszewo 2.700,00 z. wykonanie map i dokumentacji do budowy wodocigu w ul. Ostrowskiej 20.355,00 z. opracowanie studium wykonalnoci na przebudow SUW w Ranie 7.490,00 z.

11

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


W tym dziale na plan 973.271,00 z. wydatkowano 972.271,51 z. tj. 99,90 %. Poniesiono wydatki na: - Dotacj dla Gminnego Orodka Upowszechniania Kultury 669.488,00 z. - Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 202.783,51 z. - Dotacja na konserwacj zabytkw 100.000,00 z.

Kultura fizyczna i sport


W dziale kultura fizyczna i sport w 2009 r. zaplanowano 85.000,00 z., a w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83.645,71 z. tj. 98,41 % planu. Z tego na zakup nagrd dla zwycizcw w zawodach sportowych 11.596,30 z. zakup 4 bramek i siatek do piki rcznej 6.500,00 z. zakup kleju do rakietek 540,00 z. za sdziowanie na zawodach sportowych 1.111,16 z. za prowadzenie zaj sportowych 28.968,75 z. wykonanie ogrodzenia boiska na osiedlu za cmentarzem - 34.929,50 z. Gmina w okresie sprawozdawczym spacia 360.400 z. poyczek Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ranie otrzyma w 2009 roku dotacj przedmiotow brutto do deficytowej dziaalnoci w kwocie 1.152.749,00 z. Dochody wasne Zakad zrealizowa w kwocie 1.630.289,50 z tj. w 105,16 % planu. Realizacja wydatkw przedstawia si nastpujco: Wynagrodzenia i pochodne 1.094.997,05 Ryczaty samochodowe oraz zwrot kosztw podry subowych 10.508,98 Odprawy pracownicze, posiki i napoje profilaktyczne 16.587,38 Umowy zlecenia i o dzieo zawarte w celu wykonania prac remontowych i budowlanych oraz sprztanie miasta 111.951,06 Materiay biurowe 5.110,29 Materiay do wykonywanych prac remontowych i budowlanych 136.089,59 Materiay do montau wodom. i materiay hydr. 42.723,31 Zakup soli 24.086,00 Zakup odziey ochronnej, roboczej i rkawic 7.654,78 Zakup czci do remontu pojazdw i sprztu 44.775,83 Zakup paliw, oleju i smarw 147.292,08 Zakup czasopism fachowych 2.966,26 Zakup materiaw elektrycznych 3.358,22 Zakup wyposaenia biurowego 9.167,80 Zakup szlifierki, myjki, rozsiewacza nawozw KOS pompy samozasysajcej 6.210,72 Zakup ziemi 990,00 Zakup rodkw chemicznych 9.414,64 Zakup pozostaych materiaw 11.171,28 Energia 149.046,77 Zakup usug remontowych 20.138,13

12 Opaty i prowizje bankowe, op. pocztowe i radiof. 5.658,04 Usugi transportowe 6.880,64 Przegldy sprztu, pojazdw, budynkw, badania techniczne 22.766,61 Badanie wody, ciekw i osadw ciekowych 24.102,01 Badania lekarskie 335,00 Usugi geodezyjne 10.492,00 Aktualizacja programu Inkasent, serwis oprogramowania, abonament LEX 5.867,50 Dozr techniczny 3.943,05 Konserwacja aparatu powietrza 800,00 Monitoring hydroforni w Zauziu, Dzbdzu i Zau Sdzitach 3.967,70 Wywz odpadw wyselekcjonowanych 962,50 Badanie cinienia i wydajnoci z hydrantu 427,00 Zaoenie ksiek budynkw 1160,00 Prowadzenie spraw BHP 737,70 Wykonanie przewiertu sterowanego do kanalizacji sanitarnej 39.198,60 Wynajem zagszczarki i podnonika 1.254,16 Wykonanie podbudowy i uoenie masy asfaltowej 13.420,00 Badanie haasu i drga w pojazdach do wywozu nieczystoci staych 1.166,00 Udronienie i czyszczenie kanalizacji 1.938,14 Usuga zgrzewania rur 1.830,00 Pozostae usugi ( szklarskie, wulkanizacyjne, drobne naprawy) 2.020,17 Usugi telefonii komrkowej 2.113,25 Usugi telefonii stacjonarnej 6.254,16 Szkolenia pracownikw 3.299,50 Zakup materiaw papierniczych 1.383,14 Zakup akcesoriw komputerowych 2.226,11 Ubezpieczenie pojazdw i poz. opaty (w tym op. rodowiskowe) 132.001,77 Podatek od nieruchomoci 315.466,00 Podatek od towarw i usug VAT 8.707,43 Wydatki inwestycyjne (zakup przyczepy cignikowej, Przyczepy RYDWAN i kamery na O..) - 30.695,44 Razem 2.505.313,79