You are on page 1of 11

Zacznik nr 2a

do zarzdzenia nr 167/10
Burmistrza Gminy Ran
z dnia 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDETU GMINY
ZA 2009 ROK
Dz

Rozdz.

010
01010
4270
6050
01030
2850
01095
4210
4300
4430
6050
600
60014
6300

60016

Tre

WYDATKI OGEM
ROLNICTWO
Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi
Zakup usug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Izby Rolnicze
Wpywy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci
2% uzyskanych wpyww z podatku rolnego
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
TRANSPORT I CZNO
Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na
dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i
zakupw inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne

Plan po
zmianach

Wykonanie

Struktura
%

24.933.102,11
2.613.712,00
1.956.000,00
7.000,00
1.949.000,00
3.500,00
3.500,00

18.915.416,46
750.630,64
485.436,78
2.468,00
482.968,78
2.456,79
2.456,79

75,86
28,72
24,82
35,26
24,78
70,19
70,19

654.212,00
91,50
2.932,50
151.188,00
500.000,00

262.737,07
91,50
2.932,24
151.187,33
108.526,00

40,16
100,00
100,00
100,00
21,71

4.418.106,00
50.000,00
50.000,00

2.461.518,13
50.000,00
50.000,00

55,71
100,00
100,00

3.368.106,00

2.348.093,78

69,72

4270
6050
6060
60053
6050

630
63095
4170
4210
4300
700
70005
4590
6060
710
71004
4300
71013
4300
71095
4210
750
75011
4010
4040
4110
4120
75022
3030
4210
4300
4410
75023
3020
4010
4040

Zakup usug remontowych


Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Infrastruktura telekomunikacyjna
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
TURYSTYKA
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb
fizycznych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
DZIAALNO USUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usug pozostaych
Prace geodezyjne i kartograficzne
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzdy wojewdzkie
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Rady Gmin
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Podre subowe krajowe
Urzdy Gmin
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

448.100,00
2.915.000,00
5.006,00

342.234,52
2.005.249,26
610,00

76,37
68,79
12,19

1.000.000,00
1.000.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
1.000,00
4.000,00
297.000,00
297.000,00
92.000,00

63.424,35
63.424,35
306,11
306,11
306,11
180.857,04
180.857,04
91.205,50

6,34
6,34
1,53
1,53
7,65
60,89
60,89
99,14

205.000,00

89.651,54

43,73

140.000,00
45.000,00
45.000,00
90.000,00
90.000,00
5.000,00
5.000,00
2.412.159,00
50.123,00
37.347,00
4.570,00
7.166,00
1.040,00
144.000,00
130.000,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
2.023.036,00
2.000,00
1.274.676,00
78.143,00

58.304,60
21.577,92
21.557,92
34.376,98
34.376,98
2.349,00
2.349,70
2.294.752,72
50.123,00
37.347,00
4.570,00
7.166,00
1.040,00
100.308,12
88.850,00
9.634,62
1.200,00
623,50
1.994.918,91
703,15
1.269.538,32
75.309,54

41,65
47,95
47,91
38,20
38,20
46,98
46,99
95,13
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
69,66
68,35
96,35
40,00
62,35
98,61
35,16
99,60
96,37

4110
4120
4140
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4750
6060
75075
4210
4300
75095
2900
3030
4010
4110
4120
4280
751
75101
4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na Fundusz Pracy
Wpaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakad. fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Wpaty gmin na rzecz innych jedn. sam. terytor.
oraz zwizkw gmin lub zw. pow. na
dofinansowanie zada biecych
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup usug zdrowotnych
URZDY NACZELNYCH ORGANW
WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej
kontroli i ochrony prawa
Skadki na ubezpieczenie spoeczne

172.323,00
28.054,00
20.500,00
21.540,00
125.000,00
45.000,00
300,00
131.000,00
3.000,00
1.000,00

167.501,51
26.203,46
20.206,00
21.454,32
122.640,79
42.191,39
210,00
130.240,34
1.865,38
867,74

97,20
93,40
98,57
99,60
98,11
93,76
70,00
99,42
62,18
86,77

26.949,00

26.331,89

97,71

18.750,00
7.500,00
36.601,00
7.700,00

18.748,95
6.628,00
36.601,00
7.612,80

100,00
88,37
100,00
98,87

3.000,00

1.938,18

64,61

20.000,00

18.126,15

90,63

35.000,00
5.000,00
30.000,00
160.000,00
5.000,00

14.676,74
3.449,04
11.227,70
134.725,95
2.407,00

41,93
68,98
37,43
84,20
48,14

23.000,00
110.000,00
17.000,00
4.000,00
1.000,00

19.600,00
95.318,43
14.088,64
3.151,88
160,00

85,22
86,65
82,87
78,80
16,00

7.361,00

7.360.04

100,00

780,00

780,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4120
4170
75113
3030
4110
4120
4170
4210
4410
754
75404
6170
75412
3020
4110
4170
4210
4260
4270
4300
4430
4700
6050
6060
75414
4300
75495
6050
756

Skadki na Fundusz Pracy


Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Podre subowe krajowe
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOAROWA
Komendy Wojewdzkie Policji
Wpaty jednostek na fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zada
inwestycyjnych
Ochotnicze strae poarne
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Obrona cywilna
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOST.
NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ I WYDATKI ZWIZANE Z ICH
POBOREM

15,00
665,00
6.581,00
2.970,00
243,00
40,00
1.948,00
1.211,00
169,00
531.343,00

15,00
665,00
6.580,04
2.970,00
242,85
39,40
1.948,32
1.211,00
168,47
378.009,63

100,00
100,00
99,99
100,00
99,94
98,50
100,02
100,00
99,69
71,14

1.000,00
1.000,00

999,65
999,65

99,97
99,97

344.943,00
41.120,00
2.000,00
25.000,00
90.088,00
8.000,00
2.510,00
36.490,00
10.000,00
10.000,00

276.485,78
41.077,04
564,74
23.640,24
52.225,90
6.580,14
2.490,00
25.276,70
6.055,00
2.000,00

80,15
99,90
28,24
94,56
57,97
82,25
99,20
69,27
60,55
20,00

100.000,00
19.735,00

99.993,16
16.582,86

99,99
84,03

400,00
400,00
185.000,00
185.000,00

400,00
400,00
100.124,20
100.124,20

100,00
100,00
54,12
54,12

8.000,00

6.224,00

77,80

75647
4100
4300
757
75702
8070

758
75818
4810
801
80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
6050

Pobr podatkw, opat i nie opodatkowanych


nalenoci budetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup usug pozostaych
OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO
Obsuga papierw wartociowych, kredytw
i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierw
wartociowych, kredytw i poyczek oraz innych
instrumentw finansowych zwizanych z obsug
dugu krajowego
RNE ROZLICZENIA
Rezerwy oglne i celowe
Rezerwy
OWIATA I WYCHOWANIE
Szkoy podstawowe
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
Stypendium dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usugdostepu do sieci Internet
Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

8.000,00

6.224,00

77,80

6.000,00
2.000,00
40.000,00
40.000,00

4.224,00
2.000,00
23.376,47
23.376,47

70,40
100,00
58,44
58,44

40.000,00

23.376,47

58,44

84.000,00
84.000,00
84.000,00
5.473.536,00
2.392.938,00
113.413,00
9.000,00
1.464.972,00
105.425,00
250.809,00
39.747,00
166.524,00
44.500,00
22.000,00
9.000,00
4.951,00
31.159,00
950,00
6.600,00

5.146.430,59
2.249.611,97
113.408,80
3.920,00
1.381.382,11
105.424,63
234.186,63
36.884,03
148.051,94
44.286,08
17.572,49
7.744,40
1.290,00
31.144,11
948,30
2.643,93

94,02
94,01
99,99
43,56
94,29
99,99
93,37
92,80
88,91
99,52
79,87
86,05
26,06
99,95
99,82
40,06

5.000,00
3.000,00
77.388,00
4.500,00

3.132,20
1.835,00
77.388,00
4.467,34

62,64
61,17
100,00
99,27

4.000,00

3.901,98

97,55

30.000,00

30.000,00

100,00

80104
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
80110
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4370

Przedszkola
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup rodkw ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug dostpu do sieci Internet
Opaty z tyt. zakupu usug telekomunik. telefonii
stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Gimnazja
Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
Stypendia dla uczniw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
Zakup energii
Zakup usug remontowych
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej

1.228.339,00
44.441,00
680.399,00
41.404,00
111.876,00
18.009,00
104.476,00
90.229,00
15.200,00
22.800,00
23.000,00
2.938,00
20.794,00
1.948,00
2.200,00

1.118.577,99
40.158,00
618.400,36
41.402,43
102.897,99
16.304,94
104.013,93
71.023,83
15.188,63
22.198,49
22.328,70
610,00
19.458,76
1.707,34
768,44

91,06
90,36
90,89
99,99
91,98
90,54
99,56
78,72
99,93
97,36
97,08
20,76
93,58
87,65
34,93

3.000,00
2.500,00
38.125,00
3.000,00

1.302,80
1.125,00
38.125,00
1.169,35

43,43
45,00
100,00
38,98

2.000,00

394,00

19,70

1.494.038,00
82.127,00

1.444.579,39
82.081,00

96,69
99,94

6.000,00
860.949,00
66.100,00
156.474,00
25.188,00
5.500,00
101.600,00
19.900,00
18.000,00
45.000,00
3.000,00
29.600,00
3.000,00

2.440,00
842.912,47
66.081,38
148.462,44
24.178,29
4.350,00
101.537,59
17.466,57
12.183,32
43.863,10
985,00
29.571,84
1.482,64

40,67
97,91
99,97
94,88
95,99
79,09
99,94
87,77
67,69
97,47
32,83
99,90
49,42

4410
4430
4440
4740
4750
80113
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4430
4440
80130
2320
80146
4300
80148
4220
80195
4440
851

Podre subowe krajowe


Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Zakup materiaw papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze kserograficznych
Zakup akcesoriw komputerowych, w tym
programw i licencji
Dowoenie uczniw do szk
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkoy zawodowe
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
biece realizowane na podstawie porozumie
midzy jednostkami sam. terytorialnego
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usug pozostaych
Stowki szkolne
Zakup rodkw ywnoci
Pozostaa dziaalno
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
OCHRONA ZDROWIA

85153
4210
4300
85154
3030
4210
4300
85195
4210
4270

Zwalczanie narkomanii
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Rne wydatki na rzecz osb fizycznych
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug remontowych

6.000,00
3.000,00
50.900,00
4.700,00

3.319,64
1.147,00
50.900,00
4.679,11

55,33
38,23
100,00
99,56

7.000,00

6.938,00

99,11

197.261,00
33.639,00
2.201,00
6.237,00
989,00
7.000,00
40.700,00
400,00
93.394,00
10.700,00
2.001,00
5.000,00
5.000,00

190.684,96
33.351,70
2.201,00
5.872,20
932,09
6.810,00
35.487,16
160,00
93.217,31
10.653,00
2.000,50
5.000,00
5.000,00

96,67
99,15
100,00
94,15
94,25
07,29
87,19
40,00
99,81
99,56
99,98
100,00
100,00

22.759,00
22.759,00
100.000,00
100.000,00
33.201,00
33.201,00

19.536,00
19.536,00
85.306,56
85.306,56
33.133,72
33.133,72

85,84
85,84
85,31
85,31
99,80
99,80

109.000,00

91.220,83

83,69

3.000,00
500,00
2.500,00
60.000,00
5.000,00
30.200,00
24.800,00
46.000,00
36.000,00
5.000,00

2.712,10
308,98
2.403,12
59.884,64
4.920,00
30.189,66
24.774,98
28.624,09
23.983,80
946,60

90,40
61,80
96,12
99,81
98,40
99,97
99,90
62,23
66,62
18,93

4300
852
85202
4330
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4370
4410
4700
85213

4130
85214
3110
85215
3110
85219
3020
3119
4010
4018
4019
4040
4110

Zakup usug pozostaych


POMOC SPOECZNA
Domy pomocy spoecznej
Zakup us. przez jed.samorzdu teryt.od innych jed.
samorz terytoria.
wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacone za
osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w centrum
integracji spoecznej
Skadki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wiadczenia spoeczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spoeczne
Orodki pomocy spoecznej
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze
wiadczenia spoeczne
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5.000,00
3.036.056,11

3.693,69
2.869.731,80

73,87
94,52

70.000,00
70.000,00

56.351,74
56.351,74

80,50
80,50

1.270.000,00

1.270.000,00

100,00

1.223.208,00
18.720,00
1.591.00
13.592,00
498,00
2.332,00
6.894,00
2.094,00

1.223.207,92
18.720,00
1.591,00
13.592,00
498,00
2.332,00
6.894,00
2.094,00

99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

471,00
600,00

471,00
600,00

100,00
100,00

16.457,00

16.457,00

100,00

16.457,00
504.434,11

16.457,00
499.237,50

100,00
98,97

504.434,11
70.000,00
70.000,00
589.438,00
6.306,00
6.300,00
324.751,00
34.781,49
4.080,51
19.777,00
50.526,00

499.237,50
55.232,82
55.232,82
537.083,63
6.306,00
6.300,00
305.428,19
20.897,37
2.451,65
19.777,00
45.883,62

98,97
78,90
78,90
91,12
100,00
100,00
94,05
60,08
60,08
100,00
90,81

4118
4119
4120
4128
4129
4138
4139
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4260
4280
4300
4308
4309
4360
4370
4410
4430
4440
4700
6068
6069
85228
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280

Skadki na ubezpieczenia spoeczne


Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na Fundusz Pracy
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Zakup usug pozostaych
Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii komrkowej
Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Rne opaty i skadki
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budetowych
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenie spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup energii
Zakup usug zdrowotnych

5.488,49
643,90
7.120,00
860,53
100,96
1.931,27
226,57
4.700,00
13.460,80
1.579,20
11.550,00
13.117,81
1.539,03
1.500,00
40,00
10.154,00
32.965,66
3.636,78
750,00

3.212,86
376,93
6.784,20
466,45
54,72
1.287,51
151,05
4.700,00
13.460,80
1.579,20
11.522,26
13.117,81
1.538,95
472,21
40,00
9.522,35
30.572,42
3.586,72
742,91

58,54
58,54
95,28
54,20
54,20
66,67
66,67
100,00
100,00
100,00
99,76
100,00
99,99
31,48
100,00
93,78
92,74
98,62
99,05

4.900,00

2.126,62

43,40

6.000,00
500,00
11.146,00
1.100,00

4.480,83
101,00
11.146,00
1.096,00

74,68
20,20
100,00
99,64

6.719,25

6.715,00

99,94

1.185,75

1.185,00

99,94

344.412,00

278.837,06

80,96

254.945,00
9.675,00
38.852,00
6.695,00
14.000,00
1.000,00
1.100,00

200.709,37
9.526,28
32.467,15
5.342,22
13.344,37
223,57
787,00

78,73
98,46
83,57
79,79
95,32
22,36
71,55

4300
4370
4410
4440
4700
85295
3110
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4440
85412
4170
4210
4300
85415
3240
4240
900
90001
4270
6050
90003
4300
90004
4210
4300
90015

Zakup usug pozostaych


Opaty z tyt. zakupu usug telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe
Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych
Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami
korpusu suby cywilnej
Pozostaa dziaalno
wiadczenia spoeczne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
wietlice szkolne
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze
Wynagrodzenia osobowe pracownikw
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug zdrowotnych
Zakup usug pozostaych
Odpisy na zakad. fundusz wiadcze socjalnych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pomoc materialna dla uczniw
Stypendia dla uczniw
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i ochrona wd
Zakup usug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usug pozostaych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Owietlenie ulic, placw i drg

6.200,00
3.200,00

5.322,15
2.845,95

85,84
88,94

500,00
7.645,00
600,00

24,00
7.645,00
600,00

4,80
100,00
100,00

171.315,00
171.315,00
659.809,00

156.532,05
156.532,05
556.790,38

91,37
91,37
84,39

231.871,00
9.004,00
148.708,00
12.230,00
25.534,00
3.866,00
24.004,00
274,00
1.040,00
7.211,00
200.000,00

215.446,46
8.960,00
146.467,96
10.103,40
25.084,33
3.802,10
13.558,22
20,00
240,00
7.210,45
159.389,64

92,92
99,51
98,49
82,61
98,24
98,35
56,48
7,30
23,08
99,99
79,69

16.800,00
1.100,00
182.100,00
227.938,00
215.014,00
12.924,00
4.024.749,00

16.794,90
1.011,08
141.583,66
181.954,28
170.949,28
11.005,00
3.033.986.26

99,97
91,92
77,75
79,83
79,51
85,15
75,38

1.222.000,00
100.000,00
1.112.000,00
330.000,00
330.000,00
140.000,00
20.000,00
120.000,00
510.000,00

507.476,64
85.379,38
422.097,26
267.698,91
267.698,91
57.737,34
5.248,46
52.488,88
389.538,91

41,53
85,38
37,96
81,12
81,12
41,24
26,24
43,74
76,38

4260
4300
6050
90017
2650
6210
90095
4100
4210
4270
4300
921
92109
2480
92116
2480
92120
2720

926
92605
4110
4120
4170
4210
4300
92695
6050

Zakup energii
Zakup usug pozostaych
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
Zakady gospodarki komunalnej
Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu
budetowego
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji
i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych
Pozostaa dziaalno
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup usug pozostaych
Zakup usug remontowych
Zakup usug pozostaych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiot. z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej
instytucji kultury
Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektw zabytkowych
przekazane jednostkom nie zaliczanych do sektora
finansw publicznych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Skadki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiaw i wyposaenia
Zakup usug pozostaych
Pozostaa dziaalno
Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

334.000,00
66.000,00
110.000,00
1.177.749,00
1.152.749,00

237.268,14
65.306,33
86.964,44
1.177.593,00
1.152.749,00

71,04
98,95
79,06
99,99
100,00

25.000,00

24.844,00

99,38

645.000,00
9.000,00
14.000,00
570.000,00
52.000,00
973.271,00

633.941,46
7.407,60
13.969,00
563.082,78
49.482,08
972.271,51

98,29
82,31
99,78
98,79
95,16
99,90

669.488,00
669.488,00

669.488,00
669.488,00

100,00
100,00

203.783,00
203.783,00

202.783,51
202.783,51

99,51
99,51

100.000,00
100.000,00

100.000,00
100.000,00

100,00
100,00

85.000,00
50.000,00
2.000,00
400,00
26.950,00
18.650,00
2.000,00
35.000,00
35.000,00

83.645,71
48.716,21
1.887,50
306,25
26.775,00
18.636,30
1.111,16
34.929,50
34.929,50

98,41
97,43
94,38
76,56
99,35
99,93
55,56
99,80
99,90