You are on page 1of 3

UCHWAŁA NR XXXIX/333/10 RADY GMINY IZABELIN

z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Izabelin referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1, art. 9 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.), w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić na terenie Gminy Izabelin referendum lokalne dotyczące przejęcia przez

Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).

§ 2. Zasady i termin przejęcia obowiązków oraz ustalenie opłaty nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Izabelin.

§ 3. Głosujący w referendum odpowiadają na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych?”

§ 4. 1. Termin przeprowadzenie referendum lokalnego wyznacza się na dzień 20 czerwca 2010r. w godz. 6:00 –

20:00

2. Głosowanie odbywać się będzie w lokalach Obwodowych Komisji .

§ 5. Ustala się wzór karty do głosowania stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych mediach i rozplakatowaniu na terenie Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/333/10

Rady Gminy Izabelin

z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Izabelin referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

KARTA DO GŁOSOWANIA w referendum lokalnym zarządzonym przez Radę Gminy Izabelin na dzień 20 czerwca 2010r.

„Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych?

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych? Pouczenie o sposobie głosowania: 1. Oddanie głosu

Pouczenie o sposobie głosowania:

1. Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

2. Za nieważne uznaje się głosy, gdy postawiono znak „X” w więcej niż jednej kratce lub nie umieszczono

znaku „X” w żadnej kratce.

jednej kratce lub nie umieszczono znaku „X” w żadnej kratce. Id: FKAYB-PFRTX-JWXSN-BKLXB-UBDOS. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/333/10

Rady Gminy Izabelin

z dnia 19 maja 2010 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI związanych z przeprowadzeniem referendum

Termin wykonania czynności

 

Treść czynności

Początek z dniem podjęcia uchwały przez Radę Gminy, zakończenie na 24 godziny przed rozpoczęciem referendum

Kampania referendalna służąca wyjaśnieniu przez Radę Gminy istoty problemu będącego przedmiotem referendum, treści postawionych pytań, a także przedstawienie stanowiska Rady

Najpóźniej

25

dni

przed

datą

Powołanie przez Radę Gminy Gminnej Komisji do Spraw Referendum. Skład Komisji i jej siedziba podlega niezwłocznemu opublikowaniu poprzez rozplakatowanie na terenie Gminy oraz ogłoszenie w lokalnych mediach

referendum

Najpóźniej

21

dni

przed

datą

Powołanie przez Gminną Komisję do Spraw Referendum – Komisji Obwodowych.

referendum

Uchwały Gminnej Komisji do Spraw Referendum o utworzeniu obwodów głosowania, ustaleniu ich

granic i numerów

oraz

siedzib

komisji wyborczych.

Podanie do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń

Najpóźniej

w 14

dniu

przed

datą

Sporządzenie spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w referendum. Powiadomienie przez Wójta mieszkańców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu mieszkańców uprawnionych do udziału w referendum oraz miejscu i czasie jego udostępnienia. Wyłożenie spisu mieszkańców do publicznego wglądu.

referendum

W

przeddzień referendum

 

Przesłanie przewodniczącym poszczególnych Komisji Obwodowych spisów mieszkańców uprawnionych do głosowania.

20 czerwca 2010 r. godz. 6 00 - 20 00

Głosowanie

Niezwłocznie

po

zakończeniu

Sporządzenie przez Komisje Obwodowe protokołu wyników głosowania w obwodzie.

głosowania.

Niezwłocznie po otrzymaniu protokołów głosowania obwodowych komisji wyborczych.

Sporządzenie przez Komisję Terytorialną protokołu wyników referendum na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez Komisje Obwodowe z terenu gminy.