You are on page 1of 4

UCHWAA Nr XLII/348/10 RADY GMINY PRZASNYSZ z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji z budetu gminy Przasnysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw pooonych na terenie gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Na podstawie art.81 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy Przasnysz uchwala, co nastpuje: 1. Z budetu gminy Przasnysz mog by udzielane dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw, znajdujcych si na obszarze gminy Przasnysz. 2. Okrela si zasady udzielania dotacji z budetu gminy Przasnysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw pooonych na terenie gminy Przasnysz oraz sposb ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania w brzmieniu zacznika nr 1 do uchway. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Przasnysz. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna

Zacznik nr 1 do uchway nr XLII/348/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010r. Zasady udzielania dotacji z budetu gminy Przasnysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkw pooonych na terenie gminy Przasnysz oraz sposb ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania 1. 1. Rada Gminy Przasnysz moe udzieli dotacji na dofinansowanie nakadw koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalone na podstawie kosztorysu. 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane moe obejmowa nakady konieczne na: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) sporzdzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich; przeprowadzenie bada konserwatorskich lub architektonicznych; wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich; wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; sporzdzenie projektu odtworzenia kompozycji wntrz; zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizacj konstrukcyjn czci skadowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbdnym dla zachowania tego zabytku;

9)

odnowienie lub uzupenienie tynkw i okadzin architektonicznych albo ich cakowite odtworzenie, z uwzgldnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynalenoci zabytku, jeeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynalenoci; 11) odnowienie lub cakowite odtworzenie okien, w tym ocienic i okiennic, zewntrznych odrzwi i drzwi, wiby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych; 12) modernizacj instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, ktre posiadaj oryginalne, wykonane z drewna czci skadowe i przynalenoci; 13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 14) uzupenienie narysw ziemnych dzie architektury obronnej oraz zabytkw archeologicznych nieruchomych o wasnych formach krajobrazowych; 15) dziaania zmierzajce do wyeksponowania istniejcych, oryginalnych elementw zabytkowego ukadu parku lub ogrodu; 16) zakup materiaw konserwatorskich i budowlanych, niezbdnych do wykonania prac i robt przy zabytku wpisanym do rejestru, o ktrych mowa w pkt 7-15; 17) zakup i monta instalacji przeciwwamaniowej oraz przeciwpoarowej i odgromowej. 2. 1. Dotacja w zakresie, o ktrym mowa w 2 ust. 2 moe by udzielona przez Rad Gminy Przasnysz w wysokoci do 50% nakadw koniecznych na wykonanie przez wykonawc prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. 2. czna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, udzielonych ze rodkw publicznych, tj. udzielone przez organy stanowice gminy, powiatu, samorzd wojewdztwa, ministra waciwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego bd wojewdzkiego konserwatora zabytkw nie moe przekracza wysokoci 100% nakadw koniecznych na wykonanie tych prac lub robt. 3. 1. Podmioty ubiegajce si o przyznanie dotacji zobowizane s zoy do Wjta Gminy Przasnysz wniosek o udzielenie dotacji zawierajcy w szczeglnoci: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) imi, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy bdcego osob fizyczn lub nazw, siedzib i adres wnioskodawcy bdcego jednostk organizacyjn, wskazanie zabytku z uwzgldnieniem miejsca jego pooenia, wskazanie tytuu prawnego wnioskodawcy do zabytku, okrelenie prac, na ktre ma by udzielona dotacja oraz terminu ich wykonania, okrelenie wysokoci dotacji, o ktr ubiega si wnioskodawca, wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokoci wydatkw poniesionych na ich przeprowadzenie, owiadczenie wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych rodkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o ktrych mowa w pkt 6, owiadczenie o tym, czy wnioskodawca ubiega si o dotacj na prace objte wnioskiem u innego organu mogcego udzieli dotacji, fotograficzn dokumentacj stanu zachowania zabytku,

10) informacj o wysokoci zaangaowanych rodkach wasnych. 2. Do wniosku o udzielenie dotacji docza si: 1) dokument potwierdzajcy posiadanie przez wnioskodawc tytuu prawnego do zabytku, 2) pozwolenie wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie prac, ktre maj by przedmiotem dotacji, 3) pozwolenie na budow, jeeli prace wymagaj uzyskania takiego pozwolenia,

4) kosztorys ofertowy prac, z uwzgldnieniem cen zakupw materiaw niezbdnych do ich przeprowadzenia. 3. Jeeli przeprowadzenie prac przy zabytku wymaga wyonienia ich wykonawcy na podstawie przepisw ustawy Prawo zamwie publicznych, do wniosku docza si: 1) zalecenie konserwatorskie okrelajce zakres i sposb prowadzenia planowanych przy zabytku prac, 2) kosztorys wstpny prac, z uwzgldnieniem cen zakupu materiaw niezbdnych do ich przeprowadzenia. 4. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez waciw ds. Rozwoju Gospodarczego, Finansw i Porzdku Publicznego - komisj Rady Gminy Przasnysz. 5. Dotacja jest udzielana podmiotowi, ktrego wniosek uzyska pozytywn opini waciwej ds. Rozwoju Gospodarczego, Finansw i Porzdku Publicznego- komisji Rady Gminy Przasnysz. 4. 1. Dotacje przyznaje Rada Gminy. 2. W uchwale Rady Gminy okrela si nazw podmiotu otrzymujcego dotacj (imi i nazwisko w przypadku osoby fizycznej), zakres prac i robt budowlanych, na wykonanie ktrych przyznano dotacj oraz kwot przyznanej dotacji. 3. Uchwa o ktrej mowa w ust. 2 podaje si do publicznej wiadomoci na stronie internetowej Gminy Przasnysz, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposb zwyczajowo przyjty. 5. Przekazanie dotacji nastpuje na podstawie umowy okrelajcej w szczeglnoci: 1) zakres planowanych prac lub robt i termin ich realizacji, 2) wysoko udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej patnoci, 3) tryb kontroli wykonania umowy, 4) sposb i termin rozliczenia dotacji, 5) warunki, sposb i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 6) zobowizanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisw ustawy - Prawo zamwie publicznych. 6. 1. Po zakoczeniu realizacji zadania podmiot, ktremu udzielono dotacji, skada sprawozdanie w cigu 30 dni od zakoczenia realizacji zadania. 2. Rozliczenie dotacji powinno nastpi w terminie 30 dni od zakoczenia realizacji zadania, jednak nie pniej ni do 20 grudnia roku, w ktrym udzielona jest dotacja. 3. Sprawozdanie z wykonania prac lub robt skadane Wjtowi Gminy zawiera: 1) cakowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakady pokryte ze rodkw publicznych, uzyskanych do innych podmiotw ni Gmina, 2) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac lub robt z uwzgldnieniem kosztw zakupu materiaw, 3) protok odbioru przez waciwe suby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robt, 4) obmiar przeprowadzonych prac lub robt, 5) kserokopie faktur i rachunkw potwierdzone za zgodno z oryginaem, 6) protok z wyboru wykonawcy sporzdzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamwie publicznych, 7) owiadczenie o zgodnoci doczonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialnoci z art. 233 Kodeksu karnego. 7.

W trakcie realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich lub robt budowlanych, Gmina ma prawo kontroli wykonania zadania, w tym dania informacji, wgldu do dokumentacji oraz sporzdzania odpisw dokumentw. 8. Wjt Gminy Przasnysz zobowizany jest do prowadzenia wykazw udzielonych przez Rad Gminy Przasnysz dotacji oraz kadorazowego informowania ministra waciwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego, Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw oraz organw stanowicych Powiatu Przasnyskiego i Wojewdztwa Mazowieckiego o udzielonej dotacji. Przewodniczcy Rady Gminy Przasnysz: Andrzej Sekuna