You are on page 1of 8

UCHWAA Nr CII/470/2010 RADY MIASTA PIONKI z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Pionkach w uchwale budetowej gminy miasto Pionki nr XCIX/447/2009 z dnia 30 grudnia 2009 wprowadza nastpujce zmiany: 1.1. Zwiksza si planowane dochody budetu na rok 2010. w Tabeli nr 1 do uchway budetowej zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwot 3.672.784z. W rozdziale 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury o kwot 26.000z. 2320 dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jst o kwot 26.000z. w rozdziale 92195 pozostaa dziaalno o kwot 3.464.784z. 6208 dotacje rozwojowe o kwot 3.646.784z. 2.2. Zmniejsza si planowane dochody budetu na rok 2010. W dziale 758 Rne rozliczenia o kwot 300,017z. W rozdziale 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jst o kwot 300.017z. 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa o kwot 300.017z. 2.2. Zmniejsza si planowane wydatki budetu na rok 2010. w Tabeli nr 2 do uchway budetowej zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod o kwot 103.000z. W rozdziale 40001 dostarczanie ciepa o kwot 3.000z. 4210 zakup materiaw i wyposaenia o kwot 3.000z. W rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwot 100.000z. 4520 Opaty na rzecz budetw samorzdu terytorialnego o kwot 100.000z. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwot 200z. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami o kwot 200z. 4300 zakup usug pozostaych o kwot 200z. W dziale 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem o kwot 4.000z. w rozdziale 75647 Pobr podatkw i opat i niepodatkowych nalenoci budetowych o kwot 4.000z. 4300 zakup usug pozostaych o kwot 4.000z. W dziale 801 Owiata i wychowanie o kwot 4.270z. W rozdziale 80101 Szkoy podstawowe o kwot 4.270z. 4210 zakup materiaw i wyposaenia o kwot 4.270z. W dziale 853 Pozostae zadnia w zakresie polityki spoecznej o kwot 3.060z. W rozdziale 85395 Pozostaa dziaalno o kwot 3.060z. 4370 opaty z tytuu zakupu usug telefonii stacjonarnej o kwot 1.000z. 4410 podre subowe krajowe o kwot 2.060z.

3. Zwiksza si planowane wydatki budetu na rok 2010. w Tabeli nr 2 do uchway budetowej zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod o kwot 353.000z. W rozdziale 40001 dostarczanie ciepa o kwot 253.000z. 4300 zakup usug pozostaych o kwot 3.000z. 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 250.000z. zadanie: Modernizacja systemu ciepowniczego w Pionkach wraz z termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej. W rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwot 100.000z. 4010 wynagrodzenia osobowe o kwot 82.000z. 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne o kwot 13.000z. 4120 Skadki na FP o kwot 5.000z. W dziale 600 Transport i czno o kwot 840.435z. W rozdziale 60014 Lokalny transport zbiorowy o kwot 435z. 4430 rne opaty i skadki o kwot 435z. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwot 730.000z. 4270 zakup usug remontowych o kwot 250.000z. 4300 zakup usug pozostaych o kwot 80.000z. 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 230.000z. zadanie: Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim o kwot 230.000z. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 170.000z. zadanie: Budowa parkingw o kwot 70.000z. zadanie : Przebudowa Placu Konstytucji 3-Maja w Pionkach o kwot 100.000z. W rozdziale 60017 Drogi wewntrzne o kwot 110.000z. 4270 zakup usug remontowych o kwot 50.000z. 4300 zakup usug pozostaych o kwot 60.000z. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa o kwot 139.583z. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomociami o kwot 50.000z. 4500 Pozostae podatki na rzecz budetw jst o kwot 200z. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 89.383z. zadanie : Regulacja wasnoci gruntw. W dziale 750 Administracja publiczna o kwot 260.000z. W rozdziale 75023 Urzdy gmin, miast, miast na prawach powiatu o kwot 260.000z. 4010 wynagrodzenia osobowe o kwot 35.000z. 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne o kwot 12.915z. 4120 Skadki na FP o kwot 2.085z. 4210 zakup materiaw i wyposaenia o kwot 20.000z. 4270 zakup usug remontowych o kwot 70.000z. 4590 kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych o kwot 20.000z. 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 50.000z. zadanie : Obywatel on-line. Informatyzacja Urzdu.

W dziale 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa o kwot 3.500z. W rozdziale 75412 Ochotnicze strae poarne o kwot 3.500z. 4430 rne opaty i skadki o kwot 3.500z. W dziale 756 Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem o kwot 4.000z. w rozdziale 75647 Pobr podatkw i opat i niepodatkowych nalenoci budetowych o kwot 4.000z. 4750 zakup akcesoriw komputerowych o kwot 4.000z. W dziale 801 Owiata i wychowanie o kwot 4.270 z. W rozdziale 80101 Szkoy podstawowe o kwot 4.270z. 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 4.270z. nowe zadanie: Zakup kserokopiarki. W rozdziale 80110 Gimnazja o kwot 300 000z. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 300 000z. zadanie: Moje boisko Orlik 2012 o kwot 100.000z. zadanie: Budowa wielofunkcyjnego boiska przy GP Nr 2 o kwot 250.000z. W dziale 853 Pozostae zadnia w zakresie polityki spoecznej o kwot 3.060z. W rozdziale 85395 Pozostaa dziaalno o kwot 3.060z. 4430 rne opaty i skadki o kwot 1.000z. 4440 odpis na ZFS o kwot 2.060z. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot 100.000z. W rozdziale 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd o kwot 100.000z. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 100.000z. zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic: Zwycistwa, Kociuszki, Pisudskiego, Daleka w Pionkach. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwot 1.528.994z. W rozdziale 92105 Pozostae zadania w zakresie kultury o kwot 26.000z. 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwot 2.000z. 4210 zakup materiaw i wyposaenia o kwot 10.000z. 4300 zakup usug pozostaych o kwot 10.000z. 4740 Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego o kwot 1.000z. 4750 zakup akcesoriw komputerowych o kwot 3.000z. W rozdziale 92195 Pozostaa dziaalno o kwot 1.502.994z. 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 1.502.994z. zadanie: Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywnoci Lokalnej. 4. Zmienia si zacznik nr 1 do uchway budetowej Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 2013 zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 5. Zmienia si zacznik nr 2 do uchway budetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 4 do uchway. 6. Dokonuje si zmiany w zaczniku nr 5 do uchway budetowej zgodnie zacznikiem nr 5 do uchway. 2. W wyniku zmian wprowadzonych w 1 zmienia si tre uchway budetowej w nastpujcy sposb: 1. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala si plan dochodw budetu na rok 2010 w cznej kwocie 86 907 790z; z tego: a) biece w kwocie 58 965 123z; b) majtkowe w kwocie 27 942 667z; 2. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Ustala si plan wydatkw budetu na rok 2010 w cznej kwocie 89 945 040z; z tego: a) biece w kwocie 65 640 216z; b) majtkowe w kwocie 24 304 824z. 3.1. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi. 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2010. Przewodniczcy Rady: Dariusz Dolega

Zacznik nr 1 do uchway nr CII/470/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. Dochody budetu miasta Pionki na 2010 rok
Dzia 758 75801 2920 921 92105 2320 Rozdzia Paragraf Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostaa dziaalno 6208 Razem: Dotacje rozwojowe Tre Przed zmian 12 088 613,00 9 779 516,00 9 779 516,00 1 800 000,00 0,00 0,00 Zmiana - 300 017,00 - 300 017,00 - 300 017,00 3 672 784,00 26 000,00 26 000,00 Po zmianie 11 788 596,00 9 479 499,00 9 479 499,00 5 472 784,00 26 000,00 26 000,00

92195

1 800 000,00 1 800 000,00 83 535 023,00

3 646 784,00 3 646 784,00 3 372 767,00

5 446 784,00 5 446 784,00 86 907 790,00

Zacznik nr 2 do uchway nr CII/470/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. Wydatki budetu miasta Pionki na 2010 rok
Dzia 400 Rozdzia Paragraf Tre Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Dostarczanie ciepa Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dostarczanie wody Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Przed zmian 22 188 313,00 17 648 750,00 8 100 000,00 66 550,00 750 000,00 4 539 563,00 1 399 033,00 230 275,00 Zmiana 250 000,00 250 000,00 - 3 000,00 3 000,00 250 000,00 0,00 82 000,00 13 000,00 Po zmianie 22 438 313,00 17 898 750,00 8 097 000,00 69 550,00 1 000 000,00 4 539 563,00 1 481 033,00 243 275,00

40001 4210 4300 6059 40002 4010 4110

4120 4520 600 60014 4430 60016 4270 4300 6050 6059 60017 4270 4300 700 70005 4300 4500 6050 750 75023 4010 4110 4120 4210 4270 4590 4610 6059 754 75412 4430 756

Skadki na Fundusz Pracy Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Transport i czno Drogi publiczne powiatowe Rne opaty i skadki Drogi publiczne gminne Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi wewntrzne Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochotnicze strae poarne Rne opaty i skadki Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

37 620,00 400 000,00 10 316 893,00 0,00 0,00 9 986 893,00 449 893,00 150 000,00 1 230 000,00 1 223 550,00 210 000,00 100 000,00 10 000,00 8 467 254,00 8 467 254,00 1 666 167,00 0,00 450 000,00 4 801 394,00 3 961 560,00 1 960 000,00 303 291,00 48 918,00 56 000,00 10 000,00 0,00 0,00 138 000,00 686 596,00 148 285,00 0,00 62 500,00

5 000,00 - 100 000,00 840 435,00 435,00 435,00 730 000,00 250 000,00 80 000,00 170 000,00 230 000,00 110 000,00 50 000,00 60 000,00 89 838,00 89 838,00 - 200,00 200,00 89 838,00 210 000,00 210 000,00 35 000,00 12 915,00 2 085,00 20 000,00 70 000,00 19 000,00 1 000,00 50 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00

42 620,00 300 000,00 11 157 328,00 435,00 435,00 10 716 893,00 699 893,00 230 000,00 1 400 000,00 1 453 550,00 320 000,00 150 000,00 70 000,00 8 557 092,00 8 557 092,00 1 665 967,00 200,00 539 838,00 5 011 394,00 4 171 560,00 1 995 000,00 316 206,00 51 003,00 76 000,00 80 000,00 19 000,00 1 000,00 188 000,00 690 096,00 151 785,00 3 500,00 62 500,00

75647 4300 4750 801 80101 4210 6060 80110 6050 853 85395 4370 4410 4430 4440 900 90001

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Zakup materiaw i wyposaenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd

62 500,00 25 000,00 0,00 18 670 796,00 7 884 319,00 100 000,00 0,00 5 985 650,00 1 205 000,00 141 110,00 141 110,00 3 000,00 3 060,00 0,00 2 000,00 4 585 276,00 2 190 000,00

0,00 - 4 000,00 4 000,00 350 000,00 0,00 - 4 270,00 4 270,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 - 1 000,00 - 2 060,00 1 000,00 2 060,00 100 000,00 100 000,00

62 500,00 21 000,00 4 000,00 19 020 796,00 7 884 319,00 95 730,00 4 270,00 6 335 650,00 1 555 000,00 141 110,00 141 110,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 4 060,00 4 685 276,00 2 290 000,00

6050 921 92105 4170 4210 4300 4740 4750 92195 6058 Razem:

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostae zadania w zakresie kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

2 130 000,00 2 986 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 815 000,00 1 800 000,00 86 572 273,00

100 000,00 1 528 994,00 26 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 1 502 994,00 1 502 994,00 3 372 767,00

2 230 000,00 4 515 194,00 26 000,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 3 000,00 3 317 994,00 3 302 994,00 89 945 040,00

Zacznik nr 3 do uchway nr CII/470/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2013
Dzia Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok budetowy 2010 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki dofinansowanie rdo dofinansowania rok budetowy 2011 2 400 3 4 6059 5 Modernizacja systemu ciepowniczego w Pionkach wraz z termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej Modernizacja systemu ciepowniczego w Pionkach wraz z termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej 25 250 000 6050 Budowa i przebudowa drg, ulic, chodnikw miejskich Lena, Partyzantw, Krtka, Polna, Staszica, Zacisze, Krlowej w. Jadwigi, Armii Krajowej, Reja, Willowa, czna, boczne od Polnej, Moniuszki, Pisudskiego, Kociuszki, Wsplna, Nowa, wierkowa, Winiowa, Pnocna, Rana, Krucza, Ogrodowa, Hubala, Daleka, ciegiennego, Gen. Sikorskiego Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizacj drg lokalnych w miecie i gminie Pionki Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim poprzez modernizacj drg lokalnych w miecie i gminie Pionki Budowa parkingw przy ul. Parkowa, ul. 15 Stycznia, Aleje Lipowe, Aleja Jana Pawa II Przebudowa targowisk miejskich przy ul. Sienkiewicza i Zwycistwa Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja 100 000 100 000 100 000 0 5 000 000 5 250 000 800 000 500 000 0 800 000 6 25 250 000 7 5 250 000 8 500 000 9 10 500 000 11 Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska 12 5 250 000 8 000 000 rok budetowy 2012 rok budetowy 2013 13 7 000 000 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Urzd Miasta

6058

4 250 000

RPO WM Dziaanie 4.3

Urzd Miasta

400 600 60016

4 750 000

5 250 000 2 100 000

8 000 000 2 100 000

7 000 000 Urzd Miasta

600

60016

6059

8 387 000

8 387 000

230 000

800 000

423 550

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst

Urzd Miasta

6058

6 933 450

RPO WM Dziaanie 3.1

Urzd Miasta

600

60016

6050

Urzd Miasta

600

60016

6050

100 000

100 000

100 000

Urzd Miasta

600

60016 600

6050

400 000 13 987 000

400 000 9 787 000

100 000 530 000

300 000 1 900 000 7 357 000

Urzd Miasta

700

70005 700

6050

Regulacja wasnoci gruntw Obywatel on-line Informatyzacja Urzdu Miasta i miejskich placwek uytecznoci publicznej w Pionkach Obywatel on-line Informatyzacja Urzdu Miasta i miejskich placwek uytecznoci publicznej w Pionkach

539 383 539 383

539 383 539 383 951 000

539 383 539 383 188 000 0

Urzd Miasta

750

75023

6059

951 000

Urzd Miasta

6058

763 000

RPO WM Dziaanie 2.2

750 754 75495 6050 Bezpieczne miasto (monitoring)

951 000 263 000

951 000 263 000

188 000 163 000

763 000 100 000 Wojewoda Mazowiecki Program Rzdowy Urzd Miasta

754 801 80101 80110 6060 6050 Zakup kserokopiarki Moje boisko Orlik 2012 budowa boiska wielofunkcyjnego przy GP Nr 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy GP Nr 2 Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osb niepenosprawnych

263 000 4 270 1 300 000

263 000 4 270 1 300 000

163 000 4 270 100 000

0 534 000

100 000 MZOIS 666 000 333.000 rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; 333.000 rodki z budetu Wojewdztwa Urzd Miasta

80110

6050

255 000

255 000

255 000

Urzd Miasta

80114

6060

180 000

180 000

180 000

79.893z dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Starosta Powiatu Radomskiego 534 000 0 2 000 000 poyczka z WFOi GW 1.600.000 666 000

Urzd Miasta

801 900 900 90001 90001 6050 6050 Czyny spoeczne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulic: Zwycistwa, Kociuszki, Pisudskiego, Daleka w Pionkach Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wesoa, ul. Szkolna, Akacjowa, Klonowa, Jesionowa, Fabryczna Budowa owietlenia ulic: Prusa, Krlowej w. Jadwigi, Armii Krajowej, Wsplna (boczna), Sikorskiego, Hubala Rewitalizacja budynku Kasyna na Centrum Aktywnoci Lokalnej Wykonanie dokumentacji modernizacji basenu miejskiego

1 739 270 30 000 2 000 000

1 739 270 30 000 2 000 000

539 270 30 000 100 000

Urzd Miasta Urzd Miasta

900

90001

6050

100 000

100 000

100 000

Urzd Miasta

900

90015

6050

60 000

60 000

60 000

Urzd Miasta

900 921 92195 6058

2 190 000 3 302 994

2 190 000 3 302 994

290 000 0

2 000 000

0 3 302 994 RPO WM Dziaanie 5.2 Urzd Miasta

926

92601

6050

150 000

150 000

150 000

Urzd Miasta

921

3 452 994 48 372 647

3 452 994 24 172 647

150 000 2 899 653

0 4 434 000

3 302 994 16 938 994 0 7 100 000 10 100 000 7 000 000 x

Zacznik nr 4 do uchway nr CII/470/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Planowane wydatki / w z/ 2010 r. Wydatki razem (9+13) z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12) z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty obligacje pozostae** Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowane z budetu pastwa 14 poyczki i kredyty obligacje pozostae

1 1 Wydatki razem: Program: Priorytet: Dziaanie:

2 majtkowe

3 x

5 36 388 000

6 22 641 550

7 13 746 450

8 15858000

9 2 641 550

10

11

12 2 641 550

13 15 249 444

15

16

17 15 249 444

1.1

RPO WM 2007-2013 Priorytet IV rodowisko , zapobieganie zagroeniom i energetyka Dziaanie 4.3 Ochrona powietrza energetyka Modernizacja systemu ciepowniczego w Pionkach wraz z termomodernizacj obiektw uytecznoci publicznej 400,40001, 6058, 6059 25 250 000 21 000000 4 250 000 5 250 000 1 000 000 1 000 000 4 250 000 4 250 000

Nazwa projektu: Razem wydatki:

z tego: 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013 r 1.2 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011r. 2012 r. 1,31 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 1.41 Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu RPO WM 2007-2013 RPO WM 2007-2013 RPO WM 2007-2013

5 250 000 5 000 000 8 000 000 7 000 000

1 000 000 5 000000 8 000000 7 000000

4 250 000

5 250 000

1 000 000

1 000 000

4 250 000

4 250 000

Priorytet II Przypieszenie e-rozwoju Mazowsza Dziaanie 2.2 Rozwj e- usug Oyw@tel on-line Informatyzacja Urzdu Miasta i miejskich placwek uytecznoci publicznej 750,75023,6058, 6059 951 000 951 000 188 000 188 000 763 000 763 000 951 000 951 000 188 000 188 000 188 000 188 000 763 000 763 000 763 000 763 000

Priorytet III Regionalny system transportowy Dziaanie 3.1 Infrastruktura drogowa Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim 600,60016,6058,605 9 8 387 000 8 387 000 1453550 1453550 6 933 450 6 933 450 8387000 8387000 1453550 1453550 1453550 1453550 6 933 450 6 933 450 6 933 450 6 933 450

Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu Dziaanie 5.2 Rewitalizacja miast Rewitalizacja historycznego bud ynku Kasyna n a potrzeby Centrum Aktywnoci Lokalnej

Razem wydatki: 2010 Razem 921,9219,6058 3 302 994 36 388 000 22 641 550 3 30 2994 13 746 450 3 302 994 15858000 2 111 550 2 641 550 3 302 994 15 249 444 3 302 994 15 249 444

Zacznik nr 5 do uchway nr CII/470/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. Plan przychodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych na 2010 rok
Lp. Wyszczeglnienie Stan rodkw Przychody Wydatki obrotowych** Plan przychodw Plan wydatkw na pocztek roku ogem ogem 3 4 8 Stan rodkw obrotowych** na koniec roku 10

1 II.

2 Rachunki dochodw wasnych jednostek budetowych z tego: 1.801 Owiata i wychowanie 2.852 Opieka spoeczna

1 200 416 1 616

240 500 7 000 247 500

240 500 7 416 247 916

1 200 0 1 200

Ogem

Przewodniczcy Rady: Dariusz Dolega