You are on page 1of 29

ZARZĄDZENIE Nr 9/10

WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Sieciechów za 2009 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z póŎn. zm.), art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póŎn. zm.) w nawiņzaniu do art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych Wójt Gminy zarzņdza, co nastňpuje:

§ 1. Przedkłada siň Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budŐetu gminy za 2009 rok, stanowiņce załņczniki nr 1-9 do niniejszego zarzņ- dzenia.

§ 2. Zarzņdzenie wchodzi w Őycie z dniem podjňcia i podlega ogłoszeniu.

Zastňpca Wójta:

mgr Anna Baryłka

Załņcznik do zarzņdzenia nr 9/10 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 19 marca 2010r.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŏETU GMINY SIECIECHÓW ZA 2009 ROKU

BudŐet Gminy Sieciechów na 2009 rok uchwalony został przez Radň Gminy Sieciechów uchwałņ nr XXI/112/08 w dniu 30 grudnia 2008r. Zgodnie z tņ uchwałņ przyjňto budŐet po stronie dochodów w wysoko- Ōci 9.112.969,00zł i po stronie wydatków w wysokoŌci 9.910.741,00zł.

Po wprowadzeniu zmian w budŐecie w ciņgu roku plan przewidywał realizacjň dochodów w kwocie 10.433.934,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 9.932.482,13zł (95,20% planu). W stosunku do 2008 roku dochody wzrosły o 2,85%.

W wykonanej kwocie:

- 4.566.037,00zł (45,97%) - subwencje ogólne z budŐetu paŊstwa

- 1.363.988,81zł (13,74%) - dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej

- 311.058,39zł (3,14%) - dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň własnych zadaŊ bieŐņ- cych

- 3.691.397,93zł (37,15%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przestawiały siň nastňpujņco:

- podatek od nieruchomoŌci

847.629,29zł

- podatek rolny

379.305,93zł

- podatek leŌny

12.876,00zł

- podatek od Ōrodków transportowych

30.691,20zł

- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

5.545,33zł

- podatek od czynnoŌci cywilnoprawnych

28.920,00zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

5.166,80zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

844.823,00zł

- wpływy z opłaty skarbowej

13.999,00zł

W porównaniu do roku ubiegłego powyŐsze dochody zmalały o 7,21% (głównie z udziałów we wpływach w

podatku dochodowym od osób fizycznych).

Analizujņc wykonanie w poszczególnych działach budŐetowych stwierdzono, Őe w niektórych wystņpiły odchylenia:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie planu wyniosło 68,76% - w dziale tym zaplanowane były m.in. dochody z tytułu dofinansowania budowy sieci kanalizacyjnej w Zajezierzu ze Ōrodków Mechani- zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 525.700,00zł. Przedmiotowa umowa z Narodowym Funduszem Ochrony ŋrodowiska została podpisana póŎniej niŐ zakładano tj. w dniu 30 grudnia 2009r. Z uwagi na powyŐsze nie było moŐliwe uzyskanie w 2009r. Ōrodków stanowiņcych zalicz- kň ani refundacjň poniesionych wydatków. Zadanie jest kontynuowane i bňdzie rozliczane w dalszym ciņgu w roku 2010.

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – uzyskano dochody w wysokoŌci 85,14% planu. W dziale tym uzyskano niŐsze niŐ planowano wpływy ze sprzedaŐy składników majņtkowych (m.in. nie została sprze- dana nieruchomoŌń w Woli Klasztornej z powodu braku oferentów).

Dotacje przekazane na realizacjň zadaŊ zleconych i własnych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a kwoty, które nie zostały wykorzystane zostały zwrócone do budŐetów, z których je otrzymaliŌmy.

Skutki obniŐenia górnych stawek podatków obliczone za 2009r. wyniosły 535.838,08zł (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomoŌci).

Skutki udzielonych przez gminň ulg i zwolnieŊ podatkowych to kwota 243.512,86zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia lub rozłoŐenia na raty, odroczenia terminu płatno-

Ōci to kwota 1.044,00zł.

Wobec wszystkich zalegajņcych podatników Urzņd Gminy zastosował przewidziane prawem Ōrodki majņce

na celu wyegzekwowanie naleŐnoŌci.

Natomiast w zakresie naleŐnoŌci innych niŐ podatkowe nie wydano Őadnych decyzji o umorzeniu wierzytel- noŌci ani o udzieleniu ulg.

Po przeprowadzeniu zmian w ciņgu roku plan wydatków zamknņł siň kwotņ 12.222.023,00zł, wykonanie wyniosło 10.971.492,03zł (89,77% planu). W stosunku do 2008r. wydatki budŐetu wzrosły o 3,38%.

W wydatkowanej kwocie:

-

8.544.027,33zł to wydatki bieŐņce (77,88%)

-

2.427.464,70zł to wydatki inwestycyjne (22,12%)

W

wydatkach budŐetu najwiňkszy udział miały wydatki dokonane w nastňpujņcych działach:

-

OŌwiata i wychowanie

3.886.491,41zł

-

Rolnictwo i łowiectwo

1.930.548,18zł

-

Pomoc Społeczna

1.578.310,40zł

-

Administracja Publiczna

1.054.694,75zł

Analizujņc wykonanie wydatków w poszczególnych działach budŐetowych stwierdzono odchylenia od pla-

nu w nastňpujņcych działach:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków wyniosło 71,82% planu - w dziale tym zapla- nowane sņ m.in. wydatki zwiņzane z inwestycjņ dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Zajezierzu. Pod wzglňdem rzeczowym zadanie jest realizowane zgodnie z planem, aczkolwiek (głównie z uwagi na póŎ- niejsze niŐ pierwotnie zakładano przekazanie Ōrodków z Narodowego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej) finansowanie zadania w wiňkszym stopniu bňdzie nastňpowań w roku 2010.

- dział Gospodarka mieszkaniowa – 41,69% planu – plan wydatków wynosił 15.500,00zł, a wykonanie wy- niosło 6.482,18zł - zadania zaplanowane w tym dziale zostały w pełni zrealizowane

- dział 710 – DziałalnoŌń usługowa – nie poniesiono Őadnych wydatków - rozliczenie wynagrodzenia za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nastņpi w 2010r. (przedłuŐono ter- min realizacji umowy).

- dział 851 –Ochrona zdrowia 79,17% planu – w dziale tym zostały m.in. zaplanowane wydatki Gminnej Komisji Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych, wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w

67,81%.

Wydatki inwestycyjne w 2009r. zostały zrealizowane na kwotň 2.427.464,70zł (plan 3.213.300,00zł).

Wykonanie zadaŊ inwestycyjnych przedstawia siň nastňpujņco:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciŌnieniowej w miejscowoŌci Zajezierze, gm. Sieciechów - etap II i III”- zadanie rozpoczňło siň w połowie 2009r., a zakoŊczone zostanie do koŊca lipca 2010r. Zadanie objň- te jest dofinansowaniem ze Ōrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. PłatnoŌci na rzecz wykonawcy dokonywane sņ na podstawie faktur czňŌciowych. Natomiast rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej dokonywane sņ na podstawie okre- sowych wniosków o płatnoŌń. Na dzieŊ sporzņdzania sprawozdania wpłynňły pierwsze Ōrodki stanowiņ- ce zaliczkň dotacji. Natomiast w dalszym ciņgu oczekujemy na zatwierdzenie wniosku o płatnoŌń, a co za tym idzie równieŐ na Ōrodki finansowe.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciŌnieniowej w miejscowoŌciach Wystňp i Wólka Wojcieszkowska, gm. Sieciechów” - poniesione zostały wydatki zwiņzane z wykonaniem map do celów projektowych oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej. Realizacja rzeczowa zadania nastņpi w 2010 roku.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciŌnieniowej w miejscowoŌci Sieciechów” – zadanie zostało pozy- tywnie ocenione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, aczkolwiek z uwagi na brak Ōrodków nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania. Z uwagi na powyŐsze wykonanie map do celów projek- towych nie zostało zlecone.

- „Zakup i montaŐ wiaty metalowej” – wiata została zakupiona i zamontowana na terenie stacji uzdatnia- nia wody.

- „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nr 48 w miejscowoŌci Mozolice DuŐe” –inwestycja była realizowana na podstawie porozumienia miňdzy Gminņ Sieciechów a Generalnņ Dyrekcjņ Dróg Krajo- wych i Autostrad. Zadanie pod wzglňdem rzeczowym zostało zakoŊczone w roku ubiegłym. W bieŐņcym roku dokonywaliŌmy płatnoŌci koŊcowej na rzecz wykonawcy. Ponadto zostały poniesione dodatkowe wydatki zwiņzane podziałem i wykupem działki pod zatoczkň autobusowņ oraz wykonaniem przepustu pod drogņ.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowoŌciach Słowiki Stare – LeŌna Rzeka”- zadanie zostało w pełni zrealizowane rzeczowo i finansowo (poniesiono koszty wykonania map do celów projektowych, wyry- sów, dokumentacji projektowej, prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego).

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowoŌciach Zbyczyn- Głusiec” - zadanie zostało w pełni zrealizo- wane rzeczowo i finansowo (poniesiono koszty wykonania map do celów projektowych, wyrysów, do- kumentacji projektowej, prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego).

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowň sieci dróg gminnych w miejsco- woŌci Zajezierze” – zadanie zrealizowane (oczywiŌcie włņcznie z wczeŌniejszym przygotowaniem map do celów projektowych).

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacjň drogi gminnej na terenie miej- scowoŌci Zajezierze” – zadanie zrealizowane (mapy-j.w.).

- „Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia dróg przy skwerku w miejscowoŌci Sieciechów” – za- danie zostało zrealizowane, aczkolwiek z uwagi na opóŎnienia w zatwierdzeniu protokołu powyko- nawczego płatnoŌń nastņpiła w 2010 roku.

- „Zakup nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Łoje” – zadanie zostało zre- alizowane.

- „Zakup wciņgarki elektrycznej dla OSP Łoje” – zadanie zostało zrealizowane.

- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez adaptacjň budynku na Publiczne Przedszkole w Sieciecho- wie” – zgodnie z planem wykonano studium wykonalnoŌci i dokumentacjň projektowo-kosztorysowņ. Celem uzyskania dofinansowania na realizacjň tego zadania został złoŐony wniosek w ramach Regional- nego Programu Operacyjnego. W dalszym ciņgu oczekujemy na rozstrzygniňcie konkursu.

- „Remont i przebudowa budynku Gminnego OŌrodka Kultury w Sieciechowie” – poniesiono koszty zwiņ- zane z wykonaniem kosztorysu. Zadanie pod wzglňdem rzeczowym bňdzie realizowane w roku 2010.

- „Zakup urzņdzenia nawadniajņcego z osprzňtem” – zakup został zrealizowany.

Realizacjň wydatków inwestycyjnych przedstawia załņcznik nr 5.

Załņcznik nr 6 zawiera informacjň o przychodach i rozchodach budŐetu, który na koniec 2009 roku. BudŐet zamknņł siň deficytem w kwocie 1.039.009,90zł.

Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załņcznik nr 7. Kwotň 5.609,57zł stanowiņ przychody Funduszu z Urzňdu Marszałkow- skiego, co łņcznie z kwotņ Ōrodków z poczņtku roku stanowi kwotň 51.039,57zł. Natomiast rozchody to kwo- ta 54.267,73zł, które poniesione zostały przede wszystkim na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunal- nych. Tym samym stan funduszu na koniec 2009r. wyniósł 2.381,41zł.

Natomiast stan naleŐnoŌci to kwota 554.366,62zł, w tym Ōrodki na rachunkach bankowych to kwota 248.671,89zł, naleŐnoŌci wymagalne stanowiņ kwotň 282.556,40zł, pozostałe naleŐnoŌci to kwota

23.138,33zł.

Realizacjň planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie przedstawia załņcznik nr 8.

Załņcznik nr 9 to sprawozdanie z dokonanych umorzeŊ wierzytelnoŌci gminnych i udzielonych ulg w 2009r. Sprawozdanie to jest negatywne.

Zobowiņzania według stanu na koniec 2009r. wyniosły 4.199.047,88zł.

I. Dochody według działów budŐetu

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

tj. 68,76% planu, w tym:

- wpłaty mieszkaŊców z tytułu opłat za przyłņcza wodociņgowe

- wpłaty mieszkaŊców z tytułu współfinansowania budowy sieci kanalizacyjnej

- wpływy z usług (odbiór Ōcieków)

- zwrot podatku VAT z tytułu poniesionych nakładów zwiņzanych z budowņ kanalizacji

- dochody z tytułu refakturowania wydatków z 2008r. dot. oczyszczalni Ōcieków

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej z przezna-

czeniem na budowň sieci kanalizacyjnej w Zajezierzu (dofinansowanie budowy przyłņczy)

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizacjň ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- odsetki

Dochody tego działu stanowiņ 8,02% ogółu dochodów.

2.

tj. 93,55% planu, w tym:

- odpłatnoŌń za obwody łowieckie

Dochody tego działu stanowiņ 0,02% ogółu dochodów.

3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIŇ ELEKTRYCZNŅ, GAZ I WODŇ

tj. 93,53% planu, w tym:

- wpływy z usług (pobór wody)

- odsetki

Dochody tego działu stanowiņ 1,80% ogółu dochodów.

4. TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ

tj.100,00% planu, w tym:

- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofi- nansowanie przebudowy drogi w miejscowoŌciach Zbyczyn-Głusiec

LEŋNICTWO

795.773,99zł

27.106,31zł

180.339,68zł

44.279,01zł

235.339,00zł

190,28zł

150.000,00zł

158.501,86zł

17,85zł

1.870,94zł

1.870,94zł

178.164,21zł

176.143,30zł

2.020,91zł

130.000,00zł

30.000,00zł

- dotacja z BudŐetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorzņdowego Instrumen-

tu Wsparcia Rozwoju Mazowsza z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przebu- dowy drogi gminnej w miejscowoŌci Słowiki Stare-LeŌna Rzeka

100.000,00zł

Dochody tego działu stanowiņ 1,31% ogółu dochodów.

5.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

214.579,03zł

tj. 85,14% planu, w tym:

- wpływy z opłat za uŐytkowanie wieczyste

1.859,45zł

- wpływy z najmu i dzierŐawy

36.047,18zł

wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoŌci (sprzedaŐ mieszkaŊ w Sieciecho- wie)

-

126.570,00zł

- wpływy z tytułu sprzedaŐy działek

7.076,00zł

- wpływy z usług (dostarczanie energii cielnej w wynajmowanych lokalach)

42.995,68zł

- odsetki

30,72zł

Dochody tego działu stanowiņ 2,15% ogółu dochodów.

6.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

43.514,70zł

tj. 103,17% planu, w tym:

- dotacja celowa na realizacjň zleconych zadaŊ rzņdowych

35.640,00zł

- prowizja od wydanych dowodów osobistych i danych osobowych

234,20zł

- wpływy z usług (gł. usługi kserograficzne)

2.617,54zł

wpływy z róŐnych dochodów (gł. prowizja z tytułu przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych)

-

432,96zł

-

darowizny pieniňŐne przeznaczone na organizacjň festynu gminnego

4.590,00zł

Dochody tego działu stanowiņ 0,44% ogółu dochodów.

7.

URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

9.674,00zł

PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA

tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa na aktualizacjň rejestru wyborców

686,00zł

- dotacja na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

8.988,00zł

Dochody tego działu stanowiņ 0,10% ogółu dochodów.

8.

BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA

66.687,00zł

tj. 100,00% planu, w tym:

-

dotacja celowa na obronň cywilnņ

400,00zł

dotacja na dofinansowanie przez Województwo mazowieckie zakupu nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Łoje

-

66.287,00zł

Wydatki tego działu stanowiņ 0,68% ogółu wydatków.

9.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

2.231.327,64zł

NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM

tj.96,59% planu, w tym:

podatki płacone przez osoby prawne

726.857,30zł

- podatek od nieruchomoŌci

717.277,00zł

- podatek rolny

1.516,00zł

-

odsetki

1.026,30zł

podatki płacone przez osoby fizyczne

592.422,12zł

- podatek od nieruchomoŌci

130.352,29zł

- podatek rolny

377.789,93zł

- podatek leŌny

5.838,00zł

- podatek od Ōrodków transportowych

30.691,20zł

- podatek os spadków i darowizn

7.612,00zł

- podatek od czynnoŌci cywilnoprawnych

28.920,00zł

- podatek od działalnoŌci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

5.545,33zł

- wpływy z opłaty targowej

96,00zł

- odsetki

5.577,37zł

wpływy z innych opłat

62.058,42zł

- wpływy z opłaty skarbowej

13.999,00zł

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleŊ na sprzedaŐ alkoholu

47.108,42zł

- wpływy z innych opłat lokalnych (wpisy do ewidencji działalnoŌci gosp.)

951,00zł

udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budŐetu paŊstwa

849.989,80zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych

844.823,00zł

- podatek dochodowy od osób prawnych

5.166,80zł

Dochody tego działu stanowiņ 22,46% ogółu dochodów.

10.

RÓŏNE ROZLICZENIA

4.573.253,29zł

tj. 100,12% planu, w tym:

- czňŌń oŌwiatowa subwencji ogólnej

2.886.685,00zł

- czňŌń wyrównawcza subwencji ogólnej

1.679.352,00zł

- odsetki od Ōrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych

7.216,29zł

Dochody tego działu stanowiņ 46,04% ogółu dochodów

11.

OŋWIATA I WYCHOWANIE

115.370,17zł

tj. 86,26% planu, w tym:

dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach programu „Radosna szkoła”

-

17.968,43zł

- wpłaty za Őywienie dzieci w przedszkolach

27.118,08zł

- wpłaty za Őywienie w stołówkach szkolnych

70.283,66zł

Dochody tego działu stanowiņ 1,16% ogółu dochodów.

12.

POMOC SPOŁECZNA

1.377.434,16zł

tj. 100,13% planu, w tym:

dotacja na Ōwiadczenia rodzinne, zaliczkň alimentacyjnņ oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

1.121.499,00zł

- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne

6.017,14zł

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze

124.766,77zł

dotacja na utrzymanie Gminnego OŌrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatň dodatków dla pracowników socjalnych

-

70.580,00zł

-

dotacja na realizacjň programu „Pomoc paŊstwa w zakresie doŐywiania”

37.000,00zł

-

wpływ za usługi opiekuŊcze

6.104,40zł

zwrot dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokoŌci (Ōwiadczenia rodzinne z 2008 roku)

-

4.838,42zł

- wpływy uzyskane z tytułu wyegzekwowanych naleŐnoŌci alimentacyjnych

 

6.617,05zł

- odsetki

11,38zł

Dochody tego działu stanowiņ 13,86% ogółu dochodów.

 

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

93.000,00zł

tj. 96,51% planu, w tym:

 

dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie ŌwiadczeŊ realizowanych w ramach sys- temu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

-

88.160,80zł

-

dotacja na zakup podrňczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

 

4.840,00zł

Dochody tego działu stanowiņ 0,93% ogółu dochodów.

 

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋRODOWISKA

 

101.832,20zł

tj. 102,38% planu, w tym:

 

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych

 

58.835,00zł

- wpływy z tytułu sprzedaŐy drewna opałowego

660,20zł

- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych

 

42.337,00zł

Dochody tego działu stanowiņ 1,03% ogółu dochodów.

 
 

II. Wydatki według działów budŐetu

 

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

1.930.548,18zł

tj. 71,82% planu, w tym:

 

- gm. Sieciechów - Etap II i III”

„Budowa

kanalizacji

sanitarnej

podciŌnieniowej

w

miejscowoŌci

Zajezierze,

1.632.836,66zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej podciŌnieniowej w miejscowoŌciach Wystňp i Wólka Wojcieszkowska, gm. Sieciechów”

-

21.416,00zł

koszty zwiņzane utrzymaniem oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej /gł. zatrudnienie pracow- nika, zakup energii elektrycznej, preparatów do prasowania osadów, czyszczenia studzie- nek, wywóz odpadów oraz przeglņd serwisowy urzņdzeŊ/,

-

98.580,76zł

- wpłaty na rzecz izb rolniczych /2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego/

 

7.760,44zł

- odławianie groŎnych, bezdomnych psów oraz odbiór padłych zwierzņt

11.452,46zł

- wypłata zwrotu podatku akcyzowego

 

155.393,98zł

- wydatki zwiņzane z wydaniem decyzji dot. wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

 

3.107,88zł

Wydatki tego działu stanowiņ 17,59% ogółu wydatków.

 

2.WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIŇ ELEKTRYCZNŅ, GAZ I WODŇ

 

148.358,97zł

tj.93,34% planu, w tym:

 

bieŐņce utrzymanie stacji uzdatniania wody

 

120.940,57zł

- wydatki osobowe

 

7.175,53zł

- energia elektryczna

36.255,04zł

- remont dachu

44.000,00zł

pozostałe wydatki (olej opałowy, materiały hydrauliczne, zawory, opłaty za pobór wody, opłaty za dozór techniczny, usługi gł. monitoring)

-

33.510,00zł

„Zakup i montaŐ wiaty metalowej”

27.418,40zł

Wydatki tego działu stanowiņ 1,35% ogółu wydatków.

3.TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ

737.186,12zł

tj.89,26% planu, w tym

-

„Budowa chodnika w dla pieszych przy drodze nr 48 w miejscowoŌci Mozolice DuŐe”

98.680,20zł

dotacja przekazana na rzecz Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na remont ul. 11 Listopada i drogi w Woli Klasztornej

-

100.000,00zł

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowoŌciach Słowiki Stare -LeŌna Rzeka”

309.300,15zł

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowoŌciach Zbyczyn-Głusiec”

90.778,29zł

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowň sieci dróg gmin- nych w miejscowoŌci Zajezierze”

-

32.330,00zł

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizacjň drogi gminnej na terenie miejscowoŌci Zajezierze” – ul. Dworcowa

-

7.930,00zł

- remonty nawierzchni drogi w Wólce Wojcieszkowskiej

9.644,10zł

- remont dróg gminnych w GłuŌcu

24.400,00zł

- remont dróg gminnych w Zajezierzu

4.026,00zł

- zakup gruzu asfaltowego, destruktu, kruszywa

28.752,96zł

- transport kruszywa

13.644,48zł

- wznowienie granic drogi Głusiec

7.817,00zł

- wznowienie granic drogi w Nagórniku

2.684,00zł

- równanie dróg w miejscowoŌciach Słowiki Nowe i Słowiki Stare

732,00zł

- Ōciňcie poboczy drogi w miejscowoŌci Kňpice-Przewóz

1.830,00zł

- odŌnieŐanie

1.627,48zł

- pozostałe wydatki

3.009,46zł

Wydatki tego działu stanowiņ 6,71% ogółu wydatków.

4.GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6.482,18zł

tj. 41,69% planu, w tym:

-

wypisy, wyrysy, mapy do celów projektowych, wyceny działek i opłaty sņdowe gł. doty-

czņce podziału działki w Sieciechowie w zwiņzku ze sprzedaŐņ mieszkaŊ i pozostałe koszty

6.482,18zł

Wydatki tego działu stanowiņ 0,06% ogółu wydatków.

5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.054.694,75zł

tj. 93,69% planu, w tym:

utrzymanie zadaŊ administracji wojewódzkiej

86.618,85zł

-

wydatki osobowe

74.276,79zł

pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, serwis progra- mów komputerowych)

-

12.342,06zł

utrzymanie rady gminy

80.896,95zł

diety radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczņcego Rady Gminy oraz szkolenia, delega- cje

-

71.828,86zł

zakup mównicy, nagłoŌnienia, komputera, materiałów na sesje, materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, opłaty bankowe, pocztowe

-

7.823,09zł

utrzymanie administracji samorzņdowej

- wydatki osobowe

- wynagrodzenia bezosobowe

- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, programów i licencji

- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej

- usługi pocztowe

- usługi telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna i komórkowa)

- szkolenia i delegacje

- pozostałe wydatki (m.in. materiały biurowe, Ōrodki czystoŌci, publikacje, prenumerata prasy, usługi informatyczne, monitoring, ubezpieczenia, opłaty bankowe, tłumaczenia)

promocja gminy

- koszty zwiņzane z Turniejem Piłki Halowej o Puchar Wójta (zatrudnienie sňdziego, pielň- gniarki, puchary, nagrody)

- wydruk „WieŌci Gminnych”

- organizacja festynu gminnego „Dni Sieciechowa” (zespół muzyczny, oŌwietlenie, nagło-

Ōnienie, obsługa medyczna, porzņdkowa, Ōrodki czystoŌci, art. spoŐywcze, podłņczenie do sieci energetycznej, ubezpieczenie, opłata ZAIKS, transport barierek, itp.)

- organizacja uroczystoŌci patriotycznych w Zajezierzu i Kňpicach

- pozostałe (m.in. materiały promocyjne, dyplomy, kwiaty okolicznoŌciowe)

Wydatki tego działu stanowiņ 9,61% ogółu wydatków.

6.URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA

tj.99,92% planu, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

- koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wydatki tego działu stanowiņ 0,09% ogółu wydatków

7.BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA

tj. 95,51% planu, w tym:

dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Gniewoszowie

wydatki zwiņzane z działalnoŌciņ piňciu gminnych jednostek OSP

- wynagrodzenia osobowe kierowców

- wynagrodzenie za udział w akcjach gaŌniczych, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, szkolenia, delegacje

- „Zakup nowego lekkiego samochodu do ratownictwa drogowego dla OSP Łoje”

- „Zakup wciņgarki elektrycznej dla OSP Łoje”

- naprawa samochodu poŐarniczego OSP Wola Klasztorna

- naprawa samochodu poŐarniczego OSP Zajezierze

- naprawa motopompy OSP Łoje

- brama garaŐowa dla OSP Łoje wraz z montaŐem

- montaŐ instalacji alarmowej w budynku OSP Łoje

- zakup opału i energii elektrycznej

- pozostałe wydatki (m.in. zakup paliwa, oleju silnikowego, badania techniczne, ubezpie-

848.644,98zł

672.232,66zł

10.344,40zł

28.475,76zł

11.017,68zł

21.626,35zł

11.486,41zł

31.977,50zł

61.484,22zł

38.533,97zł

730,38zł

549,00zł

28.831,08zł

3.103,71zł

5.319,80zł

9.674,00zł

686,00zł

8.988,00zł

260.981,19zł

11.996,10zł

248.585,09zł

56.451,54zł

9.227,36zł

124.120,00zł

4.880,00zł

18.636,72zł

4.265,12zł

488,00zł

3.489,99zł

1.500,00zł

4.051,67zł

21.474,69zł

czenia, opłaty bankowe)

obrona cywilna

400,00zł

wydatki zwiņzane z przygotowaniem planu obrony cywilnej (mat. biurowe, papiernicze, toner, delegacje).

-

400,00zł

Wydatki tego działu stanowiņ 2,37% ogółu wydatków.

8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM

16.775,45zł

tj. 94,25% planu, w tym:

-

prowizje sołeckie z tytułu poboru podatków

16.775,45zł

Wydatki tego działu stanowiņ 0,16% ogółu poniesionych wydatków.

9.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

156.378,95zł

tj. 99,61% planu, w tym:

- spłata odsetek od zaciņgniňtych przez gminň poŐyczek

66.013,06zł

- wydatki zwiņzane z emisjņ obligacji komunalnych

90.365,89zł

Wydatki tego działu stanowiņ 1,42% ogółu poniesionych wydatków.

10.RÓŏNE ROZLICZENIA

5.249,96zł

tj. 82,03% planu, w tym

- składka członkowska - Zwiņzek Gmin Ziemi Kozienickiej

4.653,00zł

- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

596,96zł

Wydatki tego działu stanowiņ 0,05% wydatków.

11.OŋWIATA I WYCHOWANIE

3.886.494,41zł

tj. 97,75% planu

W

ramach tego działu utrzymujemy trzy PSP i gimnazjum.

Wydatki te przeznaczone były na:

 

utrzymanie szkół podstawowych

2.191.704,87zł

tj. 99,14% planu, w tym:

- wydatki osobowe

1.960.577,51zł

- pozostałe wydatki

231.127,36zł

utrzymanie oddziałów przedszkolnych

188.463,93zł

tj. 97,45% planu

- wydatki osobowe

187.685,67zł

- wydatki pozostałe

778,26zł

utrzymanie przedszkoli

368.911,56zł

tj. 94,15% planu, w tym:

- wydatki osobowe

258.969,26zł

- wydatki pozostałe

38.572,30zł

- koszty zwiņzane z przygotowaniem studium wykonalnoŌci do wniosku oraz dokumenta-

cji

technicznej adaptacji budynku na potrzeby przedszkola w Sieciechowie

71.370,00zł

utrzymanie gimnazjum

758.713,54zł

tj. 98,84% planu

- wydatki osobowe

682.993,92zł

- wydatki pozostałe

75.719,62zł

dowoŐenie uczniów do szkół

183.514,24zł

tj. 97,73% planu

- wydatki osobowe

82.970,83zł

- wydatki pozostałe

100.543,41zł

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

3.294,00zł

tj. 18,05% planu

stołówki szkolne

185.060,77zł

tj. 94,26% planu

- wydatki osobowe

114.561,34zł

- zakup Ōrodków ŐywnoŌci

70.499,43zł

pozostała działalnoŌń

6.831,50zł

tj. 68,32% planu

-

wydatki zwiņzane z wynagrodzeniem za prowadzenie zajňń pozalekcyjnych

6.831,50zł

Wydatki tego działu stanowiņ 35,43% ogółu wydatków.

/szczegółowe informacje z wykonania budŐetu szkół w załņczeniu/

12.OCHRONA ZDROWIA

118.922,12zł

tj. 79,17% planu

- działalnoŌń GKRPA

39.034,12zł

- wydatki zwiņzane z budynkami oŌrodków zdrowia w Zajezierzu i Sieciechowie

79.888,00zł

- koszty zatrudnienia palaczy

24.392,53zł

- koszty zakupu opału

37.249,99zł

- pozostałe wydatki (m.in. monitoring, wywóz nieczystoŌci)

18.245,48zł

Wydatki tego działu stanowiņ 1,09% ogółu wydatków.

13.POMOC SPOŁECZNA

1.578.310,40zł

tj. 98,36% planu

ŋrodki te były przeznaczone na sfinansowanie nastňpujņcych zadaŊ:

Ōwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

1.131.428,20zł

- wypłacone Ōwiadczenia

1.082.413,41zł

- zwroty ŌwiadczeŊ rodzinnych (z 2008r.) wraz z odsetkami

4.838,42zł

- koszty obsługi ŌwiadczeŊ rodzinnych, egzekwowania naleŐnoŌci alimentacyjnych

44.176,37zł

składki zdrowotne od zasiłków

6.017,14zł

zasiłki i pomoc w naturze

159.636,87zł

W ramach tej kwoty udzielono m.in. zasiłków stałych dla 19 osób na ogólnņ kwotň

61.985,87.

Zasiłki okresowe wypłacono 48 osobom na kwotň 62.781,00zł, zasiłków celowych i w na- turze 92 osobom na kwotň 34.870,00zł.

WysokoŌń zasiłków kształtowała siň Ōrednio od 50,00zł do 1.000,00.

dodatki mieszkaniowe

3.725,12zł

koszty utrzymania OŌrodka Pomocy Społecznej

132.716,11zł

- wydatki osobowe

121.592,29zł

- pozostałe wydatki (m.in. materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje)

11.123,82zł

usługi opiekuŊcze

86.434,38zł

- wydatki osobowe

41.739,90zł

- pobyt mieszkaŊców gminy w DPS w Kozienicach

42.490,83zł

-pozostałe wydatki

2.203,65zł

pozostała działalnoŌń

58.352,58zł

-

wszystkie wydatki dotyczņ doŐywiania dzieci w szkołach

Wydatki tego działu stanowiņ 14,39% planu.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

178.023,50zł

tj. 95,56% planu

- utrzymanie Ōwietlic szkolnych

85.022,70zł

w całoŌci to wydatki osobowe

- pomoc materialna dla uczniów

93.000,80zł

- wypłata stypendiów socjalnych

88.160,80zł

- zakup podrňczników dla uczniów – program „Wyprawka szkolna”

4.840,00zł

Wydatki tego działu stanowiņ 1,63% ogółu wydatków.

15.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋRODOWISKA

612.414,78zł

tj. 94,22% planu

Kwotň te wydatkowano na:

utrzymanie czystoŌci na terenie gminy

174.293,58zł

- wydatki osobowe

28.664,45zł

- wydatki zwiņzane z wywozem odpadów z terenu gminy

137.998,42zł

- pozostałe wydatki (w tym zakup worków)

7.630,71zł

utrzymanie zieleni (dwa parki w Sieciechowie i w Zajezierzu)

5.118,69zł

zakup kwiatów rabatowych, Ōrodków ochrony roŌlin, narzňdzi do pielňgnacji zieleni, pa- liwa do kosiarek)

-

5.118,69zł

oŌwietlenie ulic

151.967,68zł

- zakup energii

124.839,43zł

- inne wydatki (m.in. koszty przestawienia zegarów, montaŐ oŌwietlenia w Zajezierzu)

27.128,25zł

działalnoŌń referatu Gospodarki Komunalnej

281.034,83zł

-

wydatki osobowe

221.809,81zł

pozostałe wydatki (bieŐņce utrzymanie samochodu, ciņgnika i ich naprawy, czynsz, zakup paliwa, koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy, opłaty Ōrodowiskowe, delegacje, szkolenia, usługi telefoniczne itp.)

-

59.225,02zł

Wydatki tego działu stanowiņ 5,58% ogółu wydatków.

16.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

164.561,27zł

tj. 97,87% planu, w tym:

Ōwietlice, Gminne Centrum Informacji

44.561,27zł

- wydatki osobowe

19.928,05zł

- pozostałe wydatki (m.in. zakup wyposaŐenia, wymiana drzwi w Ōwietlicy wiejskiej w Za-

24.328,22zł

jezierzu, opłaty za monitoring, Ōrodki czystoŌci, materiały biurowe, dostňp do Internetu,

usługi telekomunikacyjne)

-

„Remont i przebudowa budynku Gminnego OŌrodka Kultury w Sieciechowie”

305,00zł

dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

120.000,00zł

Wydatki tego działu stanowiņ 1,50% ogółu wydatków.

17.KULTURA FIZYCZNA I SPORT

106.435,80zł

tj. 98,65% planu

dotacje dla klubów sportowych realizujņcych zadania w zakresie upowszechniania kultu- ry fizycznej i sportu

-

45.000,00zł

- koszty zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na realizacjň ww. zadania

983,81zł

- rekonstrukcja płyty boiska w Zajezierzu

44.928,00zł

wydatki dot. szatni sportowej w Sieciechowie (m.in. montaŐ alarmu) oraz plaŐy przy je- ziorze Czaple (m.in. naprawy mola, kontrola kņpieliska)

-

15.523,99zł

Wydatki tego działu stanowiņ 0,97% ogółu wydatków.

Zestawienie załņczników do informacji:

- Załņcznik nr 1. Dochody budŐetu gminy w 2009r.

- Załņcznik nr 2. Wydatki budŐetu gminy w 2009r.

- Załņcznik nr 3.Wykonanie planu dotacji na realizacjň zadaŊ zleconych z zakresu administracji rzņdowej i innych za- daŊ zleconych na podstawie odrňbnych ustaw za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

- Załņcznik nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizacjň zadaŊ zleconych z zakresu administracji rzņdowej i innych zadaŊ zleconych na podstawie odrňbnych ustaw za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

- Załņcznik nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w 2009r.

- Załņcznik nr 6. Przychody i rozchody budŐetu gminy w 2009r.

- Załņcznik nr 7. Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.

- Załņcznik nr 8. Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2009 roku.

- Załņcznik nr 9. Sprawozdanie z dokonanych umorzeŊ wierzytelnoŌci gminnych i udzielonych ulg w 2009r.

Załņcznik nr 1 do zarzņdzenia nr 9/10 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 19 marca 2010r.

Dochody budŐetu gminy w 2009 roku

Dział

Rozdział

§

ōródło dochodów

Plan

Wykonanie

%

realizacji

1

2

3

4

 

5

 

6

7

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

1 157 445,00

795

773,99

68,76

 

01010

 

Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi

998

942,00

637

272,13

63,80

   

0830

Wpływy z usług

40

000,00

44 279,01

100,70

   

0920

Pozostałe odsetki

 

10,00

 

17,85

178,50

   

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

98

232,00

262

635,59

267,37

   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

175

000,00

150

000,00

85,72

   

6290

ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņz- ków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł

160

000,00

180

339,68

112,72

   

6295

ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņz- ków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł

525

700,00

 

0,00

0,00

 

01095

 

Pozostała działalnoŌń

158

503,00

158

501,86

100,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych

158

503,00

158

501,86

100,00

     

zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

     

020

   

LeŌnictwo

2

000,00

1 870,94

93,55

 

02095

 

Pozostała działalnoŌń

2

000,00

1 870,94

93,55

   

0750

Dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skar- bu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2

000,00

1 870,94

93,55

400

   

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiň elektrycznņ, gaz

190

500,00

178

164,21

93,53

i

wodň

   
 

40002

 

Dostarczanie wody

190

500,00

178

164,21

93,53

   

0830

Wpływy z usług

190

000,00

176

143,30

92,71

   

0920

Pozostałe odsetki

 

500,00

2

020,91

404,19

600

   

Transport i łņcznoŌń

130

000,00

130

000,00

100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

130

000,00

130

000,00

100,00

   

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

30

000,00

30

000,00

100,00

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jed- nostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŊ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100

000,00

100

000,00

100,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

252

050,00

214

579,03

85,14

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomoŌciami

252

050,00

214

579,03

85,14

   

0470

Wpływy z opłat za zarzņd, uŐytkowanie i uŐytkowanie wieczy- ste nieruchomoŌci

2

000,00

1

859,45

92,98

   

0750

Dochody z najmu i dzierŐawy składników majņtkowych Skar- bu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

35

000,00

36

047,18

103,00

   

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoŌci praz prawa uŐytkowania wieczystego nieruchomoŌci

125

000,00

126

570,00

101,26

   

0830

Wpływy z usług

40

000,00

42

995,68

107,49

   

0870

Wpływy ze sprzedaŐy składników majņtkowych

50

000,00

7

076,00

14,16

   

0920

Pozostałe odsetki

 

50,00

 

30,72

61,44

750

   

Administracja publiczna

42.180,00

43

514,70

103,17

 

75011

 

Urzňdy wojewódzkie

35

990,00

35

874,20

99,68

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

35

640,00

35

640,00

100,00

   

2360

Dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŊ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych ustawami

 

350,00

 

234,20

66,92

 

75023

 

Urzňdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 600,00

3

050,50

190,66

   

0830

Wpływy z usług

1 500,00

2

617,54

174,51

   

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

 

100,00

 

432,96

432,96

 

75075

 

Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego

4

590,00

4

590,00

100,00

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňŐnej

4

590,00

4

590,00

100,00

751

   

Urzňdy naczelnych organów władzy paŊstwowej, kontroli

9.674,00

9.674,00

100,00

i

ochrony prawa oraz sņdownictwa

 

75101

 

Urzňdy naczelnych organów władzy paŊstwowej, kontroli i ochrony prawa

 

686,00

 

686,00

100,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

 

686,00

 

686,00

100,00

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

8

988,00

8.988,00

100,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

8

988,00

8.988,00

100,00

754

   

BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpoŐarowa

66.687,00

66.687,00

100,00

 

75412

 

Ochotnicze straŐe poŐarne

66.287,00

66.287,00

100,00

   

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miňdzy jed- nostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŊ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

66.287,00

66.287,00

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

 

400,00

 

400,00

100,00

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych

 

400,00

 

400,00

100,00

     

zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

     

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajņcych osobowoŌci prawnej oraz wydat- ki zwiņzane z ich poborem

2.310.099,00

2.231.327,64

96,59

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

6.000,00

5.545,33

92,43

   

0350

Podatek od działalnoŌci gospodarczej osób fizycznych, opła- cany w formie karty podatkowej

6.000,00

5.545,33

92,43

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

769.000,00

726.857,30

94,52

   

0310

Podatek od nieruchomoŌci

760.000,00

717.277,00

94,38

   

0320

Podatek rolny

1.500,00

1.516,00

101,07

   

0330

Podatek leŌny

7.000,00

7.038,00

100,55

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500,00

1.026,30

205,26

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

547.050,00

586.876,79

107,28

   

0310

Podatek od nieruchomoŌci

130.000,00

130.352,29

100,27

   

0320

Podatek rolny

360.000,00

377.789,93

104,95

   

0330

Podatek leŌny

5.000,00

5.838,00

116,76

   

0340

Podatek od Ōrodków transportowych

25.000,00

30.691,20

122,77

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

3.000,00

7.612,00

253,74

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

50,00

96,00

192,00

   

0500

Podatek od czynnoŌci cywilnoprawnych

20.000,00

28.920,00

144,60

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4.000,00

5.577,37

139,44

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw

57.500,00

62.058,42

107,93

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10.000,00

13.999,00

139,99

   

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleŊ na sprzedaŐ alkoholu

45.000,00

47.108,42

104,69

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrňbnych ustaw

2.500,00

951,00

38,04

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budŐetu paŊstwa

930.549,00

849.989,80

91,35

   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

929.399,00

844.823,00

90,90

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

1.150,00

5.166,80

449,29

758

   

RóŐne rozliczenia

4.568.037,00

4.573.253,29

100,12

 

75801

 

CzeŌń oŌwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego

2.886.685,00

2.886.685,00

100,00

   

2920

Subwencje ogólne z budŐetu paŊstwa

2.886.685,00

2.886.685,00

100,00

 

75807

 

CzňŌń wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1.679.352,00

1.679.352,00

100,00

   

2920

Subwencje ogólne z budŐetu paŊstwa

1.679.352,00

1.679.352,00

100,00

 

75814

 

RóŐne rozliczenia finansowe

2.000,00

7.216,29

360,82

   

0920

Pozostałe odsetki

2.000,00

7.216,29

360,82

801

   

OŌwiata i wychowanie

133.756,00

115.370,17

86,26

 

80101

 

Szkoły podstawowe

17.976,00

17.968,43

99,96

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin(zwiņzków gmin)

17.976,00

17.968,43

99,96

 

80104

 

Przedszkola

37.800,00

27.118,08

71,74

   

0830

Wpływy z usług

37.800,00

27.118,08

71,74

 

80148

 

Stołówki szkolne

77.980,00

70.283,66

90,13

   

0830

Wpływy z usług

77.980,00

70.283,66

90,13

852

   

Pomoc społeczna

1.375.671,00

1.377.434,16

100,13

 

85212

 

ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.131.438,00

1.132.954,47

100,14

   

0900

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacze- niem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

319,00

319,42

100,14

   

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

5.000,00

6.617,05

132,35

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

1.121.600,00

1.121.499,00

99,99

   

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoŌci

4.519,00

4.519,00

100,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

6.059,00

6.017,14

99,31

     

pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej

     
   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

3.596,00

3.595,53

99,99

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin(zwiņzków gmin)

2.463,00

2.421,61

98,32

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

125.289,00

124.766,77

99,59

   

2010

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ bieŐņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŊ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami

34.679,00

34.678,42

100,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin(zwiņzków gmin)

90.610,00

90.088,35

99,43

 

85219

 

OŌrodki pomocy społecznej

70.580,00

70.580,00

100,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin(zwiņzków gmin)

70.580,00

70.580,00

100,00

 

85228

 

Usługi opiekuŊcze i specjalistyczne usługi opiekuŊcze

5.305,00

6.155,78

116,04

   

0830

Wpływy z usług

5.300,00

6.104,40

115,18

   

0920

Pozostałe odsetki

5,00

11,38

227,60

 

85295

 

Pozostała działalnoŌń

37.000,00

37.000,00

100,00

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin(zwiņzków gmin)

37.000,00

37.000,00

100,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

96.365,00

93.000,00

96,51

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

96.365,00

93.000,00

96,51

   

2030

Dotacje celowe otrzymane z budŐetu paŊstwa realizacjň własnych zadaŊ bieŐņcych gmin(zwiņzków gmin)

96.365,00

93.000,00

96,51

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska

99.470,00

101.832,20

102,38

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

57.000,00

58.835,00

103,22

   

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

57.000,00

58.835,00

103,22

 

90095

 

Pozostała działalnoŌń

42.470,00

42.997,20

101,25

   

0970

Wpływy z róŐnych dochodów

42.470,00

42.997,20

101,25

Razem

10.433.934,00

9.932.482,13

95,20

 

Wydatki budŐetu gminy w 2009 roku

Załņcznik nr 2 do zarzņdzenia nr 9/10 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 19 marca 2010r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

realizacji

1

2

3

4

5

6

7

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

2.688.237,00

1.930.548,18

71,82

 

01010

 

Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi

2.506.084,00

1.752.833,42

69,95

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŊ

50,00

0,00

0,00

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15.105,00

14.775,84

97,82

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

956,00

955,86

99,99

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.506,00

3.275,69

93,43

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

468,00

208,87

44,63

   

4140

Wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych

960,00

829,94

86,46

   

4210

Zakup materiałów i wyposaŐenia

13.404,00

13.329,13

99,45

   

4260

Zakup energii

53.600,00

46.489,58

86,74

   

4300

Zakup usług pozostałych

21.685,00

15.833,67

73,02

   

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.200,00

723,07

60,26

   

4430

RóŐne opłaty i składki

1.150,00

640,09

55,66

   

4440

Odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych

1.000,00

1.000,00

100,00

   

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

1.000,00

519,02

51,91

     

i

licencji

     
   

6050

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budŐetowych

102.000,00

25.066,00

24,58

   

6055

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budŐetowych

1.460.000,00

1.028.016,12

70,42

   

6056

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budŐetowych

830.000,00

601.170,54

72,43

 

01030

   

Izby rolnicze

7.761,00

7.760,44

100,00

   

2850

 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoŌci 2% uzyska- nych wpływów z podatku rolnego

7.761,00

7.760,44

100,00

 

01095

   

Pozostała działalnoŌń

174.392,00

169.954,32

97,46

   

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

333,00

205,35

61,67

   

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

54,00

32,94

61,00

   

4170

 

Wynagrodzenia bezosobowe

2.348,00

1.994,96

84,97

   

4210

 

Zakup materiałów i wyposaŐenia

210,00

209,56

99,79

   

4300

 

Zakup usług pozostałych

15.837,00

11.901,75

75,16

   

4430

 

RóŐne opłaty i składki

155.394,00

155.393,98

100,00

   

4740

 

Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego

116,00

115,78

99,81

i

urzņdzeŊ kserograficznych

   

4750

 

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

100,00

100,00

100,00

i

licencji

400

     

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiň elektrycznņ, gaz

158.946,00

148.358,97

93,34

i

wodň

 

40002

   

Dostarczanie wody

158.946,00

148.358,97

93,34

   

3020

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeŊ

50,00

27,00

54,00

   

4010

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.687,00

3.686,40

99,99

   

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.261,00

1.260,80

99,99

   

4110

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

192,00

191,52

99,75

   

4120

 

Składki na Fundusz Pracy

36,00

30,89

85,81

   

4140

 

Wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

980,00

978,92

99,89

sprawnych

   

4210

 

Zakup materiałów i wyposaŐenia

24.830,00

18.298,53

73,70

   

4260

 

Zakup energii

39.052,00

36.255,04

92,84

   

4270

 

Zakup usług remontowych

44.000,00

44.000,00

100,00

   

4300

 

Zakup usług pozostałych

4.095,00

3.786,09

92,46

   

4370

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

500,00

341,60

68,32

stacjonarnej

   

4410

 

PodróŐe słuŐbowe krajowe

400,00

147,90

36,98

   

4430

 

RóŐne opłaty i składki

9.500,00

9.135,25

96,16

   

4440

 

Odpisy na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych

1.000,00

1.000,00

100,00

   

4740

 

Zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego

500,00

438,26

87,66

i

urzņdzeŊ kserograficznych

   

4750

 

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów

1.363,00

1.362,37

99,96

i

licencji

   

6050

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŐetowych

27.500,00

27.418,40

99,71

600

     

Transport i łņcznoŌń

825.895,00

737.186,12

89,26

 

60011

   

Drogi publiczne krajowe