You are on page 1of 44

ZARZDZENIE Nr 53/2010 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budetu miasta Piastowa za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zmianami) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Burmistrz Miasta Piastowa zarzdza, co nastpuje: 1. Przedstawi sprawozdanie opisowe z wykonania budetu miasta Piastowa Radzie Miejskiej w Piastowie stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia. 2. Przesa sprawozdanie opisowe z wykonania budetu miasta Piastowa do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. 4. Zarzdzenie wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Burmistrz Miasta Piastowa: Zdzisaw Brzeziski

Zacznik do zarzdzenia nr 53/2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 marca 2010r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA PIASTOWA ZA 2009 ROK DOCHODY BUDETOWE Budet miasta Piastowa na 2009 rok przyjty uchwa Rady Miejskiej nr XLIV/ 208/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zakada dochody budetowe w wysokoci 65.240.991z oraz wydatki budetowe w wysokoci 77.512.180z. Po zmianach plan dochodw budetowych na 2009 rok wynis 54.097.045z, plan wydatkw budetowych po zmianach wynis 59.305.308z. W czci stanowicej udzia gminy w dochodach pastwa wpyno 25.475.796z podatku dochodowego od osb fizycznych oraz 604,397,60z podatku od osb prawnych co stanowi 91,55% planowanych dochodw miasta z tych rde. Wpywy z podatku od nieruchomoci od osb prawnych wyniosy 3.359.220,66z co stanowi 88,11% planu, natomiast od osb fizycznych wyniosy 2.099.355,17z, co stanowi 114,65% planowanych kwot. Zalegoci w podatku od nieruchomoci na dzie 31 grudnia 2009r. od osb fizycznych i prawnych wyniosy 3.688.204,15z, ktre w duej mierze wynikaj z zalegoci spki STOMIL. Wpywy z podatku od rodkw transportowych od osb prawnych w 2009 roku wyniosy 29.542,37z co stanowi 125,71% planowanych kwot. Natomiast wpywy z podatku od rodkw transportowych od osb fizycznych wyniosy 169.966,53z co stanowi 109,59% planu. Zalege wpaty podatkw zniesionych tj. wpyww z podatku od samochodw osobowych i od samochodw 3,5 tony wyniosy 6.535,59z. Zalegoci w podatku od rodkw transportowych z lat ubiegych na 31 grudnia 2009 roku wyniosy 128.601,62z. Natomiast nadpaty 4.452,01z. Systematycznie s wysyane tytuy wykonawcze do komornika Urzdu Skarbowego w Pruszkowie. Realizacja tytuw wykonawczych przez komornika przebiega powoli, lecz zalegoci w podatku w porwnaniu z rokiem ubiegym ulegy zmniejszeniu.

Dochody z tytuu odsetek od wolnych rodkw lokowanych na rachunkach bankowych i od rodkw na rachunku biecym miasta zostay zrealizowane w kwocie 272.219,04z. Natomiast pozostae odsetki od rodkw na rachunku biecym jednostek budetowych w 2009 roku zostay zrealizowane w kwocie 38.842,31z. Dochody z majtku miasta zostay wykonane w wysokoci 1.235.591,77z odpowiednio: Dochody biece wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci wpywy z usug (z lokali uytkowych) dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych odsetki od nieterminowych wpat opat wpywy z rnych opat (koszty upomnie) 152.829,06z 60.155,68z 288.617,09z 7.012,29z 836,00z

Dochody majtkowe wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci (dochody majtkowe) wpywy z tytuu przeksztacenia prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci (dochody majtkowe) 249.976,59z 476.165,06z

Dochodami biecymi miasta s take rnego rodzaju opaty, dochody z tytuu wiadczonych usug oraz inne dochody podatkowe. W 2009 roku dochody te wyniosy: z opaty skarbowej 64.930,50z, co stanowi 64,93% planowanych kwot. z dziaalnoci gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej 89.580,24z, tj. 71,66% planu. Natomiast odsetki od nieterminowych wpat w /w opat pobrano w kwocie 6.128,78z. z opaty targowej 430.860,00z co stanowi 123,00% planowanej kwoty. z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego w wysokoci 361.186,24z, w tym: z opaty adiacenckiej za zajcia pasa drogowego z renty planistycznej za umieszczenie urzdze w pasie drogowym opata za reklam 121.644,01z 98.901,42z 129.183,90z 4.777,41z 6.679,50z

z opat za zezwolenia na prowadzenie sprzeday alkoholu wpywy wyniosy 410.629,76z, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

rodki te s przeznaczone na wydatki wg rozdziaw: zwalczanie narkomani (85153), przeciwdziaanie alkoholizmowi (85154) oraz na funkcjonowanie Modzieowego Orodka Socjoterapii (85421). Zadania te realizowane s w ramach gminnego programu Przeciwdziaania alkoholizmowi i narkomanii, z wpat rodzicw za nauk pywania dla uczniw II i III klas szk podstawowych 34.005,85z, z opat za korzystanie przez dzieci z gmin ociennych z przedszkoli w Piastowie 60.951,86z, dochody pobierane przez przedszkola miejskie w formie opaty staej - 676.594,50z, co stanowi 101,74% planowanych kwot, dochody z wynajmu pomieszcze w jednostkach owiatowych (LO i Gimnazjum)w cznej kwocie 5.646,15z, dochody z usug opiekuczych wiadczonych przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Piastowie 34.141,60z, tj. 106,69% planowanych kwot,

dochody z tytuu zwrotw czci kosztw pobytu mieszkacw Piastowa w Domu Pomocy fundusz alimentacyjny dochd naleny miastu dochody z rnych opat (0690) w kwocie z wpyww z rnych dochodw (0970) nastpujco: dochody z lat ubiegych rozliczenie Mazowieckiej Spki Gazowniczej odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej dochody z rozliczenia umw z lat ubiegych

3.600,00z, 26.623,05z, 4.635,70z,

4.959,55z 4.812,90z 10.557,27z 20.862,00z 5.000z.

darowizna pienina z przeznaczeniem na koncert muzyki symfonicznej promocj miasta- w kwocie

Dochody z tytuu realizacji zada z zakresu administracji rzdowej (5% wpyww z opat) w 2009 roku wyniosy 1.581,00z. S to dochody za wydawanie dowodw osobistych oraz udzielanie informacji. Podatek od spadkw i darowizn wpyn do budetu miasta w wysokoci 307.650,38z, co stanowi 106,31% planu. Podatek od gospodarstw rolnych wpyn w kwocie 14.108,38z. Zalegoci w podatku od gospodarstw rolnych w kwocie 9.698,44z wynikaj z nieuregulowanych spraw wasnociowych gruntw rolnych. Nadpaty w kwocie 317,47z. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych od osb fizycznych i prawnych za 2009 rok wpyn w wysokoci 1.053.399,85z tj. 68,84% planowanych kwot. Na rachunek miasta wpyny odsetki za nieterminowe regulowanie nalenoci podatkowych od osb prawnych i fizycznych w wysokoci 97.240,25z. Do budetu wpyny take rodki z rozliczenia wydatkw - inwestycji niewygasajcych z roku 2008, ktre pozostay po zakoczeniu zada w kwocie 15.758,52z. Wpywy z opat za koncesj na poszukiwanie i rozpoznanie z ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze gmin wniesione przez firm dokonujc poszukiwa na terenie miasta wyniosy 714z. Do budetu wpyny naliczone kary za nieterminowe zakoczenie zada inwestycyjnych od firm wykonujcych zlecone zadania w kwocie 42.883,15z. Dochodami gmin s take dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych, zada z zakresu administracji rzdowej oraz dotacje na inne zadania zlecone. W 2009 roku do budetu miasta wpyny nastpujce dotacje ( 2010, 2020, 2030): Na zadania zlecone na zadania zlecone z tytuu administracji rzdowej na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego na obron cywiln na aktualizacj list wyborcw dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego dotacja na wypaty specjalistycznych usug opiekuczych dotacja na sfinansowanie kosztw wydawania decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw dotacja na zasiki i pomoc w naturze 126.978,00z 35.787,60z 2.809.009,18z 400,00z 3.772,00z 22.709,00z 25.340,00z 975,00z 231.600,00z

Na zadania wasne

na funkcjonowanie Orodka Pomocy Spoecznej dotacja na zasiki i pomoc w naturze dotacja na dofinansowanie wydatkw zwizanych z doywianiem na pomoc materialn dla uczniw dotacja z funduszu celowego na nauk pywania dla klas II i III szk podstawowych na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej dotacja celowa na wypat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie matury

181.708,47z 238.601,04z 114.993,47z 26.493,00z 35.000,00z 14.523,92z 1.678,00z 3.869.568,68z

Razem dotacje celowe

Dotacja celowa na dofinansowanie przez Wojewdztwo Mazowieckie zakupu sprztu specjalistycznego dla Ochotniczej Stray Poarnej w Piastowie wpyna w kwocie 13.300z. rodki przeznaczono na zakup ubra specjalnych i drabiny dla OSP. Do budetu miasta wpyna cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego w kwocie 10.386.748,00z. Planowane dochody budetowe w roku zostay zrealizowane w wysokoci 51.350.125,20z tj: 94,92% w tym dochody majtkowe w kwocie 729.941,65z. Przedstawiony zacznik nr 1 obrazuje wpyw rodkw do budetu miasta. WYDATKI BUDETOWE Plan wydatkw budetowych 2009 roku po zmianach wynosi 59.305.308z. rodki te byy przeznaczone na finansowanie wydatkw w nastpujcych dziaach klasyfikacji budetowej: 010 Rolnictwo i owiectwo 400 Dostarczanie wody 600 Transport i czno 700 Gospodarka Mieszkaniowa 710 Dziaalno usugowa 750 Administracja publiczna 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 757 Obsuga dugu publicznego 758 Rezerwa celowa 801 Owiata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc spoeczna 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 010 ROLNICTWO I OWIECTWO Plan wydatkw budetowych na 2009 rok w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo rozdzia 01030 Izby rolnicze wynosi 600z. W 2009 roku z budetu miasta wydano 362,95z. Jest to kwota stanowica 2% od wpyww z podatku rolnego przekazywana na rzecz izb rolniczych. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WOD 600z 2.130.661z 7.029.172z 2.494.000z 385.000z 6.461.463z 26.708z 462.200z 120.000z 104.275z 23.170.945z 368.359z 6.254.908z 862.005z 6.855.317z 1.428.075z 1.151.620z

Wydatki budetowe w tym dziale wyniosy 2.106.132,13z (98,85% planu). 40002 Dostarczanie wody Wydatki biece na zakup rodkw czystoci i konserwacj dwch studni oligoceskich wyniosy w 2009 roku 121.134,19z, natomiast wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - 560z. Wydatki majtkowe - inwestycyjne na budow wodocigw 2009 roku wyniosy 1.955.157,94z (zacznik nr 3) Planowane zadania zostay wykonane w 100%. rodki te byy wydatkowane na budow przewodw wodocigowych nastpujco: w ul. C. Godebskiego od ul. A. Struga do ul. K. Ujejskiego, w ul. J. Sukowskiego od ul. Piasta do ul. bikowskiej, w ul. T. Kociuszki od ul. J. Pisudskiego do ul. J. Sukowskiego, w ul. Z. Krasiskiego i ul. A. Asnyka od ul. B. Lemiana do ul. J. Sowackiego i w ul. B. Lemiana, w ul. A. Mickiewicza, w ul. J. Kraszewskiego, w ul. J. Hallera od ul. St. Kostki do ul. Toruskiej, w ul. S. eromskiego, w ul. J. Matejki od ul. Chemoskiego do ul. J. Malczewskiego, w ul. M. Skodowskiej od ul. H. Wieniawskiego do ul. Bohaterw Wolnoci, w ul. E. Soskiego, w ul. M. Konopnickiej i w ul. J. Kasprowicza od ul. S. Wyspiaskiego do ul. Pokoju,

Zostaa rwnie wybudowana studnia gbinowa na terenie OSP w Piastowie, zapewniajca wod dla celw przeciwpoarowych. 40095 Pozostaa dziaalno Na projekt zaoe do planu zaopatrzenia miasta w ciepo, energi elektryczn i gaz wydano rodki w wysokoci 29.280z (97,60%). 600 TRANSPORT I CZNO Plan wydatkw budetowych na 2009 rok w dziale Transport i czno wynosi 7.029.172z. W 2009 roku wydatki budetowe w tym dziale przedstawiay si nastpujco: 60004 Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na zadanie biece realizowane na podstawie porozumie przekazana miastu stoecznemu Warszawa na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego zostaa wydana w kwocie 1.240.253,22z (95,40%). 60016 Drogi publiczne gminne W 2009 roku na drogi gminnej wydano rodki w wysokoci 4.908.166,79z (87,06%) nastpujco: Wydatki biece wynagrodzenia na prace zlecone 16.233,35z pochodne od wynagrodze 1.674,90z zakup materiaw do malowania znakw poziomych na drogach gminnych i tablic z nazwami ulic 35.851,17z remonty czstkowe nawierzchni ulic 277.290,55z konserwacja oznakowania ulic i organizacja ruchu 67.344,00z rwnanie ulic nieutwardzonych 21.296,81z remonty chodnikw 116.981,42z odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej 15.805,47z

leszowanie ulic 48.391,30z remont ulic utwardzanych pytami MON 222.185,76z wymiana nawierzchni nieutwardzonych 236.497,00z uzupenianie i naprawa tablic z nazwami ulic 17.055,60z pozostae wydatki 7.955,42z

Razem wydatki biece 1.084.562,75z Wydatki majtkowe Planowane inwestycje drogowe zostay wykonane w kwocie 3.823.604,04z tj. w 97,39% planowanych kwot nastpujco: budowa nawierzchni w ul. A. Asnyka od ul. B. Lemiana do ul. J. Sowackiego, budowa nawierzchni w Al. Krakowskiej do ul. Boskiej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Boskiej do rowu Konotopa, przebudowa nawierzchni w ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. W. Reymonta do granic miasta, przebudowa nawierzchni w ul. M. Reja, budowa nawierzchni w ul. M. Skodowskiej od ul. Bohaterw Wolnoci do ul. H. Wieniawskiego, budowa nawierzchni w ul. S. Wyspiaskiego, przebudowa systemu drg na terenie Miasta Piastowa poprzez modernizacj cigu ulic: 11 Listopada 2 K Ujejskiego H. Sienkiewicza, zagospodarowanie terenw wewntrzosiedlowych przy ul. M. Reja i Al. Tysiclecia, przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Bohaterw Wolnoci, budowa chodnika w ul. E. Orzeszkowej w Piastowie od ul. J. Popieuszki do ul. J. Kasprowicza, opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Oarowskiej wraz z odwodnieniem od ul. Al. Krakowskiej do ul. Ora Biaego, budowa parkingw przy ul. Ks. Skorupki, koncepcja przebudowy ul. J. ukasiskiego z wyczeniem w ul. J. Sowiskiego.

Szczegy zawiera zacznik nr 3. 60095 Pozostaa dziaalno W 2009 roku rodki wydatkowano na materiay i konserwacj wiat przystankowych w kwocie 50.386,00z (54,95%). Nowe i monitorowane wiaty nie wymagay duych nakadw na konserwacj. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki budetowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa opieway na kwot 2.494.000z. W 2009 roku wykorzystano rodki w wysokoci 1.836.195,03z (73,62%) z przeznaczeniem na nastpujce zadania: 70001 Zarzd Budynkw Komunalnych W 2009 roku Zarzd Budynkw Komunalnych otrzyma dotacje przedmiotow w wysokoci 660.000z. Dotacja z budetu miasta przeznaczona jest na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego. Dotacja zostaa przeznaczona m.in. na odpis remontowy dla wsplnot - 146.022,16z. oraz na utrzymanie, remonty i konserwacj zasobw mieszkaniowych - budynkw Zarzd Budynkw Komunalnych - 372.605,24z. Na pozostae wydatki biece ZBK wyda kwot 141.372,60z. Do waniejszych wykonanych remontw naley zaliczy: remont pustostanw w budynkach przy ul. Godebskiego, przy ul. Dworcowej 4 i 14, oraz przy ul. Z. Gsickiego 3, remont lokalu w budynku przy ul. Bohaterw Wolnoci 26,

remont lokalu przy ul. Mazurskiej 33, remont dachu budynku przy Dworcowej 14, remont klatki schodowej w budynku przy ul. M. Reja 42, remont przycza wod-kan. budynku przy J. Sowackiego 8 i 11 remont dachu w budynku przy ul. Lwowskiej 18, remont dachu w budynku ul. Ujejskiego 35, remont balkonw w budynku przy ul. Krlowej Jadwigi 18, remont dachu budynku przy ul. Ks. J. Popieuszki 2/7, remont docieplenie budynku przy ul. Tysiclecia 3, remont lokali w budynku przy ul. Dworcowej 1, remont lokalu w budynku przy ul. Zb. Gsickiego 3, remont lokalu w budynku przy ul. Moniuszki 8, remont lokalu w budynku przy ul. Dworcowej 14/5, remont przycza wod-kan. do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 39, drobne remonty w budynkach przy ul. Lwowskiej 16, Siemiradzkiego, Idzikowskiego, Poniatowskiego i Dworcowej 14, remont budynku przy Al. Tysiclecia 3.

W zasobach ZBK znajduje si 47 budynkw z czego: Wasno mieszana (wsplnoty mieszkaniowe) - 13 budynkw Wasno gminy - 13 budynkw Wasno prywatna w zarzdzie gminy - 20 budynkw oraz budynek biurowy (siedziba ZBK, MOPS). 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami Na planowan kwot w wysokoci 1.824.000z w 2009 roku z budetu miasta wydano 1.176.195,03z (64,48%) z przeznaczeniem na: Wydatki biece w kwocie 864.195,03z W tym: na odszkodowania za grunt, wycen nieruchomoci, zapacony podatek VAT, koszty postpowania sdowego, opaty za wieczyste uytkowanie na rzecz budetu pastwa, inne wydatki

Wydatki majtkowe w kwocie 312.000z zakup gruntw

70095 Pozostaa dziaalno Planowane rodki na odszkodowania w wysokoci 9.200z wypacane na rzecz osb fizycznych nie zostay wydatkowane w 2009 roku. 710 DZIAALNO USUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Na przewidywan kwot w wysokoci 285.000z w 2009 roku na plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego oraz ogoszenia prasowe zwizane z procedur ich uchwalenia wydano rodki w wysokoci 121.043,74z (42,47%).

Obecnie plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego sporzdzane s w cyklu dwuletnim. Std niskie wykonanie planu. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Z planowanej kwoty w wysokoci 100.000z w 2009 roku wydano 39.085,91z 39,09%). rodki te wykorzystano na wykonanie map do uregulowania stanu prawnego nieruchomoci i operaty szacunkowe. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane wydatki budetowe na 2009 rok w dziale 750 Administracja publiczna w wysokoci 6.461.463z przeznaczone byy na nastpujce zadania biece i majtkowe nastpujco: Rozdzia: 75011 Urzdy wojewdzkie 75022 Rady miast 75023 Urzdy miast 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 75095 Pozostaa dziaalno 126.978z 467.500z 5.781.940z 57.000z 28.045z

W 2009 roku na dziaalno administracji publicznej wydano rodki w wysokoci 5.481.810,30z (84,84%) cznie na finansowanie zada wasnych i zleconych z zakresu dziaania administracji publicznej. 75011 Urzdy wojewdzkie Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu dziaania administracji publicznej byy wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. rodki te wydano w wysokoci 126.978,00z na 5,6 etatw wykonujcych zadania zlecone. 75022 Rady miast rodki budetowe w rozdziale 75022 Rady miast wydano nastpujco: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieo obsuga sesji Rady) diety dla radnych zakupy materiaw, artykuw spoywczych i materiaw papierniczych delegacje, szkolenia przesyki pocztowe, opata za telefon, ogoszenia prasowe, zakup usug kserograficznych, ogoszenia prasowe, zakup innych usug oraz druk biuletynw cznie wydano 75023 Urzdy miast Na funkcjonowanie Urzdu miasta wydano kwot 4.869.986,31z (84,23%). Wydatki przedstawiaj si nastpujco: Wydatki biece wynagrodzenia pochodnie od wynagrodze 3.141.173,48z 491.387,91z 411.574,31z 12.373,25z 281.439,00z 30.295,49z 2.693,25z 84.773,32z

Pozostae wydatki skadka na PFRON odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych zakup materiaw biurowych, prenumeraty czasopism usugi pocztowe opata za telefon usugi komputerowe i serwisowe podatek od towarw i usug VAT 45.914,00z 54.235,00z 125.678,49z 107.032,05z 48.698,08z 153.304,93z 19.785,79z

zakup materiaw papierniczych i akcesoriw komputerowych usugi MZO, usugi remontowe, ubezpieczenia, usugi zdrowotne, badania lekarskie, usugi kominiarskie, prowizje bankowe i inne usugi

64.290,55z

183.837,80z 33.303,92z 44.060,10z 59.967,33z 2.315,00z 13.999,93z

podre subowe szkolenia pracownikw zakup energii zakup usug zdrowotnych opata za administrowanie budynku Urzdu

Wydatki majtkowe zintegrowany system informatyczny miasta Piastowa zakupy sprztu komputerowego i oprogramowania modernizacja budynku przy ul. 11 Listopada na potrzeby Urzdu 91.641,92z 48.103,03z 79.403,00z

instalacja gazowa i monta pieca gazowego w budynku Urzdu przy ul. 11 Listopada 2 61.854,00z

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego W 2009 roku na promocj miasta z budetu wydatkowano rodki w wysokoci 49.998,10z (87,72% planu). 75095 Pozostaa dziaalno W 2009 roku opacono skadki czonkowskie Miasta Piastowa w Zwizku Komunalnym Brwinw w kwocie 11.300z, w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawa w kwocie 5.873z, w Zwizku Miast Polskich w kwocie 4.850,58z oraz w Mazowieckim Stowarzyszeniu Gmin na rzecz rozwoju spoeczestwa informatycznego w kwocie 1.250z. cznie z budetu na w/w cele wydano 23.273,58z. 751 URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli Dotacja celowa na aktualizacj list wyborcw zostaa wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze w wysokoci 3.772,00z. Do budetu wojewody zosta zwrcony naliczony podatek dochodowy od osb fizycznych w kwocie 92z lecz nie odprowadzony w roku 2009 do Urzdu Skarbowego. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborw do Parlamentu Europejskiego w kwocie 22.844z zostaa wykorzystana w wysokoci 22.709,00z. Nie zostaa wypacona dieta w kwocie 135z. Std zwrot tej kwoty do budetu Krajowego Biura Wyborczego. 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Planowane wydatki budetowe w wysokoci 462.200z przeznaczone byy na nastpujce rozdziay klasyfikacji budetowej: 75404 Komendy Wojewdzkie Policji 75412 Ochotnicze strae poarne 75414 Obrona cywilna 75421 Zarzdzanie kryzysowe 75495 Pozostaa dziaalno Wydatki budetowe w 2009 roku ksztatoway si nastpujco: 75404 Komendy Wojewdzkie Policji 120.000z 217.581z 39.619z 35.000z 50.000z

W celu poprawy bezpieczestwa w miecie na mocy porozumienia Miasta Piastowa i Komendy Stoecznej Policji uruchomione zostay dodatkowe patrole policyjne. Miasto na ten cel przekazao rodki na fundusz celowy przy Komendzie Stoecznej Policji w wysokoci 69.920,90z. Natomiast na finansowanie zada inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu samochodw dla policji przekazano na fundusz celowy kwot 40.000,00z. 75412 Ochotnicze strae poarne Wydatki biece Na zakup czci samochodowych, paliwa, ubezpieczenia, zakup materiaw i wyposaenia oraz wykonanie remontw samochodw bojowych oraz zakup energii i usug z budetu miasta wydano 207.976,05z. Wydatki majtkowe Na zakup drabiny dla OSP wydano rodki w kwocie 4.761,50z w tym 3.800z z dotacji Marszaka. rodki w wysokoci 13.300z zostay wydatkowane zgodnie z zawart umow z Marszakiem Wojewdztwa Mazowieckiego na zakup kurtek i drabiny dla OSP Piastw. 75414 Obrona cywilna W 2009 roku na obron cywiln wydano cznie 38.743,84z (97,79%). Na wydatki biece tj. zakup materiaw, zakup usug i szkolenia z budetu miasta wydano 10.891,24z. Na wydatki inwestycyjne wydano 27.852,60z z przeznaczeniem na zakup sprztu technicznego dla OC, oraz radiowy system alarmowania DSO 50. Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 400z zostaa przeznaczona na szkolenie pracownika. 75421 Zarzdzanie kryzysowe W 2009 roku na zakup usug do zarzdzania kryzysowego nie wydano rodkw. 75495 Pozostaa dziaalno Na zakup energii i biece funkcjonowanie monitoringu miasta z budetu miasta w 2009 roku wydano cznie 28.010,05z (56,02% planu) w tym: na wynagrodzenia rodki wysokoci 1.100z. 757 OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego W 2009 roku spacono raty kredytw zacignitych w Banku Ochrony rodowiska w Warszawie i w Banku Spdzielczym w Pruszkowie w cznej wysokoci 915.396,35z. Kredyty zostay zacignite w latach 2005/2006 oraz w 2008r. na budow ulic i wodocigw. Obsuga dugu w /w kredytw i poyczek pochona rodki w wysokoci 93.443,99z. 758 RNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy oglne i celowe W 2009 roku nie wykorzystano rezerwy oglnej i celowej, planowanej w kwocie 104.275,00z. 801 OWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki budetowe na 2009 rok w dziale Owiata i wychowanie w wysokoci 23.170.945z i przedstawiay si nastpujco: 80101 Szkoy podstawowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowoenie uczniw do szk 80114 Zespoy ekonomiczno-administracyjne szk 80120 Liceum oglnoksztacce 80146 Doskonalenie nauczycieli 9.385.539z 222.100z 4.841.585z 6.085.823z 235.000z 708.000z 1.441.458z 99.300z

80195 Pozostaa dziaalno

152.140z

Od stycznia do czerwca 2009r w piastowskich szkoach podstawowych i gimnazjach uczyo si rednio 2127 uczniw w 92 oddziaach: z tego w 3 szkoach podstawowych - 1413 uczniw w 62 oddziaach, w 2 gimnazjach 714 uczniw w 30 oddziaach. Od wrzenia 2009 roku uczyo si rednio 2084 uczniw w 89 oddziaach z tego: 1364 uczniw w 59 oddziaach w szkoach podstawowych oraz 720 uczniw w 30 oddziaach w gimnazjach. Przecitny stan zatrudnienia nauczycieli w szkoach podstawowych i gimnazjach wynosi 202,25 etatu oraz administracji i obsugi 78,75 etatu. Wedug stopni awansu zawodowego w szkoach podstawowych i gimnazjach uczyo 86 nauczycieli dyplomowych,85 nauczycieli mianowanych, 48 nauczycieli kontraktowych oraz 11 nauczycieli staystw. Wydatki budetowe w 2009 roku wyniosy 22.696.338,35z (97,95%) i ksztatoway si nastpujco: 80101 Szkoy podstawowe 9.225.928,06z Na funkcjonowanie 3-ch szk podstawowych i szkoy niepublicznej z budetu miasta wydano 9.225.928,06z (98,30% planu). w tym wydatki biece: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze 5.702.270,36z 974.262,13z

pozostae wydatki biece w tym: energia elektryczna, cieplna, woda, gaz, zakup usug zakup materiaw i wyposaenia zakup pomocy dydaktycznych odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych pozostae wydatki stypendia dla uczniw 428.853,49z 213.379,19z 115.852,65z 61.593,45z 379.600,00z 52.105,47z 34.870,00z

Wydatki majtkowe budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 4 719.900,48z 303.596,00z

(zadanie wieloletnie) modernizacja instalacji wodocigowej i pomieszcze wza cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 4 wykonanie dodatkowych pikochwytw przy Szkole Podstawowej nr 4 66.180,19z 13.053,51z 160.411,14z

Dotacja podmiotowa dla szkoy niepublicznej do ktrej uczszczao w I proczu 40 uczniw a od wrzenia 2009 roku 38 uczniw 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

Wydatki na funkcjonowanie tzw. klas 0, ktre zorganizowane zostay w trzech szkoach podstawowych (Szkoa Podstawowa Nr 1 2 oddziay, Szkoa Podstawowa Nr 2 2 oddziay i Szkoa Podstawowa Nr 4 1 oddzia) wyniosy 214.097,98z (96,4% planu).

rodki wydane zostay na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze oraz fundusz wiadcze socjalnych. 80104 Przedszkola W 2009 roku w 4 przedszkolach miejskich przecitne zatrudnienie nauczycieli wynioso 36,1 etatu i pracownikw administracji i obsugi 47,15 etatu.

Na koniec grudnia 2009 roku byo 6 nauczycieli dyplomowanych, 22 nauczycieli mianowanych, 14 nauczycieli kontraktowych oraz 6 nauczycieli staystw. rednia miesiczna liczba dzieci uczszczajcych do 4 przedszkoli wyniosa 372 a rednie koszty utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniosy 871z /bez wyywienia/. Na ywienie dzieci wydano 442.381,98z (wpaty rodzicw). Wpaty rodzicw z tytuu tzw. opaty eksploatacyjnej wyniosy w 2009 roku kwot 676.594,50z co daje rednio kwot 152z na jedno dziecko. Wpaty rodzicw pokryy okoo 17,5% wydatkw przedszkoli. Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych z budetu wydano 4.652.924,82z (96,4% planu), w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze pozostay wydatki biece w tym zakup usug remontowych wydatki majtkowe zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 zakup okapu kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 7.670,14z 7.363,92z 2.527.268,08z 414.748,04z 921.815,26z 115.026,37z

W 2009 roku przekazano dotacj celow na zadania biece na podstawie porozumie w kwocie 312.283,38z tytuem refundacji za 56 dzieci zamieszkaych w Piastowie a uczszczajcych do przedszkoli niepublicznych: w Pruszkowie w Michaowicach w Milanwku w Brwinowie w Jzefowie w Boniu w Raszynie w Warszawie 2 dzieci 2 dzieci 1 dziecko 1 dziecko 1 dziecko 1 dziecko 1 dziecko 47 dzieci 11.638,06z 12.037,68z 4.026,00z 4.947,30z 1.626,09z 1.687,00z 1.491,90z 274.829,35z

Dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego -Przedszkola Zgromadzenia Sistr Franciszkanek zostaa przekazana w kwocie 400.000,00z oraz dla punktu przedszkolnego przy TPD w kwocie 61.776,00z. 80110 Gimnazja 6.058.335,47z

Na dziaalno i wydatki inwestycyjne dwch gimnazjw z budetu wydano cznie 6.058.335,47z (99,55% planu). w tym wydatki biece: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup akcesoriw komputerowych szkolenia pracownikw zakup usug inne wydatki zakup pomocy dydaktycznych stypendia dla uczniw 3.934.631,92z 666.130,84z 87.188,32z 342.451,64z 8.837,06z 486,00z 194.278,38z 278.827,99z 6.974,25z 27.490,00z

Wydatki majtkowe zadanie inwestycyjne pn. budowa boiska przy Gimnazjum Nr 2 zakup szafy chodniczej dla Gimnazjum Nr 1 zakup kotary oddzielajcej sektory w Sali gimnastycznej G1 zakup maszyny czyszczcej dla Gimnazjum Nr 1 441.791,65z 3.660,00z 15.981,04z 9.800,00z

Dotacj podmiotow dla Spoecznego Gimnazjum Piastowskiego Towarzystwa Owiatowego przekazano w kwocie 39.806,38z. W Gimnazjum w I proczu 2009 roku uczyo si 12 uczniw a od wrzenia 2009 roku 11 uczniw. 80113 Dowoenie uczniw do szk Z planowanej kwoty 235.000z w 2009 roku wydano kwot 234.038,22 (99,59%) na dowoenie 32 dzieci do placwek szkolnictwa specjalnego w Warszawie, Brwinowie i Pruszkowie oraz Szkoy Podstawowej Nr 1 w Piastowie. 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno- administracyjnej szk Zesp Obsugi Placwek Owiatowych Miasta Piastowa prowadzi obsug finansowo-ksigow 11 placwek owiatowych. W 2009 roku Zesp Obsugi Placwek Owiatowych wyda 695.307,56z (98,21% wykonania planu) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece zakup materiaw i wyposaenia, zakup usug, zakup energii, opaty, zakup materiaw papierniczych, zakup akcesoriw komputerowych szkolenia pracownikw odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych wydatki majtkowe zakup programu komputerowego i kserokopiarki dla ZOPO 9.720,00z 3.409,00z 11.000,00z 502.417,45z 84.048,77z 84.712,34z

80120 Licea oglnoksztacce Z zaplanowanych rodkw w wysokoci 1.441.458z w 2009 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.380.283,99z (95,76% planu) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze 981.067,03z 163.767,09z

pozostae wydatki zakup usug i inne wydatki rzeczowe zakup energii odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych stypendia dla uczniw 116.381,06z 54.368,81z 61.100,00z 3.600,00z

W 2009 roku w Liceum Oglnoksztaccym im. A. Mickiewicza w Piastowie uczyo si 222 uczniw w 9 oddziaach, Przecitne zatrudnienie nauczycieli wynosio 19,35 etatu, a pracownikw administracji i obsugi 5,25 etatu. Wedug stopni awansu zawodowego w LO byo: 13 nauczycieli dyplomowanych, 10 nauczycieli mianowanych, 5 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel staysta.

80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Z zaplanowanych rodkw w wysokoci 99.300z wykonano wydatki w wysokoci 88.622,25z (89,25%). rodki te zostay wykorzystane na doskonalenie nauczycieli we wszystkich placwkach owiatowych - na czciowe refundacje kosztw studiw dla nauczycieli uzupeniajcych wyksztacenie lub podnoszcych kwalifikacje na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli doradcw metodycznych w zakresie wykonywanej funkcji (dodatek funkcyjny, znika godzin). Wydatki przedstawiaj si nastpujco: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze pozostae wydatki 17.391,40z 3.329,21z 67.901,64z

80195 Pozostaa dziaalno Na usugi w zakresie medycyny szkolnej dla dzieci i modziey w szkoach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach wykorzystano kwot 112.800,00z. Z Funduszu wiadcze socjalnych nauczycieli emerytw w roku 2009 roku wypacono rodki w wysokoci 34.000,00z. Ponadto na utrzymanie przedszkoli, szk i gimnazjw w 2009 roku przeznaczone zostay pozyskane dochody wasne tych placwek w ramach wolnych rodkw. Przychody dochodw wasnych wszystkich placwek owiatowych w 2009 roku wyniosy cznie 972.751,24z a wydatki 971.269,94z. W 2009 roku odprowadzono do budetu pastwa podatek VAT w wysokoci 20.840z. rodki zgromadzone na rachunku dochodw wasnych pozwoliy sfinansowa midzy innymi koszty: zakupw wyposaenia, mebli szkolnych, szafek indywidualnych dla uczniw, kserokopiarki, artykuw biurowych, prenumeraty czasopism, sprztu sportowego, pomocy dydaktycznych dla najmodszych dzieci, zestaww komputerowych do pracowni informatycznej, akcesoriw komputerowych - razem 143.027,05z, prace remontowe roboty posadzkarskie, remont dachu, obrbki blacharskie, wymiana owietlenia, remont i malowanie pomieszcze szkolnych, wymiana okien, wymiana rynien to kwota 87.540,77z, usugi pozostae tj. biece naprawy, konserwacje, przegldy techniczne to kwota 59.679,18z.

Na ywienie dzieci w szkoach i gimnazjum wydano 529.037,69z. Na pozostae wydatki biece wydano rodki w wysokoci 131.145,25z. Zgromadzone rodki pienine na rachunku na pocztku roku pozwoliy zrealizowa zwikszone wydatki. Wykaz jednostek ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych przedstawia zacznik nr 4. 851 OCHRONA ZDROWIA Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia przedstawiay si nastpujco: Lecznictwo ambulatoryjne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostaa dziaalno W roku 2009 na ochron zdrowia wydano 349.779,56z (94,96%) nastpujco: 85121 Lecznictwo ambulatoryjne W 2009 roku dotacja celowa z budetu miasta na dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansw publicznych zostaa wykorzystana w kwocie 150.000z na zakup aparatu USG. 85153 Zwalczanie narkomanii Na realizacj programu przeciwdziaania narkomanii wydano 13.908z planowanych rodkw. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 150.000z 14.200z 203.184z 975z

Na realizacj gminnego programu zapobiegania alkoholizmowi i innym uzalenieniom wydano rodki w wysokoci 184.896,56z. wynagrodzenia (umowy zlecenie) wydano pozostae wydatki 32.721,40z, 142.175,16z.

Dotacja celowa z budetu miasta na organizacj imprez i programw z zakresu przeciwdziaania uzalenieniom, kierowanych do dzieci i modziey zostaa wydana w kwocie 10.000z. 85195 Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypat specjalistycznych usug opiekuczych kwocie 975z (100%) zostaa wydana zgodnie z przeznaczeniem. 852 POMOC SPOECZNA Planowane wydatki na pomoc spoeczn w 2009 roku w wysokoci 6.254.908z przeznaczone byy na nastpujce cele: 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85219 Orodki pomocy spoecznej 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 85295 Pozostaa dziaalno 2.810.000z

50.641z 1.406.974z 293.526z 1.182.067z 396.700z 115.000z

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Piastowie realizuje zadania z zakresu pomocy spoecznej wasne i zlecone. Zadania zlecone to wypata zasikw staych, dodatkw do zasikw staych, zasiki okresowe, zasiki z tytuu macierzystwa, zasiki pielgnacyjne, zasiki rodzinne oraz doywianie dzieci. W ramach zada wasnych MOPS realizuje wypat zasikw celowych, dodatkw mieszkaniowych oraz wiadczy usugi opiekucze. MOPS zatrudnia 44 osoby, tj. 32 pracownikw etatowych oraz 12 opiekunek wiadczcych usugi opiekucze na podstawie umowy zlecenia. W 2009 roku na pomoc spoeczn wydano kwot 6.250.728,23z. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego W 2009 roku zrealizowano wiadczenia rodzinne na kwot 2.809.009,18z nastpujco: wynagrodzenia wiadczenia rodzinne pochodne od wynagrodze wydatki rzeczowe zakup usug odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 49.668.65z 2.685.415,50z 50.828,49z 2.293,54z 19.803,00z 1.000,00z

Wypacono 9.442 wiadczenia z tytuu zasiku rodzinnego w kwocie 595.802,00z. Na dodatki do zasiku rodzinnego wypacone zostay 4156 wiadcze w kwocie 601.604,80z. Na wiadczenia opiekucze wypacono cznie 603.646,00z (3254 wiadczenia) w tym: zasiki pielgnacyjne 439.722,00z (2874 wiadczenia) i wiadczenia pielgnacyjne w kwocie 163.924z (380 wiadcze). Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka to 254 wiadcze w kwocie 254.000z.

W II proczu 2009 roku na wypat wiadcze z funduszu alimentacyjnego wydano rodki wysokoci 630.362,70z na 1.762 wiadczenia. Wydatki w/w zostay zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone z budetu Wojewody Mazowieckiego. 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne wypacane s: wszystkim wiadczeniobiorcom korzystajcym z zasikw staych, osobom otrzymujcym dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu samotnego wychowywania dziecka, tym ktrzy utracili prawa do zasiku dla bezrobotnych na skutek upywu okresu jego pobierania oraz tym ktrzy otrzymuj wiadczenia pielgnacyjne. Natomiast ze skadek ZUS korzystaj osoby otrzymujce wiadczenia pielgnacyjne. W/w zadania miasto zostay zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone i wasne z budetu wojewody w cznej kwocie 50.311,52z. 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie spoeczne W 2009 roku na zasiki i pomoc w naturze Miejski Orodek Pomocy Spoecznej wyda rodki w wysokoci 1.406.357,47z nastpujco: zadania wasne dotacja celowa na zadania zlecone dotacja celowa na zadania wasne 936.156,43z 231.600,00z 238.601,04z

Na wypat zasikw staych i okresowych realizowanych z dotacji na zadania zlecone i wasne wydano rodki w kwocie 470.201,04z. Na wypat zasikw realizowanych na zadania wasne z budetu miasta wydano kwot 726.474,00z. Z zasikw celowych skorzystay 592 rodziny (1695 osb w rodzinach). Zasiki celowe przyznawane s dla ogromnej wikszoci wiadczeniobiorcw i korzystaj z nich osoby, ktre mog jednoczenie korzysta z innych zasikw wypacanych przez Orodek Pomocy w Piastowie. Zasiki stae pobierane s gwnie przez osoby samotne. Zasiki okresowe s czciowo wypacane ze rodkw wasnych wynika to z ustawy o pomocy spoecznej z ustalonego w niej algorytmu czciowej dopaty Wojewody do zasikw okresowych. Zasiki okresowe przyznawane s dla osb, ktre przez pewien okres czasu (np. w wyniku choroby w rodzinie, utraty pracy itp.) znalazy si w trudnej sytuacji yciowej i ich warunki bytowe nagle si pogorszyy. Na opaty za pobyt w domu pomocy spoecznej dla 14 mieszkacw Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Piastowie wyda 209.682,43z. W domach pomocy spoecznej przebywaj osoby, ktre zgodnie z zawiadczeniem lekarskim wymagaj caodobowej opieki lekarskiej a rodzina nie jest w stanie si tak osob zaj, bd nie posiadaj rodziny. 85215 Dodatki mieszkaniowe Na realizacj dodatkw mieszkaniowych w 2009 roku wydano rodki w wysokoci 293.525,12z. Z dodatkw mieszkaniowych skorzystao 387 rodzin w iloci 1886 wiadcze. 85219 Orodki Pomocy Spoecznej Na funkcjonowanie Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Piastowie z budetu miasta wydano kwot 1.180.808,03z, w tym na: zadania wasnedotacja celowa na zadania wasne 999.099,56z 181.708,47z

Wydatki budetowe Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Piastowie przedstawiaj si nastpujco: wynagrodzenia pochodnie od wynagrodze 879.316,56z 155.476,74z

Pozostae wydatki biece na: odpis na fundusz wiadcze socjalnych zakup usug zakup materiaw i wyposaenia inne wydatki 18.751,00z 60.271,84z 25.442.00z 31.847,29z

Wydatki majtkowe zakup sprztu komputerowego i oprogramowania 9.702,60z

85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Na usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze z budetu miasta w 2009 roku wydatkowano rodki w wysokoci 395.723,44z (99,75%). Na w/w zadania z budetu miasta wydano 370.383,44z z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pochodne od wynagrodze pozostae wydatki 310.602,87z 47.559,73z 12.220,84z

Dotacja na zadania zlecone na wypaty specjalistycznych usug opiekuczych zostaa wydatkowana w kwocie 25.340z w formie wynagrodze bezosobowych umw zlece. Z usug opiekuczych skorzystao 60 rodzin. Pracownicy socjalni udzielili rwnie rnego rodzaju porad, kompletowali dokumenty w celu przyznania grupy inwalidzkiej, alimentw oraz umieszczenia osb w Domach Pomocy Spoecznej. 85295 Pozostaa dziaalno Na program posiek dla potrzebujcych miasto wydao 114.993,47z. Program powyszy obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i dorosych. Do programu kwalifikuj si rodziny, w ktrych dochd rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy spoecznej. Na w/w zadanie miasto otrzymao dotacj celow na zadania wasne z budetu Wojewody. Wypata tego wiadczenia wystpowaa w formie zasiku na ywienie. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Planowane wydatki budetowe na 2009 rok w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokoci 775.569z przedstawiay si nastpujco: 85401 wietlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey 85415 Pomoc materialna dla uczniw 85421 Modzieowe orodki socjoterapii 85495 Pozostaa dziaalno 495.600z 30.000z 59.522z 217.383z 59.500z

Wydatki budetowe w 2009 roku wyniosy 801.580,26z (92,99% planu) i ksztatoway si nastpujco: 85401 wietlice szkolne Na funkcjonowanie wietlic szkolnych wydano kwot 475.306,69z. rodki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodze oraz odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Na organizacj zaj w formie dotacji celowych z budetu miasta w okresie wakacji wydano 30.000z. Zadania organizacji czasu wolnego dzieci i modziey dla okoo 1.300 dzieci i modziey szkolnej wykonywane byy w okresie wakacji przez stowarzyszenia. 85415 Pomoc materialna dla uczniw

rodki w wysokoci 42.299,71z zostay wykorzystane na sfinansowanie edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie owiaty. rodki byy wydatkowane z budetu miasta w kwocie 15.959,71z i budetu wojewody, jako dotacja celowa na zadania wasne. Dotacja na zadania wasne zostaa wydana zgodnie z celem w kwocie 26.340z. Stypendia przyznawane s w formie pomocy rzeczowej na cele edukacyjne, jako zwrot poniesionych kosztw po przekazaniu faktur. 85421 Modzieowe orodki socjoterapii wietlica socjoterapeutyczna funkcjonuje od poowy wrzenia 2004 roku. Pracuje w niej kierownik dwch wychowawcw oraz na umow zlecenie trener sportowy, osoba sprztajca pomieszczenia. Do wietlicy uczszcza 34 dzieci i modziey, w tym 7 dzieci niepenosprawnych. wietlica jest finansowana w ramach Gminnego Programu Przeciwdziaania Alkoholizmowi. Wydatki budetowe w kwocie 196.973,86z (90,61%) w 2009 roku ksztatoway si nastpujco: Wydatki biece wynagrodzenia pochodne od wynagrodze 110.884,55z 24.563,04z

Pozostae wydatki biece zakup materiaw i wyposaenia zakup energii zakup rodkw ywnoci zakup usug odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 17.125,97z 8.386,33z 15.506,73z 14.590,87z 2.500,00z

Wydatki majtkowe zakup sprztu komputerowego dla wietlicy Socjoterapeutycznej 3.416,37z

85495 Pozostaa dziaalno Caoroczna organizacja opieki nad dziemi i modzie z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych poprzez prowadzenie zaj w ognisku realizowana jest przez Oddzia Towarzystwa Przyjaci Dzieci w Piastowie. Na w/w zadanie miasto przekazao dotacj celow z budetu miasta w kwocie 57.000z. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Planowane wydatki budetowe na 2009 rok w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w wysokoci 6.855.317z przedstawiay si nastpujco: 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 90095 Pozostaa dziaalno 1.635.557z 1.737.000z 576.260z 1.277.000z 1.629.500z

Wydatki budetowe w 2009 roku wyniosy 5.083.164,51 (74,15% wykonania planu) i ksztatoway si nastpujco: 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Na konserwacj i odwodnienie miasta w 2009 roku z budetu wydano rodki w wysokoci 942.311,19z (57,61%). Wydatki biece wynagrodzenia (umowy zlecenie i o dzieo) pochodne od wynagrodze pozostae wydatki biece 10.875,39z 1.472,37z 199.733,63z

Wydatki majtkowe Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostay w kwocie 730.229,80z na: rozpoczcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. J. Popieuszki, rozpoczcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej, rozpoczcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregw od ul. Zb. Gsickiego i w ul. Przejazdowej, rozpoczcie kanau deszczowego w ul. J. Sowackiego, ul. A. Mickiewicza, Z. Krasiskiego, przebudowa rowu odwadniajcego U1 wraz z budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki (zadanie realizowane na mocy porozumienia jako udzia wasny), budow oczyszczalni ciekw deszczowych wraz z kanaem deszczowym w ul. J. Dbrowskiego.

Wykaz zada i zrealizowanych nakadw przedstawia zacznik nr 3. Zadania inwestycyjne rozpoczte w roku 2009 bd kontynuowane w roku 2010. 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki budetowe w 2009 roku na oczyszczanie miasta ksztatoway si nastpujco: wynagrodzenia bezosobowe pochodne od wynagrodze zimowe utrzymanie ulic - grudzie-marzec wynajem kabin i oprnianie pojemnikw sprztanie letnie miasta oprnianie koszy ulicznych sprztanie targowiska zbirka lekw wywz lici i uporzdkowanie terenu i dzikich wysypisk zakup materiaw i wyposaenia zbieranie odpadw segregowanych inne wydatki wywz odpadw - kontenery 6.602,42z 570,54z 477.513,71z 13.716,38z 147.730,63z 98.581,88z 80.754,79z 2.559,44z 80.714,72z 25.355,57z 178.379,55z 52.013,00z 19.940,74z

Razem wydano z budetu kwot 1.184.433,37z tj. 68,19% planu. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki budetowe w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zostay zrealizowane w kwocie 474.263,98z (82,30% wykonania planu. wydatki biece wynagrodzenia (umowy zlecenia) pochodne od wynagrodze konserwacja zieleni miejskiej, cicie drzew 596,00z 13,50z 463.894,48z

Wydatki majtkowe budowa skweru przy ul. E. Orzeszkowej 9.760,00z

90015 Owietlenie ulic, placw i drg Z planowanej na owietlenie ulic kwoty 1.277.000z z budetu miasta w 2009 roku wydano kwot 993.544,47z (77,80% planu). rodki te wydano nastpujco: Wydatki biece

zakup energii elektrycznej konserwacja owietlenia ulicznego konserwacja sygnalizacji wietlnej pozostae wydatki

579.454,67z 148.090,80z 35.153,21z 39.759,09z

Wydatki majtkowe budowa owietlenia w ul. St. Noakowskiego i ul. Malczewskiego monta nowych lamp 34.282z, dobudowa owietlenia i monta nowych lamp w ul. Gimnazjalnej, Bez Nazwy- Dworcowa i w ul. Mazowieckiej 10.999,79z, przebudowa owietlenia w ul. T. Kociuszki i ul. R. Traugutta wraz z cznikiem pomidzy tymi ulicami oraz pomidzy ul. T Kociuszki i ul. Bohaterw Wolnoci w kwocie 145.804,91z. Kontynuacja zadania w roku 2010.

Razem wydatki inwestycyjne w kwocie 191.086,70z. 90095 Pozostaa dziaalno Z budetu miasta na wydatki w rozdziale Pozostaa dziaalno w 2009 roku wydano rodki w wysokoci 1.488.611,50z (91,35%). rodki te wydano na wydatki biece nastpujco: wynagrodzenia (prace zlecone) konserwacja placw zabaw opata za pobr opaty targowej konserwacja fontanny odawianie bezpaskich psw i kotw, usugi weterynaryjne inne wydatki materiay i wyposaenia 2.056,00z 26.156,80z 36.700,00z 5.508,00z 68.776,00z 18.749,30z 4.475,36z

Wydatki majtkowe plac zabaw przy ul. P. Wysockiego 1.313.190,04z

Dotacja celowa z budetu miasta na ograniczenie populacji kotw wolno yjcych, walk z bezdomnoci zwierzt i dokarmianie zwierzt w kwocie 13.000,00z 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Planowane wydatki budetowe w wysokoci 1428.075z byy przeznaczone na dotacje dla jednostek kultury nastpujco: 92116 Biblioteki 92114 Pozostae instytucje kultury 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 92195 Pozostaa dziaalno 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Miejski Orodek Kultury otrzyma dotacj podmiotow z budetu miasta w kwocie 736.700z. rodki zostay wykorzystane na biec dziaalno MOK. Miejski Orodek Kultury wykaza zobowizania w kwocie 11.834,93z na koniec 2009 roku. 92114 Pozostae instytucje kultury Przy wsppracy z klubami osiedlowymi Organizacja zaj i imprez kulturalnych dzieci i modziey i seniorw z osiedli mieszkaniowych realizowana jest w formie zakupu usugi. Na ten cel miasto wydao 98.204,53z. 92116 Biblioteki 451.300z 105.000z 805.775z 66.000z

W 2009 roku z budetu miasta przekazano dotacj podmiotow dla Biblioteki Miejskiej i jej filii w wysokoci 446.204,99z oraz dotacj celow do zakupu komputera z oprogramowaniem w kwocie 5.095,01z. Dotacja podmiotowa zostaa wykorzystana na dziaalno statutow biblioteki tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze, zakup ksiek, zakup energii, zakup usug. Biblioteka miejska wykazaa zerowe stany zobowiza i nalenoci na 2009 roku. 92195 Pozostaa dziaalno Zadania organizacji zaj upowszechniania kultury dla miasta w formie dotacji celowych z budetu miasta zostay sfinansowane w kwocie 66.000z nastpujco: Organizacja rajdu pieszego i rowerowego Szlakiem naszej historii, caoroczna organizacja zaj i imprez kulturalnych dla dzieci i modziey oraz imprez masowych zwizanych z upowszechnianiem kultury i tradycji narodowej przez Zwizek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Piastowie, Stowarzyszenie MOESZ oraz wspieranie dziaa i inicjatyw kulturalnych promujcych Piastw i jego dziedzictwo kulturowe przez Polski Zwizek Rencistw i Emerytw koo nr 1 w Piastowie. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane wydatki budetowe w 2009 roku w wysokoci 1.151.620z zostay wykorzystane w kwocie 1.010.388,14z (87,74% planu) nastpujco: 92601 Obiekty sportowe Wydatki zwizane z zakoczeniem budowy budynku Miejskiego Klubu Sportowego Piast wyniosy w 2009 roku kwot 316.598,19z nastpujco: Biece Inwestycyjne 81.960,37z 195.766,13z

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn. moje boisko Orlik 2012 przy ul. J. Sowiskiego wyniosy 38.871,69z. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rodki budetowe zostay wydatkowane w kwocie 574.574,53z nastpujco: Dotacje celowe z budetu miasta w kwocie 499.500z na nastpujce zadania: caoroczna organizacja szkolenia i udzia we wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey w pice nonej caoroczne prowadzenie zaj w pice nonej celem przygotowania zawodnikw piastowskich klubw sportowych posiadajcych licencj zawodnikw do udziau w rozgrywkach ligowych w kategorii seniorw caoroczna organizacja szkolenia i udzia we wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey w pice koszykowej caoroczna organizacja szkolenia i udzia we wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey w tenisie ziemnym caoroczna organizacja szkolenia i udzia we wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey w sportach walki caoroczna organizacja szkolenia i udzia we wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey w lekkiej atletyce caoroczna organizacja szkolenia i udzia we wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey w pice siatkowej caoroczna organizacja szkolenia i udzia we wspzawodnictwie sportowym dzieci i modziey w unihokeju organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej Dni Piastowa na sportowo 1-3 maja 2009r. organizacja imprezy sportowej Gala sztuk i sportw walki prowadzenie piastowskich chrw a apella. Przygotowanie i organizowanie ich koncertw 130.000z

90.000z 81.000z 20.000z 27.000z 18.000z 15.000z 7.000z 50.000z 10.000z 9.000z

organizacja wspzawodnictwa sportowego w ramach amatorskich rozgrywek w grach zespoowych organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych organizacja i prowadzenie cyklu weekendowych turniejw w 4 sportach zespoowych dla modziey organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej X Integracyjna Piastowska Olimpiada Niepenosprawnych

11.000z 9.500z 7.000z 15.000z

Wydatki biece pozostae wynagrodzenie dla koordynatora rozgrywek wynagrodzenia zakup pucharw i dyplomw dla zawodnikw, nagrody dla szk na zakup sprztu sportowego zakup pucharw i dyplomw dla zawodnikw dowz uczniw na zawody powiatowe i midzy powiatowe zakup usug zakup energii 8 700,00z. 1.002,00z 28.605,39z 1.730,88z 4.680,67z 5.700,02z 24.655,57z

Razem na organizacj zawodw Ligii Szk Podstawowych i Gimnazjady oraz na sport z budetu miasta wydano 75.074,53z. 92695 Pozostaa dziaalno Nauka pywania dla dzieci z klas II i III szk podstawowych na basenie w Pruszkowie oraz dowoenie dzieci na basen to kwota 116.215,42z. W kwocie tej mieci si dotacja z funduszu celowego Ministerstwa Sportu w kwocie 35.000z wydana na w/w cel. Na wynagrodzenia (umowy zlecenie) wydano kwot 3.000,00z. Razem wydano rodki na w/w cel w kwocie 119.215,42z tj. 86,70% planu. cznie z budetu miasta wydano rodki w wysokoci 53.836.956,98z co stanowi 90,78% planowanych kwot. Zacznik nr 2 obrazuje wydatki budetowe wg klasyfikacji budetowej w 2009 roku. Na wydatki majtkowe wydano z budetu miasta w 2009 roku rodki w wysokoci 10.690.213,36z w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 10.495.118.35z tj. 87,08% planowanych kwot. Typowe zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury miejskiej s realizowane zgodnie z planem. Zacznik nr 3 obrazuje wydatki inwestycyjne w 2009 roku. Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych przedstawia zacznik nr 4. Dochody na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie za 2009 roku przedstawia zacznik nr 5. Wydatki na zadania z zakresu administracji rzdowej i inne zadania zlecone gminie za 2009 roku przedstawia zacznik nr 6. Przychody i wydatki (koszty) zakadw budetowych przedstawia zacznik nr 7. Zaduenie miasta Piastowa na dzie 31 grudnia 2009r. wynioso 2.615.740,91z i s to kredyty dugoterminowe. Kwoty kredytw dugoterminowy na dzie 31 grudnia 2009r. w poszczeglnych bankach przedstawiay si nastpujco: BRE Bank BO SA I Oddzia 845.804,91z 1.769.936,00z

Miasto na 31 grudnia 2009 roku posiadao wymagalne nalenoci w cznej wysokoci 4.404.349,35z. Stanowiy one 8,1% planowanych dochodw. W 2009 roku zmniejszono planowane wczeniej rodki po stronie dochodw i wydatkw na realizacj projektw dofinansowanych z UE na: 1) drogi w kwocie 3.412.230z - w wyniku zmiany uchway Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego zakwalifikowany projekt przeniesiono do rezerwy. Zadanie realizowane w 2009 i 2010 roku ze rodkw wasnych. 2) Miejskie Centrum Kultury w kwocie 7.713.684z do koca 2009 roku nie rozstrzygnito ostatecznie procedury konkursowej w zwizku z czym nie podjto realizacji. Deficyt budetowy w roku 2009 planowany by w wysokoci 5.208.263z i sfinansowany: kredytem dugoterminowym w kwocie 2.236.600z, nadwyk budetow z lat ubiegych w kwocie 1.571.663z oraz wolnymi rodkami na rachunku bankowym w kwocie 1.400.000z. Spata zobowiza miasta w roku 2009 w kwocie 915.397z planowana bya z nadwyki budetowej. Nie wykorzystano nadwyki budetowej z lat ubiegych a wolne rodki na rachunku bankowym zostay wykorzystane w roku 2009 w kwocie 404.426,87z na pokrycie deficytu budetowego. W 2009 roku miasto posiadao niedobr dochodw nad wydatkami w wysokoci 2.486.831,78z. Niedobr ten zosta zrwnowaony zacignitym kredytem dugoterminowym w kwocie 2.082.404,91z oraz wolnymi rodkami na rachunku bankowym w kwocie 404.426,87z. Zobowizania kredytowe z lat ubiegych zostay spacone zgodnie z harmonogramem spat w kwocie 915.396,35z. W 2009 roku miasto nie udzielao porcze i gwarancji. Kwota zobowiza wykazana w sprawozdaniu Rb 28 z wykonania planu wydatkw budetowych w 2009 roku zawiera: podatek dochodowy od osb fizycznych pobrany w miesicu grudniu 2009 roku, ktrego termin zapaty mija 20 stycznia 2010 roku, naliczone skadki na ubezpieczenie spoeczne i skadki na Fundusz Pracy, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok ktre winno by wypacone do koca marca 2010 roku.

Suma zobowiza i wydatkw wykonanych jest wysza od planu i zaangaowania w 4040. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone w roku 2009 lecz wypacone w roku 2010. Miasto ulokowao wolne rodki pienine na lokacie bankowej w banku Spdzielczym w Piastowie. Na dzie 31.12.2009r. bya to kwota w wysokoci 1.105.282,35z. Wykonanie zada zleconych z zakresu administracji rzdowej oraz zada publicznych realizowanych na podstawie porozumie zawartych przez miasto w 2009 roku. dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rzdowej (75011) zostaa wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 126.978,00z. dotacja celowa na aktualizacj list wyborcw (75101) zostaa wykorzystana w kwocie 3.772z. Do zwrotu pozosta naliczony podatek dochodowy od osb fizycznych lecz nie przekazany do Urzdu Skarbowego do koca roku 2009. dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego (75113) zostaa wykorzystana w 2009 roku w kwocie 22.709z. Nie pobrano jednej diety w kwocie 135z std zwrot do Krajowego Biura Wyborczego, dotacja celowa na wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego (85212) zostaa wykorzystana zgodnie z celem w kwocie 2.809.009,18z (99,96% planu). dotacja celowa na skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne (85213) zostaa wykorzystana w kwocie 35.787,60z (99,09% planu i dotacja na zadania wasne w kwocie 14.523,92z (99,99% planu). zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) zostay wypacone w kwocie 231.600z ( 2010) i ( 2030) w kwocie 238.601,04z (99,87% planu).

dotacja dla Orodka Pomocy Spoecznej (85219 2030) zostaa wykorzystana w kwocie 181.708,47z (99,91% planu). dotacja na zadanie posiek dla potrzebujcych( 2030) zostaa wykorzystana w kwocie 48.465,43z. dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialn dla uczniw (2030) zostaa wydatkowana w kwocie 12.588z (76,74% planu). dotacja na wypat specjalistycznych usug opiekuczych (2010) zostaa wydana w kwocie 25.340z (96,35% planu). dotacja na sfinansowanie kosztw wydawania decyzji w sprawach wiadczeniobiorcw ( 2010) zrealizowano w kwocie 975,00z (100%). dotacja celowa na obron cywiln ( 2010) w kwocie 400z (100%), dotacja z funduszu celowego do nauki pywania z Ministerstwa Sportu w kwocie 35.000,00z zostaa wykorzystana zgodnie z celem.

Nie wykorzystan cz dotacji celowych na zdania zlecone i wasne z uwagi na nie odebranie w terminie rodkw lub brak moliwoci realizacji wiadczenia usug zwrcono do budetu Wojewody. W 2009 roku otrzymane do budetu miasta dotacje zgodnie z celami na jakie rodki te zostay przekazane, wydano w cznej kwocie 3.869.568,68z w tym: (2010) 3.256.570,78z. Miasto nie zrealizowao planowanych wydatkw w nastpujcych rozdziaach: 010 Rolnictwo i owiectwo 01030 Izby rolnicze 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wod 40002 Dostarczanie wody 40095 Pozostaa dziaalno 600 Transport i czno 60004 Lokalny transport zbiorowy 60016 Drogi publiczne gminne Nie zrealizowano w planowanej wysokoci wydatkw biecych oraz inwestycyjnych 60095 Pozostaa dziaalno Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 647.804,97z 41.314,00z 59.746,78z 729.305,21z 23.808,87z 720,00z 237,05z

Nie zrealizowano w 100% wydatkw na odszkodowania za grunty pod ulicami, ze wzgldu na brak decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego. 70095 Pozostaa dziaalno 710 Dziaalno usugowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 163.956,26z 60.914,09z 10.000,00z

Przygotowania do sporzdzenia planw trwaj okoo dwch lat std nie wykorzystane w peni rodki w roku 2009. 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin 75023 Urzdy gmin 55.925,69z 911.953,69z

Nie zostaa wydana kwota rodkw inwestycyjnych na remonty budynkw z uwagi na przeduajc si procedur uzyskania niezbdnych pozwole. Ponadto nie zwikszono przewidywanego zatrudnienia w Urzdzie Miejskim. 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 7.001,90z

75095 Pozostaa dziaalno 751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej. Kontroli i ochrony prawa 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej Dotacja zostaa zwrcona do budetu pastwa z uwagi na niewykorzystanie rodkw 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

4.771,42z

92,00z

135,00z

Dotacja zostaa zwrcona do budetu pastwa z uwagi na niewykorzystanie rodkw przeznaczonych na diet. 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 75404 Komendy wojewdzkie Policji 75412 Ochotnicze strae poarne 75414 Obrona cywilna 75421 Zarzdzanie kryzysowe 75495 Pozostaa dziaalno 75702 Obsuga dugu publicznego 75818 Rne rozliczenia 10.079,10z 4.843,45z 875,16z 35.000,00z 21.989,95z 26.556,01z 104.275,00z

Z uwagi na nisze ni planowane wydatki, miasto Piastw nie zacigao duych planowanych kredytw, a tym samym nie wydatkowao rodkw na obsug bankow. 801 Owiata i wychowanie 80101 Szkoy podstawowe 80103 Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowoenie uczniw do szk 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej 801120 Licea oglnoksztacce 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostaa dziaalno 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 852 Opieka spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna (dotacja do zwrotu do budetu pastwa) 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja do zwrotu do budetu pastwa) 85214 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe (dotacja w kwocie 298,96z do zwrotu do budetu pastwa) 85219 Orodki pomocy spoecznej (dotacja w kwocie 158,53z do zwrotu do budetu pastwa) 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 976,56z 1.258,97z 616,53z 0,88z 329,48z 990,82z 292,00z 18.287,44z 159.610,94z 8.002,02z 188.660,18z 27.487,53z 961,78z 12.692,44z 61.174,01z 10.677,75z 5.340,00z

(dotacja w kwocie 960z do zwrotu do budetu pastwa) 85295 Pozostaa dziaalno (dotacja zwrcona do budetu pastwa) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 wietlice szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniw (dotacja w kwocie 8.029z do zwrotu do budetu pastwa) 85421 Modzieowe orodki socjoterapii 85495 Pozostaa dziaalno 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Nie przekazano rodkw na modernizacj rowu U-1 z powodu nieprzedstawienia faktur 90003 Oczyszczanie miast Nie przedstawiono faktur za zadania zrealizowane w miesicu grudniu, 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 90015 Owietlenie ulic Inwestycja w kontynuacji w 2010 roku. 90095 Pozostaa dziaalno 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 92114 Pozostae instytucje kultury 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 92695 Pozostaa dziaalno cznie w roku 2009 nie wykorzystano planowanych rodkw w kwocie 20.571,81z 102.375,47z 18.284,58z 5.468.351,02z. 69.075,00z 6.795,47z 140.888,50z 101.996,02z 283.455,53z 552.566,63z 693.245,81z 20.409,14z 2.500,00z 20.293,31z 17.222,29z 6,53z

Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 roku stan rodkw na pocztek roku 2009 Wpywy ogem w tym: wpywy przekazane przez zarzd wojewdztwa z tytuu opat, inne opaty 5.933,11z 4.558,56z 116.418,00z 10.491,67z

. Wydatki ogem w tym: nagrody i udzia w konkursie ekologicznym program usuwania azbestu odsetki przekazane na dochody Stan rodkw obrotowych na koniec 31.12.2009r. 1.147,50z 6.108,96z 16,43z 119.636,78z 7.272,89z

.. Uzupenieniem do sprawozdania opisowego z przebiegu wykonania budetu miasta za 2009 roku w suplemencie s zaczone sprawozdania opisowe Miejskiej Biblioteki, Miejskiego Orodka Kultury oraz Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakadu Lecznictwa Otwartego w Piastowie. Sprawozdania finansowe w/w jednostek przedstawiaj przychody i koszty. Wydatki majtkowe wystpiy w Bibliotece Miejskiej i Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakadzie Lecznictwa Otwartego w Piastowie.

Zacznik nr 1 Dochody budetu miasta Piastowa za 2009 rok


Dzia, rozdzia paragraf 400 40002 600 60016 Wyszczeglnienie Plan dochodw budetowych na 2009r - z - z - z 3 412 230 z 3 412 230 z 3 412 230 z Plan dochodw budetowych po zmianach na 2009 rok 15 758 z 15 758 z 15 758 z 10 557 z - z - z Wykonanie dochodw budetowych za 2009 rok 15 757,75 z 15 757,75 z 15 757,75 z 10 557,27 z - z - z w tym dochody majtkowe - z - z - z - z - z - z % wykonania planu 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

WYTWARZANIE I ZAOPATYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Dostarczanie wody Wpywy z rnych dochodw TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

60095 700 70005

Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Wpywy z usug - z lokali uytkowych Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z rnych dochodw

- z - z 867 400 z 867 400 z 244 000 z - z 207 400 z

10 557 z 10 557 z 1 145 956 z 1 145 956 z 154 000 z - z 243 200 z

10 557,27 z 10 557,27 z 1 235 591,77 z 1 235 591,77 z 152 829,06 z 836,00 z 288 617,09 z

- z - z 726 141,65 z 726 141,65 z - z - z - z

100,00% 100,00% 107,82% 107,82% 99,24%

118,67%

100 000 z

475 796 z

476 165,06 z

476 165,06 z

100,08%

183 000 z 33 000 z 100 000 z - z - z 130 380 z 130 380 z 126 978 z

183 000 z 33 000 z 50 000 z 6 960 z - z 130 380 z 130 380 z 126 978 z

249 976,59 z 60 155,68 z - z 7 012,29 z - z 128 559,00 z 128 559,00 z 126 978,00 z

249 976,59 z - z - z - z - z - z - z - z

136,60% 182,29%

750 75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami (5%)

98,60% 98,60% 100,00%

3 402 z

3 402 z

1 581,00 z

- z

46,47%

750 75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin Wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych opat Wpywy z rnych dochodw

5 000 z 5 000 z - z 5 000 z - z - z 3 864 z

10 000 z 5 000 z - z - z 5 000 z 5 000 z 5 000 z 26 708 z

15 600,95 z 10 600,95 z 714,00 z 114,50 z 9 772,45 z 5 000 z 5 000,00 z 26 481,00 z

- z - z - z - z - z - z - z

156,01% 212,02%

195,45% 100,00% 100,00% 99,15%

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

751

URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej,

75101

3 864 z

3 864 z

3 772,00 z

- z

97,62%

kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 754 75412 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych 75414 Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 75 495 756 Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75615 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75616 Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Zalegoci z podatkw zniesionych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych 3 864 z 3 864 z 3 772,00 z - z 97,62%

- z - z

22 844 z 22 844 z

22 709 z 22 709,00 z

- z - z

99,41% 99,41%

400 z - z - z

13 700 z 13 300 z 9 500 z

13 700,38 z 13 300 z 9 500,00 z

3 800,00 z 3 800 z - z

100,00% 100,00% 100,00%

- z

3 800 z

3 800,00 z

3 800,00 z

100,00%

400 z 400 z

400 z 400 z

400,00 z 400,00 z

- z - z

100,00% 100,00%

- z - z 37 454 751 z

- z - z 37 460 256 z

0,38 z 0,38 z 34 585 049,50 z

- z - z - z 92,32%

75601

125 000 z 125 000 z - z 4 013 563 z

125 000,00 z 125 000 z - z 3 894 724 z

95 709,02 z 89 580,24 z 6 128,78 z 3 445 373,16 z

- z - z - z - z

76,57% 71,66%

88,46%

3 950 063 z 23 500 z 40 000 z - z - z 4 139 225 z

3 812 724 z 23 500 z 40 000 z - z 18 500 z 4 176 089 z

3 359 220,66 z 29 542,37 z 22 346,50 z 79,20 z 34 184,43 z 4 126 655,73 z

- z - z - z - z - z - z

88,11% 125,71% 55,87% 184,78% 98,82%

1 831 025 z 12 400 z 155 100 z 289 400 z 350 300 z 1 499 000 z - z 2 000 z - z 500 000 z 100 000 z 380 000 z 20 000 z

1 831 025 z 12 400 z 155 100 z 289 400 z 350 300 z 1 499 000 z 4 500 z 2 000 z 32 364 z 776 134 z 100 000 z 410 612 z 265 522 z

2 099 355,17 z 14 108,38 z 169 966,53 z 307 650,38 z 430 860,00 z 1 031 053,35 z 6 535,59 z 4 345,20 z 62 781,13 z 837 117,99 z 64 930,50 z 410 629,76 z 361 186,24 z

- z - z - z - z - z - z - z - z - z - z - z - z - z

114,65% 113,78% 109,59% 106,31% 123,00% 68,78% 145,24% 217,26% 193,98% 107,86% 64,93% 100,00% 136,03%

- z - z 28 676 963 z 28 026 963 z 650 000 z

- z - z 28 488 309 z 27 838 309 z 650 000 z

96,80 z 274,69 z 26 080 193,60 z 25 475 796,00 z 604 397,60 z

- z - z - z - z - z 91,55% 91,51% 92,98%

758 75801

RZNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostae odsetki

11 170 382 z 10 910 382 z 10 910 382 z 260 000 z 260 000 z 750 000 z - z - z - z 750 000 z 665 000 z 85 000 z

10 646 748 z 10 386 748 z 10 386 748 z 260 000 z 260 000 z 817 654 z 17 717 z 8 917 z 8 800 z 754 760 z 665 000 z 85 000 z

10 658 967,04 z 10 386 748,00 z 10 386 748,00 z 272 219,04 z 272 219,04 z 825 525,41 z 26 867,36 z 8 917,33 z 17 950,03 z 745 780,18 z 676 594,50 z 60 951,86 z

- z - z - z - z - z - z - z - z - z - z - z - z

100,11% 100,00% 100,00% 104,70% 104,70% 100,96% 151,65% 100,00% 203,98% 98,81% 101,74% 71,71%

75814 801 80101

80104

Przedszkola Wpywy z usug - tytuu opat za przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostae odsetki

- z - z - z

4 760 z 38 356,00 z - z

8 233,82 z 44 203,16 z 2 461,15 z - z - z

172,98% 115,24%

80110

Gimnazja Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Grzywny i kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostae odsetki

33 966 z 4 390 z 568 z - z - z - z 568 z 6 253 z 3 180 z

33 965,82 z 7 776,19 z 1 097,67 z 1 097,67 z 7 577,04 z 3 185,00 z - z - z - z

100,00% 177,13% 193,25% 193,25% 121,17% 100,16%

80114 80120

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Pozostae odsetki Licea oglnoksztacce Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin Pozostae odsetki

- z - z - z - z - z - z - z

1 678 z 1 395 z 975 z - z - z 975 z 975 z

1 678,00 z 2 714,04 z 1 152,57 z 177,57 z 177,57 z 975,00 z 975,00 z - z - z - z - z - z

100,00% 194,55% 118,21%

851 85154 85195

OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziaanie alkoholizmowi Pozostae odsetki Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

100,00% 100,00%

852 85212

POMOC SPOECZNA- DOTACJE CELOWE NA MOPS wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

3 671 900 z 2 900 000 z

3 701 969 z 2 823 711 z

3 716 737,61 z 2 835 632,23 z

- z - z

100,40% 100,42%

2 900 000 z

2 810 000 z

2 809 009,18 z

- z

99,96%

2360

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

- z

13 711 z

26 623,05 z

- z

194,17%

85213

47 400 z

50 641 z

50 311,52 z

- z

99,35%

47 400 z

36 116 z

35 787,60 z

- z

99,09%

- z 437 500 z - z 375 000 z

14 525 z 472 450 z 1 950 z 231 600 z

14 523,92 z 473 801,04 z 3 600,00 z 231 600,00 z

- z

99,99% 100,29%

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

- z - z 100,00%

62 500 z 165 000 z

238 900 z 181 867 z

238 601,04 z 182 517,75 z

- z - z

99,87% 100,36%

85 219

Orodki pomocy spoecznej

Pozostae odsetki Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug opiekuczych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 85 295 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 854 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin 85421 900 90001 921 92109 Modzieowe orodki socjoterapii Pozostae odsetki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z rnych dochodw KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 926 92601 92695 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalnoci Wpywy z usug Dotacje otrzymane z funduszu celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Razem

- z 165 000 z 47 000 z 32 000 z 15 000 z

- z 181 867 z 58 300 z 32 000 z 26 300 z

809,28 z 181 708,47 z 59 481,60 z 34 141,60 z 25 340,00 z - z - z - z - z 99,91% 102,03% 106,69% 96,35%

75 000 z 75 000 z - z - z - z - z - z - z - z - z 7 713 684 z 7 713 684 z 7 713 684 z

115 000 z 115 000 z 34 522 z 34 522 z 34 522 z - z - z - z - z - z - z - z - z

114 993,47 z 114 993,47 z 26 576,71 z 26 493,00 z 26 493,00 z 83,71 z 83,71 z 0,39 z 0,39 z 0,39 z - z - z - z

- z - z - z - z - z - z - z - z - z - z - z - z - z

99,99% 99,99% 76,98% 76,74% 76,74%

61 000 z - z - z 20 000 z 20 000 z 41 000 z

81 862 z 20 862 z 20 862 z 61 000 z 26 000 z 35 000 z

89 867,85 z 20 862,00 z 20 862,00 z 69 005,85 z 34 005,85 z 35 000,00 z

- z

109,78% 100,00% 100,00%

- z - z - z

113,12% 130,79% 100,00%

65 240 991 z

54 097 045 z

51 350 125,20 z

729 941,65 z

94,92%

Zacznik nr 2 Wydatki budetu miasta Piastowa za 2009 rok


Dzia Rozdzia 010 01030 2850 400 40002 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4390 6050 40095 4300 600 60004 2310 Paragraf Nazwa Plan wydatkw Plan wydatkw Wykonanie % na 2009 rok po zmianach wydatkw miasta wykonania na 2009 rok za 2009 rok planu 600 z 600 z 600 z 2 395 058 z 2 335 058 z 250 z 50 z 1 000 z 35 000 z 2 500 z 20 000 z 85 900 z 800 z 2 189 558 z 60 000 z 60 000 z 11 007 388 z 1 300 000 z 1 300 000 z 600 z 600 z 600 z 2 130 661 z 2 100 661 z 250 z 50 z 1 000 z 20 210 z 3 090 z 93 734 z 26 366 z 800 z 1 955 161 z 30 000 z 30 000 z 7 029 172 z 1 300 000 z 1 300 000 z 362,95 z 362,95 z 362,95 z 2 106 132,13 z 2 076 852,13 z - z - z 560,00 z 7 852,36 z 1 553,75 z 85 629,00 z 26 099,08 z - z 1 955 157,94 z 29 280 z 29 280,00 z 6 198 806,01 z 1 240 253,22 z 1 240 253,22 z 100,00% 97,60% 97,60% 88,19% 95,40% 95,40% 56,00% 38,85% 50,28% 91,35% 98,99% 60,49% 60,49% 60,49% 98,85% 98,87%

ROLNICTWO I OWIECTWO Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych z wpyww z podatku rolnego WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W WOD Dostarczanie wody Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Drogi publiczne gminne 4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne

60016

9 614 388 z 1 500 z

5 637 472 z 2 200 z

4 908 166,79 z 1 630,80 z

87,06% 74,13%

4120 4170 4210 4270 4300 4430 4590 4600 6050 6058 6059 60095 4210 4300 700 70001 2650 70005 4300 4520 4530 4590 4610 6050 70095 4590 4610 710 71004 4110 4120 4170 4300 4390 4590 71014 4300 4390 750 75011 4010 4040 4110 4120 75022 3030 4170 4210 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4700 4740 4750 75023 3020 4010 4040 4110

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Podatek od towarw i usug (VAT) Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast) Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Urzdy gmin (miast) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne

100 z 13 400 z 62 000 z 870 000 z 743 000 z 11 800 z 8 200 z 3 890 000 z 602 158 z 3 412 230 z 93 000 z 10 000 z 83 000 z 2 494 000 z 660 000 z 660 000 z 1 824 000 z 50 000 z 14 000 z 150 000 z 1 000 000 z 10 000 z 600 000 z 10 000 z 10 000 z - z 385 000 z 285 000 z 4 000 z 600 z 25 400 z 252 000 z 3 000 z - z 100 000 z 97 000 z 3 000 z 6 975 663 z 126 978 z 101 998 z 8 100 z 14 100 z 2 780 z 459 500 z 295 180 z 13 000 z 39 020 z 80 500 z 3 000 z 4 500 z 2 300 z 500 z 2 500 z 17 000 z 1 000 z 1 000 z 6 301 140 z 2 000 z 3 005 558 z 173 794 z 520 100 z

100 z 18 700 z 43 100 z 1 366 300 z 259 900 z 1 000 z 11 800 z 8 200 z 3 926 172 z - z - z 91 700 z 8 700 z 83 000 z 2 494 000 z 660 000 z 660 000 z 1 824 000 z 50 000 z 14 000 z 150 000 z 1 000 000 z 10 000 z 600 000 z 10 000 z 9 200 z 800 z 385 000 z 285 000 z 4 000 z 600 z 60 400 z 216 000 z 3 000 z 1 000 z 100 000 z 100 000 z - z 6 461 463 z 126 978 z 101 998 z 8 100 z 14 100 z 2 780 z 467 500 z 295 180 z 15 000 z 43 020 z 94 500 z 3 000 z 4 500 z 2 300 z 500 z 2 500 z 5 000 z 1 000 z 1 000 z 5 781 940 z 2 500 z 2 986 386 z 182 819 z 520 100 z

44,10 z 16 233,35 z 35 851,17 z 905 215,38 z 109 770,48 z 12,00 z 7 608,12 z 8 197,35 z 3 823 604,04 z - z - z 50 386,00 z 3 904,00 z 46 482,00 z 1 836 195,03 z 660 000,00 z 660 000,00 z 1 176 195,03 z 45 358,73 z 11 929,44 z 2 164,08 z 798 026,78 z 6 716,00 z 312 000,00 z - z - z - z 160 129,65 z 121 043,74 z - z - z 53 243,00 z 67 800,74 z - z - z 39 085,91 z 39 085,91 z - z 5 481 810,30 z 126 978,00 z 101 998,00 z 8 100,00 z 14 100,00 z 2 780,00 z 411 574,31 z 281 439,00 z 12 373,25 z 30 002,69 z 84 448,35 z - z 324,97 z - z - z 2 235,75 z 457,50 z 292,80 z - z 4 869 986,31 z 2 250,00 z 2 836 466,74 z 170 612,12 z 427 998,99 z

44,10% 86,81% 83,18% 66,25% 42,24% 1,20% 64,48% 99,97% 97,39%

54,95% 44,87% 56,00% 73,62% 100,00% 100,00% 64,48% 90,72% 85,21% 1,44% 79,80% 67,16% 52,00%

41,59% 42,47%

88,15% 31,39%

39,09% 39,09% 84,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,04% 95,34% 82,49% 69,74% 89,36% 7,22%

89,43% 9,15% 29,28%

84,23% 90,00% 94,98% 93,32% 82,29%

4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4430 4440 4520 4530 4600 4610 4700 4740 4750 6050 6060 75075 4090 4210 4300 75095 2900 4430 751 75101 4010 4110 4120 75113 3030 4110 4120 4170 4210 754 75404 3000 6170 75412 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4350 4360

Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Podatek od towarw i usug (VAT) Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Honoraria Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wpaty gmin na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz gmin Rne opaty i skadki URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy Wojewdzkie Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Ochotnicze strae poarne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

89 000 z 45 900 z 220 000 z 180 000 z 90 200 z 100 000 z 9 000 z 361 510 z 15 000 z 22 700 z 24 534 z 200 z 200 z - z 30 900 z 14 200 z 44 088 z 12 200 z 57 512 z 500 z 4 590 z 35 454 z 24 200 z 47 800 z 1 000 000 z 170 000 z 60 000 z 2 500 z 27 500 z 30 000 z 28 045 z 20 015 z 8 030 z 3 864 z 3 864 z 3 300 z 478 z 86 z - z - z - z - z - z - z 453 900 z 125 000 z 125 000 z - z 210 000 z 98 000 z 11 000 z 35 000 z 4 000 z 2 000 z 36 000 z 1 000 z 1 500 z

89 000 z 56 100 z 163 000 z 185 000 z 90 200 z 80 000 z 9 000 z 436 510 z 15 000 z 30 200 z 20 534 z 200 z 200 z 20 000 z 35 400 z 14 200 z 54 235 z 12 200 z 27 412 z 500 z 2 990 z 45 454 z 19 200 z 63 600 z 450 000 z 170 000 z 57 000 z 2 500 z 6 000 z 48 500 z 28 045 z 20 015 z 8 030 z 26 708,00 z 3 864,00 z 3 453,20 z 395,44 z 15,36 z 22 844,00 z 10 710,00 z 890,90 z 87,00 z 9 330,00 z 1 826,10 z 462 200 z 120 000 z 80 000 z 40 000 z 217 581 z 123 942 z 11 000 z 23 350 z - z 1 200 z 32 200 z 1 500 z 1 670 z

63 388,92 z 45 914,00 z 134 094,62 z 125 678,49 z 59 967,33 z 20 709,66 z 2 315,00 z 405 589,61 z 3 755,69 z 29 427,16 z 19 270,92 z - z - z 13 999,93 z 33 303,92 z 11 389,76 z 54 235,00 z - z 19 785,79 z - z 480,00 z 44 060,10 z 6 871,17 z 57 419,38 z 232 898,92 z 48 103,09 z 49 998,10 z - z 2 458,20 z 47 539,90 z 23 273,58 z 17 623,58 z 5 650,00 z 26 481,00 z 3 772,00 z 3 361,20 z 395,44 z 15,36 z 22 709,00 z 10 575,00 z 890,90 z 87,00 z 9 330,00 z 1 826,10 z 389 412,34 z 109 920,90 z 69 920,90 z 40 000,00 z 212 737,55 z 123 255,69 z 10 876,25 z 22 884,79 z - z 1 200,00 z 31 285,58 z 1 337,97 z 1 596,96 z

71,22% 81,84% 82,27% 67,93% 66,48% 25,72% 92,92% 25,04% 97,44% 93,85%

70,00% 94,08% 80,21% 100,00% 0,00% 72,18%

16,05% 96,93% 35,79% 90,28% 51,76% 28,30% 87,72% 40,97% 98,02% 82,99% 88,05% 70,36% 99,15% 97,62% 97,34% 100,00% 100,00% 99,41% 98,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,25% 91,60% 87,40% 100,00% 97,77% 99,45% 98,88% 98,01% 100,00% 97,16% 89,20% 95,63%

komrkowej 4370 4410 4430 4700 4740 4750 6060 75414 4170 4210 4300 4700 6060 75421 4210 4300 75495 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4750 757 75702 8070 758 75818 4810 801 80101 2540 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw nie bdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Zarzdzanie kryzysowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jst Odsetki od krajowych poyczek i kredytw RNE ROZLICZENIA Rezerwy oglne i celowe Rezerwy OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji 3 500 z 1 500 z 8 500 z 4 000 z 2 000 z 2 000 z - z 33 900 z 500 z 500 z 9 900 z 4 000 z 19 000 z 35 000 z 15 000 z 20 000 z 50 000 z 1 000 z 200 z 8 000 z 5 000 z 5 000 z - z 30 800 z - z 320 000 z 320 000 z 320 000 z 393 500 z 393 500 z 393 500 z 25 127 757 z 11 348 426 z 164 057 z 13 000 z 32 800 z 5 354 000 z 394 000 z 969 000 z 141 000 z 6 000 z 58 000 z 6 500 z 370 000 z 57 200 z 7 000 z 108 200 z 3 400 z 5 400 z 16 900 z 1 900 z 2 800 z 350 400 z 2 000 z 900 z 8 000 z 1 480 z - z 11 777 z 2 200 z 500 z 2 000 z 4 762 z 39 619 z 100 z 150 z 9 830 z 1 320 z 28 219 z 35 000 z 15 000 z 20 000 z 50 000 z 1 000 z 200 z 8 000 z 3 841 z 5 000 z 15 400 z 15 400 z 1 159 z 120 000 z 120 000 z 120 000 z 104 275 z 104 275 z 104 275 z 23 170 945 z 9 385 539 z 164 057 z 14 000 z 34 875 z 5 312 700 z 393 000 z 869 516 z 131 100 z 4 103 z 116 160 z 61 625 z 433 674 z 87 422 z 8 643 z 114 424 z 3 490 z 7 013 z 12 510 z 1 720 z 2 485 z 379 600 z 1 137 z 2 298 z 11 755 z 1 368,95 z - z 9 955,00 z 2 160,00 z 150,26 z 1 904,60 z 4 761,50 z 38 743,84 z - z 146,50 z 9 829,74 z 915,00 z 27 852,60 z - z - z - z 28 010,05 z - z - z 1 100,00 z - z 622,88 z 15 337,12 z 9 791,05 z 1 159,00 z 93 443,99 z 93 443,99 z 93 443,99 z - z - z - z 22 696 338,35 z 9 225 928,06 z 160 411,14 z 13 900,00 z 34 870,00 z 5 306 141,45 z 392 395,37 z 843 655,29 z 130 606,84 z 3 733,54 z 115 852,65 z 61 593,45 z 428 853,49 z 87 387,09 z 8 538,00 z 113 989,17 z 3 464,93 z 7 002,76 z 12 031,79 z 1 563,88 z 2 476,00 z 379 600,00 z 1 137,00 z 2 264,24 z 11 729,80 z 97,95% 98,30% 97,78% 99,29% 99,99% 99,88% 99,85% 97,03% 99,62% 91,00% 99,74% 99,95% 98,89% 99,96% 98,79% 99,62% 99,28% 99,85% 96,18% 90,92% 99,64% 100,00% 100,00% 98,53% 99,79% 12,46% 99,59% 63,58% 100,00% 77,87% 77,87% 77,87% 13,75% 56,02% 97,67% 100,00% 69,32% 98,70% 84,53% 98,18% 30,05% 95,23% 99,99% 97,79% 92,50%

6050 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4440 80104 2310

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Przedszkola specjalne Zakup usug pozostaych Gimnazja Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenie osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

3 275 969 z 205 200 z 500 z 150 800 z 8 200 z 27 900 z 4 100 z 13 700 z 4 590 000 z 360 000 z

1 218 232 z 222 100 z 500 z 164 800 z 8 200 z 27 900 z 4 100 z 16 600 z 4 841 585 z 360 000 z

1 102 730,18 z 214 097,98 z 300,00 z 159 860,55 z 8 023,36 z 25 502,47 z 3 811,60 z 16 600,00 z 4 652 924,82 z 312 283,38 z

90,52% 96,40% 60,00% 97,00% 97,85% 91,41% 92,97% 100,00% 96,10% 86,75%

2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4309 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6050 6060 80105 4300 80110 2540 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700

400 000 z 4 000 z 2 260 000 z 168 000 z 406 000 z 62 000 z 13 600 z 170 100 z 44 500 z 237 000 z 127 200 z 7 500 z 160 000 z - z 3 900 z 13 500 z 6 400 z 3 100 z 130 000 z 2 800 z 2 400 z 8 000 z - z - z 5 000 z 5 000 z 6 099 831 z 43 831 z 8 800 z 24 000 z 3 654 000 z 279 000 z 667 000 z 93 000 z 6 600 z 68 200 z 8 000 z 301 000 z 120 000 z 3 700 z 53 000 z 1 200 z 5 000 z 11 300 z 300 z 1 600 z 238 000 z 1 000 z

476 560 z 6 500 z 2 346 000 z 161 500 z 391 600 z 61 880 z 24 100 z 206 874 z 61 340 z 249 400 z 119 460 z 6 470 z 106 350 z 3 125 z 2 650 z 12 250 z 4 780 z 2 445 z 158 400 z 1 600 z 1 400 z 11 730 z 50 000 z 15 171 z - z - z 6 085 823 z 43 831 z 6 000 z 27 490 z 3 658 550 z 277 250 z 587 000 z 93 600 z 5 963 z 87 427 z 7 000 z 342 600 z 119 651 z 4 600 z 69 214 z 1 700 z 4 400 z 8 710 z 300 z 1 496 z 257 100 z 486 z

461 776,00 z 6 500,00 z 2 345 433,46 z 159 941,12 z 359 946,64 z 54 801,40 z 21 893,50 z 202 442,46 z 60 492,31 z 237 143,04 z 115 026,37 z 5 872,06 z 103 355,48 z 3 125,00 z 2 111,94 z 9 731,00 z 4 455,56 z 2 445,00 z 158 400,00 z 396,65 z 1 019,91 z 9 298,48 z - z 15 034,06 z - z - z 6 058 335,47 z 39 806,38 z 6 000,00 z 27 490,00 z 3 652 291,56 z 276 539,80 z 577 339,59 z 88 791,04 z 5 800,56 z 87 188,32 z 6 974,25 z 342 451,64 z 119 648,11 z 4 069,00 z 69 024,29 z 1 536,98 z 4 223,89 z 8 587,83 z 259,66 z 1 458,00 z 257 100,00 z 486,00 z

96,90% 100,00% 99,98% 99,03% 91,92% 88,56% 90,84% 97,86% 98,62% 95,09% 96,29% 90,76% 97,18% 100,00% 79,70% 79,44% 93,21% 100,00% 100,00% 24,79% 72,85% 79,27%

99,10%

99,55% 90,82% 100,00% 100,00% 99,83% 99,74% 98,35% 94,86% 97,28% 99,73% 99,63% 99,96% 100,00% 88,46% 99,73% 90,41% 96,00% 98,60% 86,55% 97,46% 100,00% 100,00%

4740 4750 6050 6060 80113 4300 80114 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4440 4700 4740 4750 6060 80120 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 80146 3250 4010 4110 4120 4170 4210 4410 4700 80195 4300

Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dowoenie uczniw do szk Zakup usug pozostaych Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Licea oglnoksztacce Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Stypendia dla uczniw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Stypendia rne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Zakup usug pozostaych

1 300 z 10 000 z 500 000 z - z 235 000 z 235 000 z 701 800 z 476 000 z 36 000 z 79 000 z 13 000 z 1 000 z 20 000 z 17 000 z 1 100 z 800 z 26 000 z 2 100 z 4 000 z 1 500 z 9 800 z 1 500 z 3 000 z 10 000 z - z 1 421 000 z 2 500 z 3 600 z 951 000 z 72 000 z 173 000 z 26 000 z 8 000 z 15 100 z 3 000 z 30 000 z 52 000 z 500 z 16 000 z 1 350 z 3 000 z 300 z 700 z 58 800 z 500 z 650 z 3 000 z 99 300 z 27 700 z 21 000 z 3 100 z 600 z - z 5 350 z 600 z 40 950 z 422 200 z 388 200 z

1 200 z 9 003 z 441 792 z 29 460 z 235 000 z 235 000 z 708 000 z 476 000 z 36 000 z 75 000 z 9 470 z 1 560 z 21 120 z 18 500 z - z 1 910 z 28 000 z 3 800 z 4 600 z 1 650 z 11 000 z 3 410 z 2 100 z 4 000 z 9 880 z 1 441 458 z 2 800 z 3 600 z 952 678 z 70 600 z 153 000 z 23 850 z 3 000 z 22 380 z 3 775 z 56 500 z 52 000 z 650 z 21 700 z 1 350 z 3 600 z 590 z 410 z 61 100 z 925 z 650 z 6 300 z 99 300 z 16 366 z 21 000 z 3 100 z 600 z 200 z 6 800 z 750 z 50 484 z 152 140 z 118 140 z

1 198,82 z 8 837,06 z 441 791,65 z 29 441,04 z 234 038,22 z 234 038,22 z 695 307,56 z 464 936,45 z 35 923,00 z 74 641,53 z 9 407,24 z 1 558,00 z 21 060,53 z 18 393,38 z - z 1 905,00 z 27 817,88 z 3 483,08 z 4 470,87 z 1 599,74 z 11 000,00 z 3 409,00 z 2 090,06 z 3 891,80 z 9 720,00 z 1 380 283,99 z 2 800,00 z 3 600,00 z 907 884,31 z 70 505,95 z 142 285,49 z 21 481,60 z 2 676,77 z 22 320,71 z 3 741,16 z 54 368,81 z 51 998,84 z 565,00 z 21 688,13 z 1 327,38 z 3 362,21 z 311,78 z 408,00 z 61 100,00 z 925,00 z 640,13 z 6 292,72 z 88 622,25 z 13 695,00 z 17 193,40 z 2 867,87 z 461,34 z 198,00 z 6 434,34 z 310,10 z 47 462,20 z 146 800,00 z 112 800,00 z

99,90% 98,16% 100,00% 99,94% 99,59% 99,59% 98,21% 97,68% 99,79% 99,52% 99,34% 99,87% 99,72% 99,42% 99,74% 99,35% 91,66% 97,19% 96,95% 100,00% 99,97% 99,53% 97,30% 98,38% 95,76% 100,00% 100,00% 95,30% 99,87% 93,00% 90,07% 89,23% 99,74% 99,10% 96,23% 100,00% 86,92% 99,95% 98,32% 93,39% 52,84% 99,51% 100,00% 100,00% 98,48% 99,88% 89,25% 83,68% 81,87% 92,51% 76,89% 99,00% 94,62% 41,35% 94,01% 96,49% 95,48%

4440 851 85121 4270 6220

Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usug remontowych Dotacje celowe otrzymane z budetu na finansowanie i dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Zwalczanie narkomanii Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Przeciwdziaanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

34 000 z 340 000 z 150 000 z 150 000 z - z

34 000 z 368 359 z 150 000 z - z 150 000 z

34 000,00 z 349 779,56 z 150 000 z - z 150 000,00 z

100,00% 94,96% 100,00% 100,00%

85153 4110 4120 4170 4300 85154 2820 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4410 4610 4700 4740 4750 85195 4010 4110 4120 4210 4300 852 85212

14 000 z 400 z 100 z 5 500 z 8 000 z 176 000 z 10 000 z 1 100 z 200 z 61 000 z 6 000 z 900 z 94 700 z - z 1 500 z - z 200 z 400 z - z - z - z - z - z - z 6 240 500 z 2 900 000 z

14 200 z - z - z - z 14 200 z 203 184 z 10 000 z 1 100 z 200 z 46 500 z 11 306 z 900 z 125 098 z 1 500 z 1 780 z 4 000 z 400 z 400 z 975 z 720 z 105 z 30 z 60 z 60 z 6 254 908 z 2 810 000 z

13 908,00 z - z - z - z 13 908,00 z 184 896,56 z 10 000,00 z 919,26 z 143,19 z 32 721,40 z 10 327,09 z 627,09 z 125 096,27 z 512,00 z 691,10 z 3 550,00 z 195,20 z 113,96 z 975,00 z 720,00 z 105,00 z 30,00 z 60,00 z 60,00 z 6 250 728,23 z 2 809 009,18 z

97,94%

97,94% 91,00% 100,00% 83,57% 71,60% 70,37% 91,34% 69,68% 100,00% 34,13% 38,83% 88,75% 48,80% 28,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,96%

3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440 4740 85213

wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

2 775 300 z 45 733 z 2 361 z 48 662 z 1 192 z 800 z 3 000 z 19 885 z 602 z 2 465 z 47 400 z

2 686 372 z 47 993 z 1 697 z 49 612 z 1 218 z - z 2 294 z 19 814 z 1 000 z - z 50 641 z

2 685 415,50 z 47 972,50 z 1 696,15 z 49 611,56 z 1 216,93 z - z 2 293,54 z 19 803,00 z 1 000 z - z 50 311,52 z

99,96% 99,96% 99,95% 100,00% 99,91% 99,98% 99,94% 100,00%

99,35%

4130 85214 3110 4330 85215 3110 85219 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Zakup usug przez jednostki samorzdu terytorialnego od innych jednostek samorzdu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe wiadczenia spoeczne Orodki pomocy spoecznej Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii

47 400 z 1 287 500 z 1 037 500 z 250 000 z 400 000 z 400 000 z 1 165 200 z 795 000 z 48 000 z 136 500 z 24 000 z 25 000 z 15 000 z 5 000 z

50 641 z 1 406 974 z 1 196 974 z 210 000 z 293 526 z 293 526 z 1 182 067 z 811 867 z 42 610 z 134 712 z 20 948 z 25 000 z 25 442 z 10 397 z

50 311,52 z 1 406 357,47 z 1 196 675,04 z 209 682,43 z 293 525,12 z 293 525,12 z 1 180 808,03 z 811 708,47 z 42 608,09 z 134 554,48 z 20 922,26 z 25 000,00 z 25 442,00 z 10 390,61 z

99,35% 99,96% 99,98% 99,85% 100,00% 100,00% 99,89% 99,98% 100,00% 99,88% 99,88% 100,00% 100,00% 99,94%

4270 4300 4350 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 6060 85228 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440 85295 4220 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4440 85412 2820 85415 3260 4210 85421 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 6060 85495 2820 900 90001 4110

Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostaa dziaalno Zakup rodkw ywnoci EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc materialna dla uczniw Inne formy pomocy dla uczniw Zakup materiaw i wyposaenia Modzieowe orodki socjoterapii Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw o licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Skadki na ubezpieczenie spoeczne

3 000 z 51 000 z 1 500 z 8 200 z 2 000 z 2 000 z 23 000 z 12 000 z 1 000 z 3 000 z 10 000 z 365 400 z 141 700 z 10 000 z 39 600 z 6 200 z 136 000 z 7 000 z 18 000 z 6 900 z 75 000 z 75 000 z 751 400 z 446 400 z 900 z 332 700 z 22 300 z 60 900 z 9 100 z 20 500 z 30 000 z 30 000 z 25 000 z 25 000 z - z 190 000 z 101 430 z 7 450 z 20 000 z 3 050 z 12 000 z 8 000 z 15 000 z 9 000 z 2 000 z 6 370 z 1 700 z 300 z 2 800 z 300 z 400 z 200 z - z 60 000 z 60 000 z 8 281 292 z 2 903 292 z 1 500 z

7 603 z 51 000 z 2 020 z 6 058 z 2 500 z 1 000 z 18 751 z 8 409 z 500 z 3 250 z 10 000 z 396 700 z 141 700 z 9 315 z 42 157 z 5 404 z 185 888 z 6 739 z - z 5 497 z 115 000 z 115 000 z 862 005 z 495 600 z 900 z 370 700 z 23 100 z 60 100 z 9 100 z 31 700 z 30 000 z 30 000 z 59 522 z 25 000 z 34 522 z 217 383 z 101 430 z 7 450 z 22 200 z 3 050 z 13 100 z 17 700 z 16 306 z 9 000 z 6 000 z 13 437 z 1 400 z - z 2 800 z - z 10 z - z 3 500 z 59 500 z 59 500 z 6 855 317 z 1 635 557 z 1 500 z

7 586,00 z 50 671,63 z 2 014,21 z 6 057,06 z 2 404,97 z 846,00 z 18 751,00 z 8 409,00 z 491,46 z 3 248,19 z 9 702,60 z 395 723,44 z 141 700,00 z 9 314,87 z 42 156,22 z 5 403,51 z 184 928,00 z 6 723,84 z - z 5 497,00 z 114 993,47 z 114 993,47 z 801 580,26 z 475 306,69 z 700,00 z 360 644,18 z 22 914,65 z 51 774,76 z 7 573,10 z 31 700,00 z 30 000,00 z 30 000,00 z 42 299,71 z 8 909,82 z 33 389,89 z 196 973,86 z 90 749,00 z 7 323,94 z 22 181,91 z 2 381,13 z 12 811,61 z 17 125,97 z 15 506,73 z 8 386,33 z 3 922,30 z 9 448,00 z 1 211,68 z - z 2 500,00 z - z 8,89 z - z 3 416,37 z 57 000,00 z 57 000,00 z 5 083 164,51 z 942 311,19 z 1 472,37 z

99,78% 99,36% 99,71% 99,98% 96,20% 84,60% 100,00% 100,00% 98,29% 99,94% 97,03% 99,75% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,48% 99,78% 100,00% 99,99% 99,99% 92,99% 95,91% 77,78% 97,29% 99,20% 86,15% 83,22% 100,00% 100,00% 100,00% 71,07% 35,64% 96,72% 90,61% 89,47% 98,31% 99,92% 78,07% 97,80% 96,76% 95,10% 93,18% 65,37% 70,31% 86,55%

89,29% 0,00% 88,90%

97,61% 95,80% 95,80% 74,15% 57,61% 98,16%

4120 4170 4270 4300 4520 6050 90003 4110 4120 4170 4210 4300 90004 4110 4120 4170 4210 4300 6050 90015 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 6050 90095 2820 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4430 6050 921 92109 2480 4300 6058 6059 92116 2480 6220

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Oczyszczanie miast i wsi Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owietlenie ulic, placw i drg Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych Pozostae instytucje kultury Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe

500 z 13 000 z - z 515 000 z 5 000 z 2 368 292 z 1 737 000 z 1 500 z 300 z 7 200 z 30 000 z 1 698 000 z 1 430 000 z 1 700 z 300 z 13 000 z 20 000 z 545 000 z 850 000 z 916 000 z 1 600 z 400 z 9 000 z 7 000 z 600 000 z 140 000 z 18 000 z 140 000 z 1 295 000 z 26 000 z 700 z 300 z 9 000 z 50 000 z 2 500 z 122 500 z 79 000 z 5 000 z 1 000 000 z 11 126 758 z 10 500 458 z 736 700 z 69 075 z 1 980 999 z 7 713 684 z 451 300 z 451 300 z - z

500 z 13 000 z 151 700 z 338 300 z 5 000 z 1 125 557 z 1 737 000 z 1 500 z 300 z 7 200 z 81 050 z 1 646 950 z 576 260 z 14 z - z 600 z - z 505 386 z 70 260 z 1 277 000 z - z - z - z 7 000 z 600 000 z 208 500 z 89 500 z 372 000 z 1 629 500 z 26 000 z 100 z 300 z 2 800 z 28 400 z 2 140 z 92 500 z 137 000 z 5 760 z 1 334 500 z 1 428 075 z 805 775 z 736 700 z 69 075 z - z - z 451 300,00 z 446 204,99 z 5 095,01 z

- z 10 875,39 z 132 863,63 z 66 870,00 z - z 730 229,80 z 1 184 433,37 z 526,44 z 44,10 z 6 602,42 z 25 355,57 z 1 151 904,84 z 474 263,98 z 13,50 z - z 596,00 z - z 463 894,48 z 9 760,00 z 993 544,47 z - z - z - z - z 579 454,67 z 183 244,01 z 39 759,09 z 191 086,70 z 1 488 611,50 z 13 000,00 z - z - z 2 056,00 z 4 475,36 z 49,45 z 33 157,91 z 118 070,94 z 4 611,80 z 1 313 190,04 z 1 352 204,53 z 736 700,00 z 736 700,00 z - z - z - z 451 300,00 z 446 204,99 z 5 095,01 z 100,00% 100,00% 100,00% 73,43% 15,76% 2,31% 35,85% 86,18% 80,07% 98,40% 94,69% 91,43% 100,00% 96,58% 87,89% 44,42% 51,37% 91,35% 50,00% 91,79% 13,89% 77,80% 99,33% 64,88% 68,19% 35,10% 14,70% 91,70% 31,28% 69,94% 82,30% 96,43% 83,66% 87,58% 19,77%

92114 4300 92195 2820 926 92601 4210 4260 4300 6050 92605 2820 4170

105 000 z 105 000 z 70 000 z 70 000 z 1 215 500 z 400 000 z 80 000 z 11 000 z 9 000 z 300 000 z 678 000 z 495 000 z - z

105 000 z 105 000 z 66 000 z 66 000 z 1 151 620 z 337 170 z 68 000 z 21 000 z 11 000 z 237 170 z 676 950 z 499 500 z 10 700 z

98 204,53 z 98 204,53 z 66 000 z 66 000,00 z 1 010 388,14 z 316 598,19 z 60 988,62 z 20 093,35 z 878,40 z 234 637,82 z 574 574,53 z 499 500,00 z 9 702,00 z

93,53% 93,53% 100,00% 100,00% 87,74% 93,90% 89,69% 95,68% 7,99% 98,93% 84,88% 100,00% 90,67%

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe

4210 4260 4300 92695 4170 4300

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Razem

91 500 z 12 600 z 78 900 z 137 500 z 3 000 z 134 500 z 77 512 180 z

70 069 z 25 600 z 71 081 z 137 500 z 3 000 z 134 500 z 59 305 308 z

30 336,27 z 24 655,57 z 10 380,69 z 119 215,42 z 3 000,00 z 116 215,42 z 53 836 956,98 z

43,29% 96,31% 14,60% 86,70% 100,00% 86,41% 90,78%

Zacznik nr 3 Wydatki inwestycyjne w budecie miasta Piastowa za 2009 rok


Klasyfikacja Wyszczeglnienie Planowane wydatki inwestycyjne na 2009 rok 5 2 284 097 300 000 324 036 Plan wydatkw po zmianach na 2009 rok 6 1 955 161 201 508 162 018 Wydatki inwestycyjne za 2009 rok 8 1 955 157,94 z 201 507,94 z 162 017,84 z % wykonania planu 9 100,00% 100,00% 100,00%

3 400 40002 400 40002 400 40002

4 Budowa wodocigw w ulicach Budowa przewodu wodocigowego w ul. J. Hallera od ul. St. Kostki do ul. Toruskiej (wykonanie) Budowa przewodu wodocigowego w ul. C. Godebskiego od A. Struga do ul. K. Ujejskiego (dokumentacja i wykonanie) Budowa przewodu wodocigowego w ul. J. Sukowskiego od ul. Piasta do ul. bikowskiej (dokumentacja i wykonanie) Budowa przewodu wodocigowego w ul. T. Kociuszki od ul. J. Pisudskiego do ul. J. Sukowskiego (dokumentacja i wykonanie) Budowa przewodu wodocigowego w ul. Z. Krasiskiego i ul. A. Asnyka od ul. B. Lemiana do ul. J. Sowackiego i w ul. B. Lemiana (dokumentacja i wykonanie) Budowa przewodu wodocigowego w ul S. eromskiego (dokumentacja) Budowa przewodu wodocigowego w ul. A. Mickiewicza (dokumentacja) Budowa przewodu wodocigowego w ul. I. J. Matejki od ul. J. Chemoskiego do ul. J. Malczewskiego (dokumentacja) Budowa przewodu wodocigowego w ul. J. Kraszewskiego (dokumentacja i wykonanie) Budowa przewodu wodocigowego w ul. E. Soskiego, w ul. M. Konopnickiej i w ul. J. Kasprowicza od ul. S. Wyspiaskiego do ul. Pokoju (dokumentacja i wykonanie) Budowa przewodu wodocigowego w ul. M. Skodowskiej od ul. H. Wieniawskiego do ul. Bohaterw Wolnoci (dokumentacja i wykonanie) Budowa studni gbinowej na terenie OSP Piastw Drogi publiczne gminne Budowa nawierzchni w ul. A. Asnyka od ul. B. Lemiana do ul. J. Sowackiego (dokumentacja i wykonanie) Rozbudowa systemu drg na terenie Miasta Piastowa poprzez modernizacj cigu ulic: 11 Listopada - K. Ujejskiego - H. Sienkiewicza - jako element poprawy ukadu funkcjonalno przestrzennego Powiatu Pruszkowskiego Budowa nawierzchni w ul. G. Daniowskiego (dokumentacja) Budowa nawierzchni w Al. Krakowskiej do ul. Boskiej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Boskiej do rowu Konotopa (dokumentacja i wykonanie) Przebudowa nawierzchni w ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. W. Reymonta do granic miasta (dokumentacja)

400 40002

227 522

227 522

227 521,01 z

100,00%

400 40002

42 036

42 036

42 035,50 z

100,00%

400 40002

150 000

359 143

359 142,33 z

100,00%

400 40002 400 40002 400 40002

100 000 100 000 100 000

49 288 50 752 27 328

49 288,00 z 50 752,00 z 27 328,00 z

100,00% 100,00% 100,00%

400 40002 400 40002

288 158 581 829

144 079 581 829

144 078,83 z 581 828,49 z

100,00% 100,00%

400 40002

70 516

35 258

35 258,00 z

100,00%

400 40002 600 60016 600 60016 600 60016

7 904 388 450 000 4 014 388

74 400 3 926 172 51 738 894 188

74 400,00 z 3 823 604,04 z 51 738,00 z 894 179,54 z

100,00% 97,39% 100,00% 100,00%

600 60016 600 60016

200 000 400 000

948 494

- z 948 493,39 z 100,00%

600 60016

100 000

14 600

14 600,00 z

100,00%

600 60016 600 60016

Przebudowa nawierzchni w ul. M. Reja (wykonanie) Budowa nawierzchni w ul. M. Skodowskiej od ul. Bohaterw Wolnoci do ul. H. Wieniawskiego (dokumentacja) Budowa nawierzchni w ul. S. Wyspiaskiego (dokumentacja) Zagospodarowanie terenw wewntrzosiedlowych przy ul. M. Reja i Al. Tysiclecia Nakadki asfaltu w ulicach - Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Bohaterw Wolnoci Modernizacja chodnikw (remonty) - Budowa chodnika w ul. E. Orzeszkowej w Piastowie od ul. J. Popieuszki do ul. J. Kasprowicza Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Oarowskiej wraz z odwodnieniem od ul. Al. Krakowskiej do ul. Ora Biaego Budowa parkingw przy ul. Ks. Skorupki Koncepcja przebudowy ul. J. ukasiskiego z wyczeniem w ul. J. Sowiskiego Zakup gruntw Administracja publiczna Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Piastowa Budowa sieci komputerowej w budynkach Urzdu Miejskiego w tym: zakup sprztu komputerowego Modernizacja budynku przy 11 Listopada 8 na potrzeby Urzdu Instalacja gazowa i monta pieca gazowego w budynku Urzdu przy ul. 11 Listopada 2 Obrona cywilna Stacja obiektowa - radiowy system alarmowania DSO 50 Zakup sprztu technicznego dla OC Zakup drabiny dla OSP Budowa infrastruktury owiatowej w miecie Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 2 Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 4 jako element programu poprawy efektywnoci funkcjonowania obiektw owiatowych na terenie miasta Piastowa Modernizacja instalacji wodocigowej i pomieszcze wza cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 4 Wykonanie dodatkowych pikochwytw przy Szkole Podstawowej Nr 4 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piastowie Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 Opracowanie koncepcji adaptacji budynku przy ul. Bohaterw Wolnoci 23 na potrzeby przedszkola Zakup okapu grawitacyjnego i wentylatora w kuchni Przedszkola Nr 1 Budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 (wykonanie) Zakup szafy chodniczej dla Gimnazjum Nr 1 Zakup maszyny czyszczcej dla Gimnazjum Nr 1 Zakup kotary oddzielajcej sektory w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 Zakup programu komputerowego i kserokopiarki dla ZOPO Pomoc spoeczna Zakup sprztu komputerowego i oprogramowania Edukacyjna opieka wychowawcza Zakup sprztu komputerowego dla wietlicy socjoterapeutycznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

1 640 000 200 000

1 343 429 75 640

1 342 828,48 z 75 640,00 z

99,96% 100,00%

600 60016 600 60016 600 60016 600 60016

200 000 200 000 300 000 200 000

23 790 2 806 300 000 200 000

23 790,00 z 2 806,00 z 273 081,93 z 125 109,70 z

100,00% 100,00% 91,03% 62,55%

600 60016

20 740

20 740,00 z

100,00%

600 60016 600 60016 700 70005 750 750 75023 750 75023 750 75023 750 75023 750 75023 754 75414 754 75414 754 75414 754 75412 801 801 80101 801 80101

600 000 1 170 000 570 000 70 000 600 000 19 000 19 000 3 775 969 800 000 2 455 969

15 494 35 253 600 000 620 000 150 000 100 000 70 000 195 000 105 000 28 219 22 500 5 719 4 762 1 764 535 719 901 303 596

15 494,00 z 35 103,00 z 312 000,00 z 281 002,01 z 91 641,92 z - z 48 103,09 z 79 403,00 z 61 854,00 z 27 852,60 z 22 167,40 z 5 685,20 z 4 761,50 z 1 598 716,93 z 719 900,48 z 303 596,00 z

100,00% 99,57% 52,00% 45,32% 61,09%

68,72% 40,72% 58,91% 98,70% 98,52% 99,41% 99,99% 90,60% 100,00% 100,00%

801 80101 801 80101 801 80101 801 80104 801 80104 801 80104 801 80110 801 80110 801 80110 801 80110 801 80114 852 852 85219 854 854 85421 900

20 000 500 000 19 703 19 703 4 292 574

66 181 13 054 115 500 7 671 50 000 7 500 441 792 3 660 9 800 16 000 9 880 10 000 10 000 3 500 3 500 2 902 317

66 180,19 z 13 053,51 z - z 7 670,14 z - z 7 363,92 z 441 791,65 z 3 660,00 z 9 800,00 z 15 981,04 z 9 720,00 z 9 702,60 z 9 702,60 z 3 416,37 z 3 416,37 z 2 244 266,54 z

100,00% 100,00%

99,99%

98,19% 100,00% 100,00% 100,00% 99,88% 98,38% 97,03% 97,03% 97,61% 97,61% 77,33%

900 90001 900 90001 900 90001 900 90001

Tymczasowa przepompownia ciekw w ul. S. kiewskiego wraz z kanaem tocznym Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. J. Popieuszki (dokumentacja i wykonanie) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej (dokumentacja i wykonanie) Budowa kanalizacji sanitarnej w Al.. Wojska Polskiego midzy ul. J. Dbrowskiego i ul. Torusk (dokumentacja) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregw od ul. Z. Gsickiego i w ul. Przejazdowej (wykonanie) Budowa kanau deszczowego w ulicach: J. Sowackiego, ul. A. Mickiewicza, Z. Krasiskiego Budowa oczyszczalni ciekw deszczowych wraz z kanaem deszczowym w ul. J. Dbrowskiego Przebudowa rowu odwadniajcego U-1 wraz z budow zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Modernizacja skweru przy ul. 11 Listopada Budowa skweru przy ul. E. Orzeszkowej Budowa owietlenia w ul. St. Noakowskiego i ul. Malczewskiego monta nowych lamp Dobudowa owietlenia i monta nowych lamp w ul. Gimnazjalnej, Bez Nazwy- Dworcowa i w ul. Mazowieckiej Przebudowa owietlenia w ul. T. Kociuszki i ul. R. Traugutta wraz z cznikiem pomidzy tymi ulicami oraz pomidzy ul. T. Kociuszki i ul. Bohaterw Wolnoci Oglnodostpna strefa rekreacyjna Miasta Piastowa Plac zabaw przy ul. P. Wysockiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Piastowie, jako element wykorzystania walorw kulturowych w rozwoju turystyki i rekreacji Mazowsza Kultura fizyczna i sport Moje boisko Orlik 2012- przy ul. J. Sowiskiego Budowa budynku Miejskiego Klubu Sportowego Piast

200 000 300 000 300 000 100 000

49 044 69 528 56 474 41 358

49 044,00 z 69 528,00 z 56 474,00 z 41 358,00 z

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

900 90001 900 90001 900 90001 900 90001 900 90004 900 90004 900 90015 900 90015

250 000 300 000 500 000 418 292 350 000 500 000 74 282 -

124 532 28 670 200 000 555 951 60 500 9 760 40 000 12 000

124 531,87 z 28 670,00 z 121 896,00 z 238 727,93 z - z 9 760,00 z 34 282,00 z 10 999,79 z

100,00% 100,00% 60,95% 42,94%

100,00% 85,71% 91,66%

900 90015

320 000

145 804,91 z

45,56%

900 90095 921 921 92109

1 000 000 9 694 683 9 694 683

1 334 500 -

1 313 190,04 z - z - z

98,40%

926 926 92601 926 92601 Razem

178 872 78 872 100 000 29 939 285

237 170 40 000 197 170

234 637,82 z 38 871,69 z 195 766,13 z

98,93% 97,18% 99,29% 87,08%

12 051 836 10 495 118,35 z

Zacznik nr 4 Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych za 2009 rok
Lp. Nazwa jednostki Stan rodkw pieninych na pocztek roku (wykonanie) 3 37 843,89z 81 805,53z 7 911,24z 31 408,36z 21 088,06z 21 641,53z 18 449,10z 16 008,89z 23 568,84z 3 314,03z 263 039,47 z Przychody planowane (dochody) Wykonane dochody w 2009 rok Planowane wydatki ogem Wykonane wydatki w 2009 rok Stan rodkw pieninych na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie) 8 27 570,73 z 65 486,78 z 3 298,75 z 48 585,61 z 29 852,26 z 24 052,27 z 26 143,94 z 29 741,92 z 6 498,06 z 3 290,45 z 264 520,77z

1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

2 Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 4 Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Liceum Oglnoksztacce RAZEM

4 90 000z 145 000z 125 000z 158 000z 133 000z 144 000z 131 000z 167 000z 30 000z 11 100z 1 134 100,00z

5 69 655,36z 104 656,56z 114 642,07z 138 416,48z 122 777,32z 117 909,80z 119 012,59z 165 607,95z 11 172,77z 8 900,34z 972 751,24z

6 90 000z 145 000z 125 000z 158 000z 133 000z 144 000z 131 000z 167 000z 30 000z 11 100z 1 134 100,00z

7 79 928,52z 120 975,31z 119 254,56z 121 239,23z 114 013,12z 115 499,06z 111 317,75z 151 874,92z 28 243,55z 8 923,92z 971 269,94z

Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego

1 828,00z 33 469,69z

Zacznik nr 5 Plan finansowy dochodw na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie za 2009 rok
Dzia, Rozdzia 1 750 75011 2010 paragraf 2 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli 2010 Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 2010 Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno 2010 Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 2010 Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Wyszczeglnienie 3 Plan dochodw Wykonanie dochodw po zmianach na 2009 rok 2009 roku 4 126 978z 126 978z 126 978z 5 126 978,00z 126 978,00z 126 978,00z

751 75101

26 708z 3 864z 3 864z

26 481,00z 3 772,00z 3 772,00z

75113 2010

22 844z 22 844z

22 709,00z 22 709,00z

754 75414

400z 400z 400z

400,00z 400,00z 400,00z

851 85195

975z 975z 975z

975,00z 975,00z 975,00z

852 85212

3 104 016z 2 810 000z

3 101 736,78z 2 809 009,18z

2 810 000z

2 809 009,18z

85213

36 116z

35 787,60z

2010

36 116z

35 787,60z

85214

231 600z 231 600z

231 600,00z 231 600,00z

85228 2010

26 300z 26 300z

25 340,00z 25 340,00z

Razem

3 259 077 z

3 256 570,78 z

Zacznik nr 6 Plan finansowy wydatkw zwizany z realizacja zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminom odrbnymi ustawami za 2009 rok

dzia, rozdzia 1 750 75011

paragraf 2

Wyszczeglnienie 3 Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej

Plan wydatkw Wykonanie wydatkw po zmianach na 2009 rok 2009 roku 4 126 978z 126 978z 101 998z 8 100z 14 100z 2 780z 26 708z 3 864z 3 453,20z 395,44z 15,36z 22 844z 10 710z 987z 87z 9 330z 1 730z 400z 400z 400z 975z 975z 720z 105z 30z 60z 60z 3 104 016z 2 810 000z 5 126 978,00z 126 978,00z 101 998,00z 8 100,00z 14 100,00z 2 780,00z 26 481,00z 3 772,00z 3 361,20z 395,44z 15,36z 22 709,00z 10 575,00z 890,90z 87,00z 9 330,00z 1 826,10z 400,00z 400,00z 400,00z 975,00z 975z 720,00z 105,00z 30,00z 60,00z 60,00z 3 101 736,78z 2 809 009,18z

4010 4040 4110 4120 751 75101 4010 4110 4120 75013 3030 4110 4120 4170 4210 754 75414 4700 851 85195 4010 4110 4120 4210 4300 852 85212

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 85213

wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne

2 686 372z 47 993z 1 697z 49 612z 1 218z 2 294z 19 814z 1 000z 36 116z

2 685 415,50z 47 972,50z 1 696,15z 49 611,56z 1 216,93z 2 293,54z 19 803,00z 1 000,00z 35 787,60z

4130 85214 3110 85228 4170 Razem

Skadki na ubezpieczenie spoeczne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia spoeczne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wynagrodzenia bezosobowe

36 116z 231 600z 231 600z 26 300z 26 300z 3 259 077z

35 787,60z 231 600,00z 231 600,00z 25 340,00z 25 340,00z 3 256 570,78z

Zacznik nr 7 Przychody i wydatki zakadw budetowych za 2009 rok


l.p. Nazwa jednostki Stan rodkw pieninych Przychody planowane Wykonane przychody Planowane wydatki ogem Wykonane wydatki Stan rodkw pieninych

na pocztek roku (wykonanie) 1 1 2 Zakady budetowe Zarzd Budynkw Komunalnych 8 564,74z 2 191 000,00z 8 564,74 z 2 191 000,00z 3 4

w 2009 roku

(koszty)

w 2009 roku (koszty) 7 2 021 776,84z 2 021 776,84z

na koniec okresu sprawozdawczego (wykonanie) 8 11 424,53 z 11 424,53z

5 2 024 636,63z 2 024 636,63z

6 2 191 000z 2 191 000,00z

Razem

1 Zobowizania na koniec okresu sprawozdawczego 2 Nalenoci na koniec okresu sprawozdawczego 3 rodki pienine w kasie 2 - 1 + 3 = stan rodkw obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego

438 657,00z 419 362,36z 30 719,17z