You are on page 1of 7

UCHWAA Nr XXIX/171/2008

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM


z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje:
1.1. Dokonuje si zmian w budecie miasta na 2008r. dotyczcych zwikszenia dochodw o kwot
123.825z zgodnie z zacznikiem nr 1, oraz zmniejsza si wydatki o kwot 2.105.599z zgodnie z
zacznikiem nr 2, w tym zwikszenia dochodw i wydatkw zada zleconych z zakresu administracji
rzdowej o kwot 1.000z zgodnie z zacznikiem nr 1a i 2a.
2. Budet miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie:
-

dochodw 21.559.025,99z

wydatkw 24.751.553,99z.
3. Plan finansowy z zakresu administracji rzdowej wynosi po stronie:

dochodw 3.652.863,00z

wydatkw 3.652.863,00z.
2.1. Deficyt budetu Miasta stanowi kwot 3.192.528,00z.
2. Przychody budetu stanowi kwot 3.388.349,00z z tego:

kredyty 1.903.913,00z

poyczki 150.000,00z

rodki z nadwyki z lat ubiegych 556.245,00z

wolne rodki z niewykorzystanych poyczek i kredytw z lat ubiegych 778.191,00z.


3. Rozchody budetu stanowi kwot 195.821,00z z tego:

spata kredytu 38.056,00z

splata poyczki 157.765,00z.

Sfinansowanie deficytu budetowego przedstawia zacznik nr 3.


3. Dokonuje si zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, ktre po zmianach wynosz
4.977.646,80z, zgodnie z zacznikiem nr 4a, oraz w prognozie na lata 2008-2010 i lata nastpne zgodnie z
zacznikiem nr 4.
4. Dokonuje si zmian w planie finansowym dochodw i wydatkw rachunku dochodw wasnych
jednostek budetowych na rok 2008 zgodnie z zacznikiem nr 5.
5. Docza si prognoz kwoty dugu i spat miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2008 i lata
nastpne.
6. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta.
7.1. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2008.
2. Uchwaa podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
Przewodniczcy Rady Miejskiej:
Ireneusz Pepowski

Zacznik nr 1
do uchway nr XXIX/171/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 grudnia 2008r.
Zestawienie zmian w planie finansowym dochodw budetu miasta Makw Mazowiecki na 2008 rok

Dz.

Rozdz.

1.
758

2.

3.

Tre

Zwikszenia

Zmniejszenia

4.

5.

6.

Rone rozliczenia
75802

801
80195

452 49

2750 Uzupenienie subwencji oglnej dla jednostek samorzdu


terytorialnego
rodki na uzupenienie dochodw gmin
Owiata i wychowanie

45 249

2030 Pozosta dziaalno


Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych
zada biecych gmin

77 576
77 576

852
85213

45 249
77576

Pomoc spoeczna

1 000

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce


niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej

1 000

2010 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami

1 000

Razem

123 825

Zacznik nr 1a
do uchway nr XXIX/171/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 grudnia 2008r.
Zestawienie zmian planu finansowego zada zleconych z zakresu administracji rzdowej na 2008 rok
Dochody
Dz.

Rozdz.

Tre

Zwikszenia

Zmniejszenia

1.
852

2.

3.

4.

5.

6.

85213

Pomoc spoeczna

1 000

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce


niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej

1 000

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada


biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Razem

1 000

1 000

Zacznik nr 2
do uchway nr XXIX/171/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 grudnia 2008r.
Zestawienie zmian w planie finansowym wydatkw budetu miasta Makw Mazowiecki na 2008 rok
Dz.
1

Rozdz.
2

600

Tre
4
Transport i czno

60016

Drogi publiczne gminne


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

700

70095

Gospodarka mieszkaniowa
Pozostaa dziaalno
4270 Zakup usug remontowych

750

75023

75075

801

Zwikszenia
5

80101

Administracja publiczna
Urzdy miast

Zmniejszenia
6
2 286 440
2 286 440
2 286 440

135 000
135 000
135 000
36 841
18 841

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

18 841
18 000

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

15 000

4300 Zakup usug pozostaych


Owiata i wychowanie

3 000
88 862

5 240

Szkoy podstawowe
80104

320

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


Przedszkola

320
4 600

4 600

4270 Zakup usug remontowych


80148

4 600

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych


Stowki szkolne

4 600
320

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw


80195

852

85213

85219

854

85401

320

Pozostaa dziaalno
4300 Zakup usug pozostaych

84 262
77 576

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Pomoc spoeczna
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej

6 686
8 950
1 000

4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

1 000

Orodki Pomocy Spoecznej


3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze

7 950
1 024

4260 Zakup energii

800

4280 Zakup usug zdrowotnych


4300 Zakup usug pozostaych

915
505

4370 Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii


komrkowej
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych

850
1 856

4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji


Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne

2 000
640
640

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych


Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

900
90095

640
84 212

Pozostaa dziaalno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

84 212
84 212

Razem

270 293

2 375 892

Zacznik nr 2a
do uchway nr XXIX/171/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 grudnia 2008r.
Zestawienie zmian planu finansowego zada zleconych z zakresu administracji rzdowej na 2008 rok
Wydatki
Dz.

Rozdz.

Tre

Zwikszenia

Zmniejszenia

852
85213

Pomoc spoeczna
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce
niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji
spoecznej
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem

1 000
1 000

1 000
1 000

Zacznik nr 3
do uchway nr XXIX/171/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 grudnia 2008r.
Przychody i rozchody zwizane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyki budetowej
oraz z prywatyzacj majtku jednostek samorzdu terytorialnego na 2008 rok
L.p.
1.

Tre
Planowane dochody

Klasyfikacja przychodw i rozchodw

Kwota
21 559 025,99

2.

Planowane wydatki

24 751 553,99

3.
I.

Deficyt
Planowane przychody

-3 192 528,00
3 388 349,00

1.
2.
3.
4.

952
952

11.

Poyczki (+)
Kredyty (+)
Wolne rodki z niewykorzystanych poyczek i
kredytw z lat ubiegych (+)
rodki z nadwyki z lat ubiegych
Planowane rozchody

1.
2.

Splata kredytu (-)


Splata poyczki (-)

992
992

III.

Udzielone poyczki (-)

150 000,00
1 903 913,00
778 191,00
556 245,00
195 821,00
38 056,00
157 765,00

Zacznik nr 4
do uchway nr XXIX/171/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 grudnia 2008r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 i lata nastpne
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Planowane wydatki
czne koszty rok budetowy
finansowe
2008
(8+9+10+11)

1.

600

60016

Budowa ulic na Os.


Poudnie wraz z kanalizacj
deszczow (2007-201 0)

2 000 000

2.

600

60016

Przebudowa ulic na Os.


Polna i Krlw Polskich
wraz z infrastruktur
towarzyszc (2008-2013)

3.

600

60016

3rzebudowa ulic na Os.


Grzanka i 3OM wraz z
infrastruktur towarzyszca
(2008-20 1 3)

70095

Rozbirka starego budynku i


budowa budynku
socjalnego przy ul.
Mickiewicza 27 (2008-2010) etap l

80101

Budowa sali gimnastycznej


przy Szkole Podstawowej Nr
1 (2009-2010)

600
4.

700

700
5.

801

801
6.

900

90095

Rewitalizacja parku
miejskiego (rynek)
(2008-2009)

7.

900

90095

Zintegrowany System
Gospodarki Odpadami
(2007-2010)

8.

900

90095

Monitoring Miasta
(2007-2010)

92109

Modernizacja i rozbudowa
Miejskiego Domu Kultury
(2008-2010)

900
9.

921

921
Ogem

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

150 000

20 495

2009r.

kredyty
i poyczki

rodki
pochodzce z
innych rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

129 505

11

2010r.

2011r. i lata
nastpne

12

13

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
14

700 000

1 150 000

7 447 686

300 000

1 500 000

5 647 686

Urzd Miejski

5 566 690

380 000

1 200 000

3 986 690

Urzd Miejski

1 380 000

3 850 000

9 634 376

1 501 4376

150 000

20 495

129 505

4145 283

2 100 000

14 456

1 392 800

A. 692 744

2 045 283

4 145 283

2 100 000

14 456

1 392 800

692 744

2 045 283

Urzd Miejski

Urzd Miejski

600 000

300 000

300 000

Urzd Miejski

600 000

300 000

300 000

168 425

84 212

84 213

Urzd Miejski

Urzd Miejski

1 000 000

20 000

20 000

100 000

880 000

500 000

20 000

20 000

200 000

200 000

80 000

1 668 425

40 000

40 000

384212

1 164 213

80 000

3 000 000

30 000

30 000

1 470 000

1 500 000

1 470 000

1 500 000

5 579 495

6 814 213

3 000 000

30 000

30 000

24 428 084

2 320 000

104 951

1 522 305

692 744

Urzd Miejski

Urzd Miejski

9 714 376

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR ...)
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

Zacznik nr 4a
do uchway nr XXIX/171/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w zotych
Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

1.

400

40002

Budowa zbiornika
retencyjnego wody
uzdatnionej o pj. 600m3
wraz z przerbk cigw
technologicznych (2008)

400

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2008
(7+8+9+10+11
)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

800 000

500 000

dotacje

kredyty i
poyczki

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

200 000 B. 300 000

12
Urzd Miejski /
MPUK Sp. z o.o.

800 000

500 000

2.

600

60016

Budowa ulic na Os.


Poudnie wraz z
kanalizacj deszczow
(2007-201 0)

1 000 000

150 000

3.

600

60016

Przebudowa ul. Armii


Krajowej (2008)

231 608

231 608

4.

600

60016

Budowa ulicy
Sienkiewicza (2008)

353 018

353 018

353 018

Urzd Miejski

5.

600

60016

Remont ulicy Kopernika


(2008)

277513

277513

277513

Urzd Miejski

6.

600

60016

Dokumentacja projektu
organizacji ruchu (2008)

50 000

50 000

50 000

Urzd Miejski

7.

600

60016

Remont chodnikw:
Kocielna, Jaminowa,
Dunaj, Buniczna (2008)

187 746

187 746

187 746

Urzd Miejski

8.

600

60016

Budowa cigu pieszego


przy ul. Kolejowej wraz z
owietleniem (2008)

210 000

210 000

210 000

Urzd Miejski

9.

600

60016

Wykonanie chodnika na
ul. Granicznej (2008)

56 000

56 000

17 300

10.

600

60016

Przebudowa drogi
czcej ul. Kolejow z ul.
Kopernika -dokumentacja
(2008)

20 500

20 500

20 500

600

200 000

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

20 495

300 000

129 505

Urzd Miejski

181 608 A. 50 000

Urzd Miejski

B. 38 700

Urzd Miejski
Urzd Miejski

2 386 385

1 536 385

1 136 572

11.

700

70005

Wykup gruntw (2008)

60 000

60 000

60 000

Urzd Miejski

12.

700

70021

Wydatki na zakup i
objcie akcji, wniesienie
wkadw do spek
prawa handlowego oraz
na uzupenienie funduszy
statutowych bankw
pastwowych i innych
instytucji finansowych
(2008)

70 000

70 000

70 000

Urzd Miejski

13.

700

70095

Rozbirka starego
budynku i budowa
budynku socjalnego przy
ul. Mickiewicza 27
(2007-2010) - etap l

4 145 283

2100 000

14 456

700

311 113

88 700

1 392 800 A. 692 744

4 275 283

2 230 000

144 456

14.

750

75023

Wykonanie sieci
telefonicznej oraz monta
cyfrowej centrali (2008)

49 000

49 000

49 000

. Urzd Miejski

15.

760

75023

Modernizacja instalacji
elektrycznej w budynku
Urzdu Miejskiego 2008)

70 000

70 000

70 000

Urzd Miejski

16.

750

75023

Zakup urzdze
komputerowych i
oprogramowania (2008)

10 000

10 000

10 000

Urzd Miejski

17.

750

75023

Termomodernizacja
budynku Urzdu
Miejskiego - etap II (2008)

250 000

250 000

100 000

150 000

379 000

379 000

229 000

150 000

75411

Dotacja celowa na
pomoc finansow
powiatowi makowskiemu
- zakup Dojazdw i
sprztu ratowniczego dla
KPPSP

15 000

15 000

15 000

750
18.

754

754

1 392 800

Urzd Miejski

692 744

Urzd Miejski

15000

Urzd Miejski

15 000

15 000

15 000

19.

801

80104

Modernizacja
Przedszkola
Samorzdowego Nr 4
wraz z wyposaeniem
placu zabaw (2008)

130 000

130 000

80 000

15000

20.

801

80104

Monitoring wizyjny
Przedszkola
Samorzdowego Nr 2
(2008)

10 000

10 000

10 000

MZOSiPOW

21.

801

80104

Zakup wyposaenia do
kuchni w Przedszkolu
Samorzdowym Nr 4
(2008)

4 900

4 900

4 900

MZOSiPOW

22.

801

80104

Zakup patelni
elektrycznej dla
Przedszkola
Samorzdowego Nr 2

4 600

4 600

4 600

MZOSiPOW

B. 50 000

Urzd Miejski

(2008)
801
23.

852

85212

Zakup komputera i ksero


(2008)

24.

852

85219

Zakup komputerw,
urzdzenia
wielofunkcyjnego i
aparatu (2008)

25.

900

90095

Zintegrowany System
Gospodarki Odpadami
(2007-2010)

26.

900

90095

Monitoring Miasta
(2007-2010

92109

Modernizacja i
rozbudowa Miejskiego
Domu Kultury
(2008-2010)

92601

Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy
Zespole Szk Nr 1 (2008)

852

900
27.

921

921
28.

926

149 500

149 500

99 500

7 600

7 600

7 600

10 161,80

10 161,80

17 761,80

17 761,80

7 600,00

1 000 000

20 000

20 000

Urzd Miejski

200 000

20 000

20 000

Urzd Miejski

1 200 000

40 000

40 000

3 000 000

30 000

30 000

3 000 000

30 000

30 000

80 000

80 000

50 000

80 000

50 000

926

80 000
Ogem

12 302 929,80

50 000
MOPS
10 161,80

4 977 646,80 1 752 128,00

MOPS

10 161,80

Urzd Miejski

B. 30 000

Urzd Miejski

30 000
2 053 913

1 161444,00

10 161,80

15 000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR, ...) ,;
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

Zacznik nr 5
do uchway nr XXIX/171/2008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 4 grudnia 2008r.
Zestawienie zmian w planie dochodw i wydatkw rachunkw dochodw wasnych na 2008 rok
Dz.

Rozdz.

Tre

1.

2.

3.

4.

Plan

Zwikszenia

Zmniejszenia

Plan po
zmianach

5.

6,

7.

8.

Dochody
stan rodkw pieninych na pocztek roku
801
80101

260 422

260 422

Owiata i wychowanie

759 000

33 000

792 000

Szkoy podstawowe

429 000

33 000

462 000

34 000

8 000

42000

393 806

25 000

418 806

0690

Wpywy z rnych opat

1 194

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu


Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze

0830

Wpywy z usug

80104

1 194

330 000
0830

Wpywy z usug

330 000

330000

Razem

330 000

1 019 422

33 000

1 052 422

Owiata i wychowanie

913311

36 000

3 000

946311

Szkoy podstawowe

568 496

36 000

3 000

601 496

Wydatki
801
80101
4110

Skaki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

202 945

14 000

4220

Zakup rodkw ywnoci

287 732

22 000

4260

Zakup materiaw i energii

11 000

4300

Zakup usug pozostaych

54 000

54 000

344 815

344 815

80104

Przedszkola
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4220

1 609

1 609

255

255

10 955

10 955
216 945
309 732
3 000

8 000

1 000

1 000

Zakup rodkw ywnoci

343 815

343 815

Razem

913 311

36 000

3 000

946 311

106 111

106 111

stan rodkw pieninych na koniec roku

Przewodniczcy Rady:
mgr Ireneusz Pepowski

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2008 i lata nastpne


Pozycja

Wyszczeglnienie

Wykonanie
2007

Zobowizania wg tytuw dunych:

1 048 681,00

1.1

Zacignite zobowizania
(bez art. 170 ust. 3 ufp):

1 048681,00

1.1.1

poyczki

961 446,00

1.1.2

kredyty

87 235,00

1.1.3

obligacje

1.2

planowane w roku budetowym


(bez art. 170 ust. 3 ufp):

1.2.1

poyczki

1.2.2

kredyty

1.2.3

obligacje

1.3

Zacignite zobowizania (art. 170 ust. 3 ufp):

0,00

1.3.1

poyczki

0,00

1.3.2

kredyty

0,00

1.3.3

obligacje

0,00

1.4

Prognoza
2008

Prognoza
2009

Prognoza
2010

Prognoza
2011

Prognoza
2012

2 906 773,00

2 429 489,00

2011 224,00

1 638 299,00

1 265 374,00

2 053 913,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 903 913,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planowane w roku budetowym


(art. 170 ust. 3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

kredyty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

obligacje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Prognozowany stan zobowiza


wymagalnych na 31.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spata dugu

337 321,00

663 784,00

594 765,00

489 425,00

469 425,00

2.1

Spata rat kapitaowych


(bez art. 169 ust. 3 ufp):

302 321,00

583 784,00

524 765,00

429 425,00

419425,00

2.1.1.

kredytw

38 056,00

228 056,00

201 124,00

190 000,00

190 000,00

2.1.2.

poyczek

157 765,00

249 228,00

217 141,00

182 925,00

182 925,00

2.1.3.

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

udzielonych porcze

106 500,00

106 500,00

106 500,00

56 500,00

46 500,00

2.2.

Spata rat kapitaowych (arty. 169 ust. 3 ufp):

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.1.

kredytw

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.2.

poyczek

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.

udzielonych porcze

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Spata odsetek i dyskonta


(bez art. 169 ust. 3 ufp)

35 000,00

80 000,00

70 000,00

60 000,00

50 000,00

2.4.

Spata odsetek i dyskonta


(art. 169 ust. 3 ufp)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Prognozowane dochody budetowe

4.

Relacje do dochodw (w %):

4.1.

dugu (art.. 170 ust. 1)

4,58%

13,48%

10,94%

8,79%

6,95%

5,21%

4.2.

dugu po uwzgldnieniu wycze


(art. 170 ust. 3)

4,58%

13,48%

10,94%

8,79%

6,95%

5,21%

4.3.

spaty zaduenia
(art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3

1,56%

2,99%

2,60%

2,08%

1,93%

4.4.

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze


(art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3

1,56%

2,99%

2,60%

2,08%

1,93%

0,00

22 908 396,75 21 559 025,99 22 205 797,00

22 871 971,00 23 558 130,00 24 264 874,00

Burmistrz Miasta:
mgr Janusz Jankowski