You are on page 1of 11

UCHWAA Nr L/304/2010 RADY POWIATU W WYSZKOWIE z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z pn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237, 239 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala si, co nastpuje: 1. Zwikszenie planowanych dochodw powiatu na 2010 rok o kwot 18.559.337z i jednoczenie zmniejszenie o kwot 18.420.516z zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway. 2. Zwikszenie planowanych wydatkw powiatu na 2010r. o kwot 18.574.342z i jednoczenie zmniejszenie o kwot 18.435.521z zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway. 3. Plan wydatkw inwestycyjnych na 2010r. po zmianach w kwocie 30.806.527z zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway. 4. Limity wydatkw na programy inwestycyjne w latach 2010 2012 po zmianach zgodnie z zacznikiem nr 3 do uchway. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci po zmianach w kwocie 51.988.025z zgodnie z zacznikiem nr 4 do uchway. 6. Plany finansowe rachunku dochodw wasnych na 2010 rok po zmianach: 1. Internat I Liceum Oglnoksztaccego w Wyszkowie zgodnie z zacznikiem nr 5 do uchway. 2. Starostwa Powiatowego w Wyszkowie zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway, 3. Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway. 7. Budet Powiatu Wyszkowskiego na 2010r. po zmianach zamyka si: 1) po stronie dochodw kwot 85.385.676z, w tym dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych powiatowi kwot 7.134.194z; 2) po stronie wydatkw kwot 92.643.876z, w tym wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych powiatowi kwot 7.134.194z. 8. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 9. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2010. Podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Starostwa Powiatowego. Przewodniczca Rady: Magorzata lesik-Nasiadko

Zacznik nr 1 do uchway nr L/304/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. Zestawienie zmian w planie dochodw i wydatkw w budecie powiatu wyszkowskiego na 2010 rok
Dz. 600 Rozdz. Par. Transport i czno Tre Dochody zwikszenia zmniejszenia 4 422 948 4 407 948 Wydatki zwikszenia zmniejszenia 4 437 948 4 422 948

60014 6050 6057 6058 6059 6207

Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie zada wasnych inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat Administracja publiczna Starostwa powiatowe 0970 Wpywy z rnych dochodw Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Zarzdzanie kryzysowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Owiata i wychowanie Licea oglnoksztacce 0970 4300 Wpywy z rnych dochodw Zakup usug pozostaych Pozostaa dziaalno 2007 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne

4 422 948

4 407 948

4 437 948 30 000 4 407 948

4 422 948

4 407 948 15 000 4 407 948

6208

4 407 948

6300

15 000

700 70005 0750

1 520 1 520 1 500

0910 750 75020 754 75421 6057 6058 6207

20 10 974 10 974 10 974 3 004 750 3 004 750 3 004 750 3 004 750 3 004 750 3 004 750 3 004 750 3 004 750 3 004 750 3 004 750 3 004 750

6208

3 004 750

801 80120

332 636 638 638

331 998 -

332 636 638 638

331 998 -

80195

331 998 301 798

331 998

331 998

331 998

2008

301 798

3117 3118 4017 4018 4117 4118

120 120 44 202 44 202 19 041 19 041

4127 4128 4177 4178 4217 4218 4247 4248 4307 4308 4377

Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Pomoc spoeczna Placwki opiekuczo - wychowawcze 4 665 180 4 659 666

3 343 3 343 83 035 83 035 102 578 102 578 17 064 17 064 27 202 27 202 2 981

4378

2 981

4407 4408 4417 4418 4747 4748 4757 4758 6067 6068 6207

1 509 1 509 646 646 17 17 60 60 30 200 30 200 30 200

6208

30 200

852 85201 6057 6058 6207

4 659 666 4 659 666

4 665 180 4 659 666 4 659 666

4 659 666 4 659 666 4 659 666

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Rodziny zastpcze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej Zakup materiaw i wyposaenia Powiatowe centra pomocy rodzinie Wpywy z rnych dochodw 3 804 3 804 4 659 666

6208

4 659 666

85204 0960 4210 85218 0970

1 710 1 710

1 710

1 710 3 804 -

4010 4110 853 85311 2710

Wynagrodzenia osobowe Skadki na ubezpieczenie spoeczne Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostki samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Powiatowe urzdy pracy 95 260 95 260 17 085 Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Pozostaa dziaalno Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opata z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 447 067 447 067 447 067 556 027 13 700 13 700 464 152 -

3 300 504 569 826 13 700 464 157 -

2820

13 700

85333 2007

109 059

17 090

2008

17 085

4010 4017 4018 4019 4047 4048 4117 4118 4119 4127 4128 4129 85395 2007

5 76 349 9 846 11 736 4 689 4 689 12 236 2 194 1 774 1 986 356 289 447 067 447 067

2008

447 067

4017 4018 4117 4118 4127 4128 4177 4178 4217 4218 4267 4268 4307 4308 4367

89 082 89 082 18 099 18 099 2 900 2 900 54 289 54 289 16 120 16 120 754 754 258 626 258 626 380

4368

380

4417 4418 4747 4748 4757 4758 854 85403 0970 4010 6057 6058 6207

Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno - wychowawcze Wpywy z rnych dochodw Wynagrodzenia osobowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich Pomoc materialna dla uczniw Wpywy z rnych dochodw Ogem 1 300 1 300 18 559 337 5 552 002 5 565 302 5 564 002 12 000 5 552 002 5 552 002

570 570 924 924 5 323 5 323 5 564 002 5 564 002 12 000 5 552 002 5 552 002 5 552 002 5 552 002

6208

5 552 002

85415 0970

18 420 516

18 574 342

18 435 521

Uzasadnienie Rozdzia 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiksza si dochody i wydatki powiatu o kwot 15.000z jak w zaczniku nr 2 poz. 5 - zmniejsza si wydatki o kwot 15.000z poz.17 - zwiksza si warto zadania o kwot 10.000z. poz. 19 - dokonuje si zmiany zadania z "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej Nr 4419W na odcinku Drogoszewo Deskurw" na zadanie "Budowa chodnika przy ul. Jagielloskiej - DP Nr 4419W w Wyszkowie" jednoczenie zwikszajc warto zadania do kwoty 40.000z. Rozdzia 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami - zwiksza sie dochody o kwot 1.520z z tytuu wpyww za wynajem powierzchni gruntowej pod reklam oraz odsetki. Rozdzia 75020 - Starostwa powiatowe - zwiksza sie dochody o kwot 10.974z z tytuu refundacji wynagrodze z PUP. Rozdzia 80120 - Licea oglnoksztacce - zwiksza sie dochody w I LO w Wyszkowie o kwot 638z z tytuu wpyww z lat ubiegych. rodki przeznacza si na wydatki biece jednostki. Rozdzia 85204 - Rodziny zastpcze - zwiksza sie dochody w PCPR w Wyszkowie o kwot 1.710z z tytuu wpyww z darowizn. rodki przeznacza si zgodnie ze wskazaniem darczycy na dofinansowanie organizacji obchodw Dnia Rodzicielstwa Zastpczego. Rozdzia 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiksza sie dochody w PCPR w Wyszkowie o kwot 3.804z z tytuu refundacji wynagrodze z PUP. rodki przeznacza si na wydatki biece jednostki. .Rozdzia 85311 - Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych - zwiksza si dochody i wydatki powiatu o kwot 13.700z z tytuu pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Dugosiodo w kwocie 3.500z, Gminy Rznik w kwocie 3.600z, Gminy Braszczyk -3.600z i Gminy Somianka 3.000z z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dzieci i modziey" Rozdzia 85333 - Powiatowe urzdy pracy - zwiksza sie dochody powiatu o kwot 78.175z z tytuu dotacji celowej w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich i wydatki w Powiatowym Urzdzie Pracy w Wyszkowie o kwot 91.969z w zwizku z planowanym wdroeniem Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VI, Dziaanie 6.1 Poddziaanie 6.1.2 Projekt "Lepsze jutro". Rozdzia 85403 - Specjalne orodki szkolno - wychowawcze - zwiksza sie dochody w Specjalnym Orodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie o kwot 12.000z z tytuu wpyww z lat ubiegych i refundacji wynagrodze z PUP. rodki przeznacza si na wydatki biece jednostki. Rozdzia 85415 - Pomoc materialna dla uczniw - zwiksza si dochody powiatu o kwot 1.300z z tytuu wpyww z lat ubiegych. Ponadto w zwizku z wejciem w ycie w dniu 12 marca 2010r. Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegowej klasyfikacji dochodw, wydatkw, przychodw i rozchodw oraz rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207) dokonuje si zmian w planie dochodw i wydatkw dotyczcych projektw realizowanych z udziaem rodkw europejskiej polegajcych na zmieni czwartej cyfry klasyfikacji budetowej. Zmniejsza si dochody i wydatki budetu klasyfikowane w budecie z czwart cyfr "8" a zwiksza w tych samych paragrafach dochodw i wydatkw z czwart cyfr "7".

Zacznik nr 2 do uchway nr L/304/2010

Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. Wydatki inwestycyjne w roku budetowym 2010 po zmianach w zotych
Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki rok budetowy 2010 (8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wasne powiatu 6 261 261 pomoc finansowa z gmin 7 0 inne rodki FOGR Subwencja uzupeniajca/ dotacja 10 0 0 rodki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 0 Narodowy Program Przebudowy Drg 12 0 Kredyt/ poyczka Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu 14 Starostwo Powiatowe

1 1

2 150

3 15011 6639

4 Ogem Dzia 150 Wspfinansowanie projektu pn "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" Realizacja w latach 2009-2012 Ogem Dzia 600 Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszkw - Porzdzie - Dugosiodo Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Dugosiodo - Ostroka w miejscowoci Blochy Przebudowa drg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Braszczyk - Udrzyn Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wie - Porzdzie Przebudowa drg powiatowych Nr 1811W i 4421W na odcinku Niegw - Zabrodzie - Mostwka -DK Nr 8 Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegw - Mynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowoci Grdy Zalewne Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kalinowo - Dalekie o dugoci 5280 mb - pomoc finansowa dla Gminy Dugosiodo Przebudowa drogi gminnej Nr 440621W Zabrodzie Tuszcz na odcinku Zabrodzie Dbinki" - pomoc finansowa dla Gminy Zabrodzie Przebudowa drg powiatowych w Gminie Dugosiodo Nr 2648W w m. Stare Bosewo i Nr 4403W w m. Dugosiodo Przebudowa/Odnowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku Komorowo - Rznik Przebudowa/Modernizacja drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku od DP Nr 4407W do m. Sieczychy* Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Michalin Przebudowa/Modernizacja odcinka DP Nr 4414W w m. Krgi Przebudowa/Odnowa DP Nr 1811W na odcinku Adelin Obrb Dokumentacja techniczna przebudowy odcinka DP Nr 4403W w m. Wyszkw ul. Zakrzie Dokumentacja techniczna przebudowy DP Nr 4413W na odcinku Ostrowy - Sitno Budowa chodnika przy ul. Jagielloskiej - DP Nr 4419W w Wyszkowie Budowa chodnikw Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku Niegw Zabrodzie oraz odcinka drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowoci Zabrodzie dotacja na porozumienie z Gmin Zabrodzie Razem dzia 750 Zakup samochodu osobowego Wspfinansowanie projektu pn "Rozwj elektronicznej

5 134 481 134 481

8 0

13 134 220 134 220

13 531 819 3 395 000

10 000

3 525 000 1 000 000

150 000

50 000

200 000

4 407 948 1 908 291

522 100

4 666 771 486 709 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

600

60014

6057/9

600

60014

6059

463 233

463 233

600

60014

6057/9

4 608 605

1 000 000

2 499 657

1 108 948

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

600

60014

6059

156 000

156 000

600

60014

6050

225 000

225 000

600

60014

6050

1 000 000

400 000

200 000

400 000

Starostwo Powiatowe

600

60014

6050

1 044 282

10 000

522 100

512 182

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

600

60014

6300

10 000

10 000

10

600

60014

6300

10 000

10 000

Starostwo Powiatowe

11

600

60014

6050

190 000

95 000

95 000

Starostwo Powiatowe

12

600

60014

6050

1 056 003

478 000

50 000

528 003

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

13

600

60014

6050

500 000

250 000

150 000

100 000

14

600

60014

6050

419 000

177 000

242 000

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

15

600

60014

6050

74 000

74 000

16

600

60014

6050

209 644

55 000

154 644

17

600

60014

6050

60 000

30 000

30 000

18

600

60014

6050

20 000

10 000

10 000

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

19

600

60014

6050

40 000

20 000

20 000

20 21

600 600

60014 60014

6050 6610

41 052 10 000 10 000

41 052

193 975 80 000 24 855

80 000 80 000

113 975 Starostwo Powiatowe 24 855 Starostwo

22 23

750 750

75020 75095

6060 6639

administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa" Realizacja w latach 2009 - 2012 24 750 75095 6050 "Termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej Powiatu Wyszkowskiego aktualizacja dokumentacji" Razem dzia 754 25 754 75421 6057/9 Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo ganiczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim Razem dzia 801 26 801 80195 6067 Zakupy inwestycyjne (Cross financing) w ramach projektu "Rwny start w przyszo wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw z terenu Powiatu Wyszkowskiego "Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szk Nr 1 im. Marii Skodowskiej - Curie w Wyszkowie" - dokumentacja projektowa Razem dzia 851 28 851 85111 6220 Przebudowa pomieszcze przeznaczonych dla Pracowni Fizykoterapii i Rehabilitacji w SP ZZOZ Wyszkw "Modernizacja istniejcego aparatu RTG - przejcie na cyfrowy system zapisu i archiwizacji wynikw bada oraz adaptacja pomieszcze na pracowni tomografii komputerowej" Razem dzia 852 30 852 85201 6057/9 Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod ktem przeksztacenia w Wielofunkcyjn Placwk Opiekuczo Wychowawcz Zakup samochodu do przewozu osb niepenosprawnych Razem dzia 853 32 853 85333 6050 Utworzenie Lokalnych Punktw Informacyjno - Konsultacyjnych Razem dzia 854 33 854 85403 6057/9 Rozbudowa Specjalnego Orodka Szkolno - Wychowawczego w Wyszkowie Razem dzia 900 34 900 90008 6060 Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej (zajce) w powiecie wyszkowskim. 89 120 89 120

Powiatowe

3 525 000 3 525 000

96 000 96 000

3 004 750 3 004 750

424 250 424 250 KP PSP w Wyszkowie

43 400 30 200

13 200

30 200 30 200

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

27

801

80195

6050

13 200

13 200

Zesp Szk Nr 1 w Wyszkowie

975 200 650 000

975 200 650 000

Starostwo Powiatowe SP ZZOZ w Wyszkowie

29

851

85111

6220

325 200

325 200

SP ZZOZ w Wyszkowie

5 955 705 5 905 705

50 000

4 659 666 4 659 666

1 246 039 1 246 039 Starostwo Powiatowe

31

852

85202

6060

50 000

50 000

DPS Braszczyk

35 000 35 000 6 371 947 6 371 947

28 000 28 000

7 000 7 000 PUP w Wyszkowie Starostwo Powiatowe

5 552 002 5 552 002

819 945 819 945

40 000 40 000

40 000 40 000

Starostwo Powiatowe

Ogem

30 806 527

193 461

3 621 000

178 000

50 000

200 000

17 654 566

522 100

8 387 400

Zacznik nr 3 do uchway nr L/304/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po zmianach w zotych
Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Planowane wydatki Koszty poniesione rok budetowy 2010 (8+9+10+11) z tego rda finansowania rodki wasne powiatu pomoc finansowa z gmin inne rodki FOGR Subwencja uzupeniajca/ dotacja rodki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 908 291 Narodowy Program Przebudowy Drg Kredyt/ poyczka 2011r. 2012r. 2013 Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu Starostwo Powiatowe

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszkw - Porzdzie Dugosiodo Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn Dugosiodo - Ostroka w miejscowoci Blochy Przebudowa drg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Braszczyk Udrzyn * Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wie - Porzdzie Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 4420W Niegw - Mynarze - wariant alternatywny przez tereny ALP Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowoci

12 936 983

3 638 794

3 395 000

1 000 000

486 709

1 948 052

1 948 052

2 007 085

600

60014

4 914 389

463 233

463 233

4 451 156

Starostwo Powiatowe

600

60014

4 675 205

66 600

4 608 605

1 000 000

2 499 657

1 108 948

Starostwo Powiatowe

600

60014

5 420 060

156 000

156 000

54 000

3 126 036

2 084 024

Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

600

60014

1 019 850

19 850

1 000 000

400 000

200 000

400 000

600

60014

1 100 280

55 998

1 044 282

10 000

522 100

512 182

Starostwo Powiatowe

Grdy Zalewne (gm. Dugosiodo) 7 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405W w miejscowoci Trzcianka (gm. Braszczyk) Wspfinansowanie projektu pn Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Realizacja w latach 2009-2012 Wspfinansowanie projektu pn Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa Realizacja w latach 2009 - 2012 Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo ganiczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim Rozbudowa Specjalnego Orodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod ktem przeksztacenia w Wielofunkcyjn Placwk Opiekuczo - Wychowawcz Ogem 3 243 264 54 808 3 188 456 Starostwo Powiatowe

150

15011

408 285

134 481

261

134 220

159 504

114 300

Starostwo Powiatowe

750

75095

39 405

24 855

24 855

8 730

5 820

Starostwo Powiatowe

10

754

75421

3 535 000

10 000

3 525 000

96 000

3 004 750

424 250

KP PSP w Wyszkowie

11

854

85403

9 717 898

159 820

6 371 947

5 552 002

819 945

3 186 131

Starostwo Powiatowe

12

852

85201

6 066 745

161 040

5 905 705

4 659 666

1 246 039

Starostwo Powiatowe

53 077 364

4 166 910

26 629 108

261

2 506 000

200 000

17 624 366

522 100

5 776 381

12 996 029

5 194 208

4 091 109

*DOTYCZY ODCINKA UDRZYNEK - UDRZYN - GRANICA POWIATU

Zacznik nr 4 do uchway nr L/304/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci po zmianach
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Planowane wydatki 2010r. Wydatki razem (9+14) Wydatki razem (10+11+12) z tego: rodki z budetu krajowego** z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty obligacje pozostae wkad niepieniny Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki na prefinansowanie z budetu pastwa 15 0 poyczki i kredyty obligacje pozostae

1 1 1.1

5 47 744 169

6 15 203 415

7 32 540 754

8 24 615 026

9 6 960 460

10 4 864 199

11 0

12 2 096 261

13 0

14 17 654 566

16 0

17 0

18 17 654 566

Wydatki majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 I.Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 43; 47 150 15011 6639 408 285 0 134 481 159 504 114 300 408 285 0 134 481 159 504 114 300 0 0 134 481 0 134 481 0 0 134 481 0 134 481 0 0 134 220 261 134 220 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. 2012r.

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 I. Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa 43; 47 750 75095 6639 39 405 0 24 855 8 730 5 820 39 405 0 24 855 8 730 5 820 0 0 24 855 0 24 855 0 0 24 855 0 24 855 0 0 24 855 24 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2008-2009 2010r. 2011r.

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego 7.2. Infrastruktura suca edukacji Rozbudowa Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie 75; 77 854 85403 605 9 717 898 0 159 820 6 371 947 3 186 131 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty. "Rwny start w przyszo - wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z terenu Powiatu Wyszkowskiego" 159 820 819 945 477 920 0 5 552 002 2 708 211 1 457 685 8 260 213 6 371 947 0 0 6 371 947 0 819 945 0 0 819 945 0 819 945 819 945 0 0 5 552 002 0 0 5 552 002 0 5 552 002 0 0 0 5 552 002

1.4

Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu:

Razem wydatki: z tego: 2010r. 1.5 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008-2009 2010r. 1.6 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2007-2008 r 2009r 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 1.7 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 1.8 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 1.9 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 1.10 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r.

801 80195 606

30 200 0 30 200

0 0

30 200 0 30 200

30 200 0 30 200

0 0 0

30 200 0 30 200

30 200

30 200

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 V. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu 5.2 Rewitalizacja miast Modernizacja Bursy Szkolnej w Wyszkowie pod ktem przeksztacenia w wielofunkcyjn placwk opiekuczo wychowawcz 61 852 85201 605 6 066 745 0 161 040 5 905 705 161 040 748 972 910 012 5 156 733 0 0 5 156 733 5 905 705 0 0 5 905 705 1 246 039 0 0 1 246 039 1 246 039 1 246 039 0 0 4 659 666 0 0 4 659 666 4 659 666 0 0 0 4 659 666

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi powiatowej nr 4408W Wyszkw - Porzdzie - Dugosiodo 23 600 60014 605 12 936 982 529 919 3 108 875 3 395 000 1 948 052 1 948 052 2 007 084 6 936 982 529 919 3 108 875 1 486 709 584 149 584 149 643 181 6 000 000 0 0 1 908 291 1 363 903 1 363 903 1 363 903 3 395 000 0 0 0 3 395 000 1 486 709 0 0 1 486 709 0 0 0 486 709 1 000 000 486 709 0 1 000 000 0 1 908 291 0 0 1 908 291 0 0 0 1 908 291 0 0 0 1 908 291

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Budowa drogi powiatowej nr 4403W Turzyn - Dugosiodo - Ostroka w miejscowoci Blochy 23 600 60014 605 4 914 389 0 463 233 4 451 156 0 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Budowa drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Nowa Wie - Porzdzie 23 600 60014 5 420 060 0 156 000 605 54 000 3 126 036 2 084 024 156 000 54 000 308 255 312 604 2 817 781 1 771 420 830 859 4 589 201 0 0 156 000 0 156 000 0 0 0 156 000 0 156 000 0 0 0 156 000 0 0 0 156 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 914 389 0 463 233 1 451 156 3 000 000 3 000 000 0 463 233 0 463 233 0 0 463 233 0 463 233 0 0 463 233 463 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Przebudowa drg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Braszczyk - Udrzyn 23 600 60014 605 4 675 205 66 600 4 608 605 2 175 548 66 600 2 108 948 2 499 657 2 499 657 4 608 605 0 4 608 605 0 0 Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007 - 2013 IV. rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka 4.4 Ochrona przyrody, zagroenia, systemy monitoringu "Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo - ganiczego z zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego w powiecie wyszkowskim" 53 754 75421 605-606 3 535 000 10 000 3 525 000 0 530 250 10 000 520 250 3 004 750 0 3 004 750 3 525 000 0 3 525 000 520 250 0 520 250 0 691 928 3 551 928 2 194 243 390 365 0 0 390 365 25 480 424 250 96 000 3 004 750 0 1 803 878 0 0 0 1 803 878 3 004 750 424 250 0 96 000 3 004 750 0 0 0 3 004 750 0 2 108 948 0 2 108 948 0 0 0 1 108 948 1 000 000 1 108 948 0 1 000 000 2 499 657 0 2 499 657 2 499 657 0 0 0 2 499 657

2 2.1

Wydatki biece Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. Program: Priorytet:

4 243 856

Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie "Ich szansa" 23 853 85333 401-412 160 004 52 300 87 602 20 102 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie "Lepsze jutro" 23 853 85333 401-412 512 500 91 972 134 865 138 608 147 055 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie atrakcyjnoci jakoci szkolnictwa zawodowego "Atrakcyjna szkoa i wysoka jako ksztacenia szans na twj zawodowy debiut" 801 80195 1 989 840 528 620 386 633 67 399 1 603 207 461 221 998 896 0 245 630 0 0 0 245 630 16 800 753 266 0 0 0 0 753 266 76 875 13 797 20 229 20 791 22 058 435 625 78 175 114 636 117 817 124 997 0 0 0 91 972 91 972 0 13 797 13 797 0 0 0 13 797 13 797 78 175 78 175 0 0 0 0 0 0 78 175 78 175 24 002 7 845 13 140 3 017 136 002 44 455 74 462 17 085 20 102 0 0 20 102 3 017 0 0 3 017 3 017 0 0 3 017 17 085 0 0 17 085 0 0 0 17 085 0 0 17 085

2.2

Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r.

2010r. 2011r. 2.3 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011r. 2.4 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. 2.5 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2.6 Program:

401-475

1 015 696 445 524

262 430 56 804

753 266 388 720

998 896

245 630

245 630

16 800

753 266

753 266

Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty. "Rwny start w przyszo - wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z terenu Powiatu Wyszkowskiego" 801 80195 311-475 789 043 0 336 927 452 116 Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich "Umiejtnoci jzykowe i komputerowe szans Twojego rozwoju" 801 50 856 0 80195 411-475 24 892 25 964 3 387 0 0 3 387 47 469 0 24 892 22 577 22 577 0 0 22 577 3 387 0 0 3 387 3 387 0 0 3 387 0 19 190 0 0 19 190 19 190 0 0 0 19 190 122 136 0 54 319 67 817 666 907 0 282 608 384 299 328 247 0 328 247 0 45 639 0 45 639 0 45 639 8 680 0 0 45 639 8 680 282 608 0 282 608 0 282 608 0 0 0 282 608

Program Operacyjny Kapita Ludzki 2007-2013 VII. Promocja integracji spoecznej 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji "W aktywnoci sia" 853 85395 311-475 525 962 0 525 962 78 895 447 067 78 895 447 067 525 962 0 525 962 78 895 0 78 895 78 895 0 0 78 895 447 067 0 447 067 447 067 0 0 0 447 067

Uczenie si przez cae ycie - LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOCI (STAE I WYMIANY)

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r. Ogem

"Organizacja usug gastronomicznych w Wielkiej Brytanii" 801 215 651 0 80195 411-475 x 9 164 206 487 51 988 025 0 0 0 0 15 895 343 215 651 0 9 164 206 487 36 092 682 206 487 0 0 206 487 26 809 269 0 0 0 0 7 350 825 4 864 199 0 2 486 626 25 480 0 0 0 0 206 487 0 0 206 487 19 458 444 0 0 0 206 487 19 458 444 0 0 0 206 487

Zacznik nr 5 do uchway nr L/304/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. Zmiany w planie finansowym rachunku dochodw wasnych na 2010 rok utworzonego przy Internacie I Liceum Oglnoksztaccego w Wyszkowie Dzia 854 Rozdzia 85410
Poz. 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 Wyszczeglnienie Stan rodkw pieninych na pocztek roku Przychody Rne opaty i skadki Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wydatki ogem Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Podatek od towarw i usug Stan rodkw pieninych na koniec roku (poz. 1+2-3) 4210 4220 4270 4300 4530 0690 0830 0920 0970 Plan na 2010r. przed zmian 230 000 25 000 204 928 70 2 230 000 42 900 140 000 42 600 3 000 1 500 25 305 15 000 8 961 1 340 4 zwikszenia 25 305 zmniejszenia Plan na 2010r. po zmianie 25 305 230 000 25 000 204 928 70 2 255 305 57 900 140 000 51 561 4 340 1 504 -

Zacznik nr 6 do uchway nr L/304/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodw wasnych na 2010 rok utworzonego przy Starostwie Powiatowym w Wyszkowie Dzia 750 Rozdzia 75020
Poz. 1 2 Wyszczeglnienie Stan rodkw pieninych na pocztek roku Przychody Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw 3 Wydatki ogem Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 4 Stan rodkw pieninych na koniec roku (poz. 1+2-3) 4210 4270 6060 0920 0970 3 173 43 284 26 721 16 563 8 761 8 761 8 761 Plan 2010r. przed zmian 40 111 3 173 8 761 Zwikszenia Zmniejszenia Plan na 2010r. po zmianie 40 111 11 934 11 934 52 045 8 761 26 721 16 563 -

Dochody pochodz z odszkodowania za uszkodzone mienie (meble i wykadzina) i przeznaczone s na odtworzenie zniszczonego mienia.

Zacznik nr 7 do uchway nr L/304/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. Zmiany w planie finansowym rachunku dochodw wasnych na 2010 rok utworzonego przy Specjalnym Orodku Szkolno - Wychowawczym w Wyszkowie Dzia 854 Rozdzia 85403
Poz. 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 4 Wyszczeglnienie Stan rodkw pieninych na pocztek roku Przychody Wpaty od rodzicw z tytuu odpatnoci za wyywienie Rne opaty i skadki Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wydatki ogem Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup usug pozostaych Stan rodkw pieninych na koniec roku (poz. 1+2-3) 4210 4220 4300 0680 0690 0920 0970 46 100 500 45 100 500 9 972 972 9 000 Plan na 2010r. przed zmian 46 100 23 000 23 000 100 zwikszenia 9 972 zmniejszenia Plan na 2010r. po zmianie 9 972 46 100 23 000 23 000 100 56 072 1 472 54 100 500 -

Przewodniczca Rady: Magorzata lesik-Nasiadko