You are on page 1of 26

UCHWAA Nr 267/08 RADY MIEJSKIEJ W OAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Oarw Mazowiecki.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si Statut Gminy Oarw Mazowiecki stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Trac moc uchway nr 163/03 z dnia 30 grudnia 2003r., nr 371/05, nr 372/05, nr 373/05 z dnia 14 grudnia 2005r. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwaa podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia opublikowania. Przewodniczca Rady: Blanka Jaboska

Zacznik do uchway nr 267/08 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2008r. STATUT GMINY OARW MAZOWIECKI Rozdzia 1 Przepisy oglne 1. Miasto i Gmina Oarw Mazowiecki zwana dalej gmin stanowi lokaln wsplnot samorzdow, ktr z mocy prawa tworz jego mieszkacy. 2. Gmina obejmuje swoim zasigiem miejscowoci: miasto Oarw Mazowiecki, wsie: Bronisze, Domaniewek I, Duchnice, Goaszew, Jawczyce, Jzefw, Kaputy, Konotopa, Koprki, Krczki, Macierzysz, Michawek, Mory, Myszczyn, Otarzew, Ory, Oarw, Pilaszkw, Piotrkwek Duy, Piotrkwek May, Pochocin, Pogroszew, Pogroszew Kolonia, Strzykuy, Szeligi, wicice, Umiastw, Wieruchw, Wolica, Wolskie. 3. Siedzib wadz gminy jest miasto Oarw Mazowiecki. 4. 1. Gmina posiada osobowo prawn i stanowi samodzieln jednostk samorzdow. 2. Gmina wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu wasnym i na wasn odpowiedzialno. 5. Ilekro w niniejszym Statucie jest mowa o: Gminie - naley przez to rozumie wsplnot samorzdow Gminy Oarw Mazowiecki oraz jej terytorium, Burmistrzu - naley przez to rozumie Burmistrza Miasta i Gminy w Oarowie Mazowieckim, Radzie - naley przez to rozumie Rad Miejsk w Oarowie Mazowieckim,

Przewodniczcym Rady - naley przez to rozumie Przewodniczcego Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim, Urzdzie - naley przez to rozumie Urzd Miasta i Gminy w Oarowie Mazowieckim. 6.

Symbolami graficznymi Miasta i Gminy s: herb, flaga i sztandar. 7. 1. Herb miasta Oarowa Mazowieckiego jest czteropolowy wg opisu jak niej: Lewa strona nawizuje do historii pomienie symbolizuj nazw naszego miasta (wie i folwark Poarowy) kolor czerwony. Prawa strona symbolizuje zagbie rolnicze. Czterolistna koniczyna symbolizuje szczcie i dobrze prosperujce rolnictwo na urodzajnych ziemiach kolor zielony.

2. Zezwolenia na uycie herbu udziela Rada. 3. Wzr herbu okrela zacznik nr 1 do Statutu. 8. 1. Barwami Gminy s kolory: czerwony, biay i zielony. 2. Flaga skada si z czterech pl uoonych w szachownic. 3. Flag Gminy okrela zacznik nr 2 do Statutu. 9. 1. Gmina posiada sztandar nadany uchwa Rady. 2. Na awersie sztandaru zamieszczony jest herb Oarowa Mazowieckiego i napis: Oarw Mazowiecki; na rewersie emblemat obrazujcy wieniec laurowy i napis: Budujmy Wsplnie Mdrze i Sprawiedliwie. 3. Wzr sztandaru okrela zacznik nr 3 do Statutu. 10. 1. Ustanawia si insygnia dla Burmistrza w postaci acucha z Herbem Miasta. 2. Insygniw uywa Burmistrz w oficjalnych wystpieniach podczas uroczystoci pastwowych i gminnych. 11. Do zakresu dziaania gminy naley wykonywanie okrelonych ustawami zada publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeonych ustawami na rzecz innych podmiotw. Rozdzia 2 Organy gminy. 12. Organami gminy s: 1) Rada, 2) Burmistrz. Rada 13. 1. Rada jest organem stanowicym i kontrolnym gminy. 2. Kadencja rady trwa 4 lata, liczc od dnia wyborw. 3. Radni s wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborw do rady okrelaj przepisy regulujce wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdzkich. 4. Szczegowy tryb prac rady okrela zacznik nr 4 do Statutu.

14. Do wycznej waciwoci Rady naley wykonywanie zada okrelonych w ustawie o samorzdzie gminnym. 15. Uchway Rady zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci, co najmniej poowy ustawowego skadu rady, w gosowaniu jawnym, chyba e ustawa stanowi inaczej. 16. 1. Przewodniczcy Rady przygotowuje i zwouje sesje rady. 2. W tym celu zwouje Konwent. 3. W skad Konwentu wchodz: Przewodniczcy Rady, Dwch Wiceprzewodniczcych, Przewodniczcy Komisji Staych, Przewodniczcy klubw.

4. W posiedzeniach Konwentu uczestniczy Burmistrz. 5. W posiedzeniach Konwentu mog bra udzia pozostali radni. 17. Gmina gromadzi i udostpnia w swojej siedzibie zbir aktw prawa miejscowego. 18. 1. Organy gminy dziaaj jawnie, co obejmuje w szczeglnoci: a) prawo obywateli do wstpu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji w charakterze obserwatorw, b) prawo do uzyskiwania od pracownikw gminy odpowiedzialnych za przygotowanie pracy Rady wszelkich informacji z zakresu jej dziaania, w zakresie okrelonym w ust. 2, c) prawo do zapoznania si z dokumentami wynikajcymi z wykonywanych przez gmin zada publicznych, w tym protokow z sesji Rady, posiedze komisji staych i doranych Rady oraz zarzdze Burmistrza w zakresie sprecyzowanych zainteresowa wnioskujcych. 2. Przedstawione do wgldu dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt . c bd udostpniane zainteresowanym tylko w tym zakresie, ktry nie narusza uregulowa wynikajcych z ustaw szczeglnych. 19. 1. Obywatel chccy zapozna si z dokumentami powinien zoy do pracownika obsugujcego Rad pisemny wniosek zawierajcy wykaz dokumentw, z ktrymi chciaby si zapozna. 2. Pracownicy Urzdu s zobowizani w terminie 7 dni od daty zoenia wniosku przygotowa dan dokumentacj oraz poinformowa zainteresowanego o terminie, w jakim dokumentacja bdzie dostpna do wgldu. 3. Osoby zainteresowane otrzymaniem kopii wnioskowanych dokumentw musz zaznaczy to we wniosku. 4. Za sporzdzenie kserokopii dokumentw zainteresowany uiszcza opat, ktrej wysoko okrelaj odrbne przepisy. 5. Pracownik obsugujcy Rad prowadzi ewidencj wnioskw i sporzdzonych kserokopii dokumentw. 6. Zainteresowany moe przeglda oryginay dokumentw oraz dokonywa odpisw i wycigw z dokumentw jedynie w obecnoci pracownika obsugujcego Rad. 20. 1. Rada kontroluje dziaalno Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W tym celu powouje Komisj Rewizyjn.

2. W skad Komisji Rewizyjnej wchodz radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubw, z wyjtkiem radnych penicych funkcje Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcych Rady. 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budetu gminy i wystpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln Izb Obrachunkow. 4. Komisja Rewizyjna wykonuje rwnie inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez Rad. 5. Szczegowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej okrela Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowicy zacznik nr 5 do Statutu. 21. 1. Rada w drodze uchway moe powoywa ze swego grona stae i dorane komisje do okrelonych zada, okrelajc przedmiot ich dziaania oraz skad osobowy. 2. Komisje podlegaj Radzie w caym zakresie swojej dziaalnoci, przedkadaj jej swoje plany pracy i sprawozdania z dziaalnoci. 3. Prac komisji kieruje przewodniczcy lub wiceprzewodniczcy powoywany i odwoywany przez czonkw komisji. Komisja moe rwnie powoa sekretarza komisji. 4. Radny ma obowizek by czonkiem przynajmniej jednej komisji staej. 5. Propozycje skadu osobowego komisji oraz zmian w tym skadzie przedstawia Przewodniczcy na wniosek zainteresowanych radnych, klubw radnych lub komisji. 22. 1. Do zada komisji staych naley: a) opiniowanie projektw uchwa Rady, b) wystpowanie z inicjatyw uchwaodawcz, c) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa Rady, d) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Rad, Burmistrza lub inne komisje, e) przyjmowanie i analizowanie skarg i wnioskw mieszkacw gminy, dotyczcych dziaalnoci Rady i Burmistrza. 2. Komisja staa dziaa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Rad. Rada moe dokonywa zmian w zatwierdzonym planie. 3. Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej dziaalnoci, co najmniej raz w roku, oraz w kadym czasie na danie Rady. 23. 1. Komisja obraduje w obecnoci, co najmniej poowy swojego skadu. 2. Przewodniczcy komisji moe zaprosi na jej posiedzenie inne osoby, ktrych obecno jest uzasadniona ze wzgldu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. 24. 1. Przewodniczcy komisji kieruje jej pracami, a w szczeglnoci: a) ustala terminy i porzdek posiedze, b) zwouje posiedzenia komisji, c) kieruje obradami komisji. 2. Przewodniczcy komisji jest obowizany zwoa posiedzenie komisji na wniosek, co najmniej 1/3 czonkw komisji lub Przewodniczcego Rady. 3. W przypadku nieobecnoci przewodniczcego komisji, jego obowizki wykonuje wiceprzewodniczcy. 25. 1. Komisja podejmuje uchway zwyk wikszoci gosw w obecnoci, co najmniej poowy jej skadu, w gosowaniu jawnym.

2. Wnioski odrzucone przez komisj umieszcza si, na danie wnioskodawcy, w protokole z posiedzenia komisji jako wnioski mniejszoci, w szczeglnoci w sprawach dotyczcych uchwa Rady. 3. Protokoy z posiedze komisji staych i doranych dostpne s w Biurze Rady w sposb okrelony w 18 i 19. 4. Opinie komisji staych Rady dotyczce projektw uchwa przedstawiane s na Sesji przy omawianiu tych projektw przez Przewodniczcego Komisji lub przez wyznaczonego przez komisj radnego sprawozdawc. 26. 1. Zakres dziaania, kompetencje oraz skad osobowy komisji doranej okrela Rada w uchwale o powoaniu komisji. 2. Do komisji doranej stosuje si odpowiednio przepisy dotyczce komisji staej, z uwzgldnieniem ust. 1. 27. 1. Radni mog tworzy kluby radnych. 2. Klub radnych moe utworzy, co najmniej 4 radnych. 3. Przynaleno do klubw jest dobrowolna. 28. 1) Utworzenie klubu radnych naley zgosi Przewodniczcemu Rady w cigu 14 dni od dnia zebrania zaoycielskiego. 2) Zgoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawiera: a) imi i nazwisko przewodniczcego klubu, b) list czonkw klubu z okreleniem funkcji wykonywanych w klubie, c) nazw klubu. 3) Dziaalno klubw radnych nie moe by finansowana z budetu gminy. 4) Kluby radnych dziaaj zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie moe by sprzeczny ze Statutem Gminy. Burmistrz 29. 1. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. 2. Burmistrz, w drodze zarzdzenia, powouje oraz odwouje swojego zastpc. 30. 1) Burmistrz wykonuje uchway Rady i zadania gminy okrelone przepisami prawa. 2) Do zada Burmistrza naley w szczeglnoci: a) przygotowywanie projektw uchwa rady gminy, b) okrelanie sposobu wykonywania uchwa, c) gospodarowanie mieniem komunalnym, d) wykonywanie budetu, e) zatrudnianie i zwalnianie kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych. 3) W realizacji zada Burmistrz podlega wycznie Radzie. 4) Burmistrz wykonuje zadania gminy przy pomocy Urzdu. 31. 1. Burmistrz organizuje prac Urzdu, kieruje biecymi sprawami gminy oraz reprezentuje gmin na zewntrz.

2. Burmistrz jest kierownikiem Urzdu, zwierzchnikiem subowym pracownikw gminy i kierownikw jednostek organizacyjnych gminy. 3. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej nalecych do waciwoci gminy. 4. Burmistrz moe upowani na pimie swojego zastpc, pracownikw urzdu gminy oraz kierownikw jednostek organizacyjnych gminy do wydawania w jego imieniu decyzji, o ktrych mowa w ust. 3, co nie zwalnia go z odpowiedzialnoci za decyzje wydane przez pracownikw mu podlegych. 32. Burmistrz skada Radzie na kadej sesji pisemne sprawozdanie ze swojej dziaalnoci w okresie od poprzedniej sesji. 33. 1. Przed podjciem uchway w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium Rada zapoznaje si z wnioskiem i opini, o ktrych mowa w 20 p. 3. 2. Uchwaa Rady w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi absolutorium jest rwnoznaczna z podjciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwoania Burmistrza. 3. Uchwa w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu Rady w gosowaniu jawnym. 4. Rada moe podj uchwa o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwoania Burmistrza z przyczyny okrelonej w ust. 2 na sesji zwoanej nie wczeniej ni po upywie 14 dni od dnia podjcia uchway w sprawie nie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. 5. Przed podjciem uchway, o ktrej mowa w ust. 4, Rada zapoznaje si z opini Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchway o nie udzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysuchuje wyjanie Burmistrza. 6. Uchwa, o ktrej mowa w ust. 4, Rada podejmuje bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu rady, w gosowaniu imiennym. 34. 1. Rada moe podj uchwa o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwoania Burmistrza z przyczyny innej ni nie udzielenie Burmistrzowi absolutorium jedynie na wniosek 1/4 ustawowego skadu Rady. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwoania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisj Rewizyjn. 3. Rada moe podj uchwa o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwoania Burmistrza na sesji zwoanej nie wczeniej ni po upywie 14 dni od dnia zoenia wniosku, o ktrym mowa w ust. 1. 4. Uchwa, o ktrej mowa w ust. 3, Rada podejmuje wikszoci, co najmniej 3/5 gosw ustawowego skadu rady, w gosowaniu imiennym, jawnym. 35. Jeeli zgoszony w trybie 35 wniosek o podjcie uchway o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwoania Burmistrza nie uzyska wymaganej wikszoci gosw, kolejny wniosek moe by zgoszony w tym trybie nie wczeniej ni po upywie 12 miesicy od poprzedniego gosowania. 36. 1. Skarbnik gminy jest gwnym ksigowym budetu gminy. 2. Zadania Skarbnika gminy, jako gwnego ksigowego budetu gminy, okrelaj odrbne przepisy. 3. Skarbnik gminy kontrasygnuje wszystkie dokumenty dotyczce czynnoci prawnych mogcych spowodowa powstanie zobowiza majtkowych. 4. Brak kontrasygnaty Skarbnika nie zwalnia go ze skutkw zawartych umw. 5. Do kontrasygnaty czynnoci, o ktrych mowa w ust. 3, skarbnik moe upowani inn osob. 6. Skarbnik gminy, ktry odmwi kontrasygnaty, ma jednak obowizek jej dokonania na pisemne polecenie Burmistrza, przy rwnoczesnym powiadomieniu o tym Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

37. 1. Sekretarz gminy, w imieniu Burmistrza, sprawuje nadzr nad wykonywaniem biecych zada przez komrki organizacyjne urzdu gminy, w szczeglnoci nad terminowym i prawidowym zaatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Urzdu i instrukcji kancelaryjnej. 2. Ponadto Sekretarz gminy zapewnia merytoryczn i techniczno-organizacyjn obsug posiedze organw kolegialnych gminy oraz wykonuje inne zadania w ramach upowanie udzielonych przez Burmistrza. 38. Sekretarz i skarbnik gminy uczestnicz w obradach Rady i mog uczestniczy w pracach komisji. Rozdzia 3 Jednostki pomocnicze 39. 1. Gmina moe tworzy jednostki pomocnicze samorzdu terytorialnego, a przy ich wyodrbnianiu naley przede wszystkim bra pod uwag warunki przestrzenne, wizi spoeczne i gospodarcze. 2. Podstawowymi jednostkami pomocniczymi w gminie s: a) soectwo, b) osiedle. 3. Rada tworzy, czy, dzieli, znosi jednostki pomocnicze oraz okrela ich organizacj i zakres dziaania w odrbnym statucie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami. 40. Z inicjatyw utworzenia, poczenia, podzielenia i zniesienia jednostki pomocniczej mog wystpi: osoby, organy posiadajce inicjatyw uchwaodawcz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami terenu, ktry ma by przedmiotem uchway i uzyskaniu ich poparcia, mieszkacy terenu, ktry ma by przedmiotem uchway, jeeli uzyskaj poparcie, co najmniej 50% osb stale zamieszkaych na tym terenie i posiadajcych czynne prawo wyborcze. 41. Statut jednostki pomocniczej powinien zawiera: 1) nazw i obszar jednostki pomocniczej, 2) zasady i tryb wyborw organw jednostki pomocniczej, 3) organizacj i zadania organw jednostki pomocniczej, 4) zakres zada przekazywanych jednostce przez gmin oraz sposb ich realizacji, 5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Miejskiej nad dziaalnoci organw jednostki pomocniczej. 42. 1. Organem uchwaodawczym w soectwie jest Zebranie Wiejskie, a wykonawczym - Sotys. Dziaalno Sotysa wspomaga Rada Soecka. 2. Sotys oraz czonkowie Rady Soeckiej wybierani s w gosowaniu tajnym, bezporednim, spord nieograniczonej liczby kandydatw, przez staych mieszkacw soectwa posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. 43. 1. Organem uchwaodawczym w osiedlu jest rada osiedla. 2. Organem wykonawczym w osiedlu jest zarzd o liczbie czonkw od 3 do 5. Na czele zarzdu stoi Przewodniczcy. 3. Statut osiedla moe ustali, e w osiedlu organem uchwaodawczym jest Oglne Zebranie Mieszkacw. Zarzd Osiedla wybierany jest przez Oglne Zebranie. 44.

Sotys oraz Przewodniczcy Zarzdu Osiedla korzystaj z ochrony prawnej przysugujcej funkcjonariuszowi publicznemu. 45. 1. Jednostki pomocnicze nieposiadajce budetw prowadza wasn polityk finansow w oparciu o rodki przekazane przez gmin, uwzgldnione w uchwale budetowej gminy. 2. Kontrola dziaalnoci finansowej jednostki pomocniczej prowadzona jest przez Skarbnika gminy i Burmistrza. 3. Jednostki pomocnicze na zasadach okrelonych w ich statutach podlegaj nadzorowi organw gminy. 46. Jednostki pomocnicze wspdziaaj z gmin i jej organami w zakresie realizacji interesw tych jednostek oraz ich mieszkacw. 47. Wykaz jednostek pomocniczych i ich granic okrela odrbna uchwaa. Rozdzia 4 Gospodarka finansowa gminy 48. 1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodark finansow na podstawie budetu gminy. 2. Budet gminy jest planem finansowym obejmujcym dochody i wydatki gminy. 3. Budet gminy jest uchwalany przez Rad na rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem budetowym. 49. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budetu gminy, naley do wycznej kompetencji Burmistrza. Inicjatywa w sprawie zmian tego projektu budetu naley do Burmistrza, a take do osb wnioskujcych zmiany zgodnie z ustaw o samorzdzie gminnym. 2. Burmistrz przygotowuje i przedstawia Radzie, nie pniej ni do dnia 15 listopada roku poprzedzajcego rok budetowy, projekt budetu gminy zgodnie z przepisami i ustaleniami Rady. 3. Bez zgody Burmistrza Rada nie moe wprowadzi w projekcie budetu zmian powodujcych zwikszenie wydatkw nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach lub zwikszenia planowanych dochodw bez jednoczesnego ustanowienia rde tych dochodw. 50. Rada okrela tryb prac nad projektem uchway budetowej zgodnie z ustaw. 51. 1. Uchwaa budetowa gminy powinna by uchwalona przed rozpoczciem roku budetowego. 2. W przypadku nie uchwalenia budetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budetu przez Rad, nie pniej jednak ni do dnia 31 marca roku budetowego, podstaw gospodarki budetowej jest projekt budetu przedoony Radzie. 3. W przypadku nie uchwalenia budetu w terminie, o ktrym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budet gminy najpniej do dnia 30 kwietnia roku budetowego. Do dnia ustalenia budetu przez Regionaln Izb Obrachunkow podstaw gospodarki budetowej jest projekt budetu, o ktrym mowa w ust. 2. 4. Uchwa budetow gminy Burmistrz przedkada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w cigu 7 dni od dnia jej podjcia. 52. 1. Za prawidowe wykonanie budetu gminy odpowiada Burmistrz. 2. Burmistrzowi przysuguje wyczne prawo: a) zacigania zobowiza majcych pokrycie w ustalonych w uchwale budetowej kwotach wydatkw w ramach upowanie udzielonych przez Rad,

b) emitowania papierw wartociowych, w ramach upowanie udzielonych przez Rad, c) dokonywania wydatkw budetowych, d) zgaszania propozycji zmian w budecie gminy, e) dysponowania rezerw budetow gminy, f) blokowania rodkw budetowych, w przypadkach okrelonych ustaw. 3. Gospodarka rodkami finansowymi znajdujcymi si w dyspozycji gminy jest jawna. Wymg jawnoci jest speniony w szczeglnoci przez: a) jawno debaty budetowej, b) opublikowanie uchway budetowej oraz sprawozda z wykonania budetu gminy, c) przedstawienie penego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budetu gminy, d) ujawnienie sprawozdania Burmistrza z dziaa, o ktrych mowa w ust. 2 pkt a) i b). Rozdzia 5 Mienie komunalne 53. Mieniem komunalnym jest wasno i inne prawa majtkowe nalece do gminy Oarw Mazowiecki i zwizkw komunalnych, w ktrych ona uczestniczy oraz mienie innych gminnych osb prawnych, w tym przedsibiorstw. Rozdzia 6 Przepisy kocowe 54. Zmiany statutu dokonywane s w trybie waciwym dla jego uchwalenia. Przewodniczca Rady: Blanka Jaboska

Zacznik nr 4 do Statutu Gminy Oarw Mazowiecki Rozdzia 1 Postanowienia oglne 1. Rada jest organem stanowicym i kontrolnym w Gminie. 2. 1. Rada jako organ stanowicy dziaa poprzez radnych; na sesjach, komisjach, klubach radnych oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchway Rady. 2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj pod kontrol Rady, ktrej skadaj sprawozdania ze swojej dziaalnoci. 3. Do wewntrznych organw Rady nale: 1. Przewodniczcy, 2. Dwch Wiceprzewodniczcych, 3. Komisja Rewizyjna, 4. komisje stae, 5. dorane komisje do okrelonych zada. 4. 1. Rada powouje nastpujce stae komisje: a) Komisj Budetow, b) Komisj Obywatelsk, c) Komisj Gospodarcz. 2. Rada powouje uchwa skad osobowy Komisji Rewizyjnej. 3. Przewodniczcy Rady zgodnie 16 Statutu zwouje Konwent. 4. Przewodniczcy Rady zwouje, w razie potrzeby spotkania organizacyjne radnych. 5. 1. Czynnoci zwizane ze zwoaniem pierwszej sesji obejmuj: a) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, b) przygotowanie projektu porzdku obrad, c) projekt porzdku obrad, o jakim mowa w pkt b), powinien obejmowa sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 2. Do czasu wyboru Przewodniczcego obrady pierwszej sesji otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem radny. 6. W przypadku odwoania z funkcji, bd wyganicia mandatu Przewodniczcego lub jednego z Wiceprzewodniczcych Rady przed upywem kadencji, Rada na najbliszej sesji dokonuje wyboru na wakujce stanowisko. 7. 1. Przewodniczcy Rady organizuje prac Rady i prowadzi jej obrady. 2. Pod nieobecno Przewodniczcego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego pisemnie Wiceprzewodniczcy lub w przypadku nie wyznaczenia, Wiceprzewodniczcy najstarszy wiekiem. 8.

Obsug Rady i jej organw zapewnia pracownik Urzdu Miasta i Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsugi Rady, oraz radca prawny. Rozdzia 2 Sesje Rady 9. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa sprawy nalece do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorzdzie gminnym oraz w innych ustawach, a take w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 10. Rada odbywa sesje z czstotliwoci potrzebn do wykonania zada Rady, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. Rozdzia 3 Przygotowanie sesji 11. 1. 2. Sesje przygotowuje Przewodniczcy. Przygotowanie sesji obejmuje: 3. 4. 5. 6. 7. 8. ustalenie porzdku obrad, ustalenie czasu i miejsca obrad, zapewnienie dostarczenia radnym materiaw, w tym projektw uchwa, dotyczcych poszczeglnych punktw porzdku obrad.

Przygotowanie materiaw na sesj, jak rwnie obsug techniczn i prawn zapewnia Burmistrz. Za dostarczenie radnym zawiadomienia o sesji, projektw uchwa, sprawozdania Burmistrza z jego dziaalnoci w okresie midzy sesjami oraz innych niezbdnych materiaw odpowiada Burmistrz. Sesje zwouje Przewodniczcy Rady lub z jego upowanienia jeden z Wiceprzewodniczcych. O terminie, miejscu i proponowanym porzdku obrad powiadamia si radnych najpniej na 9 dni przed terminem obrad, za pomoc listw poleconych lub w inny skuteczny sposb. Materiay dotyczce Sesji powiconej uchwaleniu budetu i sprawozdania z wykonania budetu przesya si radnym w terminach okrelonych w odrbnych ustawach. W razie niedotrzymania terminw, o jakich mowa w ust. 6 i 7, Rada moe podj uchwa o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moe by zgoszony przez radnego tylko na pocztku obrad, przed gosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmian porzdku obrad. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno by podane do publicznej wiadomoci na urzdowych tablicach ogosze w kadym soectwie i osiedlu.

9.

10. Termin, o jakim mowa w ust. 6, rozpoczyna bieg od dnia nastpnego po dorczeniu powiadomie i nie obejmuje dnia odbywania sesji. 12. 1. Przed kad sesj Przewodniczcy Rady, w porozumieniu z Burmistrzem ustala list osb zaproszonych na sesj. 2. W sesjach Rady uczestnicz: a) Burmistrz i jego zastpca, b) z gosem merytorycznym Sekretarz, Skarbnik Gminy i radca prawny. c) z gosem opiniotwrczym Przewodniczcy organw wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w sprawach dotyczcych osiedla lub soectwa, ktre reprezentuj. 3. Do udziau w sesjach Rady mog zosta zobowizani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegajcych kontroli Rady.

Rozdzia 4 Przebieg sesji 13. Burmistrz obowizany jest udzieli Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 14. Publiczno obserwujca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 15. Wyczenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowizujcego prawa. 16. 1. Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczcego obrad, bd radnego, Rada moe postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada moe postanowi w szczeglnoci ze wzgldu na niemoliwo wyczerpania porzdku obrad lub konieczno jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materiaw lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoliwiajce Radzie waciwe obradowanie lub podjcie uchwa. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, ktrzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoczeniem, odnotowuje si w protokole. 17. 1. Rada moe rozpocz obrady tylko w obecnoci, co najmniej poowy swego ustawowego skadu. 2. Przewodniczcy Rady przerywa obrady, gdy liczba radnych podczas posiedzenia jest mniejsza ni poowa jej ustawowego skadu. 18. 1. Sesj otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczcy Rady. 2. W razie nieobecnoci Przewodniczcego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje upowaniony przez Przewodniczcego wiceprzewodniczcy lub wiceprzewodniczcy najstarszy wiekiem zgodnie z 7. 19. 1. Otwarcie sesji nastpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczcego Rady formuy: Otwieram sesj Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocno obrad. 20. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczcy Rady stawia Radnym pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzdku obrad. 2. Zmiany porzdku obrad ustala si bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu Rady. 21. 1. Porzdek obrad obejmuje w szczeglnoci: a) przyjcie protokou z poprzedniej sesji, b) sprawozdanie z dziaalnoci Burmistrza w okresie midzy sesjami, c) rozpatrzenie projektw uchwa lub zajcie stanowiska, d) interpelacje i zapytania radnych, e) odpowiedzi na interpelacje zgoszone na poprzednich sesjach, f) wolne wnioski i informacje.

22. 1. Sprawozdanie z dziaalnoci Burmistrza w okresie midzy sesjami skada Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastpca. 2. Protok z posiedzenia komisji Rady skadaj przewodniczcy komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje. 23. 1. Interpelacje radnych kierowane s do Burmistrza. 2. Interpelacje dotycz spraw gminnej wsplnoty o zasadniczym charakterze. 3. Interpelacja powinna zawiera krtkie przedstawienie stanu faktycznego, bdcego jej przedmiotem oraz wynikajce ze pytania. 4. Interpelacje skada si w formie pisemnej na rce Przewodniczcego Rady; Przewodniczcy niezwocznie przekazuje interpelacj adresatowi. 5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na rce Przewodniczcego Rady i radnego skadajcego interpelacj. 6. Odpowiedzi na interpelacj udziela Burmistrz lub waciwe rzeczowo osoby, upowanione do tego przez Burmistrza. 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajc, radny interpelujcy moe zwrci si do Przewodniczcego Rady o nakazanie niezwocznego uzupenienia odpowiedzi. 8. Przewodniczcy Rady informuje radnych o zoonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliszej sesji Rady, w ramach odrbnego punktu porzdku obrad. 24. 1. Zapytania skada si w sprawach aktualnych problemw Gminy, take w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 2. Zapytania formuowane s ustnie, w trakcie sesji Rady. 3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest moliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. 25. 1. Przewodniczcy Rady prowadzi obrady wedug ustalonego porzdku, otwierajc i zamykajc dyskusje nad kadym z punktw. 2. Przewodniczcy Rady udziela gosu radnym wedug kolejnoci zgosze; w uzasadnionych przypadkach moe take udzieli gosu poza kolejnoci osobom spoza Rady. 3. Przewodniczcy Rady udziela gosu Burmistrzowi na jego wniosek podczas dyskusji nad kadym z punktw porzdku obrad. 26. 1. Przewodniczcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwaszcza nad zwizoci wystpie radnych oraz innych osb uczestniczcych w sesji. 2. Przewodniczcy Rady moe czyni radnym uwagi dotyczce tematu, formy i czasu trwania ich wystpie, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach przywoa mwc do rzeczy. 3. Jeeli temat lub sposb wystpienia albo zachowania radnego w sposb oczywisty zakcaj porzdek obrad, bd uchybiaj powadze sesji, Przewodniczcy Rady przywouje radnego do porzdku, a gdy przywoanie nie odnioso skutku moe odebra mu gos, nakazujc odnotowanie tego faktu w protokle. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do publicznoci. 5. Po uprzednim ostrzeeniu Przewodniczcy Rady moe nakaza opuszczenie sali tym osobom spord publicznoci, ktre swoim zachowaniem lub wystpieniami zakcaj porzdek obrad, bd naruszaj powag sesji. 27.

Na wniosek radnego Przewodniczcy Rady przyjmuje do protoku sesji wystpienie radnego zgoszone na pimie, wygoszone lub niewygoszone w toku obrad, informujc o tym Rad. 28. 1. Przewodniczcy Rady udziela gosu radnym poza kolejnoci w sprawie wnioskw natury formalnej, w szczeglnoci dotyczcych: a) stwierdzenia quorum, b) zmiany porzdku obrad, c) ograniczenia czasu wystpienia dyskutantw, d) zamknicia listy mwcw lub kandydatw, e) zakoczenia dyskusji i podjcia uchway, f) zarzdzenia przerwy, g) odesania projektu uchway do komisji, h) przeliczenia gosw, i) przestrzegania regulaminu obrad. 2. Wnioski formalne Przewodniczcy Rady poddaje pod dyskusj po dopuszczeniu jednego gosu za i jednego gosu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje wniosek pod gosowanie. 29. 1. Po wyczerpaniu listy mwcw Przewodniczcy Rady zamyka dyskusj. W razie potrzeby zarzdza przerw w celu umoliwienia waciwej Komisji, klubowi radnych lub Burmistrzowi ustosunkowania si do zgoszonych w czasie debaty wnioskw, a jeli zaistnieje taka konieczno przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamkniciu dyskusji Przewodniczcy Rady rozpoczyna procedur gosowania. 3. Po rozpoczciu procedury gosowania, do momentu zarzdzenia gosowania, Przewodniczcy Rady moe udzieli radnym gosu tylko w celu zgoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzdku gosowania. 30. 1. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy Rady koczy sesj, wypowiadajc formu Zamykam sesj Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoczenia uwaa si za czas trwania sesji. 31. 1. Rada jest zwizana uchwa od chwili jej podjcia. 2. Uchylenie lub zmiana podjtej uchway moe nastpi tylko w drodze odrbnej uchway podjtej nie wczeniej, ni na nastpnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si w odniesieniu do oczywistych omyek. 32. Do wszystkich osb pozostajcych w miejscu obrad po zakoczeniu sesji lub posiedzenia maj zastosowanie oglne przepisy porzdkowe waciwe dla miejsca, w ktrym sesja si odbywa. 33. Pracownik Urzdu Gminy, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczcym Rady, sporzdza z kadej sesji protok. 34. 1. Protok z sesji musi wiernie odzwierciedla jej przebieg. 2. Protok z sesji powinien w szczeglnoci zawiera: a) numer, dat i miejsce odbywania sesji, godzin jej rozpoczcia i zakoczenia oraz wskazywa numery uchwa, imi i nazwisko przewodniczcego obrad i protokolanta,

b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia, c) imiona i nazwiska nieobecnych czonkw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci, d) odnotowanie przyjcia protoku z poprzedniej sesji, e) ustalony porzdek obrad, f) przebieg obrad, a w szczeglnoci tre wystpie albo ich streszczenie, teksty zgoszonych, jak rwnie uchwalonych wnioskw, a nadto odnotowanie faktw zgoszenia pisemnych wystpie, g) przebieg gosowania z wyszczeglnieniem liczby gosw: za, przeciw i wstrzymujcych oraz gosw niewanych, h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrbnego do treci uchway, i) podpis Przewodniczcego obrad i osoby sporzdzajcej protok. 35. 1. Protok powinien by do wgldu na 3 dni robocze przed sesj, na ktrej bdzie zatwierdzany. 2. Radni mog zgasza poprawki lub uzupenienia do zatwierdzonego protokou, przy czym o ich uwzgldnieniu rozstrzyga Przewodniczcy Rady po wysuchaniu protokolanta. 3. Jeeli wniosek wskazany w ust. 2 nie zostanie uwzgldniony, wnioskodawca moe wnie sprzeciw do Rady. 4. Rada moe podj uchwa o przyjciu protokou z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 3. 36. 1. Do protokou docza si list obecnoci radnych oraz odrbn list zaproszonych goci, teksty przyjtych przez Rad uchwa, owiadczenia i inne dokumenty zoone na rce Przewodniczcego Rady. 2. Uchway Przewodniczcy Rady przekazuje Burmistrzowi do realizacji najpniej w cigu 7 dni roboczych od dnia zakoczenia sesji. 3. Oryginay uchwa przechowywane s wraz z protokoami z sesji. 37. 1. Obsug biurow sesji sprawuje pracownik Urzdu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczcym Rady. 2. Pracownik, o ktrym mowa w ust. 1, podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczcemu Rady. Rozdzia 5 Uchway 38. Uchway, o ktrych mowa w 9 s sporzdzane w formie prawem okrelonym. 39. 1. Z inicjatyw podjcia okrelonej uchway moe wystpi: a) Burmistrz, b) co najmniej 3 radnych, c) klub radnych, d) komisja rady, e) mieszkacy Gminy w liczbie co najmniej 100 osb, a w przypadku miejscowoci liczcych mniej ni 100 mieszkacw 70% mieszkacw. 2. 3. W przypadku podmiotu okrelonego w ust. 1 pkt e do projektu uchway docza si list osb popierajcych inicjatyw. Na licie wpisane bd: imi i nazwisko, adres, nr PESEL, podpis. Projekt uchway powinien okrela w szczeglnoci: a) tytu uchway, b) podstaw prawn,

c) postanowienia merytoryczne, d) w miar potrzeby okrelenie rda sfinansowania realizacji uchway, e) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchway, f) ustalenie terminu obowizywania lub wejcia w ycie uchway. 4. 5. 6. 7. Projekt uchway powinien zosta przedoony Przewodniczcemu Rady wraz z uzasadnieniem, w ktrym naley wskaza potrzeb podjcia uchway oraz informacj o skutkach finansowych jej realizacji. Projekty uchwa opiniowane s przez Radc Prawnego, co do ich zgodnoci z prawem. Projekt uchway, ktry nie uzyska akceptacji pod wzgldem formalnoprawnym, nie jest dalej rozpatrywany. Projekt uchway - zgoszony przez podmioty wymienione w 39 ust. 1 pkt b-e, ktry uzyska akceptacj pod wzgldem formalnoprawnym jest niezwocznie przesyany przez Przewodniczcego Rady Burmistrzowi celem zaopiniowania. Zaopiniowany przez Burmistrza projekt trafia pod obrady poszczeglnych komisji, w przypadkach szczeglnie uzasadnionych projekt wchodzi pod obrady Rady po uzyskaniu opinii przynajmniej jednej staej komisji Rady. Przewodniczcy Rady informuje podmioty wymienione w 39 ust. 1 pkt b-e o losie zoonego projektu uchway.

8.

9.

10. W przypadku, gdy projekt uchway zgoszony przez podmiot wymieniony w 39 ust. 1 pkt e zostanie skierowany pod obrady Rady zaprasza si inicjatorw na sesj. 40. Uchway Rady powinny by zredagowane w sposb zwizy, syntetyczny, przy uyciu wyrae w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa naley unika posugiwania si wyraeniami specjalistycznymi, zapoyczonymi z jzykw obcych i neologizmami. 41. 1. Uchway Rady podpisuje Przewodniczcy Rady. 2. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do Wiceprzewodniczcego prowadzcego obrady. 42. 1. Uchway w cigu kadencji otrzymuj kolejne numery, poczwszy od numeru jeden amane przez dwie ostatnie cyfry roku. 2. Burmistrz ewidencjonuje oryginay uchwa w rejestrze uchwa i przechowuje wraz z protokoami sesji Rady. 3. Uchway przekazuje si waciwym jednostkom do realizacji i do wiadomoci zalenie od ich treci. Rozdzia 6 Procedura gosowania 43. W gosowaniu bior udzia wycznie radni. 44. 1. Gosowanie jawne odbywa si przez podniesienie rki. 2. Gosowanie jawne zarzdza i przeprowadza Przewodniczcy obrad, przelicza oddane gosy za, przeciw i wstrzymujce si, sumuje je i porwnujc z list radnych obecnych na sesji, wzgldnie ze skadem lub ustawowym skadem rady, nakazuje odnotowanie wynikw gosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia gosw Przewodniczcy obrad moe wyznaczy radnych. 4. Wyniki gosowania jawnego ogasza Przewodniczcy obrad. 5. Uchwaa w sprawie uchwalenia budetu gminy podejmowana jest w gosowaniu imiennym, w ten sposb, e Przewodniczcy Rady wyczytuje nazwisko radnego, po czym radny mwi jestem za lub jestem przeciw lub wstrzymuj si od gosu.

6. Gosowanie imienne moe by przeprowadzone take w innych przypadkach, o ile Rada wyrazi tak wol. 45. 1. W gosowaniu tajnym radni gosuj za pomoc kart ostemplowanych pieczci Rady, przy czym kadorazowo Rada ustala sposb gosowania, a samo gosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyonionym spord siebie Przewodniczcym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystpieniem do gosowania objania sposb gosowania i przeprowadza je. 3. Kart do gosowania nie moe by wicej ni radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu gosw Przewodniczcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok, podajc wynik gosowania. 5. Karty z oddanymi gosami i protok gosowania stanowi zacznik do protokou sesji. 46. 1. Przewodniczcy obrad przed poddaniem wniosku pod gosowanie precyzuje i ogasza Radzie proponowan tre wniosku w taki sposb, aby jego redakcja bya przejrzysta, a wniosek nie budzi wtpliwoci co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejnoci Przewodniczcy obrad poddaje pod gosowanie wniosek najdalej idcy, jeli moe to wykluczy potrzeb gosowania nad pozostaymi wnioskami. Ewentualny spr co do tego, ktry z wnioskw jest najdalej idcy rozstrzyga Przewodniczcy obrad. 3. W przypadku gosowania w sprawie wyboru osb, Przewodniczcy obrad przed zamkniciem listy kandydatw zapytuje kadego z nich, czy zgadza si kandydowa i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzcej poddaje pod gosowanie zamknicie listy kandydatw, a nastpnie zarzdza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat zoy uprzednio zgod na pimie. 5. Kandydat nie moe by czonkiem Komisji Skrutacyjnej. 47. 1. Jeeli oprcz wniosku (wnioskw) o podjcie uchway w danej sprawie zostanie zgoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnioskw), w pierwszej kolejnoci Rada gosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskw) o podjcie uchway. 2. Gosowanie nad poprawkami do poszczeglnych paragrafw lub ustpw projektu uchway nastpuje wedug ich kolejnoci, z tym, e w pierwszej kolejnoci Przewodniczcy obrad poddaje pod gosowanie te poprawki, ktrych przyjcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjcia poprawki wykluczajcej inne poprawki do projektu uchway, poprawek tych nie poddaje si pod gosowanie. 4. W przypadku zgoszenia do tego samego fragmentu projektu uchway kilku poprawek stosuje si zasad okrelon w 46 ust. 2. 5. Przewodniczcy obrad moe zarzdzi gosowanie cznie nad grup poprawek do projektu uchway. 6. Przewodniczcy obrad zarzdza gosowanie w ostatniej kolejnoci za przyjciem uchway w caoci ze zmianami wynikajcymi z poprawek wniesionych do projektu uchway. 7. Przewodniczcy obrad moe odroczy gosowanie, o jakim mowa w ust. 6, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjtych poprawek nie zachodzi sprzeczno pomidzy poszczeglnymi postanowieniami uchway. 48. 1. Gosowanie zwyk wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa wiksz liczb gosw za ni przeciw. Gosw wstrzymujcych si i niewanych nie dolicza si do adnej z grup gosujcych za czy przeciw. 2. Jeeli celem gosowania jest wybr jednej z kilku osb lub moliwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktry oddano liczb gosw wiksz od liczby gosw oddanych na pozostae. Kady Radny ma moliwo oddania gosu na jedn z osb lub moliwoci.

49. 1. Gosowanie bezwzgldn wikszoci gosw oznacza, e przyjty zostaje wniosek, ktry uzyska co najmniej o jeden gos wicej od sumy pozostaych wanie oddanych gosw to znaczy przeciwnych i wstrzymujcych si. W razie parzystej liczby wanie oddanych gosw, bezwzgldn wikszo stanowi 50% wanie oddanych gosw plus 1 wanie oddany. W razie nieparzystej liczby wanie oddanych gosw, bezwzgldn wikszo gosw stanowi pierwsza liczba cakowita przewyszajca poow wanie oddanych gosw. 2. Gosowanie bezwzgldn wikszoci ustawowego skadu rady oznacza, e w przypadku 15-to osobowej Rady przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyska 8 lub wicej gosw. Rozdzia 7 Komisje Rady 50. 1. Przedmiot dziaania poszczeglnych komisji staych i zakres zada komisji doranych okrela Rada w odrbnych uchwaach. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. 51. Komisje stae dziaaj zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Rad. 52. 1. Komisje pracuj na posiedzeniach. 2. Posiedzenie Komisji moe odbywa si przy obecnoci, co najmniej poowy skadu komisji. 3. Z posiedzenia komisji musi zosta sporzdzony protok i podpisany przez wszystkich czonkw komisji obecnych na posiedzeniu. 53. 1. Komisje Rady mog odbywa wsplne posiedzenia. 2. Komisje Rady mog podejmowa wspprac z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwaszcza ssiadujcych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dziaalnoci. 3. Komisje przedstawiaj Radzie opinie oraz wnioski. 54. Opinie i wnioski komisji podejmowane s w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw, w obecnoci co najmniej poowy skadu komisji. 55. Na podstawie upowanienia Rady - Przewodniczcy lub Wiceprzewodniczcy Rady moe zwoa posiedzenie komisji i nakaza zoenie Radzie sprawozdania. 56. Pracami komisji kieruje Przewodniczcy komisji lub Zastpca Przewodniczcego komisji, wybrany przez czonkw danej komisji. 57. 1. 2. Przewodniczcy komisji staych, co najmniej raz do roku przedstawiaj na sesji Rady sprawozdania z dziaalnoci komisji. Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio do doranych komisji zespow powoanych przez Rad. Rozdzia 8 Radni. 58 1. Radni potwierdzaj swoj obecno na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

2. Radny w cigu 7 dni od daty odbycia si sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwi swoj nieobecno, skadajc stosowne wyjanienia na rce Przewodniczcego Rady lub Przewodniczcego komisji. 59. 1. Radni mog przyjmowa w swoich okrgach wyborczych w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomoci wyborcw osoby, ktre chciayby zoy skargi i wnioski, czy postulaty. 2. Radni mog, stosownie do potrzeb, przyjmowa Obywateli Gminy w siedzibie Urzdu Gminy w sprawach dotyczcych Gminy i jej mieszkacw. 3. Radni delegowani przez Rad skadaj Radzie raz w roku sprawozdanie ze swojej dziaalnoci. 4. Radni, w celu lepszego wykonywania swojego mandatu, obowizani s do podnoszenia kwalifikacji, poprzez: a) po wyborze na radnego po raz pierwszy, odbycie co najmniej 2 dniowego szkolenia dotyczcego ustroju samorzdu terytorialnego, zada Gminy w wietle ustawy o samorzdzie gminnym i ustaw szczeglnych, kompetencji radnego, statusu radnego jako funkcjonariusza publicznego, tworzenia aktw prawa miejscowego, b) co najmniej raz w roku odbycie szkolenie z zakresu zamwie publicznych i finansw publicznych, c) co najmniej raz w roku odbycie szkolenia przez czonkw komisji rewizyjnej w zakresie kontroli wykonania budetu i wydatkowania rodkw publicznych oraz procedury absolutoryjnej. 5. Na szkolenia wymienione w pkt 4 ppkt a) radny kierowany jest przez Przewodniczcego Rady z urzdu. 6. Radny, w celu wykonania obowizku okrelonego w pkt 4, ledzi informacje o szkoleniach kierowane do urzdu. Zainteresowany tematyk szkolenia zgasza do Przewodniczcego Rady Miejskiej wniosek, w ktrym wyraa ch udziau w szkoleniu. 60. 1. W przypadku notorycznego uchylania si przez radnego od wykonywania jego obowizkw, Przewodniczcy Rady moe wnioskowa o udzielenie radnemu upomnienia. 2. Uchwa w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umoliwieniu radnemu zoenia wyjanie chyba, e nie okae si to moliwe. 61. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniajcego radnego o rozwizanie z nim stosunku pracy, Rada moe powoa komisj doran do szczegowego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy. 2. Komisja przedkada swoje ustalenia i propozycje na pimie Przewodniczcemu Rady. 3. Przed podjciem uchway w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umoliwi radnemu zoenie wyjanie. Rozdzia 9 Wsplne sesje 62. 1. Rada moe odbywa wsplne sesje z radami innych jednostek samorzdu terytorialnego, w szczeglnoci dla rozpatrzenia i rozstrzygnicia ich wsplnych spraw. 2. Wsplne sesje organizuj Przewodniczcy Rad zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wsplnej sesji podpisuj wsplnie Przewodniczcy lub upowanieni Wiceprzewodniczcy zainteresowanych jednostek samorzdu terytorialnego. 63. 1. Koszty wsplnej sesji ponosz rwnomiernie zainteresowane jednostki samorzdu terytorialnego, chyba e radni uczestniczcy we wsplnej sesji postanowi inaczej. 2. Przebieg wsplnych obrad moe by uregulowany wsplnym regulaminem uchwalonym przed przystpieniem do obrad.

Rozdzia 10 Postanowienia kocowe 64. Zmiany w Regulaminie Rady uchwala si zwyk wikszoci gosw. 65. Regulamin wchodzi w ycie z chwil uchwalenia. 66. Niniejszy Regulamin jest zacznikiem do Statutu Gminy Oarw Mazowiecki. Przewodniczca Rady: Blanka Jaboska

Zacznik nr 5 do Statutu Gminy Oarw Mazowiecki Regulamin Komisji Rewizyjnej 1. Komisja Rewizyjna jest organem Rady powoanym do kontrolowania dziaalnoci Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy. 2. Komisja podlega wycznie Radzie i dziaa w jej imieniu. 3. 1. W skad Komisji wchodz: Przewodniczcy, Wiceprzewodniczcy, oraz pozostali czonkowie.

2. Przewodniczcego Komisji i czonkw wybiera Rada. 3. Przewodniczcy Komisji w szczeglnoci: a) organizuje prace Komisji, b) zwouje posiedzenia i przewodniczy obradom, c) skada Radzie sprawozdania z dziaalnoci Komisji. 4. Zastpc Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spord swoich czonkw. 5. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego jego zadania wykonuje Zastpca. 6. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego i jego Zastpcy (przy wymaganym quorum) Komisja wybiera prowadzcego obrady. 4. 1. Czonkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj wyczeniu od udziau w jej dziaaniach w sprawach, w ktrych moe powsta podejrzenie o ich stronniczo lub interesowno. 2. W sprawie wyczenia poszczeglnych czonkw rozstrzyga Komisja Rewizyjna zwyk wikszoci gosw. 5. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Rad oraz zlecone doranie przez Rad. 6.

1. Plan pracy Komisji obejmujcy okres roczny, przedstawiany jest na sesji do akceptacji Rady Miejskiej. 2. Rada zlecajc Komisji przeprowadzenie kontroli doranej, okrela zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia. 7. 1. Posiedzenia Komisji zwoywane s przez Przewodniczcego w miar potrzeb. 2. W posiedzeniu Komisji mog bra udzia radni oraz inne osoby niebdce czonkami Komisji. 3. Komisja moe postanowi o odbyciu posiedzenia zamknitego, wycznie z udziaem czonkw Komisji. 4. Ustalenia podejmowane przez Komisj zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci, co najmniej poowy oglnej liczby czonkw Komisji. 8. Ustalenia Komisji maj form opinii lub wnioskw i s przedkadane Radzie w sprawozdaniu rocznym lub na wniosek Rady. 9. 1. Podstawow form dziaania Komisji s kontrole. 2. Przedmiotem kontroli w szczeglnoci jest: a) gospodarka finansowa, b) realizacja zada gospodarczych, c) gospodarowanie mieniem komunalnym, d) realizacja uchwa Rady, e) realizacja biecych zada Gminy, f) opiniowanie wykonania budetu i wystpowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bd nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. 10. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o kryteria: 1. zgodnoci z prawem, 2. gospodarnoci, 3. rzetelnoci, 4. celowoci, 5. efektywnoci. 11. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastpujce rodzaje kontroli: 1. kompleksowe obejmujce cao dziaalnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zesp dziaa tego podmiotu, 2. problemowe obejmujce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dziaalnoci kontrolowanego podmiotu, stanowice niewielki fragment w jego dziaalnoci, 3. sprawdzajce podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostay uwzgldnione w toku postpowania danego podmiotu. 12. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rad. 2. Rada moe podj decyzj w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objtej planem, o jakim mowa w ust. 1. 13.

1. Rada moe nakaza Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a take przerwanie kontroli lub odstpienie od poszczeglnych czynnoci kontrolnych. 2. Rada moe nakaza rozszerzenie lub zawenie zakresu i przedmiotu kontroli. 3. Uchway Rady, o ktrych mowa w ust. 1-2 wykonywane s niezwocznie. 4. Komisja Rewizyjna jest obowizana do przeprowadzenia kontroli w kadym przypadku podjcia takiej decyzji przez Rad. Dotyczy to zarwno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajcych. 14. Przewodniczcy Komisji zawiadamia Burmistrza i kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli. 15. 1. Kontrol przeprowadza wyoniony z czonkw Komisji zesp kontrolny liczcy co najmniej 3 osoby, ktry wybiera ze swego grona przewodniczcego. 2. Przewodniczcy komisji rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli. 3. Czonkowie zespou kontrolnego dziaaj na podstawie imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej. 16. Komisja Rewizyjna w szczeglnoci uprawniona jest do: 1. wstpu do pomieszcze jednostki kontrolowanej, 2. wgldu do akt i dokumentw znajdujcych si w jednostce kontrolowanej, 3. zabezpieczenia dokumentw powstaych w toku kontroli oraz uwierzytelnionych kopi innych dokumentw, 4. przyjmowania owiadcze i wyjanie od pracownikw jednostki kontrolowanej. 17. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest zapewni warunki i rodki dla prawidowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest w szczeglnoci przedkada na danie kontrolujcych oryginalne dokumenty i materiay niezbdne do przeprowadzenia kontroli oraz umoliwi kontrolujcym wstp do obiektw i pomieszcze kontrolowanego podmiotu. 3. Na danie kontrolujcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowizany jest udzieli ustnych i pisemnych wyjanie. 4. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktry odmwi wykonania czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, obowizany jest do niezwocznego zoenia na rce osoby kontrolujcej pisemnego wyjanienia. 18. 1. Czynnoci kontrolne wykonywane s w miar moliwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 2. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie moe narusza porzdku pracy obowizujcego w kontrolowanej jednostce. 19. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodw zebranych w toku postpowania kontrolnego. 20. 1. Z przebiegu kontroli zesp kontrolny sporzdza protok, ktry podpisuj wszyscy jego czonkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej. 2. Protok z kontroli w szczeglnoci powinien zawiera:

nazw jednostki kontrolowanej, termin przeprowadzenia kontroli, okrelenie przedmiotu kontroli, opis przebiegu kontroli, wykaz zacznikw, imi i nazwisko kontrolujcych, dat i miejsce podpisania protokou.

3. Protok sporzdza si w czterech jednobrzmicych egzemplarzach. 4. Protok z kontroli otrzymuje Przewodniczcy Rady Miejskiej, Burmistrz, Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej oraz kierownik jednostki kontrolowanej. 21. 1. W przypadku odmowy podpisania protokou przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowizany do zoenia - w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyn. 2. Wyjanienia, o ktrych mowa w ust. 1 skada si na rce Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej. 22. Kierownik kontrolowanego podmiotu moe zoy na rce Przewodniczcego Rady uwagi dotyczce kontroli i jej wynikw w cigu 7 dni od jej zakoczenia. Przewodniczca Rady: Blanka Jaboska