You are on page 1of 28

UCHWAA Nr XXXVIII/256/2009 RADY MIEJSKIEJ W SOKOOWIE PODLASKIM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budetu miasta na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1.1. Ustala si dochody budetu miasta na rok 2010, w cznej kwocie - 67.231.721,- z w tym: dochody biece - 43.839.721,- z dochody majtkowe - 23.392.000,- z

zgodnie z tabel nr 1. 2. Ustala si wydatki budetu miasta na rok 2010, w cznej kwocie 82.301.521,-z w tym: wydatki biece 45.402.224,-z wydatki majtkowe 36.899.297,-z

zgodnie z tabel nr 2. 2.1. Deficyt budetu Miasta w wysokoci 15.069.800,- z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zacignitych kredytw kwocie - 6.412.575,- z, 2) wyemitowanymi obligacjami - 8.500.000,- z, 3) wolnych rodkw - 157.225,- z. 3. Ustala si roczne limity dla: 1. zobowiza z tytuu nowych kredytw i poyczek zaciganych na sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 1.000.000,- z, 2. zobowiza z tytuu nowych kredytw w wysokoci 6.412.575,- z oraz wyemitowanych obligacji w wysokoci 8.500.000,- z - zaciganych na sfinansowanie planowanego deficytu budetu, o ktrym mowa w 2 pkt 1.1 i pkt 1.2, 3. zobowiza zaciganych na spat wczeniej zacignitych zobowiza w kwocie 2.342.775,- z, w tym: z tytuu otrzymanych kredytw krajowych 2.342.775,- z, 4.1. Okrela si: a) przychody budetu miasta na kwot 18.412.575,- z, b) rozchody budetu miasta na kwot 3.342.775,- z, zgodnie z tabel nr 3. 2. Prognoz dugu na dzie 31 grudnia 2010r. i lata nastpne przedstawia tabela nr 4. 5.1. Ustala si limity wydatkw na zadania inwestycyjne w 2010 roku - zgodnie z tabel nr 5. 2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 z wyodrbnieniem finansowania poszczeglnych programw okrelone zostay w tabeli nr 6. 6.1. W planie dochodw budetowych wyodrbnia si dochody zwizane z realizacj: a) zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie odrbnymi ustawami, zgodnie z tabel nr 7. b) zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z tabel nr 7. 2. W planie wydatkw budetowych wyodrbnia si wydatki zwizane z realizacj: a) zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych gminie odrbnymi ustawami, zgodnie z tabel nr 8.

b) zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z tabel nr 8. 7.1. W planie wydatkw budetu okrela si - kwoty i zakres dotacji dla: 1) zakadw budetowych; 2) samorzdowych instytucji kultury; 3) niepublicznych przedszkoli i szk; 4) podmiotw nie zaliczonych do sektora finansw publicznych i nie dziaajcych w celu osignicia zysku zgodnie z zacznikiem nr 1. 8. Okrela si plany przychodw i wydatkw zakadw budetowych oraz dochodw wasnych zgodnie z zacznikiem nr 2. 9. Ustala si kwot wydatkw do spaty z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z umow w wysokoci 448.000,- z. 10. Ustala si plan przychodw i wydatkw Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z w tabel nr 9. 11.1. Okrela si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych w wysokoci 380.000,- z. 2. Okrela si wydatki budetu na realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych w cznej wysokoci 380.000,- z: a) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi w wysokoci 330.000,- z; b) w dziale 852 Pomoc spoeczna, w rozdziale 85295 Pozostaa dziaalno 3110 wiadczenia spoeczne - 50.000,- z. 3. Okrela si wydatki budetu miasta na realizacj zada zwizanych z przeciwdziaaniem narkomanii w wysokoci 20.000,-z. 4. Miejski program profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz program przeciwdziaania narkomanii na rok 2010 okrela odrbna uchwaa Rady Miejskiej. 12. W budecie tworzy si rezerw celow w wysokoci 5.000,- z - zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym w dziale 758, rozdzia 75818 - 4810 zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590). 13. Upowania si Burmistrza Miasta do: 1. zacigania zobowiza na finansowanie wydatkw z tytuu limitw na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich w latach i kwotach, zgodnie z tabelami nr 5 i nr 6. 2. zacigania zobowiza dotyczcych realizacji zada inwestycyjnych do wysokoci limitw okrelonych w tabeli nr 5 oraz w latach i kwotach zgodnie z tabel nr 6. 3. do dokonywania zmian w ramach dziau i rozdziau dotyczcych uposae i wynagrodze ze stosunku pracy. 4. upowania si Burmistrza Miasta do zmiany kwot zaplanowanych na wydatki majtkowe do kwoty 3.500,- z 14.1. Upowania si Burmistrza Miasta do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku budetowym i w latach nastpnych jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania Miasta i z ktrych wynikajce patnoci wykraczaj poza rok budetowy. 2. Upowania si Burmistrza Miasta do przekazania uprawnie, o ktrych mowa w pkt 1, kierownikom podlegych jednostek organizacyjnych. 15. Okrela si wysoko sumy, do ktrej Burmistrz Miasta moe samodzielne zaciga zobowizania, na kwot 3.000.000,- z.

16. Upowania si Burmistrza Miasta do lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach w bankach nie wykonujcych bankowej obsugi miasta. 17. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta. 18. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od 1 stycznia 2010r. i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Miejskiej: Jacek Niemirski