You are on page 1of 23

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

MIASTA OTWOCKA Nr XLIII/295/10

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicz- nych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje;

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 104 708 423zł,

z tego:

a) bieşące w kwocie 98 091 106,

b) majątkowe w kwocie 6 617 317,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 118 848 320

z tego:

a) bieşące w kwocie 100 951 244,

b) majątkowe w kwocie 17 897 076,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej-

szej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Struktu-

ralnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 420 450.

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 14 139 897zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000,

b) wolnych środków w kwocie 4 139 897,

2. Ustala się przychody budşetu w kwocie 17 742 531zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000,

b) wolne środki w kwocie 7 742 531zł.

3. Ustala się rozchody budşetu w kwocie 3 602 634zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 826 490,

b) spłaty otrzymanych poşyczek w kwocie 2 776 144,

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie

5 000 000zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budşetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a,

b) na spłatę kredytów, poşyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3,

§

3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 115 000zł.

2.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 1 780 000zł, na wydatki związane za realizacją programów fi-

nansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się rezerwę celową w wysokości 25 000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budşetu gminy podmiotom naleşącym i nienaleşącym do sektora fi- nansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budşetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do ni- niejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budşetowych i wydatków nimi finansowanych w za- łączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych oraz wydatki

na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo- wych i Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Upowaşnia się Prezydenta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budşetu do wyso- kości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowa- ne ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy ter- min zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5 000 000.

3. Lokowania wolnych środków budşetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niş bank pro- wadzący obsługę budşetu gminy.

4. Przekazania upowaşnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla za- pewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2 000 000zł.

§ 8.1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budşetowym 2010 roku i podlega pu- blikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka:

mgr Dariusz Kołodziejczyk

Tabela nr 1

Planowane dochody budşetu na 2010 rok

Dz.

Rozdz.

§

Ŝródło dochodu

Planowane dochody na 2010 rok (w zł)

Ogółem

 

z tego:

bieşące

majątkowe

1

2

3

4

5=6+7

6

7

600

   

Transport i łączność

448

800

448

800

0

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

448

800

448

800

0

   

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

448

800

448

800

 

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

7 462 075

2 273 100

5 188 975

 

70004

 

Róşne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

8

100

8

100

0

   

0750

dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

3

000

3

000

 
   

0920

pozostałe odsetki

 

100

 

100

 
   

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

5

000

 

5

000

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6

995

000

2 265

000

4

730

000

   

0470

wpływy z opłat za zarząd, uşytkowanie i uşytkowanie wieczyste nieruchomości

 

850

000

 

850

000

 
   

0750

dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

1

400

000

1 400

000

 
   

0760

wpływy z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wie- czystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

 

140

000

   

140

000

własności

   
   

0770

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uşytkowania wieczystego nieruchomości

4

590

000

 

4

590

000

   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

15

000

 

15

000

 
 

70095

 

Pozostała działalność

 

458

975

 

0

 

458

975

   

6330

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

 

458

975

   

458

975

750

   

Administracja publiczna

 

573

399

 

416

812

 

156

587

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

223

314

 

223

314

 

0

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-

 

218

314

 

218

314

 

mi

   
   

2360

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

 

5

000

 

5

000

 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

z

   
 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

11

000

 

11

000

 

0

   

0830

wpływy z usług

 

1

000

 

1

000

 
   

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

10

000

 

10

000

 
 

75095

 

Pozostała działalność

 

339

085

 

182

498

 

156

587

   

2008

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej

 

182

498

 

182

498

 
   

6208

dotacje rozwojowe

 

156

587

   

156

587

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

 

7

213

 

7

213

 

0

i

ochrony prawa oraz sądownictwa

     
 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

7

213

 

7

213

 

0

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-

 

7

213

 

7

213

 

mi

   

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

 

60

300

 

60

300

 

0

 

75414

 

Obrona cywilna

 

300

 

300

 

0

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-

 

300

 

300

 

mi

   
 

75416

 

Straş Miejska

 

60

000

 

60

000

 

0

   

0570

grzywny, mandaty i inne kary pienięşne od osób fizycz-

 

60

000

 

60

000

 
 

nych

   

756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

53 286 207

53 286 207

 

0

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

203

000

 

203

000

 

0

   

0350

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

200

000

 

200

000

 
   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

3

000

 

3

000

 
 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

7

943

300

7

943

300

 

0

   

0310

podatek od nieruchomości

7

600

000

7

600

000

 
   

0320

podatek rolny

 

1

000

 

1

000

 
   

0330

podatek leśny

 

12

000

 

12

000

 
   

0340

podatek od środków transportowych

 

210

000

 

210

000

 
   

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

 

100

000

 

100

000

 
   

0690

wpływy z róşnych opłat

 

300

 

300

 
   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

20

000

 

20

000

 
 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

7

101 000

7

101 000

0

   

0310

podatek od nieruchomości

3

750 000

3

750 000

 
   

0320

podatek rolny

 

60

000

 

60

000

 
   

0330

podatek leśny

 

20

000

 

20

000

 
   

0340

podatek od środków transportowych

 

200

000

 

200

000

 
   

0360

podatek od spadków i darowizn

 

800

000

 

800

000

 
   

0370

opłata od posiadania psów

 

1

000

 

1

000

 
 

WPR

0430

wpływy z opłaty targowej

 

300

000

 

300

000

 
   

0500

podatek od czynności cywilnoprawnych

1

900 000

1

900 000

 
   

0690

wpływy z róşnych opłat

 

20

000

 

20

000

 
   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

50

000

 

50

000

 
 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2

203 500

2

203 500

0

   

0410

wpływy z opłaty skarbowej

1

000 000

1

000 000

 
   

0480

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaş alko- holu

 

700

000

 

700

000

 
   

0490

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed- nostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 

500

000

 

500

000

 
   

0690

wpływy z róşnych opłat

 

500

 

500

 
   

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

3

000

 

3

000

 
 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budşetu państwa

35

835 407

35

835 407

0

   

0010

podatek dochodowy od osób fizycznych

34

635 407

34

635 407

 
   

0020

podatek dochodowy od osób prawnych

1

200 000

1

200 000

 

758

   

Róşne rozliczenia

18

072 425

18

072 425

0

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- rządu terytorialnego

17

572 425

17

572 425

0

   

2920

subwencje ogólne z budşetu państwa

17

572 425

17

572 425

 
 

75814

 

Róşne rozliczenia finansowe

 

500

000

 

500

000

0

   

0920

pozostałe odsetki

 

500

000

 

500

000

 

801

   

Oświata i wychowanie

3

247 656

3

247 656

0

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

188

600

 

188

600

0

   

0750

dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

178

200

 

178

200

 
   

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

10

400

 

10

400

 
 

80104

 

Przedszkola

3

002 256

3

002 256

0

   

0750

dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

6

700

 

6

700

 
   

0830

wpływy z usług

2

788 556

2

788 556

 
   

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

7

000

 

7

000

 
   

2310

dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

200

000

 

200

000

 
 

80110

 

Gimnazja

 

7

800

 

7

800

0

   

0750

dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

7

000

 

7

000

 
   

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

800

 

800

 
 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

 

49

000

 

49

000

0

   

0920

pozostałe odsetki

 

40

000

 

40

000

 
   

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

9

000

 

9

000

 

852

   

Pomoc społeczna

8

406 980

8

406 980

0

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

7

000

 

7

000

0

     

0830

wpływy z usług

 

5

000

 

5

000

 
     

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

2

000

 

2

000

 
 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimenta- cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego

6

912

030

6

912

030

 

0

     

0920

pozostałe odsetki

 

1

530

 

1

530

 
     

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

26

500

 

26

500

 
     

2010

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-

6

834

000

6

834

000

 
 

mi

   
     

2360

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

50

000

 

50

000

 
 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

56

400

 

56

400

 

0

     

2010

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-

 

6

200

 

6

200

 
 

mi

   
     

2030

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)

 

50

200

 

50

200

 
 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

996

000

 

996

000

 

0

     

0970

wpływy z róşnych dochodów

 

2

000

 

2

000

 
     

2030

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)

 

994

000

 

994

000

 
 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

 

361

000

 

361

000

 

0

     

0920

pozostałe odsetki

 

20

000

 

20

000

 
     

2030

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących gmin (związków gmin)

 

341

000

 

341

000

 
 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

73

000

 

73

000

 

0

     

0830

wpływy z usług

 

50

000

 

50

000

 
     

2010

dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-

 

23 000

 

23

000

 
 

mi

   
 

85295

 

Pozostała działalność

 

1 550

 

1

550

 

0

     

0830

wpływy z usług

 

1 550

 

1

550

 

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

 

170

000

 

170

000

 

0

 

85305

 

Şłobki

 

170

000

 

170

000

 

0

     

0830

wpływy z usług

 

169

000

 

169

000

 
     

0920

pozostałe odsetki

 

1

000

 

1

000

 

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12

968 368

11

696 613

1

271 755

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10

268 368

8

996

613

1

271 755

     

0750

dochody z najmu i dzierşawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze

1

420

000

1

420

000

 
     

0970

wpływy z róşnych dochodów

7

576

613

7

576

613

 
     

6298

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofi- nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe- stycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów

1

271

755

 

1

271 755

 

publicznych

   
 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2

700

000

2

700

000

 

0

     

0690

wpływy z róşnych opłat

2

700

000

2

700

000

 

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

5

000

 

5

000

 

0

 

92195

 

Pozostała działalność

 

5

000

 

5

000

 

0

     

0830

wpływy z usług

 

5

000

 

5

000

 

Dochody ogółem w tym:

 

104 708 423

98

091 106

6

617 317

1.

Dotacje ogółem w tym:

       
 

a)

dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

7

089

027

7

089

027

 

0

 

b)

dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień

 

0

 

0

 

0

z

organizacjami rządowymi

     
 

c)

dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów

 

648

800

 

648

800

 

0

i

porozumień między j.s.t.

     
 

d)

dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE

1

610 840

 

182

498

1

428

342

2.

 

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaş napojów alkoholowych

 

700

000

 

700

000

 

0

 

Planowane wydatki budşetu na 2010 rok

 

Tabela nr 2

Dz.

Rozdz.

 

§

Treść

Planowane wydatki na 2010r.(w zł)

 
 

Ogółem

   

z tego:

 
 

bieşące

majątkowe

1

2

 

3

4

 

5

 

6

 

7

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

321

300

 

321

300

 

0

 

01008

 

Melioracje wodne

 

270

000

 

270

000

 

0

     

4270

zakup usług remontowych

 

270

000

 

270

000

 
 

01030

 

Izby rolnicze

 

1

300

 

1

300

 

0

WPOiW

   

2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

1

300

 

1

300

 
 

01095

 

Pozostała działalność

 

50

000

 

50

000

 

0

     

4590

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

50

000

 

50

000

 

150

   

Przetwórstwo przemysłowe

 

17

163

 

0

 

17

163

 

15011

 

Rozwój przedsiębiorczości

 

17

163

 

0

 

17

163

     

6639

dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podsta- wie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

17

163

   

17

163

500

   

Handel

 

574

000

 

274

000

 

300

000

 

50095

 

Pozostała działalność

 

574

000

 

274

000

 

300

000

     

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

3

000

 

3

000

 
     

4210

zakup materiałów i wyposaşenia

 

1

500

 

1

500

 
     

4260

zakup energii

 

28

000

 

28

000

 
     

4270

zakup usług remontowych

 

12

000

 

12

000

 
     

4300

zakup usług pozostałych

 

229

500

 

229

500

 
     

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

 

300

000

   

300

000

600

   

Transport i łączność

15

998 500

7

256 000

8

742

500

 

60004

 

Lokalny transport zbiorowy

1

800 000

1

800 000

 

0

     

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieşące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1

800 000

1

800 000

 
 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

2

542 500

 

200

000

2

342

500

     

4270

zakup usług remontowych

 

200

000

 

200

000

 
     

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

 

360

000

   

360

000

     

6300

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1

982 500

 

1

982

500

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

11

500 000

5

100 000

6

400

000

     

4270

zakup usług remontowych

5

090 000

5

090 000

 
     

4300

zakup usług pozostałych

 

10

000

 

10

000

 
     

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

4

400 000

 

4

400

000

     

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych

2

000 000

 

2

000

000

 

60095

 

Pozostała działalność

 

156

000

 

156

000

 

0

     

4210

zakup materiałów i wyposaşenia

 

15

000

 

15

000

 
     

4270

zakup usług remontowych

 

12

000

 

12

000

 
     

4300

zakup usług pozostałych

 

4

000

 

4

000

 
     

4520

opłaty na rzecz budşetów jednostek samorządu terytorial- nego

 

125

000

 

125

000

 

630

   

Turystyka

 

70

000

 

70

000

 

0

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

70

000

 

70

000

 

0

   

2820

dotacja celowa z budşetu na finansowanie lub dofinanso- wanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

70

000

70

000

 

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

4

426

673

1 696

400

2 730

273

 

70004

 

Róşne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1 720

825

1 320

825

400

000

   

4210

zakup materiałów i wyposaşenia

 

400

 

400

 
   

4260

zakup energii

 

1

200

1

200

 
   

4270

zakup usług remontowych

 

680

000

680

000

 
   

4300

zakup usług pozostałych

 

202

500

202

500

 
   

4400

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaşowe

 

4

800

4

800

 
   

4430

róşne opłaty i składki

 

376

425

376

425

 
   

4480

podatek od nieruchomości

 

3

500

3

500

 
   

4590

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

32

000

32

000

 
   

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

20

000

20

000

 
   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

 

400

000

 

400

000

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

817

575

317

575

500

000

   

3030

róşne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

10

000

10

000

 
   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

33

575

33

575

 
   

4300

zakup usług pozostałych

 

171

000

171

000

 
   

4510

opłaty na rzecz budşetu państwa

 

23

000

23

000

 
   

4530

podatek od towarów i usług (VAT)

 

55

000

55

000

 
   

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

25

000

25

000

 
   

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budşetowych

 

500

000

 

500

000

 

70095

 

Pozostała działalność

1 888

273

58

000

1 830

273

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

6

000

6

000

 
   

4300

zakup usług pozostałych

 

20

000

20

000

 
   

4390

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

 

4

000

4

000

 

i

opinii

   
   

4430

róşne opłaty i składki

 

10

000

10

000

 
   

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

18

000

18

000

 
   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budşetowych

1 830

273

 

1 830

273

710

   

Działalność usługowa

 

770

470

770

470

 

0

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

414

000

414

000

 

0

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

30

000

30

000

 
   

4300

zakup usług pozostałych

 

362

000

362

000

 
   

4390

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz o opinii

 

20

000

20

000

 
   

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

2

000

2

000

 
 

71014

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

120

000

120

000

 

0

   

4300

zakup usług pozostałych

 

110

000

110

000

 
   

4390

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

 

10

000

10

000

 

i

opinii

   
 

71035

 

Cmentarze

 

32

000

32

000

 
   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

2

000

2

000

 
   

4300

zakup usług pozostałych

 

30

000

30

000

 
 

71095

 

Pozostała działalność

 

204

470

204

470

 

0

   

4170

wynagrodzenia bezosobowe

 

37

200

37

200

 
   

4210

zakup materiałów i wyposaşenia

 

510

 

510

 
   

4300

zakup usług pozostałych

 

166

760

166

760

 

750

   

Administracja publiczna

15 349 904

14 111 819

1 238

085

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

1 400

576

1 400

576

 

0

   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

1 079

657

1 079

657

 
   

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

70

102

70

102

 
   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

 

174

648

174

648

 
   

4120

składki na fundusz pracy

 

28

169

28

169

 
   

4210

zakup materiałów i wyposaşenia

 

9

000

9

000

 
   

4300

zakup usług pozostałych

 

8

000

8

000

 
   

4440

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

23

000

23

000

 
   

4610

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

5

000

5

000

 
   

4700

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuşby cywilnej

 

3

000

3

000

 

75022

   

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

399

200

399

200

 

0

 

3030

 

róşne wydatki na rzecz osób fizycznych

343

000

343

000

 
 

4210

 

zakup materiałów i wyposaşenia

17

500

17

500

 
 

4270

 

zakup usług remontowych

5

200

5

200

 
 

4300

 

zakup usług pozostałych

13

000

13

000

 
 

4360

 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

3

000

3

000

 

komórkowej

   
 

4370