You are on page 1of 4

Jn 8:37-47

Kereszthivatkozások 1

8:47 1Jn 4:6 Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem
8:47
1Jn 4:6
Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki
nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az
igazság lelkét és a tévelygés lelkét.

1 Protestáns Újfordítás

Jn 8:37-47

Dr. Bolyki János: „Igaz tanúvallomás” Kommentár János evangéliumához, Osi- ris, Bp. 2001.

A „ZSIDÓKÉS ÁBRAHÁM (8:37-47) 2

8:37

8:38

8:39

8:40

8:41

8:42

8:43

8:44

8:45

8:46

8:47

2 II. rész. Ünnep és nyilvánosság (5:1-12:50) – 3. §. Jézus és a lombsátorünnep I. (7:1-8:59) - Jézus második beszéde az ünnep utolsó napján – Az élet világossága (8:12-59)

Jn 8:37-47

Feljegyzések, gondolatok

2011. július 23.

8:37 Jézus nem tagadja, hogy testi származás szerint Ábrahám utódai („magvai). De szellemi származásuk forrása már nem Ábrahám. Jézus ezt is tudja, bár most még nem nevezi néven. A Jézus elleni gyilkos indulatuk elszakítja őket Ábrahám- tól.

8:38 Jézus azt mondja, amit Atyjánál látott. Ezek az „Ábrahám utódok” pedig azt, amit atyjuktól hallottak. Nagyon finom itt a szembeállítás. Jézus ott volt az Atyánál

a mennyben. Az „Ábrahám utódok” pedig csak a sugalmakat hallották. Ha ez Isten

hangja lett volna (mint ahogy nem az volt), akkor sincsenek olyan közösségben és

közelségben Istennel, mint Jézus, akármilyen büszkék is a testi származásukra.

8:39 Nem a nyilatkozatuk teszi őket Ábrahám lelki gyermekeivé (a testi leszárma- zás nem kérdés), hanem a cselekedeteik. Ábrahám abban különbözött tőlük, hogy minden előzetes megerősítés nélkül hitt Istennek, és hittel indult az Isten mutatta útra. Ők viszont állandóan csak jeleket és kifogásokat kerestek azért, hogy ne kell- jen hinniük Jézusban.

8:40 Általában nem szeretem, ha egy jelenkori szituációban – különösen valamilyen önigazolási célból – egy bibliai vagy történelmi példaképpel kapcsolatban azt állít- juk, hogy mit tett vagy nem tett volna az adott helyzetben. Nem tudja elmondani, illetve nem próbálható ki. Nincs jogunk olyan helyzeteket kreálni a számukra, ame- lyekben soha nem voltak. (Más, ha felismerjük egy szituációról, hogy az párhuza- mos egy valós történelmi – bibliai helyzettel és a példakép viselkedését abban ta- nulmányozzuk). Jézus azonban ezt Ábrahámmal kapcsolatban mégis joggal teszi, mint aki Ábrahám fölött áll. Az igazság hirdetőjét Ábrahám nem akarta volna meg- ölni. Ennek lelki előzménye pedig az, ahogy Ábrahám Melkisédekhez viszonyult. Tizedet adott neki mindenből és elismerte a magasságos Isten papjának Sálem kirá- lyát.

8:41 „Mi nem paráznaságból születtünk”: Ebből az is látszik, hogy Jézus hátterét ala- posan lenyomozták, és a legrosszindulatúbb verzió pletykájával támadtak. Mintha

a másik besározása bárkit is tisztábbá tenne. Viszont, ha a másikat mocskosabbnak

tudom láttatni önmagamnál, legalább tisztának hazudhatom magamat. De ez na- gyon relatív tisztaság. A fekete mellett ugyan a szürke világosabb – de attól még nem lesz fehér.

8:42 Akinek Isten az apja, az felismeri a testvérét. A testvérek közül az elsőszülött Jézus 3 . De nemcsak felismerni, hanem szeretni is kell a testvért. Magam sem tudok örülni, ha a gyerekeim irántam kifejezik a szeretetüket, de egymást marják.

8:44 Jézus itt már nyíltan nevezi meg szellemi atyjukat, az ördögöt. Eléggé „eldur- vult” a beszélgetés. Ebben a párbeszédben látjuk, hogyan távolodnak egymástól a felek. Testi származás szerint ugyan Ábrahám fiai, de szellemileg az ördög gyer- mekei. Ennek bizonyítáka: 1) a gyilkos indulat – az ember elpusztításának vágya mindig ördögi forrásra vezethető vissza. 2) A hazugságok, amelyek ezt az indula- tot táplálják.

3 vö. Rm 8:29 „Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legye- nek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.”

Jn 8:37-47

8:46 Vádaskodni könnyű, Bizonyítani az mindig más kérdés. Jézusra nem tudtak volna bizonyítani semmilyen 1) erkölcsi vétket; 2) semmilyen vallási-szertartási bűnt, ami Mózes törvényén, Isten Igéjén alapult; Persze a saját hagyományaik meg az „íratlan törvények”, amit mindenki úgy hajlítgat, ahogy neki tetszik, már más tészta. De egy jogilag korrekt eljárásban Jézus teljesen ártatlannak bizonyult volna, és nemcsak bizonyítékok hiányában, hanem mert ténylegesen ártatlan, tiszta és bűntelen volt.

8:47 A lelki süketség annak a jele, hogy semmi közük Istenhez. Ezt ennyire vallásos embereknek így nekiszegezni, komoly provokáció. Sajnos azonban igaz. A vallá- sosság nem tesz önmagában hallóvá. Ahhoz Istentől kell születni. Jézus mennybe- menetele óta ez érvényes a keresztyén igehirdetésre is. 4

4 vö. 1Jn 4:6 „Mi Istentől valók vagyunk: aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévelygés lelkét.”