You are on page 1of 8

UCHWAŁA Nr 279/XXXVIII/10

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Żuromin na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska w Şurominie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budşetu gminy i miasta Şuromin na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zwiększa się dochody budşetu gminy i miasta na 2010 rok o kwotę 299 573zł.

2. Plan dochodów budşetu Gminy i Miasta Şuromin ogółem wynosi 29 208 406zł, w tym:

1) dochody bieşące w kwocie: 28 435 453zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 772 953zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budşetu gminy i miasta Şuromin na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budşetu gminy i miasta na 2010 rok o kwotę 15 568zł,

2) zwiększa się wydatki budşetu gminy i miasta na 2010 rok o kwotę 480 776zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieşących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieşące o kwotę 10 568zł,

2) zwiększa się wydatki bieşące o kwotę 178 588zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej

uchwały:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 000zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 302 188zł.

Plan wydatków budşetu gminy i miasta ogółem wynosi 32 269 431zł, w tym:

1) wydatki bieşące w kwocie: 26 245 726zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 6 023 705zł.

§ 3.1. Zwiększa się deficyt budşetu gminy i miasta do kwoty 3 061 025zł, który zostanie pokryty przycho- dami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 895 390zł,

2) wolnych środków jako nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy, wynikają- cych z rozliczeń kredytów i poşyczek z lat ubiegłych w kwocie 165 635zł.

2. Przychody budşetu w wysokości 759 610zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości

759 610zł, (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 464 610zł, i poşyczek w wysokości 295 000zł).

3. Zwiększa się przychody budşetu do kwoty 3 820 635zł. Ŝródła pokrycia deficytu budşetu oraz przycho-

dy i rozchody budşetu wraz z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w

drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej ustalony w uchwale budşetowej gminy i miasta Şuromin rok 2010 nr 271/XXXVII/09 Rady Miejskiej

w Şurominie z dnia 29 grudnia 2009r. oraz załącznik nr 13 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budşetu gminy i miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budşetu gminy i miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5.

§ 7. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy i miasta na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Şuromin.

§ 9.1. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budşetowym 2010.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody

Przewodniczący Rady Miejskiej:

mgr Andrzej Rutowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Şurominie

z dnia 16 lutego 2010r.

Dział

Ŝródło dochodów

Wyszczególnienie

 

Planowane dochody na 2010 rok

 

Ogółem

 

z tego:

bieşące

   

w tym:

majątkowe

 

w tym:

 

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

dotacje

środki europejskie i inne środki pochodzące ze ŝródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1

2

3

4

 

5

6

7

8

 

9

10

900

Gospodarka

plan dotychczasowy

 

0

 

0

         

komunalna i

               

ochrona środowi-

zmniejszenie

 

0

 

0

         

ska

zwiększenie

299

573

 

299

573

         

plan po zmianach

299

573

 

299

573

         

Wpływy z róşnych dochodów

plan dotychczasowy

 

0

 

0

         

zmniejszenie

 

0

           
 

zwiększenie

299

573

 

299

573

         

plan po zmianach

299

573

 

299

573

         
 

Uzasadnienie do wymienionych ŝródeł dochodów w dz. 900: Wprowadzenie środków pienięşnych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1 stycznia 2010r. i planowanych wpływów w 2010 roku z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budşetu miasta w związku z likwidacją funduszu -art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664)

 

Ogółem dochody

plan dotychczasowy

28 908 833

28

135 880

   

772

953

   

zmniejszenie

 

0

 

0

     

0

   

zwiększenie

299

573

 

299

573

     

0

   

plan po zmianach

29 208 406

28

435 453

0

 

772

953

   

Załącznik nr 2

do uchwały nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Şurominie

z dnia 16 lutego 2010r.

Wydatki

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Wyszczególnienie

Planowane wydatki na 2010 rok

Ogółem

w tym:

bieşące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

710

 

Działalność usługowa

plan dotychczasowy

381 325

381 325

 
     

zmniejszenie

 

3

406

 

3

406

 

zwiększenie

 

3

406

 

3

406

 

plan po zmianach

 

381

325

 

381

325

 

71095

Pozostała działalność

plan dotychczasowy

 

252

325

 

252

325

 

zmniejszenie

 

3

406

 

3

406

 

zwiększenie

 

3

406

 

3

406

 

plan po zmianach

 

252

325

 

252

325

 

0

750

 

Administracja publiczna

plan dotychczasowy

2

741 930

2

705 969

35

961

zmniejszenie

 

1

662

 

1 662

 

zwiększenie

 

4

277

 

1 662

2

615

plan po zmianach

2

744 545

2

705 969

38

576

75011

Urzędy wojewódzkie

plan dotychczasowy

 

255

873

 

255

873

 

zmniejszenie

 

510

 

510

 

zwiększenie

 

510

 

510

 

plan po zmianach

 

255

873

 

255

873

 

75023

Urzędy Gmin

plan dotychczasowy

2

273 705

2

273 705

 

zmniejszenie

 

1 152

 

1 152

 

zwiększenie

 

1 152

 

1 152

 

plan po zmianach

2

273 705

2

273 705

 

75095

Pozostała działalność

plan dotychczasowy

 

97

352

 

61

391

35

961

zmniejszenie

     

zwiększenie

 

2

615

 

2

615

plan po zmianach

 

99

967

 

61

391

38

576

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- poşarowa

plan dotychczasowy

 

96

040

 

81

040

15

000

zmniejszenie

 

5

000

 

5

000

 

zwiększenie

 

5

000

 

5

000

 

plan po zmianach

 

96

040

 

86

040

10

000

75404

Komendy Wojewódzkie Policji

plan dotychczasowy

 

15

000

 

0

15

000

zmniejszenie

 

5

000

 

5

000

zwiększenie

 

5

000

 

5

000

 

plan po zmianach

 

15

000

 

5

000

10

000

plan dotychczasowy

13

692 814

13

260 664

432

150

801

 

Oświata i wychowanie

zmniejszenie

     

zwiększenie

 

135

020

 

3

020

132

000

plan po zmianach

13

827 834

13

263 684

564

150

Szkoły podstawowe

plan dotychczasowy

7

446 382

7

021 382

425

000

zmniejszenie

     

zwiększenie

 

132

000

 

132

000

plan po zmianach

7

578 382

7

021 382

557

000

Dowoşenie uczniów do szkół

plan dotychczasowy

 

213

320

 

213

320

 

zmniejszenie

     

zwiększenie

 

2

720

 

2

720

 

plan po zmianach

 

216

040

 

216

040

 

Pozostała działalność

plan dotychczasowy

 

170

958

 

163

808

7

150

zmniejszenie

     

zwiększenie

 

300

 

300

 

plan po zmianach

 

171

258

 

164

108

7

150

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan dotychczasowy

3

170 812

1

270 812

1 900 000

zmniejszenie

     

zwiększenie

 

267

573

 

100

000

167

573

plan po zmianach

3

438 385

1

370 812

2 067 573

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan dotychczasowy

1

180 000

 

1 180 000

zmniejszenie

     

zwiększenie

 

167

573

 

167

573

plan po zmianach

1

347 573

 

0

1 347 573

90003

Oczyszczanie miast i wsi

plan dotychczasowy

 

100

000

 

100

000

 

zmniejszenie

     

zwiększenie

 

100

000

 

100

000

 

plan po zmianach

 

200

000

 

200

000

 

926

 

Kultura fizyczna i sport

plan dotychczasowy

 

559

947

 

159

947

400

000

   

zmniejszenie

5

500

 

5

500

 

zwiększenie

65

500

 

65

500

 

plan po zmianach

619

947

 

219

947

400

000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan dotychczasowy

151

000

 

151

000

 

zmniejszenie

5

500

 

5

500

 

zwiększenie

65

500

 

65

500

 

plan po zmianach

211

000

 

211

000

 
 

Ogółem

plan dotychczasowy

31 804 223

26

077 706

5 726 517

zmniejszenie

15

568

 

10

568

 

5 000

zwiększenie

480

776

 

178

588

302

188

plan po zmianach

32 269 431

26

245 726

6 023 705

Wydatki bieşące

Załącznik nr 2a do uchwały nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Şurominie z dnia 16 lutego 2010r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału i jednostki budşetowej

Wyszczególnienie

Ogółem

Wydatki

   

w tym:

 

Dotacje na

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Wypłaty

Obsługa

jednostek

 

związane

 

zadania

z tytułu

długu

 

budşetowych

na wynagrodze- nia i składki od nich naliczane

z realizacją

ich statutowych

bieşące

poręczeń

i gwarancji

zadań

   

1

2

3

4

 

5

 

6

7

8

9

10

11

12

13

710

 

Działalność usługowa

plan dotychczasowy

 

381

325

 

381

325

 

196

325

 

185

000

         

Urząd Gminy i Miasta

zmniejszenie

 

3

406

 

3

406

 

3

406

 

0

         

zwiększenie

 

3

406

 

3

406

 

3

406

           

plan po zmianach

 

381

325

 

381

325

 

196

325

 

185

000

         

71095

Pozostała działalność

plan dotychczasowy

 

252

325

 

252

325

 

196

325

 

56

000

       

0

zmniejszenie

 

3

406

 

3

406

 

3

406

 

0

         

zwiększenie

 

3

406

 

3

406

 

3

406

           

plan po zmianach

 

252

325

 

252

325

 

196

325

 

56

000

         

Urząd Gminy i Miasta

plan dotychczasowy

 

252

325

 

252

325

 

196

325

 

56

000

         

zmniejszenie

 

3

406

 

3

406

 

3

460

           

zwiększenie

 

3

406

 

3

406

 

3

406

           

plan po zmianach

 

252

325

 

252

325

 

196

271

 

56

000

         

Uzasadnienie: Zmiany dotyczą przesunięcia wydatków z wynagrodzeń (§ 4010) na wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

750

 

Administracja publiczna

plan dotychczasowy

2

705 969

2

592 969

2

044 653

 

548

316

 

113

000

     

Urząd Gminy i Miasta

zmniejszenie

 

1 662

 

1 662

 

1 662

           

zwiększenie

 

1 662

 

1 662

 

1 662

 

0

         

plan po zmianach

2

705 969

2

592 969

2

044 653

 

548

316

 

0

113

000

     

75011

Urzędy wojewódzkie

plan dotychczasowy

 

255

873

 

255

873

 

211

873

 

44

000

         

zmniejszenie

 

510

 

510

 

510

 

0

         

zwiększenie

 

510

 

510

 

510

 

0

         

plan po zmianach

 

255

873

 

255

873

 

211

873

 

44

000

         
 

Urzędy Gmin

plan dotychczasowy

2

273 705

2

270 705

1

832 780

 

437

925

 

3

000

     

zmniejszenie

 

1 152

 

1 152

 

1 152

           

zwiększenie

 

1 152

 

1 152

 

1 152

           

plan po zmianach

2

273 705

2

270 705

1

832 780

 

437

925

 

3

000

     

Uzasadnienie: Przeniesienie środków w Urzędzie (z § 4010 na § 4040 związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

plan dotychczasowy

 

81

040

 

78

040

 

27

160

 

50

880

 

3

000

     

zmniejszenie

                 

Urząd Gminy i Miasta

zwiększenie

 

5

000

 

5

000

   

5 000

         

plan po zmianach

 

86

040

 

83

040

 

27

160

 

55

880

 

3

000

     

75404

Komendy wojewódzkie

plan dotychczasowy

 

0

 

0

             

Policji

zmniejszenie

                 

zwiększenie

 

5

000

 

5

000

             

plan po zmianach

 

5

000

 

5

000

             

Uzasadnienie: Zmiany dotyczą przesunięcia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieşące dla Woj. Komedy Policji

 

801

 

Oświata i wychowanie

plan dotychczasowy

13

260 664

12

952 266

10

936 795

2

015 471

27

977

280

421

     

Urząd Gminy i Miasta

zmniejszenie

                 

zwiększenie

 

3

020

     

3

020

       

plan po zmianach

13

263 684

12

952 266

10

936 795

2

015 471

30

997

280

421

     

80113

Dowóz uczniów do szkół

plan dotychczasowy

 

213

320

 

195

000

   

18

320

       

zmniejszenie

                 

zwiększenie

 

2

720

     

2

720

       

plan po zmianach

 

216

040

 

195

000

   

21

040

       

80195

Pozostała działalność

plan dotychczasowy

 

37

657

 

28

000

   

28

000

9

657

       

zmniejszenie

                 
     

zwiększenie

 

300

       

300

       

plan po zmianach

 

37

957

28

000

   

28

000

9

957

       

Uzasadnienie: zwiększenie wydatków dotyczy zmian umowy ze Starostwem Powiatowym w Şurominie w zakresie dowozu uczniów do szkoły specjal- nej ( 2 720 zł ) i zwiększenie czynszu za lokal ZNP (300 zł )

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan dotychczasowy

1 270

812

1 270

812

 

1 270

812

         

zmniejszenie

                 
 

zwiększenie

 

100

000

100

000

 

10

000

 

90

000

         

plan po zmianach

1 370

812

1 370

812

 

10

000

1 360

812

         

90003

Oczyszczanie miast i wsi

plan dotychczasowy

 

100

000

100

000

   

100

000

         

zmniejszenie

                 

zwiększenie

 

100

000

100

000

 

10

000

 

90

000

         

plan po zmianach

 

200

000

200

000

 

10

000

 

190

000

         

Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków dotyczy zwiększenia środków na odśnieşanie dróg gminnych.

   

926

 

Kultura fizyczna i sport

plan dotychczasowy

 

159

947

29

947

   

29

947

130

000

       

zmniejszenie

 

5

500

5

500

   

5

500

         

zwiększenie

 

65

500

65

500

   

65

500

         

plan po zmianach

 

219

947

89

947

   

89

947

130

000

       

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan dotychczasowy

 

151

000

21

000

   

21

000

130

000

       

zmniejszenie

 

5

500

5

500

   

5

500

         
 

zwiększenie

 

65

500

65

500

   

65

500

         

plan po zmianach

 

211

000

81

000

   

81

000

130

000

       

Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków dotyczy zwiększenia środków na modernizację budynku przy Stadionie Miejskim

 
   

Ogółem

plan dotychczasowy

26

077 706

19 904 929

14

616 032

5

288

897

797

977

5

019 632

 

175

000

180

168

zmniejszenie

 

10

568

10

568

 

5 068

 

5

500

         

zwiększenie

 

178

588

175

568

 

15

068

 

160

500

3

020

       

plan po zmianach

26

245 726

20 069 929

14

626 032

5

443

897

800

997

5

019 632

 

175

000

180

168

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 2b do uchwały nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Şurominie z dnia 16 lutego 2010r.

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Wyszczególnienie

Ogółem

Inwestycje

w tym na:

Zakup

Wniesienie

Dotacje

i zakupy

programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze ŝródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

i objęcie

wkładów do

inwestycyjne

akcji

spółek prawa

i udziałów

handlowego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

 

Administracja publiczna

plan dotychczasowy

35

961

       

35

961

zmniejszenie

           

0

zwiększenie

2

615

       

2

615

plan po zmianach

38

576

       

38

576

75095

Pozostała działalność

plan dotychczasowy

35

961

       

35

961

zmniejszenie

           

zwiększenie

2

615

       

2

615

plan po zmianach

38

576

       

38

576

Uzasadnienie: Zwiększenie środków na realizację zadania w ramach porozumienia z Powiatem Şuromińskim na E administrację

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa

plan dotychczasowy

15

000

       

15

000

zmniejszenie

5

000

       

5

000

 

zwiększenie

           

plan po zmianach

10

000

       

10

000

75404

 

plan dotychczasowy

15

000

       

15

000

zmniejszenie

5

000

       

5

000

zwiększenie

           

plan po zmianach

10

000

       

10

000

Uzasadnienie: Zmiana dotyczy przesunięcia środków na wydatki bieşące dla Woj

Komedy Policji

 

801

 

Oświata i wychowanie

plan dotychczasowy

432

150

432

150

       

zmniejszenie

           

zwiększenie

132

000

132

000

       

plan po zmianach

564

150

564

150

       

0

80101

Szkoły podstawowe

plan dotychczasowy

425

000

425

000

       

zmniejszenie

           

zwiększenie

132

000

132

000

       

plan po zmianach

557

000

557

000

       

Uzasadnienie: Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku w ZS Nr 2 Şuromin - środki z likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

900

 

Gospodarka komunalna

plan dotychczasowy

1 900 000

1 900 000

       
 

i

ochrona środowiska

zmniejszenie

 

0

 

0

       
 

zwiększenie

167

573

 

167

573

       

plan po zmianach

2 067 573

2 067 573

       

0

90001

Gospodarka ściekowa

plan dotychczasowy

1 180 000

1 180 000

       

i

ochrona wód

zmniejszenie

 

0

         
 

zwiększenie

167

573

 

167

573

       

plan po zmianach

1 347 573

1 347 573

       

0

Uzasadnienie: Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Cicha i Wiatracz- na - zadania przeniesione do budşetu miasta w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Ogółem

plan dotychczasowy

5 726 517

4

414 489

     

1 312 028

zmniejszenie

5 000

 

0

     

5

000

zwiększenie

302

188

 

299

573

     

2

615

plan po zmianach

6 023 705

4

714 062

     

1 309 643

Załącznik nr 3

do uchwały nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Şurominie

z dnia 16 lutego 2010r.

Przychody i rozchody budşetu w 2010 roku

Lp.

 

Treść

Klasyfikacja

Kwota

 

Zmiany

 

Kwota

 
   

§

2010 rok

 

po zmianach

   

2010 rok

 

1

 

2

 

3

4

 

4

1

Dochody

 

28

908

833

 

299

573

29

208

406

2

Wydatki

31

804

223

 

465

208

32

269

431

3

Wynik budşetu

 

-2 895 390

 

-165 635

-3 061 025

   

Przychody ogółem:

3

655

000

 

165

635

3

820

635

1

Kredyty

 

3

655

000

 

-759 610

2

895

390

2

Inne ŝródła (wolne środki)

       

925

245

 

925

245

   

Rozchody ogółem:

 

759

610

 

0

 

759

610

1

Spłaty kredytów

     

464

610

 

0

 

464

610

2

Spłaty poşyczek

     

295

000

 

0

 

295

000

 

Załącznik nr 4

 

do uchwały nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Şurominie

 

z

dnia 16 lutego 2010r.

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Dotacje

Wydatki

 

z tego:

   

ogółem

ogółem

wydatki

wydatki

 

Zakres porozumienia lub umowy

bieşące

majątkowe

1

2

3

4

 

5

6

 

7

 

8

801

80113

Dowóz uczniów do szkół

   

21

040

21

040

 

Starostwo Powiatowe - Dowóz uczniów do szkoły specjalnej

750

75095

Pozostała działalność

   

38

576

   

38 576

Starostwo Powiatowe Şuromin-Porozumienie w sprawie uruchomienia usług E administracji

921

92116

Biblioteki

28 000

 

28

000

28

000

 

Starostwo Powiatowe - Dofinansowanie wyna- grodzenia pracownika Biblioteki

 

801

80195

Pozostała działalność

   

876

 

876

 

Dofinansowanie wynajmu lokalu dla ZNP

801

80195

Pozostała działalność

   

9 081

9

081

 

Dofinansowanie wyna- grodzeń nauczyciela ZNP

150

15011

Rozwój przedsiębiorczości

 

11 067

 

11

067

Województwo Mazowiec- kie-przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności Woj. Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospo- darki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zinte- growanych baz wiedzy o Mazowszu

 

Ogółem

28 000

108 640

58 997

49

643

 

Załącznik nr 5 do uchwały nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Şurominie z dnia 16 lutego 2010r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)

Łączne koszty

 

Planowane wydatki

 

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

finansowe

rok 2010

   

z tego ŝródła finansowania

 
   

dochody

kredyty,

środki

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

własne jst

poşyczki,

pochodzące

 

papiery

z innych

wartościowe

ŝródeł*

 

1

2

3

5

 

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

Projekt i budowy ulic: Słonecznej, Okopowej i Parafialnej w Şurominie

 

100

000

 

100

000

100

000

 

A.

 

UGiM

     

B.

 

C.

2.

600

60016

Projekt kanalizacji deszczowej i chodnika w Dąbrowie i Będzyminie

 

120

000

 

120

000

120

000

 

A.

 

UGiM

     

B.

 

C.

3.

600

60016

Budowa drogi Dębsk- Sadłowo

 

150

000

 

150

000

150

000

 

A.

 

UGiM

     

B.

C.

4

600

60016

Przebudowa nawierzchni ul Targowej w Şurominie

 

170

000

 

170

000

170

000

     

UGiM

5

600

60016

Budowa ul Kołowej w Şurominie

 

100

000

 

100

000

100

000

     

UGiM

6

600

60016

Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo-Franciszkowo wraz z budową ścieşki pieszo-rowerowej

 

600

000

 

600

000

 

600

000

   

UGiM

7

6001

60016

Budowa ścieşki pieszo-rowerowej przy drodze

 

220

000

 

220

000

 

220

000

   

UGiM

6

wojewódzkiej Nr 541 Lubawa Sierpc na odcinku Şuromin-Franciszkowo od km 54+570 do km

     

56+500

 

600

 

Razem dział