You are on page 1of 2

UCHWAŁA Nr XXXIII/231/2010

RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w opisie granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka, ustalo-

nych w załączniku nr 1 do uchwały nr VIII/34/07 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2007r.

w sprawie podziału miasta Ostrów Mazowiecka na obwody głosowania oraz utworzenia obwodu głosowa- nia w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w następujący sposób: załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/34/07 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2007r. w sprawie podziału miasta Ostrów Mazowiecka na obwody głosowania oraz utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka

§ 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska

Załącznik do uchwały nr XXXIII/231/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2010r.

Numer

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

obwodu

1

Ulice: Krzysztofa Baczyńskiego, Bąkówka, Tadeusza Borowskiego, Borowikowa, Błękitna, Brokowska, Marii Dąbrowskiej, Dobra, Dzika, Gajowa, Konstantego I Gałczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Gęsia, Henryka Gosiewskiego, Kazimiery Iłłakowiczówny, Jarosława Iwasz- kiewicza, Jagodowa, Oskara Kolberga, Leona Kruczkowskiego, Kubu- sia Puchatka, Krucza, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, Leśna, Łamana, Kornela Makuszyńskiego, Maksymiliana Malinowskiego, Jana Matejki, Stanisława Mikołajczyka, Gustawa Morcinka, Marcina Mieszka, Zofii Nałkowskiej, Tomasza Nocznickiego, Owocowa, Parce- lacyjna, Pasterska, Rot. Witolda Pileckiego, Na Polance, Ks.Jerzego Popiełuszki, Poprzeczna, Przeskok, Juliana Przybosia, Macieja Rataja, Różana, Różańska, Rycerska, Marii Skłodowskiej-Curie, Antoniego Słonimskiego, Spacerowa, Serwisowa, Leopolda Staffa, Błażeja Sto- larskiego, Pułkownika Witolda Sztarka, Marii i Józefa Świderskich, Tamkowa, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Juliana Tuwima, Warszaw- ska, Widna, Stanisława Witkiewicza, Wiśniowa, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego, Antoniego Wróblewskiego, Ks. Kard. Stefana Wy- szyńskiego, Wyzwolenia, Zaciszna, Zielona.

Liga Obrony Kraju ul. Różańska

2

Ulice: Władysława Broniewskiego, Ks.Stanisława Brzózki, Karola Fryczego, Kacza, Kosynierów, Gen. Mariana Langiewicza, Łąkowa, 3-go Maja - od nr 41 do nr 69 i od nr 68 do nr 96, Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej, Ogrodowa, Stefana Okrzei, Olszynowa, Parkowa, Party- zantów, 63-go Roku, Sosnowa, Stanisława Staszica, Srebrna, Romual-

Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Partyzantów

 

da Traugutta, Henryka Trębickiego.

 

3

Ulice: Akacjowa, Antoniego Bałdygi, Stefana Batorego, Bielska, Bille- wiczówny, Brzozowa, Bukowa, Bursztynowa, Fryderyka Chopina, Cy- prysowa, Dębowa, Dolna, Głowackiego, Gródźki, Hajduczka, Jana Harusewicza, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kamienna, Kasztanowa, Ketlinga, Kiemliczów, Jana Kochanowskiego, Tadeusza Kolasińskiego, Konwaliowa, Mikołaja Kopernika, Rocha Kowalskiego, Krótka, Książę- ca, Kwiatowa, Lazurowa, Malinowa, Małkińska, Modrzewiowa, Mazo- wiecka, Ludwika Mieczkowskiego, Modra, Ignacego Mystkowskiego, Piaskowa, Płk. Karola Piłata, Podstoczysko, Poziomkowa, Prosta, Jana Radwańskiego, Pawła Sapiehy, Jana Skrzetuskiego, Leona Surowskie- go, Szpitalna, Świerkowa, Ksawerego Taczanowskiego, Targowa, Pl. Ludwika Waryńskiego, Alfreda Wieczorka, Wiejska, Witaminowa, Michała Wołodyjowskiego, Wrzosowa, Wspólna, Wysoka, Jana Onu- frego Zagłoby, Zawiszy, Zdrojowa.

Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Batorego

4

Ulice: Adama Asnyka, Cicha, Maksymiliana Gierymskiego, Harcerska, Inwalidów, Jagiellońska, Jasna, Klonowa, Janusza Korczaka, Wojcie- cha Kossaka, Królowej Bony, Lubiejewska - bloki Nr 2, Nr 2A, Nr 2B, Nr 2C i 2D, Adama Mickiewicza, Miodowa, Stanisława Noakowskiego, Okrężna, 18 PAL, Pocztowa, Pogodna, Bolesława Prusa, Przyjaźni, Pusta, Mikołaja Reja, Robotnicza, Marii Rodziewiczówny, Sielska, Gen. Władysława Sikorskiego - od nr 1 do nr 55 i od nr 4 do nr 48, Słoneczna, Henryka Sucharskiego, Leona Wyczółkowskiego, Złota, Zwycięstwa, Żurawia.

Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Zwycięstwa

5

Ulice: Błotna, Borowa, Chabrowa, Józefa Chełmońskiego, Cmentarna, Działkowa, Fabryczna, Juliana Fałata, Gołębia, 11 Listopada, Lubiejew- ska (bez bloków: 2, 2A, 2B, 2C i 2D), Jacka Malczewskiego, Młyńska, Stanisława Moniuszki, Jana Najmoły, Elizy Orzeszkowej, Pasażerska, Petroneli Pawłowskiej, Józefa Piłsudskiego, Północna, Ptasia. Gen. Stefana Grota Roweckiego, Sadowa, Torowa, Wesoła, Wiosenna, Wodna, Stanisława Wyspiańskiego, Złotych Kłosów, Żale.

Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Stefana Grota Roweckiego

6

Ulice: Bohaterów Pecynki, Boj. o Wolność i Demokrację, Stanisława Duboisa, Jana Kilińskiego, Andrzeja Kmicica, Tadeusza Kościuszki - od nr 1 do końca (nieparzyste) i od nr 2 do nr 36, Józefa Ignacego Kra- szewskiego, Kwiatów Polskich, 3-go Maja - od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 64, Piękna, Emilii Plater, Romana Rubinkowskiego, Dr. Eugeniu- sza Rytla, Księdza Jana Sobotki, Juliusza Słowackiego, Szkolna, Tech- ników, Tęczowa, 1000-lecia, Kazimierza Warchalskiego - bloki Nr 2, 2A i 2B, Jana Zakrzewskiego, Gabrieli Zapolskiej, Stefana Żeromskiego.

Zespół Szkół Nr 2 ul. Kościuszki

7

Ulice: Kolarska, Marii Konopnickiej, Lipowa, Nowa, Władysława Rey- monta, Henryka Sienkiewicza, Sportowa, Stefana Sudoła, Widnichow- ska (bez bloków 1A i 3A), Wójtowska.

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Widnichowska

8

Ulice: Armii Krajowej, Tadeusza Kościuszki - od nr 38 do nr 62, Pl. Wolności, Kazimierza Warchalskiego (bez bloków: 2, 2A i 2B), Wia- duktowa, Widnichowska 1A i 3A, Wileńska, Wschodnia, Zachodnia.

Liceum Ogólnokształcące ul. Kościuszki

9

Ulice: Alibaby, Artyleryjska, Bagińska, Bajkowa, Bażantowa, Józefa Bema, Biała, Płk Aleksandra Hertela, Kameralna, Kolejowa, Gen. Ma- riana Kukiela, Legionowa, Łączna, Mjr. Antoniego Miszewskiego, Oficerska, Płk Mariana Raganowicza, Płk. Jana Rzepeckiego, Ferdy- nanda Ruszczyca, Saperska, Strzelecka, Gen. Władysława Sikorskiego od nr 57 do nr 153 i od nr 50 do nr 172, Spokojna, Stacyjna, Szkoły Podchorążych Piechoty, Ułanów, Waleczna, Wąska, Wronia, Żwirowa.

Zespół Szkół Publicznych Nr 2 ul. Szkoły Podchorążych Piechoty

Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Laska