You are on page 1of 4

Zacznik Nr 2

do Uchway Nr 208/XXVIII/2009
Rady Gminy Maa Wie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI
Dzia

Rozdzia

Planowane wydatki na 2010 r

Nazwa dziau i rozdziau

z tego :

Ogem

Rolnictwo i owiectwo

010
01010
01030
01095

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna


wsi
Izby rolnicze
Pozostaa dziaalno
Przetwrstwo przemysowe

150
15011

Rozwj przedsibiorczoci
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz i wod

400
40002

Dostarczanie wody
Transport i czno

600
60016
60095

Drogi publiczne gminne


Pozostaa dziaalno
Gospodarka mieszkaniowa

700

70004
70005

Rne jednostki obsugi gospodarki


mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Dziaalno usugowa

710
71004

Plany zagospodarowania przestrzennego


Administracja publiczna

750
75011
75022
75023

75075

Urzdy wojewdzkie
Rady gmin
Urzdy gmin
Promocja jednostek samorzdu
terytorialnego

Strona 1

biece

majtkowe

181,000

26,000

155,000

155,000

155,000

11,000

11,000

15,000

15,000

10,605

10,605

10,605

10,605

400,023

400,023

400,023

400,023

1,898,564

145,794

1,752,770

1,631,206

145,794

1,485,412

267,358

267,358

387,548

202,548

185,000

337,548

152,548

185,000

50,000

50,000

17,500

17,500

17,500

17,500

1,758,495

1,753,215

5,280

134,000

134,000

62,000

62,000

1,443,215

1,443,215

10,000

10,000

75095

Pozostaa dziaalno

109,280

104,000

5,280

1,044

1,044

1,044

1,044

80,000

80,000

75,000

75,000

5,000

5,000

25,000

25,000

25,000

25,000

70,000

70,000

70,000

70,000

30,000

30,000

30,000

30,000

7,192,000

7,192,000

4,237,616

4,237,616

181,815

181,815

486,393

486,393

1,974,468

1,974,468

221,500

221,500

39,664

39,664

50,544

50,544

141,358

141,358

33,358

33,358

2,000

2,000

Urzdy naczelnych organw wadzy


pastwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa
751
Urzdy naczelnych organw wadzy
pastwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
Bezpieczestwo publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

754
75412
75414

Ochotnicze strae poarne


Obrona cywilna

Dochody od osb prawnych, od osb


fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z ich poborem

756
Pobr podatkw, opat i niepodatkowych
nalenoci budetowych
75647
Obsuga dugu publicznego

757

Obsuga papierw wartociowych,


kredytw i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego
75702
Rne rozliczenia

758
75818

Rezerwy oglne i celowe


Owiata i wychowanie

801
80101

80103
80104
80110
80113

Szkoy podstawowe
Oddziay przedszkolne w szkoach
podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowoenie uczniw do szk
Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

80146
80195

Pozostaa dziaalno
Ochrona zdrowia

851
85131
85153

Lecznictwo stomatologiczne
Zwalczanie narkomanii

Strona 2

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi
Pomoc spoeczna

852
85202

Domy pomocy spoecznej

106,000

106,000

2,550,000

2,550,000

47,000

47,000

1,960,254

1,960,254

12,500

12,500

102,000

102,000

10,000

10,000

129,000

129,000

213,892

213,892

2,354

2,354

73,000

73,000

6,000

6,000

6,000

6,000

598,897

530,835

68,062

292,287

292,287

10,000

10,000

78,348

78,348

3,000

3,000

145,000

145,000

70,262

2,200

68,062

312,000

312,000

119,000

119,000

wiadczenia rodzinne, wiadczenie z


funduszu alimentacyjnego oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego
85212

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne


opacane za osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej

85213
Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85214
85215
85216
85219

Dodatki mieszkaniowe
Zasiki stae
Orodki pomocy spoecznej
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi
opiekucze

85228
85295

Pozostaa dziaalno
Edukacyjna opieka wychowawcza

854
85415

Pomoc materialna dla uczniw


Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska

900
90001
90002
90003

Gospodarka ciekowa i ochrona wd


Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90004
90015
90095

Owietlenie ulic, placw i drg


Pozostaa dziaalno
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

921
92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

Strona 3

92116
92195

Biblioteki
Pozostaa dziaalno

186,000

186,000

7,000

7,000

338,323

338,323

338,323

338,323

231,557

85,500

146,057

146,057

146,057

79,500

79,500

6,000

6,000

16,229,914

13,568,817

2,661,097

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz


naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
925
92502

Parki krajobrazowe
Kultura fizyczna i sport

926
92601

92605
92695

Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Pozostaa dziaalno
Wydatki ogem

Strona 4