You are on page 1of 12

UCHWAŁA NR XXIX/181/2010 RADY GMINY ODRZYWÓŁ z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, 233 pkt 3, 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art.16 ustawy z 20 listopada o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2009r. Nr 215 poz. 1664) oraz art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz, 1966), Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 499.655 zł.

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 181.865 zł

- w tym w związku z likwidacją GFOŚiGW wprowadza się zmiany:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.003 zł,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 77.003 zł.

§ 2. W wyniku powyższych zmian, § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1) Ustala się dochody w łącznej kwocie 15.165.507.zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 10.886.723 zł

b) majątkowe w kwocie 4.278.784 zł Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17.201.532 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 9.743.340 zł

b) majątkowe w kwocie 7.458.192 zł Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3) Zmianie ulega Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Zmianie ulega plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1) Zmniejsza się deficyt o kwotę 681.520 zł i wynosi 2.036.025 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 521.025 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.200.000 zł,

c) wolnych środków w kwocie 315.000 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.339.928 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 1.824.928 zł,

b) pożyczki w kwocie 1.200.000 zł,

c) wolne środki w kwocie 315.000 zł,

§ 4. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Odrzywół na 2010 rok:

- wykreśla się zapis w § 5 pkt. 4 a,

- dodaje się w § 5 pkt. 5 w brzmieniu: „Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu w granicach określonego w budżecie limitu na te wynagrodzenia.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady

mgr Stanisław Gapys

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/181/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2010 – 2012

Lp. Dzia ł 1 2 1 010 01010   6059 -//- 2 010 01010 6050

Lp.

Dział

1

2

1

010

01010

 

6059

-//-

2

010

01010

6050

Modernizacja hydroforni w Kłonnie

3

010

01010

6050 Wykonanie dokumentacji na zbiornik wodny w Wysokinie

60 000

60 000

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty

Planowane wydatki/ w zł/

Jednostka organizacyjna realizująca program

 

i okres realizacji

finansowe

lub koordynująca wykonanie programu

(w latach)

2010 r

2011 r

2012

 

r

3

4

5

6

7

8

9

10

razem

Rozbudowa sieci wodociągowej Kłonna Kol. Kłonna – Kamienna Wola i Dębowa Góra

1

539 248

1

539 248

Urząd Gminy w Odrzywole

6058

-//-

945

366

945

366

-//-

6058 -//- 945 366 945 366 -//- 593 882 593 882 -//- 400 000 400

593

882

593

882

-//-

400

000

400

000

Urząd Gminy w Odrzywole

 

10

980

2 835

284

666

175

000

109

666

365

000

725

000

100

000

45

878

180

000

153

000

27

000

70

000

55

000

15

000

110

000

1

000 000

100 000

32

000

152

000

90

370

61

630

31

000

Urząd Gminy w Odrzywole

4

150

15011

6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa

13 815

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Urząd Marszałkowski Województwa

Mazowieckiego

Urz ą d Marsza łkowski Województwa Mazowieckiego 6 600 7 600 8 600 9 750 10

6

600

7

600

8

600

9

750

10

801

11

801

15

921

16

921

Urz ąd Gminy w Odrzywole -//- -//- -//- Urz ąd Gminy w Odrzywole Urz ąd

Urząd Gminy w Odrzywole

-//-

-//-

-//-

Urząd Gminy w Odrzywole

Urząd Gminy w Odrzywole

 

-//-

109

666

-//-

60016

6050

Budowa drogi w Odrzywole – Etap I

365

000

Urząd Gminy w Odrzywole

60016

6050

Budowa drogiDąbrowa – Różanna – Łęgonice Małe Etap I

725

000

Urząd Gminy w Odrzywole

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 330402W w Kamiennej Woli

100

000

Urząd Gminy w Odrzywole

75095

6629

Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców

45

878

Starostwo Powiatowe w Przysusze

80101

razem

Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w PSP w Odrzywole

180

000

Urząd Gminy w Odrzywole

6058

-//-

153

000

-//-

6059

-//-

27

000

-//-

80101

razem

Wyposażeniepracowni komputerowej w PSP w Odrzywole

70

000

Urząd Gminy w Odrzywole

 

32

000

Urząd Gminy w Odrzywole

92109

razem

Przebudowa remizy OSP w Kłonnie na świetlicę wiejską

152

000

Urząd Gminy w Odrzywole

6058

-//-

90

370

-//-

6059

-//-

61

630

-//-

92109

6050

Centrum Wiejskie w Wysokinie – rozbudowa budynku remizy OSP w Wysokinie

31

000

Urząd Gminy w Odrzywole

OSP w Wysokinie 31 000 Urz ąd Gminy w Odrzywole 5 600 60016 razem Budowa poboczy
OSP w Wysokinie 31 000 Urz ąd Gminy w Odrzywole 5 600 60016 razem Budowa poboczy

5

600

60016

razem

Budowa poboczy – chodników w Wysokinie i Cetniu

284

666

 

6058

-//-

175

000

6059

6058

-//-

55

000

6059

-//-

15

000

12

853

85395

6060

Zakup samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych

110

000

13

900

90001

6050

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Odrzywole

1

100 000

14

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

oczyszczalni ścieków w Odrzywole 1 100 000 14 900 90015 6050 Rozbudowa o ś wietlenia ulicznego

17

18

19

17 18 19
17 18 19

921

92113

6220 Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Myślakowicach

80 000

80 000

Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole

80 000 80 000 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 926 92601 razem Budowa boiska wiejskiego w
80 000 80 000 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 926 92601 razem Budowa boiska wiejskiego w
80 000 80 000 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 926 92601 razem Budowa boiska wiejskiego w
80 000 80 000 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 926 92601 razem Budowa boiska wiejskiego w
80 000 80 000 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 926 92601 razem Budowa boiska wiejskiego w
80 000 80 000 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 926 92601 razem Budowa boiska wiejskiego w
80 000 80 000 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole 926 92601 razem Budowa boiska wiejskiego w

926

92601

razem

Budowa boiska wiejskiego w Dąbrowie

100

000

100

000

Urząd Gminy w Odrzywole

 

6058

-//-

60

000

60

000

-//-

6059

-//-

40

000

40

000

-//-

926

92601

6050

Budowa boiska Orlik” w Lipinach

1

000 000

1

000 000

Urząd Gminy w Odrzywole

92601 6050 Budowa boiska „ Orlik ” w Lipinach 1 000 000 1 000 000 Urz

1 172 420

1 172 420

Urząd Gminy w Odrzywole

7 458 192

102 835

102 835

996

557

996

557

-//-

175

863

175

863

-//-

7 561 027

20

926

92695

razem

Budowa ścieżek - dróg rowerowych w dolinie rzeki Drzewiczki i Pilicy

 

6058

-//-

6059

-//-

Ogółem ( poz. 1- 20)

rowerowych w dolinie rzeki Drzewiczki i Pilicy   6058 -//- 6059 -//- Ogół em ( poz.
rowerowych w dolinie rzeki Drzewiczki i Pilicy   6058 -//- 6059 -//- Ogół em ( poz.
rowerowych w dolinie rzeki Drzewiczki i Pilicy   6058 -//- 6059 -//- Ogół em ( poz.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/181/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp. Projekt 1 2 Kategoria Klasyfikacja Wydatki interwencji (dzia ł , w okresie funduszy

Lp.

Projekt

1

2

Kategoria

Klasyfikacja

Wydatki

interwencji

(dział,

w okresie

funduszy

rozdział,

realizacji

strukturalnych

paragraf)

Projektu

(całkowita

wartość

Projektu)

(6+7)

3

4

5

w tym:

Planowane wydatki

Środki

Środki

2009 r.

z budżetu

z budżetu

 

Wydatki

z tego:

krajowego

UE

 

razem

Środki z budżetu krajowego**

 

Środki z budżetu UE

 

(9+13)

 

Wydatki

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem

z tego, źródła finansowania:

 

razem

pożyczki

obligacje

pozostałe**

(14+15+16+17)

pożyczki na

pożyczki

obligacje

pozostałe

(10+11+12)

i kredyty

prefinansowanie

i kredyty

 

z budżetu

państwa

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12
i kredyty   z budż etu pa ń stwa 6 7 8 9 10 11 12

1

Wydatki majątkowe razem:

1.1

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

z

tego: 2010r.

2011

r.

2012r.

2013

r

1.2

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

z tego: 2010 r.

2010 r.

2011 r.

x 3 780 716 1 082 734 2 697 982 3 777 881 1 079
x 3 780 716
1 082 734
2 697 982
3 777 881
1 079 899
905 799
174 100
2 697 982
2 697 982
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rozbudowa sieci wodociagowej Kłonna - Kol.Kłonna - Kamienna Wola i Dębowa Góra
010, 01010,
1
539
248
593
882
945
366
1 539
248
593
882
593
882
945
366
945
366
6058,6059
1
539
248
593
882
945
366
1 539
248
593
882
593
882
945
366
945
366
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Budowa poboczy - chodników w Wysokinie i Cetniu
d - 600r -
284
666
109
666
175
000
284
666
109
666
109
666
175
000
175000
60016par.
6058,6059
284
666
109
666
175
000
284
666
109
666
109
666
175
000
175000
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
666 175 000 175000 60016par. 6058,6059 284 666 109 666 175 000 284 666 109 666
2012 r.
2012 r.
2012 r. 1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Dzia ł anie: Nazwa projektu: Adaptacja
2012 r. 1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Dzia ł anie: Nazwa projektu: Adaptacja
2012 r. 1.3 Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Dzia ł anie: Nazwa projektu: Adaptacja

1.3

Program:

Regionalny Program Operacyjny

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziału przedszkolnego w PSP w Odrzywole

Razem wydatki: d - 801r - 180 000 27 000 153 000 80101par.   6058,6059

Razem wydatki:

d

- 801r -

180

000

27

000

153

000

80101par.

 

6058,6059

z

tego: 2010 r.

180

000

27

000

153

000

2011 r.

 

2012 r.

27 000 153 000 2011 r.   2012 r. 2013 r. 180 000 27 000 27
27 000 153 000 2011 r.   2012 r. 2013 r. 180 000 27 000 27
27 000 153 000 2011 r.   2012 r. 2013 r. 180 000 27 000 27
27 000 153 000 2011 r.   2012 r. 2013 r. 180 000 27 000 27

2013 r.

180 000 27 000 27 000 153 000 153 000 180 000 27 000 27
180 000 27 000 27 000 153 000 153 000 180 000 27 000 27
180 000 27 000 27 000 153 000 153 000 180 000 27 000 27

180

000

27

000

27

000

153

000

153

000

180

000

27

000

27

000

153

000

153

000

27 000 27 000 153 000 153 000 180 000 27 000 27 000 153 000

1.4

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Wyposażenie pracowni komputerowej w PSP w Odrzywole

Razem wydatki: d - 801r - 80101par. 70 000 15 000 55 000 70 000

Razem wydatki:

d

- 801r -

80101par.

70

000

15

000

55

000

70

000

15

000

15

000

55

000

55

000

6068,6069

z

tego: 2010 r.

 

70

000

15

000

55

000

70

000

15

000

15

000

55

000

55

000

2011r.

           

2012 r.

           

2013 r.

           

1.5

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Przebudowa remizy OSP w Kłonnie na świetlicę wiejską

Razem wydatki: d - 921r - 92109par. 152 000 61 630 90 370 152 000

Razem wydatki:

d

- 921r -

92109par.

152

000

61

630

90

370

152

000

61

630

61

630

90

370

90

370

 

6058,6059

z

tego: 2010r.

152

000

61

630

90

370

152

000

61

630

61

630

90

370

90

370

 

2011 r.

         
 

2012 r.

         
 

2013 r.

         

1.6

Program:

LEADER

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Budowa boiska wiejskiego w Dąbrowie

Razem wydatki:

z tego: 2010 r.

d - 926r -

92601par.

6058,6059

z tego: 2010 r. d - 926r - 92601par. 6058,6059 2011r. 2012 r. 2013 r. 100

2011r.

2012 r.

2013 r.

- 926r - 92601par. 6058,6059 2011r. 2012 r. 2013 r. 100 000 40 000 60 000
- 926r - 92601par. 6058,6059 2011r. 2012 r. 2013 r. 100 000 40 000 60 000
- 926r - 92601par. 6058,6059 2011r. 2012 r. 2013 r. 100 000 40 000 60 000

100

000

40

000

60

000

100

000

40

000

40

000

60

000

60

000

100

000

40

000

60

000

100

000

40

000

40

000

60

000

60

000

60 000 100 000 40 000 60 000 100 000 40 000 40 000 60 000
60 000 100 000 40 000 60 000 100 000 40 000 40 000 60 000
60 000 100 000 40 000 60 000 100 000 40 000 40 000 60 000
000 40 000 40 000 60 000 60 000 1.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa
000 40 000 40 000 60 000 60 000 1.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa
000 40 000 40 000 60 000 60 000 1.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa
000 40 000 40 000 60 000 60 000 1.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa

1.7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Program:

 

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Budowa ścieżek - dróg rowerowych w dolinie rzeki Drzewiczki i Pilicy

Razem wydatki:

d

- 926r -

92695par.

6058,6059

1 172 420

175

863

996

557

1 172 420

175

863

58

621

117

242

996

557

996

557

z

tego: 2010 r.

 

1 172 420

175

863

996

557

1 172 420

175

863

58

621

117

242

996

557

996

557

2011 r.

         

2012 r.

         

2013 r.

         

1.8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Program:

 

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy

o Mazowszu

Razem wydatki: d - 150r - 15011par. 13 815 13 815 0 10 980 10

Razem wydatki:

d

- 150r -

15011par.

13

815

13

815

0

10

980

10

980

10

980

   

6639

z

tego: 2010r.

 

10

980

10

980

0

10

980

10

980

10

980

   

2011r.

 

2 835

2 835

0

2 835

2 835

2 835

   

2012r.

               

2013r.

               

1.9

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców

Razem wydatki:

d

- 750r -

45

878

45

878

0

45

878

45

878

45

878

z tego: 2010 r.

2011r.

2012 r.

75095par.

6629

z tego: 2010 r. 2011r. 2012 r. 75095par. 6629 2013r. 45 878 45 878 0 45

2013r.

z tego: 2010 r. 2011r. 2012 r. 75095par. 6629 2013r. 45 878 45 878 0 45

45 878

45 878

0 45 878

45 878

45 878

z tego: 2010 r. 2011r. 2012 r. 75095par. 6629 2013r. 45 878 45 878 0 45
2013r. 45 878 45 878 0 45 878 45 878 45 878 2.0 Program: Europejski Fundusz
2013r. 45 878 45 878 0 45 878 45 878 45 878 2.0 Program: Europejski Fundusz
2013r. 45 878 45 878 0 45 878 45 878 45 878 2.0 Program: Europejski Fundusz
2013r. 45 878 45 878 0 45 878 45 878 45 878 2.0 Program: Europejski Fundusz

2.0

Program:

Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Edukacja - inwestycja w człowieka

Razem wydatki: d - 801r - 129 316 0 129 316 0 0 129 316

Razem wydatki:

d

- 801r -

129

316

0

129

316

0

0

129

316

129

316

80195

       

z

tego: 2010 r.

 

129

316

0

129

316

0

0

129

316

129

316

2011r.

               

2012

r.

               

2013r.

               

2.1

Program:

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich- Program Integracji Społecznej

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

d

- 852r -

93

373

0

93

373

0

0

93

373

129

316

85295

       

z

tego: 2010 r.

 

93

373

0

93

373

0

0

93

373

129

316

2011r.

               

2012

r.

               

2013r.

               

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/181/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010 r.

TABELA NR 1 PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2010 ROK

Dział

Rozdział

Dzia ł Rozdzia ł

758

75801

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie   Róż ne rozliczenia 6 797 222,00
Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie   Róż ne rozliczenia 6 797 222,00
Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie   Róż ne rozliczenia 6 797 222,00
Paragraf Tre ść Przed zmian ą Zmiana Po zmianie   Róż ne rozliczenia 6 797 222,00
 

Różne rozliczenia

6 797 222,00

238

336,00

7 035 558,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3

491 840,00

231

178,00

3

723 018,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3

491 840,00

231

178,00

3

723 018,00

723 018,00 2920 Subwencje ogólne z budż etu pa ń stwa 3 491 840,00 231 178,00
723 018,00 2920 Subwencje ogólne z budż etu pa ń stwa 3 491 840,00 231 178,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

191

472,00

7

158,00

198

630,00

191

472,00

7

158,00

198

630,00

412

316,00

129

316,00

109

918,60

19

397,40

55 000,00

55

000,00

55

000,00

417

003,00

77

003,00

30

000,00

47

003,00

15 165 507,00

003,00 30 000,00 47 003,00 15 165 507,00 801 O świata i wychowanie 283 000,00 129

801

Oświata i wychowanie

283

000,00

129

316,00

 

80195

Pozostała działalność

0,00

129

316,00

 

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

0,00

109

918,60

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

0,00

19

397,40

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

55

000,00

 

85395

Pozostała działalność

0,00

55

000,00

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów

0,00

55

000,00

 

publicznych

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

340

000,00

77

003,00

 

90095

Pozostała działalność

0,00

77

003,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

30

000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

47

003,00

Razem:

14 665 852,00

499 655,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/181/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010 r.

TABELA NR 2 PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE NA 2010 ROK (W ZŁOTYCH)

Dzia ł 010 Rozdzia ł Paragraf Rolnictwo i ł owiectwo Tre ść Przed zmian ą

Dział

010

Rozdział

Dzia ł 010 Rozdzia ł

Paragraf

Rolnictwo i łowiectwo

Treść

Przed zmianą

2 303 048,00

Zmiana

4 000,00

Po zmianie

2 307 048,00

2 303 048,00 Zmiana 4 000,00 Po zmianie 2 307 048,00   01010 600   60016
2 303 048,00 Zmiana 4 000,00 Po zmianie 2 307 048,00   01010 600   60016
2 303 048,00 Zmiana 4 000,00 Po zmianie 2 307 048,00   01010 600   60016
2 303 048,00 Zmiana 4 000,00 Po zmianie 2 307 048,00   01010 600   60016
 

01010

600

 

60016

754

 

75412

801

 

80101

80103

80110

80195

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2

300 048,00

4

000,00

2

304 048,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4

000,00

4

000,00

Transport i łączność

2 093 850,00

- 547 526,00

1

546 324,00

Drogi publiczne gminne

2

093 850,00

- 547

526,00

1

546 324,00

4300

Zakup usług pozostałych

35

000,00

1

658,00

36

658,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1

863 850,00

- 190 000,00

673

850,00

1

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

97

500,00

77

500,00

175

000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

62

500,00

47

166,00

109

666,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

143 300,00

- 50 000,00

 

93 300,00

Ochotnicze straże pożarne

143

000,00

- 50 000,00

93

000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50

000,00

- 50 000,00

 

0,00

Oświata i wychowanie

4

157 400,00

350 924,00

4

508 324,00

Szkoły podstawowe

2

184 200,00

128

012,00

2

312 212,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

102

200,00

9

900,00

112

100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1

234 000,00

99

000,00

1

333 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

213

000,00

16

444,00

229

444,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

35

000,00

2

668,00

37

668,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

353

700,00

16

809,00

370

509,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19

000,00

1

300,00

20

300,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

195

000,00

13

000,00

208

000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34

300,00

2

159,00

36

459,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 600,00

350,00

5

950,00

Gimnazja

1

178 000,00

76

787,00

1

254 787,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60

000,00

5

938,00

65

938,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

756

000,00

59

385,00

815

385,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

132

000,00

9

864,00

141

864,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

21

500,00

1

600,00

23

100,00

Pozostała działalność

27

000,00

129

316,00

156

316,00

500,00 1 600,00 23 100,00 Pozosta ł a dzia ł alno ść 27 000,00 129 316,00
500,00 1 600,00 23 100,00 Pozosta ł a dzia ł alno ść 27 000,00 129 316,00
500,00 1 600,00 23 100,00 Pozosta ł a dzia ł alno ść 27 000,00 129 316,00
500,00 1 600,00 23 100,00 Pozosta ł a dzia ł alno ść 27 000,00 129 316,00
4118 Sk ł adki na ubezpieczenia spo ł eczne 0,00 2 152,00 2 152,00
4118

4118

4118 Sk ł adki na ubezpieczenia spo ł eczne 0,00 2 152,00 2 152,00
4118 Sk ł adki na ubezpieczenia spo ł eczne 0,00 2 152,00 2 152,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2 152,00

2 152,00

4118 Sk ł adki na ubezpieczenia spo ł eczne 0,00 2 152,00 2 152,00
4118 Sk ł adki na ubezpieczenia spo ł eczne 0,00 2 152,00 2 152,00
4118 Sk ł adki na ubezpieczenia spo ł eczne 0,00 2 152,00 2 152,00
4118 Sk ł adki na ubezpieczenia spo ł eczne 0,00 2 152,00 2 152,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

380,00

380,00

4128

Składki na Fundusz Pracy

0,00

350,00

350,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

62,00

62,00

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

56

148,00

56

148,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

9

908,00

9

908,00

3

145,00

3

145,00

555,00

555,00

48

123,60

48

123,60

8

492,40

8

492,40

 

1 000,00

1

617 573,00

1

000,00

116

300,00

 

500,00

500,00

500,00

500,00

 

110 000,00

 

110

000,00

110

000,00

110

000,00

110

000,00

110

000,00

9 570,00

 

118

970,00

9

570,00

118

970,00

 

740,00

7

740,00

 

7

400,00

74

400,00

1

230,00

13

730,00

 

200,00

2

400,00

 

77 003,00

1

684 603,00

77

003,00

134

003,00

4

000,00

37

000,00

50

000,00

55

000,00

23

003,00

31

003,00

- 136 836,00

 

342

500,00

-

136 836,00

198

500,00

- 77 749,00

90

370,00

- 59 087,00

61

630,00

-

181 865,00

17 201 532,00

087,00 61 630,00 - 181 865,00 17 201 532,00   4218 Zakup materia łów i wyposaż
 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4308

Zakup usług pozostałych

0,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

852

Pomoc społeczna

1

616 573,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

115

300,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

 

85395

Pozostała działalność

0,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

109

400,00

 

85401

Świetlice szkolne

109

400,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7

000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

67

000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12

500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2

200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1

607 600,00

 

90095

Pozostała działalność

57

000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

33

000,00

4270

Zakup usług remontowych

5

000,00

4300

Zakup usług pozostałych

8

000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

479

336,00

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

335

336,00

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

168

119,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

120

717,00

Razem:

17 383 397,00

168 119,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud ż etowych 120 717,00 Razem: 17 383 397,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne - po uchwale Nr XXIX/181/2010 z dnia 1 marca 2010 roku (w złotych)

Lp. 1 Wyszczególnienie 2 Kwota d ł ugu na dzie ń 31.12.2009 2010 2011 Prognoza

Lp.

1

Wyszczególnienie

2

Kwota długu na dzień 31.12.2009

2010 2011

Prognoza

2012 2013

2014 2015

3

4 5

6

7 8

9

Prognoza 2012 2013 2014 2015 3 4 5 6 7 8 9 1. Zobowi ą zania
Prognoza 2012 2013 2014 2015 3 4 5 6 7 8 9 1. Zobowi ą zania
1. Zobowi ą zania wg tytu łów dł u ż nych stan na koniec roku

1.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych stan na koniec roku

3

562 730

5

283 755

3

968 756

3

024 928

2 400 000

1 200 000

1.1

Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:stan na początek roku

5

012 730

3

562 730

5

283 755

3

968 756

3 024 928

1 200 000

1.1.1

pożyczek

1

281 828

943 828

1

893 828

1

643 828

1 200 000

600

000

1.1.2

kredytów

3

730 902

2

618 902

3

389 927

2

324 928

1 824 928

600

000

1.1.3

obligacji

2.1.1 kredytów i pożyczek

2.1.2 wykup papierów wartościowych

2.1.3 udzielonych poręczeń

2.2

1 450 000

ciowych 2.1.3 udzielonych por ę cze ń 2.2 1 450 000 1.2 Planowane w roku budż
ciowych 2.1.3 udzielonych por ę cze ń 2.2 1 450 000 1.2 Planowane w roku budż
ciowych 2.1.3 udzielonych por ę cze ń 2.2 1 450 000 1.2 Planowane w roku budż

1.2

Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):

3 024 928

 

1.2.1

pożyczki

1 200 000

1.2.2

kredyty,w tym:

1 824 928

EBOiR

1.2.3

obligacje

1.3

Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

1.3.1

Zaciągnięte zobowiązania

1.3.2

Planowane zobowiązania

2

Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

1

658 849

1 513 903

1 714 999

1

293 828

 

874

928

1

350 000

2.1

Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania

1

450 000

1 303 903

1 314 999

943

828

624

928

1

200 000

 

1

303 903

1 314 999

943

828