You are on page 1of 34

Realizacja dochodw w 2009 roku

Dzia Rozdz. 010 01095 Tre Plan 7,977 7,977 7,977 Wykonanie dochodw Ogem w tym biece 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 7,977 2,843 2,843 2,843 19,200 19,200 19,200 501,041 501,041 108,383 305,210 0 0 0 2,782 84,666 0 0 20,000

ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

020 02001

LENICTWO Gospodarka lena 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw 600 TRANSPORT I CZNO 60016 Drogi publiczne gminne 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci

3,000 2,843 3,000 2,843 3,000 2,843 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 1,644,417 1,328,547 1,191,846 875,976 109,200 108,383 305,000 4,000 645,346 5,600 2,700 120,000 452,571 452,571 20,000 305,210 3,861 365,221 5,853 2,782 84,666 452,571 452,571 20,000

0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw 70095 Pozostaa dziaalno 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 710 DZIAALNO USUGOWA

71035

Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane 2020 przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy Wojewdzkie Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jest zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy Miast Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych Wpywy z opat za koncesje i licencje Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

20,000 20,000 197,492 123,042 121,409 1,633 74,450 2,400 590 100 0 700 59,560 11,100 26,142 3,250 3,250 22,892 22,892 117,352 7,652 7,652 1,200

20,000 20,000 201,570 123,066 121,409 1,657 78,504 2,400 590 175 52 773 61,198 13,316 26,142 3,250 3,250 22,892 22,892 117,646 7,652 7,652 1,200

20,000 20,000 201,570 123,066 121,409 1,657 78,504 2,400 590 175 52 773 61,198 13,316 26,142 3,250 3,250 22,892 22,892 117,646 7,652 7,652 1,200

750 75011

75023 0570 0580 0590 0690 0830 0920 0970 751 75101 2010 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA

754 75412

Ochotnicze strae poarne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu 2710 terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada biecych Obrona cywilna 75414

2010 75416

Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami

1,200 108,500 108,200 300

1,200 108,794 108,485 309

1,200 108,794 108,485 309

Stra Miejska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 0690 Wpywy z rnych opat DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OD OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty 0350 podatkowej

756 75601

22,322,227 21,228,685 21,228,685 112,000 110,000 2,000 83,600 83,364 236 83,600 83,364 236

0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, lenego, od czynnoci cywilnoprawnych, 75615 podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoci 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leny 0340 Podatek od rodkw transportowych 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 2680 Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 Wpywy z podatku rolnego, lenego, od spadkw i darowizn, od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizyczych Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Opata od posiadania psw Wpywy z opaty targowej

7,131,523 7,057,618 7,057,618 6,743,523 600 22,300 253,300 10,000 24,000 77,800 6,673,261 581 22,323 253,587 5,708 24,297 77,861 6,673,261 581 22,323 253,587 5,708 24,297 77,861

3,844,400 3,880,633 3,880,633 2,530,400 37,800 900 295,600 170,000 8,900 104,000 2,548,196 37,888 930 297,946 189,371 8,993 103,472 2,548,196 37,888 930 297,946 189,371 8,993 103,472

0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 670,000 665,161 665,161 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 26,800 28,676 28,676 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jest na podstawie ustaw 1,141,900 1,032,454 1,032,454 75618 0400 Wpywy z opaty produktowej 1,900 1,903 1,903 0410 Wpywy z opaty skarbowej 800,000 672,451 672,451 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 280,000 298,138 298,138 0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych na podstawie ustaw 59,700 59,623 59,623 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 300 339 339 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 10,092,404 9,174,380 9,174,380 0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych 9,852,404 8,955,854 8,955,854 0020 Podatek dochodowy od osb prawnych 240,000 218,526 218,526 758 10,836,484 10,836,484 10,836,484 RNE ROZLICZENIA 75801 10,239,852 10,239,852 10,239,852 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jst 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 10,239,852 10,239,852 10,239,852 75807 424,755 424,755 424,755 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla jst 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 424,755 424,755 424,755 75831 171,877 171,877 171,877 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla jst 2920 Subwencje oglne z budetu pastwa 171,877 171,877 171,877 801 462,594 450,332 450,332 OWIATA I WYCHOWANIE 80101 2,694 2,669 2,669 Szkoy podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst oraz innych umw o podobnym charakterze 2,400 0 14 280 35,780 280 33,000 0 2,358 3 21 287 37,414 283 34,609 3 2,358 3 21 287 37,414 283 34,609 3

0920 Odsetki od rodkw na rachunku bankowym 0928 Odsetki od rodkw na rachunku bankowym 0970 Wpywy z rnych dochodw 80110 Gimnazja 0690 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst oraz innych umw o 0750 podobnym charakterze 0920 Pozostae odsetki

80114

80132 80148 851 85149

0970 Wpywy z rnych dochodw Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 0690 Wpywy z rnych opat 0920 Pozostae odsetki Szkoy artystyczne 0920 Pozostae odsetki Stowki szkolne 0830 Wpywy z usug OCHRONA ZDROWIA Programy profilaktyki zdrowotnej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na 2310 podstawie porozumie midzy jst 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jst

2,500 100 0 100 0 0 424,020 424,020 104,130 101,630 71,630 30,000

2,519 70 0 70 1 1 410,178 410,178 104,129 101,629 71,629 30,000

2,519 70 0 70 1 1 410,178 410,178 104,129 101,629 71,629 30,000

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi 0970 Wpywy z rnych dochodw 852 POMOC SPOECZNA wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jest zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 5,251,550 5,211,460 5,211,460 3,166,500 3,154,665 3,154,665 3,130,000 36,500 3,104,425 50,240 3,104,425 50,240

85213

46,000

44,384

44,384

29,300 16,700

28,126 16,258

28,126 16,258

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

807,378 280,878 526,500 509,490 0 148,802 7,878 352,810 211,500 80,000 131,500 510,682 510,682 303,064 303,064 303,064 15,866 15,866 5,843 10,023

792,157 280,878 511,279 509,512 22 148,802 7,878 352,810 200,060 68,560 131,500 510,682 510,682 303,064 303,064 303,064 15,888 15,888 5,865 10,023

792,157 280,878 511,279 509,512 22 148,802 7,878 352,810 200,060 68,560 131,500 510,682 510,682 303,064 303,064 303,064 15,888 15,888 5,865 10,023 12,482 10,587 2,302 8,285

85219

Orodki pomocy spoecznej 0920 Pozostae odsetki 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 0830 Wpywy z usug Dotacje celowe otrzymane z budetu na realizacj zada biecych z zakresu 2010 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Pozostaa dziaalno 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniw 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Pozostaa dziaalno 0970 Wpywy z rnych dochodw Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla 2440 jednostek sektora finansw publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 0580 Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych 0970 Wpywy z rnych dochodw

85295

854 85415

900 90095

926 92601

1,344,495 1,344,482 1,342,600 1,342,587 2,300 2,302 8,300 8,285

6300 6330 92604

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin

666,000 666,000

666,000 666,000

0 0

Instytucje kultury fizycznej 2370 Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego DOCHODY OGEM

1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 1,895 42,675,990 41,218,449 39,058,943

Charakterystyka dochodw zrealizowanych w 2009 roku


Dz.010 ROLNICTO I OWIECTWO 7.977,-z Rozdz. 01095 Pozostaa dziaalno 7.977,-z 2010 dotacja celowa na realizacj biecych zada zleconych 7.977,-z (na realizacj ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentw rolnych). Dz.020 LENICTWO 2.843,-z Rozdz. 02001 Gospodarka lena 2.843,-z 0840 wpywy ze sprzeday wyrobw 2.843,-z (sprzeda drewna pozyskanego z lasu komunalnego). Dz.600 TRANSPORT I CZNO 19.200,-z Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 19.200,-z 0580 grzywny i inne kary pienine od osb prawnych 19.200,-z (kara za odstpienie od podpisania umowy i za odstpienie od wykonania umowy). Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.328.547,-z Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 875.976,-z 0470 wpywy z opat za zarzd i uytkowanie wieczyste 108.383,-z - 107.329,-z - opaty z tytuu uytkowania wieczystego gruntw przez osoby fizyczne i prawne, - 1.054,-z - opaty za grunty przekazane w zarzd, 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 305.210,-z - 65.197,-z - czynsz dzierawny za bazar przy ul. Bagnistej, - 148.693,-z - czynsz dzierawny za wynajem lokali uytkowych,

- 6.723,-z - czynsz za dzieraw garay i gruntu pod garaami, - 84.597,-z - czynsz dzierawny za grunty, 0760 wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci 3.861,-z 0770 wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci 365.221,-z w tym: - sprzeda 2 dziaek pod budownictwo mieszkaniowe i usugowe o cznej pow. 321m2 na czn kwot 28.456,-z (i redniej cenie za 1m2), w tym: * przy ul. Reja 1 dziaka o pow. 114m2 (cena za 1m2 82,07 z) * przy ul. Iwaszkiewicza 1 dziaka o pow. 207m2 (cena za 1m2 92,27 z) - sprzeda dziaki przynalenej lokalowi mieszkalnemu przy ul. Parkowej za kwot 2.436,-z - sprzeda 6 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemcw o cznej pow. 272,14m2 na czn kwot 315.205,-z (i redniej cenie za 1m2): przy ul. Moniuszki 1 lokal o pow. 65,00m2 ( cena za 1m2 861,54 z) przy ul. Bierzewickiej 2 lokale o pow. 96,00m2 ( cena za 1m2 1.250,00 z) przy ul. Armii Krajowej 1 lokal o pow. 37,80m 2( cena za 1m2 1.350,00 z) przy ul. Parkowej 2 lokale o pow. 73,34m2 ( cena za 1m2 1.261,25 z) - opata za nabycie prawa uytkowania wieczystego gruntu przynalenego sprzedanemu lokalowi mieszkalnemu 4.406,-z - sprzeda ratalna lokali mieszkalnych 598,-z - sprzeda garau wraz z gruntem przy ul. Ozdowskiego 14.120,-z Zaplanowane w budecie wpywy ze sprzeday dziaek przy ul. Kroniewickiej i Kowalskiej uzalenione s od opracowania planw zagospodarowania przestrzennego tych terenw, umowa z wykonawc ww. planw okrelaa pierwotny termin ich realizacji na grudzie 2008r., plany te s w trakcie opracowywania 0870 wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych 5.853,-z (za zdemontowane pytki chodnikowe, za zom) 0920 pozostae odsetki 2.782,-z 0970 wpywy z rnych dochodw 84.666,-z - 900,-z wyceny lokali z lat ubiegych, - 83.766,-z odszkodowanie z tytuu przejcia przez Skarb Pastwa 8 dziaek gruntu o pow. cznej 3.463m2 stanowicych wasno Miasta pod budow obwodnicy Gostynina w cigu drogi krajowej nr 60. Niskie wykonanie dochodw w tym paragrafie zwizane jest z tym, i przed Ministrem Infrastruktury toczy si postpowanie odwoawcze od decyzji Wojewody Mazowieckiego ustalajcych wysoko odszkodowania z tytuu przejcia przez Skarb Pastwa nieruchomoci stanowicej wasno Miasta pod budow obwodnicy Gostynina w cigu drogi krajowej nr 60. Od rozstrzygnicia tego uzaleniony jest wpyw dochodw.

Rozdz. 70095 Pozostaa dziaalno 452.571,-z 6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde 452.571,-z (rozliczenie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynkw socjalnych realizowanych w 2008 roku oraz rodki z BGK na dofinansowanie budowy 2 budynkw z lokalami socjalnymi przy ul. Kociuszkowcw/Targowa). Dz. 710 DZIAALNO USUGOWA 20.000,-z Rozdz. 71035 Cmentarze 20.000,-z 2020 dotacje celowe na zadania biece realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 20.000,-z Dotacja w ramach porozumienia z Wojewod Mazowieckim i Rad Pamici Walk i Mczestwa na remont obiektw grobownictwa wojennego. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 201.570,-z Rozdz. 75011 Urzdy wojewdzkie 123.066,-z 2010 dotacje celowe na biece zadania zlecone 121.409,-z 2360 dochody zwizane z realizacja zada zleconych 1.657,-z (5% dochodw uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami) Rozdz. 75023 Urzdy miast 78.504,-z 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych 2.400,-z (kara za nienaleyte wykonywanie obowizkw subowych) 0580 grzywny i inne kary pienine od osb prawnych 590,-z (kara z tytuu nieterminowego wykonania umowy) 0590 wpywy z opat za koncesje i licencje 175,-z (za wydanie zezwolenia na zarobkowy przewz osb) 0690 wpywy z rnych opat 52,-z (za naprawienie szkody) 0830 wpywy z usug 773,-z (za wykonanie specyfikacji istotnych warunkw zamwienia) 0920 pozostae odsetki 61.198,-z (odsetki od rodkw na rachunkach bankowych) 0970 wpywy z rnych dochodw 13.316,-z (zwrot kosztw zastpstwa procesowego). Dz. 751 URZDY NACZELNYCH ORGANOW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 26.142,-z Rozdz. 75101 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 3.250,-z 2010 dotacja celowa na biece zadania zlecone 3.250,-z (na wydatki zwizane z prowadzeniem i aktualizowaniem staego rejestru wyborcw). Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 22.892,-z

2010 dotacja celowa na biece zadania zlecone 22.892,-z (na wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborw do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 209 roku). Dz. 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 117.646,-z Rozdz. 75412 Ochotnicze strae poarne 7.652,-z 2710 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst na dofinansowanie wasnych zada biecych 7.652,-z (rodki przyznane przez Wojewdztwo Mazowieckie na zakup sprztu specjalistycznego dla Ochotniczej Stray Poarnej). Rozdz. 75414 Obrona cywilna 1.200,-z 2010 dotacja celowa na biece zadania zlecone 1.200,-z (na wydatki z zakresu obrony cywilnej) Rozdz. 75416 Stra Miejska 108.794,-z 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci 108.485,-z (wymierzane i pobierane w formie mandatw przez Stra Miejsk). 0690 wpyw z rnych opat 309,-z (zwrot kosztw postpowania administracyjnego dotyczcego wymierzania i pobierania mandatw). Dz. 756 DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM 21.228.685,-z Rozdz. 75601 Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych 83.600,-z 0350 podatek od dziaalnoci gospodarczej opacany kart podatkow 83.364,-z Na nisk realizacj planu wpywaj zalegoci z tytuu tego podatku w kwocie 79.075,-z. Organem podatkowym w zakresie tego podatku jest naczelnik waciwego urzdu skarbowego, ktry egzekwuje nalene gminie dochody z tego tytuu. 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw 236,-z Niska realizacji planu odsetek zwizana jest z nisk realizacj podatku od dziaalnoci gospodarczej opacanego kart podatkow i z zalegociami w tym podatku. Rozdz. 75615 Wpywy z podatku rolnego, lenego, od czynnoci cywilnoprawnych, od spadkw i darowizn oraz podatkw i opat lokalnych od osb prawnych 7.057.618,-z 0310 - podatek od nieruchomoci 6.673.261,-z Wymiar podatku na 2009r. ustalono na kwot 6.445.279,-z Odpisy za rok biecy 138.373,-z Wpaty biece na dzie 31.12.2009r. 5.998.896,-z Nalenoci za 2009 rok wynosz 308.010,-z Zalegoci na dzie 31.12.2008r. wynosiy 1.018.978,-z Nadpaty 6.794,-z

Razem nalenoci na dzie 31.12.2008r. 1.012.184,-z Odpisy zalegoci 39.668,-z Wpaty zalegoci 674.365,-z Nalenoci za lata ubiege na dzie 31.12.2009r. 298.151,-z Zalegoci z tytuu tego podatku na 31.12.2009r. wynosz ogem 606.161,-z i zmniejszyy si w stosunku do dn. 31.12.2008r. o 40,11%. Nadpaty w podatku wynikaj z pomykowych wpat podatnikw, ktrzy dokonali wpat wyszych ni byy zadeklarowane. W 2009 roku rozpatrzono 4 podania w sprawie podatku, 3 podania zaatwiono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 26.570,00 z, umorzono odsetki w kwocie 712,00 z, odroczono podatek w kwocie 62.937,00 z, odroczono odsetki w kwocie 13.518,00 z. W celu poprawy realizacji dochodw z tytuu podatku podjto dziaania windykacyjne, w wyniku ktrych w 2009 roku wystawiono: 80 upomnie na czn kwot 1.275.984,00 z, 26 tytuw wykonawczych na czn kwot 284.844,56 z, dokonano 4 wpisw na hipotek przymusow w kwocie 15.305,00 z. 0320 - podatek rolny 581,-z Wymiar podatku na 2009r. ustalono na kwot 581,-z Wpaty biece na dzie 31.12.2009r. 581,-z Nalenoci za 2009 rok wynosz 0,-z 0330 - podatek leny 22.323,-z Wymiar podatku na 2009r. ustalono na kwot 22.343,-z Odpisy za rok biecy 20,-z Wpaty biece na dzie 31.12.2009r. 22.323,-z Nalenoci za 2009 rok wynosz 0,-z 0340 - podatek od rodkw transportowych 253.587,-z Wymiar podatku na 2009r. ustalono na kwot 258.661,-z Odpisy za rok biecy 2.939,-z Wpaty biece na dzie 31.12.2009r. 253.587,-z Nalenoci za 2009 rok wynosz 2.135,-z Zalegoci na dzie 31.12.2008r. wynosiy 10.684,-z Nadpaty 175,-z Razem nalenoci na dzie 31.12.2008r. 10.509,-z Odpisy nalenoci zalegych 1.965,-z Wpaty nalenoci zalegych 0,-z Nalenoci za lata ubiege na dzie 31.12.2009r. 8.544,-z Zalegoci z tytuu tego podatku na 31.12.2009r. wynosz ogem 10.679,-z i zwikszyy si w stosunku do dn. 31.12.2008r. o 1,62%.

Nadpaty w podatku wynikaj z pomykowych wpat podatnikw, ktrzy dokonali wpat wyszych ni byy zadeklarowane. W celu poprawy realizacji dochodw tytuu tego podatku podjto dziaania windykacyjne, w wyniku ktrych w 2009 roku wystawiono 6 upomnie na kwot 6.931,60 z. 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 5.708,-z Dochody z tego tytuu planowane s na podstawie szacunkw i prognoz, a organem podatkowym w zakresie tego podatku jest naczelnik waciwego urzdu skarbowego. Realizacja planu jest zatem trudna do przewidzenia, a jego korekta na koniec 2009 roku nie bya moliwa, gdy ostateczne rozliczenie roczne wpywa z urzdw skarbowych do koca stycznia nastpnego roku. 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw 24.297,-z 2680 rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych 77.861,-z (rodki PFRON na zrekompensowanie utraconych przez Miasto dochodw na skutek zwolnie, o ktrych mowa w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu niepenosprawnych). Rozdz. 75616 Wpywy z podatku rolnego, lenego, od czynnoci cywilnoprawnych, od spadkw i darowizn oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 3.880.633,-z 0310 - podatek od nieruchomoci 2.548.196,-z 0320 - podatek rolny 37.888,-z 0330 - podatek leny 930,-z Podatki od osb fizycznych objte 031, 032, 033 stanowi czne zobowizanie pienine: Wymiar podatkw objtych cznym zobowizaniem pieninym stanowi kwota 657.556,-z Odpisy za rok biecy 70.188,-z Wpaty biece na dzie 31.12.2009r. 2.465.280,-z Nalenoci za 2009 rok wynosz 122.088,-z Zalegoci na dzie 31.12.2008r. wynosiy 160.989,-z Nadpaty 6.877,-z Razem nalenoci na dzie 31.12.2008r. 154.112,-z Odpisy zalegoci 12.287,-z Wpaty zalegoci 121.735,-z Nalenoci za lata ubiege na dzie 31.12.2009r. 20.090,-z Zalegoci z tytuu tego podatku na 31.12.2009r. wynosz ogem 142.178,-z i zmniejszyy si w stosunku do dn. 31.12.2008r. o 7,74%. Nadpaty w podatku wynikaj z pomykowych wpat podatnikw, ktrzy dokonali wpat wyszych ni byy zadeklarowane oraz z bdnych wylicze podatnikw bdcych we wspwasnoci, ktrzy winni wpaci swj udzia podatku, a wpacaj kwot podatku w penej wysokoci wynikajcej z decyzji. W 2009 roku rozpatrzono 23 podania w sprawie cznego zobowizania pieninego, decyzj Burmistrza Miasta 19 poda zaatwiono pozytywnie:

umorzono podatek w kwocie 6.700,00 z, umorzono odsetki w kwocie 196,00 z. Odpisu w podatku dokonano w zwizku z wydanymi decyzjami na korekt podatku (m.in. zmiana sposobu wykorzystania budynkw lub gruntw, sprzeda nieruchomoci) w kwocie 75.775,05 z. Zastosowano ulgi w podatku z tytuu zainstalowania ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 10.556,00 z. W celu poprawy realizacji podatku wystawiono: 1.684 szt. upomnie na kwot 519.095,41 z, 240 szt. tytuw wykonawczych na kwot 165.525,50 z, dokonano 1 wpisu na hipotek przymusow w kwocie 569,00 z. 0340 - podatek od rodkw transportowych 297.946,-z Wymiar podatku na 2009r. ustalono na kwot 345.179,-z Odpisy za rok biecy 28.465,-z Wpaty biece na dzie 31.12.2009r. 281.558,-z Nalenoci za 2009 rok wynosz 35.156,-z Zalegoci na dzie 31.12.2008r. wynosiy 86.966,-z Nadpaty 208,-z Razem nalenoci na dzie 31.12.2007r. 86.758,-z Odpisy nalenoci zalegych 33.312,-z Wpaty nalenoci zalegych 16.389,-z Nalenoci za lata ubiege na dzie 31.12.2009r. 37.057-,z Zalegoci z tytuu tego podatku na 31.12.2009r. wynosz ogem 72.213,-z i zmniejszyy si w stosunku do dn. 31.12.2008r. o 16,77%. Nadpaty w podatku wynikaj z pomykowych wpat podatnikw, ktrzy dokonali wpat wyszych ni byy zadeklarowane. W 2009 roku rozpatrzono 2 podania w sprawie podatku: umorzono podatek w kwocie 922,00 z, umorzono odsetki w kwocie 17,00 z. W celu poprawy realizacji dochodw podjto dziaania windykacyjne, w wyniku ktrych w 2009 roku wystawiono: 12 decyzji okrelajcych wysoko zobowizania w podatku, 57 upomnie na czn kwot 113.726,00 z, 30 tytuw wykonawczych do urzdu skarbowego na czn kwot 56.081,00 z, 1 wpis na hipotek na kwot 3.215,00 z, 2 wnioski o wpis do rejestru zastaww skarbowych na kwot 24.932,30 z. Zestawienie podatkw i opat na dzie 31 grudnia 2009 roku zawiera zacznik nr 1. 0360 podatek od spadkw i darowizn 189.371,-z 0370 opata od posiadania psw 8.993,-z 0430 wpywy z opaty targowej 103.472,-z 0500 podatek od czynnoci cywilnoprawnych 665.161,-z 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw 28.676,-z Rozdz. 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody gmin na podstawie ustaw 1.032.454,-z 0400 wpywy z opaty produktowej 1.903,-z (za opakowania przekazane do odzysku i recyklingu)

0410 wpywy z opaty skarbowej 672.451,-z 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 298.138,-z 0490 wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 59.623,-z - 36.669,-z wpywy z opaty za zajcie pasa drogowego, - 14.914,-z opata adiacencka, - 6.050,-z opata za wpis do ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub jego zmian, - 1.990,-z opata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego poowu ryb w jeziorze przy Zamku. 0910 odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw 339,-z Rozdz. 75621 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa 9.174.380,-z 0010 podatek dochodowy od osb fizycznych 8.955.854,-z 0020 podatek dochodowy od osb prawnych 218.526,-z Dochody z tytuu powyszych podatkw zrealizowano w ok. 91%, czyli niezrealizowana zostaa kwota planu w wysokoci 918.024,-z. Dochody te planowane s na podstawie szacunkw i prognoz, gmina nie ma bezporedniego wpywu na ich realizacj. Nie byo te moliwoci skorygowania planu na koniec 2009 roku, gdy ostateczne rozliczenie roczne tych dochodw wpywa z urzdw skarbowych do koca stycznia nastpnego roku. Dz. 758 RNE ROZLICZENIA 10.836.484,-z Rozdz. 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej 10.239.852,-z 2920 subwencja oglna z budetu pastwa 10.239.852,-z Rozdz. 75807 Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin 424.755,-z 2920 subwencja oglna z budetu pastwa 212.376,-z Rozdz. 75831 Cz rwnowaca subwencji oglnej 171.877,-z 2920 subwencja oglna z budetu pastwa 171.877,-z Dz. 801 OWIATA I WYCHOWANIE 450.332,-z Rozdz. 80101 Szkoy podstawowe 2.669,-z 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 2.358,-z (opaty za wynajem sal w Szkole Podstawowej Nr 1) 0920 pozostae odsetki 3,-z 0928 pozostae odsetki 21,-z (odsetki od rodkw na rachunkach bankowych) 0970 wpywy z rnych dochodw 287,-z (zwizane z wynajmem lokali) Rozdz. 80110 Gimnazja 37.414,-z 0690 wpywy z rnych opat 283,-z (za wydanie duplikatw wiadectw, legitymacji szkolnych) 0750 dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych 34.609,-z

opaty za wynajem sal w gimnazjach, w tym: w Gimnazjum Nr 1 33.159,-z, w Gimnazjum Nr 2 1.450,-z 0920 pozostae odsetki 3,-z 0970 wpywy z rnych dochodw 2.519,-z (zwizane z wynajmem lokali). Rozdz. 80114 Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk 70,-z 0920 pozostae odsetki 70,-z (od rodkw na rachunku bankowym). Rozdz. 80132 Szkoy artystyczne 1,-z 0920 pozostae odsetki 1,-z Rozdz. 80148 Stowki szkolne 410.178,-z 0830 wpywy z usug 410.178,-z Za usugi stowek szkolnych, w tym: - stowka przy SP Nr 1 123.963,-z - stowka przy SP Nr 3 96.798,-z - stowka przy GM Nr 1 150.472,-z - stowka przy GM Nr 2 38.945,-z. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 104.129,-z Rozdz. 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 101.629,-z 2310 dotacja celowa z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jst 71.629,-z (rodki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy) 2320 dotacja celowa z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jst 30.000,-z (rodki Powiatu Gostyniskiego na realizacj Programu profilaktyki raka szyjki macicy). Rozdz. 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 2.500,-z 0970 wpywy z rnych dochodw 2.500,-z (zwrot nienalenie pobranych kwot). Dz. 852 POMOC SPOECZNA 5.211.460,-z Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego 3.154.665,-z 2010 dotacja celowa na biece zadania zlecone 3.104.425,-z 2360 dochody jst zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej 50.240,-z (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od komornika udzia stanowicy dochd miasta). Dochody te s trudne do przewidzenia, gdy uzalenione s od stopnia ich cigalnoci przez komornika, ponadto znaczna ich cz wpyna do budetu na koniec roku, kiedy nie byo ju moliwoci skorygowania planu. Rozdz. 85213 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre

wiadczenia rodzinne 44.384,-z 2010 dotacja celowa na biece zadania zlecone 28.126,-z 2030 dotacja celowa na wasne zadania biece 16.258,-z (na opacenie skadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce wiadczenia z pomocy spoecznej). Rozdz. 85214 Zasiki pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 792.157,-z 2010 dotacja celowa na biece zadania zlecone 280.878,-z 2030 dotacja celowa na wasne zadania biece 511.279,-z (dotacje na realizacj wiadcze obligatoryjnych). Rozdz. 85219 Orodki pomocy spoecznej 509.512,-z 0920 pozostae odsetki 22,-z 2008 dotacja rozwojowa 148.802,-z 2009 dotacja rozwojowa 7.878,-z (rodki na realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Sia tkwi w Tobie pomoemy Ci j wydoby) 2030 dotacja celowa na wasne zadania biece 352.810,-z (na dziaalno MOPS). Rozdz. 85228 Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze 200.060,-z 0830 wpywy z usug 68.560,-z (dochody pochodzce z czciowej odpatnoci za wykonywanie usug opiekuczych) 2010 dotacja celowa na biece zadania zlecone 131.500,-z Rozdz. 85295 Pozostaa dziaalno 510.682,-z 2030 dotacja celowa na wasne zadania biece 510.682,-z (na doywianie uczniw w szkoach). Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 303.064,-z Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniw 303.064,-z 2030 dotacje celowe na wasne zadania biece 303.064,-z (na realizacj zadania Pomoc materialna dla uczniw o charakterze socjalnym). Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 15.888,-z Rozdz. 90095 Pozostaa dziaalno 15.888,-z 0970 wpywy z rnych dochodw 5.865,-z (odszkodowanie za zniszczone mienie) 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek sektora finansw publicznych 10.023,-z (dofinansowanie ze rodkw WFOiGW dziaa z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.344.482,-z Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 1.342.587,-z 0580 grzywny i inne kary pienine od osb prawnych 2.302,-z (kara z tytuu nieterminowego wykonania umowy) 0970 wpywy z rnych dochodw 8.285,-z (wpywy z opat za korzystanie z basenu za 2008 rok). 6300 wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych 666.000,-z 6330 dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji wasnych 666.000,-z (rodki z Wojewdztwa Mazowieckiego oraz od Ministra Sportu i Turystyki na budow 2 kompleksw boisk wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 3 w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"). Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.895,-z 2370 wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego 1.895,-z (nadwyka rodkw obrotowych Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji) W 2009 roku dochody zrealizowano w 96,58%, w tym dochody wasne w 94,44%, ich realizacja przebiegaa prawidowo i bez zakce. Przyczyny niezrealizowania lub niskiej realizacji planu poszczeglnych pozycji dochodw przedstawiono w powyszej czci opisowej.

Zacznik nr 1

dochodw Wskanik w tym (%) majtkowe Wyk./Plan 0 100.00% 0 100.00% 0 0 0 0 0 0 0 827,506 374,935 0 0 3,861 365,221 5,853 0 0 452,571 452,571 0 100.00% 94.77% 94.77% 94.77% 100.00% 100.00% 100.00% 80.79% 73.50% 99.25% 100.07% 96.53% 56.59% 104.52% 103.04% 70.56% 100.00% 100.00% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.00% 100.00% 102.06% 100.02% 100.00% 101.47% 105.45% 100.00% 100.00% 175.00% 0.00% 110.43% 102.75% 119.96% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.25% 100.00% 100.00% 100.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.00% 100.27% 100.26% 103.00% 95.10% 74.64% 75.79% 11.80% 98.96% 98.96% 96.83% 100.10% 100.11% 57.08% 101.24% 100.08% 100.94% 100.70% 100.23% 103.33% 100.79% 111.39% 101.04% 99.49%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99.28% 107.00% 90.42% 100.16% 84.06% 106.48% 99.87% 113.00% 90.90% 90.90% 91.05% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.35% 99.07% 98.25% 0.00% 150.00% 102.50% 104.57% 101.07% 104.88% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.76% 70.00% 0.00% 70.00% 0.00% 0.00% 96.74% 96.74% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.24% 99.63% 99.18% 137.64%

96.49%

0 0

95.99% 97.35%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,332,000 1,332,000 0 0

98.11% 100.00% 97.11% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 94.59% 85.70% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.14% 100.14% 100.38% 100.00% 100.00% 100.00% 100.09% 99.82%

666,000 666,000 0 0 2,159,506

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.58%

rolnej

h ustawami)

a czn

urzdu oczne

ecyzji.

przeda

lenione ygowania