You are on page 1of 14

Zacznik nr 8

Realizacja planu finansowego Miejskiego Orodka Pomocy


Spoecznej w Gostyninie w 2009 roku
I. ZADANIA WASNE
Dzia
Rozdz.

Tre

Plan

Wykonanie

DOCHODY
851
85154
852
85202
85212

85213
85214

85219

85228

85295

OCHRONA ZDROWIA
22,500
22,500
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
22,500
22,500
2440 Dotacje z funduszy celowych
22,500
22,500
POMOC SPOECZNA
3,051,292 2,988,525
Domy pomocy spoecznej
182,000
182,000
rodki gminy
182,000
182,000
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
116,980
81,294
rodki gminy
80,480
80,480
0970 Wpywy z rnych dochodw
0
814
2360 Dochody jst zwizane z realizacj zad.zlec. 36,500
0
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
16,700
16,258
2030 Dotacje celowe na zadania wasne
16,700
16,258
Zasiki i pomoc w naturze, skadki na ubezpiecz.
685,000
669,779
rodki gminy
158,500
158,500
2030 Dotacje celowe na zadania wasne
526,500
511,279
Orodki pomocy spoecznej
1,116,812 1,116,834
rodki gminy
607,322
607,322
0920 Pozostae odsetki
0
22
2030 Dotacje celowe na zadania wasne
352,810
352,810
2008 Dotacje rozwojowe
148,802
148,802
2009 Dotacje rozwojowe
7,878
7,878
Usugi opiekucze
295,118
283,678
rodki gminy
215,118
215,118
0830 Wpywy z usug opiekuczych
80,000
68,560
Pozostaa dziaalno
638,682
638,682
rodki gminy
128,000
128,000
2030 Dotacje celowe na zadania wasne
510,682
510,682

WYDATKI
851
85154

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziaanie alkoholizmowi
3110 wiadczenia spoeczne

22,500
22,500
22,500

22,500
22,500
22,500

2,934,792
182,000
182,000

2,910,488
181,898
181,898

(odpatno za pobyt dzieci w przedszkolu)

852
85202

POMOC SPOECZNA
Domy pomocy spoecznej
4330 Zakup usug przez jst od innych jst

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna


80,480
4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikw
47,700
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2,500
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
7,740
4120 Skadki na Fundusz Pracy
1,240
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
2,000
4260 Zakup energii
3,000
4300 Zakup usug pozostaych
13,900
-

usugi bankowe
usugi pocztowe
abonament rtv
opata za central
monitoring
drobne naprawy sprztu

3,306
6,347
266
1,318
2,123
540

4430 Rne opaty i skadki


600
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadcz.soc.
1,800
85213
Skadki na ubepzieczenie zdrowotne
16,700
4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
16,700
85214
Zasiki i pomoc w naturze, skadki na ubezpiecz.
685,000
3110 wiadczenia spoeczne
661,500
-

zasiki celowe w gotwce


zasiki celowe specjalne
zasiki celowe w naturze
zasiki okresowe
zasiki stae
doywianie dzieci w wietlicy
sprawienie pogrzebu
pobyt w schronisku

600
1,800
16,258
16,258
666,247
642,747

83,590
18,440
7,511
309,855
201,424
7,030
5,850
9,047

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

6,000

6,000

3,500

3,500

14,000

14,000

Orodki pomocy spoecznej


1,116,812
3020 Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodze 5,400

1,113,269
5,191

- artykuy na potrzeby jadodajni


- paliwo
- rodki czystoci

1,597
1,294
3,109

4260 Zakup energii


- energia elektryczna
- zuycie wody
- centralne ogrzewanie

568
1,588
1,344

4300 Zakup usug pozostaych


- usugi bankowe
- usugi pocztowe
- usugi dot. jadodajni

85219

80,305
47,700
2,326
7,740
1,240
1,999
3,000
13,900

5,741
2,761
5,498

(rodki bhp, ekwiwalent za odzie ochronn)

3119 wiadczenia spoeczne


4010 Wynagrodzenia osobowe
4018 Wynagrodzenia osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18,382
654,233
40,166
43,100

18,382
654,233
40,166
43,083

4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne


4118 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4128 Skadki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4178 Wynagrodzenia bezosobowe
- doradztwo zawodowe
- wynagrodzenie koordynatora
- szkolenie komputerowe
- doradztwo zawodowe
- szkolenie komputerowe
materiay biurowe, druki
publikacje
paliwo
prenumerata
rodki czystoci
materiay pozostae

psychoterapia
warsztaty psychologiczne
konsumpcja
kursy zawodowe
prowizja bankowa
wyjazd do kina i skansenu
promocja i reklama
usugi pozostae

10,700

3,880
14,000

3,880
12,843

500
12,600

330
12,587

52,827

52,826

1,500
300
10,000

1,344
300
9,801

3,326
461
1,529
443
1,708
235
1,464
2,306
1,115

4308 Zakup usug pozostaych


-

10,700

11,365
1,478

4280 Zakup usug zdrowotnych


4300 Zakup usug pozostaych
obsuga bankowa
opata rtv
usugi pocztowe
usugi pozostae
usugi ochrony
wywz nieczystoci
usugi w zakresie bhp
opata za central
konserwacje urzdze

6,960

6,187
1,887
487
1,381
676
82

4218 Zakup materiaw i wyposaenia


4260 Zakup energii (koszty co.)

6,960
4,860
2,100

4210 Zakup materiaw i wyposaenia

- energia elektryczna
- zuycie wody

102,405
6,173
16,081
984
2,086
26,630

6,430
15,000
5,200

4179 Wynagrodzenia bezosobowe

102,453
6,173
16,144
984
3,000
26,630

12,300
6,720
8,442
21,080
462
2,328
956
538

4350 Zakup usug dostpu do sieci internet


4360 Zakup usug telefonii komrkowej
4370 Zakup usug telefonii stacjonarnej

4410 Podre subowe krajowe


4430 Rne opaty i skadki
4440 Odpisy na zakadowy fundusz w.socj.
4700 Szkolenia pracownikw
4748 Zakup materiaw papierniczych
4750 Zakup akcesoriw komputerowych
4758 Zakup akcesoriw komputerowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne
85228
Usugi opiekucze
4300 Zakup usug pozostaych
85295
Pozostaa dziaalno
3110 wiadczenia spoeczne
- program doywiania
- zasiki celowe na doywianie

2,400
1,400
21,000
3,600
550
3,500
2,010
35,920
15,582
918
215,118
215,118
638,682
638,682

2,162
1,398
21,000
3,415
550
3,491
2,010
35,758
15,582
918
213,829
213,829
638,682
638,682

469,492
169,190

II. ZADANIA ZLECONE


Dzia
Rozdz.

Tre

Plan

Wykonanie

DOCHODY
852
85212

POMOC SPOECZNA
3,571,678 3,708,321
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
3,130,000 3,258,979
0920 Pozostae odsetki
0
6,996
0970 Wpywy z rnych dochodw
0
147,559
2010 Dotacje celowe na biece zadania zlecone3,130,000
3,104,424
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
29,300
28,126
2010 Dotacje celowe na biece zadania zlecone 29,300
28,126
85214
Zasiki i pomoc w naturze, skadki na ubezpiecz.
280,878
289,716
0970 Wpywy z rnych dochodw
0
8,838
2010 Dotacje celowe na biece zadania zlecone 280,878
280,878
85228
Usugi opiekucze
131,500
131,500
2010 Dotacje celowe na biece zadania zlecone 131,500
131,500

WYDATKI
Dzia
Rozdz.
852
85212

Tre

Plan

POMOC SPOECZNA
3,571,678
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
3,130,000
3020 Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodze
700
3110 wiadczenia spoeczne
3,004,749
- zasiki rodzinne
1,517,611
- zasiki pielgnacyjne
i wiadczenia opiekucze
658,866
- jednorazowe zapomogi z tytuu

Wykonanie
3,544,928
3,104,424
0
2,986,995

urodzenia dziecka
- fundusz alimentacyjny

169,000
641,518

4010 Wynagrodzenia osobowe


4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Skadki na ubezpieczenie spoeczne
4120 Skadki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiaw i wyposaenia
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych

66,000
6,000
34,200
1,630
1,000
600
7,000

65,405
6,000
34,200
1,630
0
0
4,086

4350 Zakup usug dostpu do sieci internet


500
4370 Zakup usug telefonii stacjonarnej
2,000
4410 Podre subowe krajowe
131
4430 Rne opaty i skadki
500
4440 Odpisy na zakadowy fundusz w.socj.
2,200
4750 Zakup akcesoriw komputerowych
2,790
85213
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne
29,300
4130 wiadczenia spoeczne
29,300
85214
Zasiki i pomoc w naturze
280,878
3110 wiadczenia spoeczne - zasiki stae
280,878
85228
Usugi opiekucze u osb ze schorz.psych.
131,500
4300 Zakup usug pozostaych
131,500

0
962
131
31
2,200
2,784
28,126
28,126
280,878
280,878
131,500
131,500

usugi pocztowe, abonament rtv


ogoszenie w prasie
prowizje bankowe
naprawa sprztu biurowego

2,923
183
736
244

Stopie realizacji wydatkw rzeczowych w rozdziale 85212 w zakresie zada zleconych gm


wynika z braku moliwoci zrealizowania planu w 100% , poniewa ustawa o wiadczeniac
rodzinnych okrela grn granic , ktra wynosi 3 % otrzymanych transz dotacji. W zwizk
z powyszym mimo okrelonego planu w poszczeglnych rodzajach wydatkw nie jest mo
jego realizacja.
W rozdziale 85219 w paragrafach 4170 i 4280 w zakresie zada wasnych gminy faktyczne
potrzeby okazay si nisze od przewidywanych.
Nalenoci i zobowizania - stan na 31 grudnia 2009 roku:
Nalenoci
### z
z tego:
- gotwka i depozyty
11,626 z
w tym:
- depozyty na danie
11,626 z
- nalenoci wymagalne
685,609 z
w tym:
- z tytuu dostaw towarw i usug
0 z
- pozostae
685,609 z
- pozostae nalenoci
120,012 z

w tym:
- z tytuu dostaw towarw i usug 7,074 z
- z tytuu innych
112,938 z
Kwota nalenoci wymagalnych wynika z zaduenia dunikw alimentacyjnych
z tytuu wypaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie
od 1 wrzenia 2005 roku do 30 wrzenia 2008 roku oraz z tytuu wypaconych wiadcze
z funduszu alimentacyjnego. Kwot pozostaych nalenoci stanowi wiadczenia
wypacone z funduszu alimentacyjnego oraz odpatnoci z tytuu wiadczonych usug
opiekuczych zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zobowizania
z tego:
- zobowizania wymagalne

Informacja o liczbie zrealizowanych wiadcze


Zadania wasne o charakterze obowizkowym:
usugi opiekucze 71 osb - 29.699 wiadcze
posiki w jadodajni 289 osb - 79.965 wiadcze
udzielenie schronienia 3 osoby - 204 wiadczenia
zasiki okresowe 399 osb - 1.285 wiadcze
doywianie dzieci 433 osoby - 47.645 wiadczenia
pobyt w domu pomocy spoecznej 14 osb - 152 wiadczenia
sprawienie pogrzebu 3 osoby - 3 wiadczenia
Zasiki celowe w tym:
ywno 2.091 wiadcze w tym program doywiania 1.613
opa 205 wiadcze
odzie 65 wiadcze
leki, leczenie 163 wiadczenia
rodki czystoci 218 wiadcze
pozostae 47 wiadcze
Inne wiadczenia z zakresu zada wasnych
zasiki celowe specjalne 79 osb
pobyt dzieci w wietlicy 15 osb
pobyt dzieci w przedszkolu 59 osb
Zadania zlecone gminie
zasiki stae 138 osb
skadki na ubezpieczenie spoeczne 21 osb
skadki na ubezpieczenie zdrowotne 111 osb
specjalistyczne usugi opiekucze 42 osb
zasiki rodzinne 711 osb
zasiki pielgnacyjne 300 osb

0 z
0 z

wiadczenia pielgnacyjne 24 osoby


wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 134 osoby
jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka 89 osb
Gwne powody przyznania pomocy:
ubstwo 614
bezrobocie 558
niepenosprawno 199
dugotrwaa lub cika choroba 192
bezradno w sprawach opiekuczo-wychowawczych 142
alkoholizm 71
Ogem w 2009 roku pomoc spoeczn objte zostao 1 288 osb, w tym: w ramach zada
zleconych 170 osb, w ramach zada wasnych gminy 1.232 osoby. Na uwag zasuguje
realizacja programu Posiek dla potrzebujcych, ktry obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci
i modzie szkoln, a take osoby starsze, niepenosprawne oraz inne kwalifikujce si do
otrzymania tego rodzaju wiadczenia. Doywianie realizowane jest w stowkach szkolnych
oraz jadodajni miejskiej.
Osobom samotnie zamieszkujcym i wymagajcym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb
yciowych udzielana jest pomoc w formie usug opiekuczych, z ktrych skorzystao 88 osb.
Orodek w 50 % pokrywa odpatno za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich z rodzin z
problemem alkoholowym oraz cakowity koszt doywiania podopiecznych wietlicy Miejsko
Parafialnej.
W zakresie zada zleconych gminie przez administracj rzdow orodek realizuje zadania
dotyczce wypat wiadcze rodzinnych. Zgodnie z ustaw gmina otrzymuje rodki na obsug
w/w zada w wysokoci 3 % kwoty wykonanych wiadcze. W b.r. ze rodkw wasnych
gminy sfinansowano powysze wydatki w wysokoci 80 304,86 z, pozostae zadania zlecone
gminie do realizacji przez administracj rzdow sfinansowano ze rodkw budetu pastwa.

Zacznik nr 8

dka Pomocy

Wskanik
%
100.00%
100.00%
100.00%
97.94%
100.00%
100.00%
69.49%
100.00%
0.00%
0.00%
97.35%
97.35%
97.78%
100.00%
97.11%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
96.12%
100.00%
85.70%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.17%
99.94%
99.94%

99.78%
100.00%
93.04%
100.00%
100.00%
99.95%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
97.35%
97.35%
97.26%
97.17%

100.00%

100.00%

100.00%

99.68%
96.13%
100.00%
100.00%
100.00%
99.96%

99.95%
100.00%
99.61%
100.00%
69.53%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
91.74%

66.00%
99.90%

100.00%

89.60%
100.00%
98.01%

90.08%
99.86%
100.00%
94.86%
100.00%
99.74%
100.00%
99.55%
100.00%
100.00%
99.40%
99.40%
100.00%
100.00%

Wskanik
%
103.83%
104.12%
0.00%
0.00%
99.18%
95.99%
95.99%
103.15%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Wskanik
%
99.25%
99.18%
0.00%
99.41%

99.10%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
58.37%

0.00%
48.10%
100.00%
6.20%
100.00%
99.78%
95.99%
95.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

zada zleconych gminie


awa o wiadczeniach
sz dotacji. W zwizku
ydatkw nie jest moliwa

ych gminy faktyczne

h wiadcze