You are on page 1of 24

UCHWAA Nr 416/329/10 ZARZDU WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 marca 2010 r.

w sprawie zmian budetu i w budecie Wojewdztwa Mazowieckiego na 2010 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.1)) oraz art. 222 ust. 4, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w zwizku z 28 pkt 2 i 3 uchway nr 215/09 Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budetu Wojewdztwa Mazowieckiego na 2010 rok z pn. zm. - uchwala si, co nastpuje: 1.1. Wprowadza si zmiany w dochodach budetu Wojewdztwa Mazowieckiego ustalajc dochody na kwot 2.811.933.291z, zgodnie z zacznikami nr 1 i nr 1a do uchway. 2. Oglna kwota dochodw, o ktrej mowa w ust. 1, obejmuje midzy innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania z zakresu administracji rzdowej, wykonywane przez samorzd wojewdztwa w kwocie 88.856.893z; 2) dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych samorzdu wojewdztwa w kwocie 479.000z; 3) dotacje celowe od jednostek samorzdu terytorialnego w kwocie 12.237.066z. 2. Wprowadza si zmiany w wydatkach budetu Wojewdztwa Mazowieckiego ustalajc wydatki na kwot 3.171.933.291z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway. 3.1. Uchwaa podlega ogoszeniu poprzez wywieszenie w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 4. Wykonanie uchway powierza si Skarbnikowi Wojewdztwa Mazowieckiego. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego z moc obowizujc od dnia podjcia.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 157, poz. 1241.

Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego: Adam Struzik

Zacznik nr 1 do uchway nr 416/329/10 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2010r.

Zmiana w planie dochodw Wojewdztwa Mazowieckiego na 2010 rok


Dzia 010 01005 01005 01005 2210 Rozdzia Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Zarzdy melioracji i urzdze wodnych WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE WODNYCH W WARSZAWIE Nazwa Plan 20 606 932 202 000 202 000 202 000 Zmniejszenie 0 0 0 0 Zwikszenie 20 000 0 0 0 Plan po zmianach 20 626 932 202 000 202 000 202 000 D07_BP_ADM.RZ rdo finansowania

01006 01006

277 560 277 560

0 0

0 0

277 560 277 560

01006

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Wpywy z rnych dochodw Melioracje wodne DEPARTAMENT ORGANIZACJI

250 060

250 060 D20_DOCHODY Z MIENIA

01006 01006 01006 01008 01008 01008

0830 0870 0970

20 000 3 300 4 200 13 339 570 15 271 15 271

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

20 000 D32_W 3 300 D21_DOCHODY ZE SPRZEDAY MAJT 4 200 D32_W 13 339 570 15 271 15 271 D39_5%_ADM_RZ

2360

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENW WIEJSKICH UMWM

01008 01008 2360

193 193

0 0

0 0

193 193 D39_5%_ADM_RZ

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE WODNYCH W WARSZAWIE

01008 01008 2210

13 023 000 13 023 000

0 0

0 0

13 023 000 13 023 000 D07_BP_ADM.RZ

01008 01008 01008 0970 2360

301 106 300 000 1 106

0 0 0

0 0 0

301 106 300 000 D42_PI 1 106 D39_5%_ADM_RZ

Wpywy z rnych dochodw Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 DEPARTAMENT ORGANIZACJI

01041 01041 01041 2708

6 593 909 2 373 909 1 750 984

0 0 0

0 0 0

6 593 909 2 373 909 1 750 984 D47 _PLATNOSCI_UE_PROW_ REFUND 583 662 D47 _PLATNOSCI_UE_PROW_ REFUND 29 447 D47 _PLATNOSCI_UE_PROW_ REFUND 9 816 D47 _PLATNOSCI_UE_PROW_ REFUND 4 220 000 3 077 000 D07_BP_ADM.RZ

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno ORGAN_DOCHODY

01041

2709

583 662

01041

6298

29 447

01041

6299

9 816

01041 01041 2218

4 220 000 3 077 000

0 0

0 0

01041

2219

1 026 000

1 026 000 D07_BP_ADM.RZ

01041

6518

88 000

88 000 D07_BP_ADM.RZ

01041

6519

29 000

29 000 D07_BP_ADM.RZ

01095 01095 01095 2210

193 893 193 893 193 893

0 0 0

20 000 20 000 20 000

213 893 213 893 213 893 D07_BP_ADM.RZ

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Rybowstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nadbrzenych obszarw rybackich 2007 - 2013 ORGAN_DOCHODY

050 05011

395 000 395 000

0 0

0 0

395 000 395 000

05011 05011 2218

395 000 265 000

0 0

0 0

395 000 265 000 D07_BP_ADM.RZ

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone

05011

2219

88 000

88 000 D07_BP_ADM.RZ

05011

6518

31 000

31 000 D07_BP_ADM.RZ

ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 05011 6519 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Przetwrstwo przemysowe 15011 15011 15011 6619 Rozwj przedsibiorczoci ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Transport i czno 60003 60003 60003 2360 Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe DEPARTAMENT NIERUCHOMOCI I INFRASTRUKTURY Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ORGAN_DOCHODY 2210 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Drogi publiczne wojewdzkie MAZOWIECKI ZARZD DRG WOJEWDZKICH 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I INWESTYCJI 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Gospodarka mieszkaniowa 70005 70005 70005 70005 0470 0770 Gospodarka gruntami i nieruchomociami DEPARTAMENT NIERUCHOMOCI I INFRASTRUKTURY Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Dziaalno usugowa 71003 71003 71003 71003 71003 0920 0970 2708 Biura planowania przestrzennego MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) ORGAN_DOCHODY 2210 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ORGAN_DOCHODY 2210 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej 11 000 0 0 11 000 D07_BP_ADM.RZ

150

8 932 326 8 932 326 8 932 326 3 368 967

0 0 0 0

0 0 0 0

8 932 326 8 932 326 8 932 326 3 368 967 D15_JST_PWK_WPI

15011

6629

5 563 359

5 563 359 D15_JST_PWK_WPI

600

73 663 197 68 505 000 5 000 5 000

0 0 0 0

0 0 0 0

73 663 197 68 505 000 5 000 5 000 D39_5%_ADM_RZ

60003 60003

68 500 000 68 500 000

0 0

0 0

68 500 000 68 500 000 D07_BP_ADM.RZ

60013 60013 60013

650 000 650 000 150 000

0 0 0

0 0 0

650 000 650 000 150 000 D20_DOCHODY Z MIENIA

60013 60013 60095 60095 60095

0920 0970

200 000 300 000 4 508 197 4 508 197 4 098 361

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

200 000 D20_DOCHODY Z MIENIA 300 000 D32_W 4 508 197 4 508 197 4 098 361 D46 _PLATNOSCI_UE_POI

60095

6298

409 836

409 836 D46 _PLATNOSCI_UE_POI_ REFUND 55 978 431 55 978 431 55 978 431 2 379 758 D20_DOCHODY Z MIENIA 53 598 673 D21_DOCHODY ZE SPRZEDAY MAJT 24 468 055 88 055 88 055 500 D20_DOCHODY Z MIENIA 50 000 D32_W 37 555 D50 _PLATNOSCI_UE_URBAC T_REFUN 8 000 8 000 8 000 D07_BP_ADM.RZ

700

55 978 431 55 978 431 55 978 431 2 379 758 53 598 673

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

710

24 468 055 88 055 88 055 500 50 000 37 555

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

71005 71005 71005

8 000 8 000 8 000

0 0 0

0 0 0

71013 71013 71013

4 314 000 4 079 000 4 079 000

0 0 0

0 0 0

4 314 000 4 079 000 4 079 000 D30_BZ_5

71013 71013

235 000 235 000

0 0

0 0

235 000 235 000 D07_BP_ADM.RZ

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa 71014 71014 71014 2210 Opracowania geodezyjne i kartograficzne ORGAN_DOCHODY Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pozostaa dziaalno DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I INWESTYCJI 0970 Wpywy z rnych dochodw DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO 2705 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Administracja publiczna 75011 75011 75011 2360 Urzdy wojewdzkie DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami DEPARTAMENT ORGANIZACJI 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami DEPARTAMENT RODOWISKA UMWM 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ORGAN_DOCHODY 2210 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu wojewdztwa Urzdy marszakowskie DEPARTAMENT NIERUCHOMOCI I INFRASTRUKTURY 0690 0750 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze DEPARTAMENT ORGANIZACJI 0920 Pozostae odsetki ORGAN_DOCHODY 2008 2009 6208 Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Pozostaa dziaalno MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMW UNIJNYCH 0920 0970 2008 6619 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ORGAN_DOCHODY Dotacja rozwojowa Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75618 Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOECZNEJ W WARSZAWIE 0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udziay wojewdztw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa ORGAN_DOCHODY 55 000 55 000 55 000 0 0 0 0 0 0 55 000 55 000 55 000 D07_BP_ADM.RZ

71095 71095 71095 71095 71095

20 003 000 20 000 000 20 000 000 3 000 3 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 003 000 20 000 000 20 000 000 D32_W 3 000 3 000 D30_BZ_5

750

36 015 350 1 800 910 12 360 12 360

0 0 0 0

0 0 0 0

36 015 350 1 800 910 12 360 12 360 D39_5%_ADM_RZ

75011 75011

1 400 1 400

0 0

0 0

1 400 1 400 D39_5%_ADM_RZ

75011 75011

1 150 1 150

0 0

0 0

1 150 1 150 D39_5%_ADM_RZ

75011 75011

1 786 000 1 713 000

0 0

0 0

1 786 000 1 713 000 D07_BP_ADM.RZ

75011

2230

73 000

73 000 D10_BP_WASNE

75018 75018 75018 75018

18 446 350 10 158 650 300 000 9 858 650

0 0 0 0

0 0 0 0

18 446 350 10 158 650 300 000 D32_W 9 858 650 D20_DOCHODY Z MIENIA

75018 75018 75018 75018 75018 75018 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095

300 000 300 000 7 987 700 7 040 127 540 000 407 573 15 768 090 255 000 240 000 15 000 15 513 090 12 208 350 2 624 295

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 000 300 000 D20_DOCHODY Z MIENIA 7 987 700 7 040 127 D18_DR_POKL 540 000 D18_DR_POKL 407 573 D18_DR_POKL 15 768 090 255 000 240 000 D20_DOCHODY Z MIENIA 15 000 D32_W 15 513 090 12 208 350 D18_DR_POKL 2 624 295 D15_JST_PWK_WPI

75095

6629

680 445

680 445 D15_JST_PWK_WPI

756

1 740 300 000

1 740 300 000

6 300 000

6 300 000

75618 75618 75623 75623

6 300 000 6 300 000 1 734 000 000 1 734 000 000

0 0 0 0

0 0 0 0

6 300 000 6 300 000 D23_OPATY_CEL/ALKO HOL 1 734 000 000 1 734 000 000

75623 75623 758 75801 75801 75801 75814 75814 75814 75833 75833 75833 75861 75861 75861

0010 0020

Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Rne rozliczenia Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego ORGAN_DOCHODY

207 000 000 1 527 000 000 839 840 878 93 216 934 93 216 934 93 216 934 12 739 079 12 739 079 12 739 079 152 360 600 152 360 600 152 360 600 497 675 112 2 477 940 2 477 940

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207 000 000 D01_PIT 1 527 000 000 D02_CIT 839 840 878 93 216 934 93 216 934 93 216 934 D03_SO_OWIATOWA 12 739 079 12 739 079 12 739 079 D20_DOCHODY Z MIENIA 152 360 600 152 360 600 152 360 600 D05_SO_REGIONALNA 497 675 112 2 477 940 2 477 940 D45 _PLATNOSCI_UE_RPO_ REFUND 6 314 824 6 314 824 D45 _PLATNOSCI_UE_RPO_ REFUND 313 433 313 433 D45 _PLATNOSCI_UE_RPO_ REFUND 16 350 510 16 350 510 D45 _PLATNOSCI_UE_RPO_ REFUND 472 218 405 65 577 000 D19_DR_RPO 3 601 000 D19_DR_RPO 5 978 837 D45 _PLATNOSCI_UE_RPO

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa Rne rozliczenia finansowe ORGAN_DOCHODY

0920

Pozostae odsetki Cz regionalna subwencji oglnej dla wojewdztw ORGAN_DOCHODY

2920

Subwencje oglne z budetu pastwa Regionalne programy operacyjne 2007-2013 DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM

2708

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I INWESTYCJI

75861 75861 6290

6 314 824 6 314 824

0 0

0 0

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde MAZOWIECKI ZARZD DRG WOJEWDZKICH rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ORGAN_DOCHODY Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Program Operacyjny Kapita Ludzki ORGAN_DOCHODY

75861 75861 6298

313 433 313 433

0 0

0 0

75861 75861 6298

16 350 510 16 350 510

0 0

0 0

75861 75861 75861 75861 2008 2009 2708

472 218 405 65 577 000 3 601 000 5 978 837

0 0 0 0

0 0 0 0

75861 75861 75861

6208 6209 6298

502 000 42 890 000 353 669 568

0 0 0

0 0 0

502 000 D19_DR_RPO 42 890 000 D19_DR_RPO 353 669 568 D45 _PLATNOSCI_UE_RPO

75862 75862 75862 75862 2009 2708

83 849 153 83 849 153 56 062 934 20 696 652

0 0 0 0

0 0 0 0

83 849 153 83 849 153 56 062 934 D18_DR_POKL 20 696 652 D44 _PLATNOSCI_UE_POKL

Dotacja rozwojowa rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Dotacja rozwojowa rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe specjalne ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W JZEFOWIE

75862 75862

6209 6298

2 271 066 4 818 501

0 0

0 0

2 271 066 D18_DR_POKL 4 818 501 D44 _PLATNOSCI_UE_POKL

801 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 80102 0920 0970 0920 0970 0920 0970 0920 0970

638 241 10 170 510 10 500 210 10 200 3 300 2 600 700 5 100 100 5 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

638 241 10 170 510 10 D20_DOCHODY Z MIENIA 500 D32_W 210 10 D20_DOCHODY Z MIENIA 200 D32_W 3 300 2 600 D20_DOCHODY Z MIENIA 700 D32_W 5 100 100 D20_DOCHODY Z MIENIA 5 000 D32_W

Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP SZK OGLNOKSZTACCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP SZK SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP SZK SPECJALNYCH W GARWOLINIE Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

80102 80102 80102 80130 80130 80130 0750 0920 0970

ZESP SZK SPECJALNYCH W ZAGRZU Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Szkoy zawodowe MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE 0970 Wpywy z rnych dochodw MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA NR 4 W WARSZAWIE 0690 0750 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw MEDYCZNA SZKOA POLICEALNA W MISKU MAZOWIECKIM 0970 Wpywy z rnych dochodw ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W CIECHANOWIE 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W OTWOCKU 0920 0970 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W POCKU 0920 0970 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W PRZASNYSZU 0920 0970 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W RADOMIU 0690 0750 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W SIEDLCACH 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP MEDYCZNYCH SZK POLICEALNYCH W WARSZAWIE 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug

1 050 50 1 000 337 644 60 500 60 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 050 50 D20_DOCHODY Z MIENIA 1 000 D32_W 337 644 60 500 60 000 D20_DOCHODY Z MIENIA

80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130

0920 0970

100 400 14 000 14 000 1 760 250 1 200

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

100 D20_DOCHODY Z MIENIA 400 D32_W 14 000 14 000 D32_W 1 760 250 D32_W 1 200 D20_DOCHODY Z MIENIA

80130 80130 80130 80130 80130 80130

0920 0970

10 300 200 200 58 520 20 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 D20_DOCHODY Z MIENIA 300 D32_W 200 200 D32_W 58 520 20 000 D20_DOCHODY Z MIENIA

80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130 80130

0920 0970

20 38 500 10 020 20 10 000 1 000 300 700 1 500 500 1 000 27 961 261 26 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 D20_DOCHODY Z MIENIA 38 500 D32_W 10 020 20 D20_DOCHODY Z MIENIA 10 000 D32_W 1 000 300 D20_DOCHODY Z MIENIA 700 D32_W 1 500 500 D20_DOCHODY Z MIENIA 1 000 D32_W 27 961 261 D32_W 26 900 D20_DOCHODY Z MIENIA

80130 80130 80130 80130

0920 0970

300 500 14 843 11 542

0 0 0 0

0 0 0 0

300 D20_DOCHODY Z MIENIA 500 D32_W 14 843 11 542 D20_DOCHODY Z MIENIA

80130 80130 80130 80130

0920 0970

19 3 282 146 130 97 350

0 0 0 0

0 0 0 0

19 D20_DOCHODY Z MIENIA 3 282 D32_W 146 130 97 350 D20_DOCHODY Z MIENIA

80130

0830

47 280

47 280 D32_W

80130 80130 80130 80130 80130 80130 80131 80131 80131 80131 80140 80140 80140 80140

0920 0970 0690 0920 0970

Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP SZK NR 3 W WYSZKOWIE Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Kolegia pracownikw sub spoecznych KOLEGIUM PRACOWNIKW SUB SPOECZNYCH W WARSZAWIE

500 1 000 1 210 200 10 1 000 200 200 100 100 120 810 120 810 200 80 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 D20_DOCHODY Z MIENIA 1 000 D32_W 1 210 200 D32_W 10 D20_DOCHODY Z MIENIA 1 000 D32_W 200 200 100 D20_DOCHODY Z MIENIA 100 D32_W 120 810 120 810 200 D32_W 80 000 D20_DOCHODY Z MIENIA

0920 0970

Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE

0690 0750

Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Zakady ksztacenia nauczycieli KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W CIECHANOWIE

80140 80140 80140 80141 80141 80141 80141 80141 80141 80141

0830 0920 0970

36 600 10 4 000 94 249 7 000 600 6 400 46 000 1 350 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 600 D32_W 10 D20_DOCHODY Z MIENIA 4 000 D32_W 94 249 7 000 600 D20_DOCHODY Z MIENIA 6 400 D32_W 46 000 1 350 D32_W 8 000 D20_DOCHODY Z MIENIA

0920 0970 0690 0750

Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W RADOMIU Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE W WARSZAWIE Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH W CIECHANOWIE

80141 80141 80141

0970 0750

36 650 6 510 2 160

0 0 0

0 0 0

36 650 D32_W 6 510 2 160 D20_DOCHODY Z MIENIA

80141 80141 80141 80141 80141 80141 80141

0920 0970

350 4 000 630 30 600 30 009 29 309

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

350 D20_DOCHODY Z MIENIA 4 000 D32_W 630 30 D20_DOCHODY Z MIENIA 600 D32_W 30 009 29 309 D20_DOCHODY Z MIENIA

0920 0970

Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH W RADOMIU

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JZYKW OBCYCH W SIEDLCACH

80141 80141 80141 80141 80141 80141

0970

700 1 100 100 1 000 3 000 3 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

700 D32_W 1 100 100 D20_DOCHODY Z MIENIA 1 000 D32_W 3 000 3 000 D20_DOCHODY Z MIENIA

0920 0970

Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw ZESP KOLEGIW NAUCZYCIELSKICH W OSTROCE

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM

80146 80146 80146 2707

29 628 29 628 29 628

0 0 0

0 0 0

29 628 29 628 29 628 D31_IN_WSPLNOTOWE

rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde Biblioteki pedagogiczne BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE

80147 80147 80147 0920

45 540 350 100

0 0 0

0 0 0

45 540 350 100 D20_DOCHODY

Pozostae odsetki

Z MIENIA 80147 80147 80147 80147 80147 80147 80147 80147 80147 0750 0920 0970 0920 0970 0970 Wpywy z rnych dochodw BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROCE Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W POCKU Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z rnych dochodw BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH 0920 0970 0870 0920 0970 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Ochrona zdrowia 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nie objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego ORGAN_DOCHODY 2210 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Pomoc spoeczna 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ORGAN_DOCHODY 2210 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Regionalne orodki polityki spoecznej MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOECZNEJ W WARSZAWIE 0920 0970 Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 85332 85332 85332 85332 2008 2210 Wojewdzkie urzdy pracy ORGAN_DOCHODY Dotacja rozwojowa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd wojewdztwa Dotacja rozwojowa WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE 0690 0750 Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno KRAJOWY ORODEK MIESZKALNOREHABILITACYJNY DLA OSB CHORYCH NA SM DBEK 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw 250 1 100 100 1 000 300 100 200 1 840 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 D32_W 1 100 100 D20_DOCHODY Z MIENIA 1 000 D32_W 300 100 D20_DOCHODY Z MIENIA 200 D32_W 1 840 840 D20_DOCHODY Z MIENIA

80147 80147 80147 80147 80147 80147 80147 80147 851

0970

1 000 40 100 100 40 000 1 850 500 100 1 250 4 000 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 D32_W 40 100 100 D20_DOCHODY Z MIENIA 40 000 D32_W 1 850 500 D21_DOCHODY ZE SPRZEDAY MAJT 100 D20_DOCHODY Z MIENIA 1 250 D32_W 4 000 4 000

85156 85156

4 000 4 000

0 0

0 0

4 000 4 000 D07_BP_ADM.RZ

852

342 000 285 000

0 0

0 0

342 000 285 000

85212 85212

285 000 285 000

0 0

0 0

285 000 285 000 D07_BP_ADM.RZ

85217 85217 85217 85217 853

57 000 57 000 15 000 42 000 3 738 200 2 676 650 2 388 950 2 353 523 3 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 000 57 000 15 000 D20_DOCHODY Z MIENIA 42 000 D32_W 3 738 200 2 676 650 2 388 950 2 353 523 D18_DR_POKL 3 000 D07_BP_ADM.RZ

85332 85332 85332 85332

6208

32 427 287 700 21 500 15 500

0 0 0 0

0 0 0 0

32 427 D18_DR_POKL 287 700 21 500 D32_W 15 500 D20_DOCHODY Z MIENIA

85332 85332 85332 85395 85395

0830 0920 0970

250 000 250 450 1 061 550 1 061 550

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

250 000 D32_W 250 D20_DOCHODY Z MIENIA 450 D32_W 1 061 550 1 061 550

85395

90 000

90 000 D20_DOCHODY Z MIENIA

85395 85395 85395

0830 0920 0970

969 943 400 1 207

0 0 0

0 0 0

969 943 D32_W 400 D20_DOCHODY Z MIENIA 1 207 D32_W

854 85403 85403

Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne orodki szkolno-wychowawcze SPECJALNY ORODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESYSZCYCH W RADOMIU 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw SPECJALNY ORODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SABOWIDZCYCH W RADOMIU 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw SPECJALNY ORODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY W CZARNI 0830 0970 0750 Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw ZESP PLACWEK W GOOTCZYNIE Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz innych umw o podobnym charakterze Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 90001 90001 90001 90002 90002 90002 2440 0970 Gospodarka ciekowa i ochrona wd ORGAN_DOCHODY Wpywy z rnych dochodw Gospodarka odpadami ORGAN_DOCHODY Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu DEPARTAMENT OPAT RODOWISKOWYCH UMWM 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska DEPARTAMENT OPAT RODOWISKOWYCH UMWM 0690 Wpywy z rnych opat Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych DEPARTAMENT OPAT RODOWISKOWYCH UMWM 0400 Wpywy z opaty produktowej Pozostaa dziaalno DEPARTAMENT OPAT RODOWISKOWYCH UMWM 0690 0690 Wpywy z rnych opat DEPARTAMENT RODOWISKA UMWM Wpywy z rnych opat WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE WODNYCH W WARSZAWIE 0970 Wpywy z rnych dochodw Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 92502 92502 92502 2705 Parki krajobrazowe MAZOWIECKI ZESP PARKW KRAJOBRAZOWYCH rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde ORGAN_DOCHODY 2230 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych samorzdu

252 198 252 198 84 398

0 0 0

0 0 0

252 198 252 198 84 398

85403

2 198

2 198 D20_DOCHODY Z MIENIA

85403 85403 85403

0830 0970

81 000 1 200 95 600

0 0 0

0 0 0

81 000 D32_W 1 200 D32_W 95 600

85403

8 000

8 000 D20_DOCHODY Z MIENIA

85403 85403 85403 85403 85403 85403 85403 85403

0830 0920 0970

83 000 1 600 3 000 66 300 57 800 8 500 5 900 4 700

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

83 000 D32_W 1 600 D32_W 3 000 D32_W 66 300 57 800 D32_W 8 500 D32_W 5 900 4 700 D20_DOCHODY Z MIENIA

85403 85403 900

0920 0970

600 600 6 318 617 159 242 159 242 159 242 6 000 000 6 000 000 6 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

600 D20_DOCHODY Z MIENIA 600 D32_W 6 318 617 159 242 159 242 159 242 D32_W 6 000 000 6 000 000 6 000 000 D24_WFOIGW

90005 90005 90005 90019 90019 90019 90020 90020 90020 90095 90095 90095 90095 90095 90095 90095 925

5 000 5 000 5 000 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 4 375 450 450 925 925 3 000 3 000 419 866 419 866 13 866 11 786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 5 000 5 000 D22_OPATY_CEL 100 000 100 000 100 000 D22_OPATY_CEL 50 000 50 000 50 000 D22_OPATY_CEL 4 375 450 450 D32_W 925 925 D32_W 3 000 3 000 D32_W 419 866 419 866 13 866 11 786 D30_BZ_5

92502

2706

2 080

2 080 D30_BZ_6

92502 92502

406 000 406 000

0 0

0 0

406 000 406 000 D10_BP_WASNE

wojewdztwa SUMA 2 811 913 291 0 20 000 2 811 933 291

Zacznik nr 1a do uchway nr 416/329/10 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2010r.

Plan dochodw budetu Wojewdztwa Mazowieckiego na 2010 rok wedug rde (zmiany)
rda dochodw 1. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa, w tym: podatek dochodowy od osb fizycznych podatek dochodowy od osb prawnych 2. Subwencja oglna, w tym: subwencja oglna - cz owiatowa subwencja oglna - cz regionalna 3. Dotacje celowe, w tym: dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa dotacja celowa budetu pastwa - zadania wasne dotacje celowe jednostek samorzdu terytorialnego - publiczny wkad krajowy - WPI 4. Dotacja rozwojowa, w tym: dotacja rozwojowa PO KL dotacja rozwojowa RPO 5. Patnoci z UE, w tym: patnoci z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) patnoci z Unii Europejskiej - PROW (refundacja) patnoci z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego (RPO) patnoci z Unii Europejskiej - w ramach PO I (refundacja kosztw poniesionych w ubiegych latach) patnoci z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztw poniesionych w latach ubiegych) patnoci z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (PO I) patnoci z Unii Europejskiej w ramach URBACT (refundacja) 6. Pozostae, w tym: Bezzwrotne rda zagraniczne Dochody z mienia Dochody z tytuu 5% udziau w dochodach realizowanych na rzecz budetu pastwa Dochody ze sprzeday majtku Inicjatywy wsplnotowe Opaty celowe Opaty celowe - zezwolenia na sprzeda alkoholu Pozostae dochody Refundacja przez Powiatowe Urzdy Pracy kosztw wynagrodze w ramach Programu "Praca i rodowisko" Refundacja przez UE kosztw realizacji zada rodki z Funduszu Kolejowego na zakup, modernizacj oraz naprawy pojazdw kolejowych Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Razem Plan 1 734 000 000 207 000 000 1 527 000 000 245 577 534 93 216 934 152 360 600 101 552 959 88 836 893 479 000 12 237 066 193 486 000 80 916 000 112 570 000 417 539 926 25 515 153 2 373 909 359 648 405 409 836 25 456 707 4 098 361 37 555 119 756 872 4 095 866 26 601 235 36 480 53 602 473 29 628 155 000 6 300 000 22 636 190 300 000 0 0 6 000 000 2 811 913 291 Zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwikszenie 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 Plan po zmianach 1 734 000 000 207 000 000 1 527 000 000 245 577 534 93 216 934 152 360 600 101 572 959 88 856 893 479 000 12 237 066 193 486 000 80 916 000 112 570 000 417 539 926 25 515 153 2 373 909 359 648 405 409 836 25 456 707 4 098 361 37 555 119 756 872 4 095 866 26 601 235 36 480 53 602 473 29 628 155 000 6 300 000 22 636 190 300 000 0 0 6 000 000 2 811 933 291

Zacznik nr 2 do uchway nr 416/329/10 Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2010r.

Zmian w planie wydatkw Wojewdztwa Mazowieckiego na 2010 rok


Dzia 010 01005 01005 01005 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01006 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 3020 4010 4110 4120 4140 4170 4170 4210 4210 4260 4270 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4480 4500 4520 4530 4700 4740 4750 4300 Rozdzia Nazwa Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO Zakup usug pozostaych Zarzdy melioracji i urzdze wodnych WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE WODNYCH W WARSZAWIE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Podatek od towarw i usug (VAT) Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Melioracje wodne WOJEWDZKI ZARZD MELIORACJI I URZDZE WODNYCH W WARSZAWIE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Plan 43 023 391 202 000 202 000 202 000 22 428 029 22 428 029 16 000 15 493 589 1 070 192 2 463 888 366 540 205 000 130 000 405 800 500 256 000 80 000 10 000 667 500 63 000 55 000 157 600 170 000 103 100 160 000 272 000 118 000 114 82 706 1 500 20 000 11 000 49 000 14 229 987 14 229 987 40 214 829 985 139 527 21 591 39 885 2 190 2 406 25 000 37 754 453 500 647 410 Zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwikszenie 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan po zmianach 43 043 391 202 000 202 000 202 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 22 428 029 22 428 029 16 000 rodki wasne 15 493 589 rodki wasne 1 070 192 rodki wasne 2 463 888 rodki wasne 366 540 rodki wasne 205 000 rodki wasne 130 000 rodki wasne 405 800 rodki wasne 500 rodki wasne 256 000 rodki wasne 80 000 rodki wasne 10 000 rodki wasne 667 500 rodki wasne 63 000 rodki wasne 55 000 rodki wasne 157 600 rodki wasne 170 000 rodki wasne 103 100 rodki wasne 160 000 rodki wasne 272 000 rodki wasne 118 000 rodki wasne 114 rodki wasne 82 706 rodki wasne 1 500 rodki wasne 20 000 rodki wasne 11 000 rodki wasne 49 000 rodki wasne 14 229 987 14 229 987 40 214 rodki wasne 829 985 rodki wasne 139 527 rodki wasne 21 591 rodki wasne 39 885 rodki wasne 2 190 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 2 406 rodki wasne 25 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 37 754 rodki wasne 453 500 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 647 410 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa rdo finansowania

01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01008 01010 01010

4270 4280 4300 4300 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4700

Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENW WIEJSKICH UMWM

9 913 6 484 11 849 650 18 777 250 3 000 40 000 12 784 2 000 47 043 624 89 564 89 564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 913 rodki wasne 6 484 rodki wasne 11 849 650 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 18 777 rodki wasne 250 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 3 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 40 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 12 784 rodki wasne 2 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 47 043 rodki wasne 624 rodki wasne 89 564 89 564

01010

6300

Wydatki na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Postp biologiczny w produkcji rolinnej DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENW WIEJSKICH UMWM

89 564

89 564 rodki wasne

01015 01015

83 600 83 600

0 0

0 0

83 600 83 600

01015 01018 01018

4300

Zakup usug pozostaych Rolnictwo ekologiczne DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENW WIEJSKICH UMWM

83 600 281 045 281 045

0 0 0

0 0 0

83 600 rodki wasne 281 045 281 045

01018

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Rne opaty i skadki Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2013 DEPARTAMENT ORGANIZACJI

30 000

30 000 rodki wasne

01018

2820

25 000

25 000 rodki wasne

01018

2830

20 000

20 000 rodki wasne

01018 01018 01018 01018 01018 01018 01018 01018 01018 01041 01041 01041 01041

4110 4120 4170 4210 4260 4300 4380 4430 4750

500 500 10 000 80 000 5 000 100 000 7 545 2 000 500 4 610 273 2 680 270 1 415 179 472 060

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 rodki wasne 500 rodki wasne 10 000 rodki wasne 80 000 rodki wasne 5 000 rodki wasne 100 000 rodki wasne 7 545 rodki wasne 2 000 rodki wasne 500 rodki wasne 4 610 273 2 680 270 1 415 179 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 472 060 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 123 750 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 41 250 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 215 573 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 71 858 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 34 770 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 11 590 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 4 400 rodki wasne 15 000 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 5 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy

4018 4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw

01041 01041

4048 4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne

123 750 41 250

0 0

0 0

01041 01041

4118 4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

215 573 71 858

0 0

0 0

01041 01041

4128 4129

Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundsz Pracy

34 770 11 590

0 0

0 0

01041 01041 01041

4210 4218 4219

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia

4 400 15 000 5 000

0 0 0

0 0 0

01041 01041 01041

4300 4308 4309

Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

2 000 8 175 2 725

0 0 0

0 0 0

2 000 rodki wasne 8 175 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 2 725 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 2 100 rodki wasne 7 500 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 2 500 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 11 325 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 3 775 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 1 400 rodki wasne 36 750 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 12 250 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 3 300 rodki wasne 11 250 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 3 750 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 3 300 rodki wasne 11 250 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 3 750 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 25 740 rodki wasne 88 000 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 29 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 1 930 003

01041 01041 01041

4410 4418 4419

Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe

2 100 7 500 2 500

0 0 0

0 0 0

01041 01041

4428 4429

Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne

11 325 3 775

0 0

0 0

01041 01041 01041

4700 4708 4709

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENW WIEJSKICH UMWM

1 400 36 750 12 250

0 0 0

0 0 0

01041 01041 01041

4740 4748 4749

3 300 11 250 3 750

0 0 0

0 0 0

01041 01041 01041

4750 4758 4759

3 300 11 250 3 750

0 0 0

0 0 0

01041 01041 01041

6060 6068 6069

25 740 88 000 29 000

0 0 0

0 0 0

01041

1 930 003

01041 01041 01041

4170 4178 4179

Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

6 600 22 500 7 500

0 0 0

0 0 0

6 600 rodki wasne 22 500 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 7 500 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 6 600 rodki wasne 22 500 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 7 500 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 334 833 rodki wasne 1 141 478 rodki UE - dotacja budetu pastwa - adm. rzdowa 380 492 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa publiczny wkad krajowy 1 118 893 905 000

01041 01041 01041

4210 4218 4219

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia

6 600 22 500 7 500

0 0 0

0 0 0

01041 01041 01041

4300 4308 4309

Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

334 833 1 141 478 380 492

0 0 0

0 0 0

01095 01095

Pozostaa dziaalno DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENW WIEJSKICH UMWM 2810 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych

1 098 893 905 000

0 0

20 000 0

01095

30 000

30 000 rodki wasne

01095

2820

25 000

25 000 rodki wasne

01095

2830

20 000

20 000 rodki wasne

01095 01095 01095 01095 01095 01095

4110 4120 4170 4210 4260 4300

2 000 2 000 40 000 250 000 5 000 505 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 000 rodki wasne 2 000 rodki wasne 40 000 rodki wasne 250 000 rodki wasne 5 000 rodki wasne 505 000 rodki wasne

01095 01095 01095 01095 01095 01095 01095 750 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011

4380 4430 4540 4750

Zakup usug obejmujcych tumaczenia Rne opaty i skadki Skadki do organizacji midzynarodowych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji DEPARTAMENT RODOWISKA UMWM Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Administracja publiczna Urzdy wojewdzkie DEPARTAMENT ORGANIZACJI

14 500 1 000 10 000 500 193 893 0 193 893 246 891 338 6 132 800 5 945 300 1 180 000 60 000 3 140 000 273 000 370 000 223 000 10 000 539 300 37 000 3 000 88 000 22 000 187 500

0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 20 000 20 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 500 rodki wasne 1 000 rodki wasne 10 000 rodki wasne 500 rodki wasne 213 893 20 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 193 893 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 246 891 338 6 132 800 5 945 300 1 180 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 60 000 dotacja celowa budetu pastwa - zadania wasne 3 140 000 rodki wasne 273 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 370 000 rodki wasne 223 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 10 000 dotacja celowa budetu pastwa - zadania wasne 539 300 rodki wasne 37 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 3 000 dotacja celowa budetu pastwa - zadania wasne 88 000 rodki wasne 22 000 rodki wasne 187 500

4390 4590

4010 4010 4010 4040 4040 4110 4110 4110 4120 4120 4120 4300

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug pozostaych DEPARTAMENT ROLNICTWA I MODERNIZACJI TERENW WIEJSKICH UMWM

75011 75011 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75017 75018 75018 75018

4170 4300

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Samorzdowe sejmiki wojewdztw KANCELARIA SEJMIKU UMWM

10 000 177 500 2 681 100 2 681 100 1 529 000 5 000 2 000 140 000 158 000 3 000 1 000 395 100 30 000 64 000 3 000 3 000 15 000 30 000 167 000 83 000 5 000 10 000 8 000 30 000 122 969 481 115 423 678 80 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0

10 000 rodki wasne 177 500 rodki wasne 2 681 100 2 681 100 1 529 000 rodki wasne 5 000 rodki wasne 2 000 rodki wasne 140 000 rodki wasne 158 000 rodki wasne 3 000 rodki wasne 1 000 rodki wasne 395 100 rodki wasne 30 000 rodki wasne 64 000 rodki wasne 3 000 rodki wasne 3 000 rodki wasne 15 000 rodki wasne 30 000 rodki wasne 167 000 rodki wasne 83 000 rodki wasne 5 000 rodki wasne 10 000 rodki wasne 8 000 rodki wasne 30 000 rodki wasne 122 969 481 115 423 678 80 000 rodki wasne

3030 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4700 4740 4750

Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Urzdy marszakowskie DEPARTAMENT ORGANIZACJI

2810

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze

75018

2820

140 000

140 000 rodki wasne

75018

2830

30 000

30 000 rodki wasne

75018 75018

3020 3040

100 000 80 000

0 0

0 0

100 000 rodki wasne 80 000 rodki wasne

75018 75018 75018 75018 75018

4010 4010 4018 4018 4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw

46 753 51 752 679 2 244 000 2 975 000 921 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

46 753 opaty celowe 51 752 679 rodki wasne 2 244 000 dotacja rozwojowa PO KL 2 975 000 dotacja rozwojowa RPO 921 000 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 4 383 329 rodki wasne 136 000 dotacja rozwojowa PO KL 255 000 dotacja rozwojowa RPO 69 000 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 7 102 opaty celowe 8 631 100 rodki wasne 365 500 dotacja rozwojowa PO KL 510 000 dotacja rozwojowa RPO 154 500 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 145 opaty celowe 1 394 092 rodki wasne 59 500 dotacja rozwojowa PO KL 85 000 dotacja rozwojowa RPO 25 500 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 800 000 rodki wasne 350 000 rodki wasne 2 016 000 rodki wasne 66 300 dotacja rozwojowa PO KL 86 700 dotacja rozwojowa RPO 27 000 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 150 000 rodki wasne 410 000 rodki wasne 75 000 rodki wasne 7 272 670 rodki wasne 97 750 dotacja rozwojowa PO KL 340 000 dotacja rozwojowa RPO 77 250 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 750 000 rodki wasne 450 000 rodki wasne 1 150 000 rodki wasne 80 000 rodki wasne 80 000 rodki wasne 17 200 000 rodki wasne 144 500 dotacja rozwojowa PO KL 357 000 dotacja rozwojowa RPO 88 500 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 400 000 rodki wasne 34 000 dotacja rozwojowa PO KL 59 500 dotacja rozwojowa RPO 16 500 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 400 000 rodki wasne 14 450 dotacja rozwojowa PO KL 110 500 dotacja rozwojowa RPO 22 050 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 200 000 rodki wasne 974 380 rodki wasne 50 000 rodki wasne 150 000 rodki wasne 500 000 rodki wasne

75018 75018 75018 75018

4040 4048 4048 4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 383 329 136 000 255 000 69 000

0 0 0 0

0 0 0 0

75018 75018 75018 75018 75018

4110 4110 4118 4118 4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 102 8 631 100 365 500 510 000 154 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75018 75018 75018 75018 75018

4120 4120 4128 4128 4129

Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundsz Pracy

1 145 1 394 092 59 500 85 000 25 500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75018 75018 75018 75018 75018 75018

4140 4170 4210 4218 4218 4219

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia

800 000 350 000 2 016 000 66 300 86 700 27 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

75018 75018 75018 75018 75018 75018 75018

4260 4270 4280 4300 4308 4308 4309

Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

1 150 000 410 000 75 000 7 272 670 97 750 340 000 77 250

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

75018 75018 75018 75018 75018 75018 75018 75018 75018

4350 4360 4370 4380 4390 4400 4408 4408 4409

Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe

750 000 450 000 1 150 000 80 000 80 000 17 200 000 144 500 357 000 88 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

75018 75018 75018 75018

4410 4418 4418 4419

400 000 34 000 59 500 16 500

0 0 0 0

0 0 0 0

75018 75018 75018 75018

4420 4428 4428 4429

Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne

400 000 14 450 110 500 22 050

0 0 0 0

0 0 0 0

75018 75018 75018 75018 75018

4430 4440 4530 4610 4700

Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od towarw i usug (VAT) Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

200 000 974 380 50 000 150 000 500 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75018 75018 75018

4708 4708 4709

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO

229 500 280 500 90 000

0 0 0

0 0 0

229 500 dotacja rozwojowa PO KL 280 500 dotacja rozwojowa RPO 90 000 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 150 000 rodki wasne 1 300 000 rodki wasne 1 700 dotacja rozwojowa PO KL 2 550 dotacja rozwojowa RPO 750 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 718 938 rodki UE - rodki wasne - WPI 303 342 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI 100 000 opaty celowe 615 148 rodki wasne 59 500 dotacja rozwojowa PO KL 97 750 dotacja rozwojowa RPO 27 750 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 7 532 803 2 711 927 dotacja rozwojowa PO KL 540 000 dotacja rozwojowa PO KL 608 163 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 53 660 dotacja rozwojowa PO KL 53 660 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 185 438 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 16 363 dotacja rozwojowa PO KL 16 361 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 26 570 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 2 342 dotacja rozwojowa PO KL 2 345 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 21 250 dotacja rozwojowa RPO 3 750 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 930 750 dotacja rozwojowa PO KL 344 250 dotacja rozwojowa RPO 225 000 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 127 500 dotacja rozwojowa RPO 22 500 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 17 495 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 1 543 dotacja rozwojowa PO KL 1 543 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 51 990 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 4 589 dotacja rozwojowa PO KL 4 588 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane

75018 75018 75018 75018 75018

4740 4750 4758 4758 4759

150 000 1 300 000 1 700 2 550 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75018 75018

6058 6059

1 718 938 303 342

0 0

0 0

75018 75018 75018 75018 75018

6060 6060 6068 6068 6069

100 000 615 148 59 500 97 750 27 750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75018 75018 75018 75018 2008 2009 4018

7 532 803 2 711 927 540 000 608 163

0 0 0 0

0 0 0 0

Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa Wynagrodzenia osobowe pracownikw

75018 75018

4019 4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw

53 660 53 660

0 0

0 0

75018

4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

185 438

75018 75018

4119 4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

16 363 16 361

0 0

0 0

75018

4128

Skadki na Fundusz Pracy

26 570

75018 75018

4129 4129

Skadki na Fundsz Pracy Skadki na Fundsz Pracy

2 342 2 345

0 0

0 0

75018 75018

4178 4179

Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

21 250 3 750

0 0

0 0

75018 75018 75018

4308 4308 4309

Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

930 750 344 250 225 000

0 0 0

0 0 0

75018 75018

4398 4399

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe

127 500 22 500

0 0

0 0

75018

4418

17 495

75018 75018

4419 4419

Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe

1 543 1 543

0 0

0 0

75018

4428

Podre subowe zagraniczne

51 990

75018 75018

4429 4429

Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne

4 589 4 588

0 0

0 0

75018 75018

4708 4708

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja rozwojowa KANCELARIA MARSZAKA UMWM Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

85 000 170 128

0 0

0 0

85 000 dotacja rozwojowa RPO 170 128 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 15 011 dotacja rozwojowa PO KL 30 012 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 774 351 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 68 326 dotacja rozwojowa PO KL 68 325 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 348 073 dotacja rozwojowa PO KL 13 000 4 250 dotacja rozwojowa PO KL 5 100 dotacja rozwojowa RPO 1 650 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 700 dotacja rozwojowa RPO 300 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 246 000 246 000 30 000 rodki wasne 25 000 rodki wasne 136 000 rodki wasne 25 000 rodki wasne 5 000 rodki wasne 15 000 rodki wasne 10 000 rodki wasne 8 578 570 8 578 570 219 777 rodki wasne 73 000 rodki wasne 40 000 rodki wasne 4 547 223 rodki wasne 3 126 784 patnoci z Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego (RPO) 551 786 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 20 000 rodki wasne 106 283 387 822 000 7 000 rodki wasne 15 000 rodki wasne 800 000 rodki wasne 1 199 000 1 180 000 rodki wasne 19 000 rodki wasne 948 000 150 000 rodki wasne 48 000 rodki wasne 565 000 rodki wasne 185 000 rodki wasne 25 269 541 21 479 110 patnoci z Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego (RPO)

75018 75018

4709 4709

15 011 30 012

0 0

0 0

75018

6068

774 351

75018 75018

6069 6069

68 326 68 325

0 0

0 0

75018 75018 75018 75018 75018

6208 4308 4308 4309

348 073 13 000 4 250 6 800 1 950

0 2 000 0 1 700 300

0 2 000 0 0 0

75018 75018

4388 4389

Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych tumaczenia

0 0

0 0

1 700 300

75058 75058 75058 75058 75058 75058 75058 75058 75058 75075 75075 75075 75075 75075 75075 75075 3040 4170 4210 4300 4308 4210 4260 4300 4370 4400 4430 4480

Dziaalno informacyjna i kulturalna prowadzona za granic DEPARTAMENT ORGANIZACJI Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Promocja jednostek samorzdu terytorialnego DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI UMWM Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

246 000 246 000 30 000 25 000 136 000 25 000 5 000 15 000 10 000 8 578 570 8 578 570 219 777 73 000 40 000 4 547 223 3 126 784

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75075

4309

Zakup usug pozostaych

551 786

75075 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno DEPARTAMENT BUDETU I FINANSW WA

20 000 106 283 387 822 000 7 000 15 000 800 000 1 199 000 1 180 000 19 000 948 000 150 000 48 000 565 000 185 000 25 269 541 21 479 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 4380 4390

Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DEPARTAMENT NADZORU WACICIELSKIEGO I INWESTYCJI

4390 4430 4430 4540 4590 4610

Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rne opaty i skadki DEPARTAMENT ORGANIZACJI Rne opaty i skadki Skadki do organizacji midzynarodowych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego GEODETA WOJEWDZTWA MAZOWIECKIEGO

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

75095

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych KANCELARIA MARSZAKA UMWM

3 304 740

3 304 740 dotacje celowe jednostek samorzdu terytorialnego publiczny wkad krajowy - WPI 485 691 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI 648 000 137 000 rodki wasne 418 000 rodki wasne 65 000 rodki wasne 28 000 rodki wasne 77 396 846 3 000 rodki wasne 2 119 481 rodki wasne 9 566 177 dotacja rozwojowa PO KL 14 967 820 dotacja rozwojowa RPO 4 329 529 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 312 368 rodki wasne 1 134 393 dotacja rozwojowa RPO 200 187 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 717 444 rodki wasne 1 453 102 dotacja rozwojowa PO KL 2 734 776 dotacja rozwojowa RPO 739 035 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 115 718 rodki wasne 234 371 dotacja rozwojowa PO KL 441 093 dotacja rozwojowa RPO 119 198 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 500 000 rodki wasne 1 291 277 rodki wasne 1 901 563 dotacja rozwojowa RPO 335 570 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 245 725 rodki wasne 384 625 dotacja rozwojowa RPO 67 875 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 405 000 rodki wasne 191 250 dotacja rozwojowa RPO 33 750 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 600 rodki wasne 7 000 rodki wasne 999 883 rodki wasne 933 450 dotacja rozwojowa PO KL 13 583 136 dotacja rozwojowa RPO 2 561 753 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 287 000 rodki wasne 41 000 rodki wasne 42 160 dotacja rozwojowa RPO 7 440 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 400 000 rodki wasne 160 344 dotacja rozwojowa RPO 28 296 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 089 615 dotacja rozwojowa RPO 192 285 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane

75095

6059

485 691

75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 3020 4010 4018 4018 4019 4210 4300 4380 4540

648 000 137 000 418 000 65 000 28 000 77 396 846 3 000 2 119 481 9 566 177 14 967 820 4 329 529

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Skadki do organizacji midzynarodowych MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMW UNIJNYCH Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw

75095 75095 75095

4040 4048 4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 312 368 1 134 393 200 187

0 0 0

0 0 0

75095 75095 75095 75095

4110 4118 4118 4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

717 444 1 453 102 2 734 776 739 035

0 0 0 0

0 0 0 0

75095 75095 75095 75095

4120 4128 4128 4129

Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundsz Pracy

115 718 234 371 441 093 119 198

0 0 0 0

0 0 0 0

75095 75095 75095 75095

4140 4170 4178 4179

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

500 000 1 291 277 1 901 563 335 570

0 0 0 0

0 0 0 0

75095 75095 75095

4210 4218 4219

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia

245 725 384 625 67 875

0 0 0

0 0 0

75095 75095 75095

4260 4268 4269

Zakup energii Zakup energii Zakup energii

405 000 191 250 33 750

0 0 0

0 0 0

75095 75095 75095 75095 75095 75095

4270 4280 4300 4308 4308 4309

Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

1 600 7 000 999 883 933 450 13 583 136 2 561 753

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

75095 75095 75095 75095

4350 4360 4368 4369

Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

287 000 41 000 42 160 7 440

0 0 0 0

0 0 0 0

75095 75095 75095

4370 4378 4379

400 000 160 344 28 296

0 0 0

0 0 0

75095 75095

4398 4399

1 089 615 192 285

0 0

0 0

75095 75095 75095

4400 4408 4409

Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe

4 917 078 2 131 800 376 200

0 0 0

0 0 0

4 917 078 rodki wasne 2 131 800 dotacja rozwojowa RPO 376 200 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 110 000 rodki wasne 263 267 dotacja rozwojowa RPO 46 460 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 21 250 dotacja rozwojowa PO KL 3 750 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 60 000 rodki wasne 610 400 rodki wasne 1 600 rodki wasne 2 500 rodki wasne 26 294 rodki wasne 1 271 770 dotacja rozwojowa RPO 224 430 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 50 000 rodki wasne 42 500 dotacja rozwojowa RPO 7 500 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 40 000 rodki wasne 369 894 dotacja rozwojowa RPO 65 276 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 400 000 rodki wasne - WPI 404 250 dotacja rozwojowa RPO 71 338 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 55 017 624 23 465 857 23 465 857 3 000 dotacja celowa budetu pastwa - administracja rzdowa 14 000 rodki wasne 13 558 870 rodki wasne 1 149 875 dotacja rozwojowa PO KL 202 920 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 125 842 rodki wasne 65 081 dotacja rozwojowa PO KL 11 485 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 2 161 664 rodki wasne 184 551 dotacja rozwojowa PO KL 32 568 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 348 655 rodki wasne 29 767 dotacja rozwojowa PO KL 5 253 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 80 000 rodki wasne 34 314 rodki wasne 25 500 dotacja rozwojowa PO KL 4 500 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifiko-

75095 75095 75095

4410 4418 4419

110 000 263 267 46 460

0 0 0

0 0 0

75095 75095

4428 4429

Podre subowe zagraniczne Podre subowe zagraniczne

21 250 3 750

0 0

0 0

75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095

4430 4440 4480 4610 4700 4708 4709

Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej

60 000 610 400 1 600 2 500 26 294 1 271 770 224 430

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

75095 75095 75095

4740 4748 4749

50 000 42 500 7 500

0 0 0

0 0 0

75095 75095 75095

4750 4758 4759

40 000 369 894 65 276

0 0 0

0 0 0

75095 75095 75095

6050 6058 6059

400 000 404 250 71 338

0 0 0

0 0 0

853 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 3020 3020 4010 4018 4019

55 017 624 23 465 857 23 465 857 3 000 14 000 13 558 870 1 149 875 202 920

6 000 0 0 0 0 0 0 0

6 000 0 0 0 0 0 0 0

Wojewdzkie urzdy pracy WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw

85332 85332 85332

4040 4048 4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 125 842 65 081 11 485

0 0 0

0 0 0

85332 85332 85332

4110 4118 4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

2 161 664 184 551 32 568

0 0 0

0 0 0

85332 85332 85332

4120 4128 4129

Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy

348 655 29 767 5 253

0 0 0

0 0 0

85332 85332 85332 85332

4140 4170 4178 4179

Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

80 000 34 314 25 500 4 500

0 0 0 0

0 0 0 0

wane 85332 85332 85332 4210 4218 4219 Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia 409 070 8 500 1 500 0 0 0 0 0 0 409 070 rodki wasne 8 500 dotacja rozwojowa PO KL 1 500 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 454 660 rodki wasne 380 000 rodki wasne 23 000 rodki wasne 877 498 rodki wasne 835 169 dotacja rozwojowa PO KL 147 381 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 30 000 rodki wasne 23 000 rodki wasne 137 814 rodki wasne 3 000 rodki wasne 100 000 rodki wasne 393 870 rodki wasne 30 000 rodki wasne 20 000 rodki wasne 32 000 rodki wasne 306 000 rodki wasne 47 400 rodki wasne 4 000 rodki wasne 15 700 rodki wasne 51 000 dotacja rozwojowa PO KL 9 000 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 45 000 rodki wasne 500 rodki wasne 4 080 dotacja rozwojowa PO KL 720 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 32 427 dotacja rozwojowa PO KL 5 723 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 31 551 767 9 788 041 4 610 400 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 650 880 dotacja rozwojowa PO KL

85332 85332 85332 85332 85332 85332

4260 4270 4280 4300 4308 4309

Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

454 660 380 000 23 000 877 498 835 169 147 381

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332 85332

4350 4360 4370 4380 4390 4400 4410 4420 4430 4440 4480 4610 4700 4708 4709

Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcy wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU UMWM

30 000 23 000 137 814 3 000 100 000 393 870 30 000 20 000 32 000 306 000 47 400 4 000 15 700 51 000 9 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85332 85332 85332 85332

4740 4750 4758 4759

45 000 500 4 080 720

0 0 0 0

0 0 0 0

85332 85332

6058 6059

32 427 5 723

0 0

0 0

85395 85395 85395 2318

31 551 767 9 788 041 4 610 400

6 000 0 0

6 000 0 0

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Stypendia dla uczniw

85395

2319

650 880

85395

2319

162 720

162 720 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 944 834 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 308 886 dotacja rozwojowa PO KL 34 321 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 300 042 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 42 360 dotacja rozwojowa PO KL 10 588 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 55 267 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 7 802 dotacja rozwojowa PO KL

85395

3248

1 944 834

85395 85395

3249 3249

Stypendia dla uczniw Stypendia dla uczniw

308 886 34 321

0 0

0 0

85395

4018

Wynagrodzenia osobowe pracownikw

300 042

85395 85395

4019 4019

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw

42 360 10 588

0 0

0 0

85395

4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

55 267

85395

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

7 802

85395

4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

1 951

1 951 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 8 923 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 1 260 dotacja rozwojowa PO KL 315 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 144 276 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 20 368 dotacja rozwojowa PO KL 5 092 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 60 734 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 8 574 dotacja rozwojowa PO KL 2 144 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 638 452 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 90 134 dotacja rozwojowa PO KL 22 534 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 2 281 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 322 dotacja rozwojowa PO KL 81 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 18 700 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 2 640 dotacja rozwojowa PO KL 660 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 7 650 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 1 080 dotacja rozwojowa PO KL 270 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 528 275 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 74 580 dotacja rozwojowa PO KL 18 645 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 6 513 623

85395

4128

Skadki na Fundusz Pracy

8 923

85395 85395

4129 4129

Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy

1 260 315

0 0

0 0

85395

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

144 276

85395 85395

4179 4179

Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

20 368 5 092

0 0

0 0

85395

4218

Zakup materiaw i wyposaenia

60 734

85395 85395

4219 4219

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia

8 574 2 144

0 0

0 0

85395

4308

Zakup usug pozostaych

638 452

85395 85395

4309 4309

Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

90 134 22 534

0 0

0 0

85395

4358

Zakup usug dostpu do sieci Internet

2 281

85395 85395

4359 4359

Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug dostpu do sieci Internet

322 81

0 0

0 0

85395

4378

Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe

18 700

85395 85395

4379 4379

2 640 660

0 0

0 0

85395

4418

7 650

85395 85395

4419 4419

Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe

1 080 270

0 0

0 0

85395

4708

Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej KRAJOWY ORODEK MIESZKALNOREHABILITACYJNY DLA OSB CHORYCH NA SM DBEK

528 275

85395 85395

4709 4709

74 580 18 645

0 0

0 0

85395

6 513 623

85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395

4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4480

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci

4 045 320 331 500 664 189 105 393 43 056 437 182 263 500 168 150 70 760 158 482 11 011 13 000 13 000 3 000 20 000 18 000 110 500 5 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 045 320 rodki wasne 331 500 rodki wasne 664 189 rodki wasne 105 393 rodki wasne 43 056 rodki wasne 437 182 rodki wasne 263 500 rodki wasne 168 150 rodki wasne 70 760 rodki wasne 158 482 rodki wasne 11 011 rodki wasne 13 000 rodki wasne 13 000 rodki wasne 3 000 rodki wasne 20 000 rodki wasne 18 000 rodki wasne 110 500 rodki wasne 5 500 rodki wasne

85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395 85395

4500 4520 4540 4700 4740 4750

Pozostae podatki na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Opaty na rzecz budetw jednostek samorzdu terytorialnego Skadki do organizacji midzynarodowych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMW UNIJNYCH

100 2 430 2 050 6 500 6 000 15 000 341 901 340 851 1 050 4 250 000 150 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 rodki wasne 2 430 rodki wasne 2 050 rodki wasne 6 500 rodki wasne 6 000 rodki wasne 15 000 rodki wasne 341 901 340 851 dotacja rozwojowa PO KL 1 050 dotacja rozwojowa PO KL 4 250 000 150 000 rodki wasne

2009 6209

Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOECZNEJ W WARSZAWIE

2830

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansw publicznych Wynagrodzenia osobowe pracownikw

85395

4018

487 900

487 900 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 86 100 dotacja rozwojowa PO KL 32 079 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 5 661 dotacja rozwojowa PO KL 78 393 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 13 834 dotacja rozwojowa PO KL 12 645 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 2 231 dotacja rozwojowa PO KL 10 000 rodki wasne 419 900 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 74 100 dotacja rozwojowa PO KL 16 000 rodki wasne 42 500 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 7 500 dotacja rozwojowa PO KL 74 000 rodki wasne 2 196 108 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 387 549 dotacja rozwojowa PO KL 81 600 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 14 400 dotacja rozwojowa PO KL 48 875 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 8 625 dotacja rozwojowa PO KL 10 658 202 9 520 018 dotacja rozwojowa PO KL 37 955 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 6 698 dotacja rozwojowa PO KL 7 440 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 785 dotacja rozwojowa PO KL 528 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 357 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 164 dotacja rozwojowa PO KL 75 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 125 985 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL)

85395 85395

4019 4048

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne

86 100 32 079

0 0

0 0

85395 85395

4049 4118

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

5 661 78 393

0 0

0 0

85395 85395

4119 4128

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy

13 834 12 645

0 0

0 0

85395 85395 85395

4129 4170 4178

Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

2 231 10 000 419 900

0 0 0

0 0 0

85395 85395 85395

4179 4210 4218

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia

74 100 16 000 42 500

0 0 0

0 0 0

85395 85395 85395

4219 4300 4308

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

7 500 74 000 2 196 108

0 0 0

0 0 0

85395 85395

4309 4408

Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych WOJEWDZKI URZD PRACY W WARSZAWIE

387 549 81 600

0 0

0 0

85395 85395

4409 6068

14 400 48 875

0 0

0 0

85395 85395 85395 85395

6069

8 625 10 658 202 9 520 018 37 955

0 6 000 0 0

0 6 000 0 0

2009 4018

Dotacja rozwojowa Wynagrodzenia osobowe pracownikw

85395 85395

4019 4118

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6 698 7 440

0 0

0 0

85395 85395

4119 4119

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne

785 528

0 0

0 0

85395

4128

Skadki na Fundusz Pracy

1 357

85395 85395

4129 4129

Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy

164 75

0 0

0 0

85395

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

125 985

85395 85395

4179 4179

Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

19 161 3 072

0 0

0 0

19 161 dotacja rozwojowa PO KL 3 072 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 8 933 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 1 320 dotacja rozwojowa PO KL 257 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 850 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 150 dotacja rozwojowa PO KL 3 005 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 529 dotacja rozwojowa PO KL 566 319 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 50 349 dotacja rozwojowa PO KL 49 590 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 644 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 114 dotacja rozwojowa PO KL 995 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 112 dotacja rozwojowa PO KL 63 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 1 020 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 180 dotacja rozwojowa PO KL 23 800 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 4 200 dotacja rozwojowa PO KL 22 682 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 4 003 dotacja rozwojowa PO KL 5 462 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 439 dotacja rozwojowa PO KL 525 rodki wasne - publiczny wkad krajowy i wydatki niekwalifikowane 3 400 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 600 dotacja rozwojowa PO KL 106 250 patnoci z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) 18 750 dotacja rozwojowa PO KL 60 423 dotacja rozwojowa PO KL 298 913 352 516 657 772 1 458 007 226 898 354 941 3 171 933 291 244 203 321 451 451 939 1 198 363 321 104 802 600 68 800 000 202 365 192

85395

4218

Zakup materiaw i wyposaenia

3 833

5 100

85395 85395

4219 4219

Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia

420 257

0 0

900 0

85395

4248

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii

5 950

5 100

85395 85395

4249 4268

1 050 3 005

900 0

0 0

85395 85395

4269 4308

Zakup energii Zakup usug pozostaych

529 566 319

0 0

0 0

85395 85395

4309 4309

Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych

50 349 49 590

0 0

0 0

85395

4358

Zakup usug dostpu do sieci Internet

644

85395 85395

4359 4368

Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia

114 995

0 0

0 0

85395 85395

4369 4369

112 63

0 0

0 0

85395

4378

1 020

85395 85395

4379 4388

180 23 800

0 0

0 0

85395 85395

4389 4408

Zakup usug obejmujcych tumaczenia Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe

4 200 22 682

0 0

0 0

85395 85395

4409 4418

4 003 5 462

0 0

0 0

85395 85395

4419 4419

Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe

439 525

0 0

0 0

85395

4758

Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacja rozwojowa Podsumowanie wedug grup wydatkw (1): Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki biece Wydatki majtkowe SUMA Podsumowanie wedug grup wydatkw (2): Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki statutowe jednostek budetowych Obsuga dugu Porczenia i gwarancje Wydatki o charakterze biecym na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 400

85395 85395

4759 6068

600 106 250

0 0

0 0

85395 85395

6069 6209

18 750 60 423 298 913 352 516 657 772 1 457 987 226 898 354 941 3 171 913 291 244 203 321 451 451 939 1 198 343 321 104 802 600 68 800 000 202 365 192

0 0 0 0 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 8 000

0 0 0 0 28 000 0 28 000 0 0 20 000 0 0 8 000

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 Zakup i objcie akcji i udziaw oraz wniesienie do spek prawa handlowego Suma

3 591 977 299 823 346 568 531 595

0 0 0

0 0 0

3 591 977 299 823 346 568 531 595

30 000 000 3 171 913 291

0 8 000

0 28 000

30 000 000 3 171 933 291