You are on page 1of 3

UCHWAA NR 217/XXVI/10 RADY GMINY STARA BIAA z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia obwodu gosowania w Domu Pomocy Spoecznej w Brwilnie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 22 ust. 5 w zwizku z ust. 3 ustawy z dnia 27 wrzenia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r Nr 47, poz. 544 z pn. zm.) Rada Gminy Stara Biaa uchwala , co nastpuje: 1. Dla przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku tworzy si na terenie Gminy Stara Biaa odrbny obwd gosowania w Domu Pomocy Spoecznej w Brwilnie. 2. Numer obwodu, o ktrym mowa w 1, jego granice oraz siedzib obwodowej komisji wyborczej okrela zacznik do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4. Uchwa przekazuje si niezwocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu. 5. 1. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. 2. Uchwa ogasza si w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz podaje do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty.

Przewodniczcy Rady Jan Wrzeniewski

Id: RERVP-VETLK-CJXJA-CWJBU-YPHFR. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr 217/XXVI/10 Rady Gminy Stara Biaa z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Numer obwodu gosowania 7

Granice obwodu gosowania Dom Pomocy Spoecznej

Siedziba obwodowej komisji wyborczej Dom Pomocy Spoecznej Brwilno 68

Id: RERVP-VETLK-CJXJA-CWJBU-YPHFR. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W zwizku z zarzdzeniem przedterminowych wyborw Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej istnieje konieczno niezwocznego rozpoczcia prac zwizanych z wykonaniem niezbdnych czynnoci okrelonych w ustawie z dnia 27 wrzenia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 wrzenia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z pn. zm.) stanowi, e tworzy si obwody gosowania w szpitalach, zakadach pomocy spoecznej , jeeli w dniu wyborw bdzie w nich przebywa co najmniej 50 wyborcw. Na terenie Gminy Stara Biaa taka przesanka zachodzi w Domu Pomocy Spoecznej w Brwilnie. Zgodnie z art. 22 ust 5 ww. ustawy, rada gminy tworzy dodatkowe obwody gosowania na wniosek wjta gminy, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Granice obwodu gosowania stanowi granice terenu waciwej jednostki. Siedzib obwodowej komisji wyborczej jest waciwa jednostka, w ktrej obwd zosta utworzony. Art. 24 ust. 1 ww. ustawy z kolei stanowi, e informacj o numerach i granicach obwodw gosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje do wiadomoci publicznej przez rozplakatowanie wjt najpniej 35 dnia przed dniem wyborw. Uchwa rady gminy o utworzeniu obwodw gosowania ogasza si w wojewdzkim dzienniku urzdowym oraz podaje do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty. Po jednym egzemplarzu uchway przekazuje si niezwocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu (art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm.).

Id: RERVP-VETLK-CJXJA-CWJBU-YPHFR. Podpisany

Strona 1