You are on page 1of 51

ZARZĄDZENIE Nr 19/10

BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN

z dnia 11 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Żuromin za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. przepisy wprowadza- jące ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zarządza, co następuje:

§ 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Żuromin za 2009 rok, stanowiące załącz- nik do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie Miejskiej w Żurominie oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Spis treści

1. Zarządzenie Burmistrza

2. Załącznik do Zarządzenie Burmistrza

Burmistrz Gminy i Miasta:

mgr Zbigniew Nosek

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2009r – Dochody

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2009r – Wydatki

- Zmiana budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2009 rok

- Część opisowa

- Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 1 1a 1b

- Wykonanie zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi – załącznik nr 2

- Dotacje dla podmiotów niezalicznych do sektora finansów publicznych – Wydatki załącznik nr 3

- Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kulturowych – załącznik nr 4

- Zadania inwestycyjne realizowane w 2009 roku załącznik nr 5

- Wydatki na zadania objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi za 2009r – załącznik nr 5a

- Przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 6

- Zestawienie przychodów i wydatków Gminny Fundusz Ochrony Środowiska – załącznik nr 7

- Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków sfinansowanych (wg klasyfikacji budżeto- wej) za 2009r załącznik nr 8

- Informacje o zobowiązaniach Gminy i Miasta Żuromin w Zakresie kredytów i pożyczek za 2009 rok załącznik nr

9

- Informacje z wykonania planu finansowego za 2009r Żuromińskie Centrum Kultury – załącznik nr 10

- Informacje z wykonania planu finansowego za 2009r Powiatowo Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie za 2009 rok załącznik nr 11

Burmistrz Gminy i Miasta:

mgr Zbigniew Nosek

Załącznik

do Zarządzenia

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Żuromin za 2009 rok

Dochody

Nazwa rozdziału

Plan

Wykonanie

%

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

472

156,00

473

121,64

100,20

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

472

156,00

473

121,64

100,20

§ 0830 – Wpływy z usług

1

500,00

2

467,09

164,47

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

470

656,00

470

654,55

100,00

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

z

   

Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo

30

000,00

10

619,80

35,40

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

30

000,00

10

619,80

35,40

§

0460 – Wpływy z opłat eksploatacyjnej

30

000,00

10

619,80

35,40

Dz. 600 – Transport i łączność

248

000,00

256

168,23

103,29

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

248

000,00

256

168,23

103,29

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

8

168,23

 

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samo-

193

000,00

193

000,00

100,00

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

   

6260- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowa- nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

§

55

000,00

55

000,00

100,00

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

1 526 442,00

1 746 498,48

114,42

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 526 442,00

1 746 498,48

114,42

§ 0470 – Wpływy z opłat za rząd, użytkowanie wieczyste nieruchomościami

145

000,00

108

519,91

74,84

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata planistyczna)

534

117,00

534

791,09

100,13

§ 0690 - Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

1

575,20

 

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

80

000,00

127

288,28

159,11

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

   

760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługują- cego osobom fizycznym w prawo własności

§

 

0,00

18

563,86

 

0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowa- nia wieczystego nieruchomości

§

41

675,00

83

309,41

199,90

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

725

650,00

866

903,49

119,47

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

0,00

5

547,24

 

Dz. 750 Administracja publiczna

108

493,00

213

466,41

196,76

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

103

493,00

103

622,50

100,13

§

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

102

473,00

102

473,00

100,00

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

z

   

2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

§

1

020,00

1

149,50

112,70

Rozdz. 75022- Rady Gmin

 

0,00

5

260,14

 

§

0970- Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

5

260,14

 

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

0,00

41

090,82

 

§

0970 – Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

41

090,82

 

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

5

000,00

63

492,95

1 269,86

§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

5

000,00

3

100,00

62,00

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

60

392,95

 

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22

034,00

22

034,00

100,00

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2

408,00

2

408,00

100,00

§

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

2

408,00

2

408,00

100,00

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

z

   

Rozdz. 75113- Wybory do Parlamentu europejskiego

19

626,00

19

626,00

100,00

§

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

19

626,00

19

626,00

100,00

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

z

   

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

86

200,00

83

550,00

96,93

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

 

1

200,00

 

1

200,00

100,00

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

§

 

1

200,00

 

1

200,00

100,00

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

 

85

000,00

 

82

350,00

96,88

§ 0960-Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 

15

000,00

 

12

350,00

82,33

§ 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samo-

 

70

000,00

 

70

000,00

100,00

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

   

inwestycyjnych

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9

509

984,00

9

427

077,45

99,13

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

35

000,00

 

50

878,35

145,37

0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

§

 

35

000,00

 

50

878,35

145,37

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organiza- cyjnych

2 000

956,00

1 977

717,34

98,84

§ 0310 Podatek od nieruchomości

1 840

000,00

1 808

432,37

98,28

§ 0320 Podatek rolny

 

1

100,00

 

1

040,00

94,55

§ 0330 – Podatek leśny

 

3

000,00

 

2

751,00

91,70

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

 

70

000,00

 

76

362,00

109,09

§ 2680- Rekompensaty utraconych doch. z tytułu podatków

 

86

856,00

 

86

856,00

100,00

§ 0690- Wpływy z różnych opłat

 

0,00

 

15,80

 

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

0,00

 

2

260,17

 

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2

112

700,00

2 404

938,12

113,83

§ 0310 – Podatek od nieruchomości

 

966

000,00

1 086

281,83

112,45

§ 0320 Podatek rolny

 

425

000,00

 

427

340,81

100,55

§ 0330 – Podatek leśny

 

4

700,00

 

4

985,30

106,07

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

 

215

000,00

 

171

928,63

79,97

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn

 

22

000,00

 

74

439,60

338,36

§ 0370 – Opłata od posiadania psów

 

5

000,00

 

5

417,46

108,35

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

 

275

000,00

 

285

000,00

103,64

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

200

000,00

 

335

747,80

167,87

§ 0690- Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

 

6

176,04

 

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

0,00

 

7

620,65

 

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

550

000,00

 

578

546,83

105,19

§ 4010 – Wpływy z opłaty skarbowej

 

400

000,00

 

386

538,37

96,63

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

150

000,00

 

192

008,46

128,01

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4

811

328,00

4

414

996,81

91,76

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

4

691

328,00

4

264

424,00

90,90

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

 

120

000,00

 

150

572,81

125,48

Dz. 758 – Różne rozliczenia

13 817 075,00

13 841 123,93

100,17

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto- rialnego

8

021

308,00

8

021

308,00

100,00

§

2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

8

021

308,00

8

021

308,00

100,00

Rozdz. 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin

 

37

938,00

 

37

938,00

100,00

§

2750-Środki na uzupełnienie dochodów gmin

 

37

938,00

 

37

938,00

100,00

Rozdz. 75807 – Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4

762

219,00

4

762

219,00

100,00

§

2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

4

762

219,00

4

762

219,00

100,00

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe wpływy z różnych dochodów

 

649

605,00

 

673

653,93

103,70

§ 0920 – Pozostałe odsetki

 

50

000,00

 

74

048,45

148,10

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

 

599

605,00

 

599

605,48

100,00

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

 

346

005,00

 

346

005,00

100,00

§

2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

346

005,00

 

346

005,00

100,00

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

 

426

362,00

 

428

401,94

100,48

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

 

95

502,00

 

95

478,99

99,98

2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§

 

29

867,00

 

29

843,99

99,92

§

6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samo-

 

65

635,00

 

65

635,00

100,00

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów

   

inwestycyjnych

     

Rozdz. 80104 - Przedszkola

 

220

000,00

 

217

088,15

98,68

§

0830 – Wpływy z usług

 

220

000,00

 

217

088,15

98,68

Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin-110 000

     

Samorządowe Przedszkole Nr 2 Żuromin-110 000

     

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

 

100

000,00

 

104

974,80

104,97

§

0830 – Wpływy z usług

 

100

000,00

 

104

974,80

104,97

Zespół Szkół Nr 1 Żuromin - 50 000

     

Zespół Szkół Nr 2 Żuromin - 50 000

     

Rozdz. 80195-Pozosytała działalność

 

10

860,00

 

10

860,00

100,00

§

2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

 

560,00

 

560,00

100,00

z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

   

2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§

 

10

300,00

 

10

300,00

100,00

Dz. 852 – Pomoc społeczna

4

453 991,00

4

462 676,64

100,20

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez- pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3

800 000,00

3

817 011,29

100,45

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

 

25

873,51

 

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

3

800 000,00

3

791 137,78

99,77

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

z

   

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

10

249,00

 

10

045,83

98,02

§

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

 

6

850,00

 

6

671,10

97,39

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

z

   

2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§

 

3

399,00

 

3

374,73

99,29

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

193

662,00

 

193

301,82

99,81

§

2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

 

67

935,00

 

67

935,00

100,00

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

z

   

2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§

 

125

727,00

 

125

366,82

99,71

§- 0690 Wpływy z różnych dochodów

 

0,00

 

0,00

 

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

 

349

080,00

 

349

080,00

100,00

2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§

 

349

080,00

 

349

080,00

100,00

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

36

000,00

 

28

237,70

78,44

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

     

§

0830 – Wpływy z usług

 

36

000,00

 

28

237,70

78,44

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

 

65

000,00

 

65

000,00

100,00

2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§

 

65

000,00

 

65

000,00

100,00

Dz. 854 – Edukacyjna opieka społeczna

 

137

733,00

 

132

909,00

96,50

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

 

137

733,00

 

132

909,00

96,50

2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§

 

137

733,00

 

132

909,00

96,50

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

66

000,00

 

65

999,96

100,00

Rozdz.92106- Domy ośrodki kultury, świetlice, kluby

 

30

000,00

 

30

000,00

100,00

§

6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samo-

 

30

000,00

 

30

000,00

100,00

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych

   

Rozdz. 92116 Biblioteki

 

36

000,00

 

35

999,96

100,00

2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizo- wane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

§

 

8

000,00

 

8

000,00

100,00

2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§

 

28

000,00

 

27

999,96

100,00

Dz. 926- Kultura fizyczna i sport

 

666

000,00

 

666

000,00

100,00

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

 

666

000,00

 

666

000,00

100,00

§

6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samo-

 

333

000,00

 

333

000,00

100,00

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych

   

6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

§

333

000,00

333

000,00

100,00

Razem

31 570 470,00

31 829 647,48

100,82

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta Żuromin za 2009 rok

Wydatki

 

Nazwa rozdziału

 

Plan

Wykonanie

%

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 

483

156,00

 

482

750,08

99,92

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

 

9

000,00

 

8

606,26

95,63

2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

§

 

9

000,00

 

8

606,26

95,63

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

 

474

156,00

 

474

143,82

100,00

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

 

937,00

 

937,00

100,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

 

152,00

 

152,00

100,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

 

7

300,00

 

7

300,00

100,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

 

3

500,00

 

3

489,27

99,69

§ 4300- Zakup usług pozostałych

 

839,00

 

839,00

100,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki

 

461

428,00

 

461

426,55

100,00

Dz. 600 – Transport i łączność

5

592 498,00

5

230 785,14

93,53

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

 

422

275,00

 

422

275,00

100,00

§

6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo-

 

422

275,00

 

422

275,00

100,00

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

   

inwestycyjnych

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

 

587

000,00

 

400

000,00

68,14

§

6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo-

 

587

000,00

 

400

000,00

68,14

rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

   

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

4

583 223,00

4

408 510,14

96,19

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

 

40

000,00

 

39

171,06

97,93

§ 4270 – Zakup usług remontowych

 

522

539,00

 

521

734,16

99,85

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

 

28

000,00

 

27

940,18

99,79

§ 4430 – Różne opłaty i składki

 

4

200,00

 

4

200,00

100,00

§ 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

434

117,00

 

434

116,76

100,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3

554 367,00

3

381 347,98

95,13

Dz. 710 – Działalność i usługowa

 

572

677,00

 

551

125,15

96,24

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

 

70

000,00

 

68

406,00

97,72

§

4300 – Zakup usług pozostałych

 

70

000,00

 

68

406,00

97,72

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

95

506,00

 

94

257,52

98,69

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

 

94

006,00

 

92 888,39

98,81

§ 4430 – Różne opłaty i składki

 

1

500,00

 

1 369,13

91,28

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

 

407

171,00

 

388

461,63

95,41

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

275

500,00

 

260

388,20

94,51

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

19

500,00

 

19

500,00

100,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 

42

650,00

 

40

368,09

94,65

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

 

8

675,00

 

8

304,74

95,73

§ 4270 – Zakup usług remontowych

 

49

846,00

 

49

818,46

99,94

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

 

11

000,00

 

10

082,14

91,66

Dz. 750 Administracja publiczna

2

613 098,00

2

511 040,58

96,09

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

 

252

032,00

 

249

332,58

98,93

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

162

540,00

 

162

540,00

100,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

 

11

957,00

 

11

849,76

99,10

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

 

25

545,00

 

25

545,00

100,00

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

 

3

990,00

 

3

796,72

95,16

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

 

22

000,00

 

21

587,92

98,13

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

 

22

000,00

 

20

013,18

90,97

§

4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4

000,00

4

000,00

100,00

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

135

000,00

126

458,52

93,67

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

130

000,00

125

195,04

96,30

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

5

000,00

1

263,48

25,27

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 202 951,00

2 116 747,70

96,09

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

3

000,00

2

980,00

99,33

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 305 645,00

1 253 429,47

96,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

90

789,00

88

986,74

98,01

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

195

000,00

194

576,88

99,78

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

31

103,00

30

290,87

97,39

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4

200,00

3

906,00

93,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

69

000,00

62

674,58

90,83

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

132

811,00

123

060,06

92,66

§ 4260 Zakup energii

70

000,00

69

980,48

99,97

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

8

000,00

5

546,00

69,33

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

119

600,00

117

741,22

98,45

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

6

800,00

4

005,00

58,90

§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

5

500,00

4

449,69

80,90

§ 4370 – Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

27

385,00

22

836,95

83,39

§ 4410 – Podróże służbowe

10

000,00

10

000,00

100,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki

12

000,00

12

000,00

100,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

33

918,00

33

918,00

100,00

§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

7

700,00

7

694,00

99,92

4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych

§

10

500,00

8

722,71

83,07

§

4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

60

000,00

59

949,05

99,92

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

23

115,00

18

501,78

80,04

2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

§

2

615,00

 

0,00

0,00

§

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

20

500,00

18

501,78

90,25

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22

034,00

22

034,00

100,00

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2

408,00

2

408,00

100,00

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

1

800,00

1

800,00

100,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 

272,00

 

272,00

100,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

 

45,00

 

45,00

100,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

 

291,00

 

291,00

100,00

Rozdz. 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego

19

626,00

19

626,00

100,00

§ 3030 _ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9

585,00

9

585,00

100,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

5

439,00

5

439,00

100,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

 

755,00

 

755,00

100,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

 

123,00

 

123,00

100,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

3

063,00

3

063,00

100,00

§ 4300_ Zakup usług pozostałych

 

600,00

 

600,00

100,00

§ 4410- Podróże służbowe krajowe

 

61,00

 

61,00

100,00

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

308

780,00

295

495,49

95,70

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 75404-Komendy Wojewódzkie Policji

50

500,00

50

500,00

100,00

§

3000-Wpłaty jednostek na fundusz celowy

23

010,00

23

010,00

100,00

6170- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

§

27

490,00

27

490,00

100,00

Rozdz. 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

23

000,00

23

000,00

100,00

6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

§

23

000,00

23

000,00

100,00

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

232

080,00

220

795,49

95,14

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

3

000,00

2

500,00

83,33

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

25

800,00

25

499,25

98,83

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

23

000,00

23

000,00

100,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

20

680,00

16

545,98

80,01

§ 4430 – Różne opłaty i składki

9

600,00

9

323,00

97,11

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

150

000,00

143

927,26

95,95

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

1

200,00

1

200,00

100,00

§

4300 – Zakup usług pozostałych

1

200,00

1

200,00

100,00

Rozdz. 75421 – Zarządzenia kryzysowe

2

000,00

 

0,00

0,00

§

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

2

000,00

 

0,00

0,00

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

76

250,00

76

218,47

99,96

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

76

250,00

76

218,47

99,96

§

4100- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

76

250,00

76

218,47

99,96

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

80

000,00

64

277,17

80,35

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego

80

000,00

64

277,17

80,35

§

8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów

80

000,00

64

277,17

80,35

i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu

   

krajowego

Dz. 758 – Różne rozliczenia

63

000,00

 

0,00

0,00

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

63

000,00

 

0,00

0,00

§

4810 Rezerwy

63

000,00

 

0,00

0,00

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

12 892 913,00

12 757 933,84

98,95

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

     

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

7 022 570,00

6 957 089,68

99,07

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie

670

265,00

669

557,81

99,89

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

40

405,00

40

400,50

99,99

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

420

115,00

420

047,29

99,98

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31

022,00

31

021,74

100,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

73

188,00

72

839,58

99,52

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

11

889,00

11

828,67

99,49

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

36

847,00

36

846,18

100,00

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8

187,00

8

183,27

99,95

§ 4260 Zakup energii

4

900,00

4

900,00

100,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych

 

0,00

 

0,00

 

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

15

780,00

15

777,52

99,98

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

500,00

 

486,00

97,20

§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

800,00

 

643,83

80,48

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

 

257,00

 

257,00

100,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki

1

974,00

1

974,00

100,00

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.

23

401,00

23

401,00

100,00

4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych

§

 

400,00

 

385,22

96,31

§

4750- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

 

600,00

 

566,01

94,34

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku

666

502,00

664

084,62

99,64

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

49

017,00

49

011,15

99,99

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

425

754,00

425

752,01

100,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30

265,00

29