You are on page 1of 7

UCHWAA Nr XXX/180/10 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie dokonania zmian w budecie i planie zada inwestycyjnych powiatu na 2010 rok. Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z pn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) - Rada Powiatu w Siedlcach postanawia, co nastpuje: 1.1. Zwikszy dochody budetu o kwot 534.856,00z Dzia 750 Administracja publiczna - 434.976,00z Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe - 434.976,00z 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych - 434.976,00z Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - 49.880,00z Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno - 49.880,00z 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (UE) - 42.398,00z 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (BP) - 7.482,00z Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 50.000,00z Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 50.000,00z 2008 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (UE) - 42.500,00z 2009 Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wsplnej Polityki Rolnej (BP) - 7.500,00z 2. Zmniejszy wydatki budetu o kwot 648.303,00z Dzia 600 Transport i czno - 350.000,00z Rozdzia 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 350.000,00z 4210 Zakup materiaw i wyposaenia - 250.000,00z 4300 Zakup usug pozostaych - 100.000,00z Dzia 750 Administracja publiczna - 298.303,00z Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe - 298.303,00z 4210 - Zakup materiaw i wyposaenia - 70.000,00z 4300 Zakup usug pozostaych - 228.303,00z 3. Zwikszy wydatki budetu o kwot 1.183.159,00z Dzia 600 Transport i czno - 795.412,00z Rozdzia 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 795.412,00z 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - 795.412,00z Dzia 750 Administracja publiczna - 287.867,00z Rozdzia 75020 Starostwa powiatowe - 287.867,00z 4530 Podatek od towarw i usug (VAT) - 145.333,00z 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych - 142.534,00z Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej - 49.880,00z Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno - 49.880,00z 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne - 3.449,00z

4128 Skadki na Fundusz Pracy - 551,00z 4178 Wynagrodzenia bezosobowe - 22.580,00z 4218 Zakup materiaw i wyposaenia - 468,00z 4219 Zakup materiaw i wyposaenia - 582,00z 4308 Zakup usug pozostaych - 15.350,00z 4309 Zakup usug pozostaych - 6.900,00z Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 50.000,00z Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 50.000,00z 4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne - 2.570,00z 4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne - 526,00z 4128 Skadki na Fundusz Pracy - 410,00z 4129 Skadki na Fundusz Pracy - 84,00z 4178 Wynagrodzenia bezosobowe - 16.610,00z 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 3.390,00z 4308 Zakup usug pozostaych - 22.910,00z 4309 Zakup usug pozostaych - 3.500,00z. 2.1. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 okrelone w zaczniku nr 1 do uchway nr XXIX/177/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuj brzmienie zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 2. Plan wydatkw na zadania inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w 2010 roku okrelony w tabeli nr 2a do uchway nr XXIX/177/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie tabeli nr 2 a do niniejszej uchway o cznych nakadach do poniesienia w 2010 roku w kwocie 28.291.189z. 3. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady: in. Kazimierz Prochenka

Zacznik nr 1 Plan limitw wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w latach 2010 - 2013 w zotych
Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka czne koszty Koszty rok z tego rda finansowania i okres realizacji organizacyjna finansowe poniesione budetowy 2010 dochody kredyty rodki rodki (w latach) realizujca do roku 2010 (10+11+12+13) wasne jst i poyczki pochodzce wymienione program lub z innych w art. 5 koordynujca rde* ust. 1 wykonanie pkt 2 i 3 programu u.f.p. 2011r. 2012r. 2013

600

60014

6050

1. Poprawa regionalnego ukadu komunikacyjnego poprzez przebudow drg nr 3622W, nr 2044W, nr 3617W Mordy - Przesmyki - Kamianki Dbrowa - Korczew - Siedlce w powiecie siedleckim 1 a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacj map zasadniczych na przebudow drogi powiatowej 3622W Mordy Przesmyki - Kamianki Dbrowa w km 0+000 - 9+300 o dugoci 9300 mb 1 b) opracowanie studium wykonalnoci dla drogi powiatowej nr 3622W Mordy -

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

27 004 552

1 599 766

19 217 786

4 456 329

4 050 000

10 711 457

2 601 000

3 586 000

1.

157 380

157 380

2.

21 960

21 960

Przesmyki - Kamianki Dbrowa w km 0+000 - 9+300 o d. 9300 mb 3. 6050 6058 1 c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy Przesmyki w powiecie siedleckim. 1 d) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacj map zasadniczych na przebudow drogi powiatowej 3622W Mordy Przesmyki - Kamianki Dbrowa o d. ok. 8470 mb 1 e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Przesmyki - Kamianki Dbrowa o d. ok. 8470 mb (mosty w m. Kamianki Lackie i Czabaje) (projekt i wykonanie) 1 f) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacj map zasadniczych na przebudow drogi powiatowej nr 2044W Dbrowa - Korczew o d. ok. 5200 mb 1 g) Przebudowa drogi powiatowej 2044W DbrowaKorczew o d. ok. 5200 mb 1h) Opracowanie kompleksowej Starostwo dokumentacji projektowej w Powiatowe studium projektu budowlanego w Siedlcach i wykonawczego wraz z aktualizacj map zasadniczych na przebudow drogi powiatowej nr 3617W Korczew - ozy o d. ok. 8600 mb 1 i) Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Korczew - ozy o d. ok. 8600 mb 1 j) Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W SiedlceKorczew dugoci 10100 mb na odcinkach: Golice - Golice Kolonia dugoci 1700 mb, Paprotnia - ozy dugoci 1700 mb w miejscowoci Trbice dugoci 1500 mb od miejscowoci Stary Bartkw do miejscowoci Korczew dugoci 5200 mb. 1 k) Opracowanie projektu budowlanego na przebudow drogi powiatowej nr 3617W Siedlce Korczew na dugoci 8400 mb. (w zakresie niezbdnym do zgoszenia robt) 2. Poprawa regionalnego ukadu komunikacyjnego poprzez przebudow drogi nr 3666W Stok Lacki Olszanka w powiecie siedleckim 12. 2 a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacj map zasadniczych na przebudow drogi powiatowej 3666W Stok Lacki Olszanka odcinek Cielemc Radzikw Wielki. Pocztek projektowanego odcinka na skrzyowaniu drogi nr 3666W z drog powiatow 3638W Zbuczyn Choja Czuryy, w kierunku Radzikowa od km 0+000 do km 7+200 o d. 7200 mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno prawnej. 2 b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki Olszanka odcinek Cielemc Radzikw Wielki 2 c) Przebudowa drogi + chodnika w m. Stok Lacki d. 1800 mb chodnika +300 mb krawnika + 450 mb nawierzchni w cigu drogi nr 3666 W Stok Lacki Tarcze Radzikw Wielki Szydwka Olszanka + (dokumentacja) 2 d) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w studium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z aktualizacj map zasadniczych na przebudow drogi powiatowej 3666W Stok Lacki Olszanka odcinek Stok Lacki Tarcze oraz Radzikw Wielki gr. powiatu o d. ok. 10086 mb + opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej. 2 e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki Olszanka odcinek Radzikw Wielki gr. powiatu o d. ok. 5055 mb 2 f) Przebudowa drogi 12 601 714 179 340 0 1 710 917 10 711 457 1 710 917 0 0 0 0 10 711 457 0 0 0

4.

160 000

160 000

5.

1 191 086

1 191 086

6.

91 000

91 000

7.

1 960 000

1 960 000

8.

390 000

390 000

9.

3 586 000

3 586 000

10.

6 795 412

6 795 412

2 745 412

4 050 000

11.

50 000

50 000

17 959 848

936 090

14 761 758

2 262 000

294 020

294 020

13.

12 372 958

12 372 958

14.

642 070

642 070

15.

420 800

420 800

16.

1 968 000

1 968 000

17.

2 262 000

2 262 000

powiatowej nr 3666W Stok Lacki Olszanka odcinek Stok Lacki Tarcze o d. ok. 5031 mb 3. Poprawa regionalnego ukadu komunikacyjnego poprzez przebudow drg nr 3615W, nr 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W Mordy Suchoebry Mokobody Kotu Skrzec w powiecie siedleckim 18. 3. a) Wykonanie dokumentacji na przebudow drogi nr 3662W Mczyn Niwiski w m. Ziomaki wraz z wykonaniem odwodnienia d. 1000 mb 3. b) Wykonanie dokumentacji na przebudow drogi nr 3662W Mczyn Niwiski odcinek ukw Ziomaki o d. ok. 1370 mb 3. c) Przebudowa drogi nr 3662W Mczyn Niwiski odcinek ukw Ziomaki o d. ok. 2370 mb 3. d) Wykonanie dokumentacji na przebudow drogi powiatowej nr 3607W Broszkw ukw d. 4983 mb 3. e) Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszkw ukw d. 4983 mb 3. f) Przebudowa drogi powiatowej nr 3615W Suchoebry Mordy w m. Czepielin 3. g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszkw eliszew Podkocielny d. 1470 mb 3. h) Wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 3615W Suchoebry Mordy d. 1500 mb 3. i) Wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 3604W Broszkw eliszew Podkocielny d. 2600 mb 3.j) Przebudowa drg nr 3615W, nr 3612W, nr 3662W, nr 3607W, nr 3604W, nr 3647W, nr 3645W, nr 3605W w ramach zakoczenia cigu drogowego Mordy Suchoebry Mokobody Kotu Skrzec 3. k) Przebudowa drogi nr 3662W Mokobody Zaliwie Piegawki Niwiski w m. Ziomaki d. 1000 mb 3.l) Przebudowa mostu w cigu drogi 3662W Mokobody Zaliwie Piegawki Niwiski (projekt + wykonanie + inspektor nadzoru) 3.) Przebudowa ulicy Ossoliskich w Mokobodach w ciagu drogi powiatowej nr 3662 W Mokobody Zaliwie Piegawki Niwiski dugoci 0,6 km 3.m) Przebudowa chodnika w cigu drogi powiatowej nr 3605W Kotu Chlewiska Nowaki Skrzec do drogi (Siedlce Wlka Zastawska) ulica Kameckiego w Skrcu 4. Poprawa regionalnego ukadu komunikacyjnego poprzez przebudow drg nr 3627W i 3628W Guchw Cierpigrz Zawady Majwka d. ok. 9400 mb 32. 4. a) Wykonanie dokumentacji na przebudow drg powiatowych nr 3627W i 3628W Guchw Cierpigrz Zawady Majwka d. ok. 9400 mb 4. b) Przebudowa drg powiatowych nr 3627W i 3628W Guchw Cierpigrz Zawady Majwka d. ok. 9400 mb 5. Poprawa regionalnego ukadu komunikacyjnego poprzez przebudow drg nr 3667W od drogi Stok Lacki Olszanka Kosny Komidry Krzesk d. ok. 8660 mb 34. 5. a) Wykonanie dokumentacji na przebudow drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki Olszanka Kosny Komidry Krzesk d. ok. 8660 mb 5. b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W od drogi Stok Lacki Olszanka Kosny Komidry Krzesk d. Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach 13 657 993 4 429 993 600 000 450 000 0 150 000 0 2 788 000 0 5 840 000

54 900

54 900

19.

30 000

30 000

20.

1 284 279

484 279

800 000

21.

73 200

73 200

22.

2 058 000

100 000

100 000

1 958 000

23.

1 021 476

1 021 476

24.

429 251

429 251

25.

50 829

50 829

26.

88 103

88 103

27.

5 840 000

0 5 840 000

28.

484 279

484 279

29.

1 743 676

1 743 676

30.

400 000

400 000

250 000

150 000

31.

100 000

100 000

100 000

3 920 000

1 922 501

1 997 499

160 000

160 000

33.

3 760 000

1 922 501

1 837 499

3 610 000

146 000

3 464 000

146 000

146 000

35.

3 464 000

3 464 000

ok. 8660 mb Wydatki inwestycyjne dz.600 6. Inne wydatki inwestycyjne 36. 630 63003 6050 Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza Rewaloryzacja Zespou Paacowo- Parkowego w Stoku Lackim Starostwo Powiatowe w Siedlcach SOSz-W Stok Lacki 66 152 393 8 546 422 69 867 8 888 350 385 997 3 105 19 817 786 1 549 533 0 4 906 329 580 070 0 0 0 4 200 000 0 10 711 457 969 463 22 294 257 3 877 616 66 762 9 312 000 5 840 000 2 733 276 0 0

37.

854

85403

6050

1 999 300

224 344

160 000

160 000

1 000 000

614 956

38.

854

85406

6050

Budowa obiektu edukacyjnoPPPP w Stoku wychowawczego PPPP w Stoku Lackim Lackim sucego wyrwnywaniu szans edukacyjnych dzieci i modziey wiejskiej Rozwj E-usug w Powiecie Siedleckim Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa Mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa zw. Projektem EA Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci Wojewdztwa Mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zw. Projektem BW Ogem Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach

4 895 020

130 000

120 000

120 000

2 645 020

2 000 000

39.

750

75020

6050 6058

1 140 545

28 548 0

142 534 969 463 24 855

142 534 0 24 855

0 0

0 0

0 969 463

0 0 8 730

0 0 5 820

0 0 0

40.

750

75095

6639

39 405*)

41.

150

15011

6639

Starostwo Powiatowe w Siedlcach

402 285**)

132 681

132 681

157 104

112 500

74 698 815

9 274 347

21 367 319

5 486 399

4 200 000

11 680 920

26 171 873 12 045 276 5 840 000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MI, MSWiA, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2a Plan wydatkw majtkowych na 2010 rok w zotych


Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu Planowane wydatki Plan rok budetowy 2010r. z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty i poyczki, obligacje rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. dotacje Inne rda

1 1.

2 600

3 60014

6 Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach

7 450 810,00

8 290 810,00

10

11 60 000,00

12 100 000,00

6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Woyce - Mocibrody dugoci 2 km 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 2258W Kuflew- Jeruzal - Borki- Seroczyn dugoci 2,86 km 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3646W Dbrwka Stany-Kdzie- Dobrzanw dugoci 2,1 km 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3614W Suchoebry - Brzozw dugoci 0,8 km 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn-cznowola- granica woj.(Goowierzchy) dugoci 3,6 km 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryy - Krzymosze - Wyczki dugoci 2,4 km 6050 Przebudowa mostu w cigu drogi powiatowej nr 3659W Kotu - Oleksin - Bojmie w m. Oleksin (projekt + wykonanie) 6050 Przebudowa mostu w cigu drogi powiatowej nr 3631 W Pruszynek - Stok Ruski Mordy w m. Wlka Lena (projekt+ wykonanie) 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W 6058 Mordy - Przesmyki w Powiecie Siedleckim dugoci 9,3 km 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew dugoci 10,1 km na odcinkach: Golice - Golice Kolonia d. 1,7km, Paprotnia - ozy dl. 1,7 km w m. Trbice d 1,5 km od m. Stary Bartkw do m. Korczew d. 5,2km 6050 Przebudowa chodnika w cigu drogi

2.

600

60014

604 225,00

504 225,00

100 000,00

3.

600

60014

373 515,00

213 515,00

60 000,00

100 000,00

4.

600

60014

252 800,00

152 800,00

100 000,00

5.

600

60014

801 458,00

251 458,00

550 000,00

6.

600

60014

550 972,00

150 972,00

400 000,00

7.

600

60014

1 763 440,00

881 720,00

881 720,00

8.

600

60014

1 163 440,00

581 720,00

581 720,00

9.

600

60014

1 710 917,00 10 711 457,00 6 795 412,00

1 710 917,00 0,00 2 745 412,00

0,00 10 711 457,00 3 000 000,00 1 050 000,00

10.

600

60014

11.

600

60014

Starostwo

184 960,00

184 960,00

powiatowej 3635W Siedlce- Domanice granica woj. (Wlka Zastawska) w m. Woyce 12. 600 60014 6050 Przebudowa ulicy Ossoliskich w Mokobodach w cigu drogi powiatowej nr 3662 W Mokobody Zali wie Piegawki - Niwiski dugoci 0,6 km 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3665 W Mordy - Klimonty - Ptaszki - Bejdy - Prchenki dugoci 1,04 km 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3607 W Broszkw - ukw dugoci 4983 mb 6050 Budowa chodnika w Skrcu, ul. Kameckiego

Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach x X Starostwo Powiatowe w Siedlcach 400 000,00 250 000,00 150 000,00

13.

600

60014

250 000,00

50 000,00

200 000,00

14.

600

60014

100 000,00

100 000,00

15.

600

60014

100 000,00

100 000,00

16.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3610 W Nowe Opole - Wyazy - Niwiski w m. Niwiski dugoci 0,4 km

150 000,00

100 000,00

50 000,00

Ogem inwestycje drogowe Pozostae zadania inwestycyjne 17. 150 15011 6639 "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci Wojewdztwa Mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zw. "Projektem BW 6050 Rozwj E-usug w Powiecie Siedleckim 6058 19. 750 75095 6639 "Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa Mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa zw. Projektem EA 6050 Rewaloryzacja Zespou Paacowo- Parkowego w Stoku Lackim 6050 Budowa obiektu edukacyjnowychowawczego PPPP w Stoku Lackim sucego wyrwnywaniu szans edukacyjnych dzieci i modziey wiejskiej 6220 Remont zabudowa gospodarczych zabytkowego parku DPT Reymontwka w Chlewiskach 6060 Zakup samochodu osobowo-ciarowego

26 363 406,00 1 712 783,00 132 681,00

8 268 509,00 743 320,00 132 681,00

0,00 0,00

10 711 457,00 4 583 440,00 2 800 000,00 969 463,00 0,00

18.

750

75020

Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach

142 534,00 969 463,00 24 855,00

142 534,00 0,00 24 855,00

0,00 969 463,00

20. 21.

854 854

85403 85406

SOSzW Stok L. PPPP Stok L.

160 000,00 120 000,00

160 000,00 120 000,00

22.

921

92114

DPT Reymontwka w Chlewiskach x Starostwo Powiatowe w Siedlcach Starostwo Powiatowe w Siedlcach SOSzW Stok L. x Starostwo Powiatowe w Siedlcach

163 250,00

163 250,00

Zakupy inwestycyjne 23. 600 60014

130 000,00 100 000,00

130 000,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

24.

750

75020

6060 Zakup kserokopiarki

20 000,00

20 000,00

25. 26.

854 600

85403 60014

6060 Zakup pieca c.o. 6610 Remont drogi gminnej oldy - Krynki Houbla dugoci 2.525 mb, od drogi powiatowej nr 3626W Mordy - Paprotnia do drogi powiatowej nr 3617W Siedlce Korczew na odcinkach; Oldy-Krynki nr 360506W do granicy Miasta i Gminy Mordy dugoci 1225 mb Oldy-Krynki nr 360606W do granicy Miasta i Gminy Mordy dugoci 1300 mb remont skrzyowania drogi gminnej nr 360606 Oldy-Krynki-Houbla z drog powiatow nr 3617W Siedlce-Korczew w miejscowoci Houbla w ramach NPPDL 6610 Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody - Suchoebry w m. Wola Suchoebrska dugoci 630 mb

10 000,00 85 000,00 15 000,00

10 000,00 85 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje

27.

600

60014

Starostwo Powiatowe w Siedlcach X

70 000,00

70 000,00

Ogem

28 291 189,00

9 226 829,00

0,00

11 680 920,00 4 583 440,00 2 800 000,00

Wydatki majtkowe ogem w tym: 1/ wydatki na inwestycje w tym: - na programy finansowane z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art.. 5, ust. 1,pkt 2 i 3 uofp - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumie (umw) midzy j.s.t. 2/ wydatki na zakupy inwestycyjne 3/ Wydatki na zakup i objcie akcji i udziaw 4/ Wydatki na wniesienie wkadw do spek prawa handlowego

28 291 189,00 28 161 189,00 11 680 920,00 85 000,00 130 000,00 0,00 0,00

Przewodniczcy Rady: in. Kazimierz Prochenka