You are on page 1of 5

UCHWAA Nr 409/10 RADY MIEJSKIEJ W OAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budecie miasta i gminy na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Zwikszy dochody gminy o kwot 82.150z, zgodnie z zacznikiem nr 1. Plan dochodw po zmianach wynosi 75.692.140z. 2. Zmniejszy wydatki gminy o kwot 148.000z. Zwikszy wydatki gminy o kwot 230.150z, zgodnie z zacznikiem nr 2. Plan wydatkw po zmianach wynosi 99.648.468z. 3. Wprowadza si zmiany w planie wydatkw majtkowych na rok 2010 zgodnie zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. 6. Uchwaa podlega ogoszeniu zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami prawa. Przewodniczca Rady: Blanka Jaboska

Zacznik nr 1 do uchway nr 409/10 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. Zestawienie zmian do budetu miasta i gminy Oarw Mazowiecki na rok 2009 Dochody w zotych
Dzia Rozdzia 1. 2. 900 90001 90003 90004 90095 Razem Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wpywy z rnych dochodw Oczyszczanie miast i wsi Wpywy z rnych dochodw Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Tre 3. Zwikszenia 4. 82 150,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 32 150,00 32 150,00 20 000,00 20 000,00 82 150,00

Zacznik nr 2 do uchway nr 409/10 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. Zestawienie zmian do budetu miasta i gminy Oarw Mazowiecki na rok 2009 Wydatki

w zotych
Dzia Rozdzia 1. 2. 754 75421 758 75818 900 90001 Zarzdzanie kryzysowe z tego: wydatki biece Rne rozliczenia Rezerwy oglne i celowe z tego: wydatki biece Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd z tego: wydatki biece wydatki majtkowe Oczyszczanie miast i wsi z tego: wydatki biece 90004 90095 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: wydatki biece Pozostaa dziaalno z tego: wydatki biece wydatki majtkowe Razem 50 000,00 50 000,00 148 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 122 000,00 72 000,00 72 000,00 204 150,00 92 000,00 20 000,00 72 000,00 10 000,00 10 000,00 32 150,00 32 150,00 70 000,00 20 000,00 50 000,00 230 150,00 Tre 3. Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Zmniejszenia 4. 0,00 Zwikszenia 5. 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00

90003

Zacznik nr 3 do uchway nr 409/10 Rady Miejskiej w Oarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. Plan wydatkw majtkowych na rok 2010 w zotych
Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2010 (8+9+10+11) z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty rodki rodki pochodz- wymienione ce w art. 5 ust. 1 z innych pkt 2 i 3 u.f.p. rde* Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 I

2 600

3 60014

5 Transport i czno Drogi publiczne powiatowe 1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Sochaczewskiej w Macierzyszu

6 50 973 000 1 000 000 1 000 000

7 11 260 000 1 000 000 1 000 000

8 4 960 000 1 000 000 1 000 000

9 6 300 000 0

10 0 0

11 0 0

12

PWZ

60016

Drogi publiczne gminne 1. Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z infrastruktur towarzyszc w Oarowie 2. Przebudowa drg na os. Otarzew w Oarowie ul.Kociuszki, Reymonta, 1-go Maja wraz z infrastruktur towarzyszc 3. Przebudowa drg wraz z infrastruktur towarzyszc na os. Pochocin Pd. i Pochocin Pn. 4. Przebudowa drg na os. Otarzew w Oarowie wraz z infrastruktur towarzyszc II etap 5. Przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z infrastruktur towarzyszc w Oarowie 6. Przebudowa ul. Tuwima w Oarowie 7. Przebudowa ul. Krtej w Oarowie 8. Przebudowa ul. Kapuckiej w Oarowie 9. Przebudowa ul. Partyzantw w Oarowie 10. Modernizacja ul.Radziwiw w Oarowie 11. Budowa chodnika w Wolicy

49 973 000 2 100 000

10 260 000 350 000

3 960 000 350 000

6 300 000

0 Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz.

8 200 000

650 000

650 000

10 000 000

3 800 000

500 000

3 300 000

Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz.

6 373 000

100 000

100 000

10 000 000

2 500 000

500 000

2 000 000

Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina

2 500 000 70 000 1 000 000 1 500 000 400 000 50 000

1 500 000 30 000 500 000 10 000 400 000 50 000

500 000 30 000 500 000 10 000 400 000 50 000

1 000 000

Oarw Maz. 12. Budowa chodnika ul. Witosa w Oarowie 13. Przebudowa ulic w osiedlu Szeligi 14. Budowa ul.Handlowej w Pochocinie II 700 70004 Gospodarka mieszkaniowa Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej 1. Budowa budynku socjalnego w Umiastowie 2. Modernizacja budynkw komunalnych 3. Budowa budynku komunalnego w Jzefowie 4. Budowa budynku komunalnego w Oarowie 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1. Zakup gruntw III 710 71004 Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Plany zagospodarowania przestrzennego IV 750 75023 Administracja publiczna Urzdy gmin 1. Zakup sprztu technicznego dla UMIG 2. Rozbudowa budynku Urzdu V 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe 1. Modernizacja placwek szkolnych 2. Rozbudowa szkoy w Umiastowie 80104 Przedszkola 1. Modernizacja placwek przedszkolnych 80148 Stowki szkolne 1. Budowa stowki szkolnej przy Szkole nr 1 w Oarowie 80195 Pozostaa dziaalno 1. Poprawa infrastruktury sucej owiacie na terenie gminy Oarw Mazowiecki w tym: - rozbudowa przedszkola w Oarowie - rozbudowa SP i gimnazjum w Pochocinie VI 851 85195 Ochrona zdrowia Pozostaa dziaalno 1. Rozbudowa orodka zdrowia w Oarowie VII 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Bronisze 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Piotrkwek-Wieruchw-StrzykuyMacierzysz-Szeligi 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Piotrkwek-Wieruchw-StrzykuyMacierzysz-Szeligi gm.Oarw Maz.- I ETAP: Macierzysz Szeligi 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Piotrkwek-Wieruchw-StrzykuyMacierzysz-Szeligi gm.Oarw Maz.- II ETAP: Macierzysz - Szeligi 5. Budowa obiektw i urzdze do poprawy jakoci wody na terenie gminy 6. Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodocigu w miejscowoci Oarw Wie 7. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Otarzew 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w 3 200 000 3 200 000 3 200 000 85 601 495 59 222 000 5 000 000 5 000 000 100 000 100 000 100 000 16 461 495 15 032 000 2 500 000 2 000 000 100 000 100 000 100 000 7 961 495 6 532 000 500 000 500 000 8 500 000 8 500 000 2 000 000 1 500 000 0 0 0 0 Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. 0 0 0 0 0 0 Gmina Oarw Maz. 180 000 7 000 000 600 000 12 200 000 12 000 000 1 800 000 200 000 4 000 000 6 000 000 200 000 200 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 100 000 100 000 21 700 000 5 300 000 300 000 5 000 000 200 000 200 000 2 800 000 2 800 000 13 400 000 13 400 000 60 000 10 000 300 000 2 100 000 1 900 000 1 300 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 100 000 100 000 5 200 000 400 000 300 000 100 000 200 000 200 000 1 100 000 1 100 000 3 500 000 3 500 000 60 000 10 000 300 000 1 600 000 1 400 000 800 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 100 000 100 000 2 200 000 400 000 300 000 100 000 200 000 200 000 1 100 000 1 100 000 500 000 500 000 3 000 000 3 000 000 Gmina Oarw Maz. 0 0 0 Gmina Oarw Maz. 0 0 0 Gmina Oarw Maz. 3 000 000 0 0 0 0 0 Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz.

2 450 000

1 200 000

1 200 000

Gmina Oarw Maz.

4 200 000

3 000 000

500 000

2 500 000

Gmina Oarw Maz.

6 200 000

800 000

800 000

Gmina Oarw Maz. 1 500 000 Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina

2 400 000

1 900 000

400 000

9 000 000 3 000 000

80 000 400 000

80 000 400 000

miejscowoci Wolica 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci wicice 10. Przebudowa kolektora gwnego kanalizacji sanitarnej w Oarowie - II etap od ul. Szkolnej do ul. Strzykulskiej 11. Budowa wodocigu i kanalizacji w Duchnicach 12. Inwentaryzacja sieci wod-kan. na terenie gminy 13. Modernizacja sieci wodocigowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 14. Rozbudowa wodocigu wiciceWolica 15. Budowa odwodnienia os. Franciszkw w Oarowie 16. Zakup samochodu pogotowia techniczego dla Energetyki Oarw 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1. Zakup puga nienego z cignikiem 2. Zakup odniearki 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Zagospodarowanie terenw zieleni przy ul. Kolejowej w Oarowie 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 1. Budowa i modernizacja punktw wietlnych na terenie Gminy 90095 Pozostaa dziaalno 1. Odnowa i modernizacja Parku Rekreacyjnego pooonego w O. Otarzew 2. Zintegrowana baza danych do nadzorowania inwestycji i remontw 3. Urzdzenie placw zabaw (Pochocin Wie, Myszczyn, Wieruchw, Pilaszkw) 4. Wyposaenie placw zabaw 5. Usuwanie azbestu z terenu gminy 6. Rewitalizacja staww w Myszczynie 7. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci woj.mazowieckiego (Projekt BW) 8. Rozwj elektronicznej administracji (Projekt EA) 9. Budowa placu rekreacyjnego na terenie osiedla Poznaska w Oarowie 10. Budowa ogrodzenia Przychodni w Jzefowie 11. Zagospodarowanie 11 ha w Krczkach 12. Partycypacja w wybudowanych sieciach wodocigowych 13. Budowa przydomowych oczyszczalni VIII 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 1. Wyposaenie Klubu w Broniszach IX 926 92695 Kultura fizyczna i sport Pozostaa dziaalno 1. Modernizacja kompleksu boisk sportowych w Umiastowie 2. Budowa trybun na boisku KS Oarowianka 3. Zakup sprztu na boisko Piotrkwek May, Strzykuy Ogem 11 000 000 6 000 000 80 000 100 000 80 000 100 000

Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz.

3 500 000 100 000 1 000 000

1 500 000 100 000 1 000 000

500 000 100 000 1 000 000

1 000 000

Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. 0 0 Gmina Oarw Maz. 0 0 Gmina Oarw Maz.

200 000 100 000 72 000 18 000 9 200 8 800 100 000 100 000 100 000 100 000 26 161 495 25 000 000

200 000 100 000 72 000 18 000 9 200 8 800 100 000 100 000 100 000 100 000 1 211 495 50 000

200 000 100 000 72 000 18 000 9 200 8 800 100 000 100 000 100 000 100 000 1 211 495 50 000 0 0 0

Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz.

30 000

30 000

30 000

54 595

54 595

54 595

300 000 50 000 3 000 15 735

300 000 50 000 3 000 15 735

300 000 50 000 3 000 15 735

18 165 400 000 100 000 40 000 100 000 50 000 24 779 24 779 24 779 298 516 298 516 16 000 264 000 18 516 174 247 790,00

18 165 400 000 100 000 40 000 100 000 50 000 24 779 24 779 24 779 94 516 94 516 16 000 60 000 18 516 35 490 790,00

18 165 400 000 100 000 40 000 100 000 50 000 24 779 24 779 24 779 94 516 94 516 16 000 60 000 18 516 17 190 790,00 18 300 000,00 0,00 0,00

Gmina Oarw Maz.

Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. Gmina Oarw Maz. x

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda

Przewodniczca Rady: Blanka Jaboska