You are on page 1of 3

UCHWAA NR LII/ 191/2010 RADY GMINY TCZW z dnia 29 marca 2010 r.

w srawie wymaga jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomosci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 7 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz w oparciu o 2 -4 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegowego sposobu okrelania wymaga, jakie powinien spenia przedsiebiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia( Dz. U. z 2006r. Nr 5 ,poz.33 ) oraz regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Tczw- uchwalonego Uchwa Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009 r. nr XXXVIII/ 141/2009, uchwala si co nastpuje: 1. Ustala si, e na terenie Gminy Tczw przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinni spenia nastpujce wymagania: 1. Zoy wniosek zgodnie z obowizujcymi aktami prawnymi. 2. Posiada zarejestrowan dziaalno gospodarcz w ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sdowym. 3. Posiada zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej. 4. Posiada specjalistyczne rodki transportu, przystosowane do bezpyowego odbierania odpadw komunalnych z urzdze przeznaczonych do gromadzenia odpadw. 5. Pojazdy suce do odbierania odpadw komunalnych powinny spenia wymagania okrelone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz dodatkowo: 1)powinny by czyste; 2)oznakowane w sposb trway, z informacj o przedsibiorcy; 3)powinny by przystosowane do odbioru odpadw komunalnych zmieszanych i odpadw segregowanych, w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych; 4)liczba i stan techniczny pojazdw musi zapewni cigo i nieprzerywalno usug odbioru odpadw komunalnych; 6. Posiada wane zezwolenie na transport odpadw. 7. Dysponowa sprawnymi technicznie, oznakowanymi w sposb trway urzdzeniami do gromadzenia odpadw w postaci: 1)pojemnikw do gromadzenia niesegregowanych odpadw komunalnych; 2)workw z tworzywa sztucznego do selektywnej zbirki odpadw; 3)kontenerw do gromadzenia odpadw wielkogabarytowych i niebezpiecznych ; 8. Posiada moliwoci organizacyjne i techniczne umoliwiajce zindywidualizowanego odbioru zebranych odpadw - w systemie workowym. zorganizowanie selektywnego,

9. Posiada umow lub pisemne zapewnienie potwierdzajce gotowo przyjcia odpadw komunalnych przez przedsibiorc prowadzcego dziaalno w zakresie odzysku bd unieszkodliwiania odpadw.

Id: EFIWA-YTWFW-AHNTO-KIKXB-GMMLC. Podpisany

Strona 1

10. Zapewni odbieranie poza nie segregowanymi odpadami komunalnymi rwnie wszystkich selektywnie zbieranych rodzajw odpadw komunalnych, w tym powstajce w gospodarstwach domowych odpady w postaci zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 11. Zawiera umowy na odbieranie odpadw komunalnych z wacicielami nieruchomoci na obszarze wykonywanej dziaalnoci. 12. Przekazywa co miesic do Urzdu Gminy aktualny wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu zostay zawarte lub rozwizane umowy na odbir odpadw komunalnych. 13. Sporzdzi i przekaza Wjtowi w terminie do koca I kwartau informacj o iloci odpadw zebranych w poprzednim roku z obszaru gminy. 2. 1. Przedsibiorcy, o ktrych mowa w 1 s zobowizani do przekazywania odpadw komunalnych w celu odzysku lub unieszkodliwiania: 1)nie podlegajcych selekcji na skadowisko odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne zlokalizowane w Radomiu, przy ul. W. Witosa 76; 2)odpady ulegajce biodegradacji do kompostowni odpadw zielonych zlokalizowanej w Radomiu przy ul. W. Witosa 76; 3)odpady wielkogabarytowe, w tym: a) zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny do zakadu przetwarzania wpisanego do rejestru Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska w Warszawie; b) pozostae odpady do Przedsibiorstwa Produkcyjno-Usugowo-Handlowego Radkom w Radomiu, przy ul. W. Witosa 76; 4)odpady suche na lini segregacji frakcji suchej zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. W. Witosa 76; 5)odpady budowlane na skadowisko odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne zlokalizowane, przy ul. W. Witosa 76 lub innemu przedsibiorcy posiadajcemu stosowne zezwolenie na odzysk odpadw; 6)odpady zebrane w sposb selektywny u rda: makulatura, szko, tworzywa sztuczne, naley przekazywa do zakadw zajmujcych si odzyskiem, bd recyklingiem; 3. Przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie usug w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych powinni spenia nastpujce wymagania: 1. Zoy wniosek zgodnie z obowizujcymi aktami prawnymi. 2. Posiada zarejestrowan dziaalno gospodarcz w ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sdowym. 3. Dysponowa baz transportow i urzdzeniami do mycia rodkw transportowych. 4. Posiada homologowane pojazdy asenizacyjne. 5. Pojazdy suce do oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych powinny spenia wymagania okrelone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz dodatkowo: 1)powinny by czyste; 2)oznakowane w sposb trway, z informacj o przedsibiorcy; 6. Posiada zawart umow potwierdzajc gotowo odbioru nieczystoci ciekych przez oczyszczalnie ciekw. 7. Przekazywa nieczystoci cieke do stacji zlewnej w Gminnej Oczyszczalni ciekw w Tczowie. 8. Zawiera umowy na odbir nieczystoci ciekych z wacicielami nieruchomoci oraz podmiotami gospodarczymi. 9. Prowadzi wykaz zawartych umw i przekazywa Wjtowi informacj o zawartych, rozwizanych i wygasych umowach na oprnianie zbiornikw bezodpywowych, w terminie do 15 dnia po upywie kadego miesica.

Id: EFIWA-YTWFW-AHNTO-KIKXB-GMMLC. Podpisany

Strona 2

10. Sporzdzi i przekaza Wjtowi informacj o iloci wywiezionych nieczystoci ciekych z obszaru gminy, w terminie do koca pierwszego kwartau za poprzedni rok. 4. W razie niespeniania wymaga okrelonych w Uchwale Wjt moe cofn zezwolenie na wiadczenie usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 6. Uchwaa podlega ogoszeniu w sposb wskazany w 6, a ponadto poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzdu Gminy w Tczowie oraz wywieszenie na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy. 7. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Gminy w Tczowie Piotr Woniak

Id: EFIWA-YTWFW-AHNTO-KIKXB-GMMLC. Podpisany

Strona 3