You are on page 1of 40

Zacznik Nr 2

WYDATKI BUDETU GMINY JASIENIEC

Wydatki
Dzia Rozdz.

Par.

010

Tre

Plan

Rolnictwo i owiectwo

2,200,074.00

Infrastruktura
wodocigowa i sanitacyjna
wsi

01010
6050
01030

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

Izby rolnicze
2850

01095

Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych

Pozostaa dziaalno

1,966,000.00
1,966,000.00
15,978.00
15,978.00
218,096.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

5,000.00

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
energi elektryczn,
gaz i wod

818.00

Dostarczanie wody

818.00

Zakup energii

818.00

400

40002
4260

Strona 1

657.00
19,917.00
192,328.00

194.00

Zacznik Nr 2

600

Transport i czno
Drogi Publiczne
Wojewdzkie

60013

6300

60014

2,691,335.00

350,000.00

Wydatki na pomoc finansow


udzielan midzy jst na
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych

350,000.00

Drogi publiczne powiatowe

560,000.00

Wydatki na pomoc finansow


udzielan midzy jst na
dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych

560,000.00

Drogi publiczne gminne

1,781,335.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

70,635.00

4270

Zakup usug remontowych

98,876.00

4300

Zakup usug pozostaych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

6300

60016

Gospodarka
mieszkaniowa

700

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

70005

7,498.00
1,604,326.00

383,000.00
383,000.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3,650.00

4260

Zakup energii

8,890.00

4270

Zakup usug remontowych

5,586.00

4300

Zakup usug pozostaych

29,874.00

Strona 2

Zacznik Nr 2

6050

710

71004

4300

71013

4300

71035

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

Dziaalno usugowa

99,040.00

Plany zagospodarowania
przestrzennego

77,000.00

Plany zagospodarowania
przestrzennego

71095
4390

750

77,000.00

Prace geodezyjne i
kartograficzne

4,510.00

Zakup usug pozostaych

4,510.00

Cmentarze
4210

335,000.00

Zakup materiaw i wyposaenia

450.00
450.00

Postaa dziaalno

17,080.00

Zakup usug obejmujcych


wykonanie ekspertyz,analiz i opinii

17,080.00

Administracja publiczna 2,226,762.00


75011

Urzdy wojewdzkie

38,983.00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2,000.00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3,920.00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

632.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

986.00

Strona 3

25,800.00

Zacznik Nr 2

4300

Zakup usug pozostaych

Rady gmin (miast i miast


na prawach powiatu)

75022

5,645.00

73,049.00

3030

Rne wydatki na rzecz osb


fizycznych

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2,800.00

4300

Zakup usug pozostaych

1,500.00

4410

Podre subowe krajowe

300.00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

400.00

75023

Urzdy gmin

68,049.00

1,992,251.00

2820

Dotacja celowa z budetu na


finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

5,000.00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

600.00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

27,926.00

4140

Wpaty na PFRON

11,200.00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Strona 4

1,152,504.00
76,800.00
168,657.00

4,000.00

Zacznik Nr 2

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

47,500.00

4260

Zakup energii

70,670.00

4270

Zakup usug remontowych

10,367.00

4280

Zakup usug zdrowotnych

120.00

4300

Zakup usug pozostaych

106,800.00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

5,400.00

4360

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej

3,700.00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

9,200.00

4390

Zakup usug obejmujcych


wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

3,660.00

4410

Podre subowe krajowe

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

4530

Podatek od towarw i usug VAT

2,000.00

4580

Pozostae odsetki

2,038.00

4600

Koszty i odszkodowania wypacane


na rzecz osb prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

4610

Koszty postpowania sdowego i


prokuratorskiego

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

Strona 5

20,100.00
9,526.00
26,501.00

15,840.00

5,184.00

15,635.00

Zacznik Nr 2

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

142,737.00

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego

66,775.00

75075

46,465.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

21,406.00

4300

Zakup usug pozostaych

45,369.00

75095

751

2,121.00

Pozostaa dziaalno

55,704.00

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczane do


wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

6,860.00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1,010.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

832.00

4280

Zakup usug zdrowotnych

200.00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

Strona 6

635.00
42,000.00

4,167.00

10,490.00

Zacznik Nr 2

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sdownictwa

878.00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

113.00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

75101

18.00
747.00

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

9,612.00

3030

Rne wydatki na rzecz osb


fizycznych

4,905.00

4110

Skadki na ubezpieczenie spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2,008.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1,536.00

4300

Zakup usug pozostaych

182.00

4410

Podre subowe krajowe

209.00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

75113

Bezpieczestwo
publiczne i ochrona
przeciwpoarowa

754

75412

Ochotnicze strae poarne

2820

Dotacja celowa z budzetu na


finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

Strona 7

304.00
41.00

67.00

360.00

156,485.00

144,085.00

14,000.00

Zacznik Nr 2

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do


wynagrodze

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

30,000.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

19,900.00

4260

Zakup energii

23,300.00

4280

Zakup usug zdrowotnych

897.00

4300

Zakup usug pozostaych

2,900.00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

12,000.00

4,550.00
735.00

980.00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2,620.00

4430

Rne opaty i skadki

8,203.00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

75414
4170
75421
4810

24,000.00

Obrona cywilna

400.00

Wynagrodzenia bezosobowe

400.00

Zarzdzanie Kryzysowe

12,000.00

Rezerwy

12,000.00

Strona 8

Zacznik Nr 2

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek nie
posiadajcych
osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane
z ich poborem

756

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych nalenoci
budetowych

75647

75702

89,000.00

3030

Rne wydatki na rzecz osb


fizycznych

7,500.00

4100

Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne

58,000.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

4430

Rne opaty i skadki

2,500.00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1,000.00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

5,000.00

Obsuga dugu
publicznego

757

89,000.00

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw i
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

Strona 9

1,650.00
13,350.00

107,375.00

107,375.00

Zacznik Nr 2

8070

801

Odsetki i dyskonto od skarbowych


papierw wartociowych , kredytw i
poyczek oraz innych instrumentw
finansowych, zwizanych z obsug
dugu krajowego

107,375.00

Owiata i wychowanie 5,884,920.00


80101

Szkoy podstawowe

2,801,275.00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie


zaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

126,482.00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

284,430.00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

39,873.00

4240

Zakup pomocy naukowych


dydaktycznych i ksiek

28,534.00

4260

Zakup energii

103,700.00

4270

Zakup usug remontowych

171,509.00

4280

Zakup usug zdrowotnych

360.00

4300

Zakup usug pozostaych

32,070.00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

143,300.00

1,688,312.00

44,008.00
100.00

8,630.00

4370

Oplaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

6,000.00

4410

Podre subowe krajowe

5,000.00

4430

Rne opaty i skadki

3,500.00

Strona 10

Zacznik Nr 2

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

1,600.00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

900.00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych w


tym programw i licencji

8,740.00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

8,000.00

80103

80104

Oddziay przedszkolne w SP

96,227.00

132,042.00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie


zaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

2,434.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

9,775.00

4240

Zakup pomocy naukowych


dydaktycznych i ksiek

1,000.00

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

75.00

4300

Zakup usug pozostaych

900.00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

Przedszkola

Strona 11

9,200.00

73,300.00
7,296.00
13,190.00

10,000.00

4,872.00

1,227,897.00

Zacznik Nr 2

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie


zaliczone do wynagrodze

19,500.00

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

311,700.00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20,411.00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

52,557.00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

8,477.00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1,160.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

6,289.00

4220

Zakup rodkw ywnoci

4240

Zakup pomocy naukowych


dydaktycznych i ksiek

4260

Zakup energii

13,000.00

4300

Zakup usug pozostaych

15,234.00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

80110

48,000.00
3,901.00

800.00

4410

Podre subowe krajowe

4430

Rne opaty i skadki

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

800.00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych w


tym programw i licencji

4,869.00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

Gimnazja

Strona 12

1,200.00
123.00
19,876.00

700,000.00
1,477,577.00

Zacznik Nr 2

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie


zaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

23,048.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

18,700.00

4240

Zakup pomocy naukowych


dydaktycznych i ksiek

4260

Zakup energii

4280

Zakup usug zdrowotnych

40.00

4300

Zakup usug pozostaych

21,022.00

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

76,960.00
912,400.00
67,980.00
159,581.00

5,000.00
126,000.00

2,200.00

4370

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2,800.00

4410

Podre subowe krajowe

2,500.00

4430

Rne opaty i skadki

2,020.00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

940.00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

500.00

4750

Zakup akcesoriw komputerowych w


tym programw i licencji

Strona 13

52,516.00

3,370.00

Zacznik Nr 2

Dowoenie uczniw do
szk

80113

4300

80146

4700
80195

175,800.00

Zakup usug pozostaych

175,800.00

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli

22,000.00

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

Pozostaa dziaalno

22,000.00
48,329.00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie


zaliczone do wynagrodze

4430

Rne opaty i skadki

23,704.00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

17,000.00

851

Ochrona zdrowia
85153

7,625.00

78,445.00

Zwalczanie narkomanii

4,196.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

1,796.00

4300

Zakup usug pozostaych

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

85154

2,400.00

39,104.00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25,276.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

7,373.00

4300

Zakup usug pozostaych

5,015.00

4430

Rne opaty i skadki

85195

Pozostaa dziaalnoc
4280

Zakup usug zdrowotnych

Strona 14

500.00

940.00
35,145.00
35,000.00

Zacznik Nr 2

4300

Zakup usug pozostaych

4410

Podre subowe krajowe

26.00

Pomoc spoeczna

1,856,263.02

852

wiadczenia rodzinne oraz


skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spoecznego

85212

85213

119.00

1,287,976.00

3110

wiadczenia spoeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

2,174.00

4300

Zakup usug pozostaych

3,311.00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

1,000.00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

4750

Zakup akcesoriw komputerowych, w


tym programw i licencji

438.00

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej

8,256.00

4130 Skadki na ubezpieczenia zdrowotne

8,256.00

Strona 15

1,241,045.00
24,626.00
1,500.00
13,202.00
599.00

81.00

Zacznik Nr 2

Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

85214

178,939.00

3110

wiadczenia spoeczne

4330

Zakup usug przez j.s.t. od innych


j.s.t.

47,450.00

Dodatki mieszkaniowe

5,440.00

85215
3110
85219

wiadczenia spoeczne

Orodki pomocy spoecznej

131,489.00

5,440.00
278,152.02

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie


zaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

135,281.00

4018

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

30,390.00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10,082.00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

23,770.00

4118

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

3,616.00

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4,003.00

4128

Skadki na Fundusz Pracy

744.00

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

3,500.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3,000.00

4218

Zakup materiaw i wyposaenia

672.02

4260

Zakup energii

4270

Zakup usug remontowych

1,000.00

4280

Zakup usug zdrowotnych

200.00

Strona 16

600.00

10,000.00

Zacznik Nr 2

4300

Zakup usug pozostaych

4,000.00

4308

Zakup usug pozostaych

22,509.98

4309

Zakup usug pozostaych

2,490.02

4350 Zakup usug dostepu do sieci Internet

4370

Opaty z tytuu zakupu usug


telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

2,000.00

4410

Podre subowe krajowe

5,400.00

4418

Podre subowe krajowe

540.00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

3,167.00

4448

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

1,000.00

4700

Szkolenia pracownikw niebdcych


czonkami korpusu suby cywilnej

150.00

4740

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

200.00

4748

Zakup materiaw papierniczych do


sprztu drukarskiego i urzdze
kserograficznych

200.00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

7,727.88

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

409.12

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze

85228

85295

1,500.00

2,500.00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2,170.00

Pozostaa dziaalno

95,000.00

Strona 17

330.00

Zacznik Nr 2

3110

wiadczenia spoeczne

Edukacyjna opieka
wychowawcza

854
85401

wietlice szkolne

95,000.00

234,479.00
154,975.00

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie


zaliczone do wynagrodze

4010

Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

1,743.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

9,319.00

4220

Zakup rodkw ywnoci

47,000.00

4260

Zakup energii

14,900.00

4440

Odpisy na zakadowy fundusz


wiadcze socjalnych

Kolonie i obozy oraz inne


formy wypoczynku dzieci i
modziey szkolnej

85412
4300

Zakup usug pozostaych

Pomoc materialna dla


uczniw

85415

4,000.00

60,300.00
3,761.00
10,496.00

3,396.00

6,674.00
6,674.00
72,830.00

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy


dla uczniw

58,640.00

3260

Inne formy pomocy dla uczniw

14,190.00

Strona 18

Zacznik Nr 2

Gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska

900

90003

Oczyszczanie miast i wsi

359,256.00

25,636.00

4110

Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120

Skadki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4300

Zakup usug pozostaych

21,692.00

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach

5,615.00

90004

623.00
29.00
3,225.00
67.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

3,500.00

4300

Zakup usug pozostaych

2,115.00

Owietlenie ulic, placw i


drg

90015

328,005.00

4260

Zakup energii

4300

Zakup usug pozostaych

29,280.00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

74,900.00

Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

921
92116

Biblioteki
2480

Dotacja podmiotowa z budetu dla


samorzdowej instytucji kultury

Strona 19

223,825.00

174,000.00
132,000.00
132,000.00

Zacznik Nr 2

Ochrona zabytkw i opieka


nad zabytkami

92120
4210

Zakup materiaw i wyposaenia

4270

Zakup usug remontowych

4300

Zakup usug pozostaych

92195

Pozostaa dziaalno

17,000.00
12,590.00
3,800.00
610.00
25,000.00

4210

Zakup materiaw i wyposaenia

5,924.00

4300

Zakup usug pozostaych

4,076.00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek


budetowych

926

Kultura fizyczna i sport


92695

Pozostaa dziaalno

2820

Dotacja celowa z budetu na


finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

3040

Nagrody o charakterze szczeglnym


niezaliczone do wynagrodze

OGEM:

15,000.00

69,000.00
69,000.00

62,000.00
7,000.00
16,620,742.02

Strona 20

Zacznik Nr 2

ASIENIEC

Zacznik Nr 2

Wykonanie

2,013,308.69

91.5%

1,779,341.89

90.5%

1,779,341.89

90.5%

15,978.00

100.0%

15,978.00

100.0%

217,988.80

100.0%

656.96

100.0%

19,809.92
192,328.31

193.61

99.5%
100.0%
99.8%

5,000.00

100.0%

817.82

100.0%

817.82

100.0%

817.82

100.0%

Strona 21

Zacznik Nr 2

2,254,967.45

83.8%

148,300.00

42.4%

148,300.00

42.4%

340,379.02

60.8%

340,379.02

60.8%

1,766,288.43

99.2%

70,176.62

99.4%

98,823.72

99.9%

7,368.14

98.3%

1,589,919.95

99.1%

301,737.79

78.8%

301,737.79

78.8%

3,195.29

87.5%

8,151.16

91.7%

5,586.00

100.0%

29,799.34

99.8%

Strona 22

Zacznik Nr 2

255,006.00

76.1%

68,279.58

68.9%

46,848.00

60.8%

46,848.00

60.8%

4,489.00

99.5%

4,489.00

99.5%

440.58

97.9%

440.58

97.9%

16,502.00

96.6%

16,502.00

96.6%

2,074,482.42

93.2%

38,983.00

100.0%

25,800.00

100.0%

2,000.00

100.0%

3,920.00

100.0%

632.00

100.0%

985.78

100.0%
Strona 23

Zacznik Nr 2

5,645.00

100.0%

62,599.62

85.7%

59,475.00

87.4%

1,885.32

67.3%

949.55

63.3%

0.00

0.0%

289.75

72.4%

1,857,199.93

93.2%

5,000.00

100.0%

468.78

78.1%

1,131,563.33

98.2%

76,799.93

100.0%

166,437.20

98.7%

27,513.80

98.5%

11,199.00

100.0%

3,998.30

100.0%
Strona 24

Zacznik Nr 2

47,491.51

100.0%

57,266.10

81.0%

10,366.07

100.0%

120.00

100.0%

106,292.48

99.5%

5,368.31

99.4%

3,342.28

90.3%

9,193.07

99.9%

3,660.00

100.0%

19,868.69

98.8%

9,525.80

100.0%

26,501.00

100.0%

0.00

0.0%

2,037.04

100.0%

15,840.00

100.0%

5,184.00

100.0%

15,634.16

100.0%

Strona 25

Zacznik Nr 2

2,120.55

100.0%

46,464.49

100.0%

47,944.04

33.6%

64,782.65

97.0%

21,405.43

100.0%

43,377.22

95.6%

50,917.22

91.4%

634.54

99.9%

39,971.02

95.2%

4,647.97

67.8%

794.98

78.7%

501.71

60.3%

200.00

100.0%

4,167.00

100.0%

10,490.00

100.0%

Strona 26

Zacznik Nr 2

878.00

100.0%

113.37

100.3%

18.29

101.6%

746.34

99.9%

9,612.00

100.0%

4,905.00

100.0%

304.75

100.2%

41.00

100.0%

2,007.36

100.0%

1,536.33

100.0%

181.95

100.0%

208.94

100.0%

66.67

360.00

99.5%
100.0%

136,481.37

87.2%

136,081.37

94.4%

14,000.00

100.0%

Strona 27

Zacznik Nr 2

11,515.00

96.0%

3,718.44

81.7%

529.20

72.0%

27,377.00

91.3%

19,290.84

96.9%

23,298.34

100.0%

550.00

61.3%

2,503.52

86.3%

905.00

92.3%

2,576.96

98.4%

8,202.00

100.0%

21,615.07

90.1%

400.00

100.0%

400.00

100.0%

0.00

0.0%

0.00

0.0%

Strona 28

Zacznik Nr 2

81,403.84

91.5%

81,403.84

91.5%

5,750.00

76.7%

52,825.56

91.1%

1,490.27

90.3%

13,349.93

100.0%

2,432.08

97.3%

798.00

79.8%

4,758.00

95.2%

102,776.18

95.7%

102,776.18

95.7%

Strona 29

Zacznik Nr 2

102,776.18

95.7%

5,242,983.95

89.1%

2,785,133.12

99.4%

143,180.55

99.9%

1,687,624.00

100.0%

126,481.87

100.0%

284,404.12

100.0%

43,871.69

99.7%

76.00

76.0%

38,732.36

97.1%

28,493.00

99.9%

101,676.45

98.0%

170,777.92

99.6%

360.00

100.0%

27,217.67

84.9%

7,881.20

91.3%

4,439.35

74.0%

4,555.74

91.1%

2,180.74

62.3%

Strona 30

Zacznik Nr 2

96,227.00

100.0%

1,415.00

88.4%

524.42

58.3%

7,178.48

82.1%

7,835.56

97.9%

128,296.96

97.2%

9,085.40

98.8%

72,747.25

99.2%

7,295.50

100.0%

13,047.53

98.9%

2,112.59

86.8%

9,575.52

98.0%

991.80

99.2%

8,107.87

81.1%

60.00

80.0%

401.50

44.6%

4,872.00

624,091.31

100.0%
50.8%

Strona 31

Zacznik Nr 2

19,451.95

99.8%

311,609.81

100.0%

20,410.43

100.0%

52,254.27

99.4%

8,245.42

97.3%

1,160.00

100.0%

5,736.99

91.2%

46,109.53

96.1%

3,696.31

94.8%

12,720.92

97.9%

14,503.32

95.2%

799.00

99.9%

907.42

75.6%

123.00

100.0%

19,876.00

100.0%

740.00

4,868.44

92.5%

100.0%

100,878.50

14.4%

1,475,569.38

99.9%
Strona 32

Zacznik Nr 2
76,958.85

100.0%

912,329.23

100.0%

67,975.54

100.0%

159,580.04

100.0%

23,046.41

100.0%

18,461.23

98.7%

4,889.69

97.8%

125,889.06

99.9%

40.00

100.0%

20,983.35

99.8%

1,862.88

84.7%

2,575.29

92.0%

2,046.95

81.9%

2,019.00

100.0%

52,516.00

100.0%

910.00

96.8%

153.72

30.7%

3,332.14

98.9%

Strona 33

Zacznik Nr 2

173,051.31

98.4%

173,051.31

98.4%

15,311.74

69.6%

15,311.74

69.6%

41,530.13

85.9%

3,520.13

46.2%

21,010.00

88.6%

17,000.00

100.0%

77,818.63

99.2%

4,195.47

100.0%

1,795.47

100.0%

2,400.00

100.0%

38,478.47

98.4%

426.36

85.3%

24,724.90

97.8%

7,372.27

100.0%

5,014.94

100.0%

940.00

100.0%

35,144.69
34,999.69

100.0%

100.0%
Strona 34

Zacznik Nr 2
119.00

100.0%

26.00

100.0%

1,836,320.01

98.9%

1,287,976.00

100.0%

1,241,045.10

100.0%

24,625.81

100.0%

1,500.00

100.0%

13,201.61

100.0%

598.88

100.0%

2,174.32

100.0%

3,311.55

100.0%

1,000.00

100.0%

80.77

437.96

99.7%
100.0%

8,154.55

98.8%

8,154.55

98.8%

Strona 35

Zacznik Nr 2

175,078.93

97.8%

127,719.05

97.1%

47,359.88

99.8%

5,439.46

100.0%

5,439.46

100.0%

262,171.43
0.00

94.3%
0.0%

130,287.35

96.3%

27,154.39

89.4%

10,081.04

100.0%

22,352.27

94.0%

2,908.25

80.4%

3,535.83

88.3%

251.58

33.8%

2,975.10

85.0%

2,399.92

80.0%

471.90

70.2%

10,000.00

100.0%

0.00

0.0%

0.00

0.0%

Strona 36

Zacznik Nr 2

3,919.67

98.0%

22,478.58

99.9%

2,490.02

100.0%

778.80

51.9%

1,758.28

87.9%

5,396.82

99.9%

361.08

66.9%

3,167.00

100.0%

1,000.00

100.0%

150.00

100.0%

116.52

58.3%

0.00

0.0%

7,727.88

100.0%

409.12

100.0%

2,499.64

100.0%

329.64

99.9%

2,170.00

100.0%

95,000.00

100.0%
Strona 37

Zacznik Nr 2

95,000.00

100.0%

211,910.12

90.4%

147,750.86

95.3%

3,882.60

97.1%

58,967.97

97.8%

3,760.72

100.0%

10,308.33

98.2%

1,662.61

95.4%

9,263.12

99.4%

46,255.91

98.4%

10,193.60

68.4%

3,396.00

100.0%

6,579.26

98.6%

6,579.26

98.6%

57,580.00

79.1%

46,900.00

80.0%

10,680.00

75.3%

Strona 38

Zacznik Nr 2

351,814.30

97.9%

25,375.01

99.0%

622.65

99.9%

28.91

99.7%

3,224.32

100.0%

66.58

99.4%

21,432.55

98.8%

5,614.58

100.0%

3,499.61

100.0%

2,114.97

100.0%

320,824.71

97.8%

223,761.46

100.0%

29,280.00

100.0%

67,783.25

90.5%

154,619.88

88.9%

129,699.94

98.3%

129,699.94

98.3%

Strona 39

Zacznik Nr 2

16,799.00

98.8%

12,444.00

98.8%

3,745.00

98.6%

610.00
8,120.94
579.45

100.0%
32.5%
9.8%

1,400.00

34.3%

6,141.49

40.9%

69,000.00

100.0%

69,000.00

100.0%

62,000.00

100.0%

7,000.00

100.0%

14,989,212.03

90.2%

Strona 40