You are on page 1of 77

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2010 z dnia 17 marca 2010 r. Wójta Gminy Obryte w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na 31.12.2009 rok.

         

Wykonanie

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

na dzień

%

31-12-2009 r.

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

595

598,00

634

817,35

106,58

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

337

957,00

379

938,01

112,42

   

0830

Wpływy z usług

337

757,00

379

411,12

112,33

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

200,00

 

526,89

263,45

 

01095

 

Pozostała działalność

257

641,00

254

879,34

98,93

     

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

     

0750

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5 000,00

2 239,00

44,78

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań

     

2010

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

252

641,00

252

640,34

100,00

600

   

Transport i łączność

233

845,00

233

845,00

100,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

233

845,00

233

845,00

100,00

     

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

     

6260

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

45 000,00

45 000,00

100,00

     

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

     

6300

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

188

845,00

188

845,00

100,00

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

344

160,00

385

675,90

112,06

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

343

160,00

384

717,92

112,11

1

     

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

     

0750

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

46

160,00

55

867,92

121,03

   

0870

Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych

297 000,00

328 850,00

110,72

 

70095

 

Pozostała działalność

1

000,00

 

957,98

95,80

     

Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

     

0750

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

800,00

 

614,77

76,85

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

200,00

 

343,21

171,61

750

   

Administracja publiczna

57

918,00

63

974,04

110,46

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

52

792,00

52

701,00

99,83

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań

     

2010

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52

350,00

52

350,00

100,00

     

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

     

2360

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

442,00

 

351,00

79,41

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5

126,00

11

273,04

219,92

   

0690

Wpływy z róŜnych opłat

2

000,00

3

195,87

159,79

   

0920

Pozostałe odsetki

3

000,00

4

108,01

136,93

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

126,00

3

969,16

3 150,13

     

Urzędy naczelnych organów władzy

     

751

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14

565,00

14

564,19

99,99

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

786,00

 

786,00

100,00

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań

     

2010

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

786,00

 

786,00

100,00

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

13

779,00

13

778,19

99,99

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań

     

2010

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13

779,00

13

778,19

99,99

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

70

400,00

70

400,00

100,00

 

75412

 

Ochotnicze straŜe poŜarne

70

000,00

70

000,00

100,00

     

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

     

6300

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

70

000,00

70

000,00

100,00

 

75414

 

Obrona cywilna

 

400,00

 

400,00

100,00

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań

     

2010

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

400,00

 

400,00

100,00

2

     

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

     

756

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2

143 099,00

2

008 080,72

93,70

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

 

6

000,00

 

5

267,20

87,79

     

Podatek od działalności gospodarczej

     

0350

osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

 

6

000,00

 

5269,30

87,82

     

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

     

75615

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

251

258,00

 

229

442,00

91,32

   

0310

Podatek od nieruchomości

 

146

092,00

 

125

169,00

85,68

   

0320

Podatek rolny

 

1

594,00

 

1

395,00

87,52

   

0330

Podatek leśny

 

103

572,00

 

102

878,00

99,33

     

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

     

75616

darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

791

330,00

 

770

840,82

97,41

   

0310

Podatek od nieruchomości

 

379

838,00

 

369

278,23

97,22

   

0320

Podatek rolny

 

261

565,00

 

216

853,73

82,91

   

0330

Podatek leśny

 

13

572,00

 

13

197,27

97,24

   

0340

Podatek od środków transportowych

 

64

255,00

 

58

199,10

90,58

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

 

6

000,00

 

10

359,00

172,65

   

0430

Wpływy z opłaty targowej

 

100,00

 

365,00

365,00

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

65

000,00

 

96

547,15

148,53

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

1

000,00

 

6

041,34

604,13

     

Wpływy z innych opłat stanowiących

     

75618

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

88

231,00

 

85

466,52

96,87

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

 

22

000,00

 

25

064,00

113,93

   

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

 

200,00

 

190,34

95,17

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu

 

61

031,00

 

59

062,18

96,77

   

0690

Wpływy z róŜnych opłat

 

4

000,00

 

1

150,00

28,75

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

1

000,00

 

0,00

0,00

     

Udziały gmin w podatkach

     

75621

stanowiących dochód budŜetu państwa

1

006 280,00

 

917

062,08

91,13

   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1

004 280,00

 

912

895,00

90,90

   

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

 

2

000,00

 

4

167,08

208,35

758

   

Ŝne rozliczenia

7

221 808,00

7

229 133,47

100,10

     

Część oświatowa subwencji ogólnej

     

75801

dla jednostek samorządu terytorialnego

3

972 805,00

3

972 805,00

100,00

   

2920

Subwencje ogólne z budŜetu państwa

3

972 805,00

3

972 805,00

100,00

 

75807

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3

072 336,00

3

072 336,00

100,00

   

2920

Subwencje ogólne z budŜetu państwa

3

072 336,00

3

072 336,00

100,00

 

75814

 

Ŝne rozliczenia finansowe

 

50

000,00

 

57

325,47

114,65

   

0920

Pozostałe odsetki

 

50

000,00

 

57

325,47

114,65

3

 

75831

 

Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin

126

667,00

126

667,00

 

100,00

   

2920

Subwencje ogólne z budŜetu państwa

126

667,00

126

667,00

 

100,00

801

   

Oświata i wychowanie

131 806,00

131 463,47

 

99,74

 

80101

 

Szkoły podstawowe

70

580,00

70

914,32

 

100,47

   

0920

Pozostałe odsetki

 

10,00

 

87,34

 

873,40

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

570,00

 

826,98

 

145,08

     

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

     

6300

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

70

000,00

70

000,00

 

100,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

59,00

 

66,00

 

111,86

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

59,00

 

66,00

 

111,86

 

80104

 

Przedszkola

34

594,00

31

045,70

 

89,74

   

0830

Wpływy z usług

25

920,00

23

923,70

 

92,30

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

8

674,00

7

122,00

 

82,11

 

80110

 

Gimnazja

 

222,00

 

240,72

 

108,43

   

0920

Pozostałe odsetki

 

10,00

 

16,83

 

168,30

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

212,00

 

223,89

 

105,61

 

80113

 

DowoŜenie uczniów do szkół

 

16,00

1

069,23

6

682,69

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

16,00

1

069,23

6

682,69

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

 

54,00

 

46,70

 

86,48

   

0920

Pozostałe odsetki

 

20,00

 

15,70

 

78,50

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

34,00

 

31,00

 

91,18

 

80148

 

Stołówki szkolne

26

281,00

28

080,80

 

106,85

   

0830

Wpływy z usług

24

631,00

26

621,00

 

108,08

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

1

650,00

1

459,80

 

88,47

852

   

Pomoc społeczna

2 404 324,20

2 408 795,97

 

100,19

     

Świadczenia rodzinne, świadczenia z

     

85212

funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 769 493,00

1 774 338,03

 

100,27

   

0920

Pozostałe odsetki

 

10,00

 

1,71

 

17,10

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań

     

2010

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 768 483,00

1 768 483,00

 

100,00

     

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

     

2360

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1

000,00

5

853,32

 

585,33

     

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

     

85213

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

19

978,00

19

978,00

 

100,00

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań

     

2010

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12

910,00

12

910,00

 

100,00

4

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu

     

2030

państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

7

068,00

7

068,00

100,00

     

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

     

85214

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

203

142,00

202

434,65

99,65

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań

     

2010

bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

114

949,00

114

948,94

100,00

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu

     

2030

państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

88

193,00

87

485,71

99,20

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

197

593,20

197

929,35

100,17

   

0920

Pozostałe odsetki

 

10,00

 

451,85

4 518,50

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

40,00

 

63,00

157,50

   

2008

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

73

644,34

73

522,11

99,83

   

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

3

898,86

3

892,39

99,83

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu

     

2030

państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

120

000,00

120

000,00

100,00

 

85295

 

Pozostała działalność

214

118,00

214

115,94

100,00

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące

     

2023

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

128

318,00

128

315,94

100,00

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu

     

2030

państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

85

800,00

85

800,00

100,00

854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

29 280,00

25 944,22

88,61

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

24,00

 

30,22

125,92

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

24,00

 

30,22

125,92

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

29

256,00

25

914,00

88,58

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu

     

2030

państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków gmin)

29

256,00

25

914,00

88,58

921

   

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1 710,00

1 730,06

101,17

 

92116

 

Biblioteki

 

1 710,00

 

1 730,06

101,17

   

0920

Pozostałe odsetki

 

0,00

 

0,06

0,00

   

0970

Wpływy z róŜnych dochodów

 

10,00

 

30,00

300,00

     

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące

     

2020

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

1 700,00

 

1 700,00

100,00

 

Razem:

13 248 513,20

13208424,39

99,70

Wójt Gminy

Henryk Szczepanik

5

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 8/2010 z dnia 17 marca 2010 r. Wójta Gminy Obryte w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

       

Dotacje

Wykonanie na

Dział

Rozdział

§

Nazwa

ogółem

31.12.2009r.

1

2

3

4

5

6

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

252.641,00

252.640,34

 

01095

 

Pozostała działalność

252.641,00

252.640,34

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

252.641,00

252.640,34

750

   

Administracja publiczna

52.350,00

52.350,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

52.350,00

52.350,00

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

52.350,00

52.350,00

751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

14.565,00

14.564,19

6

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

786,00

786,00

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

786,00

786,00

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

13.779,00

13.778,19

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13.779,00

13.778,19

754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

400,00

400,00

 

75414

 

Obrona cywilna

400,00

400,00

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400,00

400,00

852

   

Pomoc społeczna

1.896.342,00

1.896.341,94

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

1.768.483,00

1.768.483,00

   

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.768.483,00

1.768.483,00

7

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

12.910,00

12.910,00

 

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12.910,00

12.910,00

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

114.949,00

114.948,94

 

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

114.949,00

114.948,94

 

Wójt Gminy

Henryk Szczepanik

8

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 8/2010 z dnia 17 marca 2010 r. Wójta Gminy Obryte w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

PLAN DOCHODÓW

Stan na 31 grudnia 2009 r.

Klasyfikacja

Treść

Plan

Wykonanie

Budżetowa

31.12.2009r.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

61.031,00

59.062,18

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

61.031,00

59.062,18

§ 0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

61.031,00

59.062,18

Wójt Gminy

Henryk Szczepanik

9

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2010 z dnia 17 marca 2010 r. Wójta Gminy Obryte w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDśETU

Stan na 31 grudnia 2009 roku

         

Wykonanie na

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

dzień

31-12-2009 r.

%

wykonania

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

404 159,00

368

996,43

91,30

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

143

686,00

109 570,09

76,26

   

4210

Zakup materiałów i wyposaŜenia

24

000,00

22

412,86

93,39

   

4260

Zakup energii

71

000,00

56

409,70

79,45

   

4270

Zakup usług remontowych

12

000,00

1

764,90

14,71

   

4300

Zakup usług pozostałych

14

000,00

10

548,39

75,35

   

4430

Ŝne opłaty i składki

14

000,00

10

638,24

75,99

   

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

1

000,00

 

110,00

11,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

7

686,00

7

686,00

100,00

 

01030

 

Izby rolnicze

6

232,00

5

232,00

83,95

     

Wpłaty gmin na rzecz izb

     

2850

rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

6 232,00

5

232,00

83,95

     

Restrukturyzacja i modernizacja

     

01036

sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

1 600,00

1

554,00

97,13

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

1

600,00

1

554,00

97,13

 

01095

 

Pozostała działalność

252

641,00

252

640,34

100,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposaŜenia

3

195,40

3

195,40

100,00

     

Opłata z tytułu zakupu usług

     

4370

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

 

272,09

 

272,09

100,00

   

4430

Ŝne opłaty i składki

247

687,66

247

687,00

100,00

     

Zakup materiałów papierniczych

     

4740

do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

201,19

 

201,19

100,00

     

Zakup akcesoriów

     

4750

komputerowych, w tym programów i licencji

1

284,66

1

284,66

100,00

600

   

Transport i łączność

3 752 311,00

3 711 815,12

98,92

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

1 585 950,00

1 585 950,00

100,00

     

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

     

6300

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 585 950,00

1 585 950,00

100,00

10

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2

166

361,00

2

125 865,12

98,13

   

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

888,00

 

878,56

98,94

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

133,00

 

132,67

99,75

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

22,00

 

21,52

97,82

   

4210

Zakup materiałów i wyposaŜenia

 

63

990,00

 

51

100,81

79,86

   

4270

Zakup usług remontowych

 

10

000,00

 

793,00

7,93

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

1

000,00

 

999,91

99,99

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

2

090

328,00

2

071 938,65

99,12

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

141

766,00

 

100

485,26

70,88

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

141

766,00

 

100 485,26

70,88

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

18

000,00

 

1

464,00

8,13

   

4210

Zakup materiałów i wyposaŜenia

 

5

500,00

 

326,77

5,94

   

4260

Zakup energii

 

21

348,00

 

12

719,83

59,58

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

34

900,00

 

29

153,29

83,53

   

4430

Ŝne opłaty i składki

 

7

500,00

 

6

843,81

91,25

   

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

 

2

000,00

 

1

709,00

85,45

   

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

 

10

000,00

 

8

938,00

89,38

     

Kary i odszkodowania wypłacane

     

4600

na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

1

518,00

 

0,00

0,00

   

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 

2

000,00

 

1

780,00

89,00

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

 

19

000,00

 

18

256,00

96,08

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

 

20

000,00

 

19

294,56

96,47

710

   

Działalność usługowa

 

115

705,00

 

102

276,05

88,39

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

28

340,00

 

15

912,00

56,15

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1

000,00

 

0,00

0,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

340,00

 

0,00

0,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

3

000,00

 

0,00

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

24

000,00

 

15

912,00

66,30

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

 

86

365,00

 

86

364,05

100,00

     

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

     

2710

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących

 

86

365,00

 

86

364,05

100,00

 

71035

 

Cmentarze

 

1

000,00

 

0,00

0,00

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

100,00

 

0,00

0,00

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

15,00

 

0,00

0,00

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

585,00

 

0,00

0,00

   

4210

Zakup materiałów i wyposaŜenia

 

200,00

 

0,00

0,00

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

100,00

 

0,00

0,00

750

   

Administracja publiczna

2 061 796,00

1 847 616,91

89,61

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

 

52

350,00

 

52

350,00

100,00

11

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44

535,00

44

535,00

100,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6

724,00

6

724,00

100,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1

091,00

1

091,00

100,00

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

83

520,00

65

783,00

78,76

 

3030

Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych

78

320,00

61

870,00

79,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposaŜenia

4

700,00

3

667,78

78,04

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

500,00

 

245,22

49,04

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 913

388,00

1 717 418,91

89,76

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2

400,00

2

266,80

94,45

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 121

099,00

991

419,34

88,43

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

71

948,00

68

767,59

95,58

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

181

972,00

149

787,42

82,31

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

31

924,00

25

054,03

78,48

   

Wpłaty na Państwowy Fundusz

     

4140

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

9

200,00

8

587,00

93,34

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

34

000,00

33

787,95

99,38

 

4210

Zakup materiałów i wyposaŜenia

158

897,00

149

344,47

93,99

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek

 

500,00

 

459,00

91,80

 

4260

Zakup energii

20

000,00

19

269,55

96,35

 

4270

Zakup usług remontowych

18

730,00

17

231,31

92,00

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1

300,00

1

179,00

90,69

 

4300

Zakup usług pozostałych

69