You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXXI/163/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty nalenoci pieninych przypadajcych Gminie Borowie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy Borowie postanawia, co nastpuje: 1. Okrela szczegowe zasady, sposb i tryb udzielania ulg, do nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Gminie Borowie lub jej jednostkom organizacyjnym, ktre mog by umarzane albo ich spata moe by odraczana lub rozkadana na raty, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z pniejszymi zmianami). 2.1. Nalenoci pienine mog by umarzane w caoci lub czci, jeeli wystpi jedna z nastpujcych przesanek: 1) dunik - osoba fizyczna- zmar, nie pozostawiajc adnego majtku, lub dunik zmar nie pozostawiajc spadkobiercw, 2) nie mona ustali dunika, 3) dunik - osoba prawna - zosta wykrelony z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. 4) sd oddali wniosek o ogoszenie upadoci dunika lub umorzy postpowanie upadociowe z przyczyn, o ktrych mowa w art. 13 ust. 1 oraz art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r.- Prawo upadociowe i naprawcze, 5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu sdowym i egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si nieskuteczne, 6) umorzenie nalenoci uzasadnione jest innym wanym interesem dunika lub interesem publicznym. 2. Naleno moe by rwnie umorzona w caoci lub w czci pomimo braku okolicznoci, wymienionych w ust. 1, jeeli przeprowadzone postpowanie wyjaniajce wykae, e za umorzeniem przemawiaj szczeglne wzgldy gospodarcze, spoeczne lub inne okolicznoci. 3. Umorzenie moe nastpi na wniosek dunika lub z urzdu, jeeli podstawy umorzenia, potwierdzone s w dokumentach doczonych do wniosku lub znajdujcych si w posiadaniu Urzdu Gminy. 4. Umarzanie nalenoci o charakterze cywilno - prawnym w przypadkach, gdy oprcz dunika gwnego s zobowizane inne osoby, moe nastpi tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodz wobec wszystkich zobowizanych. 3.1. W przypadkach uzasadnionych wzgldami spoecznymi, organ o ktrym mowa w 4 na wniosek dunika moe odroczy termin spaty caoci lub czci nalenoci albo rozoy patnoci caoci lub czci nalenoci na raty jeeli przemawiaj za tym udokumentowane trudnoci patnicze dunika, a interes finansowy Gminy Borowie nie stoi temu na przeszkodzie, biorc pod uwag moliwoci patnicze dunika oraz uzasadniony interes podmiotw wymienionych w 1. 2. W przypadku nie spacenia odroczonych lub rozoonych na raty nalenoci w ustalonym terminie pozostaa do spaty naleno staje si natychmiast wymagalna wraz z odsetkami. 4.1. Do umarzania nalenoci, odraczania terminu spaty oraz rozkadania na raty uprawniony jest Wjt Gminy. 2. Wjt Gminy uprawniony jest take do umarzania odsetek oraz innych kosztw zwizanych z tymi nalenociami.

3. W razie umorzenia nalenoci mona rwnie umorzy odsetki za zwok w caoci lub w takiej czci w jakiej zostaa umorzona naleno gwna. 4. Nie nalicza si odsetek za zwok, jeeli ich wysoko nie przekracza trzykrotnoci wartoci opaty dodatkowej pobieranej przez Poczt Polsk za polecenie przesyki listowej. 5.1. W przypadkach zaistnienia przesanek okrelonych w 2 i 3, kierownicy jednostek organizacyjnych, o ktrych mowa w 1, przygotowuj i przedkadaj Wjtowi Gminy odpowiednio sprecyzowane wnioski wraz z ich uzasadnieniem. 2. Umorzenie nalenoci oraz udzielenie ulg, o ktrych mowa w 3 nastpuje w drodze umowy, ugody, porozumienia z zastrzeeniem ust. 3. 3. W przypadkach, kiedy nie zawierana jest umowa, ugoda lub porozumienie Wjt Gminy wydaje zarzdzenie. 6. Wjt Gminy zobowizany jest do poinformowania Rady Gminy o zakresie umorzonych bd odroczonych nalenoci w momencie skadania sprawozdania z wykonania budetu za poprzedni rok. 7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy: mgr in. Albert Baran