You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLVII/214/2010 RADY GMINY SOCHACZEW z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie okrelenia wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co nastpuje: 1. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinien spenia nastpujce wymagania: 1. Dysponowa baz posiadajc zaplecze techniczno - biurowe, na terenie ktrej bd garaowane rodki transportu oraz przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane do wiadczenia usug (odpowiedni do iloci i rodzaju posiadanego sprztu oraz iloci zatrudnionych pracownikw). 2. Dysponowa miejscem mycia i dezynfekcji samochodw, kontenerw i pojemnikw do gromadzenia odpadw lub umow z uprawnion firm na wykonanie tej usugi 3. Garaowa pojazdy oraz przeprowadza zabiegi higieniczno-sanitarne w sposb, ktry nie bdzie stwarza zagroenia dla rodowiska i otoczenia 4. Zawiera umowy na obsug pojemnikw do zbirki komunalnych odpadw zmieszanych w ilociach i czstotliwoci zgodnie z wymaganiami okrelonymi w gminnym regulaminie utrzymania czystoci i porzdku. 5. Utrzymywa porzdek wok wszystkich obsugiwanych pojemnikw i kontenerw. 6. Posiada rodki techniczne odpowiednie do zakresu prowadzonej dziaalnoci (ilo samochodw winna zapewnia pen i nieprzerwan obsug okrelonych w zezwoleniu rejonw, z zaoon czstotliwoci oprniania pojemnikw), a w szczeglnoci: a) specjalistyczne rodki transportu przystosowane do bezpylnego odbierania oraz transportu niesegregowanych odpadw komunalnych, b) rodki transportu przystosowane do obioru odpadw zebranych selektywnie, c) kontenery i pojemniki w ilociach odpowiednich do iloci obsugiwanych mieszkacw, w tym do wystawek odpadw wielkogabarytowych, d) pojazdy, pojemniki, kontenery oraz worki musz by oznakowane w sposb umoliwiajcy identyfikacje przedsibiorstwa. 7. Posiada zestawy (min. 2 pojemniki) i worki do selektywnej zbirki odpadw surowcowych (szka i tworzyw sztucznych). 8. Przekazywa niesegregowane odpady komunalne oraz pozostaoci z sortowania odpadw komunalnych do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, wynikajcych z Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa Mazowieckiego. 9. W przypadku odpadw biodegradowalnych kompostowanie ich naley przeprowadzi w kompostowni, z ktra firma wiadczca usug ma podpisan umow. 10. Prowadzi dokumentacj dziaalnoci, a w szczeglnoci: a) wystawia dowody wiadczenia usug z uwzgldnieniem rodzaju, iloci usunitych odpadw, b) prowadzi ewidencj umw i zakres wykonywanej usugi (w tym liczba i lokalizacja pojemnikw, czstotliwo ich oprniania),

Id: RPWQX-IIDZZ-RUPYP-CVRGN-BEFLV. Podpisany

Strona 1

11. Zoy wniosek o zmian warunkw wydanego zezwolenia w przypadku zamiaru rozszerzenia zakresu prowadzonej dziaalnoci, zmiany siedziby firmy, itp. 12. Niezwocznie powiadomi organ wydajcy zezwolenie o fakcie zawieszenia dziaalnoci. 13. Przekazywa organowi wydajcemu zezwolenie, w terminie do dnia 15 po upywie kadego miesica, wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu zawarto umowy na odbieranie odpadw oraz wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu umowy ulegy rozwizaniu lub wygasy. 14. Prowadzi ewidencj zawartych umw, wykaz musi zawiera imi, nazwisko lub nazw oraz adres waciciela nieruchomoci. 15. W sytuacji, gdy instalacje, urzdzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami nie zapewniaj moliwoci odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadw, przedsibiorca powinien posiada takie moliwoci i mie podpisane umowy z zarzdzajcymi obiektami, instalacjami lub urzdzeniami posiadajcymi takie moliwoci. 2. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych jest zobowizany: w zakresie oprniania zbiornikw

1. Posiada specjalistyczne rodki transportu tj. pojazdy asenizacyjne posiadajce moliwo oprnienia zbiornika bezodpywowego zgodnie z technicznymi oraz sanitarno - porzdkowymi wymaganiami okrelonymi w odrbnych przepisach prawnych. 2. Posiada prawo do dysponowania baz, na terenie ktrej bd garaowane rodki transportu 3. My i dezynfekowa uywane samochody w myjniach i przedsibiorstwach dezynfekcji. 4. Utrzymywa czysto, porzdek i waciwy stan sanitarny miejsc adowania i tras transportu nieczystoci. 5. Przekazywa nieczystoci cieke z oprniania zbiornikw bezodpywowych do stacji zlewnych z ktrymi firma wiadczca usug ma podpisan umow zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa Mazowieckiego. 6. wiadczy usugi w sposb, ktry nie bdzie powodowa zanieczyszczenia miejsc odbioru i zrzutu nieczystoci i tras przejazdu. 7. Posiada rodki techniczne odpowiednie do zakresu prowadzonej dziaalnoci (ilo samochodw winna zapewnia pen i nieprzerwan obsug okrelonych w zezwoleniu rejonw, z zaoon czstotliwoci oprniania zbiornikw bezodpywowych), a w szczeglnoci: a) specjalistyczne rodki transportu - pojazdy asenizacyjne musz spenia wymagania okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 roku w sprawie wymaga dla pojazdw asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). b) pojazdy musz by oznakowane w sposb umoliwiajcy identyfikacje przedsibiorstwa. 8. Prowadzi dokumentacj dziaalnoci, a w szczeglnoci: a) wystawia dowody wiadczenia usug z uwzgldnieniem iloci wywoonych nieczystoci ciekych i daty wykonania usugi, b) prowadzi ewidencj umw i zakres wykonywanej usugi (wykaz nieruchomoci obsugiwanych w zakresie wywozu nieczystoci ciekych ze zbiornikw bezodpywowych), 9. Zoy wniosek o zmian warunkw wydanego zezwolenia w przypadku zamiaru wprowadzenia jakichkolwiek zmian np. zmiana nazwy, siedziby firmy, itp. 10. Niezwocznie powiadomi organ wydajcy zezwolenie o fakcie zawieszenia dziaalnoci. 11. Przekazywa organowi wydajcemu zezwolenie, w terminie do dnia 15 po upywie kadego miesica, wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu zawarto umowy na oprnianie zbiornikw bezodpywowych oraz wykaz wacicieli nieruchomoci, z ktrymi w poprzednim miesicu umowy ulegy rozwizaniu lub wygasy. 12. Prowadzi ewidencj zawartych umw, wykaz musi zawiera imi, nazwisko lub nazw oraz adres waciciela nieruchomoci.

Id: RPWQX-IIDZZ-RUPYP-CVRGN-BEFLV. Podpisany

Strona 2

3. Wymagania okrelone w 1. i 2. niniejszej uchway podaje si do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Gminy Sochaczew oraz na stronie internetowej Urzdu Gminy Sochaczew w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Sochaczew. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Sochaczew Czesaw wikliski

Id: RPWQX-IIDZZ-RUPYP-CVRGN-BEFLV. Podpisany

Strona 3