You are on page 1of 9

UCHWAA Nr 177/XXXI/10 RADY GMINY WIERCZE z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmian w budecie gminy wiercze w roku 2010.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), Rada Gminy wiercze uchwala, co nastpuje: 1.1. Wprowadza si zmiany w planie dochodw budetu gminy na 2010 rok zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway: 1) zmniejsza si dochody budetu gminy na 2010r. o kwot 246.439 z, 2) zwiksza si dochody budetowe gminy o kwot 217.408 z. 2. Plan dochodw budetu gminy ogem wynosi 11.492.969 z, w tym: 1) dochody biece w kwocie: 11.440.769z, 2) dochody majtkowe w kwocie: 52.200z. 2.1. Wprowadza si zmiany w planie wydatkw budetu gminy na 2010 rok zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway: 1) zmniejsza si wydatki budetowe gminy o kwot 137.914z, 2) zwiksza si wydatki budetu gminy na 2010r. o kwot 246.278z. 2. Wprowadza si zmiany w planie wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej uchway: 1) zmniejsza si wydatki budetowe gminy o kwot 137.914z. 2) zwiksza si wydatki biece o kwot 232.778z. 3. Wprowadza si zmiany w planie wydatkw majtkowych gminy zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej uchway: 1) zwiksza si wydatki majtkowe o kwot 13.500 z. 4. Plan wydatkw budetu gminy ogem wynosi 13.230.364 z, w tym: 1) wydatki biece w kwocie: 11.170.739z, 2) wydatki majtkowe w kwocie: 2.059.625z. 3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu i wynosi 1.737.395z. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z kredytw w kwocie 1.737.395z. 2. Przychody budetu w wysokoci 2.533.895 z (kredyt 1.900.000z, wolne rodki 633.895z) przeznacza si na rozchody w wysokoci 796.500 z (spata zobowiza z tytuu kredytw zacignitych w latach ubiegych) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.737.395 z. 3. Przychody budetu w wysokoci 2.533.895 z, rozchody w wysokoci 796.500 z zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 4. Wprowadza si zmiany w planie dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 5. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.

6.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway. 2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway. 7. Uchyla si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ustalony w uchwale budetowej Gminy wiercze na rok 2010 nr 168/XXX/09 Rady Gminy wiercze z dnia 29 grudnia 2009r. oraz zacznik nr 10 do uchway stanowicy zestawienie przychodw i wydatkw na 2010 rok. 8. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi. 9.1. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i obowizuje w roku budetowym 2010. 2. Uchwaa podlega ogoszeniu. Przewodniczcy Rady Gminy: Wiesaw Ksicki

Zacznik nr 1 do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r. Dochody
Dzia rdo dochodw Wyszczeglnienie Ogem biece dotacje w tym: rodki europejskie i inne rodki pochodzce ze rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi 7 300 300 8 Planowane dochody na 2010r. z tego: majtkowe dotacje w tym: rodki europejskie i inne rodki pochodzce ze rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi 10 -

1 754

2 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Wpywy z rnych opat zmniejszenie zwikszenie

3 plan dotychczasowy

4 300 300 2.000 3.500 5.500

5 300 300 2.000 3.500 5.500

plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

Uzasadnienie: Decyzja Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010r. (FIN. I.301/3011/12/10).

756

Uzasadnienie: W zwizku z likwidacj GFO i GW art. 16 ustawy z dnia 20.11.2009r. o zmianie ustawy Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw wprowadza si planowane do uzyskania wpywy z opat. 758 Subwencje oglne z budetu pastwa plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 7.353.401 109.539 569 7.244.431 7.353.401 109.539 569 7.244.431 -

Uzasadnienie: Zgodnie z informacj Ministra Finansw ws kwot subwencji ujtych w ustawie budetowej zmniejszono cz owiatow subwencji oglnej dla gmin i zwikszono cz rwnowac subwencji oglnej dla gmin. 801 Dotacje rozwojowe plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 99.964 99.964 99.964 99.964 14.994,60 14.994,60 84.969,40 84.969,40 -

Uzasadnienie: Wprowadza si do budetu dotacje rozwojowe pochodzce z EFS na realizacj dwch projektw: Zrbmy co razem, Razem wicej. 852 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami (zwizkom gmin) Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 1.564.800 19.000 1.545.800 269.500 117.600 108.000 259.900 1.564.800 19.000 1.545.800 269.500 117.600 108.000 259.900 1.564.800 19.000 1.545.800 269.500 117.600 108.000 259.900 -

Uzasadnienie: Decyzja Nr 3/2010 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.02.2010 (FIN.I.301/3011/12/10).

900

Wpywy z rnych dochodw

plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

5.375 5.375

5.375 5.375

Uzasadnienie: W zwizku z likwidacj GFO i GW-art. 16 ustawy z dnia 20 XI 2009r. o zmianie ustawy-Prawo ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw wprowadza si rodki pienine zgromadzone na rachunku bankowym GFO i GW na dzie 01.01.2010r. Ogem plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 11.522.000 246.439 217.408 11.492.969 11.469.800 246.439 11.440.769 1.877.704 136.900 1.863.798 84.969,40 84.969,40 52.200 52.200 -

217.408 122.994,60

Zacznik nr 2 do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r. Wydatki
Dzia Rozdzia Nazwa dziau i rozdziau Wyszczeglnienie Planowane wydatki na 2010 rok Ogem biece 1 750 2 3 Administracja publiczna 4 plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 75023 Urzdy gmin (miast) plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 75414 Obrona cywilna plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 801 Owiata i wychowanie plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie 80101 Szkoy podstawowe plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 80104 Przedszkola plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie 80148 Stowki szkolne plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 80195 Pozostaa dziaalno plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie 852 Pomoc spoeczna plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie 5 1.690.071 13.500 1.703.571 1.549.900 13.500 1.563.400 82.800 300 82.500 300 300 5.656.693 1.014 105.278 5.760.957 3.501.185 1.014 3.500.171 4.300 4.300 308.505 1.014 309.519 19.550 99.964 119.514 2.582.458 136.600 108.000 6 1.561.026 1.561.026 1.429.900 1.429.900 22.800 300 22.500 300 300 5.656.693 1.014 105.278 5.760.957 3.501.185 1.014 3.500.171 4.300 4.300 308.505 1.014 309.519 19.550 99.964 119.514 2.582.458 136.600 108.000 w tym: majtkowe 7 129.045 13.500 142.545 120.000 13.500 133.500 60.000 60.000 -

plan po zmianach 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

2.553.858 1.535.000 19.000 1.516.000 13.000 2.600 10.400

2.553.858 1.535.000 19.000 1.516.000 13.000 2.600 10.400

85213

85214

plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

361.000 115.000 1.000 247.000 107.000 107.000 356.530 19.500 376.030 79.530 19.500 99.030 13.122.000 137.914 246.278 13.230.364

361.000 115.000 1.000 247.000 107.000 107.000 214.540 19.500 234.040 31.540 19.500 51.040 11.075.875 137.914 232.778 11.170.739

141.990 141.990 47.990 47.990 2.046.125 13.500 2.059.625

85216

Zasiki stae

plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

90095

Pozostaa dziaalno

Ogem

plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

Zacznik nr 2a do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r. Wydatki biece
Dzia Rozdzia Nazwa dziau, rozdziau i jednostki budetowej Wyszczeglnienie Ogem Wydatki jednostek budetowych w tym: na zwizane wynagrodzenia z realizacj i skadki od ich statutonich naliczane wych zada Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Na programy z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 11 Wypaty z tytuu porcze i gwarancji Obsuga dugu

1 754

3 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

4 plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach Uzasadnienie:

5 22.800 300 22.500 300 300 -

6 22.800 300 22.500 300 300 -

7 4.000 4.000 -

8 18.800 300 18.500 -

9 -

10

12 -

13 -

75414

Obrona cywilna

Zmiana wynika ze zmniejszenia planu dotacji. 5.656.693 1.014 105.278 5.760.957 3.501.185 1.014 3.500.171 4.300 5.384.643 1.014 5.314 5.388.943 3.325.185 1.014 3.324.171 4.300 4.328.800 1.014 1.014 4.328.800 2.698.950 1.014 2.697.936 1.055.843 4.300 1.060.143 626.235 626.235 4.300 272.050 272.050 176.000 176.000 99.964 99.964 -

Owiata i wychowanie plan dotychczasowy 801 zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 80101 Szkoy podstawowe plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 80104 Przedszkola plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie

plan po zmianach 80148 Stowki szkolne plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 80195 Pozostaa dziaalno plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

4.300 308.505 1.014 309.519 19.550 99.964 119.514

4.300 308.505 1.014 309.519 19.550 19.550

147.450 1.014 148.464 -

4.300 161.055 161.055 19.550 19.550

99.964 99.964

Uzasadnienie: Wprowadza si kwot 4.300 jako zwrot dotacji przekazanej z budetu gminy Putusk dla Niepublicznego Przedszkola Urwis w Putusku za wychowank mieszkank gminy wiercze; w kwocie 99.964 z wprowadza si wydatki zwizane z realizacj projektw finansowanych z EFS Razem wicej i Zrbmy co razem. 852 Pomoc spoeczna plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Zasiki i pomoc w naturze plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 2.582.458 136.600 108.000 2.553.858 1.535.000 19.000 1.516.000 698.458 3.170 695.288 55.000 570 54.430 611.708 611.708 44.050 44.050 86.750 3.170 83.580 10.950 570 10.380 1.884.000 133.430 108.000 1.858.570 1.480.000 18.430 1.461.570 -

85213

plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

13.000 2.600 10.400

13.000 2.600 10.400

13.000 2.600 10.400

85214

plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

361.000 115.000 1.000 247.000 107.000 107.000

361.000 115.000 1.000 247.000 107.000 107.000

85216

Zasiki stae

plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach

Uzasadnienie: W zwizku ze zmian planu kwot dotacji dokonuje si zmian w planie wydatkw realizowanych zada zleconych bd zada wasnych dotowanych. 900 Gospodarka komunal- plan dotychczasowy na i ochrona zmniejszenie rodowiska zwikszenie plan po zmianach 90095 Pozostaa dziaalno plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 214.540 19.500 234.040 31.540 19.500 51.040 214.540 19.500 234.040 31.540 19.500 51.040 214.540 19.500 234.040 31.540 19.500 51.040 -

Uzasadnienie: W zwizku z likwidacj GFOiGW wprowadza si zadanie biece z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej (8.875 z). Wprowadzono rwnie 10.625 z - skadka roczna na skadowisko odpadw w Pacochowie. Ogem plan dotychczasowy zmniejszenie zwikszenie plan po zmianach 11.075.875 137.914 232.778 11.170.739 8.474.255 4.484 24.814 8.494.585 6.325.818 1.014 1.014 6.325.818 2.148.437 3.470 23.800 2.168.767 232.000 232.000 2.169.620 133.430 108.000 2.144.190 99.964 99.964 200.000 200.000

Zacznik nr 2b do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r. Wydatki majtkowe
Dzia Rozdzia Nazwa dziau i rozdziau Ogem Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: programy finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi 6 Zakup i objcie akcji i udziaw Wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Dotacje

10 1010 150 15011 600 60016 700 70005 750 75023 75095 754 75495 900 90015 90095 Ogem wydatki

Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Przetwrstwo przemysowe Rozwj przedsibiorczoci Transport i czno Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostaa dziaalno Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Pozostaa dziaalno Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placw i drg Pozostaa dziaalno

628260 628260 10830 10830 926000 926000 150000 150000 142545 133500 9045 60000 60000 141990 94000 47990 2.059.625

628260 628260 926000 926000 150000 150000 133500 133500 94000 94000 1.931.760

10830 10830 9045 9045 60000 60000 47990 47990 127.865

Zacznik nr 3 do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r. Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
Lp. 1 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dochody Wydatki Wynik budetu Przychody ogem: Kredyty Poyczki Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Spaty poyczek udzielonych Prywatyzacja majtku jst Nadwyka budetu z lat ubiegych Papiery wartociowe (obligacje) Inne rda (wolne rodki) Rozchody ogem: Spaty kredytw Spaty poyczek Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki Lokaty Wykup papierw wartociowych (obligacji) Rozchody z tytuu innych rozlicze Tre 2 Kwota 2010 rok 3 11.492.969 13.230.364 1.737.395 2.533.895 1.900.000 633.895 796.500 796.500 -

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. mona zaciga kredytu, poyczki oraz emitowa papiery wartociowe na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znale odzwierciedlenie w zaczniku unijnym

Zacznik nr 4 do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r.

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dzia Rozdzia Nazwa zadania Dotacje ogem 4 42326 42326 Wydatki ogem 5 42326 z tego: wydatki biece 6 42326 wydatki majtkowe 7 -

1 750 750

2 75011 75011 Urzdy wojewdzkie

3 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom(zwizkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Podre subowe krajowe Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom(zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc spoeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom (zwizkom gmin) ustawami wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom(zwizkom gmin) ustawami Skadki na ubezpieczenie zdrowotne Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom(zwizkom gmin) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe

750 750 750 750 750 750 751 751

75011 75011 75011 75011 75011 75011 75101 75101

778 778

32400 2600 5285 857 250 934 778 -

32400 2600 5285 857 250 934 778 -

751 751 751 852 852

75101 75101 75101 85212

1545800 1516000

100 18 660 1545800 1516000

100 18 660 1545800 1516000 -

852

85212

1516000

852 852 852 852 852 852 852 852 852 852 852

85212 85212 85212 85212 85212 85212 85212 85212 85212 85212 85213

1500

1461570 26400 2500 14150 1000 1430 7000 500 1100 350 1500

1461570 26400 2500 14150 1000 1430 7000 500 1100 350 1500

852

85213

1500

852 852 852

85213 85228 85228

28300 28300

1500 28300 -

1500 28300 -

852 Ogem

85228

1.588.904

28300 1.588.904

28300 1.588.904

Zacznik nr 5 do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi w zotych
L.p. Projekt Kategoria Klasyfikacja interwencji (dzia, rozdzia, funduszy paragraf) strukturalnych Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE i inne (art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 uofp) Planowane wydatki 2009r. Wydatki razem (9+13) z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12) z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty obligacje pozostae** Wydatki razem (14+15+16+17) rodki z budetu UE i inne z tego, rda finansowania: art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp 14 Poyczki i kredyty obligacje art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp 16 17

1 Program: 1.1 Priorytet: Dziaanie:

10

11

12

13

15

Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Razem wicej 50.000,00 801-80195-4118 801-80195-4119 801-80195-4128 801-80195-4129 801-80195-4178 801-80195-4179 801-80195-4218 801-80195-4219 801-80195-4248 801-80195-4249 801-80195-4308 801-80195-4309 801-80195-4418 801-80195-4419 513,40 90,60 83,30 14,70 23492,30 4145,70 5434,90 959,10 425,00 75,00 11730,00 2070,00 821,10 144,90 4145,70 959,10 75,00 2070,00 144,90 7.500,00 90,60 14,70 42.500,00 513,40 83,30 23492,30 5434,90 425,00 11730,00 821,10 50.000,00 513,40 90,60 83,30 14,70 23492,30 4145,70 5434,90 959,10 425,00 75,00 11730,00 2070,00 821,10 144,90 7.500,00 90,60 14,70 4145,70 959,10 75,00 2070,00 144,90 144,90 2070,00 75,00 959,10 4145,70 14,70 90,60 7.500,00 42.500,00 513,40 83,30 23492,30 5434,90 425,00 11730,00 821,10 42.500,00 513,40 83,30 23492,30 5434,90 425,00 11730,00 821,10 -

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r.

Program: Priorytet: Dziaanie: 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r.

Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Zrbmy co razem 49.964,00 801-80195-4118 801-80195-4119 801-80195-4128 801-80195-4129 801-80195-4178 801-80195-4179 801-80195-4218 801-80195-4219 801-80195-4248 801-80195-4249 801-80195-4308 801-80195-4309 801-80195-4418 801-80195-4419 513,40 90,60 83,30 14,70 23611,30 4166,70 6358,00 1122,00 850,00 150,00 10268,00 1812,00 785,40 138,60 99964,00 7.494,60 90,60 14,70 4166,70 1122,00 150,00 1812,00 138,60 14994,60 42.469,40 513,40 83,30 23611,30 6358,00 850,00 10268,00 785,40 84969,40 49.964,00 513,40 90,60 83,30 14,70 23611,30 4166,70 6358,00 1122,00 850,00 150,00 10268,00 1812,00 785,40 138,60 99964,00 7.494,60 90,60 14,70 4166,70 1122,00 150,00 1812,00 138,8 14994,60 138,80 1812,00 150,00 1122,00 4166,70 14,70 90,60 7.494,60 42.469,40 513,40 83,30 23611,30 6358,00 850,00 10268,00 785,40 84969,40 42.469,40 513,40 83,30 23611,30 6358,00 850,00 10268,00 785,40 84969,40 -

Ogem (1)

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki wasne j.s.t., wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Zacznik nr 6 do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soeckiego) czne koszty finansowe Planowane wydatki rok 2010 dochody wasne jst z tego rda finansowania kredyty, poyczki, papiery wartociowe rodki pochodzce z innych rde* Jednostka organizacyjna realizujca rodki wyprogram lub mienione koordynujca w art. 5 ust. 1 wykonanie pkt 2 i 3 u.f.p. programu

1 1.

2 10

3 1010

4 Budowa wodocigu w Klukwku i wierczach

5 35.000

6 35.000

7 35.000

8 - A. B. C. - A. B. C.

10

11 - Urzd Gminy wiercze

2.

600

60016

Zakup rwniarki

170.000

170.000

170.000

- Urzd Gminy wiercze

3. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej we wsi Kociesze 300.000 300.000 300.000 A. B. C. 30.000 A. B. C. 150.000 A. B. C. - A. B. C. - A. B. C. 480.000 - Urzd Gminy wiercze

4.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w Klukwku /uregulowanie wasnoci gruntw/ Budowa zbiornika PPO w Gaju

30.000

30.000

- Urzd Gminy wiercze

5.

700

70005

150.000

150.000

- Urzd Gminy wiercze

6.

750

75023

Zakup ksero kopiarki

13.500

13.500

13.500

- Urzd Gminy wiercze

7.

900

90015

Rozbudowa owietlenia ulicznego

94.000

94.000

94.000

- Urzd Gminy wiercze

Ogem

792.500

792.500

312.500

Zacznik nr 7 do uchway nr 177/XXXI/10 Rady Gminy wiercze z dnia 11 marca 2010r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji (w latach) czne koszty finansowe Nakady poniesione Planowane wydatki rok budetowy 2010 z tego rda finansowania dochody wasne jst kredyty, poyczki, papiery wartociowe rodki pochodzce z innych rde* rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2011r. 2012r. Jednostka organizacyjna realizujca program lub koordynujca wykonanie programu

1 1.

2 10

3 1010

4 Kompleksowa rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego na terenie gminy wiercze /udziay wasne 15%/

5 2007-2013

6 12517144

7 172190

8 593260

9 19260

10

11

12 -

13 760714

14

15

574000 A. *zoono wniosek Dziaanie 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 B. C. 15000 A. B. C. 400000 A. B. C. 11000 A. B. C. 120000 A. B. C. 1120000 -

269064 Urzd Gminy wiercze

2.

600

60016 Przebudowa drogi gminnej ChmielewoStpice 60016 Przebudowa drogi gminnej wieszewkoGobie 60016 Przebudowa drogi gminnej Prusinowice kolonia 75023 Budowa budynku Urzdu Gminy w wierczach

2008-2011

219392

4392

15000

200000

- Urzd Gminy wiercze

3.

600

2008-2011

726646

326646

400000

- Urzd Gminy wiercze

4.

600

2009-2012

349000

11000

150000

188000 Urzd Gminy wiercze

5.

750

2009-2012

1500000

120000

690000

690000 Urzd Gminy wiercze

Ogem

15312182

503228

1139260

19260

1800714 1147064

Przewodniczcy Rady Gminy: Wiesaw Ksicki