You are on page 1of 6

UCHWAŁA NR 126/XVII/08 RADY GMINY CZOSNÓW z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie Statutu Sołectwa Augustówek

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się Statut Sołectwa Augustówek w brzmieniu załą cznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Mirosław Bielecki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 126/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008 r.

STATUT SOŁECTWA AUGUSTÓWEK

Rozdział 1 Nazwa i obszar Sołectwa

§ 1. Mieszkańcy wsi Augustówek tworzą Sołectwo Augustówek.

§ 2. Sołectwo Augustówek jest położone na terenie Gminy Czosnów, w obrębie ewidencyjnym Augustówek nr 003, w granicach określonych w załą czniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Obszar Sołectwa Augustówek wynosi 234,60 ha.

§ 4. Mieszkańcy Sołectwa Augustówek zwanego dalej „Sołectwemtworzą z mieszkańcami innych sołectw położonych na terenie Gminy Czosnów z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Rozdział 2 Zasady i tryb wyborów organów Sołectwa

§ 5. Organem Sołectwa jest:

1. Zebranie wiejskie

2. Sołtys

§ 6. Zebranie wiejskie jest kolegialnym organem uchwałodawczym Sołectwa, w skład, którego wchodzą wszystkie osoby stale zamieszkujące na obszarze Sołectwa, które ukończyły 18 lat i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

§

7. 1. Sołtys jest jednoosobowym organem pełniącym w Sołectwie funkcje wykonawcze.

2.

Sołtys działa, jako organ wykonawczy w zakresie uchwałodawczych kompetencji Zebrania

wiejskiego oraz jako samodzielny organ wykonawczy w sprawach, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszego statutu należą do jego kompetencji.

§

8. 1. Sołtysa wybiera Zebranie wiejskie.

2.

2. Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3.

Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

4.

Kadencja Sołtysa trwa 4 lata.

§

9. 1. Zebranie wiejskie odwołuje Sołtysa przed upływem kadencji w przypadku popełnienia

przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu.

2. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa w przypadku nienależytego wykonywania swoich obowiązków, w tym nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sołtysa odwołuje się na pisemny wniosek

z uzasadnieniem:

1) Wójta, 2) 20% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie wybiera radę sołecką w głosowaniu tajnym w ilości od 3-5 osób.

2. Na członków rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 11. Rada Sołecka wykonuje zadania wyłą cznie w zakresie udzielania pomocy Sołtysowi między innymi w formie niewiążących go opinii.

Rozdział 3 Organizacja i zadania organów Sołectwa

§ 12. 1. Do udziału w pracach Zebrania wiejskiego jest uprawniony każdy obywatel polski, stale zamieszkujący na obszarze Sołectwa, który ukończył 18 lat, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

2. Nie mają uprawnienia do udziału w pracach Zebrania wiejskiego osoby pozbawione praw publicznych, praw wyborczych i ubezwłasnowolnione.

3. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu wiejskim odnotowują swoją obecność na wyłożonej liście obecności.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, na wniosek Wójta lub na pisemny wniosek 25 % mieszkańców Sołectwa uprawnionych do udziału w pracach Zebrania wiejskiego.

2. W przypadku nieobecności Sołtysa, Zebranie wiejskie zwołuje członek rady sołeckiej przez nią upoważniony.

3. Termin zebrania wiejskiego zwołanego na wniosek Wójta ustala Wójt w porozumieniu

z Sołtysem.

4. W przypadku złożenia wniosku przez mieszkańców Sołectwa, Zebranie wiejskie powinno

być zwołane w terminie 14 dni.

§ 14. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Z obrad Zebrania wiejskiego sporządza się protokół.

3.

Lista obecności stanowi załą cznik do protokołu Zebrania wiejskiego.

§ 15. Termin i miejsce obrad Zebrania wiejskiego Sołtys, a w razie jego nieobecności członek Rady sołeckiej, podaje do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób przyjęty w Sołectwie, co najmniej 7 dni przed datą Zebrania wiejskiego.

§

16. 1. Zebranie otwiera Sołtys i zarządza wybór przewodniczącego zebrania.

2.

Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie wiejskie.

§

17. 1. Projekt porządku obrad przedkłada Sołtys.

2. Zebranie wiejskie może wprowadzić zmiany w porządku obrad, bezwzględną większoś cią głosów obecnych na zebraniu mieszkańców Sołectwa za zgodą wnioskodawcy.

§ 18. 1. Do zakresu działań Zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym z aktów prawa miejscowego organów Gminy.

2. Do zakresu działania Zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1) wybór i odwołanie Sołtysa oraz Rady sołeckiej, 2) stanowienie o kierunkach działania Sołtysa oraz sprawowanie kontroli tych działań, 3) wydawanie opinii o projektach uchwał Rady Gminy dotyczących nazewnictwa ulic i placów oraz inwestycji użyteczności publicznych w Sołectwie, 4) zajmowanie stanowiska w zakresie wystąpienia organu gminy, 5) określanie sposobu wykorzystywania środków finansowych przydzielony w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

2. W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania mieszkańców

Sołectwa, Zebranie wiejskie zwołuje się w drugim terminie. W tym przypadku ustalenia podjęte na Zebraniu wiejskim są obowiązujące bez względu na liczbę obecnych mieszkańców Sołectwa.

§ 20. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadaj ą zwykłą większoś cią głosów.

§ 21. Uchwały zebrania wiejskiego wraz z protokołem Zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi gminy Czosnów w terminie 7 dni.

§ 22. Do zakresu działań Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie Zebrania wiejskiego, 2) wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa,

3) wykonywanie zarządzeń i decyzji Wójta dotyczących mieszkańców Sołectwa, 4) uczestniczenie w naradach sołtysów, 5) udział w Sesjach Rady Gminy, 6) informowanie mieszkańców Sołectwa o uchwałach Rady Gminy oraz decyzjach Wójta odnoszących się do Sołectwa, 7) przedkładanie wniosków dotyczących potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców, 8) wykonywanie zadań określonych w obowiązujących przepisach m. in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, inkasa podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków, 9) przedkładanie Zebraniu wiejskiemu informacji o swojej działalności, 10) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta, 11) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz.

Rozdział 4 Zakres zadań przekazywanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji.

§ 23. 1. Sołectwo może korzystać z przekazanych mu składników mienia a w szczególności:

1) lokali, 2) nieruchomości.

2. Zasady przekazywania Sołectwu składników mienia ustala Rada Gminy.

§ 24. 1. Sołectwo może otrzymywać z budżetu Gminy środki finansowe.

2. Środki finansowe z budżetu Gminy mogą być przeznaczone wyłą cznie na cele określone w uchwale budżetowej.

§ 25. Sołectwo może przyjmować darowizny oraz dobrowolne wpłaty przeznaczone na wykonywanie jego zadań.

Rozdział 5 Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów Sołectwa

§ 26. 1. Organy Sołectwa są zobowiązane do udostępnienia organom Gminy niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień oraz okazania dokumentów dotyczących ich działalności.

2. Do wykonywania kontroli oraz nadzoru nad działalnością organów Sołectwa, organy

Gminy mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 27. Organy Sołectwa są zobowiązane do podjęcia działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie przeprowadzonych czynności kontrolnych i nadzorczych.

Rozdział 6 Postanowienie końcowe

§ 28. Sołtys udostępnia treść statutu do publicznego wglądu.

§ 29. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.

§ 30. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy:

1) z własnej inicjatywy, 2) na wniosek Wójta, 3) na wniosek Zebrania wiejskiego.

Granice Sołectwa Augustówek

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 126/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008 r.