You are on page 1of 6

UCHWAA NR 133/XVII/08 RADYGMINYCZOSNW zdnia24czerwca2008r. w sprawie Statutu Soectwa Jesionka Napodstawieart.35ust.1ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (Dz. U. z2001r.Nr142,poz.1591zpn. zm.

) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1.Okrela siStatut SoectwaJesionkawbrzmieniuzacznikanr1douchway. 2.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminy. 3.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniajejwDzienniku UrzdowymWojewdztwaMazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Mirosaw Bielecki Zacznik nr 1 do uchway Nr 133/XVII/08 RadyGminyCzosnw zdnia24czerwca2008r. STATUT SOECTWA JESIONKA Rozdzia1 NazwaiobszarSoectwa 1.Mieszkacy wsi Jesionka tworzSoectwo Jesionka. 2.Soectwo Jesionka jest pooonenaterenieGminyCzosnw,wobrbie ewidencyjnym Jesionkanr0018,wgranicachokrelonychwzacznikunr2douchway. 3.Obszar Soectwa Jesionka wynosi 327,97 ha. 4.Mieszkacy Soectwa Jesionka zwanego dalej Soectwemtworzzmieszkacami innych soectw pooonychnaterenieGminyCzosnwzmocyprawawsplnotsamorzdow.
ID: AQATC-ZXORG-FDVLE-EPFUW-MRSMW. Podpisany. Strona 1 / 6

Rozdzia2 ZasadyitrybwyborworganwSoectwa

Zacznik nr 1 do uchway Nr 133/XVII/08 RadyGminyCzosnw zdnia24czerwca2008r. STATUT SOECTWA JESIONKA Rozdzia1 NazwaiobszarSoectwa 1.Mieszkacy wsi Jesionka tworzSoectwo Jesionka. 2.Soectwo Jesionka jest pooonenaterenieGminyCzosnw,wobrbie ewidencyjnym Jesionkanr0018,wgranicachokrelonychwzacznikunr2douchway. 3.Obszar Soectwa Jesionka wynosi 327,97 ha. 4.Mieszkacy Soectwa Jesionka zwanego dalej Soectwemtworzzmieszkacami innych soectw pooonychnaterenieGminyCzosnwzmocyprawawsplnotsamorzdow. Rozdzia2 ZasadyitrybwyborworganwSoectwa 5.Organem Soectwa jest: 1.Zebraniewiejskie 2.Sotys 6.Zebranie wiejskie jest kolegialnym organem uchwaodawczym Soectwa,wskad, ktregowchodzwszystkie osoby stale zamieszkujce na obszarze Soectwa,ktreukoczyy 18latiposiadajczynneprawowyborczewwyborachdoRadyGminy. 7. 1.Sotys jest jednoosobowym organem penicymwSoectwie funkcje wykonawcze. 2.Sotys dziaa,jakoorganwykonawczywzakresieuchwaodawczych kompetencji Zebrania wiejskiegoorazjakosamodzielnyorganwykonawczywsprawach,ktrezgodniezprzepisami prawa powszechnie obowizujcego lub niniejszego statutu naledo jego kompetencji. 8. 1.Sotysa wybiera Zebranie wiejskie. 2.2.Sotyswybieranyjestwgosowaniu tajnym spordnieograniczonejliczbykandydatw. 3.NastanowiskoSotysazostajewybranykandydat,ktryuzyskanajwikszliczbgosw. 4.KadencjaSotysatrwa4lata. 9. 1.Zebraniewiejskieodwouje Sotysa przed upywemkadencjiwprzypadkupopenienia przestpstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sdu. ID: AQATC-ZXORG-FDVLE-EPFUW-MRSMW. Podpisany. Strona 2 / 6 2.Zebraniewiejskiemoe odwoaSotysawprzypadkunienaleytego wykonywania swoich obowizkw,wtymnieprzestrzeganiapostanowieniniejszego Statutu. 3.Wprzypadku,oktrymmowawust.2,Sotysa odwouje sina pisemny wniosek

9. 1.Zebraniewiejskieodwouje Sotysa przed upywemkadencjiwprzypadkupopenienia przestpstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sdu. 2.Zebraniewiejskiemoe odwoaSotysawprzypadkunienaleytego wykonywania swoich obowizkw,wtymnieprzestrzeganiapostanowieniniejszego Statutu. 3.Wprzypadku,oktrymmowawust.2,Sotysa odwouje sina pisemny wniosek zuzasadnieniem: 1) Wjta, 2) 20% uprawnionych do gosowania mieszkacwSoectwa. 10. 1.Zebraniewiejskiewybieraradsoeckwgosowaniutajnymwiloci od 3-5osb. 2.Naczonkwradysoeckiej zostajwybranikandydaci,ktrzyuzyskalikolejnonajwiksz liczbgosw. 11.Rada Soecka wykonuje zadania wyczniewzakresieudzielaniapomocySotysowi midzyinnymiwformieniewicych go opinii. Rozdzia3 OrganizacjaizadaniaorganwSoectwa 12. 1.DoudziauwpracachZebraniawiejskiegojestuprawnionykady obywatel polski, stale zamieszkujcy na obszarze Soectwa,ktryukoczy18 lat, posiadajcy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. 2.Niemajuprawnienia do udziauwpracachZebraniawiejskiegoosobypozbawionepraw publicznych,prawwyborczychiubezwasnowolnione. 3.OsobyuprawnionedoudziauwZebraniuwiejskimodnotowujswojobecnona wyoonej licie obecnoci. 13. 1.Zebraniewiejskiezwouje Sotyszwasnejinicjatywy,nawniosekWjtalubna pisemny wniosek 25 % mieszkacwSoectwa uprawnionych do udziauwpracachZebrania wiejskiego. 2.Wprzypadkunieobecnoci Sotysa, Zebranie wiejskie zwouje czonek rady soeckiej przez niupowaniony. 3.TerminzebraniawiejskiegozwoanegonawniosekWjtaustalaWjtwporozumieniu zSotysem. 4.Wprzypadku zoenia wniosku przez mieszkacwSoectwa, Zebranie wiejskie powinno byzwoanewterminie14dni. 14. 1.Zebraniewiejskiezwoywanejestwmiarpotrzeby, nie rzadziej jednak niraz wroku. 2.ZobradZebraniawiejskiegosporzdza siprotok. 3.Listaobecnoci stanowi zacznik do protokou Zebrania wiejskiego. ID: AQATC-ZXORG-FDVLE-EPFUW-MRSMW. Podpisany. Strona 3 / 6 15.TerminimiejsceobradZebraniawiejskiegoSotys,awraziejegonieobecnoci czonek Rady soeckiej, podaje do wiadomoci publicznej na tablicy ogoszelubwinnysposb

wroku. 2.ZobradZebraniawiejskiegosporzdza siprotok. 3.Listaobecnoci stanowi zacznik do protokou Zebrania wiejskiego. 15.TerminimiejsceobradZebraniawiejskiegoSotys,awraziejegonieobecnoci czonek Rady soeckiej, podaje do wiadomoci publicznej na tablicy ogoszelubwinnysposb przyjtywSoectwie,conajmniej7dniprzeddatZebrania wiejskiego. 16. 1.ZebranieotwieraSotysizarzdzawybrprzewodniczcego zebrania. 2.ObradomZebraniawiejskiegoprzewodniczyosobawybranaprzezZebraniewiejskie. 17. 1.Projektporzdku obrad przedkada Sotys. 2.Zebraniewiejskiemoe wprowadzizmianywporzdku obrad, bezwzgldnwikszoci goswobecnychnazebraniumieszkacwSoectwa za zgodwnioskodawcy. 18. 1.DozakresudziaaZebrania wiejskiego naley podejmowanie uchwawe wszystkich sprawach wynikajcychzprzepiswobowizujcegoprawawtymzaktwprawamiejscowego organwGminy. 2.Dozakresudziaania Zebrania wiejskiego naleywszczeglnoci: 1) wybriodwoanie Sotysa oraz Rady soeckiej, 2) stanowienieokierunkachdziaania Sotysa oraz sprawowanie kontroli tych dziaa, 3) wydawanieopiniioprojektachuchwaRady Gminy dotyczcychnazewnictwauliciplacw oraz inwestycji uytecznocipublicznychwSoectwie, 4) zajmowaniestanowiskawzakresiewystpienia organu gminy, 5) okrelanie sposobu wykorzystywania rodkwfinansowychprzydzielonywbudecie gminy do dyspozycji Soectwa. 19. 1.Zebraniewiejskiejestuprawnionedopodejmowaniauchwaprzy obecnoci 1/2 uprawnionych do gosowania mieszkacwSoectwa. 2.Wprzypadkubrakuwymaganejliczbyuprawnionychdogosowania mieszkacw Soectwa, Zebranie wiejskie zwouje siwdrugimterminie.Wtymprzypadkuustaleniapodjte na Zebraniu wiejskim sobowizujce bez wzgldu na liczbobecnych mieszkacwSoectwa. 20.Uchway Zebrania wiejskiego zapadajzwykwikszocigosw. 21.Uchwayzebraniawiejskiegowrazzprotokoem Zebrania wiejskiego Sotys przekazuje WjtowigminyCzosnwwterminie7dni. 22.Do zakresu dziaaSotysa naleywszczeglnoci: 1) zwoywanie Zebrania wiejskiego, 2) wykonywanie uchwaRadyGminywzakresiedotyczcym Soectwa, 3) wykonywanie zarzdzeidecyzjiWjtadotyczcych mieszkacwSoectwa, ID: AQATC-ZXORG-FDVLE-EPFUW-MRSMW. Podpisany. 4) uczestniczeniewnaradachsotysw, 5) udziawSesjachRadyGminy,
Strona 4 / 6

2) wykonywanie uchwaRadyGminywzakresiedotyczcym Soectwa, 3) wykonywanie zarzdzeidecyzjiWjtadotyczcych mieszkacwSoectwa, 4) uczestniczeniewnaradachsotysw, 5) udziawSesjachRadyGminy, 6) informowanie mieszkacwSoectwaouchwaachRadyGminyorazdecyzjachWjta odnoszcych sido Soectwa, 7) przedkadaniewnioskwdotyczcych potrzeb Soectwaijegomieszkacw, 8) wykonywanie zadaokrelonychwobowizujcychprzepisachm.in.wzakresie obronnoci, ochrony przeciwpoarowej,inkasapodatkwiopat, zapobieganie klskom ywioowymorazusuwanieichskutkw, 9) przedkadanieZebraniuwiejskiemuinformacjioswojejdziaalnoci, 10) reprezentowanie mieszkacwSoectwawobecRadyGminyiWjta, 11) reprezentowanie Soectwa na zewntrz. Rozdzia4 Zakres zadaprzekazywanych Soectwu przez Gminorazsposbichrealizacji. 23. 1.Soectwo moe korzystazprzekazanychmuskadnikwmieniaawszczeglnoci: 1) lokali, 2) nieruchomoci. 2.ZasadyprzekazywaniaSoectwu skadnikwmieniaustalaRadaGminy. 24. 1.Soectwo moe otrzymywazbudetu Gminy rodki finansowe. 2.rodkifinansowezbudetu Gminy mogbyprzeznaczone wycznie na cele okrelone wuchwalebudetowej. 25.Soectwo moe przyjmowadarowizny oraz dobrowolne wpaty przeznaczone na wykonywanie jego zada. Rozdzia5 ZakresiformykontrolioraznadzoruorganwGminynaddziaalnociorganw Soectwa 26. 1.OrganySoectwa szobowizane do udostpnienia organom Gminy niezbdnych informacji,danychiwyjanieorazokazaniadokumentwdotyczcych ich dziaalnoci. 2.DowykonywaniakontrolioraznadzorunaddziaalnociorganwSoectwa, organy Gminy mogdelegowaswoich przedstawicieli.
ID: AQATC-ZXORG-FDVLE-EPFUW-MRSMW. Podpisany.

Strona 5 / 6

27.Organy Soectwa szobowizane do podjcia dziaawceluwyeliminowania nieprawidowocistwierdzonychwzakresieprzeprowadzonychczynnoci kontrolnych

informacji,danychiwyjanieorazokazaniadokumentwdotyczcych ich dziaalnoci. 2.DowykonywaniakontrolioraznadzorunaddziaalnociorganwSoectwa, organy Gminy mogdelegowaswoich przedstawicieli. 27.Organy Soectwa szobowizane do podjcia dziaawceluwyeliminowania nieprawidowocistwierdzonychwzakresieprzeprowadzonychczynnoci kontrolnych inadzorczych. Rozdzia6 Postanowienie kocowe 28.Sotys udostpnia trestatutu do publicznego wgldu. 29.W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wico Rada Gminy. 30.Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy: 1) z wasnej inicjatywy, 2) nawniosekWjta, 3) na wniosek Zebrania wiejskiego.

Zacznik nr 2 do uchway Nr 133/XVII/08 RadyGminyCzosnw zdnia24czerwca2008r. Zalacznik2.jpg Granice Soectwa Jesionka

ID: AQATC-ZXORG-FDVLE-EPFUW-MRSMW. Podpisany.

Strona 6 / 6