You are on page 1of 68

UCHWAA BUDETOWA NA ROK 2010 NR XXVII/190/2009

RADY POWIATU PRZYSUSKIEGO


zdnia29grudnia2009r.

Napodstawieart.12pkt.5ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziepowiatowym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1592zpn. zm.)
orazart.211,art.212,art.214,art.215,art.217,art.235,art.237,art.239ustawyzdnia27sierpnia2009rofinansachpublicznych(Dz.U.Nr
157,poz.1240)wzwizkuzart.121ustawyzdnia27sierpnia2009r Przepisy wprowadzajce ustawofinansachpublicznych(Dz.U.nr
157, poz.1241)
Rada Powiatu uchwala co nastpuje:
1.
1) Ustala sidochodywcznej kwocie 62 406 662,00 z
z tego:
a) biecewkwocie42462257,00z
b) majtkowewkwocie19944405,00z
zgodniezzaczondo niniejszej uchway tabelnr1
2) Ustala siwydatkiwcznej kwocie 65 574 337,00 z
z tego:
a) biecewkwocie37328890,00z
b) majtkowewkwocie28245447,00z
zgodniezzaczondo niniejszej uchway tabelnr2
3) Ustala silimitywydatkwinwestycyjnychnalata2010- 2012zgodniezzacznikiemnr1doniniejszejuchway.
4) Ustala siwydatkinaprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzFunduszystrukturalnychiFunduszuSpjnoci
zgodniezzacznikiemnr2doniniejszejuchway.
2.
1) Ustala sideficytwwysokoci 3 167 675,00 z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
a) kredytwwkwocie3167675,00z
b) poyczekwkwocie- z
c) wolnych rodkwwkwocie- z
2) Ustala siprzychody budetuwkwocie5 098 510,00 z znastpujcych tytuw:
a) kredytwwkwocie3948510,00z
b) poyczekwkwocie50000,00z
c) wolnych rodkwwkwocie1100000,00z
3) Ustala sirozchody budetuwkwocie1 930 835,00znastpujcych tytuw:
a) kredytwwkwocie1524400,00z
b) poyczekwkwocie406435,00z
4) Ustala silimity zobowizaztytuu planowanych do zacigniciakredytwipoyczek na sfinansowanie przejciowego deficytu
wkwocie3167675,00z
5) Ustala silimity zobowiza:
a) na zacigniciekredytw,poyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budetuwkwocieokrelonejw2,pkt.1a,
ID:b)
RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
na spatkredytw,poyczekzlatubiegychwkwocieokrelonejw2,pkt.1ai1b,

Strona 1 / 68

5) Ustala silimity zobowiza:


a) na zacigniciekredytw,poyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budetuwkwocieokrelonejw2,pkt.1a,
b) na spatkredytw,poyczekzlatubiegychwkwocieokrelonejw2,pkt.1ai1b,
3.
1) Ustala sirezerwoglnwwysokoci 210 000,00 z
2) Ustala sirezerwycelowewwysokoci 90 000,00 z
z tego:
a) na realizacjzadawasnychzzakresuzarzdzaniakryzysowegowwysokoci 90 000 z
4.Ustala si dotacjeudzielonezbudetu powiatu podmiotom nalecyminienalecymdosektorafinanswpublicznych
zgodniezzacznikiemnr3doniniejszejuchway.
5.Ustala siplanprzychodwikosztwrachunkudochodwwasnychzgodniezzacznikiemnr4doniniejszejuchway.
6.Ustala si:
1) Plan Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnejzgodniezzacznikiemnr5doniniejszejuchway.
2) PlanPowiatowegoFunduszuGospodarkiZasobemGeodezyjnymiKartograficznymzgodniezzacznikiemnr6doniniejszej
uchway.
7.Ustala si dochodyiwydatkizwizanezrealizacj zada zzakresuadministracjirzdowejzgodniezzacznikienr7i8na
kwot5512191,00z
8.Ustala siplandochodwzwizanychzrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejzgodniezzacznikiemnr9
9.Upowania siZarzd Powiatu do:
1) Zaciganiakredytwipoyczek na pokrycie wystpujcegowcigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci
okrelonejw2,pkt1niniejszejuchway.
2) Zacigania zobowiza:
a) nafinansowaniewydatkwnawieloletnieprogramyinwestycyjne,naprogramyiprojekty realizowane ze rodkwUnii
Europejskiej lub bezzwrotnych rodkwzagranicznychoraznazadaniawynikajcezkontraktwwojewdzkichdowysokoci
okrelonejwzacznikachnr1inr2niniejszejuchway,
b) z tytuuumw,ktrychrealizacjajestniezbdna dla zapewnienia cigoci dziaaniapowiatuigdyterminzapaty upywa
w2011rokudocznejkwoty2500000,00z
3) Lokowania wolnych rodkwbudetowychnarachunkachbankowychwinnychbankachnibank prowadzcy obsugbudetu
Powiatu.
4) Przekazania upowaniekierownikom jednostek do:
a) zacigania zobowizaztytuuumw,ktrychrealizacjawrokunastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania
jednostkiigdyterminzapaty upywaw2011rokudocznej kwoty 300 000,00 z
10.
1) Wykonanie Uchway powierza siZarzdowi.
2) Uchwaa w c h o d z i w yciezdniem1stycznia2010rokuipodlegapublikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwa
Mazowieckiego.
TabelaNr1Plandochodwbudetu powiatu przysuskiego na 2010 rok
Dzia Rozdzia

Tre

Planowane dochody na 2010 r/w z/


O g e m

z tego:
bie c e

1.

2.

3.

010

4.
Rolnictwoiowiectwo

ID:
Podpisany.na potrzeby rolnictwa
RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
01005
Prace geodezyjno-urzdzeniowe

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece

5.

6.

majtkowe
7.

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

45 000,00 z

45 000,00 z

Strona 20,00
/ 68 z

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

Mazowieckiego.
TabelaNr1Plandochodwbudetu powiatu przysuskiego na 2010 rok
Dzia Rozdzia

Tre

Planowane dochody na 2010 r/w z/


O g e m

z tego:
bie c e

4.

1.

2.

3.

010

Rolnictwoiowiectwo

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

01005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece

5.

majtkowe

6.

7.

zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami


realizowane przez powiat
020

Lenictwo

160 000,00 z

160 000,00 z

0,00 z

02001

Gospodarka lena

160 000,00 z

160 000,00 z

0,00 z

160 000,00 z

160 000,00 z

0,00 z

2460 rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora


finanswpublicznychnarealizacjezadabiecych jednostek
zaliczanychdosektorafinanswpublicznych

600

Transporti czno

6695938,00z

0,00 z

6695938,00z

60014

Drogi publiczne powiatowe

6695938,00z

0,00 z

6695938,00z

4030750,00z

0,00 z

4030750,00z

80 000,00 z

0,00 z

80 000,00 z

1835188,00z

0,00 z

1835188,00z

750 000,00 z

0,00 z

750 000,00 z

6648 Dotacja celowa otrzymana przez jednostksamorzdu terytorialnego od


innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucjwdraajc
nainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawie
porozumie(umw)

6260 Dotacjeotrzymanezfunduszycelowychnafinansowanielub
dofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnych
jednosteksektorafinanswpublicznych

6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkwgmin),


powiatw(zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskane
zinnychrde

6300 W pywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami


samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnychizakupwinwestycyjnych

700

Gospodarka mieszkaniowa

480 640,00 z

460 640,00 z

20 000,00 z

70005

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

480 640,00 z

460 640,00 z

20 000,00 z

40,00 z

40,00 z

0,00 z

448 500,00 z

448 500,00 z

0,00 z

75 000,00 z

75 000,00 z

0,00 z

6500,00z

6500,00z

0,00 z

0470 W pywyzopat za zarzd, uytkowanieiuytkowanie wieczyste


nieruchomoci

0750 Dochodyznajmuidzierawy skadnikwmajtkowych Skarbu Pastwa,


jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektorafinanswpublicznychorazinnychumwopodobnym
charakterze

ZSE Lipiny

ZMOWRusinwKonecki

ZOS Przysucha

250 000,00 z

250 000,00 z

0,00 z

ZOS Borkowice

7000,00z

7000,00z

0,00 z

StarostwaPowiatowewPrzysusze

110 000,00 z

110 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

100,00 z

100,00 z

0,00 z

100,00 z

100,00 z

0,00 z

12 000,00 z

12 000,00 z

Strona 0,00
3 / 68 z

0770 W patyztytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa


uytkowania wieczystego nieruchomoci

0920 Pozostae odsetki

ZOS Przysucha

ID:
Podpisany.
RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu
pastwa na zadania biece

zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami

0920 Pozostae odsetki

ZOS Przysucha

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece

100,00 z

100,00 z

0,00 z

100,00 z

100,00 z

0,00 z

12 000,00 z

12 000,00 z

0,00 z

281 000,00 z

281 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

231 000,00 z

231 000,00 z

0,00 z

231 000,00 z

231 000,00 z

0,00 z

2946586,00z

1131232,00z

1815354,00z

90 232,00 z

90 232,00 z

0,00 z

90 232,00 z

90 232,00 z

0,00 z

1023000,00z

1023000,00z

0,00 z

1000000,00z

1000000,00z

0,00 z

3000,00z

3000,00z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

18 000,00 z

18 000,00 z

0,00 z

18 000,00 z

18 000,00 z

0,00 z

1815354,00z

0,00 z

1815354,00z

1582047,00z

0,00 z

1582047,00z

233 307,00 z

0,00 z

233 307,00 z

zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami


realizowane przez powiat
710

Dziaalnou sugowa

71013

Pracegeodezyjneikartograficzne(nieinwestycyjne)

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

71014

Opracowaniageodezyjneikartograficzne

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

71015

Nadzrbudowlany

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

750

Administracja publiczna

75011

Urzdywojewdzkie

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

75020

0420 W pywyzopaty komunikacyjnej

0970 W pywyzrnychdochodw

2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizanezrealizacj

Starostwa powiatowe

zadazzakresuadministracjirzdowej oraz innych zadazleconych


ustawami

75045

Komisje poborowe

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

75095

Pozostaa dziaalno

6648 Dotacja celowa otrzymana przez jednostksamorzdu terytorialnego od


innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucjwdraajc
nainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawie
porozumie(umw)

6610 Dotacjeceloweotrzymanezgminynainwestycjeizakupyinwestycyjne
na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

754

Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpo arowa

6193994,00z

2530659,00z

3663335,00z

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

6193494,00z

2530159,00z

3663335,00z

2530159,00z

2530159,00z

0,00 z

3237905,00z

0,00 z

3237905,00z

425 430,00 z

0,00 z

425
430,00
Strona
4 / 68 z

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

6648 Dotacja celowa otrzymana przez jednostksamorzdu terytorialnego od


innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucjwdraajc
nainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawie
porozumie(umw)

RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.

6620 Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunainwestycjeizakupy
ID:
Podpisany.
inwestycyjne na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami

nainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawie
porozumie(umw)

6620 Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunainwestycjeizakupy

425 430,00 z

0,00 z

425 430,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

2666377,00z

2666377,00z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

2626377,00z

2626377,00z

0,00 z

2506377,00z

2506377,00z

0,00 z

120 000,00 z

120 000,00 z

0,00 z

inwestycyjne na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami


samorzdu terytorialnego

75414

Obrona cywilna

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

756

Dochodyodosbprawnych,odosbfizycznychiodinnych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizanezichpoborem

75618

W pywyzinnychopat stanowicych dochody jednostek samorzdu


terytorialnego na podstawie ustaw

0490 W pywyzinnychlokalnychopat pobieranych przez jednostki


samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw

75622

0010 Podatekdochodowyodosbfizycznych

0020 Podatekdochodowyodosbprawnych

758

R ne rozliczenia

31 543 737,00 z 31 543 737,00 z

0,00 z

75801

Czowiatowasubwencjioglnejdlajednosteksamorzdu

22 772 943,00 z 22 772 943,00 z

0,00 z

22 772 943,00 z 22 772 943,00 z

0,00 z

Udziaypowiatwwpodatkachstanowicychdochdbudetu pastwa

terytorialnego

2920 Subwencjeoglnezbudetu pastwa

75803

75814

75832

801

O wiataiwychowanie

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnejszk

ZOS Borkowice

80130

Szkoy zawodowe

7286453,00z

7286453,00z

0,00 z

7286453,00z

7286453,00z

0,00 z

80 000,00 z

80 000,00 z

0,00 z

80 000,00 z

80 000,00 z

0,00 z

1404341,00z

1404341,00z

0,00 z

1404341,00z

1404341,00z

0,00 z

7901729,00z

151 951,00 z

7749778,00z

9010,00z

9010,00z

0,00 z

3000,00z

3000,00z

0,00 z

3000,00z

3000,00z

0,00 z

1010,00z

1010,00z

0,00 z

ZOS Borkowice

10,00 z

10,00 z

0,00 z

ZOS Przysucha

1000,00z

1000,00z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5000,00z

0,00 z

142 941,00 z

142 941,00 z

0,00 z

140 053,00 z

140 053,00 z

0,00 z

Czwyrwnawczasubwencjioglnejdlapowiatw

2920 Subwencjeoglnezbudetu pastwa

Rne rozliczenia finansowe

0920 Pozostae odsetki

Czrwnowacasubwencjioglnejdlapowiatw

2920 Subwencjeoglnezbudetu pastwa

0830 W pywyzusug

ZOS Borkowice

0920 Pozostae odsetki

0970 W pywyzrnychdochodw

2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostksamorzdu terytorialnego od


innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucjwdraajc
na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)

ZOS Borkowice

25 645,00 z

25 645,00 z

0,00 z

ZOS Przysucha

114 408,00 z

114 408,00 z

0,00 z

2888,00z

2888,00z

0,00 z

529,00 z

529,00 z

0,00 z

2359,00z

2359,00z

Strona 50,00
/ 68 z

7749778,00z

0,00 z

7749778,00z

2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostksamorzdu terytorialnego od


innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucjwdraajc
na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)

ZOS Borkowice

RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.

ZOS Przysucha
ID:
Podpisany.

80195

Pozostaa dziaalno

na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)

ZOS Borkowice

529,00 z

529,00 z

0,00 z

ZOS Przysucha

2359,00z

2359,00z

0,00 z

80195

Pozostaa dziaalno

7749778,00z

0,00 z

7749778,00z

5161081,00z

0,00 z

5161081,00z

2080330,00z

0,00 z

2080330,00z

508 367,00 z

0,00 z

508 367,00 z

6648 Dotacja celowa otrzymana przez jednostksamorzdu terytorialnego od


innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucjwdraajc
nainwestycjeizakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawie
porozumie(umw)

6290 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkwgmin),


powiatw(zwizkwpowiatw),samorzdwwojewdztw,pozyskane
zinnychrde

6300 W pywyztytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami


samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnychizakupwinwestycyjnych

851

Ochrona zdrowia

2490100,00z

2490100,00z

0,00 z

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczeniadlaosbnie

2490100,00z

2490100,00z

0,00 z

2490100,00z

2490100,00z

0,00 z

objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

852

Pomoc spoeczna

25 198,00 z

25 198,00 z

0,00 z

85204

Rodziny zastpcze

25 198,00 z

25 198,00 z

0,00 z

25 198,00 z

25 198,00 z

0,00 z

948 753,00 z

948 753,00 z

0,00 z

45 200,00 z

45 200,00 z

0,00 z

45 200,00 z

45 200,00 z

0,00 z

47 610,00 z

47 610,00 z

0,00 z

47 610,00 z

47 610,00 z

0,00 z

855 943,00 z

855 943,00 z

0,00 z

121 243,00 z

121 243,00 z

0,00 z

734 700,00 z

734 700,00 z

0,00 z

2320 Dotacjeceloweotrzymanezpowiatunazadaniabiece realizowane na


podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

853

Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej

85321

Zespoydospraworzekaniaoniepenosprawnoci

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biece


zzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat

85324

85333

PastwowyFunduszRehabilitacjiOsbNiepenosprawnych

0970 W pywyzrnychdochodw

Powiatowe urzdy pracy

2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostksamorzdu terytorialnego od


innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucjwdraajc
na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)

2690 rodkizFunduszuPracyotrzymaneprzezpowiatzprzeznaczeniemna
finasowaniekosztwwynagrodzeniaiskadek na ubezpieczenia
spoecznepracownikwpowiatowegourzdu pracy

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

27 610,00 z

27 610,00 z

0,00 z

85410

Internatyibursyszkolne

19 600,00 z

19 600,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

ZSE Lipiny

85420

Modzieowe orodki wychowawcze

0830 W pywyzusug

ZOS Przysucha

0960 Otrzymanespadki,zapisyidarowiznywpostacipieninej

9600,00z

9600,00z

0,00 z

8010,00z

8010,00z

0,00 z

7000,00z

7000,00z

0,00 z

7000,00z

7000,00z

0,00 z

0920 Pozostae odsetki

10,00 z

10,00 z

0,00 z

RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.

ZMOWRusinwKonecki
ID:
Podpisany.

10,00 z

10,00 z

Strona 60,00
/ 68 z

1000,00z

1000,00z

0,00 z

0830 W pywyzusug

ZMOWRusinwKonecki

0970 W pywyzrnychdochodw

ZMOWRusinwKonecki

7000,00z

7000,00z

0,00 z

10,00 z

10,00 z

0,00 z

10,00 z

10,00 z

0,00 z

1000,00z

1000,00z

0,00 z

1000,00z

1000,00z

0,00 z

0920 Pozostae odsetki

ZMOWRusinwKonecki

0970 W pywyzrnychdochodw

ZMOWRusinwKonecki

Dochodyoge m :

62406662,00z 42462257,00z 19944405,00z

TabelaNr2Planwydatkwbudetu powiatu przysuskiego na 2010 rok


Dzia Rozdzia

Tre

Planowane wydatki na 2010 r /w z/


O g e m

1.

2.

010
01005

3.

4.

5.

z tego:
bie c e

majtkowe

6.

7.

Rolnictwoiowiectwo

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

4300 Zakup usug pozostaych


StarostwoPowiatowewPrzysusze
020
02001

0,00 z

Lenictwo

250 000,00 z

250 000,00 z

0,00 z

Gospodarka lena

160 000,00 z

160 000,00 z

0,00 z

160 000,00 z

160 000,00 z

0,00 z

3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
02002

Nadzrnadgospodarklen

0,00 z
90 000,00 z

90 000,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

53 000,00 z

53 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

8740,00z

8 740,00 z

0,00 z

1660,00z

1 660,00 z

0,00 z

6000,00z

6 000,00 z

0,00 z

900,00 z

900,00 z

0,00 z

12 000,00 z

12 000,00 z

0,00 z

2200,00z

2 200,00 z

0,00 z

Przetwrstwoprzemysowe

235 731,00 z

0,00 z

235 731,00 z

Rozwjprzedsibiorczoci

235 731,00 z

0,00 z

235 731,00 z

235 731,00 z

0,00 z

235 731,00 z

12 839 825,00 z

2 958 378,00 z

9 881 447,00 z

12 839 825,00 z

2 958 378,00 z

9 881
447,00
Strona
7 / 68 z

8000,00z

8 000,00 z

0,00 z

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


StarostwoPowiatowewPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4280 Zakup usug zdrowotnych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
150
15011

6639 Dotacje celowe przekazane do samorzduwojewdztwanainwestycje


izakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumie(umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
StarostwoPowiatowewPrzysusze
600

Transporti czno

60014
Drogi publiczne powiatowe
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Dochodyoge m :

62406662,00z 42462257,00z 19944405,00z

TabelaNr2Planwydatkwbudetu powiatu przysuskiego na 2010 rok


Dzia Rozdzia

Tre

Planowane wydatki na 2010 r /w z/


O g e m

1.

2.

010
01005

3.

4.

5.

z tego:
bie c e

majtkowe

6.

7.

Rolnictwoiowiectwo

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

4300 Zakup usug pozostaych


StarostwoPowiatowewPrzysusze
020
02001

0,00 z

Lenictwo

250 000,00 z

250 000,00 z

0,00 z

Gospodarka lena

160 000,00 z

160 000,00 z

0,00 z

160 000,00 z

160 000,00 z

0,00 z

3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
02002

Nadzrnadgospodarklen

0,00 z
90 000,00 z

90 000,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

53 000,00 z

53 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

8740,00z

8 740,00 z

0,00 z

1660,00z

1 660,00 z

0,00 z

6000,00z

6 000,00 z

0,00 z

900,00 z

900,00 z

0,00 z

12 000,00 z

12 000,00 z

0,00 z

2200,00z

2 200,00 z

0,00 z

Przetwrstwoprzemysowe

235 731,00 z

0,00 z

235 731,00 z

Rozwjprzedsibiorczoci

235 731,00 z

0,00 z

235 731,00 z

235 731,00 z

0,00 z

235 731,00 z

Transporti czno

12 839 825,00 z

2 958 378,00 z

9 881 447,00 z

Drogi publiczne powiatowe

12 839 825,00 z

2 958 378,00 z

9 881 447,00 z

8000,00z

8 000,00 z

0,00 z

350 000,00 z

350 000,00 z

0,00 z

28 000,00 z

28 000,00 z

Strona 8 / 68
0,00 z

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


StarostwoPowiatowewPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4280 Zakup usug zdrowotnych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
150
15011

6639 Dotacje celowe przekazane do samorzduwojewdztwanainwestycje


izakupyinwestycyjnerealizowanenapodstawieporozumie(umw)
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
StarostwoPowiatowewPrzysusze
600
60014

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


PZDPwPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
PZDPwPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

350 000,00 z

350 000,00 z

0,00 z

28 000,00 z

28 000,00 z

0,00 z

60 000,00 z

60 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

17 500,00 z

17 500,00 z

0,00 z

262 100,00 z

262 100,00 z

0,00 z

11 500,00 z

11 500,00 z

0,00 z

1900378,00z

1 900 378,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

239 500,00 z

239 500,00 z

0,00 z

800,00 z

800,00 z

0,00 z

2400,00z

2 400,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

1200,00z

1 200,00 z

0,00 z

26 500,00 z

26 500,00 z

0,00 z

16 000,00 z

16 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

2500,00z

2 500,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

4941447,00z

0,00 z

4 941 447,00 z

PZDPwPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
PZDPwPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
PZDPwPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
PZDPwPrzysusze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
PZDPwPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
PZDPwPrzysusze
4260 Zakup energii
PZDPwPrzysusze
4270 Zakup usug remontowych
PZDPwPrzysusze
4280 Zakup usug zdrowotnych
PZDPwPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
PZDPwPrzysusze
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
PZDPwPrzysusze
4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
PZDPwPrzysusze
4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
PZDPwPrzysusze
4390 Zakup usug obejmujcychwykonanieekspertyz,analiziopinii
PZDPwPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
PZDPwPrzysusze
4430 Rne opatyiskadki
PZDPwPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
PZDPwPrzysusze
4480 Podatek od nieruchomoci
PZDPwPrzysusze
4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
PZDPwPrzysusze
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
PZDPwPrzysusze
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
PZDPwPrzysusze
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
PZDPwPrzysusze

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

Strona 9 / 68

4030750,00z

0,00 z

4 030 750,00 z

PZDPwPrzysusze
4941447,00z

0,00 z

4 941 447,00 z

4030750,00z

0,00 z

4 030 750,00 z

909 250,00 z

0,00 z

909 250,00 z

Gospodarka mieszkaniowa

83 000,00 z

83 000,00 z

0,00 z

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

83 000,00 z

83 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

17 015,00 z

17 015,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

2568,00z

2 568,00 z

0,00 z

417,00 z

417,00 z

0,00 z

26 000,00 z

26 000,00 z

0,00 z

13 000,00 z

13 000,00 z

0,00 z

12 000,00 z

12 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

281 000,00 z

281 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

231 000,00 z

231 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

72 000,00 z

72 000,00 z

0,00 z

82 000,00 z

82 000,00 z

0,00 z

13 100,00 z

13 100,00 z

0,00 z

26 500,00 z

26 500,00 z

0,00 z

2200,00z

2 200,00 z

Strona 10 / 68
0,00 z

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


PZDPwPrzysusze
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
PZDPwPrzysusze
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
PZDPwPrzysusze
700
70005

3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4260 Zakup energii
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4400 Opatyzaadministrowanieiczynszezabudynki,lokaleipomieszczenia
garaowe
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4430 Rne opatyiskadki
StarostwoPowiatowewPrzysusze
710

Dziaalnou sugowa
71013

Pracegeodezyjneikartograficzne(nieinwestycyjne)
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze

71014

Opracowaniageodezyjneikartograficzne
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze

71015

Nadzrbudowlany
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
PINBwPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
PINBwPrzysusze
4020 Wynagrodzenia osobowe czonkwkorpususuby cywilnej
PINBwPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
PINBwPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

PINBwPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4120 Skadki na Fundusz Pracy

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

26 500,00 z

26 500,00 z

0,00 z

2200,00z

2 200,00 z

0,00 z

5800,00z

5 800,00 z

0,00 z

1400,00z

1 400,00 z

0,00 z

10 500,00 z

10 500,00 z

0,00 z

1500,00z

1 500,00 z

0,00 z

1200,00z

1 200,00 z

0,00 z

1200,00z

1 200,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1500,00z

1 500,00 z

0,00 z

4700,00z

4 700,00 z

0,00 z

1800,00z

1 800,00 z

0,00 z

1800,00z

1 800,00 z

0,00 z

600,00 z

600,00 z

0,00 z

1200,00z

1 200,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

5603551,00z

3 722 319,00 z

1 881 232,00 z

100 589,00 z

100 589,00 z

0,00 z

220,00 z

220,00 z

0,00 z

78 514,00 z

78 514,00 z

0,00 z

5527,00z

5 527,00 z

0,00 z

12 368,00 z

12 368,00 z

0,00 z

1960,00z

1 960,00 z

0,00 z

PINBwPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
PINBwPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
PINBwPrzysusze
4270 Zakup usug remontowych
PINBwPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
PINBwPrzysusze
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
PINBwPrzysusze
4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
PINBwPrzysusze
4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
PINBwPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
PINBwPrzysusze
4430 Rne opatyiskadki
PINBwPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
PINBwPrzysusze
4550 Szkolenia czonkwkorpususuby cywilnej
PINBwPrzysusze
4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
PINBwPrzysusze
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
PINBwPrzysusze
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
PINBwPrzysusze
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
PINBwPrzysusze
750

Administracja publiczna
75011

Urzdywojewdzkie
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
StarostwoPowiatowewPrzysusze

4210 Zakup materiawiwyposaenia

Strona 11 / 68

0,00 z

0,00 z

0,00 z

StarostwoPowiatowewPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy

1960,00z

1 960,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

223 000,00 z

223 000,00 z

0,00 z

216 000,00 z

216 000,00 z

0,00 z

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

3320730,00z

3 300 730,00 z

20 000,00 z

9500,00z

9 500,00 z

0,00 z

1789600,00z

1 789 600,00 z

0,00 z

166 866,00 z

166 866,00 z

0,00 z

354 841,00 z

354 841,00 z

0,00 z

53 325,00 z

53 325,00 z

0,00 z

6500,00z

6 500,00 z

0,00 z

478 522,00 z

478 522,00 z

0,00 z

47 743,00 z

47 743,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

1500,00z

1 500,00 z

0,00 z
Strona 12 / 68

StarostwoPowiatowewPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
StarostwoPowiatowewPrzysusze
75019

Radypowiatw
3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
StarostwoPowiatowewPrzysusze

75020

Starostwa powiatowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4260 Zakup energii
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4270 Zakup usug remontowych
StarostwoPowiatowewPrzysusze

4280 Zakup usug zdrowotnych


ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
StarostwoPowiatowewPrzysusze

StarostwoPowiatowewPrzysusze
4280 Zakup usug zdrowotnych

1500,00z

1 500,00 z

0,00 z

105 928,00 z

105 928,00 z

0,00 z

9000,00z

9 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

24 000,00 z

24 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

60 000,00 z

60 000,00 z

0,00 z

8000,00z

8 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

21 200,00 z

21 200,00 z

0,00 z

58 205,00 z

58 205,00 z

0,00 z

20 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

18 000,00 z

18 000,00 z

0,00 z

800,00 z

800,00 z

0,00 z

130,00 z

130,00 z

0,00 z

13 600,00 z

13 600,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

120,00 z

120,00 z

0,00 z

350,00 z

350,00 z

0,00 z

StarostwoPowiatowewPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4380 Zakup usug obejmujacych tumaczenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4430 Rne opatyiskadki
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4480 Podatek od nieruchomoci
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
StarostwoPowiatowewPrzysusze
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
75045

Komisje poborowe
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4280 Zakup usug zdrowotnych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
StarostwoPowiatowewPrzysusze

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

Strona 13 / 68

80 000,00 z

80 000,00 z

0,00 z

StarostwoPowiatowewPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe

350,00 z

350,00 z

0,00 z

80 000,00 z

80 000,00 z

0,00 z

50 000,00 z

50 000,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

1861232,00z

0,00 z

1 861 232,00 z

1582047,00z

0,00 z

1 582 047,00 z

279 185,00 z

0,00 z

279 185,00 z

6339959,00z

2 530 659,00 z

3 809 300,00 z

KomendywojewdzkiePolicji

0,00 z

0,00 z

0,00 z

3000 Wypaty jednostek na fundusz celowy

0,00 z

0,00 z

0,00 z

6339459,00z

2 530 159,00 z

3 809 300,00 z

1500,00z

1 500,00 z

0,00 z

150 000,00 z

150 000,00 z

0,00 z

49 790,00 z

49 790,00 z

0,00 z

1914342,00z

1 914 342,00 z

0,00 z

200,00 z

200,00 z

0,00 z

155 282,00 z

155 282,00 z

0,00 z

200,00 z

200,00 z

0,00 z

10 812,00 z

10 812,00 z

0,00 z

1300,00z

1 300,00 z

0,00 z

5400,00z

5 400,00 z

0,00 z

89 000,00 z

89 000,00 z

0,00 z

65 000,00 z

65 000,00 z

0,00 z

StarostwoPowiatowewPrzysusze
75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego


4210 Zakup materiawiwyposaenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze

75095

Pozostaa dziaalno
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
StarostwoPowiatowewPrzysusze

754

Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpo arowa
75404

StarostwoPowiatowewPrzysusze
75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
KPPSPwPrzysusze
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaewypacane onierzom
ifunkcjonariuszom
KPPSPwPrzysusze
4020 Wynagrodzenia osobowe czonkwkorpususuby cywilnej
KPPSPwPrzysusze
4050 Uposaenia onierzyzawodowychinadterminowychoraz
funkcjonariuszy
KPPSPwPrzysusze
4060 Pozostae nalenoci onierzyzawodowychinadterminowychoraz
funkcjonariuszy
KPPSPwPrzysusze
4070 Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody
roczne dla funkcjonariuszy
KPPSPwPrzysusze
4080 Uposaeniaiwiadczenia pienine wypacane przez okres roku
onierzomifunkcjonariuszomzwolnionymzesuby
KPPSPwPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
KPPSPwPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
KPPSPwPrzysusze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
KPPSPwPrzysusze
4180 Rwnowaniki pienineiekwiwalentydlaonierzyifunkcjonariuszy
KPPSPwPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia

KPPSPwPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4260 Zakup energii

Strona 14 / 68

16 600,00 z

16 600,00 z

0,00 z

4210 Zakup materiawiwyposaenia

65 000,00 z

65 000,00 z

0,00 z

16 600,00 z

16 600,00 z

0,00 z

17 000,00 z

17 000,00 z

0,00 z

5700,00z

5 700,00 z

0,00 z

15 000,00 z

15 000,00 z

0,00 z

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

7500,00z

7 500,00 z

0,00 z

5500,00z

5 500,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

200,00 z

200,00 z

0,00 z

2133,00z

2 133,00 z

0,00 z

6200,00z

6 200,00 z

0,00 z

100,00 z

100,00 z

0,00 z

200,00 z

200,00 z

0,00 z

700,00 z

700,00 z

0,00 z

2500,00z

2 500,00 z

0,00 z

3237905,00z

0,00 z

3 237 905,00 z

571 395,00 z

0,00 z

571 395,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

Obsuga dugu publicznego

425 000,00 z

425 000,00 z

0,00 z

Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek

425 000,00 z

425 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z
Strona 15 / 68

KPPSPwPrzysusze
4260 Zakup energii
KPPSPwPrzysusze
4270 Zakup usug remontowych
KPPSPwPrzysusze
4280 Zakup usug zdrowotnych
KPPSPwPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
KPPSPwPrzysusze
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
KPPSPwPrzysusze
4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
KPPSPwPrzysusze
4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
KPPSPwPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
KPPSPwPrzysusze
4430 Rne opatyiskadki
KPPSPwPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
KPPSPwPrzysusze
4480 Podatek od nieruchomoci
KPPSPwPrzysusze
4500 Pozostae podatki na rzecz budetwjednosteksamorzdu
terytorialnego
KPPSPwPrzysusze
4510 Opaty na rzecz budetu pastwa
KPPSPwPrzysusze
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
KPPSPwPrzysusze
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
KPPSPwPrzysusze
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
75414

Obrona cywilna
4550 Szkolenia czonkwkorpususuby cywilnej
StarostwoPowiatowewPrzysusze

757
75702

samorzdu terytorialnego
4300 Zakup usug pozostaych
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
StarostwoPowiatowewPrzysusze

75702

Obsugapapierwwartociowych,kredytwipoyczek jednostek

425 000,00 z

425 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

420 000,00 z

420 000,00 z

0,00 z

304 340,00 z

304 340,00 z

0,00 z

4340,00z

4 340,00 z

0,00 z

4340,00z

4 340,00 z

0,00 z

300 000,00 z

300 000,00 z

0,00 z

300 000,00 z

300 000,00 z

0,00 z

23 489 681,00 z 14 523 666,00 z

8 966 015,00 z

samorzdu terytorialnego
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
8070 Odsetkiidyskontoodkrajowychskarbowychpapierwwartociowych
oraz krajowych poyczekikredytw
StarostwoPowiatowewPrzysusze
758

R ne rozliczenia
75814

Rne rozliczenia finansowe


4430 Rne opatyiskadki
StarostwoPowiatowewPrzysusze

75818

Rezerwyoglneicelowe
4810 Rezerwy
StarostwoPowiatowewPrzysusze

801

O wiataiwychowanie
80102

Szkoy podstawowe specjalne

169 350,00 z

169 350,00 z

0,00 z

9500,00z

9 500,00 z

0,00 z

116 050,00 z

116 050,00 z

0,00 z

13 400,00 z

13 400,00 z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

3200,00z

3 200,00 z

0,00 z

7200,00z

7 200,00 z

0,00 z

1807366,00z

1 807 366,00 z

0,00 z

115 050,00 z

115 050,00 z

0,00 z

SOSW Borkowice

11 450,00 z

11 450,00 z

0,00 z

MOS Borkowice

19 600,00 z

19 600,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

84 000,00 z

84 000,00 z

0,00 z

1224016,00z

1 224 016,00 z

0,00 z

SOSW Borkowice

129 800,00 z

129 800,00 z

0,00 z

MOS Borkowice

271 500,00 z

271 500,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

822 716,00 z

822 716,00 z

0,00 z

88 100,00 z

88 100,00 z

0,00 z

SOSW Borkowice

13 100,00 z

13 100,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

75 000,00 z

75 000,00 z

0,00 z

200 800,00 z

200 800,00 z

0,00 z

SOSW Borkowice

22 000,00 z

22 000,00 z

0,00 z

MOS Borkowice

44 000,00 z

44 000,00 z

0,00 z

134 800,00 z

134 800,00 z

0,00 z

31 600,00 z

31 600,00 z

0,00 z

3500,00z

3 500,00 z

0,00 z

7100,00z

7 100,00 z

Strona 16 / 68
0,00 z

21 000,00 z

21 000,00 z

0,00 z

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


SOSW Borkowice
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
SOSW Borkowice
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
SOSW Borkowice
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
SOSW Borkowice
4120 Skadki na Fundusz Pracy
SOSW Borkowice
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
SOSW Borkowice
80111

Gimnazja specjalne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

ZMOWwRusinowieKoneckim
4120 Skadki na Fundusz Pracy
SOSW Borkowice
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
MOS Borkowice

ZMOWwRusinowieKoneckim

4120 Skadki na Fundusz Pracy

31 600,00 z

31 600,00 z

0,00 z

SOSW Borkowice

3500,00z

3 500,00 z

0,00 z

MOS Borkowice

7100,00z

7 100,00 z

0,00 z

21 000,00 z

21 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

86 800,00 z

86 800,00 z

0,00 z

SOSW Borkowice

9600,00z

9 600,00 z

0,00 z

MOS Borkowice

19 200,00 z

19 200,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

58 000,00 z

58 000,00 z

0,00 z

3033699,00z

3 033 699,00 z

0,00 z

12 000,00 z

12 000,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

7000,00z

7 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

3110 wiadczenia spoeczne

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

1158500,00z

1 158 500,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

421 800,00 z

421 800,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

736 700,00 z

736 700,00 z

0,00 z

103 793,00 z

103 793,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

37 200,00 z

37 200,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

66 593,00 z

66 593,00 z

0,00 z

143 017,00 z

143 017,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

63 000,00 z

63 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

80 017,00 z

80 017,00 z

0,00 z

4120 Skadki na Fundusz Pracy

23 050,00 z

23 050,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

13 050,00 z

13 050,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

854 119,00 z

854 119,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

144 400,00 z

144 400,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

709 719,00 z

709 719,00 z

0,00 z

70 000,00 z

70 000,00 z

0,00 z

70 000,00 z

70 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

6400,00z

6 400,00 z

0,00 z

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

2400,00z

2 400,00 z

310 000,00 z

310 000,00 z

0,00 z
Strona 17 / 68
0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim
4210 Zakup materiawiwyposaenia
ZMOWwRusinowieKoneckim
4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek
ZMOWwRusinowieKoneckim
4410 Podre subowe krajowe
ZMOWwRusinowieKoneckim
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnejszk


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

ZOSwBorkowicach
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


ZOSwBorkowicach
4210 Zakup materiawiwyposaenia

4220 Zakup rodkwywnoci


ZOSwBorkowicach
4230 Zakuplekw,wyrobwmedycznychiproduktwbiobjczych

4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek
ZOSwBorkowicach
ZOSwPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4260 Zakup energii

ZOSwBorkowicach

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

2400,00z

2 400,00 z

0,00 z

310 000,00 z

310 000,00 z

0,00 z

60 000,00 z

60 000,00 z

0,00 z

250 000,00 z

250 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

4280 Zakup usug zdrowotnych

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

160 220,00 z

160 220,00 z

0,00 z

41 590,00 z

41 590,00 z

0,00 z

118 630,00 z

118 630,00 z

0,00 z

8500,00z

8 500,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

2500,00z

2 500,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

6000,00z

6 000,00 z

0,00 z

28 000,00 z

28 000,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

12 000,00 z

12 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

16 000,00 z

16 000,00 z

0,00 z

4410 Podre subowe krajowe

4200,00z

4 200,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

2200,00z

2 200,00 z

0,00 z

27 000,00 z

27 000,00 z

0,00 z

7000,00z

7 000,00 z

0,00 z

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

61 700,00 z

61 700,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

23 000,00 z

23 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

38 700,00 z

38 700,00 z

0,00 z

200,00 z

200,00 z

0,00 z

200,00 z

200,00 z

0,00 z

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

ZOSwPrzysusze

7000,00z

7 000,00 z

0,00 z

15 000,00 z

15 000,00 z

0,00 z

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

12 000,00 z

12 000,00 z

0,00 z

3626684,00z

3 626 684,00 z

0,00 z

610 654,00 z

610 654,00 z

0,00 z

LOMariwka

283 642,00 z

283 642,00 z

0,00 z

LO Przysucha

82 824,00 z

82 824,00 z

0,00 z

244 188,00 z

244 188,00 z

Strona 180,00
/ 68 z

48 300,00 z

48 300,00 z

0,00 z

4260 Zakup energii


ZOSwBorkowicach
ZOSwPrzysusze
4270 Zakup usug remontowych
ZOSwPrzysusze

4300 Zakup usug pozostaych


ZOSwBorkowicach
ZOSwPrzysusze
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

4430 Rne opatyiskadki


ZOSwBorkowicach
ZOSwPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

4480 Podatek od nieruchomoci


ZOSwPrzysusze
4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze


kserograficznych

4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
ZOSwBorkowicach
ZOSwPrzysusze
80120

Liceaoglnoksztacce
2540 Dotacjapodmiotowazbudetu dla niepublicznej jednostki systemu
owiaty

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
LO Skrzysko

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

LOMariwka

283 642,00 z

283 642,00 z

0,00 z

LO Przysucha

82 824,00 z

82 824,00 z

0,00 z

LO Skrzysko

244 188,00 z

244 188,00 z

0,00 z

48 300,00 z

48 300,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

28 000,00 z

28 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

7300,00z

7 300,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

2193418,00z

2 193 418,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

1516871,00z

1 516 871,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

312 847,00 z

312 847,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

272 000,00 z

272 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

91 700,00 z

91 700,00 z

0,00 z

208 300,00 z

208 300,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

144 400,00 z

144 400,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

30 200,00 z

30 200,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

29 500,00 z

29 500,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

4200,00z

4 200,00 z

0,00 z

341 723,00 z

341 723,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

217 786,00 z

217 786,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

55 237,00 z

55 237,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

53 000,00 z

53 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

15 700,00 z

15 700,00 z

0,00 z

4120 Skadki na Fundusz Pracy

60 064,00 z

60 064,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

40 161,00 z

40 161,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

8903,00z

8 903,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

8500,00z

8 500,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

2500,00z

2 500,00 z

0,00 z

8000,00z

8 000,00 z

0,00 z

8000,00z

8 000,00 z

0,00 z

156 225,00 z

156 225,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

105 000,00 z

105 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

20 125,00 z

20 125,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

22 000,00 z

22 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

9100,00z

9 100,00 z

0,00 z

424 991,00 z

424 991,00 z

0,00 z

2700,00z

2 700,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

500,00 z

500,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

2200,00z

2 200,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

310 547,00 z

310 547,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

90 477,00 z

90 477,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

220 070,00 z

220 070,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

Strona 190,00
/ 68 z

27 356,00 z

27 356,00 z

0,00 z

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3260 Inneformypomocydlauczniw
ZespSzkNr 1
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


ZespSzkNr 1
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

80123

Licea profilowane
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

ZespSzkNr 2

220 070,00 z

220 070,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

27 356,00 z

27 356,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

8370,00z

8 370,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

18 986,00 z

18 986,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

54 003,00 z

54 003,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

15 218,00 z

15 218,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

38 785,00 z

38 785,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

12 825,00 z

12 825,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

2217,00z

2 217,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

10 608,00 z

10 608,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

17 560,00 z

17 560,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

7500,00z

7 500,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

10 060,00 z

10 060,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

4587401,00z

4 587 401,00 z

0,00 z

292 740,00 z

292 740,00 z

0,00 z

95 676,00 z

95 676,00 z

0,00 z

197 064,00 z

197 064,00 z

0,00 z

103 050,00 z

103 050,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

350,00 z

350,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

16 000,00 z

16 000,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

45 700,00 z

45 700,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

41 000,00 z

41 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

2859171,00z

2 859 171,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

73 000,00 z

73 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

1803961,00z

1 803 961,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

547 210,00 z

547 210,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

435 000,00 z

435 000,00 z

0,00 z

262 300,00 z

262 300,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

5500,00z

5 500,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

165 600,00 z

165 600,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

47 500,00 z

47 500,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

43 700,00 z

43 700,00 z

0,00 z

410 051,00 z

410 051,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

11 808,00 z

11 808,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

219 743,00 z

219 743,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

98 300,00 z

98 300,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

80 200,00 z

80 200,00 z

0,00 z

10 759,00 z

Strona 20 / 68
0,00 z

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

80130

Szkoy zawodowe
2540 Dotacjapodmiotowazbudetu dla niepublicznej jednostki systemu
owiaty
Szkoa Zawodowa Przysucha
TWP Kielce
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3260 Inneformypomocydlauczniw
ZespSzkNr 2
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.


4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

10 759,00 z

ZSEwLipinach

98 300,00 z

98 300,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

80 200,00 z

80 200,00 z

0,00 z

10 759,00 z

10 759,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

8563,00z

8 563,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

2196,00z

2 196,00 z

0,00 z

264,00 z

264,00 z

0,00 z

219,00 z

219,00 z

0,00 z

45,00 z

45,00 z

0,00 z

81 588,00 z

81 588,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

1900,00z

1 900,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

53 188,00 z

53 188,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

13 500,00 z

13 500,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

13 000,00 z

13 000,00 z

0,00 z

4128 Skadki na Fundusz Pracy

1704,00z

1 704,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

1356,00z

1 356,00 z

0,00 z

348,00 z

348,00 z

0,00 z

4129 Skadki na Fundusz Pracy

47,00 z

47,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

35,00 z

35,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

12,00 z

12,00 z

0,00 z

35 000,00 z

35 000,00 z

0,00 z

27 000,00 z

27 000,00 z

0,00 z

8000,00z

8 000,00 z

0,00 z

65 932,00 z

65 932,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

51 489,00 z

51 489,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

14 443,00 z

14 443,00 z

0,00 z

1716,00z

1 716,00 z

0,00 z

1420,00z

1 420,00 z

0,00 z

296,00 z

296,00 z

0,00 z

106 000,00 z

106 000,00 z

0,00 z

106 000,00 z

106 000,00 z

0,00 z

5761,00z

5 761,00 z

0,00 z

5173,00z

5 173,00 z

0,00 z

588,00 z

588,00 z

0,00 z

145,00 z

145,00 z

0,00 z

133,00 z

133,00 z

0,00 z

12,00 z

12,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

650,00 z

650,00 z

0,00 z

650,00 z

650,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z
Strona 21 / 68
0,00 z

4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne


ZespSzkNr 2
ZSR Borkowice
4120 Skadki na Fundusz Pracy

ZSR Borkowice

4170 Wynagrodzenia bezosobowe


ZespSzkNr 2
ZSEwLipinach
4178 Wynagrodzenia bezosobowe

4179 Wynagrodzenia bezosobowe


ZespSzkNr 2
ZSR Borkowice
4210 Zakup materiawiwyposaenia
ZSEwLipinach
4218 Zakup materiawiwyposaenia
ZespSzkNr 2
ZSR Borkowice
4219 Zakup materiawiwyposaenia
ZespSzkNr 2
ZSR Borkowice
4230 Zakuplekw,wyrobwmedycznychiproduktwbiobjczych
ZSEwLipinach
4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek
ZSEwLipinach
4260 Zakup energii
ZSEwLipinach
4270 Zakup usug remontowych
ZSEwLipinach
4280 Zakup usug zdrowotnych
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
ZSEwLipinach

ZSEwLipinach

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

6600,00z

6 600,00 z

0,00 z

6600,00z

6 600,00 z

0,00 z

4308 Zakup usug pozostaych

55 238,00 z

55 238,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

47 170,00 z

47 170,00 z

0,00 z

8068,00z

8 068,00 z

0,00 z

4309 Zakup usug pozostaych

24 885,00 z

24 885,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

20 309,00 z

20 309,00 z

0,00 z

4576,00z

4 576,00 z

0,00 z

800,00 z

800,00 z

0,00 z

800,00 z

800,00 z

0,00 z

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

4000,00z

4 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

4430 Rne opatyiskadki

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

204 900,00 z

204 900,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

3800,00z

3 800,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

137 000,00 z

137 000,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

34 100,00 z

34 100,00 z

0,00 z

600,00 z

600,00 z

0,00 z

600,00 z

600,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

552 300,00 z

552 300,00 z

0,00 z

32 150,00 z

32 150,00 z

0,00 z

4280 Zakup usug zdrowotnych


ZSEwLipinach
4300 Zakup usug pozostaych
ZSEwLipinach

ZSR Borkowice

ZSR Borkowice
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
ZSEwLipinach
4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
ZSEwLipinach
4410 Podre subowe krajowe

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

4480 Podatek od nieruchomoci


ZSEwLipinach
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
ZSEwLipinach
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
ZSEwLipinach
80134

Szkoy zawodowe specjalne


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
SOSW Borkowice
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

0,00 z
373 950,00 z

373 950,00 z

SOSW Borkowice
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00 z
41 800,00 z

41 800,00 z

SOSW Borkowice
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

67 400,00 z

67 400,00 z

10 600,00 z

10 600,00 z

80146

Doksztacanieidoskonalenienauczycieli

na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu

0,00 z
0,00 z

26 400,00 z

26 400,00 z

SOSW Borkowice

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.


2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane

0,00 z
0,00 z

SOSW Borkowice
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

0,00 z
0,00 z

SOSW Borkowice
4120 Skadki na Fundusz Pracy

0,00 z

0,00 z
0,00 z

112 475,00 z
27 375,00 z

112 475,00 z

0,00 z

27 375,00 z

Strona 22 / 68
0,00 z

SOSW Borkowice
80146

Doksztacanieidoskonalenienauczycieli

0,00 z
112 475,00 z

112 475,00 z

0,00 z

27 375,00 z

27 375,00 z

0,00 z

27 375,00 z

27 375,00 z

0,00 z

85 100,00 z

85 100,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

17 000,00 z

17 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

21 000,00 z

21 000,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

25 600,00 z

25 600,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

19 000,00 z

19 000,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

Pozostaa dziaalno

9175415,00z

209 400,00 z

8 966 015,00 z

3240 Stypendiadlauczniw

87 000,00 z

87 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

61 000,00 z

61 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

9000,00z

9 000,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

7000,00z

7 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

122 400,00 z

122 400,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 1

25 000,00 z

25 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

28 000,00 z

28 000,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

12 000,00 z

12 000,00 z

0,00 z

ZOSwBorkowicach

42 400,00 z

42 400,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

15 000,00 z

15 000,00 z

0,00 z

5161081,00z

0,00 z

5 161 081,00 z

5161081,00z

0,00 z

5 161 081,00 z

3804934,00z

0,00 z

3 804 934,00 z

StarostwoPowiatowewPrzysusze

3804934,00z

0,00 z

3 804 934,00 z

Ochrona zdrowia

3509384,00z

2 490 100,00 z

1 019 284,00 z

795 071,00 z

0,00 z

795 071,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

795 071,00 z

0,00 z

795 071,00 z

2490100,00z

2 490 100,00 z

0,00 z
Strona 23 / 68

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane


na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze

ZSEwLipinach
80195

4178 Wynagrodzenia bezosobowe


StarostwoPowiatowewPrzysusze
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4308 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4309 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych


StarostwoPowiatowewPrzysusze
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

851
85111

Szpitaleoglne
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
6220 Dotacjecelowezbudetunafinansowanielubdofinansowaniekosztw
realizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnychinnychjednosteksektora
finanswpublicznych
SP ZZOZ

85156
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczeniadlaosbnie
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

SP ZZOZ
85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczeniadlaosbnie

2490100,00z

2 490 100,00 z

0,00 z

2490100,00z

2 490 100,00 z

0,00 z

PUPwPrzysusze

2449000,00z

2 449 000,00 z

0,00 z

SOSW Borkowice

9240,00z

9 240,00 z

0,00 z

31 860,00 z

31 860,00 z

0,00 z

224 213,00 z

0,00 z

224 213,00 z

224 213,00 z

0,00 z

224 213,00 z

Pomoc spoeczna

933 578,00 z

933 578,00 z

0,00 z

Placwkiopiekuczo-wychowawcze

154 623,00 z

154 623,00 z

0,00 z

136 800,00 z

136 800,00 z

0,00 z

12 882,00 z

12 882,00 z

0,00 z

4941,00z

4 941,00 z

0,00 z

601 115,00 z

601 115,00 z

0,00 z

4360,00z

4 360,00 z

0,00 z

464 320,00 z

464 320,00 z

0,00 z

13 280,00 z

13 280,00 z

0,00 z

2155,00z

2 155,00 z

0,00 z

77 590,00 z

77 590,00 z

0,00 z

39 410,00 z

39 410,00 z

0,00 z

177 840,00 z

177 840,00 z

0,00 z

700,00 z

700,00 z

0,00 z

108 300,00 z

108 300,00 z

0,00 z

9467,00z

9 467,00 z

0,00 z

20 320,00 z

20 320,00 z

0,00 z

2671,00z

2 671,00 z

0,00 z

18 000,00 z

18 000,00 z

Strona 24 / 68
0,00 z

objtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego


4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

ZMOWwRusinowieKoneckim
85195

Pozostaa dziaalno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
StarostwoPowiatowewPrzysusze

852
85201

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane


na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
StarostwoPowiatowewPrzysusze
3110 wiadczenia spoeczne
PCPRwPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
PCPRwPrzysusze
85204

Rodziny zastpcze
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane
na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
StarostwoPowiatowewPrzysusze
3110 wiadczenia spoeczne
PCPRwPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
PCPRwPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
PCPRwPrzysusze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
PCPRwPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
PCPRwPrzysusze

85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
PCPRwPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
PCPRwPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
PCPRwPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
PCPRwPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy

PCPRwPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2671,00z

2 671,00 z

0,00 z

18 000,00 z

18 000,00 z

0,00 z

3382,00z

3 382,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

2500,00z

2 500,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1500,00z

1 500,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1415409,00z

1 415 409,00 z

0,00 z

180 840,00 z

180 840,00 z

0,00 z

180 840,00 z

180 840,00 z

0,00 z

49 740,00 z

49 740,00 z

0,00 z

49 740,00 z

49 740,00 z

0,00 z

1184829,00z

1 184 829,00 z

0,00 z

708 480,00 z

708 480,00 z

0,00 z

95 370,00 z

95 370,00 z

0,00 z

16 830,00 z

16 830,00 z

0,00 z

61 260,00 z

61 260,00 z

0,00 z

7772,00z

7 772,00 z

0,00 z

1372,00z

1 372,00 z

0,00 z

115 370,00 z

115 370,00 z

PCPRwPrzysusze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
PCPRwPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
PCPRwPrzysusze
4280 Zakup usug zdrowotnych
PCPRwPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
PCPRwPrzysusze
4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
PCPRwPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
PCPRwPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
PCPRwPrzysusze
4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
PCPRwPrzysusze
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
PCPRwPrzysusze
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
PCPRwPrzysusze
853

Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej
85311

Rehabilitacjazawodowaispoecznaosbniepenosprawnych
2580 Dotacjapodmiotowazbudetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
finanswpublicznych
StarostwoPowiatowewPrzysusze

85321

Zespoydospraworzekaniaoniepenosprawnoci
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane
na podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego
StarostwoPowiatowewPrzysusze

85333

Powiatowe urzdy pracy


4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
PUPwPrzysusze
4018 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
PUPwPrzysusze
4019 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
PUPwPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
PUPwPrzysusze
4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
PUPwPrzysusze
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

PUPwPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

Strona 25 / 68

0,00 z

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1372,00z

1 372,00 z

0,00 z

115 370,00 z

115 370,00 z

0,00 z

15 574,00 z

15 574,00 z

0,00 z

2748,00z

2 748,00 z

0,00 z

21 980,00 z

21 980,00 z

0,00 z

2527,00z

2 527,00 z

0,00 z

446,00 z

446,00 z

0,00 z

16 000,00 z

16 000,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

13 800,00 z

13 800,00 z

0,00 z

19 000,00 z

19 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

7000,00z

7 000,00 z

0,00 z

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1300,00z

1 300,00 z

0,00 z

31 000,00 z

31 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

9419879,00z

7 267 441,00 z

2 152 438,00 z

678 400,00 z

678 400,00 z

0,00 z

40 200,00 z

Strona 26 / 68
0,00 z

PUPwPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
PUPwPrzysusze
4118 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
PUPwPrzysusze
4119 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
PUPwPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
PUPwPrzysusze
4128 Skadki na Fundusz Pracy
PUPwPrzysusze
4129 Skadki na Fundusz Pracy
PUPwPrzysusze
4140 W paty na PastwowyFunduszRehabilitacjiOsbNiepenosprawnych
PUPwPrzysusze
4148 W paty na PastwowyFunduszRehabilitacjiOsbNiepenosprawnych
PUPwPrzysusze
4149 W paty na PastwowyFunduszRehabilitacjiOsbNiepenosprawnych
PUPwPrzysusze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
PUPwPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
PUPwPrzysusze
4260 Zakup energii
PUPwPrzysusze
4270 Zakup usug remontowych
PUPwPrzysusze
4280 Zakup usug zdrowotnych
PUPwPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
PUPwPrzysusze
4360 Opatyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii
komrkowej
PUPwPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
PUPwPrzysusze
4430 Rne opatyiskadki
PUPwPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
PUPwPrzysusze
4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
PUPwPrzysusze
854

Edukacyjna opieka wychowawcza


85403

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

SOSW Borkowice

40 200,00 z

854

Edukacyjna opieka wychowawcza


85403

9419879,00z

7 267 441,00 z

2 152 438,00 z

Specjalne orodki szkolno-wychowawcze

678 400,00 z

678 400,00 z

0,00 z

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

40 200,00 z

40 200,00 z

0,00 z

457 000,00 z

457 000,00 z

0,00 z

47 200,00 z

47 200,00 z

0,00 z

82 600,00 z

82 600,00 z

0,00 z

13 000,00 z

13 000,00 z

0,00 z

38 400,00 z

38 400,00 z

0,00 z

553 580,00 z

553 580,00 z

0,00 z

3200,00z

3 200,00 z

0,00 z

398 465,00 z

398 465,00 z

0,00 z

33 870,00 z

33 870,00 z

0,00 z

66 614,00 z

66 614,00 z

0,00 z

10 592,00 z

10 592,00 z

0,00 z

6000,00z

6 000,00 z

0,00 z

3200,00z

3 200,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

900,00 z

900,00 z

0,00 z

2400,00z

2 400,00 z

0,00 z

800,00 z

800,00 z

0,00 z

400,00 z

400,00 z

0,00 z

22 639,00 z

22 639,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

Strona 27 / 68
0,00 z

SOSW Borkowice
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
SOSW Borkowice
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
SOSW Borkowice
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
SOSW Borkowice
4120 Skadki na Fundusz Pracy
SOSW Borkowice
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
SOSW Borkowice
85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,wtymporadniespecjalistyczne
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4120 Skadki na Fundusz Pracy
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4260 Zakup energii
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4410 Podre subowe krajowe
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4430 Rne opatyiskadki
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

22 639,00 z

22 639,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

500,00 z

500,00 z

0,00 z

1535430,00z

1 535 430,00 z

0,00 z

593 640,00 z

593 640,00 z

0,00 z

593 640,00 z

593 640,00 z

0,00 z

16 000,00 z

16 000,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

1500,00z

1 500,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

5600,00z

5 600,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

8900,00z

8 900,00 z

0,00 z

541 138,00 z

541 138,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

235 248,00 z

235 248,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

230 190,00 z

230 190,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

75 700,00 z

75 700,00 z

0,00 z

52 727,00 z

52 727,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

19 727,00 z

19 727,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

26 000,00 z

26 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

7000,00z

7 000,00 z

0,00 z

91 430,00 z

91 430,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

38 930,00 z

38 930,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

39 000,00 z

39 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

13 500,00 z

13 500,00 z

0,00 z

15 695,00 z

15 695,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

6495,00z

6 495,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

7000,00z

7 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

2200,00z

2 200,00 z

0,00 z

120 000,00 z

120 000,00 z

0,00 z

120 000,00 z

120 000,00 z

0,00 z

60 000,00 z

60 000,00 z

0,00 z

60 000,00 z

60 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

1000,00z

1 000,00 z

0,00 z

8500,00z

8 500,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

8500,00z

8 500,00 z

0,00 z

4430 Rne opatyiskadki

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

32 300,00 z

32 300,00 z

0,00 z

ZespSzkNr 2

15 100,00 z

15 100,00 z

0,00 z

ZSEwLipinach

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

7200,00z

7 200,00 z

0,00 z

6262069,00z

4 109 631,00 z

28 / 68 z
2Strona
152 438,00

114 000,00 z

114 000,00 z

0,00 z

Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
kserograficznych
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
Por.Psychol-PedagogwPrzysusze
85410

Internatyibursyszkolne
2540 Dotacjapodmiotowazbudetu dla niepublicznej jednostki systemu
owiaty
LOMariwka
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiawiwyposaenia


ZSEwLipinach
4260 Zakup energii
ZSEwLipinach
4270 Zakup usug remontowych
ZSEwLipinach
4300 Zakup usug pozostaych

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
85420
Modzieowe orodki wychowawcze

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

85420

ZSEwLipinach

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

ZSR Borkowice

7200,00z

7 200,00 z

0,00 z

6262069,00z

4 109 631,00 z

2 152 438,00 z

114 000,00 z

114 000,00 z

0,00 z

114 000,00 z

114 000,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

1928706,00z

1 928 706,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

1928706,00z

1 928 706,00 z

0,00 z

200 000,00 z

200 000,00 z

0,00 z

200 000,00 z

200 000,00 z

0,00 z

400 000,00 z

400 000,00 z

0,00 z

400 000,00 z

400 000,00 z

0,00 z

70 000,00 z

70 000,00 z

0,00 z

70 000,00 z

70 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

449 000,00 z

449 000,00 z

0,00 z

449 000,00 z

449 000,00 z

0,00 z

180 000,00 z

180 000,00 z

0,00 z

180 000,00 z

180 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

40 000,00 z

40 000,00 z

0,00 z

60 000,00 z

60 000,00 z

0,00 z

60 000,00 z

60 000,00 z

0,00 z

258 057,00 z

258 057,00 z

0,00 z

258 057,00 z

258 057,00 z

0,00 z

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

3000,00z

3 000,00 z

0,00 z

62 000,00 z

62 000,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

62 000,00 z

62 000,00 z

0,00 z

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

ZMOWwRusinowieKoneckim

20 000,00 z

20 000,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

149 868,00 z

149 868,00 z

0,00 z

149 868,00 z

149 868,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00
Strona 29
/ 68 z

Modzieowe orodki wychowawcze


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
ZMOWwRusinowieKoneckim
3110 wiadczenia spoeczne
ZMOWwRusinowieKoneckim

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne


ZMOWwRusinowieKoneckim
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
ZMOWwRusinowieKoneckim
4120 Skadki na Fundusz Pracy
ZMOWwRusinowieKoneckim
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
ZMOWwRusinowieKoneckim
4210 Zakup materiawiwyposaenia
ZMOWwRusinowieKoneckim
4220 Zakup rodkwywnoci
ZMOWwRusinowieKoneckim
4230 Zakuplekw,wyrobwmedycznychiproduktwbiobjczych
ZMOWwRusinowieKoneckim
4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksiek
ZMOWwRusinowieKoneckim
4260 Zakup energii
ZMOWwRusinowieKoneckim
4270 Zakup usug remontowych
ZMOWwRusinowieKoneckim
4280 Zakup usug zdrowotnych
ZMOWwRusinowieKoneckim
4300 Zakup usug pozostaych

4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej


ZMOWwRusinowieKoneckim
4410 Podre subowe krajowe
ZMOWwRusinowieKoneckim
4430 Rne opatyiskadki
ZMOWwRusinowieKoneckim
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
ZMOWwRusinowieKoneckim
4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej
ZMOWwRusinowieKoneckim
4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
kserograficznych

ZMOWwRusinowieKoneckim

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

2152438,00z

0,00 z

2 152 438,00 z

2152438,00z

0,00 z

2 152 438,00 z

390 400,00 z

390 400,00 z

0,00 z

21 000,00 z

21 000,00 z

0,00 z

287 800,00 z

287 800,00 z

0,00 z

4700,00z

4 700,00 z

0,00 z

47 700,00 z

47 700,00 z

0,00 z

7600,00z

7 600,00 z

0,00 z

21 600,00 z

21 600,00 z

0,00 z

Kulturaiochronadziedzictwanarodowego

54 000,00 z

54 000,00 z

0,00 z

Biblioteki

47 000,00 z

47 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

7000,00z

7 000,00 z

0,00 z

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

2000,00z

2 000,00 z

0,00 z

Kulturafizycznaisport

345 000,00 z

45 000,00 z

300 000,00 z

Obiekty sportowe

300 000,00 z

0,00 z

300 000,00 z

300 000,00 z

0,00 z

300 000,00 z

Pozostaa dziaalno

45 000,00 z

45 000,00 z

0,00 z

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

5000,00z

5 000,00 z

0,00 z

30 000,00 z

30 000,00 z

0,00 z

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdze


kserograficznych
ZMOWwRusinowieKoneckim
4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji
ZMOWwRusinowieKoneckim
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych
ZMOWwRusinowieKoneckim
85421

Modzieowe orodki socjoterapii


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
MOS Borkowice
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
MOS Borkowice
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
MOS Borkowice
4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne
MOS Borkowice
4120 Skadki na Fundusz Pracy
MOS Borkowice
4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych
MOS Borkowice

921
92116

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na


podstawie porozumie(umw)midzy jednostkami samorzdu
StarostwoPowiatowewPrzysusze
2480 Dotacjapodmiotowazbudetu dla samorzdowej instytucji kultury
PowiatowaBibliotekaPublicznawPrzysusze
92195

Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiawiwyposaenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze

926
92601

6300 Dotacja celowa na pomoc finansowudzielanmidzy jednostkami


samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnychizakupwinwestycyjnych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
92695

StarostwoPowiatowewPrzysusze
4210 Zakup materiawiwyposaenia
StarostwoPowiatowewPrzysusze
4300 Zakup usug pozostaych
StarostwoPowiatowewPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
Wydatkioge m :

Strona 30 / 68

65574337,00z 37328890,00z 28245447,00z

4300 Zakup usug pozostaych

10 000,00 z

10 000,00 z

0,00 z

StarostwoPowiatowewPrzysusze
Wydatkioge m :

65574337,00z 37328890,00z 28245447,00z

Zacznik nr 1
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
LIMITYWYDATKWINWESTYCYJNYCHNALATA2010- 2012
Lp. Dzia Rozdzia

Nazwa zadania

czne koszty

inwestycyjnegoiokres

finansowe

Jednostka

Planowanewydatki/wz/

organizacyjna

realizacji (w latach)

realizujca
program lub
koordynujca
2010 r

2011 r

2012 r

wykonanie
programu

1.

150

15011

6639 "Przyspieszenie wzrostu

10

745 785,00 z

235 731,00 z

294 504,00 z

215 550,00 z Starostwo

745 785,00 z

235 731,00 z

294 504,00 z

215 550,00 z

4940000,00z

4030750,00z

- z

- z PZDP Przysucha

konurecyjnoci woj.
mazowieckiego przez
budowanie spoeczestwa
informacyjnegoigosp.opartej
na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy
oMazowszu"/dotacjadla
Urzdy Marszakowskiego na
zadanie
RAZEM DZIA150
2.

600

60014

6058 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3310WPomykw6059 Skrzysko-st.kolejowaiNr
3319WPomykw- Konna

3.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej

909 250,00 z

202 070,00 z

202 070,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

3670377,00z

3670377,00z

- z

- z PZDP Przysucha

190 000,00 z

190 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

400 000,00 z

400 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

270 000,00 z

270 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

50 000,00 z

50 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

Nr 3326W Dr.nr 740


Podczasza Wola - KozieniecPotworw
4.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3336W WieniawaPrzytyk-Jedlisk

5.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3313W DrzewicaRusinw-Sady Kol.

6.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3302WJanw- Borkowice

7.

600

60014

6050 Modernizacja drogi


powiatowej Nr 3321W
Zychorzyn - Jastrzb dr.kraj
Nr 12

8.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej

Nr 3321W Zychorzyn ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.


Jastrzb dr.kraj Nr 12

Strona 31 / 68

Zacznik nr 1
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
LIMITYWYDATKWINWESTYCYJNYCHNALATA2010- 2012
Lp. Dzia Rozdzia

Nazwa zadania

czne koszty

inwestycyjnegoiokres

finansowe

Jednostka

Planowanewydatki/wz/

organizacyjna

realizacji (w latach)

realizujca
program lub
koordynujca
2010 r

2011 r

2012 r

wykonanie
programu

1.

150

15011

6639 "Przyspieszenie wzrostu

10

745 785,00 z

235 731,00 z

294 504,00 z

215 550,00 z Starostwo

745 785,00 z

235 731,00 z

294 504,00 z

215 550,00 z

4940000,00z

4030750,00z

- z

- z PZDP Przysucha

konurecyjnoci woj.
mazowieckiego przez
budowanie spoeczestwa
informacyjnegoigosp.opartej
na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy
oMazowszu"/dotacjadla
Urzdy Marszakowskiego na
zadanie
RAZEM DZIA150
2.

600

60014

6058 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3310WPomykw6059 Skrzysko-st.kolejowaiNr
3319WPomykw- Konna

3.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej

909 250,00 z

202 070,00 z

202 070,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

3670377,00z

3670377,00z

- z

- z PZDP Przysucha

190 000,00 z

190 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

400 000,00 z

400 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

270 000,00 z

270 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

50 000,00 z

50 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

96 000,00 z

96 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

Nr 3326W Dr.nr 740


Podczasza Wola - KozieniecPotworw
4.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3336W WieniawaPrzytyk-Jedlisk

5.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3313W DrzewicaRusinw-Sady Kol.

6.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3302WJanw- Borkowice

7.

600

60014

6050 Modernizacja drogi


powiatowej Nr 3321W
Zychorzyn - Jastrzb dr.kraj
Nr 12

8.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr 3321W Zychorzyn Jastrzb dr.kraj Nr 12

9.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3329WPotworw-Jamki-

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
Skrzysko dokumentacja

10.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej

Strona 32 / 68

25 000,00 z

25 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

Jastrzb dr.kraj Nr 12
9.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej

96 000,00 z

96 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

25 000,00 z

25 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

18 000,00 z

18 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

10 000,00 z

10 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

10 000,00 z

10 000,00 z

- z

- z PZDP Przysucha

9881447,00z

9881447,00z

- z

- z

20 000,00 z

20 000,00 z

- z

- z Starostwo

1861232,00z

1582047,00z

- z

- z Starostwo

Nr3329WPotworw-JamkiSkrzysko dokumentacja
10.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr 1108W Olszowa-UlwKlwwdokumentacja

11.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3325WUlw-Kudno
dokumentacja

12.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr1684W Nowe Miasto-Ulw
dokumentacja

13.

600

60014

6050 Przebudowa drogi powiatowej


Nr3326W Podczasza WolaKozieniec dokumentacja
RAZEM DZIA600

14.

750

75020

6060 Zakup sprzetu


komputerowegoibiurowego

15.

750

75095

6058 "Rozwjkomunikacji
elektronicznej dla
6059 mieszkacwPowiatu
Przysuskiego"
RAZEM DZIA750

16.

754

75411

6058 Doposaenie Stray Poarnej

279 185,00 z

1881232,00z

1881232,00z

- z

- z

3 809 300,00 z

3237905,00z

- z

- z Starostwo

- z

- z

na terenie powiatu
przysuskiego, lipskiego,
grjeckiegojakoelemrnt
6059

571 395,00 z

ograniczenia zagroe
itworzeniabezpiecznego
rodowiska"
RAZEM DZIA754

17.

801

80195

6058 Budowa powiatowej

3809300,00z

3809300,00z

24 114 257,00 z

2235739,00z

3823254,00z 3700047,00z Starostwo

3288697,00z

5623877,00z 5442643,00z

2925342,00z

7986802,00z

516 237,00 z

1409436,00z

midzyszkolnej krytej
6059
18.

801

80195

pywalni

6058 Rozbudowaiwyposaenie

12 837 817,00 z

- z Starostwo

budynkuwarsztatw
6059

przyszkolnychwPrzysusze
RAZEM DZIA801

19.

851

85195

6050 Termomodernizacja budynku

36 952 074,00 z

8966015,00z 18 843 369,00 z 9142690,00z

224 213,00 z

224 213,00 z

- z

- z Starostwo

795 071,00 z

795 071,00 z

- z

- z Starostwo

Wiejskiego Orodka Zdrowia


wGlicu
20.

851

85111

6220 Dotacja na modernizacj


obiektwizakupaparatuRTG
wSPZZOZwPrzysusze
RAZEM DZIA851

21.

854

85420

6050 Rozbudowa MOW Kolonia

1 019 284,00 z 1 019 284,00 z

-z

-z

2152438,00z

2152438,00z

- z

- z Starostwo

2152438,00z

2152438,00z

- z

- z

150 000,00 z

150 000,00 z

- z

- z Starostwo

Szczerbacka
RAZEM DZIA854
22.

926

92601

6300 Rozbudowa boisk


wielofunkcyjnychwramach
programu "ORLIK"

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
Borkowice

23.

926

92601

6300 Rozbudowa boisk

Strona 33 / 68

150 000,00 z

150 000,00 z

- z

- z Starostwo

22.

926

92601

6300 Rozbudowa boisk

150 000,00 z

150 000,00 z

- z

- z Starostwo

150 000,00 z

150 000,00 z

- z

- z Starostwo

300 000,00 z

300 000,00 z

- z

- z

wielofunkcyjnychwramach
programu "ORLIK"
Borkowice
23.

926

92601

6300 Rozbudowa boisk


wielofunkcyjnychwramach
programu "ORLIK" Lipiny
RAZEM DZIA926

O G EM:

56741560,00z 28245447,00z 19137873,00z 9358240,00z

FUNDUSZE CELOWE
1.

900

90011

6260 Dotacjezfunduszycelowych

61 000,00 z

61 000,00 z

- z

- z PFO

61 000,00 z

61 000,00 z

- z

- z

na finansowanie lub
dofinansowaniekosztw
realizacjiinwestycjiizakupw
inwestycyjnych jednostek
sektorafinanswpublicznych
RAZEM DZIA900

Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
Zalacznik2.xls
Wydatki*naprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzfunduszystrukturalnychiFunduszuSpjnoci

Zacznik nr 3
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

Strona 34 / 68

Zacznik nr 2
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
Zalacznik2.xls
Wydatki*naprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzfunduszystrukturalnychiFunduszuSpjnoci

Zacznik nr 3
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

Strona 35 / 68

Wydatki*naprogramyiprojektyrealizowanezerodkwpochodzcychzfunduszystrukturalnychiFunduszuSpjnoci

Zacznik nr 3
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
DOTACJEUDZIELONEW2010RZBUDETU PODMIOTU NALECYMINIENALECYMDOSEKTORAFINANSW
PUBLICZNYCH.
Dzia

Rozdzia

Tre

Kwota dotacji
/wz/
podmiotowej przedmiotowej

Jednostkisektorafinanswpublicznych
150

15011

Nazwa jednostki

235 731,00 z

27 375,00 z

6639 SamorzdWojewdztwaMazowieckiego-

celowej
7

zadanie:"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci


woj.. Mazowieckiego przez budowanie spoeczestwa
informacyjnegoigosp.Opartejnawiedzypoprzez
stworzeniezintegrowanychbazwiedzyoMazowszu"
801

80146

2320 StarostwoPowiatowewRadomiu- dotaja na zadanie


realizowane na podstawie porozumieDoksztacanieidoskonalenienauczycieli

851

85111

6220 SP ZZOZ Przysucha /szpital/

795 071,00 z

852

85201

2320 Pobytdzieciwplacwceopiekuczej - Starostwo

136 800,00 z

4360,00z

49 740,00 z

2000,00z

PowiatowewLipsku
852

85204

2320 Pobytdzieciwrodzinachzastpczychzterenu:
StarostwaPowiatowegowPiasecznieiOpocznie

853

85321

2320 Zespoydospraworzekaniaoniepenosprawnoci :
StarostwoPowiatowewRadomiu

921

92116

2310 GminnaBibliotekawPrzysusze- Urzd Gminy


iMiastawPrzysusze

921

92116

2480 PowiatowaBibliotekawPrzysusze

926

92601

6300 Rozbudowaboiskwielofunkcyjnychwramach

45 000,00 z

300 000,00 z

programu"ORLIK"wBorkowicach
iLipinach:UrzdGminywOdrzywoleiUrzd Gminy
wBorkowicach
O g emdotacjedlajednosteksektorafinanswpublicznych:
Jednostki nie nale ce do sektora

Nazwa zadania

45 000,00 z

- z 1551077,00z

283 642,00 z

82 824,00 z

244 188,00 z

197 064,00 z

95 676,00 z

180 840,00 z

Strona 36 / 68

finanswpublicznych
801

80120

2540 PrywatneLiceumOglnoksztacce im. w.


KrlowejJadwigiwMariwce

801

80120

2540 Zaoczne UzupeniajceLiceumOglnoksztacce dla


DorosychwPrzysusze

801

80120

2540 ZaocznePrywatneLiceumOglnoksztacce dla


DorosychwSkrzysku
2540 TowarzystwoWiedzyPowszechnejwKielcach

801 80130

(Technikum Uzupeniajce dla Dorosych TWP


wPrzysuszeiSzkoaPolicealnaTWPwPrzysusze)
801

80130

2540 Zaoczna Policealna Szkoa Zawodowa dla Dorosych

wPrzysusze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
853
85311
2580 StowarzyszenieAbstynentwKlub"OPOKA"

wPrzysuszeiSzkoaPolicealnaTWPwPrzysusze)
801

80130

95 676,00 z

180 840,00 z

593 640,00 z

2540 Zaoczna Policealna Szkoa Zawodowa dla Dorosych


wPrzysusze

853

85311

2580 StowarzyszenieAbstynentwKlub"OPOKA"
Warsztaty Terapii ZajciowejwPrzysusze
iLipinach

854

85410

2540 InternatprzyPrywatnymLiceumOglnoksztacce
im. w.KrlowejJadwigiwMariwce

O g em dotacje dla jednostek nie nale cychdosektorafinanswpublicznych:

1677874,00z

- z

- z

O G EM DOTACJE:

1722874,00z

- z 1551077,00z

Zacznik nr 4
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLANPRZYCHODWIKOSZTWRACHUNKWWASNYCH NA 2010 R.
Lp. Wyszczeglnienie

Przychody/ z/
oge m

Koszty/ z /

w tym:
dotacje

dotacja

zbud e t u

przedmiotowa

oge m

Dotacjacelowanazdania

Dotacja celowa

bie ce finansowanych

na inwestycje

zudziae m rodkwzUE

Kwota zakres

wpata do
kwota

Cel

dz.854 roz.85410 400 850,00 z

1.

2.

dz.854 roz.85420

bud e t u

dotacji

dotacji
1

w tym:

40 002,00 z

10

400 850,00 z

40 002,00 z

440852,00z

O g e m

440852,00z

Zacznik nr 5
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKAIGOSPODARKIWODNEJNAROK2010
Stan rodkwobrotowychnapocztek roku

1125,00z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

1125,00z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

1125,00z

Stan rodkwobrotowychnakoniecroku

125,00 z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

125,00 z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

125,00 z
Przychody

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

90011 Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej


ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

0690 W pywyzrnych opat

80000,00z
80 000,00 z
80 000,00 z
Strona 37 / 68
80 000,00 z

Zacznik nr 4
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLANPRZYCHODWIKOSZTWRACHUNKWWASNYCH NA 2010 R.
Lp. Wyszczeglnienie

Przychody/ z/
oge m

Koszty/ z /

w tym:

oge m

dotacje

dotacja

Dotacjacelowanazdania

Dotacja celowa

zbud e t u

przedmiotowa

bie ce finansowanych

na inwestycje

zudziae m rodkwzUE

Kwota zakres

wpata do
kwota

Cel

dz.854 roz.85410 400 850,00 z

1.

2.

dz.854 roz.85420

bud e t u

dotacji

dotacji
1

w tym:

40 002,00 z

10

400 850,00 z

40 002,00 z

440852,00z

O g e m

440852,00z

Zacznik nr 5
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKAIGOSPODARKIWODNEJNAROK2010
Stan rodkwobrotowychnapocztek roku

1125,00z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

1125,00z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

1125,00z

Stan rodkwobrotowychnakoniecroku

125,00 z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

125,00 z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

125,00 z
Przychody

80000,00z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

80 000,00 z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

80 000,00 z

0690 W pywyzrnych opat

80 000,00 z

0,00 z
Wydatki

81000,00z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

81 000,00 z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

81 000,00 z

6260 Dotacjezfunduszycelowychnafinansowanielubdofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnych 61 000,00 z


jednosteksektorafinanswpublicznych

4300 Zakup usug pozostaych

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.


Podpisany.

20 000,00 z

Strona
38 / 68

Zacznik nr 5
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLAN FINANSOWY POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKAIGOSPODARKIWODNEJNAROK2010
Stan rodkwobrotowychnapocztek roku

1125,00z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

1125,00z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

1125,00z

Stan rodkwobrotowychnakoniecroku

125,00 z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

125,00 z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

125,00 z
Przychody

80000,00z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

80 000,00 z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

80 000,00 z

0690 W pywyzrnych opat

80 000,00 z

0,00 z
Wydatki

81000,00z

900

Gospodarkakomunalnaiochronarodowiska

81 000,00 z

90011

Fundusz Ochrony rodowiskaiGospodarkiWodnej

81 000,00 z

6260 Dotacjezfunduszycelowychnafinansowanielubdofinansowaniekosztwrealizacjiinwestycjiizakupwinwestycyjnych 61 000,00 z


jednosteksektorafinanswpublicznych

4300 Zakup usug pozostaych

20 000,00 z

Wydatki biece: 20000,00z


Wydatki majtkowe: 61000,00z

Zacznik nr 6
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLANPRZYCHODWIWYDATKWPOWIATOWEGOFUNDUSZUGOSPODARKIZASOBEMGEODEZYJNYM
IKARTOGRAFICZNYMNA2010ROK
Stan rodkwobrotowychnapocztek roku

420500,00z

710

Dziaalnousugowa

420 500,00 z

71030

FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnymiKartograficznym

420 500,00 z

Stan rodkwobrotowychnakoniecroku

57 269,00 z

710

Dziaalnousugowa

57 269,00 z

71030

FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnymiKartograficznym

57 269,00 z

Przychody

710

Dziaalnousugowa

ID:
Podpisany.
RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
71030

FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnymiKartograficznym

0830 W pywyzusug

320500,00z
320 500,00 z
Strona
39 / 68 z
320 500,00

310 500,00 z

Zacznik nr 6
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLANPRZYCHODWIWYDATKWPOWIATOWEGOFUNDUSZUGOSPODARKIZASOBEMGEODEZYJNYM
IKARTOGRAFICZNYMNA2010ROK
Stan rodkwobrotowychnapocztek roku

420500,00z

710

Dziaalnousugowa

420 500,00 z

71030

FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnymiKartograficznym

420 500,00 z

Stan rodkwobrotowychnakoniecroku

57 269,00 z

710

Dziaalnousugowa

57 269,00 z

71030

FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnymiKartograficznym

57 269,00 z

Przychody

320500,00z

710

Dziaalnousugowa

320 500,00 z

71030

FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnymiKartograficznym

320 500,00 z

0830 W pywyzusug

0920 Pozostae odsetki

310 500,00 z
10 000,00 z
Wydatki

683731,00z

710

Dziaalnousugowa

683 731,00 z

71030

FunduszGospodarkiZasobemGeodezyjnymiKartograficznym

683 731,00 z

2960 Przelewy redystrybucyjne

4210 Zakup materiawiwyposaenia

4270 Zakup usug remontowych

4300 Zakup usug pozostaych

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

4740 Zakupmaterialwpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych

10 000,00 z

4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

10 000,00 z

6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

0,00 z

0,00 z

0,00 z

65 000,00 z
150 731,00 z
15 000,00 z
425 000,00 z
8000,00z

0,00 z

Wydatki biece:

683 731,00 z

Wydatki majtkowe:

0,00 z

Zacznik nr 7
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLANDOCHODW- DAOTACJE ZWIZANEZREALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJIINNYCH
ZADAZLECONYCHUSTAWAMIW2010ROKU
dzial rozdzia

Tre

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
010

Rolnictwoiowiectwo Podpisany.

01005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

Warto
Strona
40 / 68 z
45 000,00

45 000,00 z

Zacznik nr 7
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLANDOCHODW- DAOTACJE ZWIZANEZREALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJIINNYCH
ZADAZLECONYCHUSTAWAMIW2010ROKU
dzial rozdzia

010

Rolnictwoiowiectwo

45 000,00 z

01005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

45 000,00 z

Tre

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

Warto

45 000,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat


700

Gospodarka mieszkaniowa

12 000,00 z

70005

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

12 000,00 z

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

12 000,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat


710

Dziaalnou sugowa

71013

Pracegeodezyjneikartograficzne(nieinwestycyjne)

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

281 000,00 z
25 000,00 z
25 000,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat

71014

Opracowaniageodezyjneikartograficzne

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

25 000,00 z
25 000,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat

71015

Nadzrbudowlany

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

231 000,00 z
231 000,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat


750

Administracja publiczna

75011

Urzdywojewdzkie

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

108 232,00 z
90 232,00 z
90 232,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat

75045

Komisje poborowe

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

18 000,00 z
18 000,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat


752

Obrona narodowa

0,00 z

75212

Pozostae wydatki obronne

0,00 z

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

0,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat


754

Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpo arowa

2530659,00z

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

2530159,00z

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

2530159,00z

zlecone ustawami realizowane przez powiat

6410 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwanainwestycjeizakupyinwestycyjnezzakresuadministracjirzdowej

0,00 z

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

75414

Obrona cywilna

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez powiat


ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
851

Ochrona zdrowia

500,00 z
500,00 z
Strona 41 / 68
2490100,00z

75414

Obrona cywilna

500,00 z

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

500,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat


851

Ochrona zdrowia

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczeniadlaosbnieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2490100,00z

2490100,00z

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

2490100,00z

zlecone ustawami realizowane przez powiat


853

Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej

45 200,00 z

85321

Zespoydospraworzekaniaoniepenosprawnoci

45 200,00 z

2110 Dotacjeceloweotrzymanezbudetu pastwa na zadania biecezzakresuadministracjirzdowej oraz inne zadania

45 200,00 z

zlecone ustawami realizowane przez powiat


RAZEM: 5512191,00z

Zacznik nr 8
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLANWYDATKWZWIZANYCHZREALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJIINNYCHZADA
ZLECONYCHW2010ROKU
dzia rozdzia

010

Rolnictwoiowiectwo

45 000,00 z

01005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

45 000,00 z

700

Gospodarka mieszkaniowa

12 000,00 z

70005

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

12 000,00 z

3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych

4300 Zakup usug pozostaych

1000,00z

4430 Rne opatyiskadki

1000,00z

710

Dziaalnou sugowa

71013

Pracegeodezyjneikartograficzne(nieinwestycyjne)

71014

71015

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

72 000,00 z

4020 Wynagrodzenia osobowe czonkwkorpususuby cywilnej

82 000,00 z

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 100,00 z

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

26 500,00 z

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2200,00z

4210 Zakup materiawiwyposaenia

5800,00z

4270 Zakup usug remontowych

1400,00z

4300 Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

Tre

4300 Zakup usug pozostaych

4300 Zakup usug pozostaych

Opracowaniageodezyjneikartograficzne

4300 Zakup usug pozostaych

Nadzrbudowlany

4360 Opatyztytuu zakupu usugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej


ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

Warto

45 000,00 z

10 000,00 z

281 000,00 z
25 000,00 z
25 000,00 z
25 000,00 z
25 000,00 z
231 000,00 z
1000,00z

10 500,00 z
1500,00z
1200,00z
Strona 42 / 68
1200,00z

Zacznik nr 8
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
PLANWYDATKWZWIZANYCHZREALIZACJZADAZZAKRESUADMINISTRACJIRZDOWEJIINNYCHZADA
ZLECONYCHW2010ROKU
dzia rozdzia

010

Rolnictwoiowiectwo

45 000,00 z

01005

Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

45 000,00 z

700

Gospodarka mieszkaniowa

12 000,00 z

70005

Gospodarkagruntamiinieruchomociami

12 000,00 z

3030 Rnewydatkinarzeczosbfizycznych

4300 Zakup usug pozostaych

1000,00z

4430 Rne opatyiskadki

1000,00z

710

Dziaalnou sugowa

71013

Pracegeodezyjneikartograficzne(nieinwestycyjne)

71014

71015

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

72 000,00 z

4020 Wynagrodzenia osobowe czonkwkorpususuby cywilnej

82 000,00 z

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 100,00 z

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

26 500,00 z

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2200,00z

4210 Zakup materiawiwyposaenia

5800,00z

4270 Zakup usug remontowych

1400,00z

4300 Zakup usug pozostaych

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

1500,00z

4360 Opatyztytuu zakupu usugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej

1200,00z

4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

1200,00z

4410 Podre subowe krajowe

1000,00z

4430 Rne opatyiskadki

1500,00z

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

4700,00z

4550 Szkolenia czonkwkorpususuby cywilnej

1800,00z

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

1800,00z

4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych

4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

750

Administracja publiczna

75011

Urzdywojewdzkie

Tre

4300 Zakup usug pozostaych

4300 Zakup usug pozostaych

Opracowaniageodezyjneikartograficzne

4300 Zakup usug pozostaych

Nadzrbudowlany

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze


ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

Warto

45 000,00 z

10 000,00 z

281 000,00 z
25 000,00 z
25 000,00 z
25 000,00 z
25 000,00 z
231 000,00 z
1000,00z

10 500,00 z

600,00 z
1200,00z
108 232,00 z
90 232,00 z
220,00 z
Strona 43 / 68
73 712,00 z

75011

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3200,00z

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

9600,00z

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1500,00z

4210 Zakup materiawiwyposaenia

0,00 z

4300 Zakup usug pozostaych

0,00 z

4410 Podre subowe krajowe

0,00 z

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

4700 Szkoleniapracownikwniebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

0,00 z

4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych

0,00 z

4750 Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

0,00 z

75045

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

800,00 z

4120 Skadki na Fundusz Pracy

130,00 z

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiawiwyposaenia

1000,00z

4280 Zakup usug zdrowotnych

2000,00z

4300 Zakup usug pozostaych

120,00 z

4410 Podre subowe krajowe

350,00 z

754

Bezpieczestwopubliczneiochronaprzeciwpo arowa

2530659,00z

75411

Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej

2530159,00z

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaewypacane onierzomifunkcjonariuszom

4020 Wynagrodzenia osobowe czonkwkorpususuby cywilnej

4050 Uposaenia onierzyzawodowychinadterminowychorazfunkcjonariuszy

4060 Pozostae nalenoci onierzyzawodowychinadterminowychorazfunkcjonariuszy

4070 Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

4080 Uposaeniaiwiadczenia pienine wypacane przez okres roku onierzomifunkcjonariuszomzwolnionymze

Urzdywojewdzkie

Komisje poborowe

90 232,00 z
220,00 z
73 712,00 z

2000,00z

18 000,00 z

13 600,00 z

1500,00z
150 000,00 z
49 790,00 z
1914342,00z
200,00 z
155 282,00 z
200,00 z

suby

4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1300,00z

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

5400,00z

4180 Rwnowaniki pienineiekwiwalentydlaonierzyifunkcjonariuszy

89 000,00 z

4210 Zakup materiawiwyposaenia

65 000,00 z

4260 Zakup energii

16 600,00 z

4270 Zakup usug remontowych

17 000,00 z

4280 Zakup usug zdrowotnych

5700,00z

4300 Zakup usug pozostaych

15 000,00 z

4350 Zakup usug dostpu do sieci Internet

3000,00z

4360 Opatyztytuu zakupu usugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej

7500,00z

4370 Opataztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

5500,00z

4410 Podre subowe krajowe

5000,00z

4430 Rne opatyiskadki

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

4480 Podatek od nieruchomoci

10 812,00 z

200,00 z
Strona 44 / 68
2133,00z

6200,00z

4410 Podre subowe krajowe

4430 Rne opatyiskadki

4440 Odpisy na zakadowy fundusz wiadczesocjalnych

2133,00z

4480 Podatek od nieruchomoci

6200,00z

4500 Pozostae podatki na rzecz budetwjednosteksamorzdu terytorialnego

100,00 z

4510 Opaty na rzecz budetu pastwa

200,00 z

4740 Zakup materiawpapierniczychdosprztudrukarskiegoiurzdzekserograficznych

700,00 z

4750

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych

75414

851

Ochrona zdrowia

85156

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczeniadlaosbnieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2490100,00z

853

Pozostaezadaniawzakresiepolitykispoecznej

45 200,00 z

85321

Zespoydospraworzekaniaoniepenosprawnoci

45 200,00 z

5000,00z
200,00 z

Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

2500,00z
0,00 z

Obrona cywilna

500,00 z

4550 Szkolenia czonkwkorpususuby cywilnej

500,00 z
2490100,00z

2490100,00z

4130 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne

2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie(umw)midzy

45 200,00 z

jednostkami samorzdu terytorialnego


Razem: 5512191,00z

Zacznik nr 9
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
DOCHODY SKARBU PASTWA
PLANDOCHODWNA2010R.
Dzia

Rozdzia

Kwota /w z./

01008

2350

5.000

70005

2350

75.000

71015

2350

3.000

75411

2350

4.635

010

700

710

754

O G EM

87.635

Zacznik nr 10
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
Zalacznik10.xls
PROGNOZA DUGUPOWIATUNA31grudnia2010r.iLATANASTPNE
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

Strona 45 / 68

Budet na rok 2010

Zacznik nr 9
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
DOCHODY SKARBU PASTWA
PLANDOCHODWNA2010R.
Dzia

Rozdzia

Kwota /w z./

01008

2350

5.000

70005

2350

75.000

71015

2350

3.000

75411

2350

4.635

010

700

710

754

87.635

O G EM

Zacznik nr 10
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
Zalacznik10.xls
PROGNOZA DUGUPOWIATUNA31grudnia2010r.iLATANASTPNE
Budet na rok 2010
(czopisowa)
I. DOCHODY
Planowane dochody bud etu powiatu na rok 2010 wynosz:

62406662,00z

awtym:
1.DotacjezMazowieckiegoUrzduWojewdzkiegowedug otrzymanej informacji PismoNrFINI/301/3011/81/09zdnia

5512191,00z

23.10.2009 r. wynosz
2.Subwencjaoglna zacznikdopismaMinistraFinanswNrST4-4820/784/2009zdnia13.10.2009r.

31 463 737,00 z

w tym:
owiatowa

22 772 943,00 z

rwnowaca

1404341,00z

wyrwnawcza

7286453,00z

3. Udziawe wpywachzpodatkudochodowegoodosbfizycznych

2506377,00z

4. Inne dochody

2 999 952,00 z

z tego:
a) rodki na zadania biecedlajednosteksektorafinanswpublicznych(rodkizAgencjiRestrukturyzacjiiModernizacjiRolnictwana

160 000,00 z

zalesienia);
b)dochodyznajmuskadnikwmajtkowych
c) odsetki od rodkwnarachunkachbankowych

448 500,00 z
81 020,00 z

RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
d)ID:
odsetki
pozostae

Strona100,00
46 / 68 z

e) wpywyzopat komunikacyjnych

1000000,00z

Zacznik nr 10
do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr
XXVII/190/2009
Rady Powiatu Przysuskiego
zdnia29grudnia2009r.
Zalacznik10.xls
PROGNOZA DUGUPOWIATUNA31grudnia2010r.iLATANASTPNE
Budet na rok 2010
(czopisowa)
I. DOCHODY
Planowane dochody bud etu powiatu na rok 2010 wynosz:

62406662,00z

awtym:
1.DotacjezMazowieckiegoUrzduWojewdzkiegowedug otrzymanej informacji PismoNrFINI/301/3011/81/09zdnia

5512191,00z

23.10.2009 r. wynosz
2.Subwencjaoglna zacznikdopismaMinistraFinanswNrST4-4820/784/2009zdnia13.10.2009r.

31 463 737,00 z

w tym:
owiatowa

22 772 943,00 z

rwnowaca

1404341,00z

wyrwnawcza

7286453,00z

3. Udziawe wpywachzpodatkudochodowegoodosbfizycznych

2506377,00z

4. Inne dochody

2 999 952,00 z

z tego:
a) rodki na zadania biecedlajednosteksektorafinanswpublicznych(rodkizAgencjiRestrukturyzacjiiModernizacjiRolnictwana

160 000,00 z

zalesienia);
b)dochodyznajmuskadnikwmajtkowych
c) odsetki od rodkwnarachunkachbankowych
d) odsetki pozostae
e) wpywyzopat komunikacyjnych
f) wpywyztytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci
g) udziawe wpywachzpodatkuosbprawnych

448 500,00 z
81 020,00 z
100,00 z
1000000,00z
20 000,00 z
120 000,00 z

h) dochody zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej

20 000,00 z

i) wpywyzobsugi PFRON

47 610,00 z

j) wpywyzrnychdochodw
k) wpywyzusug
l) darowizny
) wpywyzopat za zarzd
m) dotacje na rodziny zastpcze
n) rodki EFS na realizacjprojektw:Dobra Kadra II realizowany przez Powiatowy Urzd Pracy,

9000,00z
20 000,00 z
9600,00z
40,00 z
25 198,00 z
121 243,00 z

o)"Wiedzaiumiejtnoci szansna przysze zatrudnienie" - realizowany przez ZOSP Borkowice

26 174,00 z

p) "Kreatywny absolwent" - realizowanyprzezZSnr2wPrzysusze

26 500,00 z

r)"Inicjatywaorganizacjipraktykuczniowskichskierowanadouczniwklastrzecichtechnikumwzawodzie:technikmechanikZespou

90 267,00 z

Szknr2im.LudwikaSkowyrywpowiecieprzysuskim"realizowanyprzezZSnr2wPrzysusze
s) rodkizMinisterstwaPracy
t) za zajcie pasa drogowego
5. Planowane rodki na inwestycje wasne powiatu do pozyskania

734 700,00 z
40 000,00 z
19 924 405,00 z

z tego:
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

Strona 47 / 68

- na przebudowdrg(ztego:FOGR 80.000 z., Urzdy Gmin 250.000 z., Urzd Marszakowski komponent A 500.000

6695938,00z

PROGNOZA DUGUPOWIATUNA31grudnia2010r.iLATANASTPNE
Budet na rok 2010
(czopisowa)
I. DOCHODY
Planowane dochody bud etu powiatu na rok 2010 wynosz:

62406662,00z

awtym:
1.DotacjezMazowieckiegoUrzduWojewdzkiegowedug otrzymanej informacji PismoNrFINI/301/3011/81/09zdnia

5512191,00z

23.10.2009 r. wynosz
2.Subwencjaoglna zacznikdopismaMinistraFinanswNrST4-4820/784/2009zdnia13.10.2009r.

31 463 737,00 z

w tym:
owiatowa

22 772 943,00 z

rwnowaca

1404341,00z

wyrwnawcza

7286453,00z

3. Udziawe wpywachzpodatkudochodowegoodosbfizycznych

2506377,00z

4. Inne dochody

2 999 952,00 z

z tego:
a) rodki na zadania biecedlajednosteksektorafinanswpublicznych(rodkizAgencjiRestrukturyzacjiiModernizacjiRolnictwana

160 000,00 z

zalesienia);
b)dochodyznajmuskadnikwmajtkowych
c) odsetki od rodkwnarachunkachbankowych
d) odsetki pozostae
e) wpywyzopat komunikacyjnych
f) wpywyztytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci nieruchomoci
g) udziawe wpywachzpodatkuosbprawnych

448 500,00 z
81 020,00 z
100,00 z
1000000,00z
20 000,00 z
120 000,00 z

h) dochody zwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej

20 000,00 z

i) wpywyzobsugi PFRON

47 610,00 z

j) wpywyzrnychdochodw
k) wpywyzusug
l) darowizny
) wpywyzopat za zarzd
m) dotacje na rodziny zastpcze
n) rodki EFS na realizacjprojektw:Dobra Kadra II realizowany przez Powiatowy Urzd Pracy,

9000,00z
20 000,00 z
9600,00z
40,00 z
25 198,00 z
121 243,00 z

o)"Wiedzaiumiejtnoci szansna przysze zatrudnienie" - realizowany przez ZOSP Borkowice

26 174,00 z

p) "Kreatywny absolwent" - realizowanyprzezZSnr2wPrzysusze

26 500,00 z

r)"Inicjatywaorganizacjipraktykuczniowskichskierowanadouczniwklastrzecichtechnikumwzawodzie:technikmechanikZespou

90 267,00 z

Szknr2im.LudwikaSkowyrywpowiecieprzysuskim"realizowanyprzezZSnr2wPrzysusze
s) rodkizMinisterstwaPracy
t) za zajcie pasa drogowego
5. Planowane rodki na inwestycje wasne powiatu do pozyskania

734 700,00 z
40 000,00 z
19 924 405,00 z

z tego:
- na przebudowdrg(ztego:FOGR 80.000 z., Urzdy Gmin 250.000 z., Urzd Marszakowski komponent A 500.000

6695938,00z

z.,NPPDL 1.835.188 z. iRPO 4.030.750 z.)


- nawydatkiinwestycyjnewKPPSP"Doposaenie Stray Poarnejnatereniepowiatuprzysuskiego,lipskiego,grjeckiegojakoelenent

3663335,00z

ograniczenia zagroeitworzeniabezpiecznegorodowiska"- (RPO- 3.237.905 z., Powiaty 425.430 z)


- nawydatkiinwestycyjnewowiacie tj basen, warsztaty szkolne- (RPO-5.161.081 z, Totalizator Sportowy 2.080.330 z, Urzdy Gmin

7749778,00z

508.367 z)
- nawydatkiinwestycyjnetj"RozwjkomunikacjielektronicznejdlamieszkacwPowiatuPrzysuskiego"- (EFRR - 1.582.047z,

1815354,00z

Urzdy Gmin 233.307 z)


ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
II. PRZYCHODY

Strona 48 / 68
5098510,00z

508.367 z)
- nawydatkiinwestycyjnetj"RozwjkomunikacjielektronicznejdlamieszkacwPowiatuPrzysuskiego"- (EFRR - 1.582.047z,

1815354,00z

Urzdy Gmin 233.307 z)


II. PRZYCHODY

5098510,00z

Planowaneprzychodyoge m :
3948510,00z

- Kredyt na inwestycje
- P oyczkizWFOiGW

50 000,00 z

- Wolne rodki

1100000,00z

III. ROZCHODY

1930775,00z

Planowane rozchody budetu powiatu wynoszisto:


- spata poyczek zacignitychwWojewdzkimFunduszuOchronyrodowiskaiGospodarkiWodnejwWarszawie

406 435,00 z
1524340,00z

- spatakredytw
IV. WYDATKI
O g em planowane wydatki wynosz:

65 574 337,00 z

w tym:
DZIA010 ROLNICTWO

45 000,00 z

Rozdzia 01005 Prace geodezyjno urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa

45 000,00 z

4300 Zakup usug pozostaych

45 000,00 z

WykonaniemodernizacjiewidencjigruntwobrbMokrzec,Marysingm.Potworworazklasyfikacjadziaek zalesionych objtych


ustaw.
DZIA020 - LENICTWO

250 000,00 z

Rozdzia 02001 - Gospodarka lena

160 000,00 z

3030 Wypataekwiwalentwztytuu prowadzenia upraw lenych

160 000,00 z

wg wydanych decyzji
Rozdzia 02002 - Nadzrnadgospodarkalen

90 000,00 z
500,00 z

3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

53 000,00 z

4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw
4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5000,00z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

8740,00z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

1660,00z

4210- Zakup materiawdobie cej dziaalnoci

6000,00z

4280- Zakup usug zdrowotnych

900,00 z

4410- Podr e subowe krajowe

12 000,00 z
2200,00z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

DZIA150 - PRZETWRSTWOPRZEMYSOWE

235 731,00 z

Rozdzia 15011 Rozwjprzedsibiorczoci

235 731,00 z

6639- Dotacje celowe przekazane do samorzduwojewdztwamazowieckiegonainwestycjeizakupyinwestycyjne

235 731,00 z

realizowane na podstawie porozumie (umw)mi dzyjstnawsplnierealizowanezadaniept.


"Przyspieszenie wzrostu konkurecyjnoci woj.. Mazowieckiego przez budowanie spoeczestwainformacyjnegoigosp.opartejnawiedzy
poprzezstworzeniezintegrowanychbazwiedzyoMazowszu"
DZIA600 - TRANSPORTICZNO

12 839 825,00 z

Rozdzia 60014 Drogi Publiczne Powiatowe


z tego :
3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

8000,00z

Zakup odzieyochronnejiroboczej,ekwiwalentzapranieodziey, herbata, rczniki, napoje, posiki regeneracyjne oraz mydo, pasta
bhpdlapracownikw.
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

- wynagrodzeniapracownikwadministracjiiwykonawstwaorazpracownikwsezonowych

Strona 49 / 68
350 000,00 z

3020 Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

8000,00z

Zakup odzieyochronnejiroboczej,ekwiwalentzapranieodziey, herbata, rczniki, napoje, posiki regeneracyjne oraz mydo, pasta
bhpdlapracownikw.
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw

350 000,00 z

- wynagrodzeniapracownikwadministracjiiwykonawstwaorazpracownikwsezonowych
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13

28 000,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

60 000,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

10 000,00 z

4170- Wynagrodzenia bezosobowe

17 500,00 z

4210 Zakup materiawiwyposa enia

262 100,00 z

- zakup paliwa, czcidosamochodwiinnegosprztu, wgla,znakwdrogowych,bariersprystych, kruszywa, masy na zimno, soli,


piasku, narzdzi, rodkwczystoci,prenumeraty,poradnikw
4260- Zakupenergiiiwody
4270- Zakup usug remontowych

11 500,00 z
1900378,00z

Sto remonty czstkowenawierzchni,remontydrgpowiatowych,mostwiprzepustw,remontsamochodwsubowych, wykaszarek,


pilarek, sprztu biurowego
4280- Zakup usug zdrowotnych
4300- Zakup usug pozostaych

1000,00z
239 500,00 z

Ztego:zimoweutrzymaniedrg(odnieanieimiaowanie), bieceutrzymaniemostwiprzepustw,regulacjawasnociowapasw
drogowych, przegldyroczneobiektwmostowych,rwnaniedrg,opaty pocztowe, przegldysamochodwsubowych, konserwacja
koparko-adowarki, usugikominiarskie,geodezyjne,wywzmieciinieczystoci, prowizje bankowe
4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet

800,00 z

4360 O patyztyt.zakupuusugtelekom.telefoniikomrkowej

2400,00z

4370- O patyztyt.zakupuusug telekom. telefonii stacjonarnej

5000,00z

4390- Zakup us. obejmujcychwykonanieekspertyz,analiziopinii

5000,00z

4410 Krajowepodr e subowe

1200,00z

4430- R ne opatyiskadki

26 500,00 z

- ubezpieczeniadrg,samochodwibudynkw
4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

16 000,00 z

4480 Podatkiiopaty na rzecz bud etu gmin

5000,00z

4700 Szkoleniapracownikwnieb dcych czonkami korpusu s.cyw.

2500,00z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tudrukarskiegoiurzdze kserograficznych


4750- Zakupakcesoriwkomputerowych

2 000,00 z
4000,00z

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

4941447,00z

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

4030750,00z

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

909 250,00 z

- wydatki inwestycyjne wg zacznikaozadaniachinwestycyjnychna2010r.


DZIA700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE

83 000,00 z

USUGI KOMUNALNE
Rozdzia 70005 - Gospodarkagruntamiinieruchomociami
wtym12.000zdotacji

83 000,00 z

3030- Wypata odszkodowa

10 000,00 z

za grunty zajte pod drogi powiatowe zadanie zlecone


4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne
4120- S kadki na Fundusz Pracy
4260- Zakupenergiielektrycznejicieplnej

17 015,00 z
2568,00z
417,00 z
26 000,00 z

(dot.blokuprzyul.LegionwPolskich8)
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
4300Zakup usug pozostaych

tj. wycena nieruchomoci do wypaty odszkodowaiogoszeniaoprzetargach

Strona
50 / 68 z
13 000,00

26 000,00 z

4260- Zakupenergiielektrycznejicieplnej
(dot.blokuprzyul.LegionwPolskich8)
4300- Zakup usug pozostaych

13 000,00 z

tj. wycena nieruchomoci do wypaty odszkodowaiogoszeniaoprzetargach


iiineusugi
4400- O patyzaadministrowaniebudynkuul.LegionwPolskich8

12 000,00 z

iwsplnotymieszkaniowej
2000,00z

4430- R ne opatyiskadki
- tj. ubezpieczenie majtku Skarbu Pastwa, dzierawa, inne opaty
DZIA710 - DZIAALNOUSUGOWA

281 000,00 z

Rozdzia 71013 - Pracegeodezyjneikartograficzne

25 000,00 z

4300- Zakup usug pozostaych

25 000,00 z

WykonaniemodernizacjiewidencjigruntwobrbMokrzec,Marysingm.Potworw.

Rozdzia 71014 - Opracowaniageodezyjneikartograficzne

25 000,00 z

4300- Zakup usug pozostaych

25 000,00 z

WykonaniemodernizacjiewidencjigruntwobrbMokrzec,Marysingm.Potworw.
Rozdzia 71015 - Nadzrbudowlany
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

231 000,00 z
1000,00z

4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

72 000,00 z

4020- Wynagrodzenia osobowe czonkwkorpususuby cyw.

82 000,00 z

tj. wiadczenia rzeczowe wynikajcezprzepiswdot.bezpieczestwa


4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

13 100,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

26 500,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

2200,00z

4210- Zakup materiawiwyposa enia do bie cej dziaalnoci

5800,00z

tj.drukiimateriay pimienne,paliwoimateriay do eksploatacji samochodu subowego,zakupliteraturyfachowejipozostaych


materiaw
4270- Zakup usug remontowych
4300- Zakup usug pozostaych

1400,00z
10 500,00 z

- usugipocztowe,bankoweiinne.
4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet

1500,00z

4360- O patyztytuu zakupu usugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej

1200,00z

4370- O patyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1200,00z

4410- Podr e subowe krajowe

1000,00z

4430- R ne opatyiskadki

1500,00z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

4700,00z

4550- Szkolenia czonkwkorpususuby cywilnej

1800,00z

4700- Szkoleniapracownikwnieb dcych czonkami korpusu suby cywilnej

1800,00z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tudrukarskiegoiurzdze kserograficznych

600,00 z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych

1200,00z

DZIA750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5603551,00z

Rozdzia 75011 - Urz dyWojewdzkie


3020 Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze
4010 Wynagrodzeniaosobowepracownikw
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne
4120S kadki na Fundusz Pracy
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
4440- Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

100 589,00 z
220,00 z
78 514,00 z
5527,00z
12 368,00 z
1960,00z
Strona
51 / 68
2000,00z

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne


4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

5527,00z
12 368,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

1960,00z

4440- Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

2000,00z

Rozdzia 75019 - RadyPowiatw

223 000,00 z

3030- R newydatkinarzeczosbfizycznych

216 000,00 z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tu drukarskiegourzdze kserograficznych

3000,00z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

4000,00z

Rozdzia 75020 - Starostwo Powiatowe


3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

3320730,00z
9500,00z

tj. wypatyekwiwalentupracownikomzgodniezprzepisamibhp,wiadczenia bhp


4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

1789600,00z

4040- Dodatkowewynagrodzeniarocznepracownikw

166 866,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

354 841,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy


4170- Wynagrodzenia bezosobowe

53 325,00 z
6500,00z

- umowyzleceniaiumowyodzieo
4210- Zakup materiawiwyposa enia

478 522,00 z

- tablicerejestracyjne,prawajazdyiinneznakidladziaalnoci wydziau komunikacji


- drukiimateriay biurowe, prenumerata prasy,
- zakup mebli, wyposaeniaisprztu biurowego
- rodki czystoci do sprztania pomieszcze
- paliwodosamochodwsubowego
- olej opaowy
- zakup materiawdoremontwbudynku
- zakup materiawwcelachreprezentacyjnych
- art. spoywcze
- materiay do biecej dziaalnoci Starostwa
4260- Zakup energii

47 743,00 z

- energiaelektryczna,wodaikanalizacja
4270- Zakup usug remontowych

30 000,00 z

- remont pomieszczebudynku Starostwa


- konserwacjainaprawasprztu biurowego
- naprawa samochodu
4280- Zakup usug zdrowotnych

1500,00z

- okresowebadanialekarskiepracownikw
4300- Zakup usug pozostaych

105 928,00 z

- monitorowanie obiektu,
- wywznieczystoci
- opaty pocztowe
- dozrkotowniibudynkuStarostwa
- usugiwcelachreprezentacyjnych
- inne usugi dotyczce funkcjonowania Starostwa
4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet

9000,00z

4360- O patyztyt.zakupuusugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej

10 000,00 z

4370- O patyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

24 000,00 z

4380- Zakup usug obejmujcych tumaczenia


4410Podr e subowe krajowe
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
4430- R ne opatyiskadki

1000,00z
20 000,00
Strona
52 / 68 z
25 000,00 z

4370- O patyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej


4380- Zakup usug obejmujcych tumaczenia

24 000,00 z
1000,00z

4410- Podr e subowe krajowe

20 000,00 z

4430- R ne opatyiskadki

25 000,00 z

- ubezpieczeniamieniaipozostae opaty
4440- Odpisy na ZFS
4480- Podatek od nieruchomoci

60 000,00 z
8000,00z

4700- Szkoleniapracownikwnieb dcych czonkami korpusu suby cywilnej

20 000,00 z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tu drukarskiegourzdze kserograficznych

21 200,00 z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

58 205,00 z

6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne

20 000,00 z

Jest to zakup sprztu biurowego


Rozdzia 75045 - Komisje Poborowe

18 000,00 z

4110- S kadki ZUS

800,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

130,00 z

4170- Wynagrodzenia bezosobowe

13 600,00 z

tj. obsugasekretariatukomisji,komisjipoborowejilekarskiej,
wynagrodzenialekarzyiredniego personelu medycznego
4210- Zakup materiawiwyposa enia

1000,00z

- materiay biurowe, art. spoywcze, rodki czyszczce


4280- Zakup usug zdrowotnych

2000,00z

- ekspertyzy lekarskie
4300- Zakup usug pozostaych

120,00 z

- wyrbpiecztek, konserwacja kserokopiarki


4410- Podr e subowe krajowe

350,00 z

Rozdzia 75075 - Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

80 000,00 z

4210- Zakup materiawiwyposa eniawcelachpromocyjnychpowiatu

50 000,00 z

4300- Zakup usug pozostaychwcelachpromocyjnychpowiatu

30 000,00 z

Rozdzia 75095 - Pozostaa dziaalno

1861232,00z

6058- Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

1582047,00z

6059- Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

279 185,00 z

"RozwjkomunikacjielektronicznejdlamieszkacwPowiatuPrzysuskiego"/zadanierealizowane:zerodkwunijnych- 1.582.047 z,
dotacjaod7gmin- 233.307 z, oraz rodkwwasnych - 45.878 z/
DZIA754 - BEZPIECZESTWOPUBLICZNEIOCHRONAPRZECIWPOAROWA
ogem

6339959,00z

Rozdzia 75411 - Komendy powiatowe Pastwowej Stra y Po arnej

6339459,00z

3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

1500,00z

tj. wiadczenia poborowych odbywajcych zastpczsubwojskowwKPPSP


3070- Wydatki osobowe niezaliczane do uposa e wypacane onierzomifunkcjonariuszom

150 000,00 z

- sto nalenociztyt.rwnowanikwzabrakiremontlokalu,dopatdowypoczynku,pomocnabudownictwoizasiki na
zagospodarowanie
4020- Wynagrodzenia osobowe czonkwkorpususuby cywilnej
4050- Uposa enie funkcjonariuszy

49 790,00 z
1914342,00z

- uposaeniazasadniczewrazzdodatkamiizapomogidlafunkcjonariuszy
4060- Pozostae nale n oci funkcjonariuszy

200,00 z

- wiadczenia zwizanezwypatodprawemerytalnychinagrdjubileuszowych
4070- Nagrody roczne funkcjonariuszy
4080- Uposa enia oraz wiadczenia wypacane przez okres roku funkcjonariuszom
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4110- S kadki ZUS

155 282,00 z
200,00 z
Strona 53 / 68
10 812,00 z

- wiadczenia zwizanezwypatodprawemerytalnychinagrdjubileuszowych
4070- Nagrody roczne funkcjonariuszy
4080- Uposa enia oraz wiadczenia wypacane przez okres roku funkcjonariuszom
4110- S kadki ZUS

155 282,00 z
200,00 z
10 812,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

1300,00z

4170- Wynagrodzenia bezosobowe

5400,00z

tj. umowa zlecenie na konserwacje sprztu informatycznego


4180- Rwnowa niki pieni neiekwiwalentyfunkcjonariuszy

89 000,00 z

tj.rwnowanik za niewydane umundurowanie, ekwiwalenty za wyywienie, rodki higieny.


4210- Zakup materiawiwyposa enia

65 000,00 z

Stowydatkinazakuppaliwaiczcizamiennychdosamochodwpoarniczych, opau, materiawbiurowychiwyposaenia,


materiawdokonserwacjiidrobnychremontwnieruchomoci.
4260- Zakup energii

16 600,00 z

4270- Zakup usug remontowych

17 000,00 z

Sto przegldyikonserwacjesprztuisamochodwpoarniczych
w tym ryczat na uywaniesamochodwprywatnychdocelwsub.
4280- Zakup usug zdrowotnych

5700,00z

4300- Zakup usug pozostaych

15 000,00 z

Sto wydatki na opatypocztowe,bankowe,wywznieczystoci.


4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet

3000,00z

4360- O patyztytuu zakupu usugtelekomunikacyjnychtelefoniikomrkowej

7500,00z

4370- O patyztytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5500,00z

4410- Podr e subowe krajowe

5000,00z

4430- R ne opatyiskadki

200,00 z

4440- Odpisy na ZFS

2133,00z

4480- Podatek od nieruchomoci

6200,00z

4500- Pozostae podatki na rzecz bud etwsamorzdu terytorialnego

100,00 z

4510- O paty na rzecz bud etu pastwa

200,00 z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tu drukarskiegourzdzekserograficznych

700,00 z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

2500,00z

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

3237905,00z

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

571 395,00 z

wg zacznika inwestycyjnego
Rozdzia 75414 Obrona cywilna

500,00 z

4550- Szkolenia czonkwkorpususuby cywilnej

500,00 z

DZIA757 - O B SUGA DUGU PUBLICZNEGO

425 000,00 z

Rozdzia 75702 Obsugakredytwipo yczek

425 000,00 z

4300- Zakup usug pozostaych

5000,00z

- tj. prowizja przygotowawcza przy zaciganiu kredytu


8070- Odsetki od zacig n i tych po yczekikredytw

420 000,00 z

DZIA758 - R NE ROZLICZENIA - oge m

304 340,00 z

Rozdzia 75814 - R ne rozliczenia finansowe

4340,00z

4430- R ne opatyiskadki

4340,00z

Skadka na ZwizekPowiatwPolskich
Rozdzia 75818 - Rezerwyoglneicelowe

300 000,00 z

4810- Rezerwy

300 000,00 z

Jesttorezerwaoglnawwysokoci 210.000 z. orazrezerwacelowazgodniezustawozarzdzaniu kryzysowym 90.000 z.


DZIA801
- O WIATAIWYCHOWANIE-Podpisany.
oge m
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Rozdzia 80102 - S z k oy Podstawowe Specjalne

23Strona
489 681,00
54 / 68 z
169 350,00 z

4810- Rezerwy

300 000,00 z

Jesttorezerwaoglnawwysokoci 210.000 z. orazrezerwacelowazgodniezustawozarzdzaniu kryzysowym 90.000 z.


DZIA801 - O WIATAIWYCHOWANIE- oge m
Rozdzia 80102 - S z k oy Podstawowe Specjalne

23 489 681,00 z
169 350,00 z

Borkowice
3020- Nagrodyiwynagrodzeniaosoboweniezaliczanedowynagrodze

9500,00z

dodatkimieszkanioweiwiejskiedlanauczycieli,funduszzdrowotny
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

116 050,00 z

- wynagrodzenie nauczycieli oraz nagrodyDEN


4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

13 400,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

20 000,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

3200,00z

4440- Odpisy na Zakadowy Fund. wiadcze Socjalnych

7200,00z

Rozdzia 80111 - Gimnazja Specjalne - oge m

1807366,00z

z tego:
Rozdzia 80111 - Gimnazja Specjalne

1256516,00z

- RusinwKonecki
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

84 000,00 z

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli


- dodatkimieszkanioweiwiejskie
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

822 716,00 z

- wynagrodzenie nauczycieli oraz nagrody DEN


4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

75 000,00 z
134 800,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

21 000,00 z

4210- Zakup materiaw

40 000,00 z

- zakup oleju opaowego


4240- Zakup pomocy naukowych

20 000,00 z

4410- Podr e subowe krajowe

1000,00z

4440- Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

58 000,00 z

Rozdzia 80111 - Gimnazja Specjalne


Borkowice /SOSW/
3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

189 450,00 z
11 450,00 z

- dodatkimieszkanioweiwiejskie,funduszzdrowia
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

129 800,00 z

- wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody DEN


4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

13 100,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

22 000,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

3500,00z

4440- Odpisy na Zakadowy Fund. wiad. Socjalnych

9600,00z

Rozdzia 80111 - Gimnazja Specjalne


Borkowice /Modzie owy Orodek Socjoterapii/
3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

361 400,00 z
19 600,00 z

- dodatkimieszkanioweiwiejskie,funduszzdrowia
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

271 500,00 z

- wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody DEN


4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne
4120S kadki na Fundusz Pracy
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
4440- Odpisy na Zakadowy Fund. wiad. Socjalnych

44 000,00 z
7100,00z
Strona
55 / 68
19 200,00 z

- wynagrodzenia nauczycieli oraz nagrody DEN


4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne
4120- S kadki na Fundusz Pracy
4440- Odpisy na Zakadowy Fund. wiad. Socjalnych
Rozdzia 80114 Z. Obs. ekonom.-administr.szk oge m

44 000,00 z
7100,00z
19 200,00 z
3033699,00z

z tego:
Rozdzia 80114 ZOS Borkowice
3020- Nagrodyiwydatkiosob.niezaliczanedowynagrodze

923 490,00 z
7000,00z

- BHPdlapracownikw
3110- wiadczenia spoeczne

4000,00z

- kieszonkowedlawychowankw
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

421 800,00 z

- wynagrodzeniaadministracjiiobsugi, nagrody
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

37 200,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

63 000,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

10 000,00 z
2000,00z

4210- Zakup materiawiwyposa e n i a

144 400,00 z

- zakup oleju opaowego,paliwaiolejudosamochodu,czci do drobnych napraw, rodkwczystoci, materiawbiurowych,


dziennikw,wiadectw,prenumeraty,lekidlawychowankw,odziey
4220- Zakup rodkw ywnoci

70 000,00 z

4230- Zakuplekw,wyrobwmedycznychiproduktwbiobjczych

3000,00z

4240- Zakup pomocy naukowych

4000,00z

4260- Zakupenergiiiwody

60 000,00 z

4280- Zakup usug zdrowotnych

2000,00z

4300- Zakup usug pozostaych

41 590,00 z

- opatypocztoweiprenumeraty,bankowe,praktycznanaukazawodu,wywznieczystoci, odprowadzanie ciekwizanieczyszcze,


przegldy techniczne, drobne naprawy, pranie odziey, ogoszeniaoprzetargach,ochronamienia,szkoleniapracownikw,wsplnota
mieszkaniowa
4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370- O patyztytuu zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej

2500,00z
12 000,00 z

4410- Podr e suboweikrajowe

2000,00z

4430- R ne opatyiskadki

7000,00z

- ubezpieczeniesamochoduikomputerw
4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

23 000,00 z

4700- Szkoleniapracownikwnieb dcych czonkami suby cywilnej

1000,00z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tu drukarskiegourzdzekserograficznych

3000,00z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

3000,00z

Rozdzia 80114 ZOS Przysucha


3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

2110209,00z
5000,00z

- rodkiBHPdlapracownikw
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

736 700,00 z

- wynagrodzeniaadministracjiiobsugi, nagrody, odprawy emerytalne


4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

66 593,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

80 017,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

13 050,00 z

4210- Zakup materiawiwyposa enia


- zakup oleju opaowego,paliwadosamochoduikosiarki,rodkwczystocidlaZSnr1iZSnr2orazinternatu,czasopismdlaZSnr1
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
iZSnr2,materiawbiurowychiszkolnychdlaZSnr1iZSnr2,materiay
biurowe dla ZOSP, elektrycznych, remontowo-budowlanych
dlaZSnr1iZSnr2,ZOSP

709 719,00 z
Strona 56 / 68

4120- S kadki na Fundusz Pracy


4210- Zakup materiawiwyposa enia

13 050,00 z
709 719,00 z

- zakup oleju opaowego,paliwadosamochoduikosiarki,rodkwczystocidlaZSnr1iZSnr2orazinternatu,czasopismdlaZSnr1


iZSnr2,materiawbiurowychiszkolnychdlaZSnr1iZSnr2,materiay biurowe dla ZOSP, elektrycznych, remontowo-budowlanych
dlaZSnr1iZSnr2,ZOSP
4230- Zakuplekwimateriawmedycznych

2000,00z

-leki:ZSnr1iZSnr2,internat
4240- Zakup pomocy naukowych

2400,00z

- zakup ksiek:ZSnr1iZSnr2,internat
4260- Zakupenergiiiwody

250 000,00 z

- energiaelektryczna:ZSnr1iZSnr2,woda:ZSnr1iZSnr2orazZOSP,gaz
4270- Zakup usug remontowych

20 000,00 z

4280- Zakup usug zdrowotnych

2000,00z

4300- Zakup usug pozostaych

118 630,00 z

- opatypocztoweikurierskieZOSP,bankowe,wywznieczystociZSnr1iZSnr2,monitoringZSnr1,emisjazanieczyszcze, dozr
technicznybudynkw,przegld kotowni,samochodu,czyszczeniezbiornikaoleju,czyszczenieprzewodwkominowych,kursydla
uczniwklaswielozawodowych,przegldbudynkw,przegld ganicwZSnr1,ZSnr2orazZOSP,czyszczeniekanalizacjiwZSnr2i
ZOSP,abonamentRTVZSnr1,ZSNr2iZOSP,cieki (kana)ZSnr1iZSnr2,usuga serwisowa hala, badania natenia owietlenia
iwilgotnoci,pomiaryelektrycznebudynkw
4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet

6000,00z

- Internet - ZSnr1iZSnr2
4370- O patyztytuu zakupu usug telekom. telefonii stacjonarnej

16 000,00 z

- telefony stacjonarne ZSnr1,ZSnr2iZOSP


4410- Podr e subowe krajowe

2200,00z

- delegacje ZSnr1,ZSnr2iZOSP
4430- R ne opatyiskadki

20 000,00 z

- ubezpieczeniesamochoduirzeczoweiinnesk. ZS nr 1, ZS nr 2
4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych
4480- Podatek od nieruchomoci

38 700,00 z
200,00 z

- ZSnr1,ZSnr2
4700- Szkoleniapracownikwnieb dcych czonkami suby cywilnej

2000,00z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tudrukarskiegoiurzdze kserograficznych

7000,00z

- papier ksero ZS nr 1, ZS nr 2, ZOSP, internat


4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

12 000,00 z

- wtymlicencjazaprogramVULCA,OPIEKUNiinneZOSP
- akcesoriakomputeroweitoneryZSnr1,ZSnr2
Rozdzia 80120 - LiceaOglnoksztacce - oge m

3626684,00z

Z tego:
Rozdzia 80120 LiceaOglnoksztacc e
- Zesp S z k Nr1wPrzysusze
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

2042218,00z
10 000,00 z

- wiadczenia rzeczowe bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli


4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

1516871,00z

- wynagrodzenia nauczycieli
- nagrody DEN orazjubileuszowe
- odprawy emerytalne
- zasiki na zagospodarowanie
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4120- S kadki na Fundusz Pracy

144 400,00 z
217 786,00 z
Strona 57 / 68
40 161,00 z

- zasiki na zagospodarowanie
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

144 400,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

217 786,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy


4170- Wynagrodzenia bezosobowe

40 161,00 z
8000,00z

- umowy zlecenia pielgniarki


4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

105 000,00 z

Rozdzia 80120 - LiceaOglnoksztacc e


- Zesp S z k Nr2wPrzysusze
3020- Nagrodyiwydatkiosob.niezaliczanedowynagrodze

430 312,00 z
3000,00z

- wiadczenia rzeczowe bhp


4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

312 847,00 z

- wynagrodzenianauczycieliinagrody
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

30 200,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

55 237,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy


4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

8903,00z
20 125,00 z

Rozdzia 80120 - LiceaOglnoksztacc e


- Lipiny
3020- Wydatki nie zaliczane do wynagrodze

413 000,00 z
28 000,00 z

- dodatek wiejski dla nauczycieli


- dodatek mieszkaniowy
- fundusz zdrowotny
- wiadczenia bhp
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

272 000,00 z

- wynagrodzeniezasadniczeidodatkistaepedagogw,godzinynadliczbowe,nagrody
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

29 500,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

53 000,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy


4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

8500,00z
22 000,00 z

Rozdzia 80120 - LiceaOglnoksztacc e


- Borkowice
3020- Wydatki nie zaliczane do wynagrodze

130 500,00 z
7300,00z

- dodatek wiejski
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

91 700,00 z

- wynagrodzenie nauczycieli
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

4200,00z
15 700,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

2500,00z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

9100,00z

Rozdzia 80120 - Zaoczne UzupeniajceLiceumOglnoksztacce dla DorosychwPrzysusze

82 824,00 z

2540- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoy

82 824,00 z

udzielonanapodstawieart.90Ustawyosystemieowiaty.ZgodniezuchwaRadyPowiatuwsprawieszczegowego trybu
udzielaniairozliczaniadotacjiszkoomiplacwkomniepublicznym.
Rozdzia 80120 - LiceaOglnoksztacc e
- Mariwka

283 642,00 z

2540- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoy

283 642,00 z

udzielonanapodstawieart.90Ustawyosystemieowiaty.ZgodniezuchwaRadyPowiatuwsprawieszczegowego
trybu
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
udzielaniairozliczaniadotacjiszkoomiplacwkomniepublicznym.

Strona 58 / 68

- Mariwka

283 642,00 z

2540- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoy

283 642,00 z

udzielonanapodstawieart.90Ustawyosystemieowiaty.ZgodniezuchwaRadyPowiatuwsprawieszczegowego trybu
udzielaniairozliczaniadotacjiszkoomiplacwkomniepublicznym.
Rozdzia 80120 - UzupeniajceZaocznePrywatneLiceumOglnoksztacce dla dorosychwSkrzys k u

244 188,00 z

2540- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoy

244 188,00 z

udzielonanapodstawieart.90Ustawyosystemieowiaty.ZgodniezuchwaRadyPowiatuwsprawieszczegowego trybu
udzielaniairozliczaniadotacjiszkoomiplacwkomniepublicznym.
Rozdzia 80123 - Licea profilowane

424 991,00 z

Z tego:
Rozdzia 80123 - Licea profilowane
Zesp S z k Nr1wPrzysusze
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

124 282,00 z
500,00 z

- wiadczeniarzeczowebhpipomoczdrowotnadlanauczycieli
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

90 477,00 z

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe


4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

8370,00z
15 218,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

2217,00z

4440- Odpisy na ZFS

7500,00z

Rozdzia 80123 - Licea profilowane


- ZespSzkNr2wPrzysusze
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

300 709,00 z
2200,00z

- wiadczenia rzeczowe bhp


4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

220 070,00 z

- wynagrodzeniainagrodynauczycieli
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

18 986,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

38 785,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

10 608,00 z

4440- Odpisy na ZFS

10 060,00 z

Rozdzia 80130 - S z k oy Zawodowe

4587401,00z

Z tego:
Rozdzia 80130 - S z k oy Zawodowe
Zesp S z k Nr1Przysucha
3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

96 358,00 z
350,00 z

- wiadczenia rzeczowe bhp


- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

73 000,00 z
5500,00z
11 808,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

1900,00z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

3800,00z

Rozdzia 80130 - S z k oy Zawodowe


Zesp S z k Nr2Przysucha
3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

2560359,00z
16 000,00 z

- wiadczenia rzeczowe bhp


- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
3260- Inneformypomocydlauczniw
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
(dowzniepenosprawnego ucznia ZS nr 2)

2000,00z
Strona 59 / 68

- wiadczenia rzeczowe bhp


- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
3260- Inneformypomocydlauczniw

2000,00z

(dowzniepenosprawnego ucznia ZS nr 2)
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

1803961,00z

- wynagrodzenia nauczycieli
- nagrody uznaniowe
- nagrody jubileuszowe
- zasiki na zagospodarowanie
- odprawa pienina art.20 KN
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

165 600,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

219 743,00 z

4118- S kadki na ubezpieczenia spoeczne/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"

8563,00z

4119- S kadki na ubezpieczenia spoeczne/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

219,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

53 188,00 z

4128- S kadkinaFunduszPracy/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

1356,00z

4129- S kadkinaFunduszPracy/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

35,00 z

4170- Wynagrodzenia bezosobowe

27 000,00 z

umowa-zlecenie pielgniarkiiinne
4178- Wynagrodzeniabezosobowe/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

51 489,00 z

4179- Wynagrodzeniabezosobowe/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

1420,00z

4218- Zakup materiawiwyposa enia/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

5173,00z

4219- Zakup materiawiwyposa enia/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

133,00 z

4308- Zakup usug pozostaych/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

47 170,00 z

4309- Zakup usug pozostaych/projekty"Kratywnyabsolwent"i"Praktykiuczniowskie"/

20 309,00 z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

137 000,00 z

Rozdzia 80130 - S z k oy Zawodowe


Zesp S z k Ekonomicznych Lipiny
3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

960 360,00 z
45 700,00 z

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli


- dodatekwiejskiimieszkaniowydlanauczycieli
- bhpnauczycieliipracownikw
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

547 210,00 z

- wynagrodzeniapracownikwpedagogicznych,administracjiiobsugi
- godziny ponadwymiarowe
- nagrodyjubileuszoweizaosignicia
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

47 500,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

98 300,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

13 500,00 z

4170- Wynagrodzenia bezosobowe


4210- Zakup materiawiwyposa enia

8000,00z
106 000,00 z

- zakup oleju opaowego, wgla, paliwa, rodkwczystoci


4230- Zakuplekw,wyrobwmedycznychiproduktwbiobjczych

500,00 z

4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksi ki

650,00 z

4260- Zakupenergiiiwody

40 000,00 z

4270- Zakup usug remontowych

1000,00z

4280- Zakup usug zdrowotnych

1000,00z

4300- Zakup usug pozostaych


ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
tj.dozrtechniczny,przegldy samochodu, us. kominiarskie, us.pocztowe, przegld ganic

6600,00z
Strona 60 / 68

4270- Zakup usug remontowych

1000,00z

4280- Zakup usug zdrowotnych

1000,00z

4300- Zakup usug pozostaych

6600,00z

tj.dozrtechniczny,przegldy samochodu, us. kominiarskie, us.pocztowe, przegld ganic


4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet

800,00 z

4370- O patyztyt.zakupuus. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4000,00z

4410- Podr e subowe krajowe

1000,00z

4430- R ne opatyiskadki

5000,00z

- opaty za emisjzanieczyszcze, ubezpieczeniasalkomputerowych,budynkw


4440- Odpisy na ZFS
4480- Podatek od nieruchomoci

30 000,00 z
600,00 z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tudrukarskiegoiurzdze kserograficznych

2000,00z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

1000,00z

Rozdzia 80130 - S z k oy Zawodowe


Zesp S z k Rolniczych Borkowice
3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

677 584,00 z
41 000,00 z

- dodatekmieszkaniowyiwiejskidlanauczycieli,funduszzdrowotny
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

435 000,00 z

- wynagrodzenia nauczycieli
- godziny nadliczbowe
- nagrody jubileuszowe
- nagrody nauczycieli DEN
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

43 700,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

80 200,00 z

4118- S kadki na ubezpieczenia spoeczne/projekt"Wiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

2196,00z

4119- S kadki na ubezpieczenia spoeczne/projekt"Wiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

45,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

13 000,00 z

4128- S kadkinaFunduszPracy/projekt"Wiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

348,00 z

4129- S kadkinaFunduszPracy/projekt"Wiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

12,00 z

4178- Wynagrodzeniabezosobowe/projekty"Wiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

14 443,00 z

4179- Wynagrodzeniabezosobowe/projekty"Wiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

296,00 z

4218- Zakup materiawiwyposa enia/projektyWiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

588,00 z

4219- Zakup materiawiwyposa enia/projektyWiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

12,00 z

4308- Zakup usug pozostaych/projektyWiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

8068,00z

4309- Zakup usug pozostaych/projektyWiedzaiumiej tnoci szansna przysze zatrudnienie"/

4576,00z

4440- Odpis na ZFS

34 100,00 z

Rozdzia 80130 S z k oy Zawodowe

95 676,00 z

Zaoczna Policealna Szkoa Zawodowa dla dorosychw Przysusze


2540- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoy

95 676,00 z

udzielonanapodstawieart.90Ustawyosystemieowiaty.ZgodniezuchwaRadyPowiatuwsprawieszczegowego trybu
udzielaniairozliczaniadotacjiszkoomiplacwkomniepublicznym.
Rozdzia 80130 S z k oy Zawodowe

197 064,00 z

TWPKielce
2540- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoy

197 064,00 z

udzielonanapodstawieart.90Ustawyosystemieowiaty.ZgodniezuchwaRadyPowiatuwsprawieszczegowego trybu
udzielaniairozliczaniadotacjiszkoomiplacwkomniepublicznym.
Rozdzia 80134 S z k oy Zawodowe Specjalne Borkowice
3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny

552 300,00 z
32 150,00 z
Strona 61 / 68

Rozdzia 80134 S z k oy Zawodowe Specjalne Borkowice


3020- Nagrodyiwydatkiosoboweniezaliczanedowynagrodze

552 300,00 z
32 150,00 z

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, fundusz zdrowotny


4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

373 950,00 z

- wynagrodzeniai nagrody DEN


- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

41 800,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

67 400,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

10 600,00 z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

26 400,00 z

Rozdzia 80146 - DoksztacanieiDoskonalenieNauczycieli


2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw

112 475,00 z
27 375,00 z

m i dzy jednostkami samorzdu terytorialnego /Starostowo Pow. Radom/


4300- Zakup usug pozostaych

85 100,00 z

Dopaty do doksztacania nauczycieli.


Poradnia Psych.-Pedagogiczna

2000,00z

ZSnr1Przysucha

17 000,00 z

ZSnr2Przysucha

21 000,00 z

ZSE Lipiny

500,00 z

ZMOWRusinwKonecki

25 600,00 z

ZOS Borkowice

19 000,00 z

Rozdzia 80195 - Pozostaa dziaalno


3240- Stypendiadlauczniw

9175415,00z
87 000,00 z

- stypendiadlauczniwszczeglnieuzdolnionych
4440- Odpis na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

122 400,00 z

- dlanauczycieliemerytw
6058- Wydatkiinwestycyjne/baseniwarsztaty/

5161081,00z

6059- Wydatkiinwestycyjne/baseniwarsztaty/

3804934,00z

- wg za cznikaoinwestycjach
DZIA851 - OCHRONA ZDROWIA - oge m

3 509 384,00 z

Rozdzia 85111 - Szpitaleoglne

795 071,00 z

6220- Dotacja celowa

795 071,00 z

na modernizacjobiektwizakupaparatuRTGwSPZZOZwPrzysusze
Rozdzia 85156 - S kadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczeniadlaosbnieobj tych ubezpieczeniem

2490100,00z

zdrowotnym
4130- S kadki na ubezpieczenia zdrowotne

2490100,00z

- Powiatowy Urzd Pracy

2449000,00z

- Orodki Szkolno Wychowawcze RusinwKonecki


- Borkowice
/skadkinaubezpieczeniezdrowotnedlaosbnieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego/

- z
9240,00z
31 860,00 z
- z

Rozdzia 85195 - Pozostaa dziaalno

224 213,00 z

6050- Wydatki inwestycyjne /Termomodernizacja budynku Wiejskiego OrodkaZdrowiawGlicu

224 213,00 z

Wydatki inwestycyjne wg zacznikaoinwestycjach.


DZIA852 - POMOC SPOECZNA - oge m
Rozdzia 85201 - Placwkiopiekuczo-wychowawcze
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
Sto:

933 578,00 z
154 623,00 z
Strona 62 / 68

Wydatki inwestycyjne wg zacznikaoinwestycjach.


DZIA852 - POMOC SPOECZNA - oge m

933 578,00 z

Rozdzia 85201 - Placwkiopiekuczo-wychowawcze

154 623,00 z

Sto:
2320- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie m i dzyjst dotacje na dzieci przebywajce

136 800,00 z

wplacwkachnaterenieinnegopowiatu
3110- wiadczenia spoeczne

12 882,00 z

- pomoc pienina na kontynuowanie nauki


- pomoc pienina na usamodzielnienie
4210- Zakup materiawiwyposa enia
Rozdzia 85204 - Rodziny zastpcze

4941,00z
601 115,00 z

Sto:
2320- Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie m i dzyjst dotacje na dzieci przebywajce

4360,00z

wrodzinachnaterenieinnegopowiatu
3110- wiadczenia spoeczne

464 320,00 z

tj. pomoc pienina dla rodzin zastpczych, na kontynuowanie nauki oraz jednorazowe wiadczenie pienine na usamodzielnienie si
wychowankwzrodzinzastpczych
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne
4120- S kadki na Fundusz Pracy
4170- Wynagrodzenie bezosobowe

13 280,00 z
2155,00z
77 590,00 z

dla zawodowych rodzin zastpczych


4210- Zakup wyposa enia dla dzieci opuszczajcych rodziny zastpcze
Rozdzia 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne
4120- S kadki na Fundusz Pracy
4170- Wynagrodzenia bezosobowe

39 410,00 z
177 840,00 z
700,00 z
108 300,00 z
9467,00z
20 320,00 z
2671,00z
18 000,00 z

tj.wynagrodzeniaztytuu umowy zlecenia prawnika, psychologa, specjalisty od uzalenie


4210- Zakup materiawiwyposa enia

3382,00z

druki, materiay pimienniczeirodki czystoci


4280- Zakup usug zdrowotnych

- z

4300- Zakup usugpocztowychiinnych

3000,00z

4370- O patyztytuu zakupu us.telekom. telefonii stacjonarnej

5000,00z

4410- Podr e subowe krajowe

1000,00z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

2500,00z

4700- Szkoleniapracownikwnieb dcych czonkami korpusu suby cywilnej

1000,00z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tudrukarskiegoiurzdze kserograficznych

1500,00z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

1000,00z

DZIA853 POZOSTAEZADANIAWZAKRESIEPOLITYKISPOECZNEJ - oge m

1415409,00z

Rozdzia 85311 - Rehabilitacjazawodowaispoecznaosbniepenosprawnych

180 840,00 z

2580- Dotacjapodmiotowazbud etudlajednostekniezaliczanychdosektorafinanswpublicznych

180 840,00 z

dziaalnoWarsztatwTerapiiZajciowejwPrzysuszeiLipinach
Rozdzia 85321 - Zespoyd/sOrzekaniaoStopniuNiepenosprawnoci

49 740,00 z

2320- Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie

49 740,00 z

porozumieniazpowiatemRadom
Rozdzia 85333 - Powiatowe Urz dy Pracy
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

1184829,00z
Strona 63 / 68
708 480,00 z

2320- Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie

49 740,00 z

porozumieniazpowiatemRadom
Rozdzia 85333 - Powiatowe Urz dy Pracy
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

1184829,00z
708 480,00 z

- wynagrodzeniapracownikw
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
4018- Wynagrodzenieosobowepracownikw

95 370,00 z

4019- Wynagrodzenieosobowepracownikw

16 830,00 z

4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13

61 260,00 z

4048- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13

7772,00z

4049- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13

1372,00z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

115 370,00 z

4118- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

15 574,00 z

4119- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

2748,00z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

21 980,00 z

4128- S kadki na Fundusz Pracy

2527,00z

4129- S kadki na Fundusz Pracy

446,00 z

4140- Wpaty na PFRON

16 000,00 z

4148- Wpaty na PFRON

- z

4149- Wpaty na PFRON

- z

4170- Wynagrodzenia bezosobowe

13 800,00 z

4210- Zakup materiawiwyposa enia

19 000,00 z

- materiay biurowe, paliwo, prasa, rodki czystoci


4260- Zakupenergiiiwody

40 000,00 z

- energiacieplna,elektrycznaiwoda
4270- Zakup usug remontowych
4280- Zakup usug zdrowotnych

- z
1000,00z

- badaniaokresowepracownikw
4300- Zakup usug pozostaych

7000,00z

- opaty pocztowe, prowizje bankowe, czynsz za gara, wywznieczystoci, monitoring, przegldymaszyniurzdze, wyrobienie
piecztek, obsuga prawna
4360- O patyztytuu zakupu us. telekom.telefoniikomrkowej

3000,00z

4410- Podr e subowe

1000,00z

4430- R ne opatyiskadki

1300,00z

- ubezpieczenie majtkowe samochodu


4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych
4700- Szkoleniapracownikwnieb dcych czonkami korpusu suby cywilnej
DZIA854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - oge m
Rozdzia 85403 - Specjalne Orodki Szkolno Wychowawcze

31 000,00 z
2000,00z
9419879,00z
678 400,00 z

SOSW Borkowice
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

40 200,00 z

dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli - wychowawcw


4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

457 000,00 z

- wynagrodzenie nauczycieli
- nagrodyjubileuszoweorazzokazjiDniaEdukacjiNarodowej
- godziny ponadwymiarowe
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

47 200,00 z
Strona 64 / 68
82 600,00 z

- nagrodyjubileuszoweorazzokazjiDniaEdukacjiNarodowej
- godziny ponadwymiarowe
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

47 200,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

82 600,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

13 000,00 z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

38 400,00 z

Rozdzia 85406 - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

553 580,00 z

3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

3200,00z

- rodki bhp
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

398 465,00 z

- wynagrodzeniainagrodyjubileuszowe
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

33 870,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

66 614,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

10 592,00 z

4170- Wynagrodzenia bezosobowe

6000,00z

- umowa zlecenia na sprztanie pomieszcze, lekarz


4210- Zakup materiawiwyposa enia do bie cej dziaalnoci

3200,00z

- zakup materiawbiurowych,dzienniki,druki,rodkwczystoci
4240- Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksi e k

2000,00z

4260- Zakupenergiicieplnej,elektrycznejiwody

1000,00z

4300- Zakup usug pozostaych

500,00 z

- poczta
4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet
4370- O patyztytuu zakupu us. telekom. telefonii stacjonarnej

900,00 z
2400,00z

4410- Podr e subowe krajowe

800,00 z

4430- R ne opatyiskadki

400,00 z

- (budynkiisprzt komputerowy)
4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

22 639,00 z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tu drukarskiegourzdze kserograficznych

500,00 z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

500,00 z

Rozdzia 85410 - InternatyiBursySzkolne

1535430,00z

Rozdzia 85410 InternatyiBursySzkolne

317 000,00 z

Zesp S z k Nr2Przysucha
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

1500,00z

- wiadczenia rzeczowe bhp


4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

235 248,00 z

- wynagrodzeniainagrodydlanauczycieli
- zasiek na zagospodarowanie
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

19 727,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

38 930,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy


4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych
Rozdzia 85410 InternatyiBursySzkolne

6495,00z
15 100,00 z
510 290,00 z

- ZespSzkEkonomicznych Lipiny
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

5600,00z

- dodatkiwiejskieimieszkaniowe,funduszzdrowotny,bhp
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw
- wynagrodzenia
osobowe nauczycieli, obsugiiadministracji
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

230 190,00 z
Strona 65 / 68

26 000,00 z

- dodatkiwiejskieimieszkaniowe,funduszzdrowotny,bhp
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

230 190,00 z

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsugiiadministracji


4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

26 000,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

39 000,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy


4210- Zakup materiawiwyposa enia

7000,00z
120 000,00 z

- zakup wgla, oleju opaowego, paliwa, rodkwczystociimateriawdodrobnychnapraw


4260- Zakup energii elektrycznej

60 000,00 z

4270- Zakup usug remontowych

1000,00z

4300- Zakup usug pozostaych

8500,00z

- usugi pocztowe, bankowe, kominiarskie, przegldsamochodu,dozrtechniczny


4430- R ne opatyiskadki

3000,00z

- za emisjzanieczyszcze, ubezpieczeniabudynkwisamochodu
4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych
Rozdzia 85410 InternatyiBursySzkolne

10 000,00 z
114 500,00 z

Zesp S z k Rolniczych Borkowice


3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

8900,00z

- dodatekwiejskiimieszkaniowydlanauczycieli,funduszzdrowotny
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

75 700,00 z

- wynagrodzeniainagrodydlanauczycieli
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

7000,00z
13 500,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

2200,00z

4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

7200,00z

Rozdzia 85410 - InternatyiBursySzkolne

593 640,00 z

- LiceumOglnoksztacceMariwka
2540- Dotacjapodmiotowazbud etu dla niepublicznej szkoy

593 640,00 z

ZgodniezuchwaRadyPowiatuwsprawieszczegowegotrybuudzielaniairozliczaniadotacjiszkoomiplacwkomniepublicznym.
Rozdzia 85420 - Modzie owe orodki wychowawcze

6262069,00z

ZMOWRusinwKonecki
3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze

114 000,00 z

- dodatekwiejskiimieszkaniowy
- pomoczdrowotnadlawychowawcw
3110- wiadczenia spoeczne

30 000,00 z

- zapomoga dla podopiecznych


(kieszonkowedlawychowankw)
4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw

1928706,00z

- wynagrodzeniawychowawcw,nagrodaDEN
4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

200 000,00 z

4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

400 000,00 z

4120- S kadki na Fundusz Pracy

70 000,00 z

4170- Wynagrodzenia bezosobowe

40 000,00 z

4210- Zakup materiawiwyposa enia

449 000,00 z

zakup oleju opaowegopaliwadosamochodw,rodkwczystoci, koderiodzieydlawychowankw,art.szkolnych


4220- Zakup rodkw ywnoci
4230- Zakuplekw
ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO.
Podpisany.
4240Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksi
e k

4260- Zakup energii

180 000,00 z
10 000,00 z
Strona
66 / 68 z
40 000,00

60 000,00 z

4220- Zakup rodkw ywnoci

180 000,00 z

4230- Zakuplekw

10 000,00 z

4240- Zakuppomocynaukowych,dydaktycznychiksi e k

40 000,00 z

4260- Zakup energii

60 000,00 z

(zakupenergiielektrycznejigazunakuchnie)
4270- Zakup usug remontowych

258 057,00 z

- przegldsamochodw,drobnenaprawykonserwacyjne,remonty)
4280- Zakup usug zdrowotnych

3000,00z

4300- Zakup usug pozostaych

62 000,00 z

- usugipocztowe,kosztyiprowizjebankowe,usugikominiarskie,wywzmieciinieczystoci pynnych, prenumerata,


4350- Zakup usug dostpu do sieci Internet

20 000,00 z

4370- O patyztytuu zakupu us.telekom. telefonii stacjonarnej

30 000,00 z
5000,00z

4410- Podr e subowe krajowe


4430- R ne opatyiskadki

30 000,00 z

ubezpieczeniesamochodw,mienia,komputerw,wychowankw,podatekodnieruchomoci
4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

149 868,00 z

4700- Szkoleniapracownikwnieb dcych czonkami korpusu suby cywilnej

10 000,00 z

4740- Zakup materiawpapierniczychdosprz tu drukarskiegourzdze kserograficznych

10 000,00 z

4750- Zakupakcesoriwkomputerowych,wtymprogramwilicencji

10 000,00 z
2152438,00z

6050- Wydatki inwestycyjne


wg zacznikainwestycyjnego/rozbudowaMOWwKol.Szczerbackiej/
Rozdzia 85421 - Modzie owe orodki socjoterapii

390 400,00 z

w Borkowicach
21 000,00 z

3020- Nagrodyiwydatkiniezaliczanedowynagrodze
- dodatekwiejskiimieszkaniowy
-pomoczdrowotnadlawychowawcw

287 800,00 z

4010- Wynagrodzeniaosobowepracownikw
- wynagrodzeniainagrodydlanauczycieli

4700,00z

4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne


4110- S kadki na ubezpieczenia spoeczne

47 700,00 z
7600,00z

4120- S kadki na Fundusz Pracy


4440- Odpisy na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych

21 600,00 z

DZIA921 - KULTURAIOCHRONADZIEDZICTWANARODOWEGO

54 000,00 z

Rozdzia 92116 - Biblioteki

47 000,00 z

2000,00z

2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umw)mi dzy
jednostkami samorzdu terytorialnego
tj. dotacje dla biblioteki dziaajcejprzy UrzdzieMiastaiGminywPrzysusze

2480- Dotacjepodmiotowazbud etu dla samorzdowej instytucji kultury tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej

45 000,00 z

wPrzysusze

Rozdzia 92195 - Pozostaa dziaalno

7000,00z

4210- Zakup materiaw

5000,00z

4300- Zakup usug pozostaych

2000,00z

DZIA926 - KULTURAFIZYCZNAISPORT

Rozdzia 92601 - Obiekty sportowe


ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

345 000,00 z

300 000,00 z
Strona 67 / 68

DZIA926 - KULTURAFIZYCZNAISPORT

345 000,00 z

Rozdzia 92601 - Obiekty sportowe

300 000,00 z

6300- Dotacje celowe na pomoc finansowudzielanm i dzy jst na dofinansowanie wasnych zada inwstycyjnych

300 000,00 z

rozbudowaboiskwielofunkcyjnych"ORLIK"wBorkowicachiLipinach

Rozdzia 92695 - Pozostaa dziaalno

45 000,00 z

5000,00z

4170- Wynagrodzenie bezosobowe


4210- Zakup materiaw

30 000,00 z

4300- Zakup usug pozostaych

10 000,00 z

Sto wydatki zwizanezorganizacjpowiatowych igrzysk modziey, obsugaimprezsportowychoraznazakupnagrddla


uczestnikw.

1.Planowanewydatkinainwestycjewroku2010wynosz28.245.447 z. ztegokwot4.322.532 z. stanowirodki wasne . Kredyty


ipoyczki planowane do zacignicia na wydatki inwestycyjne to suma 3.998.510 z. , akwot19.924.405 z. powiat planuje pozyska
zinnychrdetj.zFOGR,Urzdu Marszakowskiego, RPO, UrzdwGminiinne.
2. Planuje siutworzenierezerwyoglnejnakwot210.000 z., ktrazostanierozwizanawmiarzachodzcychpotrzebwtrakcie

wykonywania zadawynikajcychzzaoebudetuorazrezerwycelowejwwysokoci 90.000 z. na realizacjzadawasnych


zzakresuzarzdzania kryzysowego.
3. Stan zaduenia wynikajcyzplanowanychspatizacignitychkredytwipoyczekwroku2010przedstawiadoczona do Uchway
budetowej "Prognoza kwoty duguispatnarok2010ilatanastpne". Na dzie31.12.2010 r. planuje siwysokozobowizana
poziomie 10.482.836 z.
4. Deficyt planowany na 31.12.2010 roku stanowicyrnicpomidzyplanowanymidochodamiawydatkamibudetu powiatu wynosi
3.167.675 z.
5.Planowaneprzychodyorazwydatkidochodwwasnych,powiatowychfunduszycelowych,planydochodwzwizanychzrealizacj

zadazzakresuadministracjirzdowej stanowizaczniki do uchway.


W roku 2010 planuje siwzrostdochodwiwydatkwwstosunkudoaktualnegoplanunarok2009ook.3,5%.

Powiatprzejmujedorealizacjiwroku2010zadaniainwestycyjnewowiacie tj. "Budowa krytej pywalni" oraz "Rewiatalizacja

warsztatwszkonych",ktreplanowanowykonawroku2009.
Poniewana zadania w/w nie otrzymano rodkwfinansowychwroku2009zostajprzeniesione na 2010 r.

ID: RTNZS-UTZPO-VZLZM-VKMZE-CTISO. Podpisany.

Strona 68 / 68