You are on page 1of 16

UCHWAA BUDETOWA NA ROK 2010

MIASTA MILANWKA
Nr 380/XXXIII/10
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.
239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku z art. 121
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz. 1241) Rada Miasta Milanwka uchwala, co nastpuje:
1. Ustala si dochody budetu na rok 2010 w cznej kwocie 47 133 667z, w tym:
1) dochody biece: 44 731 667z;
2) dochody majtkowe: 2 402 000z
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1.
2. Ustala si wydatki budetu na rok 2010 w cznej kwocie 55 997 528z, zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2.
2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych na czn kwot 37 416 773z, w tym:
1) wydatki biece jednostek budetowych w kwocie cznej 26 804 725z, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 16 814 960z;
b) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 9 989 765z;
2) wydatki na dotacje na zadania biece 5 786 064z;
3) wydatki na wiadczenia na rzecz osb fizycznych 3 935 478z;
4) wydatki biece na programy finansowane z pomocy zagranicznej w cznej kwocie 506z, z czego z innych rodkw niepodlegajcych zwrotowi, pochodzcych z zagranicy 506z;
5) wydatki na obsug dugu publicznego 890 000z;
3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych na czn kwot 18 580 755z, w tym: wydatki
na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 18 580 755z, z czego na wydatki inwestycyjne na programy
finansowane z pomocy zagranicznej w cznej kwocie 32 772z, w tym ze rodkw pochodzcych z budetu
Unii Europejskiej 0z;
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 3.
3.1. Rnica midzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budetu w kwocie 8 863 861z,
ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z zaciganych kredytw w kwocie 8 863 861z,
2. Ustala si przychody budetu w cznej kwocie 12 821 653z i rozchody budetu w cznej kwocie
3 957 792z,
zgodnie z zaczon poniej tabel nr 4.
3. Ustala si limit zobowiza z tytuu:
1) kredytw zaciganych w roku 2010 do kwoty 11 296 653z, z czego:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budetu do kwoty 8 863 861z,
b) na spat kredytw, poyczek z lat ubiegych do kwoty 2 432 792z;
2) kredytw zaciganych na sfinansowanie przejciowego deficytu budetu do kwoty 2 000 000z.

tabela nr 4

Przychody i rozchody budetu w 2010 roku


Lp.
1

Tre

Klasyfikacja

2
Przychody ogem:

Kwota
4
12 821 653,00

Przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych ze rodkw publicznych

951

25 000,00

2
3

Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym


Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych

952
955

11 296 653,00
1 500 000,00

Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw

Rozchody ogem:

3 957 792,00
992

3 957 792,00

4. Tworzy si rezerw ogln budetu w kwocie 240 000z.


5. Wydatki budetu miasta obejmuj planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 podmiotom nalecym i nie nalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikami nr 1 i 1a do niniejszej
uchway.
6. Ustala si plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
7.1. Ustala si plan przychodw i kosztw Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z
zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
2. Z budetu udziela si dotacji przedmiotowych dla Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
cznej kwocie 600 000z, w tym dotacje:
a) z tytuu dopaty do ceny jednorazowego wejcia na basen w sezonie letnim 130 000z;
b) z tytuu dopaty do usug remontowych w budynkach komunalnych - 130 000z;
c) z tytuu dopaty do usug zarzdzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi wiadczonymi przez
zakad na rzecz miasta 240 000z;
d) z tytuu dopaty do kosztw usugi utrzymania 1m powierzchni stadionu 100 000z.
3. Upowania si Dyrektora Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokonywania przesuni w planie finansowym, z wyczeniem zmian powodujcych zmniejszenie wpaty do budetu lub zwikszenie dotacji z budetu.
8. Dochody i wydatki budetu obejmuj:
1) dochody z opat z tytuu zezwole na sprzeda napojw alkoholowych i wydatki budetu na realizacj
zada ujtych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziaania Narkomanii zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway;
2) dochody i wydatki zwizane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej i innych zada
zleconych ustawami zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway;
3) wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
9.1. Ustala si limity wydatkw:
1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway;
2) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej, z
niepodlegajcych zwrotowi rodkw pochodzcych z pomocy udzielanej przez pastwa czonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych rodkw niepodlegajcych zwrotowi, pochodzcych z zagranicy zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.
2. Upowania si Burmistrza Miasta Milanwka do zacigania zobowiza zwizanych z finansowaniem
wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich
do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 7 i 8 do niniejszej uchway.

10. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat na koniec 2010 roku i lata nastpne
zgodnie z zacznikiem nr 9 do niniejszej uchway.
11.1. Upowania si Burmistrza Miasta Milanwka do:
a) dokonywania zmian planu wydatkw w ramach dziau w zakresie wydatkw biecych cznie ze zmianami planu wydatkw na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b) dokonywania zmian w planie zada inwestycyjnych w ramach dziau pod warunkiem, e nie zostanie
wprowadzone nowe zadanie, ani nie nastpi likwidacja istniejcego zadania, z wyczeniem wydatkw
wieloletnich objtych zacznikiem nr 7 i zacznikiem nr 8;
c) zacignicia w roku 2010 zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania Miasta Milanwka i termin zapaty upywa w 2011 roku na
czn kwot 12 000 000z.
2. Upowanienie z ust. 1 lit c obejmuje moliwo umocowania kierownikw jednostek budetowych do
zacigania tego rodzaju zobowiza na rok nastpny, z ktrych czna warto wraz ze zobowizaniami
zaciganymi przez Burmistrza Miasta Milanwka nie przekroczy kwoty z ust. 1 lit c.
12. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Milanwka.
13. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2010r. i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu
Miasta.
Przewodniczcy Rady Miasta Milanwka:
Jerzy Olczak

Tabela nr 1

Plan dochodw na 2010 rok


w zotych
Dzia

Rozdzia

Nazwa

Plan ogem

biece
600

Transport i czno
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
60095

Pozostaa dziaalno
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0690

700

70005

Wpywy z rnych opat

40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00

Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

207 000,00
0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

207 000,00
0,00

0470

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci

0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze

120 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Administracja publiczna

2 000,00
131 009,00

750

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Urzdy wojewdzkie

75011

2010
2360

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu admi-

85 000,00

0,00
107 009,00
0,00
106 930,00
79,00

nistracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami


75023

0830
0970

75101

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 1 pkt 2 i 3

24 000,00
0,00

Wpywy z usug
Wpywy z rnych dochodw

15 000,00
9 000,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 659,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

2 659,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2010
754

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Obrona cywilna

75414

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2010
75416

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Stra Miejska
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych

0920
0970

Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw

75495

Pozostaa dziaalno
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0960

756

75601

0,00
2 659,00
28 500,00
0,00
300,00
0,00
300,00
24 200,00
0,00
23 500,00
600,00
100,00
4 000,00
0,00
4 000,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych


osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

31 458 939,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

0,00
124 000,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej

124 000,00

Wpywy z podatkuj rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,


podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
W tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 007 500,00

0310
0320

Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

1 955 000,00
12 500,00

0340

Podatek od rodkw transportowych

0910

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat


Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od
czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

0350
75615

75616

75618

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej

0,00

0,00

20 000,00
20 000,00
5 245 700,00

0310

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Podatek od nieruchomoci

0320

Podatek rolny

0330
0340

Podatek leny
Podatek od rodkw transportowych

2 200,00
270 000,00

0360
0430

Podatek od spadkw i darowizn


Wpywy z opaty targowej

450 000,00
185 000,00

0500

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0690
0910

Wpywy z rnych opat


Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat
Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na

0,00
3 220 000,00
32 500,00

1 000 000,00
11 000,00
75 000,00
418 000,00

podstawie ustaw

0410
0480
0490

85 000,00
271 000,00
62 000,00

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

23 663 739,00
0,00

0010

Podatek dochodowy od osb fizycznych

23 593 739,00

0020

Podatek dochodowy od osb prawnych


Rne rozliczenia

70 000,00
7 435 489,00

758

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

75801

0,00
7 370 489,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Szkoy podstawowe
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80 350,00
0,00

0690
0750

Wpywy z rnych opat


Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze

2 000,00
11 000,00

0830
0920

Wpywy z usug
Pozostae odsetki

61 500,00
4 800,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

80101

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970

80104

Wpywy z rnych dochodw


Przedszkola

0830

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpywy z usug

0920

Pozostae odsetki

0970

Wpywy z rnych dochodw


Gimnazja

80110

0920

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostae odsetki

0970

Wpywy z rnych dochodw

80148

0830
851

85195

0750

0,00

1 050,00
75 000,00
0,00
75 000,00
881 800,00
0,00
500 000,00
1 500,00
380 300,00
3 200,00
0,00
2 500,00
700,00

Stowki szkolne
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

331 600,00
0,00

Wpywy z usug
Ochrona zdrowia

331 600,00
1 860,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

Pozostaa dziaalno
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 860,00
0,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze

1 860,00

Pomoc spoeczna

85212

0,00

Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu


Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego
na podstawie odrbnych ustaw

75621

852

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpywy z opaty skarbowej

0,00

3 263 600,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpie-

2 512 200,00

czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

0900

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2910

Wpywy ze zwrotw dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych


w nadmiernej wysokoci
Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej.

85213

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2010

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gmin (zwizkw gmin)

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2030

85216

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gmin (zwizkw gmin)
Zasiki stae
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2030
85219

Wpywy z rnych dochodw

2030

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gmin (zwizkw gmin)
Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

900

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpywy z usug
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka ciekowa i ochrona wd

90001

0970
90015

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wpywy z rnych dochodw
Owietlenie ulic, placw i drg
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830

92601

0,00
7 100,00
25 000,00
103 000,00
0,00
103 000,00
337 000,00
0,00

0,00
33 800,00
5 000,00
500,00
185 000,00
88 800,00
0,00
55 000,00
33 800,00
760 661,00
0,00
665 000,00
0,00
665 000,00
1 500,00
0,00

Wpywy z usug

1 500,00

Pozostaa dziaalno
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

94161,00
0,00

0570
0690

Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych


Wpywy z rnych opat

10 000,00
20 000,00

0970

Wpywy z rnych dochodw

64161,00

Kultura fizyczna i sport


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

30 000,00
0,00

Obiekty sportowe
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finanso-

30 000,00
0,00

90095

926

32 100,00

190 500,00

0970

2010

3 000,00

Orodki pomocy spoecznej

0920

0830

2 509 000,00

337 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu


administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Pozostae odsetki

85228

200,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych


gmin (zwizkw gmin)
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2010

0,00

wanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


0750

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
oraz innych umw o podobnym charakterze
biece razem:

30 000,00

44 731 667,00

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

majtkowe
700

70005

0760
0770

Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 401 000,00
0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 402 000,00
0,00

Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom


fizycznym w prawo wasnoci
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego
nieruchomoci

2 000,00
2 400 000,00

majtkowe razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 402 000,00
0,00

Ogem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

47 133 667,00
0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2
Plan wydatkw na 2010 rok
Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

Wydatki
jednostek
budetowych,

z tego:

wynagrodzenia
i skadki
od nich
naliczane

010

dotacje
na zadania
biece

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;

10

11

wydatki
zwizane
z realizacj
ich
statutowych
zada;

wydatki
wypaty
na programy z tytuu
finansowane porcze
z udziaem
i
rodkw,
gwarancji
o ktrych
mowa
w art. 5
ust. 1 pkt
2i3

12

13

obsuga
dugu

14

15

z tego:
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

16

w tym:

zakup i objcie
akcji
i udziaw oraz
wniesienie
wkadw
na programy
do spek
finansowane
prawa
z udziaem
handlowego.
rodkw,
o ktrych
mowa
w art. 5
ust. 1 pkt 2
i 3,
17

18

Rolnictwo i owiectwo

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01008

Melioracje wodne

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030

Izby rolnicze

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 417,00

12 417,00

12 417,00

0,00

150

Przetwrstwo przemysowe
15011

400

40002

Rozwj przedsibiorczoci

12 417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 417,00

12 417,00

12 417,00

0,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn


gaz i wod

265 500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

265 000,00

0,00

0,00

265 500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

265 000,00

265 000,00

0,00

0,00

2 683 500,00

1 301 500,00

1 301 500,00

0,00

1 301 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 382 000,00

1 382 000,00

0,00

0,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 150,00

1 150,00

1 150,00

0,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 579 350,00

1 197 350,00

1 197 350,00

0,00

1 197 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 382 000,00

1 382 000,00

0,00

0,00

60095

Pozostaa dziaalno

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turystyka

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

2 821 341,00

885 000,00

285 000,00

0,00

285 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 936 341,00

1 936 341,00

0,00

0,00

70004

Rne jednostki obsugi


gospodarki mieszkaniowej

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomociami

2 221 341,00

285 000,00

285 000,00

0,00

285 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 936 341,00

1 936 341,00

0,00

0,00

70021

Towarzystwa Budownictwa
Spoecznego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

239 000,00

239 000,00

239 000,00

4 000,00

235 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania
przestrzennego

174 000,00

174 000,00

174 000,00

4 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne
i kartograficzne

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71035

Cmentarze

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 476 268,00

5 806 271,00

5 629 871,00

4 627 188,00

1 002 683,00

0,00

176 400,00

0,00

0,00

0,00

1 669 997,00

1 669 997,00

20 355,00

0,00

600

Dostarczanie wody
Transport i czno

630
63003
700

710

750

751

Wydatki
majtkowe

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

307 700,00

307 700,00

307 700,00

275 540,00

32 160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

180 000,00

180 000,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

171 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast


na prawach powiatu)

6 699 213,00

5 049 571,00

5 044 671,00

4 309 848,00

734 823,00

0,00

4 900,00

0,00

0,00

0,00

1 649 642,00

1 649 642,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego

260 000,00

260 000,00

260 000,00

38 800,00

221 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

29 355,00

9 000,00

9 000,00

3 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 355,00

20 355,00

20 355,00

0,00

2 659,00

2 659,00

2 659,00

2 659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz

sdownictwa
75101

754

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli
i ochrony prawa

2 659,00

2 659,00

2 659,00

2 659,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne
i ochrona przeciwpoarowa

1 483 300,00

1 433 300,00

1 222 300,00

1 027 240,00

195 060,00

160 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75404

Komendy wojewdzkie
Policji

75412

Ochotnicze strae poarne

75414

Obrona cywilna

75416

Stra Miejska

1 163 500,00

1 163 500,00

1 142 500,00

1 027 240,00

115 260,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75421

Zarzdzanie kryzysowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75495

Pozostaa dziaalno

77 500,00

27 500,00

27 500,00

0,00

27 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych,


od osb fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz
wydatki zwizane z ich
poborem

158 826,00

158 826,00

158 826,00

42 700,00

116 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat


i niepodatkowych nalenoci
budetowych

158 826,00

158 826,00

158 826,00

42 700,00

116 126,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

900 000,00

900 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych, kredytowi
poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

900 000,00

900 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

756

75647

757
75702

758

Rne rozliczenia

911 586,00

911 586,00

911 586,00

0,00

911 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy oglne i celowe

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75831

Cz rwnowaca
subwencji oglnej dla gmin

671 586,00

671 586,00

671 586,00

0,00

671 586,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 922 224,00 14 522 224,00 11 505 798,00

9 225 799,00

2 279 999,00

2 991 064,00

24 856,00

506,00

0,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

801

Owiata i wychowanie
80101

Szkoy podstawowe

6 319 957,00

6 319 957,00

4 984 977,00

4 240 174,00

744 803,00

1 322 534,00

12 446,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziay przedszkolne
w szkoach podstawowych

0,00

730 565,00

730 565,00

599 982,00

513 122,00

86 860,00

129 933,00

650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80104

0,00

Przedszkola

5 015 539,00

2 615 539,00

1 539 925,00

1 048 530,00

491 395,00

1 072 614,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

3 941 716,00

3 941 716,00

3 468 973,00

3 066 414,00

402 559,00

465 983,00

6 760,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

115 000,00

115 000,00

115 000,00

0,00

115 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

50 084,00

50 084,00

50 084,00

9 714,00

40 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne

633 572,00

633 572,00

633 572,00

347 845,00

285 727,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80195

Pozostaa dziaalno

115 791,00

115 791,00

113 285,00

0,00

113 285,00

0,00

2 000,00

506,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

443 000,00

443 000,00

379 000,00

105 313,00

273 687,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 587,00

15 587,00

15 587,00

0,00

15 587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

255 413,00

255 413,00

195 413,00

105 313,00

90 100,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85195

Pozostaa dziaalno

172 000,00

172 000,00

168 000,00

0,00

168 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 503 150,00

5 496 150,00

1 823 928,00

1 382 028,00

441 900,00

0,00

3 672 222,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 509 000,00

2 509 000,00

109 078,00

109 078,00

0,00

0,00

2 399 922,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852

Pomoc spoeczna
85202

Domy pomocy spoecznej

85212

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skadki
na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
spoecznego

85213

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce niektre
wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczce w
zajciach w centrum
integracji spoecznej.

32 100,00

32 100,00

32 100,00

32 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

315 000,00

315 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

303 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

85216

Zasiki stae

85219

Orodki pomocy spoecznej

85228

85295

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 000,00

337 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 396 250,00

1 389 250,00

1 385 150,00

1 207 050,00

178 100,00

0,00

4 100,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

Usugi opiekucze i
specjalistyczne usugi
opiekucze

343 800,00

343 800,00

33 800,00

33 800,00

0,00

0,00

310 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

170 000,00

170 000,00

51 800,00

0,00

51 800,00

0,00

118 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

424 309,00

424 309,00

383 309,00

302 991,00

80 318,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85401

wietlice szkolne

316 559,00

316 559,00

316 559,00

298 991,00

17 568,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85407

Placwki wychowania
pozaszkolnego

66 750,00

66 750,00

66 750,00

4 000,00

62 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne


formy wypoczynku dzieci i
modziey szkolnej, a take
szkolenia modziey

41 000,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

41 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 162 161,00

2 604 161,00

2 604 161,00

0,00

2 604 161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 558 000,00

9 558 000,00

0,00

0,00

854

900

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

9 508 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 508 000,00

9 508 000,00

0,00

0,00

90002

Gospodarka odpadami

523 000,00

523 000,00

523 000,00

0,00

523 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

891 000,00

891 000,00

891 000,00

0,00

891 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach

265 000,00

265 000,00

265 000,00

0,00

265 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90006

Ochrona gleby i wd
podziemnych

9 000,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90013

Schroniska dla zwierzt

70 000,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placowi


drg

810 000,00

760 000,00

760 000,00

0,00

760 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

86 161,00

86 161,00

86 161,00

0,00

86 161,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

3 120 550,00

1 820 550,00

31 550,00

0,00

31 550,00

1 785 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

92109

Domy i orodki kultury,


wietlice i kluby

1 390 000,00

1 390 000,00

0,00

0,00

0,00

1 390 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

270 000,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92120

Ochrona zabytkw i opieka


nad zabytkami

1 427 550,00

127 550,00

27 550,00

0,00

27 550,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

92195

Pozostaa dziaalno

33 000,00

33 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

25 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody

45 000,00

45 000,00

45 000,00

1 950,00

43 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92503

Rezerwaty i pomniki
przyrody

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92595

Pozostaa dziaalno

25 000,00

25 000,00

25 000,00

1 950,00

23 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

385 737,00

385 737,00

233 737,00

93 092,00

140 645,00

145 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

209 737,00

209 737,00

209 737,00

93 092,00

116 645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92695

Pozostaa dziaalno

176 000,00

176 000,00

24 000,00

0,00

24 000,00

145 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 997 528,00 37 416 773,00 26 804 725,00

16 814 960,00

9 989 765,00

5 786 064,00

3 935 478,00

506,00

0,00

890 000,00 18 580 755,00

18 580 755,00

32 772,00

0,00

921

925

926

Wydatki razem:

Tabela nr 3

Zadania inwestycyjne w 2010 roku


w zotych
Lp.

Dzia

Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego

1
1.

2
150

3
15011

4
6639

5
Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez
budowanie spoeczestwa
informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu
suma rozdziau 15011
Wodocig w ul. Lawendowej

2.

400

40002

6050

3.

400

40002

6050

4.

400

40002

6050

5.

600

60016

6050

6.

600

60016

6050

Przebudowa w ul. Szkolnej


(Krlewska - Gowackiego)

7.

600

60016

6050

8.

600

60016

9.

600

10.

okres
realizacji
zadania

czne koszty
finansowe

6
2010 2012

rok 2010
(8+9+10+11)

15 720

12 417

9
12 417

x
2010

15 720
20 000

12 417
20 000

12 417
20 000

2010

100 000

100 000

100 000

2008-2012

3 852 150

145 000

145 000

x
2009-2012

3 972 150
2 265 000

265 000
852 000

265 000
452 000

0
400 000

2010

80 000

80 000

30 000

50 000

Przebudowa ulicy Sosnowej


(Inynierska - Polna)

2010

100 000

100 000

6050

Przebudowa ulicy Zachodniej


(Wielki Kt - Sowackiego)

2010

150 000

150 000

150 000

60016

6050

Przebudowa ulicy Na Skraju

2010

200 000

200 000

200 000

700

70005

6050

suma rozdziau 60016


Adaptacja budynku
Spacerowa 4

x
2007-2010

2 795 000
3 355 004

1 382 000
314 407

482 000
314 407

900 000
0

11.

700

70005

6050

2007-2010

1 816 371

183 254

183 254

12.

700

70005

6060

Zagospodarowanie obiektu
poprzemysowego na siedzib
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Milanwku
Zakup nieruchomoci przy
ul.Podgrnej

2009-2010

223 500

190 000

190 000

13.

700

70005

6060

Zakup nieruchomoci z
przeznaczeniem na budow IV
etapu TBS

2010-2012

2 200 000

1 000 000

1 000 000

14.

700

70005

6060

Wykupy gruntw

248 680

248 680

248 680

15.

750

75023

6050

16.

750

75023

6050

17.

750

75095

6639

18.

754

75495

6050

19.

801

80104

6050

20.

852

85219

6060

21.

900

90001

6050

22.

900

90001

6050

Rozbudowa sieci wodocigowej w ul. Krucza, Rosoczaska,


boczna od redniej, Prusa,
Stokrotki, Sowikw
Modernizacja i rozbudowa
systemu sieci infrastruktury
wodocigowo-kanalizacyjnej
Gminy Milanwek (modernizacjia SUW Na Skraju)
suma rozdziau 40002
Przebudowa ulicy Gospodarskiej - I etap

2010

Planowane wydatki
z tego rda finansowania
dochody
kredyty
rodki
rodki
wasne jst
i poyczki
pochodzce
wymienione
z innych
w art. 5 ust. 1
rde*
pkt 2 i 3 u.f.p.
10

11
0

0
0

100 000

x
2007-2010

7 843 555
2 083 653

1 936 341
1 037 526

1 936 341
1 037 526

0
0

2010 2012

1 375 116

612 116

612 116

x
2010 2012

3 458 769
34 905

1 649 642
20 355

1 649 642
20 355

0
0

suma rozdziau 75095


Rozbudowa monitoringu
wizyjnego

x
2005-2010

34 905
383 201

20 355
50 000

20 355
50 000

suma rozdziau 75495


Budowa publicznego
przedszkola integracyjnego w
Milanwku

x
2008-2021

383 201
13 458 400

50 000
2 400 000

50 000
2 400 000

suma rozdziau 80104


Zakup sieci komputerowej w
OPS

x
2010

13 458 400
7 000

2 400 000
7 000

2 400 000
7 000

0
0

x
2008-2012

7 000
47 458 256

7 000
8 960 000

7 000
2 346 139

0
6 613 861

500 000

500 000

500 000

2 010

UWAGI

14
W 2009 roku zostaa podpisana umowa z
Wojewdztwem Mazowieckim w
sprawie partnerskiej wsppracy przy
realizacji projektu wpisanego do
Indykatywnego Wykazu Projektw
Kluczowych dla RPO Wojewdztwa
Mazowieckiego 2007-2013

0
A.
B.
C.

Urzd Miasta referat TOM

Urzd Miasta referat TOM

suma rozdziau 70005


"E-Milanwek" zintegrowany
system wspomagajacy
zarzdzanie miastem i
wspierajcy rozwj e-usug w
ramach budowy Miejskiej
Sieci Informatycznej w
Milanwku
eMilanwek, system
publicznych punktw dostpu
do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w
ramach budowy Miejskiej
Sieci Informatycznej
suma rozdziau 75023
Rozwj elektronicznej
administracji w samorzdach
wojewdztwa mazowieckiego
wspomagajcej niwelowanie
dwudzielnoci potencjau
wojewdztwa

suma rozdziau 80110


Modernizacja i rozbudowa
systemu sieci infrastruktury
wodocigowo-kanalizacyjnej
Gminy Milanwek (budowa
kanalizacji sanitarnej)
Budowa przyczy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy

12

A.
B.
C.

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program
lub koordynujca
wykonanie
programu
13
Urzd Miasta referat Infor
(WPI)

A.
B.
C.

Urzd Miasta referat JRP(WPI)

Zoono wniosek o dofinansowanie ze


rodkw pochodzcych z Funduszu
Spjnoci

0
A.
B.
C.

A.
B.
C.

A.
B.
C.

A.
B.
C.

A.
B.
C.

Urzd Miasta referat TOM(WPI)

Urzd Miasta referat TOM

Urzd Miasta referat TOM

Urzd Miejski referat TOM

Urzd Miasta referat TOM

0
A.
B.
C
.
A.
B.
C.

A.
B.
C.

A.
B.
C.

A.
B.
C.

Urzd Miasta referat TOM

Urzd Miasta referat TOM

Urzd Miasta referat GiGP

Urzd Miasta referat GiGP

Urzd Miasta referat GiGP

0
A.
B.
C.

Urzd Miasta referat


Infor(120.170z i
referat TOM
(917.356z)

A.
B.
C.

Urzd Miasta referat Infor


(WPI)

Zoono wniosek o dofinansowanie ze


rodkw pochodzcych z funduszy
strukturalnych

0
A.
B.
C.

Urzd Miasta referat Infor


(WPI)

W 2009 roku zostaa podpisana umowa z


Wojewdztwem Mazowieckim w
sprawie partnerskiej wsppracy przy
realizacji projektu wpisanego do
Indykatywnego Wykazu Projektw
Kluczowych dla RPO Wojewdztwa
Mazowieckiego 2007-2013

0
A.
B.
C.

Urzd Miasta referat Infor


(WPI)
0

A.
B.
C.

Urzd Miasta referat TOM(WPI)

0
A.
B.
C.

OPS

0
A.
B.
C.

Urzd Miasta JRP(WPI)

A.
B.

Urzd Miasta referat TOM

Zoono wniosek o dofinansowanie ze


rodkw pochodzcych z Funduszu
Spjnoci

- I studnia
23.

900

90001

6050

Kana sanitarny ul. Prusa

2 010

48 000

48 000

48 000

24.

900

90015

6050

suma rozdziau 90001


Owietlenie ulic

x
2 010

48 006 256
50 000

9 508 000
50 000

2 894 139
0

6 613 861
50 000

25.

921

92120

6060

suma rozdziau 92120


Zakup nieruchomoci
Turczynek

x
2008-2010

50 000
3 122 252

50 000
1 300 000

0
0

50 000
1 300 000

suma rozdziau 92120

x
x

3 122 252
83 147 208

1 300 000
18 580 755

0
9 716 894

1 300 000
8 863 861

Ogem

C
.
A.
B.
C.

Urzd Miasta referat TOM

0
A.
B.
C.

Urzd Miasta referat TOM

0
A.
B.
C.

Urzd Miasta referat GiGP

0
0

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 1

Dotacje dla jednostek nalecych do sektora finansw publicznych


Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa jednostki

1.
2.

150
700

15011
70004

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego


Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

3.

750

75095

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

4.
5.

921
921

92109
92116

Milanowskie Centrum Kultury


Miejska Biblioteka Publiczna
Ogem

Kwota dotacji
przedmiotowej podmiotowej celowej
12 417
600 000
20 355
1 390 000
270 000
600 000

1 660 000

32 772

Zacznik nr 1a

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansw publicznych


Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

Kwota dotacji
przedmiotowej

1.

754

75412

Dotacja dla Ochotniczych Stray Poarnych

2.

801

80101

Dotacja dla niepublicznych szk podstawowych

3.

801

80103

Dotacja dla oddziaw przedszkolnych w niepubliczych szkoach podstawowych

4.

801

80104

5.

801

80110

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych zespow wychowania przedszkolnego


Dotacja dla niepublicznych gimnazjw

6.

851

85154

Dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego dla


dzieci i modziey z Milanwka z rodzin dysfunkcyjnych promujcego zdrowy styl ycia, wspierajcego dziaania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez organizacj imprez
integracyjnych, w tym kolonii, obozw wypoczynkowych
i sportowych.

7.

851

85195

8.

854

85412

9.

921

92120

Dofinansowanie w zakresie opieki i rehabilitacji osobom


niewidomym i sabo widzcym z Milanwka.
Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i modziey
z Milanwka poprzez organizacj imprez integracyjnych,
w tym kolonii, obozw wypoczynkowych i sportowych.
Dotacja na ochron zabytkw i opiek nad zabytkami

10.

921

92195

Upowszechnianie kultury oraz edukacji dorosych.

11.

926

92695

Dofinansowanie zada wasnych organizacji pozarzdowych


na prowadzenie zaj w zakresie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji, ze specjalnoci pika nona na terenie miasta oraz
podczas wyjazdw sportowych.

podmiotowej
160 000

celowej

1 322 534
129 933
1 072 614
465 983
60 000

4 000
41 000

100 000
25 000
145 000

Ogem

3 151 064

375 000

Zacznik nr 2

Plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych na 2010 rok
w zotych
Lp.

Wyszczeglnienie

1
I.

Dzia/rozdzia

Stan rodkw
pieninych
na pocztek roku

Dochody

Wydatki

ogem

ogem

Stan rodkw
pieninych
na koniec roku

Dochody wasne jednostek budetowych


z tego:
Orodek Pomocy Spoecznej
Ogem

852/85219

Rozliczenia
z budetem
z tytuu wpat
nadwyek
rodkw
za 2009r.
8

140

30

170

140
140

30
30

170
170

0
0

0
0

Zacznik nr 3

Plan przychodw i wydatkw samorzdowych zakadw budetowych na 2010 rok


Lp.

Wyszczeglnienie

1
I.

Dzia/rozdzia

Stan
rodkw
obrotowych
na pocztek
roku

Przychody
ogem
dotacje
z budetu

Zakady budetowe

Wydatki

w tym:

ogem

w tym:
wpata
do budetu

10

w tym:
2650

na
inwestycje

Stan rodkw
obrotowych
na koniec roku

Rozliczenia
z budetem
z tytuu wpat
nadwyek
rodkw
za 2009r.

11

11

28 518

1 810 000

600 000

600 000

1 824 200

14 318

28 518

1 810 000

600 000

600 000

1 824 200

14 318

28 518

1 810 000

600 000

600 000

1 824 200

14 318

z tego:
Zakad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

700/70004

Ogem

Zacznik nr 4

Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Miejski Program


Przeciwdziaania Narkomanii
Dochody
Lp.

1.

Z tytuu zezwole
na sprzeda alkoholu

Wydatki

Dzia

Rozdzia

756

75618

Plan

Miejski Program Profilaktyki


i Rozwizywania Problemw
Alkoholowych

271 000

Dzia

Rozdzia

Plan

851

85154

255 413

851

85153

15 587

0
0
0
0
Miejski Program Przeciwdziaania
Narkomanii
2.
0
0
0
0

0
Ogem dochody

271 000

Ogem wydatki

271 000

Zacznik nr 5

Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej


i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w 2010 roku
Dzia

Rozdzia

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem
(6+10)

wynagrodzenia
7

pochodne
od wynagrodze
8

Wydatki
majtkowe

wiadczenia
spoeczne
9

750

75011

2010

106 930

106 930

106 930

90 896

16 034

751
754

75101
75414

2010
2010

2 659
300

2 659
300

2 659
300

2 260
-

399
-

852

85212

2010

2 509 000

2 509 000

2 509 000

62 067

47 011

2 399 922

852
852

85213
85228

2010
2010

7 100
33 800

7 100
33 800

7 100
33 800

33 800

7 100
-

2 659 789

2 659 789

2 659 789

189 023

70 544

2 399 922

Ogem

z tego:
w tym:

Wydatki
biece

10

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zacznik nr 6

Wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw)


midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Lp.

Dzia

Rozdzia

Wydatki
ogem

1.

150

15011

6639

12 417

2.
0

750

75095

6639

20 355

z tego:
Wydatki
biece

w tym:
Wynagrodzenia

Pochodne
od wynagrodze
0
0

Wydatki
majtkowe

Dotacje
0

12 417
20 355

0
0
0
0
0
Ogem wydatki

32 772

32 772

Zacznik nr 7

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012


Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania inwestycyjnego

Program: Infrastruktura techniczna


1.

400

40002

Modernizacja i rozbudowa systemu


sieci infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej Gminy Milanwek
(modernizacja SUW Na Skraju)

2.

900

90001

Modernizacja i rozbudowa systemu


sieci infrastruktury wodocigowokanalizacyjnej Gminy Milanwek
(budowa kanalizacji sanitarnej)
Przebudowa ulicy Gospodarskiej

Jednostka
organiz.
realizujca lub
koordynujca
zadanie/
program

Okres
realiz.
zadania /
programu

Urzd Miasta

2008-2012

czne
koszty
finansowe

53 575 406

Wydatki
poniesione
przed rokiem
2010

3 891 629

Wysoko wydatkw wz
rok budetowy 2010r.
rodki
wasne
jst
2 943 139

dotacje
i r.
z budetu
pastwa
0

Urzd Miasta JRP

2008-2012

3 852 150

233 629

145 000

Urzd Miasta JRP

2008-2012

47 458 256

3 645 000

2 346 139

kolejne lata

2011

2012

rodki
do
pozyskania*
7 013 861
0

20 727 529

18 999 248

1 487 180

1 986 341

6 613 861

kredyt

18 440 349

16 412 907

0
0

3.

600

60016

Program: Owiata samorzdowa


4.

801

80104

Budowa publicznego przedszkola


integracyjnego w Milanwku

Program: Pozostae zadania


5.

700

70005

6.

750

75023

7.

750

75095

8.

150

15011

Zakup nieruchomoci z przeznaczeniem na budow IV etapu TBS


eMilanwek, system publicznych
punktw dostpu do Internetu oraz
zintegrowany system telefonii VoIP,
w ramach budowy Miejskiej Sieci
Informatycznej
Rozwj elektronicznej administracji
w samorzdach wojewdztwa
mazowieckiego wspomagajcej
niwelowanie dwudzielnoci
potencjau wojewdztwa
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu

Urzd Miasta ref. TOM

2009-2012

2 265 000

13 000

452 000

400 000

800 000

600 000

Urzd Miasta

2008-2021

13 458 400

309 400

2 400 000

1 500 000

924 900

8 324 100

Urzd Miasta ref. TOM

2008-2021

13 458 400

309 400

2 400 000

1 500 000

924 900

8 324 100

Urzd Miasta

2010-2012

3 625 741

1 644 888

1 001 033

979 820

Urzd Miasta ref. GiGP

2010-2012

2 200 000

1 000 000

400 000

800 000

Urzd Miasta ref. Informatyki

2010-2012

1 375 116

612 116

589 000

174 000

Urzd Miasta ref. Informatyki

2010-2012

34 905

20 355

8 730

5 820

Urzd Miasta ref. Informatyki

2010-2012

15 720

12 417

3 303

70 659 547

4 201 029

6 988 027

23 228 562

20 903 968

8 324 100

Ogem

7 013 861

* pod warunkiem otrzymania rodkw z UE

Zacznik nr 8

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych


i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja
(dzia,
rozdzia,
paragraf)

Wydatki
w tym:
w okresie
rodki
rodki
realizacji
z budetu z budetu
Projektu
krajowego
UE
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

Planowane wydatki
2010r.
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**

rodki z budetu UE

Wydatki
z tego, rda finansowania:
Wydatki razem
z tego, rda finansowania:
razem
(14+15+16+17)
poyczki obligacje pozostae**
poyczki na poyczki
obligacje pozostae
(10+11+12)
i kredyty
prefinanso- i kredyty
wanie
z budetu
pastwa

1.

Program:

RPO Wojewdztwa Mazowieckiego

10

Priorytet:

Tworzenie warunkw dla rozwoju potencjau innowacyjnego i przedsibiorczoci na Mazowszu

Dziaanie:

1.7 - Promocja Gospodarcza

11

12

13

14

15

16

17

Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu
150
15011
Wydatki
inwestycyjne, w
tym:

15 720

15 720

2010r.

12 417

12 417

2011r.

3 303

3 303

2012r.
2..

Program:

RPO Wojewdztwa Mazowieckiego

Priorytet:

Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza

Dziaanie:

2.2 -Rozwj e - usug

12 417

12 417

12 417

12 417

12 417

506

506

12 417

Nazwa projektu: Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa
750
75095
Wydatki
inwestycyjne, w
tym:

34 905

34 905

2010r.

20 355

20 355

2011r.

8 730

8 730

5 820

5 820

Wydatki biece,
w tym:

52 531

10 506

2008r.

42 025

2009r.

10 000

2010r.

506

506

Razem wydatki
biece

52 531

10 506

42 025

Razem wydatki
inwestycyjne

50 625

50 625

2012r.
3.

Program:

20 355

20 355

20 355

20 355

20 355

506

506

506

32 772

32 772

32 772

20 355

Uczenie si przez cae ycie

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu: Projekt Partnerski Comenius
Uczenie si przez
cae ycie

801
80195
42 025

10 000
506

506

506
506
-

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne