You are on page 1of 55

UCHWAŁA Nr XLVI/432/10

RADY MIASTA ZIELONKA

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą- dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 2009r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz § 17 uchwały nr XLV/542/06 (z późn. zm.) Rady Miasta Zielonka z dnia 25 września 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych to- warzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok bu- dżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, Rada Miasta Zielonka uchwala, co następu- je:

§ 1. Po rozpatrzeniu Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2009 rok oraz po zapoznaniu się z:

- projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka,

- opinią Komisji Budżetu,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta Zie- lonka z wykonania budżetu,

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka,

udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka z tytułu wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2009 rok.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2009 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Zielonka załącznik nr 1,

2) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zielonka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2009 rok załącznik nr 2,

3) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielonka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka za 2009 rok załącz- nik nr 3,

4) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2009 rok załącznik nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje- wództwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:

Adam Pulit

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/432/10

Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r.

Zielonka, dn. 08.04.2010r.

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zielonka za 2009 rok i udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Zielonka

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: Beata Kobus

Z-ca Przewodniczącego: Jadwiga Bartczak

Członkowie: Wojciech Bardowski

Robert Deska

Andrzej Marek Grodzki

Grażyna Słomska

Jacek Tomczyk

w dniu 8 kwietnia 2010r. odbyła posiedzenie, na którym analizowała sprawozdanie roczne z wykonania bu-

dżetu Miasta Zielonka za 2009 r. i stwierdza, co następuje:

Dochody:

Dochody, zgodnie z uchwałą nr XXX/299/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2008r. planowane były

na

poziomie 55 000 000zł.

Po

dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2009r. zmniejszono do kwoty

47 804 949zł, wykonany został w kwocie 43 950 994zł.

Komisja po analizie przedłożonego materiału zwróciła uwagę na bardzo dobre wykonanie dochodów z tytu-

łu udziału w podatkach państwowych (od osób fizycznych i osób prawnych), gdyż kryzysowa sytuacja w

gospodarce budziła obawy radnych. Komisja zauważyła niskie wykonanie dochodów w podatku od czyn- ności cywilno - prawnych, ale w dziale dochodów własnych pojawiła się bardzo wysoko wykonana opłata planistyczna. W dziale dochody majątkowe wykonanie było tylko na poziomie 10,7% planu, ponieważ nie została sprzedana nieruchomość przy ul. Kolejowej (tak jak w roku 2008) - wystawiona jest do sprzedaży w roku 2010. W dniu 26 października 2009r. pomiędzy Gminą Zielonka, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt: „Bu- dowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zielonka w latach 2007 - 2009", Dofinansowanie na realizację w/w projektu ma wynieść nie więcej niż 5 578 475,73zł. Wbrew oczekiwaniom zakładana kwota 2 040 553zł (z części projektu), nie zasiliła w 2009 r. budżetu miasta. Projekt ma zostać zrealizowany w 2010 roku.

Komisja stwierdza, że wykonanie dochodów było bardzo dobre, ukształtowało się na poziomi 91,9% w sto- sunku do planu po zmianach.

W 2009 roku wydatki planowane były na poziomie 64 894 884zł, po dokonanych zmianach uległy zmniej- szeniu do kwoty 55 578 205zł, a faktycznie wykonano je w kwocie 53 152 280zł.

W roku objętym kryzysem widać, że urząd wydawał każdą złotówkę ostrożnie - w wydatkach bieżących za-

oszczędzono ponad 1,5 min zł (plan 42 145 121zł, a wykonano 40 594 177zł) wszystkie zadania merytorycz- nie zostały wykonane, a zaoszczędzono na: płacach, premiach i nagrodach administracji samorządowej i jednostek podległych.

Załącznik inwestycyjny został wykonany merytorycznie w 100%, a finansowo 93,5%.

Po analizie wydatków Komisja stwierdziła, iż wykonanie kształtuje się na bardzo dobrym poziomie tj. 95,6%

w stosunku do planu po zmianach.

Deficyt:

Pierwotnie deficyt planowany był w kwocie 9 894 884 zł, po zmianach wynosił 7 773 256 zł., a na dzień 31 grudnia kształtował się w kwocie 9 201 285zł czyli prawie 100% pierwotnie planowanego.

Po wnikliwej analizie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Zielonka za 2009 rok:

- Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń odnośnie realizacji budżetu w 2009 roku.

- Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

- Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Beata Kobus

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/432/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr 93/W/10

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W WARSZAWIE

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Zielonka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca

Członkowie Teresa Gołębiewska

Bożena Zych

Bożenna Piotrowska

uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie z uwagami zawartymi w pkt 5 i 7 uzasadnienia opiniuje sprawozdanie z wykonania bu- dżetu Miasta Zielonka za 2009 rok.

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Uzasadnienie:

W dniu 23 marca 2010r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, wraz z zarządzeniem nr 11/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 marca 2010r., wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zielonka za 2009 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu przyjmując następujące kryteria:

1. określoną art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), termi- nowość przedłożenia opiniowanego dokumentu,

2. szczegółowość sprawozdania z uwzględnieniem art. 199 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych,

3. wzajemną zgodność planowanych i wykonanych kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazanych w spra- wozdaniach: opisowym, statystycznych oraz wynikających z uchwał organu stanowiącego i wykonawczego, podjętych na prze- strzeni roku budżetowego,

4. zgodność wykonanych źródeł dochodów i kierunków ich wydatkowania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

6.

stopień realizacji planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, analiza wyjaśnień istotnych odchyleń pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi,

7. przestrzeganie określonego w art. 169 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych - limitu obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,

- wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 tejże ustawy,

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji,

8. przestrzeganie - określonego w art. 170 ust. 1 cyt. ustawy o finansach publicznych - limitu zadłużenia jednostki samorządu teryto- rialnego w stosunku do wykonanych dochodów,

9. zgodność zastosowanej klasyfikacji budżetowej, z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szcze- gółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.

Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Uwzględniając powyższe kryteria Skład Orzekający Regionalnej izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, co następuje:

1.

Uchwalony przez Radę Miasta Zielonka budżet gminy na 2009 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał plan dochodów w wysokości 47.804.949,88zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 43.950.994,72 zł, co stanowi 91,94% planu.

2.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 19.171.215,94 zł, co stanowi 43,62% wykona- nych dochodów ogółem.

Powyższą kwotę stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe. Wg danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb Z za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 roku, Gmina nie była obciążo- na zobowiązaniami wymagalnymi.

3.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet łącznie z dokonanymi w ciągu roku zmianami przewidywał plan wydatków w wysokości

55.578.205,88zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 53,152.280,29 zł, co stanowi 95,64% planu, z tego:

a) wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 96,32% planu po zmianach

b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 93,49% planu po zmianach.

4.

Relacja spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o finansach publicznych wraz z należ- nymi odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 tejże ustawy, wykupu papierów wartościowych emitowa- nych przez jednostkę samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. i pkt 2 i 3 cyt. ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1 tejże ustawy oraz spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji w stosunku do wykonanych dochodów budżetu 2009 roku wynosi 7,40%.

5.

Wynik budżetu za 2009 rok zamknął się deficytem większym od planowanego, tj. wykonano 9.201.285,57zł, podczas gdy planowa- ny był deficyt w kwocie 7.773.256,00zł W opiniowanym sprawozdaniu nie wskazano źródeł finansowania osiągniętego deficytu.

W

wyniku analizy danych zaprezentowanych w sprawozdaniu Rb NDS za 2009 rok, Skład Orzekający zwraca uwagę, iż planowane

na 2009 rok przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów wynoszą 7.767.272,00zł a wykonane 7.963.971,23zł. W wyjaśnie-

niach do sprawozdania Rb NDS za 2009 rok wskazano, iż różnica w kwocie 196.699,23zł wynika z umów o kredyty, podpisanych w latach ubiegłych a zrealizowanych w roku 2009. W ocenie Składu Orzekającego kwota ta winna być ujęta w uchwale budżetowej Gminy na 2009 rok.

Z wyjaśnień do sprawozdania Rb NDS za 2009 rok wynika również, że „deficyt w kwocie 90 707,11 (zł- przyp. Składu Orzekającego) został sfinansowany ze środków sum depozytowych". Skład Orzekający, nie dysponując informacją jakie było pochodzenie środ- ków sum depozytowych zauważa, iż w myśl art. 168 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych „Deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1)

sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2)

kredytów;

3)

pożyczek;

4)

prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego;

5)

nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;

6)

wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.

Powyższe kwestie winny być przedmiotem wyjaśnień w trakcie debaty absolutoryjnej.

6.

Z

danych zaprezentowanych w opiniowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu Rb 28S wynika, że zrealizowane wydatki na

koniec okresu sprawozdawczego nie przekraczają wielkości planowanych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

7.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano dochody w kwocie 294 018,80zł (dział 756, rozdz. 75618, § 0480),

zaś wykonane wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii wyniosły 269.800,76zł (suma w rozdziałach 85153 i 85154). Skład Orzekający zauważa zatem, że w myśl art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70, póz. 473 z późn. zm.), dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alko- holowych winny być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdził, że opiniowane sprawozdanie spełnia, wymienione na wstępie niniejszego uzasadnienia, kryteria i jest dobrym źródłem informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok. Wskazać przy tym należy, że wydając opinię Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem. Natomiast ocena działań Burmistrza Miasta w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonaniu budżetu do Rady Miasta Zielonka.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

mgr Bożena Zych

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/432/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r.

UCHWAŁA Nr 95/W/10

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

W WARSZAWIE

z dnia 19 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielonka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka za 2009 rok

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obra- chunkowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

Przewodnicząca Bożena Zych

Członkowie: Teresa Gołębiewska

Bożenna Piotrowska

uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zielonka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka za 2009 rok.

§ 2. Od treści niniejszej uchwały Radzie Miasta Zielonka służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Uzasadnienie W dniu 9 kwietnia 2010r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolu- torium Burmistrzowi Miasta Zielonka za 2009 rok. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka za 2009 rok.

Z

przedłożonej opinii Komisji Rewizyjnej wynika, ze Komisja odniosła się do stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

w

tym inwestycyjnych. Komisja zwróciła uwagę na niski stopień realizacji planu dochodów budżetu Miasta z tytułu sprzedaży mienia.

Z

ustaleń Komisji nie wynika aby odpowiedzialność za ten stan rzeczy można było przypisać organowi wykonawczemu Miasta.

Z

przedłożonej dokumentacji wynika, że wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka został podjęty przez Komisję

głosami; „za” - 5, „przeciw” - O, „wstrzymujący się” - 2. W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

mgr Bożena Zych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Zielonka za 2009 rok

Spis treści

- Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Zielonka za 2009 rok.

Załączniki:

Nr 1 – Wykonanie planu dochodów według źródeł

Nr 1a -Wykonanie planu dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu

Nr 2 – Wykonanie planu wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu

Nr 3 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych

Nr 4 – Wykonanie planu zadań inwestycyjnych wraz z opisem

Nr 5 - Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Nr 6 – Wykonanie planu dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych

Nr 7 Wykonanie planu dotacji podmiotowych

Nr 8 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Nr 9 – Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego

Nr 10 – Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ponadto dołącza się:

- Informację w sprawie wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu

- Informację w sprawie wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej

- Informację w sprawie wykonania planu finansowego SPZOZ

Wstęp

Podstawę gospodarki finansowej miasta Zielonka w 2009 roku stanowił budżet uchwalony przez Radę Mia- sta w dniu 22 grudnia 2008r. (uchwała nr XXX/299/08). Ustalono w niej plan dochodów na kwotę 55 000 000zł, plan wydatków 64 894 884zł, deficyt budżetowy 9 894 884zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian plan dochodów na koniec 2009 roku wyniósł 47 804 949,88 zł, plan wydatków 55 578 205,88zł, a planowany deficyt 7 773 256.

Wykonanie budżetu w jego podstawowych wielkościach przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

Plan 2009

Wykonanie 2009

%

 

1. Dochody

47

804 949,88

43

950 994,72

91,9%

 

2. Wydatki

55

578 205,88

53

152 280,29

95,6%

2.1 wydatki bieżące

42

145 121,88

40

594 177,34

96,3%

2.2 wydatki majątkowe

13

433 084,00

12

558 102,95

93,5%

3.

Deficyt

-7 773 256,00

-9 201 285,57

118,4%

4.Przychody ogółem, w tym:

10

753 256,00

11

763 285,33

109,4%

4.1

Kredyty i pożyczki, w tym:

7

767 272,00

7

963 971,23

102,5%

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych

1

895 700,00

1

895 700,00

100,0%

4.2

inne źródła, w tym

2

985 984,00

3

799 314,10

127,2%

środki na pokrycie deficytu

 

0,00

1

237 314,34

0,0%

5.Rozchody ogółem, z tego:

2

980 000,00

2

652 706,87

89,0%

5.1

spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

2

980 000,00

2

652 706,87

89,0%

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy o finansach publicznych

1 360 485,00

1 262 326,21

92,8%

Z powyższych danych wynika że, zaplanowane dochody wykonano w 91,9%, a wydatki ogółem 95,6%.

Dochody bieżące wykonano w 97,7%, a majątkowe w 10,7%, natomiast wydatki bieżące wykonano w 96,3%, a majątkowe w 93,5%. Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 9 201 285, 57 tj. 118,4% deficytu planowanego na kwotę 7 773 256zł.

Pozostałe wielkości budżetowe stanowią:

1. przychody ogółem wykonane w 109,4%, (poniższe wykonanie wynika z umów o kredyty, podpisanych w latach ubiegłych a zrealizowanych w roku 2009).

2. rozchody ogółem wykonane w 89%.

Na dzień 31 grudnia 2009r. stan zobowiązań wymagalnych wyniósł zero.

Zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy wyniosły 4 535 097,97zł, i są to między innymi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,

- składki ZUS i FP,

- zakup energii i gazu,

- zakup usług remontowych,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

- zakup usług pozostałych.

Dochody

Na dzień 31 grudnia 2009r. Zielonka liczyła 16 752 mieszkańców.

W 2009 roku uzyskano na jednego mieszkańca dochody ogółem w kwocie 2 623, 62.

Strukturę wykonanych ważniejszy źródeł dochodów przedstawia poniższy wykres

Wykonanie dochodów na 31.12.2009r.

0,8% 3,2% 1,2% 17,6% 19,6%
0,8% 3,2%
1,2%
17,6%
19,6%

50,1%

 

Subwencja oświatowa 

Dotacje celowe  Subwencja oświatowa Środki pozyskane z innych źródeł 7,3% Udziały w podatkach państwowych 0,2% Dochody

Środki pozyskane z innych źródeł  Subwencja oświatowa Dotacje celowe 7,3% Udziały w podatkach państwowych 0,2% Dochody z podatków i opłat

7,3%

Udziały w podatkach państwowych7,3%

0,2%

Dochody z podatków i opłat lokalnychźródeł 7,3% Udziały w podatkach państwowych 0,2% Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw

Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw podstawie innych ustaw

Dochody majątkowe0,2% Dochody z podatków i opłat lokalnych Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw Pozostałe

Pozostałe dochody0,2% Dochody z podatków i opłat lokalnych Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw Dochody

Subwencja oświatowa w 2009 roku wpłynęła w kwocie 7 755 016, co stanowi 100% planu. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących szkół i niepublicznych placówek oświa- towych. Udział subwencji w dochodach ogółem wyniósł 17,64%.

Zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowych wyniosły łącznie 3 195 724,50, co stanowi 101,1% wyko- nania planu.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składały się:

dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 2 523 983,96 , z tego:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 123 100,77, z czego:

- ewidencja ludności 102 473, co stanowi 100% wykonania planu,

- aktualizacja spisu wyborców 2 673,77, co stanowi 98% wykonania planu,

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 17 554zł, co stanowi 100% wykonania pla- nu,

- obrona cywilna 400 , co stanowi 100% wykonania planu.

b) na zadania z zakresu pomocy społecznej 2 400 883,19zł, z czego:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 219 874,86, co stanowi 99% wykonania planu,

- składki zdrowotne 17 130, co stanowi 97% wykonania planu,

- zasiłki i pomoc w naturze 163 878,33, co stanowi 99% wykonania planu,

dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 442 256,14, z tego:

-

składki na ubezpieczenia społeczne 10 262,14zł, co stanowi 98,55% wykonania planu,

-

zasiłki okresowe i stałe 134 255 zł, co stanowi 99,40% wykonania planu,

-

utrzymanie OPS-u 188 850, co stanowi 100% wykonania planu,

-

dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 80 000, co stanowi 100% wykonania planu,

-

z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 28 889, co stanowi 81,07% wykonania planu,

W

kwocie 10 000zł otrzymaliśmy dotację na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie poro-

zumień z organami administracji rządowej, środki przeznaczone zostały na remont grobu Stanisława Golcza

na

cmentarzu parafialnym w Zielonce.

W

2009 roku od samorządu województwa wpłynęła dotacja w kwocie 14 250zł, na dofinansowanie zakupu

ubrań specjalnych, kombinezonu pszczelarskiego z rękawicami dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce.

W ramach porozumienia pomiędzy Starostwem Wołomińskim, a Miastem Zielonka otrzymaliśmy dotację w

kwocie 9 000zł, na współprowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi gminami jest to zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczających do naszych placówek niepublicznych 155 346, co stanowi 142% wykonania planu.

Dotacja z PFRON w 2009 roku wpłynęła w kwocie 23 037,09zł, co stanowi 79% wykonania planu. Powyższa dotacja przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpiecze- nie społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy dotację w kwocie 17 851,31(137,3% planu)

na dofinansowanie pokrycia kosztów związanych z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierają-

cych azbest.

Udział dotacji ogółem w strukturze dochodów miasta stanowi 7,27%.

Środki pozyskane z innych źródeł wykonane zostały w kwocie 97 665,62zł, co stanowi 99,5% wykonania planu i składają się na nie:

- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 93 907,88zł (100% planu) na zadanie pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin znajdujących się w kryzysie- poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom„. Powyższe zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce.

- w związku z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji otrzymaliśmy dotację w kwocie 3 757,74zł (89,5% planu) na sfinansowanie Programu „Uczenie się przez całe życie”. Powyższe zadanie zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zielonce.

Dochody własne zrealizowano w kwocie 32 564 693, 47zł, co stanowi 96,8% wykonania planu.

Udziały w podatkach państwowych stanowią 50,1% wszystkich wykonanych dochodów gminy i 67,6% do- chodów własnych. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w 101% (21 241 462zł). Pierwotny plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wynosił 23 368 560zł, czyli około 1 947 380zł miesięcznie. Niestety re- alne wpływy do budżetu były znacznie mniejsze się od planowanych, dlatego też władze miasta zmuszone były zmniejszyć pierwotny plan do kwoty 21 241 462zł. Podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowa- ny został w 98,2%, zaplanowano kwotę 800 000zł wykonano 785 513,73.

Zrealizowane dochody z podatków i opłat lokalnych wyniosły łącznie 8 596 032,42, co stanowi 92,9% wy- konania planu.

Najbardziej wydajnym źródłem dochodów w tej grupie dochodów pozostaje podatek od nieruchomości.

W 2009 roku stanowił 21,37% dochodów własnych oraz 15,8% dochodów ogółem.

Bazę tego podatku stanowią:

- budynki mieszkalne

598 405,22m 2

- budynki wykorzystane na działalność gospodarczą

199 688,14m 2

- budynki na oświatę i zdrowotne

29 034,14m 2

- komórki i pomieszczenia gospodarcze

20 009,29m 2

- pozostałe budynki i pustostany

82 956,56m 2

- grunty

4 691 770,20m 2

- grunty z działalnością

1 202 269,66m 2

- budowle

81 379,15m 2

Podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawych na dzień 31.12.2009 roku wykonany został w 95,09%. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowany został w kwocie

3 271 543, 58, co stanowi 103,8% wykonania planu, z czego wpływy zaległe stanowiły 44,77%. Natomiast plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawych wykonany został w kwocie

3 689 019,12, co stanowi 88,4% planu, z czego wpływy zaległe stanowiły 18,7% wykonanych dochodów.

W ramach czynności egzekucyjnych w roku 2009 zostało wysłanych 2 019 upomnień oraz wystawiono 10

tytułów wykonawczych.

Podatek rolny uzyskano w kwocie 1 219,89, co stanowi 305% wykonania planu. Na terenie Zielonki prze- ważają grunty sklasyfikowane w ewidencji jako grunty V i VI kl. nieużytki oraz grunty zakrzewione i zadrze- wione które nie podlegają opodatkowaniu. Powierzchnia fizyczna gruntów ogółem wynosi 112,518ha.

Podatek leśny został wykonany w kwocie 5 050,16zł, co stanowi 162,9% wykonania planu. Bazę podatkową stanowi 4 297,9006ha w tym 177,5162ha powierzchnia lasów ochronnych.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2008r. został wykonany

w 113,52% na kwotę 401 863,28zł, w tym dochody z zaległości na kwotę 210 300,98 zł, co stanowi 52,33%

wykonanych dochodów. Podstawę danych dochodów stanowiło 302 pojazdów ciężarowych, opodatkowa- nych podatkiem od środków transportowych, dla których ustalono przypisy w 2009 roku w wysokości 399 668zł. W ramach czynności egzekucyjnych wysłano 64 przypomnień o obowiązku zgłaszania pojazdów do opodatkowania na nowy rok podatkowy oraz 51 wezwań do zgłoszenia pojazdów nowo zarejestrowa- nych na terenie miasta Zielonka, przypominając o obowiązku złożenia deklaracji DT-1 oraz o terminowych zapłatach podatku. Wystawiono również 88 upomnień.

Zrealizowane dochody w 2009 roku z tytułu opłaty targowej wyniosły 54 993, co stanowi 91,7% wykona- nia planu.

Realizowane dochody za pośrednictwem urzędów skarbowych wykonane zostały w kwocie 1 172 343,39,

co stanowi 77,35% wykonania planu i składają się na nie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 102 710,38, co stanowi 93,4% wykonania planu,

- podatek od spadków i darowizn 203 562,33, co stanowi 88,5% wykonania planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 866 070,68, co stanowi 73,7% wykonania planu.

Dochody z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wykonane zostały w kwocie 520 672,79, co stanowi 105,4% wykonania planu i składają się na nie:

- opłata produktowa 8 609zł, co stanowi 57,4% wykonania planu,

- opłata skarbowa 48 363, co stanowi 80,6% wykonania planu,

- opłata za zajęcie pasa drogowego 68 146,49, co stanowi 162,3% wykonania planu,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie 294 018,80zł. W 2009 roku zostało wyda- nych 85 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 8 450zł, co stanowi 36,7% wykonania planu. Zgodnie z przepisem art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) który wszedł w życie z dniem 31 marca 2009r. wniosek o wpis, zmianę wpisu nie podlega opłacie.

- opłata planistyczna wykonana została w kwocie 93 084,80zł. Opłata planistyczna pobierana jest na pod- stawie ustawy za 27 lutego 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) art. 36 ust 4.

W 2009r. na podstawie 19 decyzji zaksięgowano przypis na kwotę 134 022, 65zł, do budżetu natomiast wpłynęła kwota 93 084,80zł.

Na pozostałe dochody bieżące zrealizowane w kwocie 1 421 012,53, co stanowi 74,1% wykonania planu składają się między innymi opłaty z tytułu:

- użytkowania wieczystego 121 833,89, co stanowi 82,3% wykonania planu (na dzień 31 grudnia 2009r. wysłano 132 upomnienia w sprawie zaległości),

- dzierżawy 336 735,67, co stanowi 80,2% wykonania planu (na dzień 31 grudnia 2009r. wysłano 61 upomnień w sprawie zaległości),

- czynszów za lokale komunalne 253 739,02zł, co stanowi 110,3% wykonania planu (na dzień 31 grudnia 2009r. wysłano 129 upomnień, w tym 58 wezwań ostatecznych)

- najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 123 120,42zł, co stanowi 75,4% wykonania planu,

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 81 924,64zł, co stanowi 70% wykonania planu,

- 5% dochodu uzyskanego w związku z realizacją zadań zleconych 1 359,80zł, co stanowi 60% wykonania planu,

- wpłat z zysku gospodarstwa pomocniczego 41 979,83, co stanowi 489,8% wykonania planu,

- nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych 7 119,75zł, co stanowi 98,8% wykonania planu,

- zwrot opłat za wodę i ścieki z mieszkań komunalnych 108 876,90zł

- odsetek od lokat na rachunkach bankowych 50 867,55, co stanowi 22,1% wykonania planu (na niskie wykonanie danej pozycji ma wpływ brak nadwyżki środków bieżących na koncie spowodowane między innymi zmniejszonymi wpływami z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych),

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 29 843,77zł, co stanowi 134% wykonania planu,

- i inne.

Zrealizowane łącznie dochody majątkowe wyniosły 337 895,13zł, co stanowi 10,7% wykonania planu. Do- chody ze sprzedaży mienia wykonano w kwocie 120 067,47, co stanowi 25% planu i składają się na nie między innymi płatności ratalne ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek. W 2009 roku wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 17 827,66 zł, co stanowi 222,8% wykonania planu.

Na wymianę nawierzchni na boisku przy ul. Dziennikarskiej otrzymaliśmy środki w kwocie 200 000zł, środki pochodzą z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W dniu 26 października 2009r. pomiędzy Gminą Zielonka, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt: „Budowa kanali-

zacji sanitarnej na terenie gminy Zielonka w latach 2007- 2009”. Dofinansowanie na realizację w/w projektu ma wynieść nie więcej niż 5 578 475,73zł. Wbrew oczekiwaniom zakładana kwota 2 040 553zł (z części pro- jektu), nie zasiliła w 2009 roku budżetu miasta. Przyjmujemy, że w/w projekt zostanie w całości zrealizowa- ny w 2010 roku.

Wydatki

Wykonanie wydatków na 31.12 2009 r.

2% 1%

1% 8% 21% 14% 47% 3%
1% 8%
21%
14%
47%
3%

3%

InfrastrukturaKultura Administracja publiczna Kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

KulturaInfrastruktura Administracja publiczna Kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Administracja publicznaInfrastruktura Kultura Kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Bezpieczeństwo

Kultura fizyczna i sportInfrastruktura Kultura Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Bezpieczeństwo

Oświata i wychowanieKultura Administracja publiczna Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Bezpieczeństwo publiczne

Ochrona zdrowiapubliczna Kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Bezpieczeństwo publiczne Pozostałe

Pomoc społecznapubliczna Kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Bezpieczeństwo publiczne Pozostałe

Bezpieczeństwo publiczneKultura Administracja publiczna Kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe

Pozostałepubliczna Kultura fizyczna i sport Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Bezpieczeństwo publiczne

Na 2009 rok plan wydatków ustalono w kwocie 64 894 884zł, wyniku podejmowanych uchwał i zarządzeń zmniejszono go do kwoty 55 578 205,88zł, spowodowane to było pomniejszonymi dochodami głównie z

podatku dochodowego od osób fizycznych. Z powodu trudnej sytuacji finansowej Burmistrz Miasta Zielon-

ka wystosował prośbę do kierowników wydziałów i jednostek podległych o racjonalne i oszczędne gospo-

darowanie swoimi budżetami. Ograniczone zostały między innymi: wydatki na delegacje, szkolenia oraz nie uruchomiono 3% funduszu płac przeznaczonego na podwyżki płac pracowników administracyjnych. Zapla-

nowane zadania merytoryczne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały zrealizowane. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 42 145 121,88zł, zostały zrealizowane w 96,3% na kwotę 40 594 177,34zł. Na wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 13 433 084zł, wykorzystano 12 558 102,95, co stanowi 93,5% planu.

Na potrzeby zielonkowskiej oświaty przeznaczono 47% wszystkich wydatków jest to o 5% więcej niż rok temu. 21% wydano na infrastrukturę miejską i ochronę środowiska, 14% na administrację, 8% na pomoc społeczną.

W niniejszym opracowaniu omówione zostaną zadania bieżące natomiast opis zrealizowanych zadań inwe-

stycyjnych znajduje się wraz z załącznikiem majątkowym (Nr 4).

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 10, wykonanie 3, co stanowi 30% wykonania planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze, plan 10wykonanie 3, co stanowi 30% wykonania planu.

Kwota 3zł stanowi wielkość odpisu od dochodów uzyskanych z podatku rolnego w 2009 roku należnego Mazowieckiej Izbie Rolniczej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 603 160, wykonanie 2 571 544,16, co stanowi 98,8% wykonania planu.

Wydatki bieżące plan 2 410 640zł, wykonanie 2 386 336,06 zł, co stanowi 98,9% wykonania planu.

Wydatki majątkowe 192 520zł, wykonanie 185 208,10, co stanowi 96,2% wykonania planu (załącznik nr 4).

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 951 640, wykonanie 951 638,48, co stanowi 100% wykonania planu.

Na regularny przewóz w ramach transportu zbiorowego łączącego Zielonkę z Warszawą w 2009 roku wy- datkowano 951 638,48zł, w tym wspólny bilet 503 124zł, zaś transport autobusowy 448 514,48zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1 650 520 , wykonanie 1619 661,68 , co stanowi 98,1% wykonania planu.

Wydatki bieżące plan 1 458 000, wykonanie 1 434 453,58, co stanowi 98,3% wykonania planu.

Wydatki majątkowe 192 520zł, wykonanie 185 208,10, co stanowi 96,2% wykonania planu (załącznik nr 4).

Na wydatki związane z remontem nawierzchni ulic asfaltowych oraz chodników wydatkowano 296 422,41. Na utrzymanie dróg gminnych, zabezpieczenie przejść ulicznych w okolicach szkół i przedszkoli na terenie miasta, wykonanie słupków żelbetonowych i progów zwalniających, utwardzanie ulic za pomocą klińca kamiennego równanie i wałowanie dróg gminnych, jak również oznakowanie ulic wraz konserwacją wydat- kowano 1 138 031,17.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 1 000, wykonanie 244, co stanowi 24,4% wykonania planu.

Kwota 244stanowi odszkodowanie za uszkodzone felgi w oponach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 137 051, wykonanie 1 073 995,13, co stanowi 94,5% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 967 386zł, wykonanie 904 330,65, co stanowi 93,4% wykonania planu.

Wydatki majątkowe plan 169 665zł, wykonanie 169 664,48zł, co stanowi 100% wykonania planu (załącznik nr 4).

Podstawowe wydatki tego rozdziału stanowią remonty i konserwacje budynków komunalnych 143 904,44zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych, przeglądy kominiarskie i techniczne, wy- ceny nieruchomości, opłaty notarialne 311 132,15zł. Opłaty za energię elektryczną i gaz budynków komu- nalnych 91 092,48zł oraz materiały eksploatacyjne do sprzątania budynków komunalnych 799,70zł. Odszko- dowania za tereny przejęte pod ulice 309 778,91zł, opłaty za niedostarczenie lokali socjalnych 22 786,97zł oraz opłaty sądowe 24 836zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 129 384, wykonanie 108 940,64, co stanowi 84,2% wykonania planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 95 354zł, wykonanie 75 528, co stanowi 79,2% wykonania planu.

W 2009 roku wykonano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta Zielonka na kwotę 39 528zł, wypłacono wynagrodzenia członkom gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej wydano 36 000.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 20 000, wykonanie 19 382,64, co stanowi 96,9% wykonania planu.

Za udostępnienie Miastu Zielonka bazy danych systemu informacji o terenie, prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego, za wykonanie mapy terenu znajdującego się przy ul. Niecałej w Zielonce wydano łącznie 15 972,18zł. Na opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów wydano 3 410,46zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 14 030, wykonanie 14 030 , co stanowi 100% wykonania planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na remont grobu Stanisława Golcza na cmentarzu parafialnym w Zielonce.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 469 148, wykonanie 7 318 174,21, co stanowi 98% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 7 280 340, wykonanie 7 133 499,01, co stanowi 97,9% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 188 808zł, wykonanie 184 675,20, co stanowi 97,8% wykonania planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 102 473, wykonanie 102 473, co stanowi 100% wykonania planu.

Na płace i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone miastu ustawami – sprawy obywatelskie, ewidencje ludności, obrona cywilna oraz USC wydano 102 244zł zakup materiałów 229zł.

Dane zadania realizuje 5 osób zatrudnionych na 5 etatach.

Rozdział 75022 Rada miasta (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 363 300, wykonanie 361 165,95, co stanowi 99,4% wykonania planu.

W wydatkach związanych z pracą Rady Miasta i komisji diety radnych stanowiły 76% (274 684,81). W 2009r. odbyło się sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji stałych. Obsługa prawna sesji i radnych koszto- wała 48 785zł, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydatki reprezentacyjne Rady to kwota 8 865,33, konserwacja ksero 3 254,58 oraz pozostałe wydatki na kwotę 25 576,23.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 6 539 438, wykonanie 6 397 172,58, co stanowi 97,8% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 6 489 438, wykonanie 6 347 172,58, co stanowi 97,8% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 50 000zł, wykonanie 50 000, co stanowi 100% wykonania planu.

Stan zatrudnienia w osobach na 31 grudnia 2009r. wyniósł 86 osób, w tym:

- 3 osoby na urlopach wychowawczych,

- 2 osoby zatrudnione w UMZ w ramach dwóch stosunków pracy.

Średnioroczny stan zatrudnienia za 2009 rok wyniósł 81,35 etatu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników UM za 2009r. w porównaniu z rokiem 2008, zmniejszyło się o 160,73zł (spadek o 3,33%). Spa- dek przeciętnego miesięcznego wynagradzania pracowników UM Zielonka w 2009r. związany jest ze zmia- nami struktury wynagrodzeń. W związku z wprowadzeniem w życie Regulaminu wynagradzania pracowni- ków Urzędu Miasta Zielonka (zarządzenie nr 46/09 z dnia 2 czerwca 2009r. Burmistrza Miasta) od dnia 1 lipca 2009r. zmniejszono odpis na fundusz nagród z 10% do 3% zaplanowanego osobowego funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody uznaniowego dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodo- wej. Różnica została włączona w wynagrodzenia zasadnicze. Fundusz nagród pozostaje w dyspozycji Bur- mistrza. Od 1 lipca 2009r. nie wypłacono nagród. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 5 072 668,33, odpis na ZFŚS 79 739,85zł, wpłaty na PFRON 11 954, wynagrodzenia bezosobowe 266 757,25.

Na pozostałe koszty bieżącej działalności urzędu w wysokości 916 053,15zł składają się między innymi: ma- teriały piśmienne i tonery 70 046,85zł, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia urzędu 23 241,21zł, prenu- merata czasopism i literatury fachowej 15 298,50, wydatki reprezentacyjne 15 288, szkolenia 25 724,80, opłaty bankowe i pocztowe 67 186,20zł, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 101 267,57zł, usługi re- montowe 21 627,72zł, podróże służbowe 20 965,56zł, ochrona i ubezpieczenie budynku 81 981,19zł, usługi informatyczne 98 236,17, energia elektryczna, gaz i woda 111 823,91zł, ogłoszenia w prasie 43 669,78zł, akcesoria komputerowe w tym programów i licencji 39 436,45zł, wywóz nieczystości 8 408,17i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 280 137, wykonanie 278 314,77, co stanowi 99,3% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 260 129zł, wykonanie 258 306,77, co stanowi 99,2% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 20 008zł, wykonanie 20 008, co stanowi 100% wykonania planu.

Na wydatki związane z promocją naszego miasta, organizacją imprez miejskich, obsługą portalu www.zielonka.pl w 2009 roku składały się między innymi: zakup kalendarzy 5 856zł, nagrody Burmistrza dla wybitnych uczniów 5 770zł, zakup materiałów promujących miasto 48 606,48zł, organizacja uroczystości rocznicowych „Cudu nad Wisłą” 12 934,37zł, zakup akcesoriów i usług niezbędnych do obsługi portalu TV Zielonka 6 075,97oraz organizacja imprez miejskich 156 339,76zł i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 183 800, wykonanie 179 047,91, co stanowi 97,4% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 65 000zł, wykonanie 64 380,71, co stanowi 99% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 118 800zł, wykonanie 114 667,20zł, co stanowi 96,5% wykonania planu (załącznik nr 4).

W 2009 roku opłacono składki członkowskie w Związku Miast Polskich w wysokości 3 697,81zł oraz zaku-

piono za kwotę 60 682,90zł dostęp do sieci Internet.

Rozdział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 23 174, wykonanie 23 121,51, co stanowi 99,8% wykonania planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2 726, wykonanie 2 673,77, co stanowi 98,1% wykonania planu.

Powyższą kwotę wykorzystano w całości na przeprowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie sfinan- sowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 20 448, wykonanie 20 447,74 , co stanowi 100% wykonania planu.

Powyższa kwota wykorzystana została na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1 196 806 , wykonanie 1 166 939,21, co stanowi 97,5% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 1 044 404, wykonanie 1 015 665,99, co stanowi 97,2% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 152 402zł, wykonanie 151 273,22, co stanowi 99,2% wykonania planu (załącznik nr 4).

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 40 000, wykonanie 40 000, co stanowi 100% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 20 000, wykonanie 20 000, co stanowi 100% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 20 000zł, wykonanie 20 000, co stanowi 100% wykonania planu (załącznik nr 4).

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zapewniono mieszańcom Zielonki dodatkowe patrole policyjne w naj-

bardziej niebezpieczne rejony miasta - koszt tego przedsięwzięcia to 20 000zł.

Największą liczbę służb ponadnormatywnych pełniono w miesiącu lipcu i sierpniu, w szczególności w rejo- nie Glinianek ze względu na duże zagrożenie przestępczością, tj. kradzieżami mienia, bójkami, rozbojami i włamaniami do pojazdów. Efektem tych służb jest spadek o 75% liczby zdarzeń w rejonie Glinianek w po- równaniu do lipca i sierpnia 2008r. Ponadto znaczną cześć służb wykorzystano w miesiącu wrześniu ze względu na początek roku szkolnego oraz grudniu w okresie przedświątecznym ze względu na większe za- grożenie rozbojami oraz włamaniami do domów i mieszkań.

Łączne uzyskane wyniki przez policjantów pełniących służby ponadnormatywne, to:

- 265 osób wylegitymowanych w miejscach zagrożonych,

- 112 przeprowadzonych interwencji,

- 13 skontrolowanych pojazdów,

- 23 nałożone mandaty karne,

- 9 zatrzymanych sprawców przestępstw,

- 1 osoba poszukiwana zatrzymana.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 433 302, wykonanie 410 215,64zł, co stanowiło 94,7% wykonania planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS kierowców wydano 129 147,86zł, ekwiwalent dla strażaków uczestniczących w działaniu bojowym w kwocie 46 970,88zł oraz przekazana została dotacja w łącznej sumie 197 000zł na utrzymanie gotowości bojowej.

W 2009 roku OSP Zielonka uczestniczyła 152 razy w pożarach oraz 102 razy w miejscowych zagrożeniach

(np. w wyjazdach do usuwania owadów, pomocy w ratowaniu zwierząt, w usuwaniu skutków wypadków drogowych, wypompowaniu wody z zalanych pomieszczeń i innych zdarzeń losowych). W stosunku do

roku 2008 zwiększyła się liczba pożarów zabudowań o 95 wyjazdów, a zmniejszyła się liczba miejscowych zagrożeń o 69 wyjazdów. Na terenie gminy w 2009 roku było 192 wyjazdy, w tym poza własny teren działa- nia – 91 wyjazdów.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 1 200, wykonanie 585, co stanowi 48,8% wykonania planu.

Na remont masztu antenowego radiostacji w 2009r. wydatkowano 585.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan 650 049, wykonanie 645 353,06, co stanowi 99,2% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 587 647, wykonanie 582 952,03, co stanowi 99,2% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 62 402zł, wykonanie 62 401,03, co stanowi 99,9% wykonania planu (załącznik nr

4).

Od 1 stycznia 2009r. powołano Straż Miejską, której celem jest ochrona porządku publicznego oraz dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Zielonki. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: komendanta, księgowej i siedmiu strażaków wydatkowano 478 302,70zł. Na pozostałe koszty działalności Straży Miejskiej w kwocie 104 649,33zł składają się między innymi: ekwiwalent za pranie mundurów oraz woda w czasie upałów

1 258,12zł, komputery, drukarki, umundurowanie, paliwo do pojazdów 59 509,36zł, szkolenia 7 250,29,

ubezpieczenia pojazdów i budynku 3 270,50zł, opłaty za zużycie zimnej wody, gazu i energii elektrycznej

5 207,99i inne.

W związku z realizacją tych zadań podjęto 573 interwencje własne oraz 579 interwencji zleconych przez

mieszkańców i Urząd Miasta, w tym okazało się 178 interwencji niepotwierdzonych. W wyniku podjętych działań wystawiono 109 wezwań do wstawienia się w Komendzie Straży Miejskiej, 162 mandaty karne na łączną kwotę 20 350zł, udzielono 312 pouczeń i 309 poleceń. Skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Re- jonowego (dwa wyroki skazujące na karę finansową). Ujęto 22 sprawców przestępstw i wykroczeń w tym: 2 osoby poszukiwane przez Policję, 5-ciu nietrzeźwych kierujących pojazdami, 1-ego nieletniego pod wpły- wem alkoholu, 1 osobę sprawcę kradzieży, który przebywał na terenie Polski nie legalnie, 1 osobę za rozpi- janie nieletnich, 1 osobę za rozbój na nieletnim, 2 osoby za pobicia, 3 osoby za czynną napaść, naruszenie nietykalności i obrazę funkcjonariuszy publicznych (kierownika pociągu, pracownika UM, funkcjonariusza SM), 2 osoby stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, 1 osobę za kłusownictwo, 3 osoby za kradzieże pospolite. Odnaleziono 1 kradziony pojazd i zlikwidowano plantację konopi indyjskich. Udzielono

76 razy asysty w tym: inkasentowi opłaty targowej, urzędnikowi Urzędu Miasta podczas sprawowania czynności urzędowych oraz komornikowi sądowemu i funkcjonariuszom Policji. Przeprowadzono 63 kontro-

le na terenie i wokół szkół oraz przeprowadzono 7 prelekcji dla uczniów na temat „Bezpieczne wakacje”.

Podjęto współpracę z pedagogami szkolnymi w sprawie uczniów wagarujących i niedopełniających obo-

wiązku szkolnego. Straż Miejska wzięła aktywny udział w programie antynikotynowym "Stop 18". Zabezpie- czano 16 zgromadzeń na terenie miasta typu festyny, mecze sportowe uroczystości państwowe i religijne. Zabezpieczono 36 miejsca podczas pożarów, odnalezionych niewypałów, klęsk żywiołowych (wczesny, in- tensywny atak zimy w październiku 2009). W trzech przypadkach odnaleziono sprawców zaśmiecenia tere-

nu i doprowadzono do usunięcia niebezpiecznych odpadów. Skontrolowano 978 posesji na terenie miasta

pod względem posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych, 2 razy odłowiono i

przekazano agresywnego psa. Udzielono pierwszej pomocy przed medycznej 10 osobom: pobitym, star- szym lub nietrzeźwym, które odniosły obrażenia podczas upadków. Na miejsce zdarzeń wzywano pogoto- wie ratunkowe. W ramach wzajemnej współpracy 53 razy uczestniczono we wspólnych patrolach z Policją.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 2 255, wykonanie 1 913,32, co stanowi 84,8% wykonania planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zarządzaniem kry- zysowym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 60 042, wykonanie 57 305,70, co stanowi 95,4% wykonania planu.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 60 042, wykonanie 57 305,70, co stanowi 95,4% wykonania planu.

Wykorzystane środki stanowią: wynagrodzenia osób fizycznych za doręczenie decyzji podatkowych 26 238,60zł, wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej 5 507zł, koszty wysyłki pocztowej decyzji 21 570,70oraz zakup papieru do drukowania decyzji 3 989,40.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 873 377, wykonanie 598 934,05, co stanowi 68,6% wykonania planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 873 377, wykonanie 598 934,05, co stanowi 68,6% wykonania planu.

Wydatkami tego rozdziału są zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata wychowanie

Plan 25 769 194, wykonanie 24 299 891,78, co stanowi 94,3% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 18 171 390zł, wykonanie 17 552 979,65, co stanowi 96,6% wykonania panu.

Plan wydatki majątkowe 7 597 804, wykonanie 6 744 453,26, co stanowi 88,7% wykonania planu.

Miasto Zielonka jest organem prowadzącym dla 7 placówek oświatowych: gimnazjum, 3 szkół podstawo- wych i 3 przedszkoli. W naszym mieście funkcjonuje także sześć placówek niepublicznych: gimnazjum i szkoła podstawowa w Szkole Aktywności Twórczej oraz cztery przedszkola niepubliczne.

Na realizację programu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz dla szkół niepublicznych miasto otrzymało subwencję oświatową w kwocie 7 755 016.

Od Wojewody Mazowieckiego Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 28 889z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

W szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka naukę pobierało 1 958 uczniów, w tym 1 206 w szkołach

podstawowych, 167 w oddziałach przedszkolnych i 585 gimnazjum. Zatrudnieni w nich są nauczyciele na 177,55 etatu oraz pracownicy administracji i obsługi na 58,30 etatu. Średnia płaca brutto nauczyciela bez „13” w 2009 roku wyniosła 3 178,10zł, średnia płaca brutto pracownika adm-obsł bez „13” wyniosła 2 317,25zł. Średni koszt utrzymania oddziału rocznie wyniósł 154 909,65zł, miesięcznie 12 909,14zł, nato- miast średni koszt utrzymania 1 ucznia rocznie 6 692, 75zł, a miesięcznie 557,73zł.

Do miejskich przedszkoli uczęszczało 335 dzieci. Przeciętna liczba zatrudnienia w przedszkolach w przelicze- niu na pełne etaty: nauczyciele na 26,10 etatu oraz pracownicy obsługi na 34,60 etatach.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 14 221 212, wykonanie 13 104 284,23, co stanowi 92,1% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 8 359 620zł, wykonanie 8 091 083,40, co stanowi 96,8% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 5 861 592zł, wykonanie 5 010 741,96, co stanowi 85,5% wykonania planu.

W publicznych szkołach podstawowych pobierało naukę 167 uczniów w 56 oddziałach. Na wydatki w tym

rozdziale składają się między innymi: wynagrodzenia i pochodne 6 224 932,22zł, odpisy na ZFŚS 289 998zł, materiały i wyposażenie 278 874,81zł, pomoce dydaktyczne i książki 41 451,18zł, energia 404 722,40zł ścieki, śmieci, wody opadowe 67 601,61 zł, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne 25 743,41 , ochrona obiektów 4 855,60zł, ubezpieczenie mienia 10 896, kursy i szkolenia 4 747, basen 46 172,55. W Szkole Podstawowej Nr 1 przeprowadzono remont sekretariatu i posadzek oraz ułożono wykładzinę w salach dy- daktycznych 31 214,32. W Szkole Podstawowej Nr 2 przeprowadzono remont szatni, nadbudowano balu- strady oraz pomalowano ogrodzenia na łączną kwotę 43 538,81. W Szkole Podstawowej Nr 3 wykonano modernizację łazienek i aneksu kuchennego, wymianę opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych oraz zainstalowano dodatkowe gniazda elektryczne w pomieszczeniu socjalnych nauczycieli.

Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano w kwocie 3 167,15zł, składają się na nie podróże zagraniczne 708,28zł oraz szkolenie nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 na łączną sumę 2 458,87zł. Głównym celem związanym z seminarium kontaktowym było:

- nawiązanie współpracy za szkołami z innych krajów europejskich w celu utworzenia Partnerskiego Pro- jektu Szkół w ramach akcji Comenius,

- prezentacja naszych pomysłów i koncepcji związanych z ewentualną współpracą szkół partnerskich,

- możliwość wymiany doświadczeń poszczególnych krajów w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych z uwzględnieniem specyfikacji i priorytetów narodowych systemów edukacyjnych, a także możliwość przedstawienia na forum europejskim naszego kraju i regionu.

Dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dotację w kwocie 360 892.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

Plan 495 488, wykonanie 473 100,51, co stanowi 95,5% wykonania planu.

W prowadzonych przez miasto szkołach podstawowych było 8 oddziałów klas ”O” w których uczyło się 167 uczniów. 83,6% wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne 395 717,04zł. Odpisy na zfśs 20 627zł, zakup materiałów i pomocy naukowych 12 147,08 zł i inne wydatki 4 289,39.

Dla oddziału „O” w Szkole Aktywności Twórczej przekazano dotację 40 320zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 3 782 132, wykonanie 3 684 892,06, co stanowi 97,4% wykonania planu.

Plan wydatków bieżących 3 384 642zł, wykonanie 3 289 902,76, co stanowi 97,2% wykonania planu.

Plan wydatków majątkowych 397 490zł, wykonanie 394 989,30, co stanowi 99,4% wykonania planu.

Na utrzymanie 13 oddziałów w trzech miejskich przedszkolach, do których uczęszczało 335 dzieci miasto przekazało dotację w wysokości 2 225 880zł. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nauczycieli 26,10 obsługa 34,60. Przedszkola otrzymały dotację na wydatki bieżące w kwocie 2 225 880, na doskonalenie zawodowe 9 620, oraz 11 928na fundusz socjalnych emerytowanych nauczycieli. Pozosta- łe przychody stanowiły środki obrotowe pozostałe z ubiegłego roku budżetowego (86 527,21zł) oraz odpłat- ność rodziców (809 007zł). Łącznie przychody przedszkoli wyniosły 3 191 120,13.

Wydatki przedszkoli wyniosły 3 191 120,13zł, w tym płace i pochodne 2 315 722,48zł, żywienie dzieci 341 350,67zł, na bieżące koszty utrzymania placówek składają się między innymi (materiały, wyposażenie, energia, drobne remonty, wywóz nieczystości, opłaty za wody opadowe itp.) 242 195,38, pomoce dydak- tyczne 14 647,25, ubezpieczenie mienia 2 175, oraz odpisy za zfśs 99 757.

Kwota 139 974,76zł, stanowi zwrot za dzieci z naszego miasta uczęszczających do niepublicznych przedszko- li w sąsiednich gminach tj. Ząbki (21 dzieci), Marki (1 dziecko), Wołomin (2 dzieci), Kobyłka (3 dzieci), War- szawa (5 dzieci). Uzyskane dochody w kwocie 155 346zł z danego tytułu przewyższają poniesione przez na- szą gminę wydatki (załącznik nr 5).

Dla niepublicznych przedszkoli przekazano dotację w kwocie 924 048zł.

Na terenie naszego miasta znajdują się cztery przedszkola niepubliczne tj. „Pod Dębami”, „Słoneczko”, „Malowany Domek” i ”ABECADŁO”, do których uczęszczało 186 dzieci.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 6 005 095, wykonanie 5 811 108,72, co stanowi 96,7% wykonania planu.

Plan wydatków bieżących 4 671 763, wykonanie 4 477 776,72, co stanowi 95,8% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 1 333 332, wykonanie 1 333 332, co stanowi 100% wykonania planu.

W publicznym gimnazjum w 23 oddziałach pobierało naukę 585 uczniów. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 74,99 etatu: w tym 56,49 etatów nauczycieli.

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum składają się między innymi: płace i pochodne 3 319 462,29, odpisy na ZFŚS 153 879zł, energia 191 372,52, pomoce naukowe i książki 16 396,33zł, akce- soria komputerowe 20 479,13, basen 6 100zł, opłaty za ścieki i wody opadowe 22 337,37, ochrona i mo- nitoring 2 196zł, ubezpieczenie majątkowe 13 445zł, podatek od nieruchomości 3 845zł, usługi telekomuni- kacyjne 13 129,82, prowizje bankowe 4 741,81. W ramach prac remontowych przeprowadzono: pomalo- wano korytarze szkolne i pokoje dyrektorów, naprawiono cokół w elewacji od strony ul. Słowackiego oraz inne elementy zewnętrzne tj. ścianka treningowa oraz zamontowanie piłkochwytów.

Dotacja dla niepublicznego gimnazjum SAT wyniosła 99 146zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 102 410, wykonanie 93 477,21, co stanowi 91,2% wykonania planu.

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty dowożenia piętnaściorga niepełnosprawnych dzieci do szkół.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 899 320, wykonanie 870 991,10, co stanowi 96,8% wykonania planu.

Na obsługę ekonomiczną placówek miejskich, prowadzoną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydano w 2009 roku 870 991,10zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników 705 769,78zł, tj. 81% wydatków tego rozdziału, odpisy na zakładowy zfśs 11 130, natomiast koszty administracyjno- biurowe 154 091,32. Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie I-XII 2009r. wyniosła 11,13 etatów.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 77 560, wykonanie77 028, co stanowi 99,3% wykonania planu.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych w 2009 roku wydatkowano 67 408zł, w tym dopłata do studiów (12 osób) 13 350zł, kursy i szkolenia 54 058. Dla miejskich przedszkoli na ten sam cel przekazano dotację w kwocie 9 620zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 185 977, wykonanie 185 009,95, co stanowi 99,5% wykonania planu.

Wydatki tego działu stanowiły zapomogi zdrowotne 13 236, nagrody dla nauczycieli 67 372,96, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 77 189zł i nauczycieli przedszkoli 11 928.

Dla organizacji pozarządowych przekazano dotację w kwocie 14 893,27zł. (załącznik nr 6).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 501 100, wykonanie 406 172,56, co stanowi 81,1% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 451 100zł, wykonanie 356 172,56, co stanowi 78,9% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 50 000, wykonanie 50 000, co stanowi 100% wykonania planu (załącznik nr 4).

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 7 800, wykonanie 960, co stanowi 12,3% wykonania planu.

Dofinansowanie do badań mammograficznych mieszkanek Zielonki wyniosło 960zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 119 000zł, wykonanie 113 911,80 , co stanowi 95,7% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 69 000zł, wykonanie 63 911,80, co stanowi 92,6% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 50 000, wykonanie 50 000, co stanowi 100% wykonania planu.

Kwotę 63 911,80zł wykorzystano na profilaktykę szczepień mieszkańców powyżej 65 roku życia, dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli, personelu zatrudnionego w tych placówkach, pracowników SP ZOZ-MOZ w Zielonce oraz wymieniono nawierzchnię na korytarzach głównych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 40 000 , wykonanie 24 036,29 , co stanowi 60,1% wykonania planu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 312 800zł, wykonanie 245 764,47zł, co stanowi 78,6% wykonania planu.

Wszystkie zadania priorytetowe przyjęte do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwią- zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały zrealizowane. Przeprowadzo- no diagnozę społeczną lokalnych problemów. We wszystkich naszych szkołach realizowane były programy profilaktyczne, przeprowadzone zostały szkolenia nauczycieli i pedagogów, cykl ”Warsztatów Umiejętności Wychowawczych” skierowanych do rodziców podnoszących kompetencje wychowawcze, przede wszyst- kim umiejętności rozwiązywania konfliktów szkolnych. Prowadzone były punkty konsultacyjne ds. narko- manii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Pozostałe na koniec 2009 roku środki w budżecie będą w całości przeznaczone na realizację zadań zawar- tych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010-2011”. W ramach tych środków prowadzona będzie szeroka kampania skierowana do właścicieli i sprzedawców napojów alkoholowych oraz kampania społeczna budująca dezaprobatę mieszkańców Miasta wobec sprzedaży alko- holu.

Łącznie na ten cel w 2009r. wydatkowano 269 800,76zł, z czego między innymi to: wynagrodzenia członków komisji 34 509,35, umowy zlecenia 10 871, profilaktyka szkolna 16 968,89, wspieranie lekarzy 9 000, zakup materiałów 26 659,66, oraz wydatki pozostałe.

Dla organizacji pozarządowych przekazano dotację w kwocie 84 000zł. (załącznik nr 6).

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 21 500, wykonanie 21 500, co stanowi 100% wykonania planu.

W danym rozdziale mieszczą się dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie:

Wspieranie działań z zakresu promocji i ochrony zdrowia poprzez prowadzenie przesiewowych badań po- ziomu cukru i ciśnienia tętniczego dla mieszkańców Zielonki,

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, pomiaru poziomu cukru, ciśnienia tętni- czego, cholesterolu wśród mieszkańców Zielonki

Wyżej wymienione zadania mieszczą się w załączniku nr 6.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 202 922,88, wykonanie 4 163 825,36, co stanowi 99,1% wykonania planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 250 000, wykonanie 2 244 367,48, co stanowi 99,7% wykonania planu.

Na dzień 31 grudnia 2009r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało w Zielonce średnio rocznie 598 rodziny. W tym okresie wydano 1 365 decyzji, na podstawie których wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jed- norazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia rodzaj i ilość świadczeń jakie były realizowane w 2009 roku.

Lp.

Nazwa

Ilość świadczeń

Wypłacona kwota (zł)

1.

Zasiłki rodzinne

9 223,00

593

162,22

2.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

40,00

40

000,00

3.

Opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego

438,00

171

480,00

4.

Samotne wychowywanie dziecka

567,00

94

940,00

5.

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

525,00

40

360,00

6.

Rozpoczęcie roku szkolnego

611,00

61

000,00

7.

Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania

1 027,00

51

721,98

8.

Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

1 345,00

107

600,00

9.

Zasiłki pielęgnacyjne

2 079,00

317

322,00

10.

Świadczenia pielęgnacyjne

181,00

78

666,00

11.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

199,00

199

000,00

12

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1 244,00

381730,26

 

Razem

17 479,00

2 136 982,46

Pozostałe koszty tego rozdziału stanowią: wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się rozliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych 57 319,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 19 603,96zł, odpisy na zfśs 1 945zł, zakup materiałów, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, usługi pozostałe 21 982,45 zł. Zwrot dotacji z ubiegłych lat wraz z odsetkami 5 187,01zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 27 918, wykonanie 27 392,14, co stanowi 98,1% wykonania planu.

Otrzymaną dotację celową wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobie- rające zasiłki z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 761 218, wykonanie 745 857,26, co stanowi 98% wykonania planu.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- zasiłki stałe 69 osób (zadanie własne gminy)

120 455,

- zasiłki stałe (444 świadczenia 72 osoby zadanie zlecone)

163 878,33,

- dopłata do Domu Pomocy Społecznej 12 osób

206 869,14,

- posiłki w szkole 99 dzieci

57 171,15,

- posiłki dla dorosłych 3 osoby

3 519,87,

- zasiłki celowe 152 osoby

104 112,48,

- zasiłki celowe specjalne 115 osób

62 146,99,

- zasiłki okresowe 38 osób (w tym 13 800zł z budżetu Wojewody)

17 421,50,

- pogrzeby 4 osoby

7 562,60,

Zwrot niesłusznie pobranego zasiłki stałego z zadań zleconych w kwocie

2 720,20.

Świadczenia wypłacane w ramach zadań zleconych realizowane były od 1 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009r. Od 1 sierpnia 2009r. zasiłki stałe oraz składki do zasiłków stałych stały się zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym (art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw ze zmia- nami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – Dz.U. z dnia 16 czerwca 2009r. Nr 92, poz. 753).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 126 900, wykonanie 126 880,56, co stanowi 100% wykonania planu.

W 2009 roku na 162 wnioski o dodatki mieszkaniowe pozytywnie rozpatrzonych zostało 146 wypłacono 854

świadczenia na łączną kwotę 126 880,56.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 728 549, wykonanie 717 710,53 , co stanowi 98,5% wykonania planu.

W 2009 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosło 12 etatów. Na wynagrodzenia

i pochodne wydano 648 027,14zł, na zfśs 12 873,84zł, pozostałe koszty utrzymania OPS-u to kwota

56 809,55, (w tym 188 850zł z budżetu Wojewody).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 9 000, wykonanie 9 000, co stanowi 100% wykonania planu.

W danym rozdziale mieści się dotacja dla organizacji pozarządowych na zadanie w zakresie:

Opieka hospicyjna nad ciężko chorymi

Wyżej wymienione zadanie mieści się w załączniku nr 6.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 299 337,88 , wykonanie 292 617,39 , co stanowi 97,8% wykonania planu wydatków.

Na wydatki danego rozdziału składają się:

-

zasiłki celowe na dożywianie- 96 osób

40 501,50,

-

posiłki w szkole – 99 dzieci

39 498,50,

-

prace społecznie użyteczne – 22 osoby

26 387,

-

gorące posiłki dla bezdomnych w okresie zimy – 20 osób

2 767,50,

-

klub „Muminki” - 11 osób

25 652,13,

W

ramach projektu unijnego realizowanego w 2009 roku o nazwie „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecz-

nemu rodzin znajdujących się w kryzysie – poprzez zapewnienie wsparcia rodzinom i dzieciom” wydatko- wano kwotę 102 277,08zł (w tym wkład własny 10 000zł). Zakupiono 6 komputerów do pracowni kompute- rowej oraz kolorową drukarkę laserową za łączną kwotę 10 496zł. W sierpniu zorganizowano wypoczynek letni dla uczestników świetlicy (35 osób) w Zwardoniu (Beskid Żywiecki) koszt 40 000zł. Zatrudniono kadrę świetlicy (4 osoby na umowę zlecenie koszt 23 978,68zł. Przez cały okres realizacji projektu do świetlicy dowożone były posiłki dla uczestników zajęć koszt 16 790,88zł. Dla młodzieży zorganizowano wyjście inte-

gracyjne do kina i restauracji oraz inne imprezy okolicznościowe, przygotowano wieczerzę wigilijną koszt 6

400,20.

Ponadto w ramach otrzymanych środków zakupiono materiały biurowe do świetlicy oraz pokryto koszty obsługi projektu (rekrutacja personelu, koordynacja projektu, obsługa księgowa i sprawozdawczość oraz opłaty bankowe) koszt 4 611,32.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego wydatkowano 55 533,68zł, (załącznik nr 6).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 556 832, wykonanie 518 578,49, co stanowi 93,1% wykonania planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 373 290, wykonanie 349 936,76, co stanowi 93,7% wykonania planu.

W trzech świetlicach przy szkołach podstawowych, do których uczęszcza 402 uczniów zatrudnieni są na-

uczyciele na 10 etatach. Na świetlicach dzieci objęte są opieką od godz. 7Oo do godz. 1700. Podstawowym wydatkiem tego rozdziału były płace i pochodne 291 183,44zł, odpisy na zfśs 20 984zł, pomoce dydaktyczne 10 037,79zł, materiały, drobne remonty, i pozostałe koszty 27 731,53zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia

młodzieży

Plan 80 686, wykonanie 80 683,63, co stanowi 100% wykonania planu.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego wydatkowano 80 683,63zł, (załącznik nr 6).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 102 856zł, wykonanie 87 958,10, co stanowi 85,5% wykonania planu.

W 2009 roku wydano 152 decyzje przyznające szkolne stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na

terenie Zielonki na łączną kwotę 26 917zł. W szkołach podstawowych i gimnazjum na stypendia i zapomogi oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 61 041,10zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 793 424, wykonanie 7 624 219,02, co stanowi 97,8% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 4 153 439zł, wykonanie 3 989 887,74, co stanowi 96% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 3 639 985zł, wykonanie 3 634 331,28, co stanowi 99,8% wykonania planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 303 804, wykonanie 3 273 160,99, co stanowi 99,1% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 46 304zł, wykonanie 21 304zł, co stanowi 46,1% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 3 257 500zł, wykonanie 3 251 856,99, co stanowi 99,8% wykonania pla- nu.(załącznik nr 4).

Wydatkiem bieżącym danego rozdziału jest opłata za korzystanie ze środowiska 21 304zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 35 000, wykonanie 34 667,03, co stanowi 99% wykonania planu.

Kwotę 34 667,03zł, wydatkowano na zakup worków do segregacji odpadów.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 553 800, wykonanie 515 211,15, co stanowi 96,5% wykonania planu.

W danym rozdziale środki wydatkowano między innymi na: odśnieżanie terenu miasta Zielonka

101 091,69zł, wywóz śmieci „Segregacja u źródła” 126 998,30zł, opróżnianie pojemników do segregacji śmieci 52 544,49zł, wywóz nieczystości stałych z terenu miasta 146 236,90zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem czystości w mieście 69 012,48zł zakup worków do śmieci do oczyszczania terenu miasta, de- struktu asfaltowego, asfaltu na zimno oraz emulsji asfaltowej do naprawy dróg 19 327,29zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 255 482, wykonanie 1 225 651,43, co stanowi 95,3% wykonania planu.

Na zakup kwiatów do gazonów na terenie miasta Zielonka, mieszanki traw, ziemi ogrodowej i torfowej, drzewek, krzewów i kory wydatkowano 22 318,24zł. Na prace związane z pielęgnacją lub usuwaniem drzew, sprzątanie terenu miasta, utrzymanie zieleni, konserwacja wraz przeglądami placów zabaw, korytowanie pasów zieleni, usuwanie drzew oraz koszenie traw wydatkowano 1 188 659,89.

Za kwotę 10 281,30zł, naprawiono urządzenia zabawowe na placu zabaw.

Na opinie dotyczące stanu 12 drzew oraz okresowe badania wody wydano 4 392zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 574 224, wykonanie 532 816,75, co stanowi 92,8% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 561 214zł, wykonanie 519 815,75, co stanowi 92,6% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 13 010zł, wykonanie 13 001, co stanowi 99,9% wykonania planu.(załącznik nr 4).

Koszt energii do oświetlenia ulic wyniósł 417 316,18zł, a koszt bieżącej naprawy i konserwacji oświetlenia ulicznego 102 499,57.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 2 091 114zł, wykonanie 2 042 711,67zł, co stanowi 97,6% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 1 721 639zł, wykonanie 1 673 238,38 , co stanowi 97,1% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 369 475zł, wykonanie 369 473,29, co stanowi 100% wykonania planu.(załącznik nr

4).

Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych wydano 253 396,16 , opnie i ekspertyzy 3 660zł, zakup mediów do obiektów komunalnych 26 129,18zł, dopłata do ścieków 1 174 257,34zł, zadania

z zakresu ochrony bezdomnych zwierząt 101 574,25zł, ubezpieczenie placów zabaw 566zł,oraz inne wydatki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 793 081zł, wykonanie 1 761 538,47, co stanowi 98,2% wykonania planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 193 881 , wykonanie 1 193 881, co stanowi 100% wykonania planu.

Z dotacji miasta Ośrodek Kultury i Sportu pokrył wynagrodzenia i pochodne 698 834,98zł, odpisy na zfśs

16 546,33, wynagrodzenie koordynatora sportu 21 600zł, zakup wyposażenia 33 089,09zł, utrzymanie obiektów będących pod zarządem OKiS-u 143 290,85, zakup środków trwałych 48 721,26zł. Na koszty bez- pośrednie działań kulturalnych składają się między innymi: imprezy miejskie 30 129,57, koncerty, festyn

z okazji Dnia Dziecka, maraton teatralny, teatrzyki dla dzieci, spotkania z podróżnikami 71 832,91zł, konkursy 14 034,96zł, chór męski, zajęcia świetlicowe w ferie i wakacje 33 258,99zł, kluby seniora i chór seniora 15 380,10zł, działalność wydawnicza i promocyjna- Magazyn Zielonka 34 282,64, koszty sekcji z dziedziny kultury (plastyka, wokal, UTW) 5 236,37, koszty sekcji kultury fizycznej (lotnicza, szachowa, redukcyjna, siatkówki) 10 134,55zł,

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 477 600, wykonanie 477 581,65, co stanowi 100% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 294 000zł, wykonanie 294 000 , co stanowi 100% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 183 600zł, wykonanie 183 581,65, co stanowi 100% wykonania planu.(załącznik nr

4).

Biblioteka realizuje zadania w czterech punktach bibliotecznych. Średnie zatrudnienie wyniosło 4,84 etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 192 800,71zł, zfśs 4 840,19zł. Z otrzymanej dotacji zakupiono książki do księgozbioru podręcznego, słowniki, informatory encyklopedyczne, lektury szkolne, nowości wydawni- cze, literaturę piękną i popularnonaukową łącznie 1 773 szt. woluminów na kwotę 38 000zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe składają się między innymi: szkolenia pracowników i badania okresowe 421zł, podatki

i opłaty 1 209,23zł, materiały dla 4 placówek 3 403,16zł, zakup regałów bibliotecznych oraz drobnego sprzę- tu 18 158,37, programy komputerowe i licencje 1 459,99, energia 13 132,90zł, usługi bankowe, telefo- niczne i inne na kwotę 22 278,87zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 9 000, wykonanie 9 000, co stanowi 100% wykonania planu.

Na sporządzenie ewidencji zabytków wydatkowano 9 000zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 112 600, wykonanie 81 075,82, co stanowi 72% wykonania planu.

Na opracowanie ponadlokalnego programu „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” wydano 28 475,82.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego przekazano dotację na kwotę 52 600zł, (załącz-

nik Nr 6).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 468 500, wykonanie 1 459 097, co stanowi 99,4% wykonania planu.

Plan wydatki bieżące 210 200, wykonanie 204 181,24, co stanowi 97,1% wykonania planu.

Plan wydatki majątkowe 1 258 300zł, wykonanie 1 254 915,76zł, co stanowi 99,7% wykonania planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatki majątkowe 1 258 300zł, wykonanie 1 254 915,76zł, co stanowi 99,7% wykonania planu. (za- łącznik nr 4)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 189 792, wykonanie 189 392, co stanowi 99,8% wykonania planu.

Dla wybitnych sportowców z Zielonki ufundowano, w okresie od stycznia do czerwca 19 stypendiów spor- towych, w okresie od września do grudnia 17 stypendiów sportowych na łączną kwotę 21 200zł.

Kwotę 6 000zł, przekazaliśmy Starostwu Powiatu Wołomińskiego na zorganizowanie i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym na obiekcie sportowym ORLIK 2012.

W ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w drodze konkursów wydatkowano

176 981,24zł. (załącznik nr 6).

Przewodniczący Rady Miasta Zielonka:

Adam Pulit

Załącznik nr 1

Wykonanie planu dochodów według źródeł na dzień 31 grudnia 2009r. (w )

Lp.

 

Wyszczególnienie

§

 

Plan

Wykonanie

%

 

na 31.12.2009

na 31.12.2009

1

Dochody bieżące, w tym:

 

44

641

099,88

43

613

099,59

97,7

1.1

Subwencja oświatowa

2920

7

755

016,00

7

755

016,00

100,0

1.2

 

Dotacje

 

3

159

640,00

3

195

724,50

101,1

 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

2010

2

524

912,00

2

523

983,96

100,0

 

zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

2020

 

10

000,00

 

10

000,00

100,0

z

organami administracji rządowej

   
 

zadania własne bieżące

2030

 

449

960,00

 

442

256,14

98,3

 

zadania realizowane na pod. poroz. z innymi gminami

2310

 

109

296,00

 

155

346,00

142,1

 

zadania realizowane na pod. poroz. z powiatem

2320

 

9

000,00

 

9

000,00

100,0

 

dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

233

 

14

500,00

 

14

250,00

98,3

 

dotacje z funduszy celowych

2440

 

41

972,00

 

40

888,40

97,4

1.3

Środki pozyskane z innych źródeł

   

98

107,88

 

97

665,62

99,5

 

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

2008/2009

 

93

907,88

 

93

907,88

100,0

 

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane

2707

 

4

200,00

 

3

757,74

89,5

z

innych źródeł

   

1.4

Dochody własne

 

33

628

336,00

32

564

693,47

96,8

 

1.4.1

Udziały w podatkach państwowych

 

21

839

775,00

22

026

975,73

100,9

 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

0010

21

039

775,00

21

241

462,00

101,0

 

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

0020

 

800

000,00

 

785

513,73

98,2

 

1.4.2

Dochody z podatków i opłat lokalnych

 

9

253 072,00

8

596 032,42

92,9

 

podatek od nieruchomości

0310

7

320 000,00

6

960 562,70

95,1

 

podatek rolny

0320

 

400,00

 

1

219,89

305,0

 

podatek leśny

0330

 

3

100,00

 

5

050,16

162,9

 

podatek od środków transportowych

0340

 

354

000,00

 

401

863,28

113,5

 

pod. doch. od osób fizycznych - karta podatkowa

0350

 

110

000,00

 

102

710,38

93,4

 

podatek od spadków i darowizny

0360

 

230

000,00

 

203

562,33

88,5

 

podatek od czynności cywilnoprawnych

0500

1

175 572,00

 

866

070,68

73,7

 

opłata targowa

0430

 

60

000,00

 

54

993,00

91,7

 

1.4.3

Dochody z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw

   

493

800,00

 

520

672,79

105,4

 

opłata produktowa

0400

 

15

000,00

 

8

609,70

57,4

 

opłata skarbowa

0410

 

60

000,00

 

48

363,00

80,6

 

wpis do ewidencji działalności gospodarczej

0490

 

23

000,00

 

8

450,00

36,7

 

opłata za zajęcie pasa drogowego

0490

 

42

000,00

 

68

146,49

162,3

 

zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0480

 

352

800,00

 

294

018,80

83,3

 

opłata planistyczna

0690

 

1

000,00

 

93

084,80

9 308,5

 

1.4.4

Pozostałe dochody

 

2

041 689,00

1

421 012,53

69,6

 

użytkowanie wieczyste

0470

 

148

000,00

 

121

833,89

82,3

 

dzierżawa

0750

 

420

000,00

 

336

735,67

80,2

 

czynsze za lokale komunalne

0750

 

230

000,00

 

253

739,02

110,3

 

najem pomieszczeń w placówkach oświatowych

0750

 

163

200,00

 

123

120,42

75,4

 

5% doch uzysk. w zw. z realizacją zadań zleconych

2360

 

2

267,00

 

1

359,80

60,0

 

odsetki podatkowe

0910

 

84

000,00

 

81

924,64

97,5

 

inne dochody

   

994

222,00

 

502

299,09

50,5

2

Dochody majątkowe

 

3

163 850,00

 

337

895,13

10,7

 

przekształcenie

0760

 

8

000,00

 

17

827,66

222,8

 

sprzedaż mienia

0770

 

480

733,00

 

120

067,47

25,0

 

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

6298

2

040 553,00

 

0,00

0,0

 

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

6339

 

634

564,00

 

0,00

0,0

 

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

6260

 

0,00

 

200

000,00

0,0

 

Razem

 

47

804

949,88

43

950

994,72

91,9

Załącznik nr 1a

Wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu (w )

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

2007

2008

Plan

Wykonanie

%

na 31.12.2009r.

na 31.12.2009r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

336

 

632

 

0,00

 

19,21

0,0%

 

01095

 

Pozostała działalność

 

336

 

632

 

0,00

 

19,21

0,0%

   

0750

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

0

 

32

 

0,00

 

19,21

0,0%

   

2010