You are on page 1of 10

UCHWAA Nr XXXVIII/333/2010

RADY GMINY WIELISZEW


z dnia 23 lutego 2010 r.
w sprawie zmian budetu gminy Wieliszew na 2010 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art.
237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo
ochrony rodowiska oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664), Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1. Zwikszy dochody budetu gminy na 2010 rok o kwot 391 852z. Dochody po zmianie wynosz
40 794 571z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 37 789 571z,
2) dochody majtkowe w kwocie: 3 005 000z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.
2.1. Zwikszy wydatki budetu gminy na 2010 rok o kwot 443 652z, zmniejsza si o kwot 51 800z.
Wydatki po zmianie wynosz 58 762 548z, w tym:
1) wydatki biece w kwocie 28 856 544z,
2) wydatki majtkowe w kwocie 29 906 004z, zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
2. Zwiksza si wydatki biece o kwot 356 152z, zmniejsza si o kwot 1 800z, zgodnie z zacznikiem
2a do niniejszej uchway. Wydatki biece po zmianie wynosz 28 856 544z.
3. Zwiksza si wydatki majtkowe o kwot 87 500z, zmniejsza si o kwot 50 000z, zgodnie z zacznikiem 2b niniejszej uchway. Wydatki majtkowe po zmianie wynosz 29 906 004z.
3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 17 967 977z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) kredytw w kwocie 11 500 000z,
2) nadwyki budetu gminy z lat ubiegych w kwocie 1 978 000z,
3) wolnych rodkw jako nadwyki rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy, wynikajcych z kredytw i poyczek z lat ubiegych w kwocie 5 279 641z.
2. Przychody budetu w wysokoci 789 664z, przeznacza si na rozchody w wysokoci 789 664z, (spata
wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw w wysokoci 602 164z, poyczek w wysokoci
187 500z.
3. Przychody budetu w wysokoci 18 757 641z, rozchody w wysokoci 789 664z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Uchyla si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej ustalony w uchwale budetowej Gminy Wieliszew na rok 2010 nr XXXVI/328/2009 Rady Gminy
Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. oraz zacznik nr 11 do uchway, stanowicy zestawienie przychodw i
wydatkw na 2010 rok.
5.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi ustala si na kwot 1 337 500z, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 ustala si na kwot
81 833 952z, w tym wydatki w 2010 w kwocie 28 332 965z zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.
3. czne wydatki inwestycyjne w 2010 roku ustala si na kwot 29 670 465z.

4. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi ustala si na kwot 21 465z, zgodnie z
zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
6. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
8. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, obowizuje w roku budetowym 2010 i podlega ogoszeniu.
Przewodniczcy Rady Gminy Wieliszew:
Jan Sotys
Zacznik nr 1
do uchway nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 lutego 2010r.
Dochody
Dzia

rdo dochodw

Wyszczeglnienie

Planowane dochody na 2010 rok


Ogem

z tego:
biece

w tym:
dotacje

852

Pomoc spoeczna

plan dotychczasowy

2 242 540

2 242 540

majtkowe

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

w tym:
dotacje

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

2 231 800

zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
Wpywy z rnych dochodw

plan dotychczasowy

168

168

2 242 708

2 242 708

10 100

10 100

2 231 800

zmniejszenie
zwikszenie
900

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

Wpywy z rnych dochodw

168

168

plan po zmianach

10 268

10 268

plan dotychczasowy

43 800

43 800

zwikszenie

391 684

391 684

plan po zmianach

435 484

435 484

26 000

26 000

zwikszenie

391 684

391 684

plan po zmianach

417 684

417 684

40 402 719

37 397 719

zmniejszenie

plan dotychczasowy
zmniejszenie

Ogem dochody

plan dotychczasowy

2 415 666

3 005 000

2 415 666

3 005 000

zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach

391 852

391 852

40 794 571

37 789 571

Zacznik nr 2
do uchway nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 lutego 2010r.

Wydatki
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Wyszczeglnienie

Planowane wydatki na 2010 rok


w tym:
biece
majtkowe
5
6
7
3 526 000
6 000
3 520 000

Ogem
1
010

01010

3
Rolnictwo i owiectwo

4
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie

37500
3 563 500
3 526 000

6 000
6 000

37 500
3 557 500
3 520 000

600

Transport i czno

60016

754

Drogi publiczne gminne

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

75412

852

Ochotnicze strae poarne

Pomoc spoeczna

85213

900

Skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce


niektre wiadczenia z pomocy
spoecznej, niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczce e zajciach e centrum integracji spoecznej

Gospodarka Komunalna i ochrona


rodowiska

90015

90095

Owietlenie ulic, placw i drg

Pozostaa dziaalno

Ogem

zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy

37 500
3 563 500
7 765 335
30 000
7 795 335
7 197 335

zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach

37 500
3 557 500
6 932 500

6 000
1 162 835
1 162 835

30 000
6 962 500
6 932 500

594 835

30000
7 227 335
861 800
1 800
1 800
861 800
781 500
1 800
1 800
781 500
3 211 325

594 835
331 800
1 800
1 800
331 800
251 500
1 800
1 800
251 500
3 211 325

168
3 211 493
9 800

168
3 211 493
9 800

168
9 968
14 161 093
50 000
374 184
14 485 277
873 154

168
9 968
1 469 214
354 184

30 000
6 962 500
530 000

530 000
530 000

530 000

12 691 879
50 000
20 000
12 661 879
165 000

1 823 398
708 154

20 000
893 154
12 441 200
50 000
354 184
12 745 384
58 370 696
51 800
443 652
58 762 548

20 000
185 000
12 305 000
50 000

708 154
136 200
354 184
490 384
28 502 192
1 800
356 152
28 856 544

12 255 000
29 868 504
50 000
87 500
29 906 004

Zacznik nr 2a
do uchway nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 lutego 2010r.
Wydatki biece
Dzia

Rozdzia Nazwa dziau, rozdziau i jednostki


budetowej

754

3
Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa

75412

Ochotnicze strae poarne

Wyszczeglnienie

Ogem

331 800

266 800

zmniejszenie

1 800

1 800

zwikszenie

1 800

1 800

1 800

plan po zmianach

331 800

266 800

82 300

184 500

plan dotychczasowy

251 500

226 500

80 500

146 000

1 800

1 800

plan dotychczasowy

zmniejszenie
zwikszenie

Urzd Gminy Wieliszew

Opieka spoeczna

7
80 500

Dotacje na wiadczenia
zadania
na rzecz osb
biece
fizycznych

186 300

40 000

25 000

10

40 000

25 000
25 000

1 800

1 800

1 800

1 800

251 500

226 500

82 300

144 200

plan dotychczasowy

80 500

146 000

25 000

251 500

226 500

zmniejszenie

1 800

1 800

zwikszenie

1 800

1 800

251 500

251 500

82300

144 200

3 211 325

686 979

482 469

204 510

69 000

482 469

204 510

69 168

plan dotychczasowy

1 800
1 800
25 000
2 455 346

zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach

168

168

3 211 493

687 147

Na programy
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
u.o.f.p.

Wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

Obsuga dugu

11

12

13

1 800

plan po zmianach

plan po zmianach
852

Wydatki
w tym:
jednostek
na wynagrodzezwizane
budetowych ni a i skadki od z realizacj
nich naliczane
ich
statutowych
zada

168
2 455 346

85213

Skadki na ubezpieczenia
plan dotychczasowy
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce e zajciach e
centrum integracji spoecznej

9800

9 800

9800

zmniejszenie
zwikszenie
Orodek Pomocy Spoecznej w
Wieliszewie.

168
9 968

9 800

9 800

plan dotychczasowy

9 800

9 800

9 800

168

9 800

plan po zmianach

9 968

Gospodarka komunalna i ochrona plan dotychczasowy


rodowiska

zwikszenie

168

1 465 554

20700

1 444 854

3541

354 184

20700

354 184

554 184

plan po zmianach
Pozostaa dziaalno

168
9 800

1 465 554

zmniejszenie

90095

168

zmniejszenie
zwikszenie

900

168

plan po zmianach

1 819 738

1 819 738

136 200

136 200

zwikszenie

354 184

354 184

plan po zmianach

490 384

490 384

6000

484 384

plan dotychczasowy

136 200

136 200

6 000

130 200

zwikszenie

354 184

354 184

plan po zmianach

490 384

490 384

6000

484 384

28 502 192

22 155 665

14 004 010

8 151 655

2 621 686

1 800

1 800

1 800

1 800

168

14 005 810

8 504 039

plan dotychczasowy

1 799 038
6000

130 200

zmniejszenie

Urzd Gminy Wieliszew

354 184

zmniejszenie

Ogem

plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach

356 152

355 984

28 856 544

22 509 849

354 184
3 379 466

24 375

321 000

3 379 466

24 375

321 000

354 184
2 621 854

Zacznik nr 2b
do uchway nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 lutego 2010r.
Wydatki majtkowe
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

010

3
Rolnictwo i owiectwo

Wyszczeglnienie

4
plan dotychczasowy

Ogem

Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

3 520 000

w tym na:
programy
finansowane
z udziaem rodkw
europejskich i innych
rodkw pochodzcych
ze rde zagranicznych
7

Zakup
i objcie
akcji
i udziaw

Wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlw ego

Dotacje

10

3 520 000

zmniejszenie
zwikszenie
01010

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

37 500

37 500

plan po zmianach

3 557 500

3 557 500

plan dotychczasowy

3 520 000

3 520 000

zmniejszenie
zwikszenie

600

Transport i czno

37 500

37 500

plan po zmianach

3 557 500

3 557 500

plan dotychczasowy

6 932 500

6 932 500

zmniejszenie
zwikszenie
60016

Drogi publiczne gminne

30 000

30 000

plan po zmianach

6 962 500

6 962 500

plan dotychczasowy

6 932 500

6 932 500

zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach
900

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie
plan po zmianach

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

plan dotychczasowy

30 000

30 000

6 962 500

6 962 500

12 691 879

1 2470 000

50 000

50 000

20 000

20 000

12 661 879

12 440 000

165 000

165 000

221 879

221 879

zmniejszenie
zwikszenie

20 000

20 000

185 000

185 000

12 305 000

12 305 000

50 000

50 000

plan po zmianach

12 255 000

12 255 000

plan dotychczasowy

29 868 504

29 632 965

50 000

50 000

plan po zmianach
90095

Pozostaa dziaalno

plan dotychczasowy
zmniejszenie
zwikszenie

Ogem

zmniejszenie

21 465

257 004

zwikszenie
plan po zmianach

87 500

87 500

29 906 004

29 670 465

21 465

257 004

Zacznik nr 3
do uchway nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 lutego 2010r.
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
w zotych
Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2010 rok

1
1.

Dochody

40 794 571

2.
3.

Wydatki
Wynik budetu

58 762 548
17 967 977

1.
2.

Kredyty
Poyczki

952
952

3.

903

4.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych


z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE
Spaty poyczek udzielonych

5.

Prywatyzacja majtku jst

944

6.
7.

Nadwyka budetu z lat ubiegych


Papiery wartociowe (obligacje)

957
931

1 978 000

8.

Inne rda (wolne rodki)

955

5 279 641
789 664
602 164

Przychody ogem:

18 757 641
11 500 000

951

Rozchody ogem:
1.

Spaty kredytw

992

2.
3.

Spaty poyczek
Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem
rodkw pochodzcych z budetu UE

992
963

4.

Udzielone poyczki

991

5.
6.

Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)

994
982

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

187 500

Zacznik nr 4
do uchway nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 lutego 2010r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Lp.

Dzia

Rozdz.

010

01010

010

Nazwa zadania inwestycyjnego

czne
koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok budetowy 2010
(8+9+10+11)

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
i poyczki

Budowa przydomowych
oczyszczalni ciekw

37 500

37 500

37 500

Razem dzia

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

12

A.
B.
C.

0 0

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
Urzd Gminy

37 500

37 500

37 500

600

60016

Budowa ul. urawiej w


Wieliszewie

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

0
Urzd Gminy

600

60016

Wykonanie nakadki
asfaltowej ul.600-lecia w
Wieliszewie

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

600

60016

600
5

900

900

900

700

1 000 000

1 000 000

1 000 000

A.
B.
C.

Razem dzia

1 010 000

1 010 000

1 010 000

5 000

5 000

5 000

90015

Budowa punktw wietlnych w ul. Poprzecznej w


Wieliszewie

90015

Razem rozdzia

90095

Przebudowa zbiornika
wd deszczowych w
Wieliszewie

90095

Urzdzanie placu zabaw


w Olszewnicy Nowej

90095
900
8

Budowa drogi dojazdowej do gimnazjum

70005

700

Urzd Gminy

A.
B.
C.

Urzd Gminy

5 000

5 000

5 000

180 000

180 000

180 000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

5 000

5 000

5 000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

Razem rozdzia

185 000

185 000

185 000

Razem dzia

190 000

190 000

190 000

Zakup gruntu

100 000

100 000

100 000

Razem dzia
Ogem

100 000

100 000

100 000

1 337 500

1 337 500

1 337 500

0 0

0 0

A.
B.
C.

Urzd Gminy

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

Zacznik nr 5
do uchway nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 lutego 2010r.
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Lp.

Dzia Rozdz.

Okres
realizacji
(w latach)

Nazwa
zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki
rok
budetowy
2010
(8+9+10+11)

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

12

13

14

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

01010

2003-11

Wodocigowanie
rodkowo - zachodniej
czci gminy Wieliszew etap I

9 431 456

4 431 456

3 500 000

1 000 000

2 500 000 A.
B.
C.

1 500 000

010

01010

2009-12

Wodocig Wieliszew

1 025 215

15 215

10 000

10 000

A.
B.
C.

500 000

500 000

Urzd Gminy

010

01010

2009-12

Wodocig ajski

1 048 114

38 114

10 000

10 000

A.
B.
C.

500 000

500 000

Urzd Gminy

11 504 786

4 484 786

3 520 000

1 020 000

2 500 000

1 000 000

15011

2010-11

10 605

10 605

150

Przyspieszenie wzrostu
konkurencyjnoci
wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie
spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu
Razem dzia

13 440

kredyty,
poyczki,
papiery
wartociowe

2012r.

Razem dzia

dochody
wasne jst

2011r.

010

150

z tego rda finansowania

010

Nakady
poniesione

czne koszty
finansowe

2 500 000 0

A.
B.
C.

2 835

15
Urzd Gminy

Wojewdztwo
Mazowieckie

13 440

10 605

10 605

2 830 598

1 330 598

500 000

500 000

A.
B.
C.

500 000

500 000

Urzd Gminy

Cig pieszo-jezdny w
Janwku Pierwszym

494 776

34 776

10 000

10 000

A.
B.
C.

250 000

200 000

Urzd Gminy

2007-12

Budowa ul. Marysieki


wraz z owietleniem w
Olszewnicy Starej

937 733

37 733

100 000

100 000

A.
B.
C.

600 000

200 000

Urzd Gminy

2007-12

Budowa ul. Modliskiej Bis


Wieliszew

1 090 245

40 245

50 000

50 000

A.
B.
C.

800 000

200 000

Urzd Gminy

600

60016

2002-12

Budowa Al. Solidarnoci


Wieliszew

600

60016

2007-12

600

60016

600

60016

2 835

600

60016

2008-11

Budowa ul. Miej Wieliszew

576 748

26 748

50 000

50 000

A.
B.
C.

500 000

Urzd Gminy

10

600

60016

2007-11

Budowa ul. abdziowej


Krubin

92 928

32 928

10 000

10 000

A.
B.
C
.

50 000

Urzd Gminy

11

600

60016

2006-11

Budowa drogi gminnej


wraz z owietleniem w m.
Janwek gmina Wieliszew

5 131 468

68 968

5 012 500

3 012 500

2 000 000 A.
B.
C.

50 000

Urzd Gminy

12

600

60016

2009-12

Budowa ul. Zacisze


Janwek Pierwszy

1 296 795

46 795

50 000

50 000

A.
B.
C.

1 100 000

100 000

Urzd Gminy

13

600

60016

2009-12

Budowa drogi gminnej nr


180527W Poniatw-ajski
od drogi wojewdzkiej nr
631 do granicy miasta
Legionowa na odcinku ok..
4km wraz z wykonaniem
poboczy, chodnika i
owietlenia

2 132 995

47 995

85 000

85 000

A.
B.
C.

1 000 000

1 000 000

Urzd Gminy

14

600

60016

2009-12

Budowa cieki rowerowej


Olszewnica Nowa - Gra

519 898

49 898

20 000

20 000

A.
B.
C.

350 000

100 000

Urzd Gminy

15

600

60016

2010-12

Budowa drg wraz z


owietleniem na osiedlu
"Dbowa" w ajskach

2 510 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

1 000 000

1 500 000

Urzd Gminy

16

600

60016

2010-12

Budowa cieki rowerowej


ajski - SkrzeszewKomornica

625 000

25 000

25 000

A.
B.
C.

500 000

100 000

Urzd Gminy

17

600

60016

2010-11

Budowa ul. Spokojnej w


miejscowoci Skrzeszew

130 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

100 000

70095

2009-12

71035

2005-12

75023

2009-10

600
18

700

Razem dzia

700
19

710

710
20

750

21

750

75023
75095

2010-12

75095

18 369 184

1 716 684

5 952 500

3 952 500

Adaptacja budynku na
lokale socjalne i komunalne
w Skrzeszewie

1 040 369

10 369

30 000

30 000

Razem dzia

1 040 369

10 369

30 000

30 000

Budowa cmentarza w
Wieliszewie

1 119 555

69 555

50 000

50 000

Razem dzia

1 119 555

69 555

50 000

50 000

Centrum Kultury w jskach


zagospodarowanie terenu

639 270

522 270

117 000

117 000

Razem rozdzia

639 270

522 270

117 000

117 000

10 860

10 860

Rozwj elektronicznej
administracji w samorzdach wojewdztwa
mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie
dwudzielnoci potencjau
wojewdztwa
Razem rozdzia

750

Razem dzia

25 410

A.
B.
C.

A.
B.
C.

0 0

6 800 000

3 900 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

A.
B.
C.

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

A.
B.
C.

8 730

5 820

5 820

Wojewdztwo
Mazowieckie

25 410

10 860

10 860

8 730

664 680

522 270

127 860

127 860

8 730

5 820

10 000

10 000

A.
B.
C.

200 000

1 000 000

Urzd Gminy

500 000

500 000

A.
B.
C.

1 000 000

500 000

Urzd Gminy

20 000

20 000

A.
B.
C.

50 000

22

754

75412

2010-12

Adaptacja budynku Remizy


Straackiej na potrzeby Sali
zebra z zapleczem
socjalnym w Janwku

1 210 000

23

754

75412

2008-12

Adaptacja budynku Remizy


Straackiej na potrzeby Sali
zebra z zapleczem
socjalnym w Kauszynie

2 049 074

24

754

75412

2010-11

Przebudowa budynku
Remizy Straackiej w
Wieliszewie

754

2 000 000 0

Urzd Gminy

49 074

70 000

Razem dzia

3 329 074

49 074

530 000

530 000

1 250 000

1 500 000

25

801

80101

2007-12

Rozbudowa szkoy w
Janwku

5 792 044

92 044

100 000

100 000

A.
B.
C.

3 000 000

2 600 000

26

801

80101

2009-11

Zagospodarowanie terenu
przy szkole Podstawowej w
Skrzeszewie

369 884

119 884

50 000

50 000

A.
B.
C.

200 000

27

801

80101

2010-12

Przebudowa boiska
sportowego przy Szkole
Podstawowej w ajskach

530 000

30 000

30 000

A.
B.
C.

400 000

100 000

180 000

180 000

3 600 000

2 700 000

28

801

80104

2010-12

Adaptacja czci budynku


szkoy w Skrzeszewie na
przedszkole

30 000

30 000

A.
B.
C.

200 000

200 000

Urzd Gminy

29

801

80104

2007-12

Budowa przedszkola w
ajskach

10 000

10 000

A.
B.
C.

500 000

500 000

Urzd Gminy

700 000

700 000

30

801

80101

Razem rozdzia

80104
80110

80110

Razem rozdzia
2006-11

6 691 927

211 927

430 000

1 021 183

11 183

1 451 183

11 183

40 000

40 000

Budowa gimnazjum
gminnego

11 084 949

6 284 949

4 700 000

4 700 000

Razem rozdzia

11 084 949

6 284 949

4 700 000

4 700 000

0 0

A.
B.
C.

Urzd Gminy

Urzd Gminy

100 000

100 000

Urzd Gminy

Urzd Gminy

Urzd Gminy

31

801

80195

2010-12

80195

Razem rozdzia

801
32

854

Przebudowa Sali
gimnastycznej w Zespole
Szk w Komornicy

Razem dzia
85495

2010-12

854

150 000

A.
B.
C.

50 000

50 000

50 000

50 000

6 508 059

4 970 000

4 970 000

100 000

100 000

100 000

100 000

10 000

10 000

A.
B.
C.

100 000

100 000

A.
B.
C.

50 000

Urzd Gminy

50 000

50 000

A.
B.
C.

100 000

Urzd Gminy

20 000

20 000

A.
B.
C.

100 000

Urzd Gminy

800 000

Razem dzia

800 000

900

90015

2009-10

Budowa punktw
wietlnych w ul. Spacerowej w Poddbiu

38 060

34

900

90015

2010-11

Budowa punktw
wietlnych na skrzyowaniu
ul. Nowodworskiej z ul.
Dworcow w Grze/Janwku Pierwszym

150 000

35

900

90015

2009-11

Budowa owietlenia w ul.


Wiejskiej w Olszewnicy
Starej

197 174

36

900

90015

2010-11

Budowa punktw
wietlnych przy ciece
rowerowej w miejscowoci
Gra

120 000

37

900

90095

2004-12

Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowoci
ajski gmina Wieliszew etap I i II

38

900

90095

2007-12

39

900

90095

40

900

41

28 060

47 174

0 0

A.
B.
C.

50 000
3 450 000

500 000

200 000

500 000

200 000

Urzd Gminy

Urzd Gminy

430 000

180 000

180 000

250 000

14 478 916

1 628 916

7 850 000

2 850 000

5 000 000 A.
B.
C.

2 000 000

3 000 000

Urzd Gminy

Kanalizacja Krubin Janwek - Gra

5 745 740

245 740

500 000

500 000

A.
B.
C.

3 000 000

2 000 000

Urzd Gminy

2007-12

Budowa - kanalizacji
Wieliszew

903 448

133 448

170 000

170 000

A.
B.
C.

500 000

100 000

Urzd Gminy

90095

2009-12

Budowa kanalizacji
Michaw - Reginw

6 131 633

831 633

2 800 000

1 000 000

1 800 000 A.
B.
C.

2 000 000

500 000

Urzd Gminy

900

90095

2007-12

Budowa kanalizacji
Komornica

3 244 761

244 761

500 000

500 000

A.
B.
C.

2 000 000

500 000

Urzd Gminy

42

900

90095

2010-12

Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowoci
ajski

1 250 000

50 000

50 000

A.
B.
C.

1 000 000

200 000

Urzd Gminy

43

900

90095

2007-12

Skanalizowanie rodkowej
czci gminy Wieliszew

3 671 953

100 000

100 000

A.
B.
C.

1 500 000

2 000 000

Urzd Gminy

44

900

90095

2010-11

Przebudowa oczyszczalni
ciekw w Janwku
Pierwszym

100 000

100 000

A.
B.
C.

200 000

90095
900

35 726 452

3 156 452

12 070 000

5 270 000

6 800 000 0

12 200 000

8 300 000

36 156 452

3 156 452

12 250 000

5 450 000

6 800 000 0

12 450 000

8 300 000

3 399 561

99 561

500 000

500 000

A.
B.
C.

800 000

2 000 000

84 983

34 983

50 000

50 000

A.
B.
C.

473 196

63 196

10 000

10 000

A.
B.
C.

Razem rozdzia

3 957 740

197 740

560 000

560 000

Urzdzanie play wraz z


zagospodarowaniem
fragmentu obrzea Zalewu
Zegrzyskiego

2 715 602

232 000

32 000

200 000 A.
B.
C.

200 000

92601

2008-12

Budowa obiektw
sportowych ze wietlic
rodowiskow w Krubinie

46

926

92601

2009-10

Przebudowa i wyposaenie
terenu rekreacyjnosportowego w Olszewnicy
Starej

47

926

92601

2009-12

Obiekty sportowe
Wieliszew

48

926

2010-12

92695
926

Urzd Gminy

Razem dzia

926

92695

300 000

Razem rozdzia

45

92601

71 953

0 0

50 000
4 450 000

Urzd Gminy

150 000

Termomodernizacja
budynkw nauczycielskich,
budynku internatu,
budynku szkolnego,
warsztatw szkolnych

Razem rozdzia

50 000

19 378 059

33

90015

50 000

Razem dzia
Ogem

Urzd Gminy

Urzd Gminy

200 000

200 000

1 000 000

2 200 000

1 875 188

608 414

2 715 602

232 000

32 000

1 875 188

608 414

6 673 342

197 740

792 000

592 000

200 000 0

2 875 188

2 808 414

98 026 670

16 192 718

28 332 965

16 832 965

11 500 000 0

31 336 753

22 164 234

Urzd Gminy

Urzd Gminy

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

Zacznik nr 6
do uchway nr XXXVIII/333/2010
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 23 lutego 2010r.
Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw
pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
Lp.

Projekt

Kategoria

Klasyfikacja

Wydatki

w tym:

Planowane wydatki

interwencji
(dzia, rozdzia,
funduszy
paragraf)
strukturalnych

Wydatki majtkowe
razem:

1.1 Program: RPOWM


2007-2013

w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

rodki
rodki
2010 rok
z budetu
z
Wydatki
z tego:
krajowego budetu
razem
rodki z budetu krajowego**
UE i inne (9+13)
art. 5
Wydatki
z tego, rda finansowania:
Wydatki
ust. 1
razem
razem
poyczki obligacje pozostae**
pkt 2 i 3
(10+11+12)
(14+15+16+17
i kredyty
uofp
)

38 850

38 850

8
0

21 465

10

21 465

11
0

12
0

rodki z budetu UE i inne

13

21 465

z tego, rda finansowania:


art. 5
ust. 1
pkt 2
uofp

poyczki i obligacje
kredyty

14
0

15
0

art. 5
ust. 1
pkt 3
uofp

16
0

17
0

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Priorytet: I
Dziaanie: 1.7
Nazwa projektu: BW
Razem wydatki:

11

150,15011,6639

13 440

13 440

10 605

10 605

10 605

10 605

10 605

10 605

10 605

10 605

2011r.

2 835

2 835

2012r.

2013r.

z tego: 2010r.

1.2 Program: RPOWM


2007-2013

Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niiwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa

Priorytet: II
Dziaanie: 2.2
Nazwa projektu: EA
Razem wydatki:

13

750,75095,6639

25 410

25 410

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

10 860

2011r.

8 730

8 730

2012r.

5 820

5 820

2013r.

21 465

21 465

z tego: 2010r.

1.3 ...............
2

Wydatki biece
razem:

2.1 Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2010r.
2011r.
2012r.
2013r.
2.2 ...............
Ogem (1+2)

38 850

38 850

21 465

* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne

Przewodniczcy Rady Gminy Wieliszew:


Jan Sotys

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


w zotych
Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie
31.12.2009

Prognoza
Umorzenie

2010

2011

2012

2013

2014
9

1.

Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3)

5 279 641,82

0,00

16 779 641,82

15 989 977,82

14 080 298,25

12 237 500,00

10 560 000,00

1.1

Zacignite zobowizania (bez zobowiza


okrelonych w art. 170 ust. 3) z tytuu:

5 279 641,82

0,00

5 279 641,82

15 989 977,82

14 080 298,25

12 237 500,00

10 560 000,00

poyczek

1 500 000,00

1 500 000,00

1 312 500,00

1 125 000,00

937 500,00

750 000,00

kredytw

3 779 641,82

3 779 641,82

14 677 477,82

12 955 298,25

11 300 000,00

9 810 000,00

obligacji
11 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Planowane w roku budetowym (bez zobowiza


okrelonych w art. 170 ust. 3):

poyczki

kredyty, w tym:

0,00

0,00

11 500 000,00

EBOiR
c
1.3

obligacje
Poyczki, kredyty i obligacje (w zwizku z umow
okrelon w art. 170 ust. 3):

Zacignite zobowizania

Planowane zobowizania

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

2.1

Spata rat kapitaowych z wyczeniem zobowiza


okrelonych w art. 169 ust. 3

kredytw i poyczek

wykup papierw wartociowych

0,00

0,00

1 135 039,00

2 738 054,57

2 581 673,25

2 317 875,00

2 235 875,00

0,00

814 039,00

1 934 054,57

1 867 173,25

1 701 875,00

1 701 875,00

789 664,00

1 909 679,57

1 842 798,25

1 677 500,00

1 677 500,00

udzielonych porcze

24 375,00

2.2

Spata rat kapitaowych z tytuu zobowiza


okrelonych w art. 169 ust. 3

2.3

Spata odsetek i dyskonta

3.

Prognozowane dochody budetowe

4.

Prognozowane wydatki budetowe

5.

Prognozowany wynik finansowy

6.

Relacje do dochodw (w %):

6.1
6.2
6.3
6.4

24 375,00

24 375,00

24 375,00

24 375,00

321 000,00

804 000,00

714 500,00

616 000,00

534 000,00

40 794 571,00

46 800 000,00

47 000 000,00

50 000 000,00

41 700 000,00

58 762 548,00

62 000 000,00

53 000 000,00

50 000 000,00

41 700 000,00

-17 967 977,00

-15 200 000,00

-6 000 000,00

0,00

0,00

dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3

39,20

30,09

26,04

21,12

21,30

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust.


3)(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

39,20

30,09

26,04

21,12

21,30

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

2,78

5,85

5,49

4,64

5,36

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art.


169 ust. 3) (2.1+2.3):3

2,78

5,85

5,49

4,64

5,36

Lp.

0,00

Wyszczeglnienie

Prognoza
2015

2016

2017

2018

2019

2020
8

1.

Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3)

8 882 500,00

7 225 000,00

5 607 500,00

3 990 000,00

2 560 000,00

1 130 000,00

0,00

1.1

Zacignite zobowizania (bez zobowiza


okrelonych w
art. 170 ust. 3) z tytuu:

8 882 500,00

7 225 000,00

5 607 500,00

3 990 000,00

2 560 000,00

1 130 000,00

0,00

poyczek

562 500,00

375 000,00

187 500,00

kredytw

8 320 000,00

6 850 000,00

5 420 000,00

3 990 000,00

2 560 000,00

1 130 000,00

obligacji
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Planowane w roku budetowym (bez zobowiza


okrelonych w art. 170 ust. 3):

poyczki

kredyty, w tym:
EBOiR

c
1.3

obligacje
Poyczki, kredyty i obligacje (w zwizku z umow
okrelon w art. 170 ust. 3):

Zacignite zobowizania

Planowane zobowizania

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

2 138 875,00

2 012 875,00

1 931 875,00

1 665 375,00

1 587 375,00

1 212 375,00

0,00

Spata rat kapitaowych z wyczeniem zobowiza


okrelonych w art. 169 ust. 3

1 681 875,00

1 641 875,00

1 641 875,00

1 454 375,00

1 454 375,00

1 154 375,00

0,00

1 657 500,00

1 617 500,00

1 617 500,00

1 430 000,00

1 430 000,00

1 130 000,00

24 375,00

24 375,00

24 375,00

24 375,00

24 375,00

24 375,00

457 000,00

2.1
a

kredytw i poyczek

wykup papierw wartociowych

udzielonych porcze

2.2

Spata rat kapitaowych z tytuu zobowiza


okrelonych w art. 169 ust. 3

2.3

Spata odsetek i dyskonta

371 000,00

290 000,00

211 000,00

133 000,00

58 000,00

3.

Prognozowane dochody budetowe

41 900 000,00 42 100 000,00

42 300 000,00

42 500 000,00

42 700 000,00

43 000 000,00

4.

Prognozowane wydatki budetowe

41 900 000,00 42 100 000,00

5.

Prognozowany wynik finansowy

6.

Relacje do dochodw (w %):

6.1
6.2
6.3
6.4

42 300 000,00

42 500 000,00

42 700 000,00

43 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3

17,24

13,32

9,43

6,02

2,65

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3)


(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

17,24

13,32

9,43

6,02

2,65

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

5,10

4,78

4,57

3,92

3,72

2,82

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze


(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

5,10

4,78

4,57

3,92

3,72

2,82

0,00

Wjt Gminy:
Waldemar Kownacki