You are on page 1of 18

UCHWAA BUDETOWA MIASTA I GMINY SEROCK NA ROK 2010

Nr 437/LIV/2010
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art.
237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240) w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastpuje:
1. Dochody w cznej kwocie 39.660.235,48z, w tym:
1) dochody biece w kwocie: 34.391.236,48z,
2) dochody majtkowe w kwocie: 5.268.999z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway.


2.1. Wydatki w cznej kwocie 43.763.789,48z, w tym:

1) wydatki biece w kwocie 31.968.242,48z,


2) wydatki majtkowe w kwocie 11.795.547z,
-

zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

2. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw biecych zgodnie z zacznikiem nr 2a do niniejszej


uchway.
3. Wydatki budetu obejmuj plan wydatkw majtkowych zgodnie z zacznikiem nr 2b do niniejszej
uchway.
3.1. Rnica midzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budetu w kwocie 4.103.554z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:
1) kredytw w kwocie 3.253.554z,
2) poyczek w 850.000z.
2. Przychody budetu w wysokoci 2.075.643z, (kredyty 896.446z, wolne rodki 1.179.197z) przeznacza
si na rozchody w wysokoci 2.075.643z, (spata wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu kredytw w
wysokoci 300.643z, poyczek w wysokoci 545.000z, emisji papierw wartociowych w wysokoci
1.230.000z).
3. Przychody budetu w wysokoci 6.179.197z, rozchody w wysokoci 2.075.643z, zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
4. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych
na:
1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie 2.000.000z,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 4.103.554z,
3) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych
poyczek i kredytw w kwocie 896.446z.
5.1. Rezerw ogln w wysokoci 55.000z.
2. Rezerwy celowe w wysokoci 5.000z, zgodnie z ustaw o zarzdzaniu kryzysowym.
6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zleconych
odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.
2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy
jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 5 do niniejszej uchway.

7.1. Ustala si dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki
na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, zgodnie z zacznikiem nr 6 do niniejszej uchway.
2. Ustala si wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii, zgodnie z zacznikiem nr 7 do niniejszej uchway.
8.1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Orodka Kultury,
2) Biblioteki Publicznej,
-

zgodnie z zacznikiem nr 8 do niniejszej uchway.

2. Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych zgodnie
zacznikiem nr 9.
9. Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych zgodnie z zacznikiem nr 10 do niniejszej
uchway.
10. Plan dochodw rachunku dochodw wasnych oraz wydatkw nimi finansowanych zgodnie z zacznikiem nr 11 do niniejszej uchway.
11.1. Wydatki budetu na 2010 rok obejmuj zadania jednostek pomocniczych gminy na czn kwot
62.832z, w tym realizowane w ramach funduszu soeckiego na czn kwot 62.832z, zgodnie z zacznikiem nr 12 do niniejszej uchway.
2. Dokonanie wydatkw, o ktrych mowa w ust. 1, nastpuje przez Burmistrza, ktry informuje przewodniczcych organw wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczeglnych
przedsiwzi.
12.1. Wydatki budetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi zgodnie z zacznikiem nr 13 do niniejszej uchway.
2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem
nr 14 do niniejszej uchway.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych nie podlegajcych zwrotowi zgodnie z zacznikiem nr 15 do niniejszej
uchway.
13.1. Upowania si Burmistrza do:
1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu
roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 2.000.000z,
2) zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z
udziaem rodkw europejskich i innych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi, do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 14 i nr 15 do niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 roku na czn kwot 1.500.000z,
3) przekazywania uprawnie innym jednostkom organizacyjnym gminy do zacigania zobowiza z tytuu
umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki
i termin zapaty upywa w roku 2011, w ramach kwoty o ktrej mowa w pkt 2 lit. b,
4) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
2. Upowania si Dyrektora Miejsko Gminnego Zakadu Wodocigowego do dokonywania przeniesie
w planie finansowym zakadu budetowego z wyczeniem zmian powodujcych zmniejszenie wpaty do
budetu lub zwikszenie dotacji z budetu.
14. Docza si do uchway prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne.
15. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

16. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia, obowizuje w roku budetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta i
Gminy.
Przewodniczcy Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski

Zacznik nr 1
Dochody
Dzia

rdo dochodw

Planowane dochody na 2010 rok


Ogem

z tego:
biece

010 Rolnictwo i owiectwo


Dochody z najmu i dzierawy skadnikw
majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym
charakterze
600 Transport i czno
Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa
na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin)
700 Gospodarka mieszkaniowa

w tym:

majtkowe

dotacje

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

w tym:
dotacje

rodki europejskie
i inne rodki
pochodzce ze rde
zagranicznych,
niepodlegajce
zwrotowi

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

780 000,00

0,00

780 000,00

0,00

0,00

0,00

780 000,00

780 000,00

0,00

2 248 000,00

718 000,00

0,00

0,00

1 530 000,00

0,00

0,00

Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i


uytkowanie wieczyste nieruchomoci

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody z najmu i dzierawy skadnikw


majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek
samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym
charakterze

275 000,00

275 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae odsetki

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych dochodw

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

170 000,00

Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa


uytkowania wieczystego przysugujcego
osobom fizycznym w prawo wasnoci
Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa
wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci
Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
podatkw i opat

Wpywy z usug
750 Administracja publiczna

104 996,00

104 996,00

100 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa


na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

100 246,00

100 246,00

100 246,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody jednostek samorzdu terytorialnego


zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
ustawami

750,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 825,00

7 825,00

7 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 825,00

7 825,00

7 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 600,00

14 600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 574 049,00

19 574 049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych dochodw


751 Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
754 Bezpieczestwo publiczne i i ochrona
przeciwpoarowa
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Grzywny, mandaty i inne kary pienine od
osb fizycznych
756 Dochody od osb prawnych, od osb
fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem
Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb

fizycznych, opacany w formie karty podatkowej


Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu
podatkw i opat
Podatek od nieruchomoci

38 150,00

38 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 171 000,00

9 171 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek rolny

216 000,00

216 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek leny

53 923,00

53 923,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 100,00

190 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 204 000,00

1 204 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych opat

5 400,00

5 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rekompensaty utraconych dochodw w


podatkach i opatach lokalnych

3 044,00

3 044,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 600,00

8 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z opaty targowej

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z opaty miejscowej

110 000,00

110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z opaty skarbowej

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z opat za wydawanie zezwole na


sprzeda alkoholu

410 000,00

410 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych


przez jednostki samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbnych ustaw

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek dochodowy od osb fizycznych

7 283 832,00

7 283 832,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Podatek dochodowy od osb prawnych

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 112 013,00

10 112 013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 072 013,00

10 072 013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 614 466,00

455 467,00

32 989,00

163 478,00

2 158 999,00

50 000,00

2 108 999,00

Podatek od rodkw transportowych


Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

Podatek od spadkw i darowizn


Opata od posiadania psw

758 Rne rozliczenia


Subwencje oglne z budetu pastwa
Pozostae odsetki
801 Owiata i wychowanie
Wpywy z usug

251 000,00

251 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania


biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu
terytorialnego

4 140,00

4 140,00

4 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostae odsetki

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych dochodw

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 327,00

192 327,00

28 849,00

163 478,00

0,00

0,00

0,00

2 108 999,00

0,00

0,00

0,00

2 108 999,00

0,00

2 108 999,00

3 149 246,48 3 026 718,99

rodki na dofinansowanie wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw
(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde
rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw,
pozyskane z innych rde
852 Pomoc spoeczna

3 149 246,48

87 247,49

0,00

0,00

0,00

Pozostae odsetki

2 660,00

2 660,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620,00

620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 679 600,00 2 679 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych dochodw


Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych
wiadcze z funduszu alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa
na realizacj zada biecych z zakresu
administracji rzdowej oraz innych zada
zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorzd terytorialnego
zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych
ustawami

2 679 600,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 500,00

342 500,00

342 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z usug

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rodki na dofinansowanie wasnych zada


biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw
(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde

91 866,48

91 866,48

4 618,99

87 247,49

0,00

0,00

0,00

689 140,00

189 140,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych opat

41 931,00

41 931,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z usug

69 000,00

69 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa


na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


Grzywny, mandaty i inne kary pienine od
osb fizycznych

Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu


podatkw i opat
Pozostae odsetki

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z rnych dochodw

61 209,00

61 209,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wpywy z opaty produktowej

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

364 300,00

64 300,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

11 500,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw,
pozyskane z innych rde
926 Kultura fizyczna i sport
Dochody z najmu i dzierawy skadnikw

majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek


samorzdu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansw
publicznych oraz innych umw o podobnym
charakterze
Wpywy z usug

51 500,00

51 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

34 391 236,48 3 168 378,99

250 725,49

5 268 999,00 1 130 000,00

2 608 999,00

Pozostae odsetki
Wpywy z rnych dochodw
Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada
inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Dochody ogem

39 660 235,48

Zacznik nr 2
Wydatki
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Planowane wydatki na 2010 rok


Ogem

z tego:
biece

010

majtkowe

Rolnictwo i owiectwo

2 857 814,00

7 814,00

2 850 000,00

01010

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi

2 853 314,00

3 314,00

2 850 000,00

01030

Izby rolnicze

4 500,00

4 500,00

0,00

Przetwrstwo przemysowe

11 067,00

0,00

11 067,00

Rozwj przedsibiorczoci

11 067,00

0,00

11 067,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod

50 000,00

0,00

50 000,00

Dostarczanie wody

50 000,00

0,00

50 000,00

Transport i czno

5 199 800,00

2 270 000,00

2 929 800,00

Drogi publiczne gminne

150
15011
400
40002
600
60016

5 199 800,00

2 270 000,00

2 929 800,00

Turystyka

5 500,00

5 500,00

0,00

Pozostaa dziaalno

5 500,00

5 000,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

540 500,00

440 500,00

100 000,00

70001

Zakady gospodarki mieszkaniowej

364 000,00

364 000,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

176 500,00

76 500,00

100 000,00

630
63095
700

710

Dziaalno usugowa

189 360,00

189 360,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

161 360,00

161 360,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

3 000,00

3 000,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

25 000,00

25 000,00

0,00

4 830 839,00

4 792 409,00

38 430,00
0,00

750

Administracja publiczna
75011

Urzdy wojewdzkie

100 246,00

100 246,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

268 800,00

268 800,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 203 313,00

4 170 313,00

33 000,00

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego

139 550,00

139 550,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

118 930,00

113 500,00

5 430,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony


prawa oraz sdownictwa

7 825,00

7 825,00

0,00

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony


prawa

1 963,00

1 963,00

0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory


wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

5 862,00

5 862,00

0,00

937 894,00

937 894,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

368 654,00

368 654,00

0,00

9 500,00

9 500,00

0,00

543 740,00

543 740,00

0,00

751

754

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


75404

Komendy wojewdzkie Policji

75412

Ochotnicze strae poarne

75414

Obrona cywilna

75416

Stra Miejska

75421

Zarzdzanie kryzysowe

5 000,00

5 000,00

0,00

75478

Usuwanie skutkw klsk ywioowych

1 000,00

1 000,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek


nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich
poborem

179 950,00

179 950,00

0,00

Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych

179 950,00

179 950,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

580 000,00

580 000,00

0,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego

580 000,00

580 000,00

0,00

Rne rozliczenia

141 200,00

141 200,00

0,00

81 200,00

81 200,00

0,00

756

75647
757
75702
758
75814

Rne rozliczenia finansowe

75818
801

Rezerwy oglne i celowe


Owiata i wychowanie

60 000,00

60 000,00

0,00

13 195 347,00

11 811 097,00

1 384 250,00

6 657 450,00

5 299 850,00

1 357 600,00

97 382,00

97 382,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

80103

Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych

80104

Przedszkola

1 670 016,00

1 666 416,00

3 600,00

80110

Gimnazja

2 930 642,00

2 921 142,00

9 500,00

80113

Dowoenie uczniw do szk

597 046,00

597 046,00

0,00

80114

Zespoy obsugi ekonomiczno-administracyjnej szk

612 986,00

606 986,00

6 000,00

80146

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

51 816,00

51 816,00

0,00

80148

Stowki szkolne

308 061,00

300 511,00

7 550,00

80195

Pozostaa dziaalno

269 948,00

269 948,00

0,00

Ochrona zdrowia

428 000,00

428 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

409 000,00

409 000,00

0,00

Pomoc spoeczna

3 930 906,48

3 930 906,48

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

2 679 560,00

2 679 560,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce


niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej

19 600,00

19 600,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i


rentowe

424 411,00

424 411,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

100 000,00

100 000,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

684 835,48

684 835,48

0,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

11 500,00

11 500,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

11 000,00

11 000,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

482 480,00

482 480,00

0,00

85401

wietlice szkolne

455 791,00

455 791,00

0,00

85415

Pomoc materialna dla uczniw

20 020,00

20 020,00

0,00

85446

Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

2 900,00

2 900,00

0,00

85495

Pozostaa dziaalno

3 769,00

3 769,00

0,00

7 242 057,00

3 987 057,00

3 255 000,00

851
85149

Program polityki zdrowotnej

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

852

854

900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska


90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

405 675,00

675,00

405 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

489 240,00

489 240,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

300 000,00

300 000,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

1 900 000,00

1 300 000,00

600 000,00

90017

Zakady gospodarki komunalnej

1 525 960,00

1 525 960,00

0,00

90020

Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych

10 000,00

10 000,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

2 611 182,00

361 182,00

2 250 000,00

899 250,00

899 250,00

0,00

1 600,00

1 600,00

0,00
0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


92105

Pozostae zadania w zakresie kultury

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

681 150,00

681 150,00

92116

Biblioteki

216 500,00

216 500,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

2 054 000,00

877 000,00

1 177 000,00

92601

Obiekty sportowe

1 183 900,00

13 900,00

1 170 000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

835 100,00

828 100,00

7 000,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

35 000,00

35 000,00

0,00

43 763 789,48

31 968 242,48

11 795 547,00

926

Wydatki ogem

Zacznik nr 2a
Wydatki biece
Dzia

Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

010

Ogem

Wydatki jednostek
budetowych

w tym:
na wynagrodzenia
i skadki od nich
naliczane

zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada

Dotacje na
wiadczenia na
zadania biece
rzecz osb
fizycznych

Na programy
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3
u.o.f.p.

Wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

Obsuga dugu

10

11

12

Rolnictwo i owiectwo

7 814,00

7 814,00

0,00

7 814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01010

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

3 314,00

3 314,00

0,00

3 314,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01030

Izby rolnicze

600
60016
630
63095

4 500,00

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport i czno

2 270 000,00

2 270 000,00

0,00

2 270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

2 270 000,00

2 270 000,00

0,00

2 270 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Turystyka

5 500,00

5 500,00

0,00

5 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

5 500,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

440 500,00

440 500,00

0,00

440 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70001

Zakady gospodarki mieszkaniowej

364 000,00

364 000,00

0,00

364 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70005

Gospodarka gruntami i
nieruchomociami

76 500,00

76 500,00

0,00

76 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziaalno usugowa

189 360,00

189 360,00

11 360,00

178 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71004

Plany zagospodarowania
przestrzennego

161 360,00

161 360,00

11 360,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne


(nieinwestycyjne)

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71014

Opracowania geodezyjne i
kartograficzne

710

750

Administracja publiczna

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 792 409,00

4 513 079,00

3 349 214,00

1 163 865,00

0,00

279 330,00

0,00

0,00

0,00

75011

Urzdy wojewdzkie

100 246,00

100 246,00

95 057,00

5 189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75022

Rady gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

268 800,00

8 800,00

0,00

8 800,00

0,00

260 000,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

4 170 313,00

4 150 983,00

3 254 157,00

896 826,00

0,00

19 330,00

0,00

0,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorzdu


terytorialnego

139 550,00

139 550,00

0,00

139 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

113 500,00

113 500,00

0,00

113 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sdownictwa

7 825,00

4 915,00

2 041,00

2 874,00

0,00

2 910,00

0,00

0,00

0,00

75101

Urzdy naczelnych organw


wadzy pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

1 963,00

1 963,00

0,00

1 963,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad


powiatw i sejmikw wojewdztw, wybory wjtw,
burmistrzw i prezydentw miast
oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewdzkie

5 862,00

2 952,00

2 041,00

911,00

0,00

2 910,00

0,00

0,00

0,00

937 894,00

885 224,00

528 774,00

356 450,00

10 000,00

42 670,00

0,00

0,00

0,00

751

754

Bezpieczestwo publiczne i
ochrona przeciwpoarowa
75404

Komendy wojewdzkie Policji

75412

Ochotnicze strae poarne

75414

Obrona cywilna

75416

Stra Miejska

75421
75478
756

75647

757
75702

758

10 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

368 654,00

341 154,00

53 954,00

287 200,00

0,00

27 500,00

0,00

0,00

0,00

9 500,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

543 740,00

532 070,00

474 820,00

57 250,00

0,00

11 670,00

0,00

0,00

0,00

Zarzdzanie kryzysowe

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Usuwanie skutkw klsk


ywioowych

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb prawnych, od


osb fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych
osobowoci prawnej oraz wydatki
zwizane z ich poborem

179 950,00

179 950,00

90 950,00

89 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych nalenoci
budetowych

179 950,00

179 950,00

90 950,00

89 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga dugu publicznego

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek


jednostek samorzdu terytorialnego

580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

580 000,00

Rne rozliczenia

141 200,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

75814

Rne rozliczenia finansowe

81 200,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy oglne i celowe

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 811 097,00

10 913 468,00

8 460 376,00

2 453 092,00

200 000,00

505 302,00

192 327,00

0,00

0,00

Szkoy podstawowe

5 299 850,00

5 022 095,00

4 189 801,00

832 294,00

0,00

277 755,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Serocku

2 023 356,00

1 914 533,00

1 644 972,00

269 561,00

0,00

108 823,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Zegrzu

1 016 516,00

966 772,00

762 422,00

204 350,00

0,00

49 744,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Woli


Kiepiskiej

1 359 781,00

1 283 733,00

1 095 977,00

187 756,00

0,00

76 048,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Jadwisinie

900 197,00

857 057,00

686 430,00

170 627,00

0,00

43 140,00

0,00

0,00

0,00

Oddziay przedszkolne w szkoach


podstawowych

97 382,00

90 246,00

80 554,00

9 692,00

0,00

7 136,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Serocku

57 433,00

53 303,00

48 907,00

4 396,00

0,00

4 130,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Jadwisinie

39 949,00

36 943,00

31 647,00

5 296,00

0,00

3 006,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

1 666 416,00

1 395 576,00

1 036 297,00

359 279,00

200 000,00

70 840,00

0,00

0,00

0,00

Samorzdowe Przedszkole w
Serocku

1 163 868,00

1 108 384,00

816 009,00

292 375,00

0,00

55 484,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkole w Woli Kiepiskiej

302 548,00

287 192,00

220 288,00

66 904,00

0,00

15 356,00

0,00

0,00

0,00

UMiG

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazja

2 921 142,00

2 773 871,00

2 358 538,00

415 333,00

0,00

147 271,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Serocku

1 325 640,00

1 254 739,00

1 082 999,00

171 740,00

0,00

70 901,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Zegrzu

679 622,00

648 668,00

534 748,00

113 920,00

0,00

30 954,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Woli Kiepiskiej

915 880,00

870 464,00

740 791,00

129 673,00

0,00

45 416,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do szk

597 046,00

597 046,00

127 431,00

469 615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZOSiP

597 046,00

597 046,00

127 431,00

469 615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

606 986,00

605 086,00

507 853,00

97 233,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

ZOSiP

801

Owiata i wychowanie
80101

80103

80104

80110

80113
80114

80146

606 986,00

605 086,00

507 853,00

97 233,00

0,00

1 900,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

51 816,00

51 816,00

0,00

51 816,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Serocku

11 432,00

11 432,00

0,00

11 432,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Zegrzu

4 859,00

4 859,00

0,00

4 859,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Woli


Kiepiskiej

7 643,00

7 643,00

0,00

7 643,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Jadwisinie

4 703,00

4 703,00

0,00

4 703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Serocku

7 769,00

7 769,00

0,00

7 769,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Zegrzu

3 762,00

3 762,00

0,00

3 762,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Woli Kiepiskiej

5 251,00

5 251,00

0,00

5 251,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Samorzdowe Przedszkole w
Serocku

5 089,00

5 089,00

0,00

5 089,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkole w Woli Kiepiskiej

1 308,00

1 308,00

0,00

1 308,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

80195

Stowki szkolne

300 511,00

300 111,00

149 902,00

150 209,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Stowka SP Serock

64 935,00

64 935,00

0,00

64 935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stowka SP Zegrze

75 944,00

75 794,00

55 044,00

20 750,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Stowka SP Wola Kiepiska

71 536,00

71 436,00

51 336,00

20 100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Stowka SP Jadwisin

62 122,00

61 972,00

43 522,00

18 450,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Stowka Gimnazjum Serock

25 974,00

25 974,00

0,00

25 974,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

269 948,00

77 621,00

10 000,00

67 621,00

0,00

0,00

192 327,00

0,00

0,00

9 012,00

9 012,00

1 600,00

7 412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Serocku

19 167,00

19 167,00

2 000,00

17 167,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zesp Szkolno - Przedszkolny w


Woli Kiepiskiej

15 598,00

15 598,00

2 700,00

12 898,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Zegrzu

Pozostaa dziaalno
Gimnazjum w Serocku

16 558,00

16 558,00

2 000,00

14 558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Jadwisinie

9 055,00

9 055,00

1 700,00

7 355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Samorzdowe Przedszkole w
Serocku

8 231,00

8 231,00

0,00

8 231,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ZOSiP

192 327,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192 327,00

0,00

0,00

Ochrona zdrowia

428 000,00

352 840,00

173 200,00

179 640,00

75 000,00

160,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409 000,00

348 840,00

173 200,00

175 640,00

60 000,00

160,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc spoeczna

3 930 906,48

737 079,00

565 915,00

171 164,00

500,00

3 090 683,37

102 644,11

0,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka


alimentacyjna oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
spoecznego

2 679 560,00

113 860,00

76 215,00

37 645,00

500,00

2 565 200,00

0,00

0,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za osoby
pobierajce niektre wiadczenia
z pomocy spoecznej, niektre
wiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej

19 600,00

19 600,00

19 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85214

Zasiki i pomoc w naturze oraz


skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

424 411,00

0,00

0,00

0,00

0,00

413 633,37

10 777,63

0,00

0,00

85215
UMiG

Dodatki mieszkaniowe

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

85219

Orodki pomocy spoecznej

648 835,48

592 119,00

458 600,00

133 519,00

0,00

850,00

91 866,48

0,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

11 500,00

11 500,00

11 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85295

Pozostaa dziaalno

851
85149

Program polityki zdrowotnej

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

852

854
85401

85415

85446

85495

900

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 000,00

0,00

0,00

0,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

482 480,00

428 091,00

371 612,00

56 479,00

0,00

54 389,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

455 791,00

421 422,00

371 612,00

49 810,00

0,00

34 369,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Serock

155 384,00

144 672,00

129 485,00

15 187,00

0,00

10 712,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Zegrze

109 057,00

100 789,00

90 798,00

9 991,00

0,00

8 268,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Wola Kiepiska

97 585,00

90 269,00

78 278,00

11 991,00

0,00

7 316,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Jadwisin

64 825,00

58 338,00

50 145,00

8 193,00

0,00

6 487,00

0,00

0,00

0,00

wietlica Gimnazjum w Serocku

28 940,00

27 354,00

22 906,00

4 448,00

0,00

1 586,00

0,00

0,00

0,00

Pomoc materialna dla uczniw

20 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 020,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Jadwisinie

1 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 820,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Serocku

4 368,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 368,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Zegrzu

1 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 820,00

0,00

0,00

0,00

Szkoa Podstawowa w Woli


Kiepiskiej

2 184,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 184,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Serocku

4 004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 004,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Woli Kiepiskiej

2 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 912,00

0,00

0,00

0,00

Gimnazjum w Zegrzu

2 912,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 912,00

0,00

0,00

0,00

Doksztacanie i doskonalenie
nauczycieli

2 900,00

2 900,00

0,00

2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Serock

1 005,00

1 005,00

0,00

1 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Zegrze

704,00

704,00

0,00

704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Wola Kiepiska

608,00

608,00

0,00

608,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Jadwisin

402,00

402,00

0,00

402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlica Gimnazjum w Serocku

181,00

181,00

0,00

181,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

3 769,00

3 769,00

0,00

3 769,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Serock

1 169,00

1 169,00

0,00

1 169,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Zegrze

1 008,00

1 008,00

0,00

1 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlica SP Wola Kiepiska

1 592,00

1 592,00

0,00

1 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 987 057,00

3 975 057,00

1 090 900,00

2 884 157,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska
90001

Gospodarka ciekowa i ochrona


wd

675,00

675,00

0,00

675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

489 240,00

489 240,00

0,00

489 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i


gminach

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

1 300 000,00

1 300 000,00

9 000,00

1 291 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90017

Zakady gospodarki komunalnej

1 525 960,00

1 513 960,00

1 081 900,00

432 060,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

90020

Wpywy i wydatki zwizane z


gromadzeniem rodkw z opat
produktowych

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

361 182,00

361 182,00

0,00

361 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona dziedzictwa


narodowego

899 250,00

4 600,00

0,00

4 600,00

894 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921
92105

Pozostae zadania w zakresie


kultury

92109

Domy i orodki kultury, wietlice i


kluby

681 150,00

3 000,00

0,00

3 000,00

678 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92116

Biblioteki

216 500,00

0,00

0,00

0,00

216 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

877 000,00

841 450,00

362 200,00

479 250,00

0,00

35 550,00

0,00

0,00

0,00

13 900,00

13 900,00

0,00

13 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

828 100,00

827 550,00

362 200,00

465 350,00

0,00

550,00

0,00

0,00

0,00

926
92601

Obiekty sportowe

92604

Instytucje kultury fizycznej

92605

Zadania w zakresie kultury


fizycznej i sportu

Ogem wydatki biece

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

31 968 242,48

25 888 927,00

15 006 542,00

10 882 385,00

1 180 150,00

4 024 194,37

294 971,11

0,00

580 000,00

Zacznik nr 2b
Wydatki majtkowe
Dzia Rozdzia

Nazwa dziau i rozdziau

Ogem

010
01010
150
15011
400
40002
600
60016
700
70005
750

Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

w tym na:

Zakup

i objcie
programy finansoakcji
wane z udziaem
rodkw europejskich i udziaw
i innych rodkw
pochodzcych ze
rde zagranicznych
niepodlegajcych
zwrotowi
6

Wniesienie
wkadw do
spek prawa
handlowego

Dotacje

Rolnictwo i owiectwo

2 850 000,00

2 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Infrastruktura wodocigowa i
sanitacyjna wsi

2 850 000,00

2 850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo przemysowe

11 067,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 067,00

Rozwj przedsibiorczoci

11 067,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 067,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energi elektryczn, gaz i wod

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

Dostarczanie wody

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

Transport i czno

2 929 800,00

2 929 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drogi publiczne gminne

2 929 800,00

2 929 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka mieszkaniowa

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Administracja publiczna

38 430,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

5 430,00

75023

Urzdy gmin (miast i miast na


prawach powiatu)

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75095

Pozostaa dziaalno

5 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 430,00

Owiata i wychowanie

1 384 250,00

1 384 250,00

210 267,31

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoy podstawowe

1 357 600,00

1 357 600,00

210 267,31

0,00

0,00

0,00

80104

Przedszkola

3 600,00

3 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80110

Gimnazja

9 500,00

9 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80114

Zespoy obsugi ekonomicznoadministracyjnej szk

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80148

Stowki szkolne

801

900

Gospodarka komunalna i ochrona


rodowiska

7 550,00

7 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 255 000,00

3 255 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

90001

Gospodarka ciekowa i ochrona wd

405 000,00

405 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90015

Owietlenie ulic, placw i drg

600 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostaa dziaalno

2 250 000,00

2 250 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

1 177 000,00

1 177 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92601

Obiekty sportowe

1 170 000,00

1 170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 795 547,00 11 729 050,00

710 267,31

0,00

0,00

66 497,00

926

Ogem wydatki majtkowe

Zacznik nr 3
Przychody i rozchody budetu w 2010 roku
Lp.

Tre

Klasyfikacja

Kwota 2010 rok

1
1.

Dochody

4
39 660 235,48

2.

Wydatki

43 763 789,48

3.

Wynik budetu

-4 103 554,00
6 179 197,00

Przychody ogem:
1.

Kredyty

952

4 150 000,00

2.

Poyczki

952

850 000,00

3.

Poyczki na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych


z budetu UE

903

4.
5.

Spaty poyczek udzielonych


Prywatyzacja majtku jst

951
944

6.
7.

Nadwyka budetu z lat ubiegych


Papiery wartociowe (obligacje)

957
931

8.

Inne rda (wolne rodki)

955

1 179 197,00

Rozchody ogem:
1.

Spaty kredytw

992

2 075 643,00
300 643,00

2.

Spaty poyczek

992

545 000,00

3.

Spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem


rodkw pochodzcych z budetu UE

963

0,00

4.

Udzielone poyczki

991

0,00

5.
6.

Lokaty
Wykup papierw wartociowych (obligacji)

994
982

0,00
1 230 000,00

7.

Rozchody z tytuu innych rozlicze

995

0,00

Zacznik nr 4
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
i innych zleconych odrbnymi ustawami
Dzia

Rozdzia

Nazwa zadania

750

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem
5

z tego:
wydatki
biece

wydatki
majtkowe

Administracja publiczna

100 246,00

100 246,00

100 246,00

0,00

Urzdy wojewdzkie

100 246,00

100 246,00

100 246,00

0,00

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa oraz sdownictwa

7 825,00

7 825,00

7 825,00

0,00

75101

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i


ochrony prawa

1 963,00

1 963,00

1 963,00

0,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw,


wybory wjtw, burmistrzw i prezydentw miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie

5 862,00

5 862,00

5 862,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

600,00

600,00

600,00

0,00

Obrona cywilna

600,00

600,00

600,00

0,00

Pomoc spoeczna

2 679 600,00

2 679 600,00

2 679 600,00

0,00

85212

wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na


ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego

2 665 000,00

2 665 000,00

2 665 000,00

0,00

85213

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w
centrum integracji spoecznej

3 100,00

3 100,00

3 100,00

0,00

85228

Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze

75011
751

754
75414
852

Ogem

11 500,00

11 500,00

11 500,00

0,00

2 788 271,00

2 788 271,00

2 788 271,00

0,00

Zacznik nr 5
Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie
midzy jednostkami samorzdu terytorialnego
Dzia Rozdzia

150
15011

750
75095

Nazwa zadania

Dotacje
ogem

Wydatki
ogem

z tego:
wydatki
biece

Zakres porozumienia lub umowy

wydatki
majtkowe

Przetwrstwo przemysowe

11 067,00

11 067,00

Rozwj przedsibiorczoci

11 067,00

11 067,00 Dotacja dla Wojewdztwa Mazowieckiego na realizacj


projektu pn. "Przypieszenie wzrostu konkurencyjnoci
wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu"

Administracja publiczna

5 430,00

5 430,00

Pozostaa dziaalno

5 430,00

5 430,00 Dotacja dla Wojewdztwa Mazowieckiego na realizacj

projektu pn. "Rozwj elektronicznej administracji w


samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa"
801

Owiata i wychowanie
80104

Przedszkola

4 140,00

204 140,00

204 140,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00 - 30.000z. dotacja dla Miasta Stoecznego Warszawa


na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w
przedszkolach
- 14.000z. dotacja dla Gminy Jabonna na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
- 53.000z. dotacja dla Gminy Legionowo na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
- 100.000z. dotacja dla Gminy Nieport na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach
- 3.000z. dotacja dla Gminy Zbki na dofinansowanie
pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach

80113
851
85149

Dowoenie uczniw do
szk

4 140,00

4 140,00

4 140,00

Ochrona zdrowia

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

Program polityki
zdrowotnej

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00 Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na realizacj


"Samorzdowego Programu Promocji Zdrowia w
zakresie Prewencji Chorb Nowotworowych, Kardiologicznych i Otyoci"

4 140,00

235 637,00

219 140,00

Ogem

0,00 Dotacja z Gminy Nasielsk na dowoenie dziecka bdcego mieszkacem Gminy Nasielsk

16 497,00

Zacznik nr 6
Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki na realizacj zada
okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych
Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa

I.
1

756
75618

II.
1

Kwota

Dochody

851
85154

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych


osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

410 000,00

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na


podstawie ustaw
Wydatki

410 000,00

Ochrona zdrowia

409 000,00

Przeciwdziaanie alkoholizmowi

409 000,00

Zacznik nr 7
Wydatki na realizacj zada okrelonych w gminnym programie przeciwdziaania narkomanii
Lp.

Dzia

851

Rozdzia
85153

Nazwa
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii

Kwota
4 000,00
4 000,00

Zacznik nr 8
Dotacje podmiotowe w 2010 roku
Lp.
1

Dzia
2

Rozdzia
3

921

Nazwa instytucji
4

Kwota dotacji
5

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


Orodek Kultury

894 650,00
678 150,00

92116

Biblioteka Publiczna

216 500,00

Ogem

894 650,00

Zacznik nr 9

Dotacje celowe dla podmiotw zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansw publicznych w 2010 roku
Lp.

Dzia

Rozdzia

Tre

Kwota dotacji

Jednostki spoza sektora


finansw publicznych
1

851

85154

Nazwa zadania
Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posikw dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka
Ogem

60 000,00
60 000,00

Zacznik nr 10
Plan przychodw i kosztw zakadw budetowych
Lp.

Wyszczeglnienie

1
1

Stan rodkw
obrotowych na
pocztek roku

Przychody
ogem

26 408,03

ogem

w tym:

dotacje
(rodzaj, zakres)

Miejsko - Gminny Zakad Wodocigowy

Koszty

w tym:

1 460 090,00 50 000,00

wpata do
budetu
6

Stan rodkw
obrotowych na
koniec roku

1 407 300,00

0,00

79 198,03

1 407 300,00

0,00

79 198,03

Dotacja otrzymana z
budetu na finansowanie i
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
zakadw budetowych
Ogem

26 408,03

1 460 090,00 50 000,00

Zacznik nr 11
Plan dochodw rachunku dochodw wasnych oraz wydatkw nimi finansowanych
Lp.

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy ktrej utworzono rachunek dochodw

1
1

2
Szkoa Podstawowa w Serocku

Zesp Szk w Zegrzu

3
4

Zesp Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepiskiej


Szkoa Podstawowa w Jadwisinie

Gimnazjum w Serocku

Samorzdowe Przedszkole w Serocku


Ogem

Dochody

Wydatki

3
11 500,00

4
11 500,00

95 300,00

95 300,00

116 600,00
68 000,00

116 600,00
68 000,00

7 600,00

7 600,00

8 600,00
307 600,00

8 600,00
307 600,00

Zacznik nr 12
Wydatki na 2010 rok obejmujce zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach
funduszu soeckiego
Lp.

Dzia

Rozdzia

Nazwa soectwa lub innej


jednostki pomocniczej

Nazwa zadania, przedsiwzicia

Planowane wydatki
czne wydatki

majtkowe

750

75075

Skubianka

Zakup namiotu z logo gminy do spotka plenerowych

1 750,00

1 750,00

0,00

750

75075

Dosin

Zakup pawilonu ogrodowego, stou, krzese i stroi dla mieszkacw soectwa z logo gminy do spotka plenerowych

5 800,00

5 800,00

0,00

900

90095

Marynino

Remont placu zabaw

11 136,00

11 136,00

0,00

900

90095

Dbe

Remont i doposaenie placu zabaw

19 346,00

19 346,00

0,00

900

90095

Stanisawowo

Wyposaenie placu zabaw

6 300,00

6 300,00

0,00

921

92105

Skubianka

Szerzenie kultury wrd mieszkacw soectwa

1 600,00

1 600,00

0,00

921

92109

Stanisawowo

Wyposaenie wietlicy wiejskiej

3 000,00

3 000,00

0,00

926

92601

Wola Smolana

Remont boiska sportowego

6 000,00

6 000,00

0,00

926

92601

Skubianka

Doposaenie i utrzymanie boiska sportowego

7 900,00

7 900,00

0,00

62 832,00

62 832,00

0,00

Ogem

w tym
biece

Zacznik nr 13
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego


(w tym w ramach funduszu
soeckiego)

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
rok 2010

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty
poyczki
papiery wartociowe

rodki
pochodzce
z innych rde

rodki
wymienione
w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3
u.f.p.

10

11

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w


Dbe FORT

100 000

100 000

100 000

UMiG

700

70005

Zakup gruntw

100 000

100 000

100 000

UMiG

750

75023

Zakup zestaww komputerowych,


klimatyzacja

33 000

33 000

33 000

UMiG

801

80101

Budowa owietlenia boiska


szkolnego w Woli Kiepiskiej

60 000

60 000

60 000

UMiG

801

80101

Zakup zestaww komputerowych i


kserokopiarek

17 600

17 600

17 600

ZOSiP

801

80104

Zakup zestaww komputerowych

3 600

3 600

3 600

ZOSiP

801

80110

Zakup kserokopiarki

9 500

9 500

9 500

ZOSiP

801

80114

Zakup serwera

6 000

6 000

6 000

ZOSiP

801

80148

Zakup lodwko - zamraarki,


urzdzenia utrzymujcego temperatur potraw oraz rozdrabniacza
do odpadw organicznych

7 550

7 550

7 550

ZOSiP

10

900

90001

Budowa sieci wodocigowej


Serock ul. Jaminowa

130 000

130 000

130 000

UMiG

11

900

90001

Budowa sieci wodocigowej


Serock ul. Daliowa i Tchorka

85 000

85 000

85 000

UMiG

12

926

92604

Zakup wieyczki ratowniczej

OSiR

7 000

7 000

7 000

Razem

559 250

559 250

559 250

Ogem

559 250

559 250

559 250

12

Zacznik nr 14
Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012
w zotych
Lp.

Dzia

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Okres realizacji
(w latach)

czne koszty
finansowe

Planowane wydatki
Nakady
poniesione

rok budetowy
2010

z tego rda finansowania


dochody
wasne jst

kredyty, poyczki,
papiery wartociowe

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10

11

12

2011

2012

13

14

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
15

I. Owietlenie drogowe
1.1.

900

90015 Przebudowa punktw wietlnych w


Serocku ul. Putuska II i III etap

2007-2010

462 839

292 839

170 000

170 000

UMiG

1.2.

900

90015 Budowa punktw wietlnych Stasi


Las ul. Soneczna

2009 - 2010

44 440

9 440

35 000

35 000

UMiG

1.3.

900

90015 Budowa punktw wietlnych Cupel


ul. Starorzeczna

2009 - 2010

134 310

29 310

105 000

105 000

UMiG

1.4.

900

90015 Budowa punktw wietlnych


Skubianka ul. Frezji

2009 - 2010

81 941

16 941

65 000

65 000

UMiG

1.5.

900

90015 Budowa punktw wietlnych Borowa


Gra ul. Poprzeczna i droga gminna
dz. nr 126/2

2009 - 2010

116 596

26 596

90 000

90 000

UMiG

1.6.

900

90015 Budowa punktw wietlnych


Jadwisin ul.Konwaliowa

2010 - 2011

135 000

25 000

25 000

110 000

UMiG

1.7.

900

90015 Budowa punktw wietlnych


Ludwinowo Zegrzyskie ul.
Radziwiw

2010 - 2011

85 000

15 000

15 000

70 000

UMiG

1.8.

900

90015 Budowa punktw wietlnych


Jachranka ul. Jasna, Polnego Wiatru

2010 - 2011

120 000

20 000

20 000

100 000

UMiG

1.9.

900

90015 Budowa punktw wietlnych Stasi


Las ul. Prosta

2010 - 2011

135 000

25 000

25 000

110 000

UMiG

1.10.

900

90015 Budowa punktw wietlnych Serock


ul. Pobykowska

2010 - 2011

125 000

25 000

25 000

100 000

UMiG

1.11.

900

90015 Budowa punktw wietlnych


Gsiorowo ul. Zaciszna - Lena

2010 - 2011

25 000

25 000

105 000

UMiG

600 000

600 000

595 000

Razem

130 000
1 570 126

375 126

II. Drogi i chodniki


2.1.

600

60016 Przebudowa drogi gminnej ul.


Ogordowa w Serocku

2007 -2010

826 927

326 927

500 000

2.2.

600

60016 Opracowanie dokumentacji


technicznej i przebudowa drogi
gminnej Nr 180702W w Serocku
(ul. Wyzwolenia)

2008 - 2010

1 591 084

29 284

1 561 800

781 800

2.3.

600

60016 Opracowanie dokumentacji


technicznej i przebudowa nawierzchni
ul. Sienkiewicza i Hubickiego w
Serocku

2008 - 2010

610 056

430 056

180 000

180 000

500 000
- kredyt

UMiG

780 000

UMiG

UMiG

2.4.

600

60016 Opracowanie dokumentacji


technicznej i budowa chodnika w
Nowej Wsi 2007-2010

2007 -2010

383 000

23 000

360 000

2.5.

600

60016 Opracowanie dokumentacji


technicznej i budowa chodnika w
Dbinkach

2008 -2011

303 790

23 790

10 000

2.6.

600

60016 Przebudowa nawierzchni drg


gminnych od drogi krajowej nr 61 do
szkoy w Jadwisinie

2008 -2011

557 330

32 330

2.7.

600

60016 Przebudowa nawierzchni drogi


gminnej Nr 180406W w Zalesiu
Borowym

2009 -2010

2.8.

600

60016 Przebudowa nawierzchni drogi


wewntrznej z owietleniem od ul.
Putuskiej w Serocku

2.9.

600

60016 Przebudowa nawierzchni drogi ul.


Wska w Serocku

UMiG

10 000

270 000

UMiG

25 000

25 000

500 000

UMiG

250 000

250 000

250 000

2010 - 2011

223 000

23 000

23 000

200 000

2010-2011

320 000

20 000

20 000

300 000

2 929 800

1 289 800

Razem

5 065 187

865 387

360 000
- kredyt

UMiG

860 000

780 000

UMiG

1 270 000

III. Wodocigi i kanalizacja - miasto


3.1.

900

90001 Rozbudowa sieci wodocigowej i


kanalizacyjnej Serock ul. Prusa

2010 - 2011

340 000

40 000

40 000

300 000

UMiG

3.2.

900

90001 Rozbudowa sieci wodocigowej


Serock ul. Traugutta

2010 - 2011

160 000

10 000

10 000

150 000

UMiG

500 000

50 000

50 000

450 000

18 000

18 000

3 745 000

UMiG

3 290 000

UMiG

Razem
IV. Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w miecie i gminie Serock
Rejon Serock - Wierzbica w
zakresach:
4.1.

010

01010 Modernizacja i przebudowa stacji


uzdatniania wody w Wierzbicy

2008 - 2011

3 834 992

71 992

4.2.

010

01010 Przebudowa sieci wodocigowej


Wierzbica - Serock

2008 - 2011

3 444 835

134 835

20 000

20 000

4.3.

900

90001 Budowa kanalizacji sanitarnej z


przepompowni i sieci wodocigowej
w rejonie ul. Wyzwolenia w Serocku

2005 - 2010

2 234 006

2 104 006

130 000

130 000

4.4.

900

90001 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w


Serocku rejon ul. Putuskiej

2007 - 2011

2 629 774

119 774

10 000

10 000

92 000

UMiG

2 500 000

UMiG

Rejon Borowa Gra - Zegrze w


zakresach:

UMiG

4.5

010

01010 Rozbudowa stacji wodocigowej w


Borowej Grze z rozbudow i
przebudow sieci wodocigowej w
Borwej Grze i Skubiance

2006 - 2011

3 760 343

1 868 343

592 000

500 00
- poyczka WFOiGW

1 300 000

UMiG

4.6

010

01010 Budowa sieci wodocigowej Borowa


Gra - Zegrze z przebudow sieci w
Zegrzu

2006 - 2009

1 112 764

1 112 764

4.7

010

01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w


Borowej Grze w etapach

2007 - 2012

6 245 359

925 359

220 000

220 000

4.8

010

01010 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z


przepompowni i sieci wodocigowej
w Jadwisinie

2007-2012

946 493

36 493

250 000

100 000

150 000
- poyczka WFOiGW

4.9

010

01010 Przebudowa i rozbudowa stacji


uzdatniania wody w Stanisawowie

2007 - 2010

1 570 806

1 170 806

400 000

100 000

300 000
- kredyt

UMiG

4.10

010

01010 Budowa sieci wodocigowej


Stanisawowo - Dbe

2008- 2010

302 472

52 472

250 000

50 000

200 00
- poyczka WFOiGW

UMiG

4.11

010

01010 Przebudowa wodocigu Dbe

2008-2010

348 034

248 034

100 000

100 000

4.12

010

01010 Budowa sieci kanalizacyjnej


sanitarnej z przepompowni w Dbe

2005- 2010

1 852 180

1 002 180

850 000

250 000

600 000
- kredyt

28 282 058

8 847 058

2 840 000

1 090 000

1 750 000

350 000

50 000

50 000

300 000

350 000

50 000

50 000

300 000

UMiG

2 000 000 3 100 000


350 000

310 000

Rejon Stanisawowo - Dbe w


zakresach:

UMiG
UMiG

UMiG

Razem

UMiG
UMiG
13 185 000 3 410 000

V. WODOCIGI WIE
5.1.

010

01010 Przebudowa sieci wodocigowej w


Zegrzu

2010 - 2011

Razem

VI. Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie miasta i gminy Serock
6.1.

801

80101 Termomodernizacja z modernizacj


wntrz zespou budynkw szkl w
Serocku

2006 - 2009

1 606 385

1 606 385

UMiG

6.2.

801

80101 Przebudowa nawierzchni boiska


przyszkolnego w Serocku

2007 - 2010

391 402

231 402

160 000

160 000

UMiG

6.3.

801

80101 Termomodernizacja budynku z


wymian pokrycia dachu i
modernizacja wntrz Szkoy w
Jadwisinie

2008- 2010

921 243

281 243

640 000

429 732,69

6.4.

801

80101 Zagospodarowanie terenu placu


zabaw przy Szkole w Jadwisinie

2007 -2010

370 000

20 000

350 000

300 000

6.5.

801

80101 Rozbudowa Zespou Szkolno Przedszkolnego w Woli Kiepiskiej i


zagospodarowanie terenu z
owietleniem

2007 - 2012

1 024 772

94 772

60 000

60 000

4 313 802

2 233 802

1 210 000

949 732,69

Razem

210 267,31

UMiG

50 000

50 000

UMiG

210 267,31

320 000

550 000

320 000

550 000

UMiG

VII. Inne
7.1.

900

90095 Budowa parku miejskiego

2006 -2010

1 186 795

86 795

1 100 000

600 000

7.2.

900

90095 Zwikszenie atrakcyjnoci


turystycznej gminy Serock poprzez
zagospodarowanie Szlaku
Napoleoskiego

2006 - 2010

658 352

98 352

150 000

150 000

7.3.

926

92601 Modernizacja stadionu miejskiego

2006 - 2011

3 100 839

650 839

1 150 000

50 000

7.4.

630

63095 Budowa cieki dydaktyczno krajoznawczo - turystycznej Jadwisin


- Zegrze

2007 - 2011

426 148

26 148

7.5.

900

90095 Rozbudowa budynku orodka kultury


przy ul. Putuskiej w Serocku

2007-2011

908 014

98 014

7.6.

900

90095 Budowa budynku OPS i ZOSiP przy


ul. Kdzierskich w Serocku

2007 -2011

1 662 690

62 690

7.7.

926

92601 Adaptacja dokumentacji i budowa


boiska ORLIK w Nowej Wsi

2009 -2011

354 000

7.8.

900

90095 Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoy na izb


pamici o regionie w Serocku

2008 - 2011

1 207 290

7.9.

900

90095 Opracowanie projektu rewitalizacji


rynku w obrbie Ratusza w Serocku

2009 - 2011

7.10.

801

80101 Owietlenie - iluminacja zabytkowego


budynku Szkoy Podstawowej w
Serocku

2009 -2010

Razem
Ogem inwestycje

500 000
410 000

UMiG

1 300 000
w tym
dotacja
300 000

UMiG

400 000

UMiG

10 000

10 000

400 000

100 000

100 000

20 000

20 000

860 000

166 446

30 000

30 000

30 000

UMiG

70 000

70 000

70 000

UMiG

34 290

800 000
- kredyt

300 000

693 554
- kredyt

9 604 128

1 057 128

3 490 000

1 196 446

1 493 554

300 000

49 685 301

13 378 501

11 169 800

5 225 978,69

4 103 554

1 130 000

500 000

400 000

UMiG

500 000 1 000 000

UMiG

334 000

UMiG

313 000

UMiG

3 657 000 1 400 000

710 267,31 19 777 000 5 360 000

Zacznik nr 15
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziaem rodkw europejskich i innych rodkw
pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi
Lp.

Projekt

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja (dzia,
rozdzia,
paragraf)

Wydatki majtkowe razem:

1.1

Program: PROW 2007-2013

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)
(6+7)

w tym:
rodki
z budetu
krajowego

Planowane wydatki

rodki
z budetu UE i
inne art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
uofp

2010r.
Wydatki razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki razem
(10+11+12)

rodki z budetu UE i inne

z tego, rda finansowania:


poyczki
i kredyty

obligacje

10

pozostae

11

Wydatki razem
(14+15+16+17)

12

13

z tego, rda finansowania:


art. 5 ust. 1
pkt 2
uofp

poyczki i
kredyty

obligacje

14

15

16

art. 5
ust. 1
pkt 3
uofp
17

4 480 596,93

1 871 597,93

2 608 999,00

2 196 059,74

1 485 792,43

1 485 792,43

710 267,31

710 267,31

986 059,74

486 059,74

486 059,74

500 000,00

500 000,00

Priorytet: O 3
Dziaanie: Odnowa i rozwj wsi
Nazwa projektu: Budowa Parku
Miejskiego w Serocku
Razem wydatki:

1.2

1 036 794,93

536 794,93

500 000,00

z tego: 2007r.

61

900, 90095,
6050

27 230,40

27 230,40

2008r.

23 302,00

23 302,00

2009r.

202,82

202,82

2010r.

986 059,74

486 059,74

500 000,00

986 059,74

486 059,74

486 059,74

500 000,00

500 000,00

3 443 802,00

1 334 803,00

2 108 999,00

1 210 000,00

999 732,69

999 732,69

210 267,31

210 267,31

117 172,51

17 575,88

99 596,63

2008r.

1 030 021,37

154 503,21

875 518,16

2009r.

1 086 608,12

162 991,22

923 616,90

2010r.

1 210 000,00

999 732,69

210 267,31

1 210 000,00

999 732,69

999 732,69

210 267,31

210 267,31

561 181,11

84 177,62

477 003,49

294 971,11

44 245,62

44 245,62

250 725,49

250 725,49

408 552,00

61 283,00

347 269,00

142 342,00

21 351,00

21 351,00

120 991,00

120 991,00

142 342,00

21 351,00

21 351,00

120 991,00

120 991,00

Program: RPO WM 2007-2013


Priorytet: VII
Dziaanie: 7.2 Infrastruktura
suca edukacji
Nazwa projektu: Poprawa stanu
infrastruktury edukacyjnodydaktycznej na terenie gminy
Serock
Razem wydatki:

74

801, 80101,
6050

z tego: 2007r.

...............
2
2.1

Wydatki biece razem:

Program: Program Operacyjny


Kapita Ludzki
Priorytet: III - Wysoka jako
systemu edukacji
Dziaanie: 3.3 - Poprawa jakoci
ksztacenia
Poddziaanie: 3.3.4 Modernizacja treci i metod
ksztacenia - projekty
konkursowe
Nazwa projektu: Kady moe
zosta Omnibusem
Razem wydatki:

72

801, 80195

z tego: 2009r.

2.2.

47 166,00

7 075,00

40 091,00

2010r.

142 342,00

21 351,00

120 991,00

2011r.

142 342,00

21 351,00

120 991,00

2012r.

76 702,00

11 506,00

65 196,00

49 985,00

7 498,00

42 487,00

49 985,00

7 498,00

7 498,00

42 487,00

42 487,00

49 985,00

7 498,00

42 487,00

49 985,00

7 498,00

7 498,00

42 487,00

42 487,00

852

102 644,11

15 396,62

87 247,49

102 644,11

15 396,62

15 396,62

87 247,49

87 247,49

85214

10 777,63

10 777,63

10 777,63

10 777,63

10 777,63

Program: Program Operacyjny


Kapita Ludzki
Priorytet: IX - Rozwj
wyksztacenia i kompetencji w
regionach
Dziaanie: 9.5. - Oddolne
inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich
Nazwa projektu: Bystry
przedszkolak - rozwj usug
edukacyjnych w przedszkolu w
Woli Kiepiskiej
Razem wydatki:

73

801, 80195

z tego: 2010r.
2.3.

Program: Program Operacyjny


Kapita Ludzki
Priorytet: VII - Promocja
integracji spoecznej
Dziaanie: 7.1 - Rozwj i
upowszechnianie aktywnej
integracji
Poddziaanie: 7.1.1. - Rozwj i
upowszechnianie aktywnej
integracji przez orodki
pomocy spoecznej
Nazwa projektu: Z nadziej w
przyszo
Razem wydatki:

71

z tego: 2010r.

85219
Ogem (1+2)

91 866,48

4 618,99

87 247,49

91 866,48

91 866,48

4 618,99

87 247,49

87 247,49

5 041 778,04

1 955 775,15

3 068 002,49

2 491 030,85

1 530 038,05

1 530 038,05

960 992,80

960 992,80

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Serocku:


Artur Borkowski

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


w zotych
Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie

Prognoza
Umorzenie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

31.12.2009
1
1.

10

11

12

Zobowizania wg tytuw dunych: (1.1+1.2+1.3)

13 393 417,72

18 393 417,72 16 317 774,72 13 806 631,72 10 545 488,72

7 534 346,72

4 530 346,72

2 244 846,72

800 000,00

1.1 Zacignite zobowizania


(bez zobowiza okrelonych w art. 170 ust. 3) z tytuu:

13 393 417,72

13 393 417,72 16 317 774,72 13 806 631,72 10 545 488,72

7 534 346,72

4 530 346,72

2 244 846,72

800 000,00
0,00

poyczek

3 844 846,72

3 844 846,72

4 149 846,72

3 307 346,72

2 337 346,72

1 517 346,72

747 346,72

122 346,72

kredytw

1 598 571,00

1 598 571,00

5 447 928,00

4 909 285,00

3 748 142,00

2 587 000,00

1 583 000,00

622 500,00

0,00

obligacji

7 950 000,00

7 950 000,00

6 720 000,00

5 590 000,00

4 460 000,00

3 430 000,00

2 200 000,00

1 500 000,00

800 000,00

2 655 643,00

3 111 143,00

3 861 143,00

3 591 142,00

3 564 000,00

2 625 500,00

1 664 846,72

855 000,00

2 075 643,00

2 511 143,00

3 261 143,00

3 011 142,00

3 004 000,00

2 285 500,00

1 444 846,72

800 000,00

845 643,00

1 381 143,00

2 131 143,00

1 981 142,00

1 774 000,00

1 585 500,00

744 846,72

0,00

1 230 000,00

1 130 000,00

1 130 000,00

1 030 000,00

1 230 000,00

700 000,00

700 000,00

800 000,00

580 000,00

600 000,00

600 000,00

580 000,00

560 000,00

340 000,00

1.2 Planowane w roku budetowym (bez zobowiza


okrelonych w art. 170 ust. 3):
a

poyczki

kredyty, w tym:

5 000 000,00
850 000,00
4 150 000,00

EBOiR
c

obligacje

1.3 Poyczki, kredyty i obligacje


(w zwizku z umow okrelon w art. 170 ust. 3):
a

Zacignite zobowizania

Planowane zobowizania

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

2.1 Spata rat kapitaowych z wyczeniem zobowiza


okrelonych w art. 169 ust. 3
a

kredytw i poyczek

wykup papierw wartociowych

udzielonych porcze

2.2 Spata rat kapitaowych z tytuu zobowiza okrelonych w


art. 169 ust. 3
2.3 Spata odsetek i dyskonta

220 000,00

55 000,00

3.

Prognozowane dochody budetowe

33 132 273,41

39 660 235,48 40 426 000,00 40 240 476,00 40 500 475,00 41 100 000,00 41 200 000,00 41 500 000,00

42 200 000,00

4.

Prognozowane wydatki budetowe

41 602 722,15

43 763 789,48 42 726 000,00 41 500 000,00 41 500 000,00 41 000 000,00 42 786 668,00 43 200 000,00

44 800 000,00

5.

Prognozowany wynik finansowy

-8 470 448,74

-4 103 554,00

-2 600 000,00

6.

Relacje do dochodw (w %):

6.1 dugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3

40,42

41,14

34,15

26,21

18,60

11,02

5,45

1,93

0,00

6.2 dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170 ust. 3)


(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

40,42

41,14

34,15

26,21

18,60

11,02

5,45

1,93

0,00

6.3 spaty zaduenia (art. 169 ust. 1) (2:3)

6,70

7,70

9,59

8,87

8,67

6,37

4,01

2,03

6.4 spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze


(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3

6,70

7,70

9,59

8,87

8,67

6,37

4,01

2,03

-2 300 000,00 -1 259 524,00

-999 525,00

100 000,00 -1 586 668,00 -1 700 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy:


mgr Sylwester Sokolnicki

Informacja o stanie mienia komunalnego


na dzie 31 padziernika 2009r.
I.

Wykaz nieruchomoci stanowicych wasno gminy:


-

powierzchnia gruntw

116,68 ha

warto gruntw

14 323 032,34z

warto budynkw i budowli

73 080 967,42z

w tym:
1. Wasno bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych bez uytkowania wieczystego, zarzdu,
dzierawy, najmu, uytkowania:
-

powierzchnia gruntw

84,49 ha

warto gruntw

3 856 052,94z

warto budynkw i budowli

34 202 602,86z.

2. Wykaz nieruchomoci oddanych w uytkowanie wieczyste:


a) pod budownictwo mieszkaniowe
-

powierzchnia gruntw

4,47 ha

warto gruntw

116 779,50z

kwota ustalonych opat rocznych

17 941,27z

b) pozostae przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usugi, przemys, rekreacja)


-

powierzchnia gruntw

11,75 ha

warto gruntw

9 375 783,90z

kwota ustalonych opat rocznych

216 237,40z.

3. Wykaz nieruchomoci przekazanych w zarzd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadajcych


osobowoci prawnej):
-

powierzchnia gruntw

14,74 ha

warto gruntw

842 993,60z

warto budynkw i budowli

38 878 364,56z.

4. Inne nieruchomoci nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostajce w bezumownym uytkowaniu)

II.

powierzchnia gruntw

1,23 ha

warto gruntw

131 422,40z.

Wykaz praw majtkowych innych ni wasno:


1. Uytkowanie wieczyste
-

powierzchnia gruntw

0,80 ha

warto gruntw

128 000,00z

2 000,00z

2. Akcje Midzynarodowej Spki Akcyjnej MUNICIPIUM


III.

warto akcji

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego:


1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego
-

powierzchnia gruntw

0,17 ha

warto gruntw

89753,00z.

2. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603)
-

powierzchnia gruntw

1,14 ha

warto gruntw

236 040,00z.

3. Grunty zbyte aktem notarialnym


-

powierzchnia gruntw

0,10 ha

warto gruntw

87 612,40z.

4. Grunty oddane w uytkowanie wieczyste


-

powierzchnia gruntw

0,03 ha

warto gruntw

16 048,00z.

5. Przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego gruntw w prawo wasnoci


-

powierzchnia gruntw

0,42 ha

warto gruntw

156 370,00z.

6. Aktualizacja wartoci gruntw wprowadzona do ewidencji ksigowej


-

warto poprzednia

36 540,00z

warto aktualna

+ 465 318,00z.

IV. Kwota dochodw zaplanowanych w budecie zwizanych z wykonywaniem prawa wasnoci i innych
praw majtkowych
-

ogem

2 261 100z.

a) z tytuu sprzeday nieruchomoci

1 500 000,00z.

b. z tytuu uytkowania wieczystego

250 000,00z.

c. inne

511 100,00z.

w tym:

V.

Kwota wydatkw ponoszonych z tytuu gospodarowania mieniem


-

ogem

540 500,00z.

100 000,00z.

w tym
a) Wydatki na zakupy inwestycyjne

(zakup gruntw, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)


b. inne

440 500,00z.

Warto nieruchomoci pozostajcych w dyspozycji gminy zostaa ustalona szacunkowo przez pracownikw Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa.
Warto gruntw pozostajcych w uytkowaniu wieczystym przyjto wedug operatw szacunkowych.
Przewodniczcy Rady Miejskiej w Serocku:
Artur Borkowski