You are on page 1of 15

UCHWAA Nr XXXIX/355/10 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czci wsi Wieliszew, gmina Wieliszew. Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w wykonaniu: 1. uchway nr 59/X/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 wrzenia 2007r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew (cz A), Gmina Wieliszew uchwalonego uchwa nr 206/XV/2000 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 88, poz. 883 z dnia 10 sierpnia 2000r.), zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, Gmina Wieliszew uchwalonego uchwa nr 263/XIX/01 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 lutego 2001r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 123, poz. 1652 z dnia 19 czerwca 2001r.) oraz sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieliszew, 2. uchway nr 203/XXIV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchway 59/X/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 wrzenia 2007r., po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieliszew zatwierdzonym uchwa nr 239/XVII/2000 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 listopada 2000r., Rada Gminy Wieliszew uchwala, co nastpuje: 1. Uchwala si: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czci wsi Wieliszew, gmina Wieliszew, skadajcy si z: 1. Tekstu planu. 2. Rysunku planu w skali 1:1000 stanowicego zacznik nr 1 do niniejszej uchway, bdcego jej integraln czci. 3. Rozstrzygnicia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowicego zacznik nr 2 do niniejszej uchway, 4. Rozstrzygnicia o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, stanowicego zacznik nr 3 do niniejszej uchway. 2. Granice planu okrela zacznik nr 1 do uchway nr 59/X/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 wrzenia 2007r. Granice planu oznaczone s na rysunku planu. Rozdzia 1 Ustalenia oglne 3. Ilekro w dalszych ustaleniach planu jest mowa o: 1. 2. 3. 4. 5. planie - naley przez to rozumie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ktrym mowa w 1, przepisach odrbnych naley przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obszarze obowizywania planu naley przez to rozumie obszar, ktrego granice okrelono w 2, terenie naley przez to rozumie teren o okrelonym przeznaczeniu lub o odrbnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi, dziace budowlanej zalesionej - naley przez to rozumie dziak budowlan w rozumieniu przepisw odrbnych, ktrej powierzchni w co najmniej 50% stanowi teren zalesiony, zgodnie z ewidencj gruntw, przeznaczeniu podstawowym naley przez to rozumie przeznaczenie, ustalone dla danego terenu, przeznaczeniu dopuszczalnym naley przez to rozumie przeznaczenie inne ni podstawowe, ktre uzupenia przeznaczenie podstawowe,

6. 7.

8. 9.

powierzchni zabudowy dziaki budowlanej naley przez to rozumie powierzchni dziaki zabudowan budynkami, liczon po zewntrznym obrysie krawdzi tych budynkw, intensywnoci zabudowy naley przez to rozumie stosunek sumy powierzchni, liczonej po zewntrznym obrysie murw, wszystkich kondygnacji nadziemnych (bez piwnic) wszystkich budynkw zlokalizowanych na dziace, do powierzchni dziaki,

10. powierzchni biologicznie czynnej - naley przez to rozumie teren z nawierzchni ziemn urzdzony w sposb zapewniajcy naturaln wegetacj, a take 50% powierzchni tarasw i stropodachw z tak nawierzchni, nie mniej jednak ni 10m, oraz wod powierzchniow na tym terenie, 11. nieprzekraczalnej linii zabudowy - naley przez to rozumie lini okrelajc najmniejsz dopuszczaln odlego zewntrznej ciany budynku (oprcz wysunitych poza t cian okapw, otwartych tarasw i balkonw oraz elementw wej do budynkw, takich jak schody, pochylnie, rampy, zadaszenia), od linii rozgraniczajcej drogi publicznej, cigu pieszo-jezdnego, granicy dziaki lub innego obiektu zgodnie z rysunkiem planu, 12. usugach naley przez to rozumie dziaalno nie wytwarzajc metodami przemysowymi dbr materialnych, ktrej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnoci, 13. usugach nieuciliwych naley przez to rozumie dziaalno usugow nie zaliczan do przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, 14. definicje pozostaych poj nie wymienionych powyej a uytych w niniejszej uchwale znajduj si w przepisach odrbnych. 4. Dla obszaru objtego granicami okrelonymi w 2 ustala si: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie terenu, linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego, zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy, granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie przepisw odrbnych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi, szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci, szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu,

10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej, 11. zasady tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, 12. stawk procentow, na podstawie ktrej ustala si jednorazow opat wynikajc ze wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem planu. 5. Plan nie zawiera ustale, z racji braku ich wystpowania lub braku potrzeby ich okrelenia, dotyczcych: 1. wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych, 2. granic i sposobw zagospodarowania terenw grniczych, oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych. 6.1. Nastpujce oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu s obowizujcymi ustaleniami: 1. granice obszaru objtego planem, 2. linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 3. nieprzekraczalne linie zabudowy, 4. przeznaczenie terenw.

2. Nastpujce oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu odzwierciedlaj ustalenia przepisw odrbnych: 1. granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 2. strefa ochrony konserwatorskiej. 2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 i 2 maj charakter informacyjny. Rozdzia 2 Zakres ustale planu 7. Na obszarze objtym granicami planu wydziela si tereny oznaczone symbolami cyfrowoliterowymi, dla ktrych ustala si nastpujce podstawowe przeznaczenie: 1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami MN, 2. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach zalesionych, oznaczony symbolem MNz, 3. tereny drg lokalnych, oznaczone symbolami KDL, 4. tereny drg dojazdowych, oznaczone symbolami KDD, 5. tereny cigw pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami KPJ. 8. Plan ustala zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1. Obowizek lokalizowania zabudowy zgodnie z ustaleniami rysunku planu dotyczcymi nieprzekraczalnej linii zabudowy. 2. Obowizek stosowania na terenach przeznaczonych do zabudowy budynkw o podobnych parametrach w zakresie wysokoci i ksztatu dachu oraz o ujednoliconej kolorystyce elewacji oraz pokry dachowych. 3. Zakaz stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki elewacji i pokry dachowych budynkw. 4. Zakaz lokalizowania tymczasowych obiektw na caym obszarze planu. 5. Zakaz lokalizowania obiektw i urzdze telefonii komrkowej oraz masztw antenowych na caym obszarze planu. 6. Zakaz rozmieszczania reklam w liniach rozgraniczajcych drg i cigw pieszo-jezdnych na caym obszarze planu; w pasach drogowych dopuszcza si jedynie znaki drogowe i tablice informacyjne zwizane z ruchem drogowym oraz tablice gminnego systemu informacyjnego (nazwy ulic, numery posesji). 7. Dopuszcza si tablice reklamowe usytuowane wycznie w paszczynie ogrodzenia lub elewacji budynku o maksymalnej powierzchni 1m na terenach oznaczonych symbolem MN, MNz. 9. Plan ustala nastpujce zasady lokalizacji i gabaryty ogrodze: 1. Obowizek lokalizowania ogrodze dziaek budowlanych w liniach rozgraniczajcych drg. 2. Obowizek wycofania o minimum 2m w stosunku do linii rozgraniczajcej bram wjazdowych usytuowanych w ogrodzeniach przy drogach o szerokoci mniejszej ni 10m. 3. Dla ogrodze frontowych (od strony drogi) ustala si: 1) obowizek stosowania ogrodze aurowych, w ktrych powierzchnia przewitu wynosi min. 30%, 2) moliwo zastosowania podmurwki o maksymalnej wysokoci 0,6m, 3) wysoko maksymaln ogrodzenia razem z podmurwk: a. dla terenw oznaczonych symbolami: 1MNz, 1MN, 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN: 1,8m, b. dla terenu oznaczonego symbolem 4MN: 1,5m, 4) zakaz stosowania ogrodze penych oraz ogrodze z prefabrykatw betonowych, 10. Plan ustala zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1. Na caym obszarze plan zakazuje: 1) lokalizowania przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, okrelonych w przepisach odrbnych, z wyjtkiem realizowania inwestycji celu publicznego,

2) wprowadzania nieoczyszczonych ciekw do wd powierzchniowych i do gruntu, 3) wycinania drzew, oprcz przypadkw stwarzajcych bezporednie zagroenie dla ycia ludzi oraz utraty mienia lub stanowicych przeszkod dla lokalizacji obiektw kubaturowych oraz urzdze infrastruktury technicznej. 2. Plan ustala, zgodnie z obowizujcymi przepisami z zakresu ochrony rodowiska, tereny MN i MNz przeznaczone pod zabudow mieszkaniow, podlegajce ochronie akustycznej, dla ktrych obowizuj dopuszczalne poziomy haasu zgodnie z przepisami odrbnymi. 3. Plan ustala obowizek: 1) ochrony powietrza atmosferycznego poprzez zastosowanie w obiektach o charakterze usugowym instalacji, ktrych eksploatacja nie spowoduje przekroczenia standardw jakoci powietrza poza terenem, do ktrego prowadzcy instalacje posiada tytu prawny, 2) maksymalnego zachowania istniejcego drzewostanu lenego. 4. Na terenach znajdujcych si w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowizuj zakazy, nakazy i ograniczenia zawarte w przepisach odrbnych dotyczcych tego obszaru. 5. Cay obszar objty planem znajduje si w strefie ochrony poredniej ujcia wd Wodocigu Pnocnego m.st. Warszawy, w ktrej obowizuj przepisy ustawy prawo wodne. 6. Plan ustala ochron wd podziemnych na caym obszarze objtym granicami opracowania planu, znajdujcego si w granicach terenu Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych (GZWP) objtego wysok ochron poprzez: 1) zakaz lokalizacji obiektw budowlanych, w ktrych prowadzona dziaalno moe spowodowa zanieczyszczenie gruntw lub wd, bez zaprojektowania i wykonania odpowiednich zabezpiecze, 2) obowizek stosowania wszelkich zabezpiecze technicznych dla ochrony rodowiska, szczeglnie wd podziemnych i powierzchniowych przy realizacji nowych inwestycji. 7. Obszar objty planem pooony jest w strefie potencjalnego zagroenia powodzi, w ktrej obowizuj przepisy ustawy prawo wodne. 11. Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej: 1. Ochrona zabytkw archeologicznych (stanowiska archeologiczne nr ew. AZP 52-66/18, 52), w formie stref ochrony konserwatorskiej, okrelonych na rysunku planu symbolami i numerami: 52-66/18, 5266/52, obejmujca: 1) obowizek uzyskania przez inwestora od Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw przed wydaniem pozwolenia na budow lub zgoszeniem waciwemu organowi uzgodnienia wszelkich planowanych budw obiektw budowlanych wicych si z wykonywaniem prac ziemnych, 2) obowizek uzgadniania z Wojewdzkim Konserwatorem Zabytkw poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, zalesiania gruntw oraz budowy urzdze wodnych i regulacji wd, 3) obowizek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzajcej finansowa roboty budowlane lub nowe zalesienia) bada archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji, 4) przed rozpoczciem bada archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw pozwolenia na ich prowadzenie. 2. Na obszarze planu nie wystpuj obecnie obiekty zaliczane do dbr kultury wspczesnej. 12.1. Plan ustala parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) nieprzekraczalne linie zabudowy, 2) maksymalna wysoko zabudowy, 3) maksymalna intensywno zabudowy, 4) maksymalna powierzchnia zabudowy, 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna, 6) nachylenie poaci dachowych.

2. Wielkoci parametrw i wskanikw, o ktrych mowa w ust. 1. okrelone s w ustaleniach szczegowych dla terenw, w rozdziale 3 niniejszej uchway. 13. Plan ustala szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci: 1. Plan nie ustala granic obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci. 2. Scalenia i podzia nieruchomoci naley przeprowadza procedur przewidzian ustaw o gospodarce nieruchomociami. 3. Nieruchomoci powstae w wyniku scalenia istniejcych dziaek, a nastpnie ich podziau, musz mie: 1) parametry zgodne z ustaleniami zapisanymi w Ustaleniach szczegowych dla terenw (rozdzia 3 niniejszej uchway), 2) zapewniony dostp do drogi publicznej, zgodnie z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ustawach dotyczcych gospodarki nieruchomociami oraz warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. 14. Plan ustala zasady tymczasowego zagospodarowania terenw - do czasu zagospodarowania terenw zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza si ich uytkowanie w sposb dotychczasowy. 15.1. Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: 1) obowizek wyposaenia wszystkich terenw przeznaczonych pod zabudow w sieci i urzdzenia zaopatrzenia w wod, odprowadzania ciekw, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, zasilane z systemw zbiorowych; 2) moliwo wyposaania terenw w sieci innych mediw technicznych, w tym sie gazow i kanalizacj deszczow; 3) zachowanie istniejcych sieci i urzdze infrastruktury technicznej, nie kolidujcych z planowan zabudow i ukadem ulic, z dopuszczeniem wymiany, przebudowy i rozbudowy; 4) zasad realizacji sieci infrastruktury technicznej, o ktrych mowa w pkt 1 i 2 w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi drg lokalnych, dojazdowych i cigw pieszo-jezdnych, z nastpujcymi zastrzeeniami: a. wzajemne usytuowanie sieci i ssiadujcych z ni obiektw budowlanych powinno spenia warunki okrelone w odrbnych przepisach, b. dopuszcza si lokalizacj sieci poza liniami rozgraniczajcymi ulic, w pasach terenw ograniczonych lini zabudowy i lini rozgraniczajc drg lub cigw pieszo-jezdnych, pod warunkiem uzyskania zgody wacicieli i w uzgodnieniu z zarzdzajcym sieci; c. na caym obszarze dopuszczalne jest lokalizowanie obiektw infrastruktury technicznej: stacji transformatorowych, stacji telekomunikacyjnych, podziemnych przepompowni ciekw i innych urzdze technicznych nie wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania odpowiednim terenem na ten cel; d. do wszystkich urzdze i sieci przebiegajcych w terenach niepublicznych naley zapewni dostp waciwym subom dla wykonywania biecych konserwacji, napraw i remontw. 2. W zakresie zaopatrzenia w wod plan ustala: 1) zaopatrzenie w wod na cele bytowe, gospodarcze i p. poarowe w systemie zbiorowym, z sieci wodocigowej zasilanej z komunalnego ujcia i stacji wodocigowej zlokalizowanej poza obszarem planu, przy ul. Kocielnej; 2) rozbudow sieci wodocigowej dla obsugi terenw przeznaczonych do zabudowy i zapewnienia wszystkim odbiorcom moliwoci bezporedniego podczenia do sieci; 3) indywidualne ujcia wody na dziakach dopuszcza si wycznie do czasu wyposaenia ulic w sie wodocigow. 3. W zakresie odprowadzania ciekw sanitarnych plan ustala: 1) odprowadzanie ciekw komunalnych do ukadu Kanalizacji Obrzea Zalewu Zegrzyskiego i ich oczyszczanie na oczyszczalni ciekw Dbe w Orzechowie; bezporednim odbiornikiem jest kolektor sanitarny DN=0,40 m w ul. Niepodlegoci; 2) odprowadzanie ciekw z obszaru objtego ustaleniami planu w oparciu o istniejce kanay sanitarne w

ulicach: Willowej, Grki, Jeziornej i przez rozbudow sieci; 3) w terenach pooonych w pnocnej czci obszaru, poza moliwoci skanalizowania grawitacyjnego, dopuszcza si kanalizacj grawitacyjno-pompow lub cinieniow, z przepompowywaniem ciekw do ukadu podstawowego (grawitacyjnego); 4) do czasu wyposaenia wszystkich terenw w sie kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si gromadzenie ciekw w zbiornikach bezodpywowych na dziakach, pod warunkiem zapewnienia ich okresowego oprniania i wywozu zgromadzonych nieczystoci przez koncesjonowanych przez gmin przewonikw do punktu zlewnego ciekw; 5) po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej obowizek przyczenia do sieci i likwidacji zbiornikw bezodpywowych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach. 4. W zakresie odprowadzania wd opadowych plan ustala: 1) odprowadzanie wd opadowych w terenach budowlanych wg rozwiza indywidualnych powierzchniowo i przez infiltracj do ziemi; w przypadku niewystarczajco chonnej powierzchni biologicznej dziaki naley zapewni retencj wody w zbiornikach na dziakach lub odprowadza do kanaw deszczowych, po ich wybudowaniu w ulicach; 2) zakazuje si odprowadzania wd opadowych z terenw dziaek na teren ulicy i dziaek ssiadujcych; 3) odwodnienie ulic poprzez spyw powierzchniowy, rowy trawiaste, rowy retencyjno infiltracyjne, drena lub kanalizacj deszczow; 4) wody opadowe odprowadzane z utwardzonych powierzchni drg, parkingw i innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych mog by wprowadzane do wd powierzchniowych i do ziemi pod warunkiem spenienia wymogw okrelonych w przepisach odrbnych. 5. W zakresie zasilania w energi elektryczn plan ustala: 1) zasilanie z istniejcej sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej redniego napicia (15 kV) i niskiego napicia 0,4 kV; bezporedni dosy energii elektrycznej do odbiorcw poprzez przycza elektroenergetyczne niskiego napicia, 2) budow sieci i urzdze elektroenergetycznych prowadzon w oparciu o warunki przyczenia i umowy przyczeniowe zawierane przez waciwy zakad energetyczny z podmiotami ubiegajcymi si o przyczenie do sieci; ilo i lokalizacja stacji trafo SN/nn wynika bdzie ze zgoszenia zapotrzebowania na moc przez nowobudowane obiekty, 3) budow liniowych odcinkw sieci redniego i niskiego napicia w liniach rozgraniczajcych drg, 4) lokalizacj stacji trafo 15/0,4kV poza liniami rozgraniczajcymi drg na wydzielonych dziakach, z bezporednim dostpem do drogi publicznej, 5) moliwo lokalizacji supowych stacji trafo 15/0,4kV w liniach rozgraniczajcych drg, 6) w przypadku wystpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu i ukadu komunikacyjnego z istniejc sieci elektroenergetyczn, przebudowa moe by zrealizowana w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez zarzdc sieci wedug przepisw odrbnych. 6. W zakresie zaopatrzenia w ciepo plan ustala: 1) zaopatrzenie w ciepo z lokalnych rde ciepa z zaleceniem stosowania paliw ekologicznych, t. j. zapewniajcych wysoki stopie czystoci emisji spalin (energia elektryczna, gaz, olej opaowy niskosiarkowy, itp.). Kominki stanowi mog jedynie dodatkowe rdo ogrzewania obiektw, 2) moliwo zaopatrzenia w ciepo energi pozyskiwan ze rde odnawialnych. 7. W zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 1) zaopatrzenie w gaz do celw gospodarczych i grzewczych z istniejcej sieci gazowej redniego cinienia, 2) budow i eksploatacj sieci gazowej na warunkach waciwego zakadu gazowniczego zgodnie z aktualnie obowizujcym rozporzdzeniu okrelajcym warunki techniczne jakim powinny odpowiada sieci gazowe, 3) lokalizacj szafek gazowych w linii ogrodze, otwieranych na zewntrz od strony ulicy, 4) lokalizacj ogrodze w odlegoci minimum 0,5m od gazocigu,

5) gazocigi, ktre w wyniku modernizacji drg znalazyby si pod jezdni, naley przenie w pas drogowy poza jezdni, 6) podczas prowadzenia prac modernizacyjnych drg naley zabezpieczy istniejce gazocigi przed uszkodzeniem, 7) dostaw gazu do nowych odbiorcw, jeeli zostan spenione kryteria ekonomiczne dla budowy sieci i zawarte odpowiednie porozumienia z odbiorcami. 8. W zakresie telekomunikacji plan ustala: 1) bezporednia obsug abonentw telefonicznych za porednictwem indywidualnych przyczy na warunkach okrelonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego, 2) obowizek zapewnienia cznoci alarmowej dla ochrony mieszkacw w sytuacjach szczeglnych. 9. W zakresie gospodarki odpadami plan ustala: 1) gromadzenie i segregacj odpadw zgodnie z planem gospodarki odpadami uchwalonym przez Rad Gminy Wieliszew. 16. Plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: 1. Powizanie ukadu komunikacyjnego obszaru objtego planem z ukadem zewntrznym stanowi droga gminna ul. Niepodlegoci znajdujca si poza granicami opracowania. 2. Bezporedni obsug komunikacyjn obszaru objtego planem stanowi drogi lokalne, drogi dojazdowe i cigi pieszo-jezdne oznaczone symbolami: 1) KDL droga lokalna, 2) KDD droga dojazdowa, 3) KPJ cig pieszo-jezdny. 3. Dla terenw, o ktrych mowa w ust. 2 plan ustala nastpujce szerokoci w liniach rozgraniczajcych: 1) dla drogi lokalnej oznaczonej symbolem 1KDL: a. 12m dla fragmentu drogi, ktry w caoci znajduje si w granicach planu, b. 8m dla fragmentu drogi, ktry czciowo znajduje si w granicach planu (dla tego fragmentu wyznacza si tylko jedn lini rozgraniczajc wschodni), 2) dla drogi lokalnej oznaczonej symbolem 2KDL: a. 12m dla fragmentu drogi, ktry w caoci znajduje si w granicach planu, b. 1,5m dla fragmentu drogi, ktry czciowo znajduje si w granicach planu (dla tego fragmentu wyznacza si tylko jedn lini rozgraniczajc poudniowo-wschodni), 3) 4) dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 3KDD plan wyznacza zachodni lini rozgraniczajc drogi - w granicach planu znajduje si cz drogi o szerokoci od 6 m do 7,5m, dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 4KDD: a. 10m dla fragmentu drogi, ktry w caoci znajduje si w granicach planu, b. od 7m do 9m dla fragmentu drogi, ktry czciowo znajduje si w granicach planu (dla tego fragmentu wyznacz si tylko jedn lini rozgraniczajc - pnocn), 5) 6) dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 5KDD: 10m, dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 6KDD: a. 10m dla fragmentu drogi, ktry w caoci znajduje si w granicach planu, b. od 0m do 3,5m dla fragmentu drogi, ktry czciowo znajduje si w granicach planu (dla tego fragmentu wyznacz si tylko jedn lini rozgraniczajc - poudniowo-zachodni), 7) 8) 9) dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 7KDD: zmienna szeroko od 10 m do 12,5m, dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 8KDD: zmienna szeroko od 7,85m do 10m, dla drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 9KDD: 8 m, droga zakoczona placem do zawracania o wymiarach 12,5m x 12,5m,

10) dla cigu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 10KPJ: 6m. 4. Obowizek zapewnienia wskanikw: miejsc postojowych na dziakach przy uwzgldnieniu nastpujcych

1) 2 miejsca postojowe/1 lokal mieszkalny, 2) 1 miejsce postojowe/30m lokalu uytkowego, 3) dla dziaek budowlanych znajdujcych si na terenach o dopuszczonych kilku funkcjach, miejsca postojowe naley zapewni oddzielnie dla kadej funkcji. 5. Zagospodarowanie przestrzeni drg i cigw pieszo-jezdnych polegajce na: 1) ksztatowaniu nawierzchni ulic i chodnikw w sposb umoliwiajcy korzystanie osobom niepenosprawnym, 2) zharmonizowanie kolorystyki i rodzajw materiaw uytych do: a. budowy nawierzchni, w szczeglnoci chodnikw i miejsc postojowych, b. obiektw maej architektury (latarnie, kosze, awki itp.), c. budowli i urzdze infrastruktury technicznej (szafki energetyczne i telekomunikacyjne, stacje transformatorowe itp.), 3) moliwoci lokalizacji w liniach rozgraniczajcych drg i cigw pieszo-jezdnych: a. obiektw maej architektury, b. zieleni urzdzonej, c. cigw komunikacji pieszej i rowerowej, d. miejsc parkingowych oglnodostpnych, e. przystankw komunikacji zbiorowej, f. urzdze zwizanych z eksploatacj drg oraz urzdze infrastruktury technicznej, jeeli zezwalaj na to przepisy odrbne. 6. Drogi publiczne i zwizane z nimi urzdzenia budowlane oraz ich usytuowanie musz spenia wymogi ustalone w przepisach dotyczcych warunkw technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. 7. Na terenach wyznaczonych przez linie rozgraniczajce drg obowizuj ustalenia dotyczce: 1) ochrony i ksztatowania adu przestrzennego zawarte w 8, 2) ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w 10, 3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej zawartych w 11, 4) tymczasowego zagospodarowania, urzdzania oraz uytkowania terenw, zawarte w 14, 5) modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej zawarte w 15. Rozdzia 3 Ustalenia szczegowe dla terenw 17. Dla terenw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, jeden budynek mieszkalny na dziace, z obiektami, funkcjami i urzdzeniami towarzyszcymi: 1) garae jako wbudowane w bry budynku mieszkalnego lub wolnostojce, 2) budynki gospodarcze wolnostojce lub pomieszczenia gospodarcze wbudowane w bry budynku mieszkalnego, 3) usugi nieuciliwe zwizane z zaopatrzeniem mieszkacw (handel, rzemioso, gastronomia) jako wbudowane w bry budynku mieszkalnego lub wolnostojce, 4) urzdzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,

5) drogi wewntrzne. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) podzia nieruchomoci z zachowaniem nastpujcych zasad: a. minimalna powierzchnia dziaki budowlanej: 1000m dla terenw oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 7MN, 800m dla terenu oznaczonego symbolem: 8MN, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si zmniejszenie powierzchni dziaki maksymalnie o 10%, b. minimalna szeroko frontu dziaki budowlanej: 20m dla terenw oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 7MN, 18m dla terenu oznaczonego symbolem: 8MN, c. minimalny kt nachylenia granic dziaki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: 70 2) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki budowlanej: 30% 3) maksymalna intensywno dziaki budowlanej: 0,35 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dziaki budowlanej: 60% 5) maksymalna wysoko nowej zabudowy: a. mieszkaniowej i usugowej 10m - 2 kondygnacje nadziemne, z czego ostatnia kondygnacja moe by poddaszem uytkowym, b. gospodarczej i garay 6m - 1 kondygnacja nadziemna, c. dla istniejcej zabudowy wyszej lub posiadajcej wiksz liczb kondygnacji nadziemnych plan dopuszcza jej remont, przebudow i rozbudow z zakazem nadbudowy, 6) geometria dachw: a. dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 25 do 45 dla budynkw mieszkalnych i usugowych, b. dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 15 do 45 dla wolnostojcych garay i budynkw gospodarczych, 7) kolorystyka oraz materia dachw, elewacji i ogrodze frontowych: a. dachy dachwka ceramiczna, dachwka cementowa, blachodachwka w naturalnych barwach dachwki ceramicznej lub odcieniach koloru czerwonego, brzowego, czarnego, gonty drewniane, upek z zachowaniem jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiau dla wszystkich obiektw zlokalizowanych na dziace, b. elewacje tynki w gamie kolorw pastelowych oraz kamie, cega, drewno, uszlachetnione materiay imitujce kamie i ceg, w barwach naturalnych z zachowaniem jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiau dla wszystkich obiektw zlokalizowanych na dziace; zakaz stosowania okadzin z PCV oraz okadzin z blachy, c. ogrodzenia frontowe - tynk, kamie, cega, drewno, metal oraz uszlachetnione materiay imitujce kamie i ceg, w barwach dostosowanych do kolorystyki obiektw zlokalizowanych na dziace. 3. Warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu: 1) zachowanie istniejcej zabudowy z moliwoci przebudowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy z uwzgldnieniem wymogw okrelonych w ust. 2, 2) parametry dotyczce podziau nieruchomoci, ustalone w ust. 2 pkt 1 nie dotycz dokonywania podziau dziaki, ktrego celem jest powikszenie ssiedniej nieruchomoci lub regulacja istniejcych granic dziaek, pod warunkiem, e dziaki budowlane powstae w wyniku podziau bd speniay warunki ustalone w niniejszej uchwale; 3) na terenie oznaczonym symbolem 8MN, dla dziaek nie posiadajcych bezporedniego dostpu do drogi publicznej plan ustala obowizek zapewnienia ich obsugi komunikacyjnej zgodnie z przepisami odrbnymi,

4) w przypadku wydzielania drg wewntrznych obowizek zachowania nastpujcych parametrw: a. minimalna szeroko drogi w liniach rozgraniczajcych: 5m - dla obsugi maksymalnie 4 dziaek, 7m - dla obsugi powyej 4 dziaek, b. dla drg wewntrznych nieprzelotowych, sucych obsudze powyej dwch dziaek, konieczno zakoczenia takiej drogi placem do zawracania o minimalnych wymiarach 12,5m x 12,5m. 5) obowizek spenienia ustale dotyczcych: a. ochrony i ksztatowania adu przestrzennego zawartych w 8, b. lokalizacji i gabarytw ogrodze zawartych w 9, c. ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w 10, d. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej zawartych w 11, e. parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawartych w 12, f. zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci zawartych w 13, g. tymczasowego zagospodarowania, urzdzania oraz uytkowania terenw zawartych w 14, h. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej zawartych w 15, i. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji zawartych w 16, ust 4. 18. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 4MN, plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: teren o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej stanowicy stref doj, dojazdu i ogrodu dla dziaki o nr ewid. 436/1 lub dziaek powstaych w wyniku podziau tej dziaki. 2. Przeznaczenie dopuszczalne: urzdzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych. 3. Parametry i wskaniki zagospodarowania terenu: 1) nie ustala si zasad podziau nieruchomoci, 2) kolorystyka oraz materia ogrodze frontowych - tynk, kamie, cega, drewno, metal oraz uszlachetnione materiay imitujce kamie i ceg, w barwach dostosowanych do kolorystyki obiektw zlokalizowanych na dziace. 4. Warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu: 1. zakaz lokalizacji budynkw, 2. obowizek spenienia ustale dotyczcych: a. ochrony i ksztatowania adu przestrzennego zawartych w 8, b. lokalizacji i gabarytw ogrodze zawartych w 9, c. ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w 10, d. parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawartych w 12, e. zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci zawartych w 13, f. tymczasowego zagospodarowania, urzdzania oraz uytkowania terenw zawartych w 14, g. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej zawartych w 15, h. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji zawartych w 16, ust 4. 19. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach zalesionych, oznaczonego symbolem 1MNz, plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojca, jeden budynek mieszkalny na dziace, z obiektami, funkcjami i urzdzeniami towarzyszcymi: 1) garae jako wbudowane w bry budynku mieszkalnego lub wolnostojce, 2) budynki gospodarcze wolnostojce lub pomieszczenia gospodarcze wbudowane w bry budynku

mieszkalnego, 3) usugi nieuciliwe zwizane z zaopatrzeniem mieszkacw (handel, rzemioso, gastronomia) jako wbudowane w bry budynku mieszkalnego lub wolnostojce, 4) urzdzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych. 2. Parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) podzia nieruchomoci z zachowaniem nastpujcych zasad: a. minimalna powierzchnia dziaki budowlanej: 1500m (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si zmniejszenie powierzchni dziaki maksymalnie o 10%), b. minimalna szeroko frontu dziaki budowlanej: 25m c. minimalny kt nachylenia granic dziaki budowlanej w stosunku do pasa drogowego: 60 2) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaki budowlanej: a. 30% dla dziaek niezalesionych, b. 15% dla dziaek zalesionych, 3) maksymalna intensywno dziaki budowlanej: a. 0,35 dla dziaek niezalesionych, b. 0,25 dla dziaek zalesionych, 4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna dziaki budowlanej: a. 60% dla dziaek niezalesionych, b. 80% dla dziaek zalesionych. 5) maksymalna wysoko nowej zabudowy: a. mieszkaniowej i usugowej 10m - 2 kondygnacje nadziemne, z czego ostatnia kondygnacja moe by poddaszem uytkowym, b. gospodarczej i garay 6m - 1 kondygnacja nadziemna, 6) geometria dachw: a. dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 25 do 45 dla budynkw mieszkalnych i usugowych, b. dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu poaci dachowych od 15 do 45 dla wolnostojcych garay i budynkw gospodarczych. 7) kolorystyka oraz materia dachw, elewacji i ogrodze: a. dachy dachwka ceramiczna, dachwka cementowa, blachodachwka w naturalnych barwach dachwki ceramicznej lub odcieniach koloru czerwonego, brzowego, czarnego, gonty drewniane, upek z zachowaniem jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiau dla wszystkich obiektw zlokalizowanych na dziace, b. elewacje tynki w gamie kolorw pastelowych oraz kamie, cega, drewno, uszlachetnione materiay imitujce kamie i ceg, w barwach naturalnych z zachowaniem jednakowej lub podobnej kolorystyki oraz materiau dla wszystkich obiektw zlokalizowanych na dziace; zakaz stosowania okadzin z PCV oraz okadzin z blachy, c. ogrodzenia frontowe tynk, kamie, cega, drewno, metal oraz uszlachetnione materiay imitujce kamie i ceg, w barwach dostosowanych do kolorystyki obiektw zlokalizowanych na dziace. 3. Warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu: 1) parametry dotyczce podziau nieruchomoci, ustalone w ust. 2 pkt 1 nie dotycz dokonywania podziau dziaki, ktrego celem jest powikszenie ssiedniej nieruchomoci lub regulacja istniejcych granic dziaek, pod warunkiem, e dziaki budowlane powstae w wyniku podziau bd speniay warunki ustalone w niniejszej uchwale; 2) obowizek zachowania lenego charakteru dziaek oraz najcenniejszego drzewostanu;

3) obowizek spenienia ustale dotyczcych: a. ochrony i ksztatowania adu przestrzennego zawartych w 8, b. lokalizacji i gabarytw ogrodze zawartych w 9, c. ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zawartych w 10, d. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej zawartych w 11, e. parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawartych w 12, f. zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci zawartych w 13, g. tymczasowego zagospodarowania, urzdzania oraz uytkowania terenw zawartych w 14, h. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej zawartych w 15, i. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji zawartych w 16, ust 4. Rozdzia 4 Ustalenia kocowe 20. Na obszarze objtym niniejszym planem trac moc ustalenia: 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew zatwierdzonej uchwa Nr 263/XIX/01 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 lutego 2001r., opublikowanej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego Nr 123 poz. 1652 z dnia 19 czerwca 2001r. 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew (cz A) zatwierdzonej uchwa nr 206/XV/2000 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2000r., opublikowanej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego Nr 88 poz. 883 z dnia 10 sierpnia 2000r. 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skrzeszew (obecnie Wieliszew) na obszarze wsi Wieliszew, ul. Niepodlegoci Jezioro Wieliszewskie, zatwierdzonej uchwa nr 264/XIX/01 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 lutego 2001r., opublikowanej w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego Nr 123, poz. 1653 z dnia 19 czerwca 2001r. 21. Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala si wysoko stawki procentowej, sucej naliczaniu jednorazowej opaty od wzrostu wartoci nieruchomoci zwizanego z uchwaleniem planu w wysokoci: 1. 30% dla terenw oznaczonych symbolem MN, MNz, 2. 0,1% dla terenw oznaczonych symbolem KDL, KDD, KPJ. 22. Wykonanie niniejszej uchway powierza si Wjtowi Gminy Wieliszew. 23. Uchwaa podlega ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 24. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy Wieliszew: Andrzej Snopek

Zacznik nr 2 do uchway nr XXXIX/355/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r.

ROZSTRZYGNICIE w sprawie uwag zgoszonych do projektu planu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pn. zm.) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga, co nastpuje: w trakcie wyoenia projektu planu do publicznego wgldu nie wniesiono uwag do proponowanych rozwiza. Przewodniczcy Rady Gminy Wieliszew: Andrzej Snopek

Zacznik nr 3 do uchway nr XXXIX/355/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. ROZSTRZYGNICIE o sposobie realizacji zada z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, 717 z pn. zm.) Rada Gminy Wieliszew rozstrzyga, co nastpuje: 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej suce zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkacw stanowi zadania wasne gminy. 2. W skad zada wasnych gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czci wsi Wieliszew, gmina Wieliszew wchodz: 1) wodocig, 2) kanalizacja, 3) owietlenie drg i miejsc publicznych, 4) kanalizacja deszczowa. 3. Sposb realizacji przewidzianych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy: 1) realizacja w oparciu o obowizujce przepisy, w tym Prawo zamwie publicznych, 2) w oparciu o przepisy branowe, np. prawo energetyczne, 3) terminy realizacji poszczeglnych zada etapowanie w zalenoci od przyjtych zada w corocznych budetach gminy, 4) pozostae inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej w granicach planu nie nale do zada wasnych gminy i bd finansowane ze rodkw wasnych inwestorw, na zasadach okrelonych przepisami odrbnymi. 4. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych odbywa si bd poprzez:

1) wydatki z budetu gminy zgodnie z uchwa budetow, 2) wspfinansowanie rodkami zewntrznymi, poprzez budet gminy w ramach m.in.: a) dotacji unijnych, b) dotacji samorzdu wojewdztwa c) dotacji i poyczek z funduszy celowych d) z kredytw i poyczek bankowych, e) z udziau inwestorw zewntrznych na podstawie odrbnych porozumie, f) innych rodkw zewntrznych. Przewodniczcy Rady Gminy Wieliszew: Andrzej Snopek