You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLV/223/10 RADY GMINY OROSKO z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie wymaga, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci lub oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) Rada Gminy w Orosku uchwala, co nastpuje: 1. 1. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinien spenia nastpujce wymagania: 1)w zakresie wyposaenia technicznego: a) posiada zaplecze techniczno biurowe, dostosowane do prowadzenia wnioskowanej dziaalnoci, b) posiada specjalistyczne rodki transportu, w tym mieciarki przystosowane do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadw komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01; spenienie tego wymagania nie jest konieczne przez przedsibiorc zajmujcego si wycznie utrzymaniem czystoci na terenach zielonych, ulicach, chodnikach, placach, parkach, przystankach oraz obsugujcego masowe imprezy plenerowe, c) posiada rodki transportu przystosowane do odbioru odpadw, w tym zbieranych selektywnie, szczelne (zabudowane lub osiatkowane), uniemoliwiajce rozsypywanie lub rozwiewanie odpadw podczas jazdy, d) posiada rodki techniczne, w tym odpowiednie kontenery, pojemniki i worki, umoliwiajce zorganizowanie i prowadzenie odbioru odpadw zbieranych selektywnie, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej wedug zasad zawartych w Planie gospodarki odpadami dla gminy Orosko oraz Regulaminie utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Orosko; spenienie tego wymagania nie jest konieczne przez przedsibiorc zajmujcego si wycznie utrzymaniem czystoci na terenach zielonych, ulicach, chodnikach, placach, parkach, przystankach oraz obsugujcego masowe imprezy plenerowe, e) posiada rodki transportu oraz rodki techniczne w iloci gwarantujcej cigo wiadczenia usug, f) rodki transportu maj posiada aktualne badania techniczne, g) rodki transportu oraz kontenery, pojemniki i worki musz by oznakowane w sposb umoliwiajcy identyfikacj przedsibiorcy wiadczcego usugi, 2)w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadw komunalnych: a) przedsibiorca zobowizany jest, uwzgldniajc zapisy Planu gospodarki odpadami dla wojewdztwa mazowieckiego oraz Planu gospodarki odpadami dla gminy Orosko, w pierwszej kolejnoci do odzysku odpadw komunalnych poprzez: - przekazywanie odpadw podlegajcych skadowaniu na gminne wysypisko odpadw komunalnych w Guzowie, - przekazywanie odpadw odebranych selektywnie podmiotom prowadzcym dziaalno w zakresie odzysku odpadw tego rodzaju. b) przedsibiorca zobowizany jest w dalszej kolejnoci do unieszkodliwiania odpadw komunalnych, ktre nie mog by poddane odzyskowi lub odpadw komunalnych, bdcych pozostaoci po sortowaniu, poprzez skadowanie na wysypisku odpadw komunalnych w Guzowie lub przekazywanie do innych miejsc unieszkodliwiania, speniajcych wymagania art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pn. zm.). 3)w zakresie zabiegw sanitarnych i porzdkowych zwizanych ze wiadczonymi usugami:

Id: VRLPR-GYBUP-BDMFE-ZCQWO-UXUBH. Podpisany

Strona 1

a) pojazdy, suce do odbioru odpadw komunalnych naley my, odkaa i dezynfekowa na bieco lecz nie rzadziej ni 1 raz w tygodniu, b) miejsce postoju i mycia pojazdw musi by tak usytuowane i spenia takie warunki techniczne, by spenione byy wymogi ochrony rodowiska i nie stanowio uciliwoci dla osb trzecich ze wzgldu na haas, odory, warunki higieniczne i sanitarne, c) przedsibiorca zapewnia wykonanie usugi mycia i odkaania pojemnikw sucych do gromadzenia odpadw komunalnych na indywidualne zlecenie waciciela obsugiwanej nieruchomoci, d) przedsibiorca zobowizany jest uprztn odpady komunalne rozsypane podczas prac zaadunkowych. 2. Przedsibiorca obowizany jest udokumentowa spenianie wymaga opisanych w ust.1. 3. Dokumentami, o ktrych mowa w ust. 2, s w szczeglnoci: 1)tytu prawny do nieruchomoci, na ktrej znajduje si zaplecze techniczno-biurowe, 2)umowa kupna-sprzeday, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzajcy posiadanie rodkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 wraz z ich opisem technicznym, 3)umowa na korzystanie z myjni samochodowej w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdw na terenie posiadanego zaplecza. 4. Dokumenty, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, naley doczy do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o ktrym mowa w ust.1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsibiorc kopii. 2. 1. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprniania bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych powinien spenia nastpujce wymagania: 1)w zakresie wyposaenia technicznego odnonie bazy transportowej: a) posiada zaplecze techniczno biurowe, dostosowane do prowadzenia wnioskowanej dziaalnoci, b) posiada pojazdy asenizacyjne, speniajce wymagania techniczne i sanitarno-porzdkowe, okrelone w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymaga dla pojazdw asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 2)w zakresie zabiegw sanitarnych i porzdkowych zwizanych ze wiadczonymi usugami: a) pojazdy asenizacyjne, suce do oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych naley my, odkaa i dezynfekowa na bieco lecz nie rzadziej ni 1 raz na tydzie, b) miejsce postoju i mycia pojazdw musi by tak usytuowane i spenia takie warunki techniczne, by spenione byy wymogi ochrony rodowiska i nie stanowio uciliwoci dla osb trzecich ze wzgldu na haas, odory, warunki higieniczne i sanitarne. 2. Przedsibiorca obowizany jest udokumentowa spenianie wymaga opisanych w ust.1. 3. Dokumentami, o ktrych mowa w ust. 2, s w szczeglnoci: 1)tytu prawny do nieruchomoci, na ktrej znajduje si zaplecze techniczno-biurowe, 2)umowa kupna-sprzeday, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzajcy posiadanie rodkw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym, 3)umowa na korzystanie z myjni samochodowej w przypadku braku wydzielonego miejsca do mycia pojazdw na terenie posiadanego zaplecza. 4. Dokumenty, o ktrych mowa w ust. 2 i 3, naley doczy do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o ktrym mowa w ust. 1 w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsibiorc kopii 3. Przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci lub oprnianie zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych na terenie gminy Orosko s zobowizani stosowa si do wymogw Regulaminu Utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Orosko przyjtego uchwa Nr XXXIV/176/06 Rady Gminy w Orosku z dnia 1 marca 2006 r. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Orosko. zbiornikw

Id: VRLPR-GYBUP-BDMFE-ZCQWO-UXUBH. Podpisany

Strona 2

5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Marian Fajdek

Id: VRLPR-GYBUP-BDMFE-ZCQWO-UXUBH. Podpisany

Strona 3