You are on page 1of 14

UCHWAA BUDETOWA NA ROK 2010 Nr XXVIII/178/2010

RADY GMINY ODRZYW


z dnia 25 stycznia 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w zwizku
z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co nastpuje:
1.1) Ustala si dochody w cznej kwocie 14.665.852z
z tego:
a) biece w kwocie 10.442.068z,
b) majtkowe w kwocie 4.223.784z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1.
2) Ustala si wydatki w cznej kwocie 17.383.397z
z tego:
a) biece w kwocie 9.299.185z,
b) majtkowe w kwocie 8.084.212z,
zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2.
3) Ustala si limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej
uchway.
4) Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.
2.1) Ustala si deficyt w wysokoci 2.717.545z sfinansowany przychodami pochodzcymi z:
a) kredytw w kwocie 1.202.545z,
b) poyczek w kwocie 1.200.000z,
c) wolnych rodkw w kwocie 315.000z.
2) Ustala si przychody budetu w kwocie 4.021.448z, z nastpujcych tytuw;
a) kredyty w kwocie 2.356.448z,
b) poyczki w kwocie 1.350.000z,
c) wolne rodki w kwocie 315.000z.
3) Ustala si rozchody budetu w kwocie 1.303.903z, z nastpujcych tytuw;
a) kredyty w kwocie 1.053.903z,
b) poyczki w kwocie 250.000z.
4) Ustala si limity zobowiza z tytuu planowanych do zacignicia kredytw i poyczek na sfinansowanie przejciowego deficytu w kwocie 1.000.000z.
5) Ustala si limity zobowiza:
a) na zacignicie kredytw, poyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie okrelonej w 2, pkt 1a i 1b,
b) na spat kredytw, poyczek z lat ubiegych w kwocie okrelonej w 2, pkt 3a i 3b.
3.1) Ustala si rezerw ogln w wysokoci 20.000z.
2) Ustala si rezerwy celowe w wysokoci 10.000z z przeznaczeniem na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego.

4. Ustala si dotacje udzielone z budetu gminy podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.
5. Upowania si Wjta do:
1) Zacigania kredytw i poyczek na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci okrelonej w 2, pkt 4 niniejszej uchway.
2) Zacigania zobowiza:
a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zacznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchway,
b) z tytuu umw, ktrych realizacja jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty 2.000.000z.
3) Lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy.
4) Przekazania upowanie kierownikom jednostek do:
a) dokonywania zmian w planie finansowym jednostki,
b) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki gdy termin zapaty upywa w 2011 roku do cznej kwoty
10.000z.
6.1) Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Odrzyw.
2) Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy.
Przewodniczcy Rady Gminy:
mgr Stanisaw Gapys

Tabela nr 1
Planowane dochody budetu na 2010 rok
Dzia Rozdzia
1
2

Nazwa
4

Plan ogem
5

biece
010

Rolnictwo i owiectwo

01010

0,00z

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

225 000,00z
0,00z

0830 Wpywy z usug


Lenictwo

020

02001

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gospodarka lena
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze

750

75011

225 000,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

225 000,00z
2 000,00z
0,00z
2 000,00z
0,00z
2 000,00z

Administracja publiczna
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

73 956,00z
0,00zl

Urzdy wojewdzkie
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

36 956,00z
0,00z

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu admi-

36 756,00z

nistracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

75023

2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami
Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych oraz
innych umw o podobnym charakterze
Promocja jednostek samorzdu terytorialnego
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0970 Wpywy z rnych dochodw
Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

751

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75101

754

75414

756

75601

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

7 000,00z
0,00z
7 000,00z
704,00z
0,00z
704,00z

704,00z

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

300,00z
0,00z

Obrona cywilna
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

300,00z
0,00z

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

300,00z

Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych


osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 456 613,00z

Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych

Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych,


podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0320 Podatek rolny

75621

30 000,00z

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Podatek od nieruchomoci

75618

0,00 zl

0,00z

0350 Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej

75616

30 000,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
75615

200,00z

0330 Podatek leny


Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od
czynnoci cywilno-prawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych

0,00z
15 000,00z
0,00z
15 000,00z
186 400,00z
0,00z
180 000,00z
400,00z
6 000,00z
380 000,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0310 Podatek od nieruchomoci

0,00z
130 000,00z

0320 Podatek rolny

115 000,00z

0330 Podatek leny


0340 Podatek od rodkw transportowych

60 000,00z
10 000,00z

0430 Wpywy z opaty targowej


0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

25 000,00z
40 000,00z

Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na


podstawie ustaw
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

73 500,00z
0,00z

0410 Wpywy z opaty skarbowej

13 000,00z

0480 Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu


0490 Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na
podstawie odrbnych ustaw

60 000,00z
500,00z

Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa

801 713,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0010 Podatek dochodowy od osb fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osb prawnych
758

75801

75831

6 797 222,00z
0,00z

Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 491 840,00z
0,00z

Cz wyrwnawcza subwencji oglnej dla gmin


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa
Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2920 Subwencje oglne z budetu pastwa

801

Owiata i wychowanie
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
80148

Stowki szkolne
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpywy z usug

852

85212

85213

85214

85216

85295

3 113 910,00z
0,00z
3 113 910,00z
191 472,00z
0,00z
191 472,00z
75 000,00z
0,00z
75 000,00z
0,00z
75 000,00z
1 471 273,00z
93 373,00z

wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 269 000,00z

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami

1 269 000,00z

Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z


pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach
w centrum integracji spoecznej.
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 900,00z

2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

1 600,00z

Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

16 000,00z
0,00z

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

16 000,00z

Zasiki stae

0,00z

0,00z

2 300,00z

26 000,00z
0,00z
26 000,00z

Orodki pomocy spoecznej


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

63 000,00z
0,00z

2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)

63 000,00z

Pozostaa dziaalno
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2023 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin
na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej

900

3 491 840,00z

Pomoc spoeczna
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin
(zwizkw gmin)
85219

797 713,00z
4 000,00z

Rne rozliczenia
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje oglne z budetu pastwa


75807

0,00z

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

93 373,00z
93 373,00z
93 373,00z
340 000,00z

90001

90003

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00z

Gospodarka ciekowa i ochrona wd


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

100 000,00z
0,00z

0830 Wpywy z usug


Oczyszczanie miast i wsi

100 000,00z
240 000,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0830 Wpywy z usug
biece

razem:

0,00z
240 000,00z
10 442 068,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

93 373,00z

majtkowe
010

01010

Rolnictwo i owiectwo
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

945 366,00z
945 366,00z

Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

945 366,00z
945 366,00z

6208 Dotacje rozwojowe


Transport i czno

600

60016

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6208 Dotacje rozwojowe
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych
6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

700

Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomociami


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0870 Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych

801

80101

92109

92601

92695

812 500,00z
97 500,00z
97 500,00z
50 000,00z
665 000,00z
100 000,00z
0,00z
100 000,00z
0,00z
100 000,00z
208 000,00z
208 000,00z

Szkoy podstawowe
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

208 000,00z
208 000,00z
208 000,00z

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

168 119,00z
168 119,00z

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby


w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

168 119,00z
168 119,00z

6208 Dotacje rozwojowe


Kultura fizyczna i sport

926

97 500,00z

Owiata i wychowanie
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6208 Dotacje rozwojowe


921

945 366,00z
812 500,00z

168 119,00z
1 989 799,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Obiekty sportowe

1 056 557,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6208 Dotacje rozwojowe

60 000,00z

6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych
Pozostaa dziaalno

816 000,00z

w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowa-

876 000,00z

60 000,00z

1 113 799,00z
996 557,00z

nych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3


6208 Dotacje rozwojowe
6300 Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych

996 557,00z
117 242,00z

Majtkowe razem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 223 784,00z
2 475 542,00z

Ogem:
w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

14 665 852,00z
2 568 915,00z

Tabela nr 2
Planowane wydatki budetowe na 2010 rok (w zotych)
Dzia Rozdzia

Nazwa

Plan

Z tego
Wydatki
biece

z tego:

wydatki
jednostek
budetowych

z tego:

wynagrodzenia
i skadki od
nich naliczane

010
01010

60016

750

75022

obsuga
dugu

10

11

12

13

14

wydatki
zwizane
z realizacj ich
statutowych
zada
9

na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych
mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3,
15

16

17

zakup
i objcie akcji
i udziaw oraz
wniesienie
wkadw
do spek
prawa
handlowego.

18

303 800,00

303 800,00

96 000,00

207 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 999 248,00

1 999 248,00

1 539 248,00

0,00

300 800,00

300 800,00

96 000,00

204 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 999 248,00

1 999 248,00

1 539 248,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

800,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460 000,00

460 000,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

945 366,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

945 366,00

945 366,00

945 366,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

593 882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

593 882,00

593 882,00

593 882,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przetwrstwo
przemysowe

10 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 980,00

10 980,00

10 980,00

0,00

Rozwj przedsibiorczoci

10 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 980,00

10 980,00

10 980,00

0,00

6639 Dotacje celowe


przekazane do samorzdu
wojewdztwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

10 980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 980,00

10 980,00

10 980,00

0,00

Transport i czno

2 093 850,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 023 850,00

2 023 850,00

160 000,00

0,00

Drogi publiczne gminne

2 093 850,00

70 000,00

70 000,00

0,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 023 850,00

2 023 850,00

160 000,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

1 863 850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 863 850,00

1 863 850,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

97 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 500,00

97 500,00

97 500,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

62 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 500,00

62 500,00

62 500,00

0,00

2 204 786,00 2 158 908,00

2 098 908,00

1 557 756,00

541 152,00

2 000,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

45 878,00

45 878,00

45 878,00

0,00

Izby rolnicze

Administracja publiczna
75011

wypaty
z tytuu
porcze
i gwarancji

2 300 048,00

2850 Wpaty gmin na rzecz izb


rolniczych w wysokoci
2% uzyskanych wpyww
z podatku rolnego

600

wydatki
na programy
finansowane
z udziaem
rodkw,
o ktrych mowa
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

2 303 048,00

4530 Podatek od towarw i


usug (VAT).

15011

wiadczenia
na rzecz
osb
fizycznych;

w tym:

Infrastruktura
wodocigowa i
sanitacyjna wsi

4300 Zakup usug pozostaych

150

dotacje
na zadania
biece

z tego:
Inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

Rolnictwo i owiectwo

4280 Zakup usug zdrowotnych

01030

Wydatki
majtkowe

36 756,00

36 756,00

36 756,00

36 756,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

Urzdy wojewdzkie

30 508,00

30 508,00

30 508,00

30 508,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

5 513,00

5 513,00

5 513,00

5 513,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

735,00

735,00

735,00

735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady gmin (miast i miast


na prawach powiatu)

65 000,00

65 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3030 Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia
4410 Podre subowe krajowe
4740 Zakup materiaw
papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji
75023

Urzdy gmin (miast i


miast na prawach
powiatu)
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

75412

75414

75647

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 984 152,00 1 984 152,00

1 984 152,00

1 521 000,00

463 152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150 000,00 1 150 000,00

1 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

190 000,00

190 000,00

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4140 Wpaty na Pastwowy


Fundusz Rehabilitacji
Osb Niepenosprawnych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 152,00

109 152,00

109 152,00

0,00

109 152,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

125 000,00

125 000,00

125 000,00

0,00

125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

53 000,00

53 000,00

53 000,00

0,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4530 Podatek od towarw i


usug (VAT).

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 000,00

36 000,00

36 000,00

0,00

36 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 878,00

37 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 878,00

45 878,00

45 878,00

0,00

2820 Dotacja celowa z budetu


na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6629 Dotacje celowe


przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumie
(umw) midzy
jednostkami samorzdu
terytorialnego

45 878,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 878,00

45 878,00

45 878,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sdownictwa

704,00

704,00

704,00

704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Urzdy naczelnych
organw wadzy
pastwowej, kontroli i
ochrony prawa

704,00

704,00

704,00

704,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

91,00

91,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

15,00

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

598,00

598,00

598,00

598,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bezpieczestwo publiczne
i ochrona przeciwpoarowa

143 300,00

93 300,00

78 300,00

0,00

78 300,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Ochotnicze strae poarne

Promocja jednostek
samorzdu terytorialnego

Pozostaa dziaalno

143 000,00

93 000,00

78 000,00

0,00

78 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

3030 Rne wydatki na rzecz


osb fizycznych

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

16 000,00

16 000,00

16 000,00

0,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

13 000,00

13 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrona cywilna
4300 Zakup usug pozostaych

756

0,00

95 000,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe
754

1 000,00

1 150 000,00

4300 Zakup usug pozostaych

75101

0,00

95 000,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

751

1 000,00

95 000,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

75095

1 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

75075

1 000,00

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dochody od osb
prawnych, od osb
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej
oraz wydatki zwizane z
ich poborem

64 000,00

64 000,00

64 000,00

62 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pobr podatkw, opat i


niepodatkowych
nalenoci budetowych

64 000,00

64 000,00

64 000,00

62 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4100 Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

757
75702

758
75818

Obsuga dugu
publicznego

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obsuga papierw
wartociowych, kredytw
i poyczek jednostek
samorzdu terytorialnego

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8070 Odsetki i dyskonto od


skarbowych papierw
wartociowych, kredytw
i poyczek oraz innych
instrumentw
finansowych, zwizanych
z obsug dugu
krajowego.

210 000,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rne rozliczenia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy oglne i celowe

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Owiata i wychowanie

4 157 400,00 3 907 400,00

3 726 200,00

2 967 700,00

758 500,00

0,00

181 200,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

Szkoy podstawowe

2 184 200,00 1 934 200,00

1 832 000,00

1 602 500,00

229 500,00

0,00

102 200,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

102 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 234 000,00 1 234 000,00

4810 Rezerwy
801
80101

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracownikw

1 234 000,00

1 234 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

95 500,00

95 500,00

95 500,00

95 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

213 000,00

213 000,00

213 000,00

213 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

80 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

22 000,00

22 000,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240 Zakup pomocy


naukowych, dydaktycznych i ksiek

4410 Podre subowe krajowe

80103

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

74 500,00

74 500,00

74 500,00

0,00

74 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

153 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153 000,00

153 000,00

153 000,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

6068 Wydatki na zakupy


inwestycyjne jednostek
budetowych

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

6069 Wydatki na zakupy


inwestycyjne jednostek
budetowych

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

353 700,00

353 700,00

334 700,00

249 200,00

85 500,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

195 000,00

195 000,00

195 000,00

195 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 300,00

14 300,00

14 300,00

14 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

34 300,00

34 300,00

34 300,00

34 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

5 600,00

5 600,00

5 600,00

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oddziay przedszkolne w
szkoach podstawowych
3020 Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodze

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia
4240 Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i ksiek
4260 Zakup energii

5 000,00

5 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 178 000,00 1 178 000,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych
80110

102 200,00

Gimnazja

1 118 000,00

975 500,00

142 500,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

756 000,00

756 000,00

756 000,00

756 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

132 000,00

132 000,00

132 000,00

132 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

21 500,00

21 500,00

21 500,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4280 Zakup usug zdrowotnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze

4240 Zakup pomocy


naukowych, dydaktycznych i ksiek

80113

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

43 000,00

43 000,00

43 000,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4750 Zakup akcesoriw


komputerowych, w tym
programw i licencji

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dowoenie uczniw do
szk

208 100,00

208 100,00

208 100,00

39 600,00

168 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

27 000,00

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

4 500,00

4 500,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

4280 Zakup usug zdrowotnych


4300 Zakup usug pozostaych
4360 Opaty z tytuu zakupu
usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
4410 Podre subowe krajowe

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4530 Podatek od towarw i


usug (VAT).
80146

Doksztacanie i
doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup usug pozostaych

80148

80195

851

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 700,00

19 700,00

0,00

19 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 700,00

186 700,00

100 900,00

85 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 000,00

76 000,00

76 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 200,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4220 Zakup rodkw ywnoci

75 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

3 800,00

3 800,00

3 800,00

0,00

3 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

27 000,00

27 000,00

27 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

40 000,00

24 000,00

16 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 000,00

59 000,00

39 000,00

24 000,00

15 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2820 Dotacja celowa z budetu


na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 616 573,00 1 616 573,00

Przeciwdziaanie
alkoholizmowi

Domy pomocy spoecznej


4330 Zakup usug przez
jednostki samorzdu
terytorialnego od innych
jednostek samorzdu
terytorialnego

85212

1 000,00

0,00

76 000,00

Pomoc spoeczna
85202

0,00

19 700,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

852

1 000,00
19 700,00

186 700,00

Stowki szkolne

4300 Zakup usug pozostaych


85154

1 000,00
19 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

Ochrona zdrowia
85153

1 000,00
19 700,00

wiadczenia rodzinne,
wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz
skadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
spoecznego
3110 wiadczenia spoeczne

205 200,00

147 200,00

58 000,00

0,00 1 318 000,00

93 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 269 000,00 1 269 000,00

46 000,00

35 800,00

10 200,00

0,00 1 223 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 223 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

23 000,00

23 000,00

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyj-

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia
4280 Zakup usug zdrowotnych

1 223 000,00 1 223 000,00

nych telefonii stacjonarnej


4410 Podre subowe krajowe

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700 Szkolenia pracownikw


niebdcych czonkami
korpusu suby cywilnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 700,00

2 700,00

2 700,00

0,00

2 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4740 Zakup materiaw


papierniczych do sprztu
drukarskiego i urzdze
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriw
komputerowych, w tym
programw i licencji
85213

Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne opacane za
osoby pobierajce
niektre wiadczenia z
pomocy spoecznej,
niektre wiadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczce w zajciach
w centrum integracji
spoecznej.
4130 Skadki na ubezpieczenie
zdrowotne

85214

85215

85216

85219

3 900,00

3 900,00

3 900,00

3 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne

51 000,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dodatki mieszkaniowe

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3110 wiadczenia spoeczne

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Orodki pomocy
spoecznej

115 300,00

115 300,00

115 300,00

107 500,00

7 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

84 000,00

84 000,00

84 000,00

84 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

14 000,00

14 000,00

14 000,00

14 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

2 500,00

2 500,00

2 500,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4350 Zakup usug dostpu do


sieci Internet

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zasiki i pomoc w naturze


oraz skadki na
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

Zasiki stae

4280 Zakup usug zdrowotnych

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 Podre subowe krajowe

85295

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

300,00

300,00

300,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno

108 373,00

108 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

93 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 373,00

93 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93 373,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2823 Dotacja celowa z budetu


na finansowanie lub
dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3110 wiadczenia spoeczne
854
85401

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109 400,00

109 400,00

102 400,00

88 300,00

14 100,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wietlice szkolne

109 400,00

109 400,00

102 400,00

88 300,00

14 100,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

67 000,00

67 000,00

67 000,00

67 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

2 200,00

2 200,00

2 200,00

2 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410 Podre subowe krajowe

90001

200,00

200,00

200,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440 Odpisy na zakadowy


fundusz wiadcze
socjalnych

5 300,00

5 300,00

5 300,00

0,00

5 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska

1 607 600,00

575 600,00

575 600,00

10 200,00

565 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 032 000,00

1 032 000,00

0,00

0,00

Gospodarka ciekowa i
ochrona wd

1 082 000,00

82 000,00

82 000,00

0,00

82 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

21 000,00

21 000,00

21 000,00

0,00

21 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360 Opaty z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej
4530 Podatek od towarw i
usug (VAT).

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

191 600,00

191 600,00

191 600,00

10 200,00

181 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe


pracownikw

7 000,00

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110 Skadki na ubezpieczenia


spoeczne

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120 Skadki na Fundusz Pracy

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

400,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

0,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

277 000,00

245 000,00

245 000,00

0,00

245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych
90003

Oczyszczanie miast i wsi

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia
4270 Zakup usug remontowych
4280 Zakup usug zdrowotnych
4300 Zakup usug pozostaych
4530 Podatek od towarw i
usug (VAT).
90015

300,00

Edukacyjna opieka
wychowawcza

3020 Wydatki osobowe


niezaliczone do
wynagrodze

900

300,00

Owietlenie ulic, placw i


drg

4260 Zakup energii

90095

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

45 000,00

45 000,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

32 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000,00

32 000,00

0,00

0,00

57 000,00

57 000,00

57 000,00

0,00

57 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270 Zakup usug remontowych

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430 Rne opaty i skadki

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

479 336,00

79 500,00

15 500,00

0,00

15 500,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399 836,00

399 836,00

288 836,00

0,00

Domy i orodki kultury,


wietlice i kluby

335 336,00

15 500,00

15 500,00

0,00

15 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319 836,00

319 836,00

288 836,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260 Zakup energii

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4370 Opata z tytuu zakupu


usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostaa dziaalno
4210 Zakup materiaw i
wyposaenia

921
92109

4430 Rne opaty i skadki

92113

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

31 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 000,00

31 000,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

168 119,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 119,00

168 119,00

168 119,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

120 717,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 717,00

120 717,00

120 717,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

80 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

64 000,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 000,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

64 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kultura fizyczna i sport

Centra kultury i sztuki


6220 Dotacje celowe z budetu
na finansowanie lub
dofinansowanie kosztw
realizacji inwestycji i
zakupw inwestycyjnych
innych jednostek sektora
finansw publicznych

92116

Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z
budetu dla samorzdowej instytucji kultury

926
92601

92695

2 292 420,00

20 000,00

20 000,00

4 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 272 420,00

2 272 420,00

1 272 420,00

0,00

Obiekty sportowe

1 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

100 000,00

0,00

6050 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

1 192 420,00

20 000,00

20 000,00

4 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 172 420,00

1 172 420,00

1 172 420,00

0,00

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe

4 000,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210 Zakup materiaw i


wyposaenia

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300 Zakup usug pozostaych

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6058 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

996 557,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

996 557,00

996 557,00

996 557,00

0,00

6059 Wydatki inwestycyjne


jednostek budetowych

175 863,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 863,00

175 863,00

175 863,00

0,00

17 383 397,00 9 299 185,00

7 330 612,00

4 957 860,00

2 372 752,00

86 000,00 1 579 200,00

93 373,00

0,00

210 000,00

8 084 212,00

8 084 212,00

3 567 362,00

0,00

Pozostaa dziaalno

Wydatki razem:

Zacznik nr 1
Limity wydatkw inwestycyjnych w latach 2010 2012
Lp. Dzia Rozdzia

010

01010

Nazwa zadania inwestycyjnegoi okres realizacji(w latach)

razem Rozbudowa sieci wodocigowej Konna Kol. Konna


Kamienna Wola i Dbowa Gra

czne
koszty
finansowe

Planowane wydatki
(w z)
2010 r

2011 r

2012 r

1 539 248

1 539 248

Jednostka
organizacyjna
realizujca
program lub
koordynujca
wykonanie
programu
10
Urzd Gminy
w Odrzywole

6058

-//-

945 366

945 366

6059

-//-

593 882

593 882

-//-//-

400 000

400 000

Urzd Gminy
w Odrzywole
Urzd Gminy
w Odrzywole

010

01010

6050

Modernizacja hydroforni w Konnie

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji na zbiornik wodny w Wysokinie

60 000

60 000

150

15011

6639

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa


mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

13 815

10 980

600

60016

160 000

160 000

Urzd Gminy
w Odrzywole
-//-

razem Budowa poboczy chodnikw w Wysokinie i Cetniu

2 835

Urzd
Marszakowski
Wojewdztwa
Mazowieckiego

6058

-//-

97 500

97 500

6059

-//-

62 500

62 500

-//-

763 850

763 850

Urzd Gminy
w Odrzywole

1 000 000

1 000 000

Urzd Gminy

600

60016

6050

Budowa drogi w Odrzywole Etap I

600

60016

6050

Budowa drogi Dbrowa Ranna gonice Mae

Etap I

w Odrzywole

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 330402W w Kamiennej Woli

750

75095

6629

10

754

75412

6050

11

801

80101

12

801

80101

100 000

100 000

Urzd Gminy
w Odrzywole

Rozwj komunikacji elektronicznej dla mieszkacw

45 878

45 878

Starostwo
Powiatowe
w Przysusze

Wykonanie karosacji wozu poarniczego OSP Wysokin

50 000

50 000

Urzd Gminy
w Odrzywole

180 000

180 000

Urzd Gminy
w Odrzywole
-//-

razem Adaptacja pomieszcze szkolnych na potrzeby oddziau


przedszkolnego w PSP w Odrzywole
6058

-//-

153 000

153 000

6059

-//-

27 000

27 000

-//-

70 000

70 000

Urzd Gminy
w Odrzywole
-//-

razem Wyposaenie pracowni komputerowej w PSP w Odrzywole


6058

-//-

55 000

55 000

6059

-//-

15 000

15 000

1 100 000

1 000 000

32 000

32 000

Urzd Gminy
w Odrzywole

288 836

288 836

Urzd Gminy
w Odrzywole
-//-

13

900

90001

6050

Modernizacja oczyszczalni ciekw w Odrzywole

14

900

90015

6050

Rozbudowa owietlenia ulicznego

15

921

92109

razem Przebudowa remizy OSP w Konnie na wietlic wiejsk

-//100 000

Urzd Gminy
w Odrzywole

6058

-//-

168 119

168 119

6059

-//-

120 717

120 717

-//-

16

921

92109

6050

Centrum Wiejskie w Wysokinie rozbudowa budynku


remizy OSP w Wysokinie

31 000

31 000

Urzd Gminy
w Odrzywole

17

921

92113

6220

Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej w Mylakowicach

80 000

80 000

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Odrzywole

18

926

92601

100 000

100 000

Urzd Gminy
w Odrzywole
-//-

19

926

92601

20

926

92695

razem Budowa boiska wiejskiego w Dbrowie


6058

-//-

60 000

60 000

6059

-//-

40 000

40 000

1 000 000

1 000 000

Urzd Gminy
w Odrzywole

1 172 420

1 172 420

Urzd Gminy
w Odrzywole

6050

Budowa boiska Orlik w Lipinach

razem Budowa cieek - drg rowerowych w dolinie rzeki Drzewiczki i Pilicy


6058

-//-

996 557

996 557

6059

-//-

175 863

175863

8 187 047

8 084 212

Ogem (poz. 1- 20)

-//-

-//-//102 835

Zacznik nr 2
Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci
Lp.

Projekt

1
1
1.1

2
Wydatki majtkowe razem:

Kategoria
interwencji
funduszy
strukturalnych

Klasyfikacja (dzia,
rozdzia,paragraf)

4
x

Wydatkiw
okresie
realizacji
Projektu
(cakowita
warto
Projektu)(6+7)

5
3 570 197

w tym:
rodkiz
budetu
krajowego

Planowane wydatki

rodkiz
budetu UE

2009r.
Wydatki
razem
(9+13)

z tego:
rodki z budetu krajowego**
Wydatki
razem
(10+11+12)

1 094 655

2 475 542

Program:

3 567 362

poyczkii
kredyty

obligacje pozostae**

10

1 091 820

rodki z budetu UE

z tego, rda finansowania:

11

963 598

Wydatki razem
(14+15+16+17)

z tego, rda finansowania:


poyczki na
prefinansowanie
z budetu pastwa
14

poyczkii obligacje
kredyty
15

16

pozostae

12

13

128 222

2 475 542

2 475 542

17

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

Rozbudowa sieci wodocigowej Konna - Kol.Konna - Kamienna Wola i Dbowa Gra


010, 01010,
6058,6059

z tego: 2010r.

1 539 248

593 882

945 366

1 539 248

593 882

593 882

945 366

945 366

1 539 248

593 882

945 366

1 539 248

593 882

593 882

945 366

945 366

2011r.
2012r.
2013 r
1.2

Program:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
Razem wydatki:

z tego: 2010r.

Budowa poboczy - chodnikw w Wysokinie i Cetniu


d - 600r 60016par.
6058,6059

160 000

62 500

97 500

160 000

62 500

62 500

97 500

97500

160 000

62 500

97 500

160 000

62 500

62 500

97 500

97500

2010r.
2011r.
2012r.
1.3

Program:
Priorytet:
Dziaanie:

Regionalny Program Operacyjny

Nazwa projektu:

Adaptacja pomieszcze szkolnych na potrzeby oddziau przedszkolnego w PSP w Odrzywole

Razem wydatki:

d - 801r 80101par.
6058,6059

z tego: 2010r.

180 000

27 000

153 000

180 000

27 000

27 000

153 000

153 000

180 000

27 000

153 000

180 000

27 000

27 000

153 000

153 000

2011r.
2012r.
2013r.
1.4

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

Wyposaenie pracowni komputerowej w PSP w Odrzywole

Razem wydatki:

d - 801r 80101par.
6068,6069

z tego: 2010r.

70 000

15 000

55 000

70 000

15 000

15 000

55 000

55 000

70 000

15 000

55 000

70 000

15 000

15 000

55 000

55 000

2011r.
2012r.
2013r.
1.5

Program:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

Przebudowa remizy OSP w Konnie na wietlic wiejsk

Razem wydatki:

d - 921r -92109par.
6058,6059

z tego: 2010r.

288 836

120 717

168 119

288 836

120 717

120 717

168 119

168 119

288 836

120 717

168 119

288 836

120 717

120 717

168 119

168 119

2011r.
2012r.
2013r.
1.6

Program:

LEADER

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

Budowa boiska wiejskiego w Dbrowie

Razem wydatki:

d - 926r 92601par.
6058,6059

z tego: 2010r.

100 000

40 000

60 000

100 000

40 000

40 000

60 000

60 000

100 000

40 000

60 000

100 000

40 000

40 000

60 000

60 000

2011r.
2012r.
2013r.
1.7

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

Budowa cieek - drg rowerowych w dolinie rzeki Drzewiczki i Pilicy

Razem wydatki:

d - 926r 92695par.
6058,6059

z tego: 2010r.

1 172 420

175 863

996 557

1 172 420

175 863

58 621

117 242

996 557

996 557

1 172 420

175 863

996 557

1 172 420

175 863

58 621

117 242

996 557

996 557

2011r.
2012r.
2013r.
1.8

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego poprzez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Razem wydatki:

d - 150r 15011par. 6639

z tego: 2010r.
2011r.

13 815

13 815

10 980

10 980

10 980

10 980

10 980

10 980

10 980

10 980

2 835

2 835

2 835

2 835

2 835

2012r.
2013r.
1.9

Program:

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego

Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:

Rozwj komunikacji elektronicznej dla mieszkacw

Razem wydatki:

d - 750r 75095par. 6629

z tego: 2010r.

45 878

45 878

45 878

45 878

45 878

45 878

45 878

45 878

2011r.
2012r.
2013r.

Zacznik nr 3
Dotacje udzielane w 2010 roku z budetu podmiotom nalecym
i nienalecym do sektora finansw publicznych
Dzia Rozdzia

Tre

Kwota dotacji (w z)
podmiotowej przedmiotowej

1
2
3
Jednostki sektora
Nazwa jednostki
finansw publicznych

921
150

92116
15011

2480
6639

Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole


Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego

750

75095

6629

Starostwo Powiatowe w Przysusze

921 92113
6620 Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole
Jednostki nienalece Nazwa zadania
do sektora finansw
publicznych
750

75095

2820

Opracowanie informatora przewodnika o Gminie Odrzyw

celowej
7

64 000
10 980
45 878
80 000

2 000

851

85154

2820

Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej w Odrzywole ul.


Warszawska

20 000

852
852

85295
85295

2823
2823

Wizyta studyjna poczona ze szkoleniem


Biaa Niedziela

852
852

85295
85295

2823
2823

Wyjazd dzieci i modziey na basen


Lekcja ywej historii - W grodzie Dobrogosta Czarnego

852

85295

2823

Wycieczka ladami miejsc pamici narodowej

852
852

85295
85295

2823
2823

Zielona Szkoa integracja modziey gimnazjalnej


Zajcia muzyczne dla dzieci i modziey

20 000
6 000

852

85295

2823

15 373

852

85295

2823

Utworzenie K Gospody Wiejskich na terenie gminy (wyposaenie w niezbdny sprzt, zajcia wietlicowe)
Pomoc dla osb starszych i samotnych

852

85295

2823

8 500
3 500
6 500
12 000
7 500

8 000

Zajcia wietlicowe dla dzieci i modziey przy PSP w Mylakowicach

6 000

Ogem

64 000

252 231

Prognoza kwoty dugu i spat na rok 2010 i lata nastpne


Lp.

Wyszczeglnienie

Kwota dugu
na dzie
31.12.2009
3

Prognoza
2010
4

2011
5

2012
6

2013
7

2014

2015

1.

Zobowizania wg tytuw dunych stan


na koniec roku

3 562 730

5 965 275

4 650 276

3 413 448

2 213 448

1 100 000

1.1

Zacignite zobowizania (bez prefinansowania) z tytuu: stan na pocztek roku

5 012 730

3 562 730

5 965 275

4 650 276

3 413 448

2 213 448

1 100 000

1.1.1 poyczek

1 281 828

943 828

2 043 828

1 793 828

1 350 000

1 000 000

400 000

1.1.2 kredytw

3 730 902

2 618 902

3 921 447

2 856 448

2 063 448

1 213 448

700 000

1.1.3 obligacji
1.2

Planowane w roku budetowym (bez


prefinansowania):

3 706 448

1.2.1 poyczki

1 350 000

1.2.2 kredyty,w tym:

2 356 448

EBOiR
1.2.3 obligacje
1.3

Poyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie

1.3.1 Zacignite zobowizania


1.3.2 Planowane zobowizania
2
2.1

Obsuga dugu (2.1+2.2+2.3)

1 658 849

1 513 903

1 714 999

1 586 828

1 450 000

1 263 448

1 180 000

Spata rat kapitaowych z wyczeniem


prefinansowania

1 450 000

1 303 903

1 314 999

1 236 828

1 200 000

1 113 448

1 100 000

1 450 000

1 303 903

1 314 999

1 236 828

1 200 000

1 113 448

1 100 000

2.1.1 kredytw i poyczek


2.1.2 wykup papierw wartociowych
2.1.3 udzielonych porcze
2.2

Spata zobowiza z tytuu prefinansowania

2.3

Spata odsetek i dyskonta

208 849

210 000

400 000

350 000

250 000

150 000

80 000

3.

Prognozowane dochody budetowe

11 493 017

14 665 852

15 500 000

16 300 000

17 120 000

18 000 000

18 900 000

4.

Prognozowane wydatki budetowe

11 970 253

17 383 397

14 185 001

14 856 172

15 820 000

16 786 552

17 700 000

5.

Prognozowany wynik finansowy

-477 236

-2 717 545

1 314 999

1 443 828

1 300 000

1 213 448

1 200 000

6.

Relacje do dochodw (w %):

6.1

dugu (art. 170 ust. 1)1:3

31,00

40,67

30,00

20,94

12,93

6,11

6.2

dugu po uwzgldnieniu wycze (art. 170


ust. 3)

31,00

34,10

23,78

15,03

7,30

6,11

6.3

spaty zaduenia (art. 169 ust. 1)(2:3)

14,34

10,32

11,07

9,74

8,47

7,02

6,24

6.4

spaty zaduenia po uwzgldnieniu wycze (art. 169 ust. 3)(2.1+2.3):3

14,34

10,32

11,07

9,74

8,47

7,02

6,24

Przewodniczcy Rady Gminy:


mgr Stanisaw Gapys