You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXXVIII/154/2010 RADY GMINY JABONNA LACKA z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie okrelenia wymaga, jakie powinni spenia przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) w zwizku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje: 1. Przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci powinien spenia nastpujce wymagania: 1. zoy wniosek o udzielenie zezwolenia, speniajcy wymogi ustawy z 13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach; 2. posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbdne do wiadczenia usug z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadw komunalnych; 3. posiada zaplecze techniczno biurowe w postaci bazy transportowej, speniajcej normy: bezpieczestwa i higieny pracy, przeciwpoarowe, sanitarne i ochrony rodowiska; 4. posiada specjalistyczne rodki transportu przystosowane do bezpyowego odbierania odpadw komunalnych z urzdze przeznaczonych do gromadzenia odpadw komunalnych; 5. dotyczce pojazdw: a) powinny by oznakowane w sposb trway, czytelny i widoczny, umoliwiajcy atw identyfikacj przedsibiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsibiorcy; b) powinny by przystosowane do odbierania odpadw komunalnych zmieszanych i odpadw segregowanych w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych; c) pojazdy winny by utrzymane w czystoci; d) liczba i stan techniczny pojazdw posiadanych przez przedsibiorc musi zapewni cigo i nieprzerywalno usug odbioru odpadw komunalnych; 6. dysponowa sprawnymi technicznie urzdzeniami do wyposaenia nieruchomoci w postaci: a) pojemnikw do gromadzenia odpadw komunalnych niesegregowanych; b) pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw dla poszczeglnych rodzajw odpadw; c) workw z tworzywa sztucznego do selektywnej zbirki odpadw dla poszczeglnych rodzajw odpadw; d) kontenerw do gromadzenia odpadw wielkogabarytowych. Pojemniki, worki i kontenery musz by oznakowane w sposb trway i czytelny umoliwiajcy atw identyfikacj przedsibiorcy; 7. posiada moliwoci zorganizowania i wprowadzenia w ycie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadw tj. surowcw wtrnych (szko, makulatura, plastik) - w systemie workowym, odpadw biodegradowalnych, niebezpiecznych, elektrycznych, wielkogabarytowych. 2. Przekazywanie odpadw komunalnych ma nastpowa do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadw wskazanych w Wojewdzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. 3. Przedsibiorcy ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na wiadczenie usug w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych powinni spenia nastpujce wymagania:

1. posiadanie zaplecza techniczno biurowego; 2. posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego oraz spenienie wymaga zawartych w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymaga dla pojazdw asenizacyjnych; 3. dotyczce pojazdw: a) powinny by oznakowane w sposb trway, czytelny i widoczny, umoliwiajcy atw identyfikacj przedsibiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsibiorcy; b) pojazdy winny by utrzymane w czystoci; c) liczba i stan techniczny pojazdw posiadanych przez przedsibiorc musi zapewni cigo i nieprzerywalno usug odbioru w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. 4. 1. Usugi naley wykonywa w sposb nie powodujcy zanieczyszczenia miejsc zaadunku i trasy wywozu odpadw ewentualne zanieczyszczenia powstajce w wyniku zaadunku i transportu odpadw i nieczystoci pynnych przedsibiorca ma obowizek natychmiast usun. 2. Przedsibiorca zobowizany jest do prowadzenia dziaalnoci w sposb nie powodujcy nadmiernego haasu, zapylenia, a take nie powodujcy uszkodze infrastruktury technicznej. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Jabonna Lacka. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega ogoszeniu na tablicy ogosze tutejszego oraz na stronie internetowej. Przewodniczcy Rady Gminy: Wiesaw Michalczuk